Tài liệu

ý nghĩa của phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5563     Tải về: 1     Lượt mua: 1    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu ý nghĩa của phương pháp sản xuất giá trị thặng dư - tài liệu, sách iDoc.VnGía trị thặng dư là lao động không công của công nhân lao động làm thuê tạo ra,là mục đích ,kết quả hoạt động c
Ý NGHĨA C A PH NG PHÁP S N XU T GIÁ TR TH NG D ƯƠ Ư
Gía tr th ng d là lao đ ng không công c a công nhân lao đ ng làm thuê t o ra,là ư
m c đích ,k t qu ho t đ ng c a t b n ,c a giai c p t s n .Trong xã h i xã h i ế ư ư
ch nghĩa ,vi c bóc l t s c lao đ ng không công c a ng i công nhân không còn ườ
n a,nh ng không có nghĩa là giá tr th ng d không còn t n t i,mà giá tr th ng ư ư
d đ c s d ng vào m c đích khác không gi ng nh giai c p t s n ,đó là giá trư ượ ư ư
th ng d thu đ c là c s ,ti n đ đ xây d ng đ t n c ,xây d ng ch đ công ư ượ ơ ướ ế
h u v t li u s n xu t ,vì m c đích phát tri n xã h i ch nghĩa,vì con ng i. ư ườ
Không tách kh i xu h ng xã h i,Vi t Nam v n d ng các ph ng pháp s n xu t ướ ươ
giá tr th ng d vào trong công cu c xây d ng đ t n c ư ướ ,
a)Hoat đ ng s n xu t kinh doanh c a Vi t Nam tr c th i kỳ đ i m i (1975- ướ
1986)
Sau k hi th ng nh t đ t n c (1975) c n c b t tay vào công cu c xây d ng ướ ướ
n n kinh t v i m c tiêu đ a n n kinh t đ t đ c m c tiêu đó,trong giai ế ư ế ượ
đo n đàu c a quá trình xây d ng và phat tri n kinh t đ ng và nhà n c ta đã áp ế ướ
d ng mô hình kinh t “ch huy t p trung ế
Có th nói mô hình kinh t ch huy t p trung nói trên xét v th c ch t là mô hình ế
t c p t túc phát tri n trình đ cao,v i quy mô l n. V i mô hình này ,nhà n c ướ
ki m soát h u h t các ho t đ ng s n xu t kinh doanh ,ki m soát giá c ,ti n ế
l ng và toàn b quá trình phân ph i hàng hóa,d ch v trong n n kinh tươ ế.Riêng v
phía các doanh nghi p thì nhà n c c p phát v n hoàn toàn sau đó c a năm,các ướ
doanh nghi p ph i n p lai toàn b các k t qu ho t đ ng s n xu t c a xí nghi p ế
mình cho nhà n c,n u doanh nghi p làm ăn có lãi thì nhà n c thu,còn n uướ ế ướ ế
doanh nghi p làm ăn thua l thì nhà n c bù. ướ Hình th c này đã tri t tiêu toàn b
đ ng l c s n xu t c a doanh nghi p ,hiên t ng “tái giá,l th t” là khá ph ượ
bi nế .Các doanh nghi p hoat đ ng không l y m c tiêu l i nhu n làm chính ,cán
b công nhân viên luôn đ c h ng m t m c l ng c ng,m i phát minh n l c ượ ưở ươ
c a h ch v m t tinh th n.T t c các y u t trên đã th tiêu m i đ ng l c l i ế
ích c a n n kinh t nói chung,các ch th kinh t và ng i lao đông nói riêng làm ế ế ườ
cho n n kinh t thi u sinh khí và kém năng đ ng . ế ế V tình hình các doanh nghi p
có th tóm t t nh sau: ư
ý nghĩa của phương pháp sản xuất giá trị thặng dư
Gía trị thặng dư là lao động không công của công nhân lao động làm thuê tạo ra,là mục đích ,kết quả hoạt động của tư bản ,của giai cấp tư sản .Trong xã hội xã hội chủ nghĩa ,việc bóc lột sức lao động không công của người công nhân không còn nữa,nhưng không có nghĩa là giá trị thặng dư không còn tồn tại,mà giá trị thặng dư được sử dụng vào mục đích khác không giống như giai cấp tư sản ,đó là giá trị thặng dư thu được là cơ sở ,tiền đề để xây dựng đất nước ,xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất ,vì mục đích phát triển xã hội chủ nghĩa,vì con người
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5563     Tải về: 1     Lượt mua: 1    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus