Thành viên vantran158

VIOLYMPIC TOÁN-7

- 11/26/2013
Chia sẻ
Tải xuống miễn phí
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Tải xuống miễn phí (20 trang)
Thành viên vantran158

VIOLYMPIC TOÁN-7

- 11/26/2013
267
Báo lỗi

BÀI THI SỐ 1Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Nghiệm của phương trình 3x + 1 = 7x - 11 là x =. KQ: 3Câu 2: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 32, M là trung điểm của DC. BM cắt AD tại E. Tính diện tích tam giác ABE. Kết quả là . Câu 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=12cm, BC=20cm. Tính diện tích tam giác.Kết quả là .Câu 4: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho tam giác ABC có AB=10cm, AC=22cm. AD là phân giác góc A (D thuộc BC). Từ D kẻ song song với AC cắt AB tại E. Tính độ dài đoạn DE.Kết quả là cm.Câu 5: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho . Lấy I trên cạnh BC sao cho . AI cắt MN tại K. Biết BC=7,29cm. Tính độ dài đoạn MK.Kết quả là cm.Câu 6: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho góc xOy. Trên tia Ox lần lượt lấy A,B sao cho OA=3cm, OB=10cm. Trên tia Oy lần lượt lấy C, D sao cho OC=5m, OD=6cm. Hai đoạn thẳng AD và BC cắt nhau tại I. Khi đó .Câu 7: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Tam giác ABC cân tại A có AB=14cm, BC=26cm. BM, CN lần lượt là các đường phân giác kẻ từ B, C của tam giác (M thuộc AC, N thuộc AB). Tính độ dài MN.Kết quả là cm.Câu 8: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho tam giác ABC, trên tia đối của các tia AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho AM=4AB, BN=4BC, CP=4AC. Tính tỷ số diện tích của tam giác MNP và tam giác ABC.Kết quả là .Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 9: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho tam giác ABC có AB=11cm, AC=8cm. AD là phân giác ngoài góc A. Khi đó DB:DC=. (Viết kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 10: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho ABC ~ MNP. Biết . = độ.Câu 11: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Nghiệm của phương trình x -5(x - 2) = 6x là x =.Câu 12: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Nghiệm của phương trình 3x

Nội dung
BÀI THI SỐ 1

BÀI THI SỐ 1

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Nghiệm của phương trình 3x + 1 = 7x - 11 là x =. KQ: 3

Câu 2: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 32, M là trung điểm của DC. BM cắt AD tại E. Tính diện tích tam giác ABE. Kết quả là �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?cm%5E2" \* MERGEFORMATINET .

Câu 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=12cm, BC=20cm. Tính diện tích tam giác.Kết quả là �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?cm%5E2" \* MERGEFORMATINET .

Câu 4: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Cho tam giác ABC có AB=10cm, AC=22cm. AD là phân giác góc A (D thuộc BC). Từ D kẻ song song với AC cắt AB tại E. Tính độ dài đoạn DE.Kết quả là cm.

Câu 5: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho . Lấy I trên cạnh BC sao cho . AI cắt MN tại K. Biết BC=7,29cm. Tính độ dài đoạn MK.Kết quả là cm.

Câu 6: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Cho góc xOy. Trên tia Ox lần lượt lấy A,B sao cho OA=3cm, OB=10cm. Trên tia Oy lần lượt lấy C, D sao cho OC=5m, OD=6cm. Hai đoạn thẳng AD và BC cắt nhau tại I. Khi đó �� HTMLCONTROL Forms.HTML:Text.1 .

Câu 7: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Tam giác ABC cân tại A có AB=14cm, BC=26cm. BM, CN lần lượt là các đường phân giác kẻ từ B, C của tam giác (M thuộc AC, N thuộc AB). Tính độ dài MN.Kết quả là cm.

