Tài liệu

Xã hội học quản lý

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11749     Tải về: 138     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 76
Tài liệu Xã hội học quản lý - tài liệu, sách iDoc.Vngiáo trình Xã hội học quản lý toàn tập...............
Cổng thông tin đin t Đoàn Hi Hc viện Hành chính cơ sở HCM
1
XÃ HỘI HỌC
QUẢN LÝ
Cổng thông tin đin t Đoàn Hi Hc viện Hành chính cơ sở HCM
2
Chöông I:
QUAÛN LYÙ VAØ XAÕ HOÄI HOÏC QUAÛN LYÙ
I.KHAÙI QUAÙT VEÀ QUAÛN LYÙ
1. Quaûn lyù
Quaûn lyù laø moät loaïi hoaït ñoäng baûn cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi beân caïnh
caùc hoaït ñoäng nhö saûn xuaát vaät chaát, taùi saûn sinh xaõ hoäi, saûn xuaát cuûa caûi
tinh thaàn, giao tieáp.
Veà noäi dung, thuaät ngöõ quaûn lyù cnhieàu caùch hieåu khoâng haún gioáng
nhau.
Coù kieán cho raèng quaûn lyù laø coâng taùc phoái hôïp coù hieäu quaû hoaït
ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi coäng söï khaùc cuøng chung moät toå chöùc.
Coù ngöôøi cho quaûn lyù laø caùc hoaït ñoäng thöïc hieän nhaèm ñaûm baûo söï
hoaøn thaønh coâng vieäc qua nhöõng noã löïc cuûa ngöôøi khaùc.
Cuõng coù taùc giaû quan nieäm quaûn llaø moät hoaït ñoäng thieát yeáu baûo
ñaûm phoái hôïp nhöõng noã löïc caù nhaân nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc ñích cuûa
nhoùm v.V…
Töø caùc quan nieäm ñta cthruùt ra moät ñònh nghóa veà quaûn lyù nhö
sau: Quaûn lyù laø söï taùc ñoäng coù toå chöùc, coù höôùng ñích cuûa chuû theå quaûn lyù
leân ñoái töôïng quaûn lyù nhaèm söû duïng coù hieäu quaû nhaát caùc tieàm naêng, caùc
hoäi cuûa heä thoáng ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaët ra trong ñieàu kieän taùc ñoäng
cuûa moâi tröôøng.
Nhö vaäy quaûn lyù ñöôïc hieåu laø moät loaïi hoaït ñoäng vaø noù phaûi coù caùc
yeáu toá ñaëc tröng ñoù laø: phaûi coù moät muïc tieâu vaø moät quyõ ñaïo ñaõ ñaët ra cho
Cổng thông tin đin t Đoàn Hi Hc viện Hành chính cơ sở HCM
3
caû ñoái töôïng vaø chuû theå, muïc tieâu naøy laø caên cöù ñeå chuû theå taïo ra caùc taùc
ñoäng; Chuû theå phaûi thöïc haønh vieäc taùc ñoäng.
Chuû theå quaûn lyù coù theå laø moät ngöôøi hay nhieàu ngöôøi, moät thieát bò.
Coøn ñoái töôïng quaûn lyù laø con ngöôøi hoaëc giôùi voâ sinh hoaëc giôùi sinh vaät.
2. Quaûn lyù vaø laõnh ñaïo
Hai thuaät ngöõ naøy thöôøng duøng cho caùc heä thoáng ccaùc con ngöôøi ôû
trong, chuùng khoâng ñoàng nhaát veà nghóa. Chuùng gioáng nhau laø ñeàu bao
haøm nghóa taùc ñoäng vaø ñieàu khieån nhöng khaùc nhau veà möùc ñoä vaø
phöông thöùc tieán haønh. Laõnh ñaïo laø quaù trình ñònh höôùng daøi haïn cho
chuoãi caùc taùc ñoäng cuûa chuû theå quaûn lyù; coøn quaûn lyù laø quaù trình chuû theå
toå chöùc lieân keát vaø taùc ñoäng leân ñoái töôïng quaûn lyù ñeå thöïc hieän caùc
ñònh höôùng taùc ñoäng daøi haïn. Laõnh ñaïo lquaûn lyù nhöng muïc tieâu roäng
hôn, xa hôn, khaùi quaùt cuï thhôn. Coøn quaûn llaø laõnh ñaïo trong tröôøng
hôïp muïc tieâu cuï theå hôn, chuaån xaùc hôn. Coù luùc ngöôøi quaûn lyù phaûi laøm
ngöôøi laõnh ñaïo vaø ngöôïc laïi. Vieäc laõnh ñaïo vaø quaûn lyù do chuû theå quaûn
lyù tieán haønh, chuû theå coù theå laø duy nhaát, cuõng coù theå laø khoâng duy nhaát,
töùc coù theå coù töø hai löïc löôïng, hai phaân heä trôû leân nhöng noùi chung ñeå
cho quaù trình quaûn lyù coù hieäu quaû cao thì laõnh ñaïo vaø quaûn lyù phaûi thoáng
nhaát vôùi nhau.
Trong taøi lieäu naøy chuùng ta duøng thuaät ngöõ quaûn lyù vôùi nghóa bao haøm
caû laõnh ñaïo.
3. Caùc daïng quaûn lyù
Ngöôøi ta coù theå chia ra caùc daïng quaûn lyù döïa vaøo ñaëc ñieåm quaûn lyù
ñoái töôïng quaûn lyù nhö sau:
Xã hội học quản lý
giáo trình Xã hội học quản lý toàn tập...............
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11749     Tải về: 138     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Phân tích khái niệm hành chính Lượt tải: 17 Lượt xem: 11815
Xã hội học quản lý Lượt tải: 138 Lượt xem: 11748
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam Lượt tải: 6 Lượt xem: 10928
Giáo trình thẩm quyền hành chính Lượt tải: 82 Lượt xem: 10669