Tài liệu

VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13334     Tải về: 64     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 27
Tài liệu VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - tài liệu, sách iDoc.Vn1.1. Vốn chủ sở hữu là gì?Vốn chủ sở hữu (VCSH) hay vốn tự có của ngân hàng là nguồn vốn riêng của ngân hàng do c
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1. Giới thiệu chung về vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại
1.1. Vốn chủ sở hữu là gì?
Vốn chủ sở hữu (VCSH) hay vốn tự của ngân hàng nguồn vốn riêng của
ngân hàng do chủ sở hữu đóng góp ban đầu đƣợc bổ sung trong quá trình kinh doanh.
Vai trò của VCSH của ngân hàng:
- Là tấm đệm chống lại rủi ro phá sản
- Điều kiện bắt buộc để có giấy phép hoạt động
- Tạo niềm tin cho công chúng và sự đảm bảo với chủ nợ về sức mạnh tài chính của
ngân hàng
- Cung cấp ng lực i chính và điều tiết stăng trƣởng và phát triển ca nn hàng
- Quyết định quy mô hoạt động của NHTM và xác định tỷ lệ an toàn
Đặc điểm của VCSH của ngân hàng:
- Chỉ chiếm 5% đến 10% tổng nguồn vốn
- Ổn định và luôn đƣợc bổ sung trong quá trình phát triển
1.2. Vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Xét quy mô vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong những
năm gần đây, thể thấy nhìn chung, quy mô vốn còn rất nhỏ. Hệ thống NHTM Nhà
nƣớc vẫn chiếm đến n 70% thị phần huy động vốn đầu vào và thị phần cho vay, trong
khi tổng mức vốn tự của các NHTM Nhà ớc chỉ tƣơng đƣơng với một ngân hàng
cỡ trung bình trong khu vực, với mức vốn tự trung bình của một ngân hàng này
4.200 t đồng, hệ số an toàn vốn (vốn tự có/tổng tài sản rủi ro, Capital Adequacy
Ratio CAR) bình quân thấp. Các NHTM ngoài quốc doanh mức vốn tự nh
quân và hệ số an toàn vốn cao hơn nhƣng lại không chiếm thị phần chủ yếu. Tuy vậy, có
thể khẳng định rằng các ngân hàng đều đang tích cực tăng vốn điều lệ hệ số an toàn
vốn những m vừa qua. Đến cuối năm 2008, vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống ngân
hàng tăng 30% so với cuối m 2007, tỷ lệ an toàn vốn tăng từ 8,9% lên 9,7%. Một số
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
thống cho thấy hệ sCAR tại các ngân ng thƣơng mại của khu vực châu Á - Thái
Bình Dƣơng bình quân hiện nay 13,1%, của khu vực Đông Á 12,3%. Đây cũng
mức mà thực tế một số ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đã có. Tính đến cuối năm 2007,
hệ số CAR của nhiều ngân hàng thƣơng mại đã vƣợt yêu cầu Ngân hàng Nhà nƣớc
đặt ra cho mục tiêu đến năm 2008. Tiêu biểu nhƣ Vietcombank, ACB, Sacombank,
BIDV, EAB, MHB…
Hệ số an toàn vốn của một số ngân hàng tính đến cuối năm 2007 (đơn vị: %)
Vietcombank
BIDV
Agribank
MHB
ACB
Sacombank
EAB
12
11
7,2
9,44
16,19
11,07
14,36
Bình quân, hệ số CAR của các NHTM quốc doanh đã tăng từ 7% trong năm 2006
lên 9% trong m 2007; tỷ lệ y của các NHTM cổ phần cao hơn, bình quân trên 12%,
của Vietcombank 2008 8,9%, 2009 dự tính dƣới 8%; của Sacombank dự tính 2008
11,9%, 2009 là 10,9%;
Trong cơ cấu vốn, tỷ lệ vốn nợ luôn chiếm tỷ lệ lớn 90%. Trong đó tiền gửi chiếm
khoảng 78% tổng nguồn vốn. Nhiều nƣớc quy định tỷ lệ VCSH/ Tổng vốn huy động
1/13, 1/20, 1/80. Ở Việt Nam, con số này là 1/20.
Thực trạng cơ cấu vốn của Vietcombank
Năm
30/09/2009
30/12/2009
Vốn nợ (%)
208.255.200
(93.2%)
238.721.566
(93.6%)
Vốn chủ (%)
15.228.409
(6.8%)
16.348.947
(6.4%)
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
*** Vấn đề tăng vốn tự có của NHTM ở Việt Nam thời gian qua
Tại các quốc gia phát triển, với hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn và hiệu quả
thì việc tăng vốn điều lsau một thời gian hoạt động là việc làm bình thƣờng. Việc tăng
vốn này mang tính tất yếu do những áp lực nhƣ sau:
- Lạm phát: lạm phát làm tăng giá trị tài sản của ngân hàng nhƣng đồng thời cũng
làm tăng giá trị các khoản nợ, làm giảm giá trị vốn bằng tiền của ngân hàng và kết
quả là giá trị vốn tự có của ngân hàng có chiều hƣớng giảm sút.
- Do nhu cầu phải duy trì và gia tăng lòng tin của công chúng
- Những biến động kinh tế dn đến khả năng làm xuất hiện thêm nhiều loại rủi ro,
buộc ngân hàng phải tăng vốn tự có đểng cƣờng khả năng tự bảo vệ
- Nhng gii hn của lut pháp v cho vay, huy động vn buc ngân ng tăng vốn
đ có th đáp ng nhu cu vay (ngày càng tăng) ca các khách hàng ln
- Do hoạt động của ngân hàng ngày càng mở rộng, quy của ngân hàng ngày
càng tăng, ngân hàng thực hiện thêm nhiều nghiệp vụ kinh doanh mới mở
thêm nhiều trụ sở, chi nhánh mới
- Do cơ quan quản lý buộc ngân hàng phải tăng vốn tự có để tăng sức cạnh tranh và
tăng độ an toàn trong kinh doanh của hệ thống
- Do áp lực của cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng nƣớc
ngoài có quy mô vốn lớn đã và sẽ xâm nhập vào thị trƣờng Việt Nam
Việt Nam, theo cam kết WTO, kể từ ngày 1.4.2007, các ngân ng các tổ
chức tài chính nƣớc ngoài đƣợc phép mua cổ phần của các NHTM trong nƣớc hoặc đƣợc
phép thành lập ngân hàng con 100% vốn nƣớc ngoài. Thực tế này dẫn đến khả năng cạnh
tranh mạnh mẽ giữa một bên các ngân hàng trong ớc còn yếu về vốn, trình độ quản
cả về chất lƣợng sản phẩm - dịch vụ với một bên các tập đoàn tài chính - ngân
hàng hùng mạnh của thế giới.
Trong năm 2006 cho đến những tháng đầu năm 2007 đã xuất hiện sự kiện các
ngân hàng đua nhau tăng vốn điều lệ, có thể kể ra nhƣ trong m 2006, ngân hàng Nhà
Nội (Habubank) ng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, ngân hàng An
Bình nâng vốn từ 200 t đồng lên 1.000 tđồng, ngân hàng Kỹ thƣơng (Techcombank)
VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Vốn chủ sở hữu là gì?Vốn chủ sở hữu (VCSH) hay vốn tự có của ngân hàng là nguồn vốn riêng của ngân hàng do chủ sở hữu đóng góp ban đầu và đƣợc bổ sung trong quá trình kinh doanh.Vai trò của VCSH của ngân hàng:- Là tấm đệm chống lại rủi ro phá sản- Điều kiện bắt buộc để có giấy phép hoạt động- Tạo niềm tin cho công chúng và sự đảm bảo với chủ nợ về sức mạnh tài chính của ngân hàng- Cung cấp năng lực tài chính và điều tiết sự tăng trƣởng và phát triển của ngân hàng- Quyết định quy mô hoạt động của NHTM và xác định tỷ lệ an toànĐặc điểm của VCSH của ngân hàng:- Chỉ chiếm 5% đến 10% tổng nguồn vốn
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13334     Tải về: 64     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190346
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 62 Lượt xem: 163209
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1969 Lượt xem: 142289
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 836 Lượt xem: 133676
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 836 Lượt xem: 133676
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2514 Lượt xem: 131675
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 340 Lượt xem: 92343
tâm lý học đại cương Lượt tải: 484 Lượt xem: 80208
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 310 Lượt xem: 63091