Câu 8: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Cho tam giác ABC, trên tia đối của các tia AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho AM=4AB, BN=4BC, CP=4AC. Tính tỷ số diện tích của tam giác MNP và tam giác ABC.Kết quả là .

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 9: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Cho tam giác ABC có AB=11cm, AC=8cm. AD là phân giác ngoài góc A. Khi đó DB:DC=. (Viết kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 10: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Cho ABC ~ MNP. Biết . = độ.

Câu 11: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Nghiệm của phương trình x -5(x - 2) = 6x là x =.

Câu 12: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Nghiệm của phương trình 3x + 1 = 7x - 11 là x =.

Câu 13: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là .

Câu 14: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó tỉ số =.

Câu 15: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó tỉ số =.

Câu 16: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Tam giác ABC cân tại A có AB=14cm, BC=26cm. BM, CN lần lượt là các đường phân giác kẻ từ B, C của tam giác (M thuộc AC, N thuộc AB). Tính độ dài MN.Kết quả là cm.

Câu 17: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Cho góc xOy. Trên tia Ox lần lượt lấy A,B sao cho OA=4cm, OB=7,5cm. Trên tia Oy lần lượt lấy C, D sao cho OC=5m, OD=6cm. Hai đoạn thẳng AD và BC cắt nhau tại I. Tính tỉ số diện tích của tam giác IAB và tam giác ICD.Kết quả là .

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 18: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho ABC ~ A'B'C', AD là phân giác góc A. Biết A'B'=6cm, A'C'=4cm. DB:DC=.(Viết kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 19: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Cho tam giác ABC, AD là phân giác góc A. Biết BC=10cm, BD=4cm. Khi đó AC:AB=. (Viết kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 20: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Cho ABC ~ A'B'C'. Biết AB=4cm, AC=3cm, A'B'=5cm. A'C'= cm. (Viết kết quả dưới dạng số thập phân)

BÀI THI SỐ 2

Chọn đáp án đúng:

Câu 1: Chọn đáp án đúng: Cho tam giác ABC không cân. D, E, F lần lượt thuộc các cạnh AB, AC, BC sao cho DE // BC và EF // AB. Ta có

�� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5CDelta%20ABC" \* MERGEFORMATINET ~ ~ �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5CDelta%20CEF" \* MERGEFORMATINET ~ ~

�� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5CDelta%20ABC" \* MERGEFORMATINET ~ ~ �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5CDelta%20ABC" \* MERGEFORMATINET ~ ~

Câu 2: Chọn đáp án đúng: Nếu AB=5m, CD=4dm thì

�� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7BAB%7D%7BCD%7D=%5Cfrac%7B5%7D%7B4%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7BAB%7D%7BCD%7D=%5Cfrac%7B50%7D%7B4%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7BAB%7D%7BCD%7D=%5Cfrac%7B50%7D%7B4%7D" \* MERGEFORMATINET dm �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7BAB%7D%7BCD%7D=%5Cfrac%7B5%7D%7B4%7D" \* MERGEFORMATINET m

Câu 3:Chọn đáp án đúng: Cho bốn đoạn thẳng AB=2cm, CD=3cm, MN=4cm, PQ=6cm.

b) Hai đoạn thẳng AB,CD tỷ lệ với hai đoạn thẳng PQ, MN

c) Hai đoạn thẳng AB, MN tỷ lệ với hai đoạn thẳng PQ, CD

d) Hai đoạn thẳng AB và PQ tỷ lệ với hai đoạn thẳng MN, CD

a) Hai đoạn thẳng AB, CD tỷ lệ với hai đoạn thẳng MN, PQ

Câu 4: Chọn đáp án đúng: Cho tam giác ABC có phân giác AD và AB=2,5cm, AC=3,5cm. Khi đó

�� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7B7%7D%7B5%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7B5%7D%7B7%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7B2%7D%7B3%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7B3%7D%7B2%7D" \* MERGEFORMATINET

Câu 5: Chọn đáp án đúng: Tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng và BC=6cm. Các cạnh góc vuông của tam giác là

AB=3cm, AC=9cm. AB=cm, AC=3cm.

