Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý hoạt động báo chỉ ở nước ta

Thảo luận trong 'Luận văn báo chí' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

  • XEM TRƯỚC 10 TRANG ĐẦU
  THÔNG TIN TÀI LIỆU
  Đề tài: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý hoạt động báo chỉ ở nước ta  MỤC LỤC​  PHẦN MỞ ĐẦU

  PHẦN NỘI DUNG  Chương 1: Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí

  1. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí

  1.1. Tính Đảng là nguyên tắc của hoạt động báo chí cách mạng

  1.2. Tính tất yếu của nguyên tắc tính Đảng trong hoạt động báo chí nước ta

  1.3. Biểu hiện của nguyên tắc tính Đảng trong hoạt động báo chí nước ta

  1.3.1. Báo chí kiên quyết đứng trên lập trường của Đảng của giai cấp công nhân

  1.3.2. Báo chí trở thành tiếng nói thể hiện quyền lợi của mọi tầng lớp nhân dân lao động

  1.3.3. Báo chí chịu sự lãnh đạo của Đảng

  1.3.4. Báo chí tuyên truyền tổ chức thực hiện đường lối chính sách của Đảng Cộng sản

  1.4. Tính Đảng và quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của nhân dân.

  2. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng.

  2.1. Nội dung lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.

  2.1.1. Đảng định hướng tư tưởng chính trị.

  2.1.2. Đảng lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ.

  2.1.3. Đảng kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn việc thực hiện đường lối của Đảng

  2.2. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí

  3. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí hiện nay

  3.1. Sự cần thiết phải nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng

  3.2. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng của Đảng đối với báo chí

  3.2.1. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về báo chí truyền thông

  3.2.2. Kiện toàn hệ thống cơ quan lãnh đạo của Đảng về báo chí

  3.2.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ chính trị, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp

  3.2.4. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trong các cơ quan báo chí

  Tiểu kết chương 1  Chương 2: Quản lí Nhà nước về báo chí

  1. Hệ thống cơ quan quản lí Nhà nước về báo chí

  1.1. Chính phủ thống nhất quản lí Nhà nước về báo chí

  1.2. Cơ quan quản lí Nhà nước về báo chí ở Trung ương

  1.3. Cơ quan quản lí Nhà nước về báo chí ở địa phương

  2. Nội dung quản lí Nhà nước về báo chí

  2.1. Xây dựng và thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí

  2.2. Ban hành và tổ chức việc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về báo chí

  2.3. Tổ chức thông tin cho báo chí, quản lí thông tin của báo chí

  2.4. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ báo chí.

  2.5. Tổ chức, quản lí hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực báo chí

  2.6. Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và thẻ Nhà báo

  2.7. Quản lí hợp tác quốc tế về báo chí

  2.8. Kiểm tra báo chí lưu chiểu, quản lí kho lưu chiểu báo chí

  2.9. Tổ chức công tác khen thưởng hoạt động báo chí

  2.10. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Báo chí

  3. Nâng cao hiệu quả quản lí Nhà nước đối về báo chí

  3.1. Yêu cầu thực tế

  3.1.1. Sự phát triển vượt bậc của báo chí Việt Nam

  3.1.2. Những yếu kém, khuyết điểm trong việc quản lí Nhà nước về báo chí

  3.2. Một số giải pháp cụ thể

  3.2.1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí

  3.2.2. Bổ sung một số nội dung mới của chiến lược thông tin quốc gia

  3.2.3. Bổ sung, sửa đổi Luật Báo chí và các văn bản qui phạm pháp luật liên quan.

  3.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lí báo chí

  3.2.5. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lí báo chí và cơ quan chủ quản báo chí

  Tiểu kết chương 2  PHẦN KẾT LUẬN

  Danh mục tài liệu tham khảo
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...