AB=cm, AC=cm. AB=3cm, AC=cm.

Câu 6: Chọn đáp án đúng: Khẳng định: "Hai tam giác cân không đều có hai góc bằng nhau thì đồng dạng với nhau" là đúng hay sai?

Đúng Sai

Câu 7: Chọn đáp án đúng: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết . Tỷ số bằng

k 2k 3k �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?k%5E2" \* MERGEFORMATINET

Câu 8: Chọn đáp án đúng: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=3cm; AC=4cm. Kẻ phân giác AD, gọi H là hình chiếu của D lên AB. Độ dài DH bằng bao nhiêu cm?

�� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7B9%7D%7B7%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7B12%7D%7B7%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7B7%5Csqrt%7B2%7D%7D%7B3%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7B6%5Csqrt%7B2%7D%7D%7B7%7D" \* MERGEFORMATINET

Câu 9: Chọn đáp án đúng: Trong các phương trình sau, phương trình nào có nhiều nghiệm nhất?

�� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x%5E3-3x=0" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x%5E4+6x%5E2-7=0" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x%5E6-1=0" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x%5E6+1=0" \* MERGEFORMATINET

Câu 10: Chọn đáp án đúng: Cho với mọi n, trong đó a là một hằng số. Ta có a bằng:

1 �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?%5Cfrac%7B1%7D%7B6%7D" \* MERGEFORMATINET

Câu 11: Chọn đáp án đúng: Cho tam giác ABC. AB = 9cm, AC = 15cm, BC = 12cm. M là điểm thuộc đoạn AB sao cho AM = 3cm. N là điểm thuộc đoạn AC, sao cho MN song song với BC. Độ dài đoạn AN là … cm

8 7 6 5

Câu 12: Chọn đáp án đúng: Cho bốn đoạn thẳng AB=2cm, CD=3cm, MN=4cm, PQ=6cm.

a) Hai đoạn thẳng AB,CD tỷ lệ với hai đoạn thẳng PQ, MN

b) Hai đoạn thẳng AB, MN tỷ lệ với hai đoạn thẳng PQ, CD

c) Hai đoạn thẳng AB và PQ tỷ lệ với hai đoạn thẳng MN, CD

d) Hai đoạn thẳng AB, CD tỷ lệ với hai đoạn thẳng MN, PQ

Câu 13: Chọn đáp án đúng: Tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng và BC=6cm. Các cạnh góc vuông của tam giác là

AB=3cm, AC=9cm. AB=cm, AC=3cm.

AB=cm, AC=cm. AB=3cm, AC=cm.

Câu 14: Chọn đáp án đúng: Cho hình vuông ABCD, gọi M là trung điểm của cạnh AD. Câu nào sau đây đúng ?

Tam giác BCM đều. Tam giác BCM cân.

Tam giác BCM vuông cân. Tam giác BCM vuông.

Câu 15: Chọn đáp án đúng: Cho hình vuông ABCD cạnh 12cm, hai đường chéo cắt nhau tại O. M là một điểm bất kỳ trên cạnh AB, đường thẳng vuông góc với OM tại O cắt cạnh BC tại N. Diện tích tứ giác BMON bằng bao nhiêu ?

32 36 42 48

Câu 16: Chọn đáp án đúng: Trong các phương trình sau, phương trình nào có nhiều nghiệm nhất?

�� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x%5E3-3x=0" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x%5E4+6x%5E2-7=0" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x%5E6-1=0" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x%5E6+1=0" \* MERGEFORMATINET

Câu 17: Chọn đáp án đúng: Trong các phương trình sau, phương trình nào có ít nghiệm nhất?

�� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x%5E2-5x+4=0" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x%5E6-4x%5E2=0" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x%5E3+2x%5E2+2x+1=0" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?x+%5Cfrac%7B1%7D%7Bx%7D=5" \* MERGEFORMATINET

Câu 18: Chọn đáp án đúng: Tập nghiệm của phương trình là:

�� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?S%20=%20%5C%7B%20-%20%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7D;%20-%20%5Cfrac%7B3%7D%7B2%7D%5C%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?S%20=%20%5C%7B%20-%20%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7D;%5Cfrac%7B3%7D%7B2%7D%5C%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?S%20=%20%5C%7B%20%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7D;%5Cfrac%7B3%7D%7B2%7D%5C%7D" \* MERGEFORMATINET �� INCLUDEPICTURE "http://codecogs.izyba.com/gif.latex?S%20=%20%5C%7B%20%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7D;%20-%20%5Cfrac%7B3%7D%7B2%7D%5C%7D" \* MERGEFORMATINET

Câu 19: Chọn đáp án đúng: Cho hình thang vuông ABCD () có hai đường chéo vuông góc với nhau tại O, AB < CD. Tam giác AOB không đồng dạng với tam tam giác nào sau đây?

Tam giác COD Tam giác DOA Tam giác DAB Tam giác BOC

Câu 20: Chọn đáp án đúng: Phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên (mỗi nghiệm là một cặp số nguyên (x; y))?

4 6 8 12

BÀI THI SỐ 3

Đáp án: C

Đáp án:

Đáp án: 31

Đáp án: 26cm

Đáp án: C

Đáp án:

Đáp án: D

Đáp án: C

Đáp án: x = -5

Đáp án:

Đáp án: =

Đáp án: BD = 15; CD = 20

Đáp án: A

Đáp án: =

KQ: 9

_1330158626.unknown _1330158642.unknown _1330158659.unknown _1330158675.unknown _1330158684.unknown _1330158688.unknown _1330158690.unknown _1330158692.unknown _1330158693.unknown _1330158694.unknown _1330158691.unknown _1330158689.unknown _1330158686.unknown _1330158687.unknown _1330158685.unknown _1330158679.unknown _1330158681.unknown _1330158683.unknown _1330158680.unknown _1330158677.unknown _1330158678.unknown _1330158676.unknown _1330158667.unknown _1330158671.unknown _1330158673.unknown _1330158674.unknown _1330158672.unknown _1330158669.unknown _1330158670.unknown _1330158668.unknown _1330158663.unknown _1330158665.unknown _1330158666.unknown _1330158664.unknown _1330158661.unknown _1330158662.unknown _1330158660.unknown _1330158651.unknown _1330158655.unknown _1330158657.unknown _1330158658.unknown _1330158656.unknown _1330158653.unknown _1330158654.unknown _1330158652.unknown _1330158647.unknown _1330158649.unknown _1330158650.unknown _1330158648.unknown _1330158644.unknown _1330158646.unknown _1330158643.unknown _1330158634.unknown _1330158638.unknown _1330158640.unknown _1330158641.unknown _1330158639.unknown _1330158636.unknown _1330158637.unknown _1330158635.unknown _1330158630.unknown _1330158632.unknown _1330158633.unknown _1330158631.unknown _1330158628.unknown _1330158629.unknown _1330158627.unknown _1330158610.unknown _1330158618.unknown _1330158622.unknown _1330158624.unknown _1330158625.unknown _1330158623.unknown _1330158620.unknown _1330158621.unknown _1330158619.unknown _1330158614.unknown _1330158616.unknown _1330158617.unknown _1330158615.unknown _1330158612.unknown _1330158613.unknown _1330158611.unknown _1330158601.unknown _1330158605.unknown _1330158608.unknown _1330158609.unknown _1330158607.unknown _1330158603.unknown _1330158604.unknown _1330158602.unknown _1330158597.unknown _1330158599.unknown _1330158600.unknown _1330158598.unknown _1330158595.unknown _1330158596.unknown _1329720764.unknown _1330158594.unknown _1329721018.unknown _1329720513.unknown

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang