Tài liệu

VIOLYMPIC TOÁN-7

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 230     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 20
Tài liệu VIOLYMPIC TOÁN-7 - tài liệu, sách iDoc.VnVIOLYMPIC TOÁN-7,BÀI THI SỐ 1Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng…
BÀI THI SỐ 1
Hãy viết số thích hợp vào chỗ (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân thì phải viết số thập phân gọn nhất
dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:
Nghiệm của phương trình 3x + 1 = 7x - 11 là x = . KQ: 3
Câu 2:
Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 32 , M là trung điểm của DC. BM cắt AD tại E. Tính diện tích
tam giác ABE. Kết quả là .
Câu 3:
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=12cm, BC=20cm. Tính diện tích tam giác.Kết quả là .
Câu 4:
Cho tam giác ABCAB=10cm, AC=22cm. AD là phân giác góc A (D thuộc BC). Từ D kẻ song song với AC
cắt AB tại E. Tính độ dài đoạn DE.Kết quả là cm.
Câu 5:
Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho . Lấy I trên
cạnh BC sao cho . AI cắt MN tại K. Biết BC=7,29cm. Tính độ dài đoạn MK.Kết quả
cm.
Câu 6:
Cho góc xOy. Trên tia Ox lần lượt lấy A,B sao cho OA=3cm, OB=10cm. Trên tia Oy lần lượt lấy C, D sao cho
OC=5m, OD=6cm. Hai đoạn thẳng AD và BC cắt nhau tại I. Khi đó .
Câu 7:
Tam giác ABC cân tại A có AB=14cm, BC=26cm. BM, CN lần lượt là các đường phân giác kẻ từ B, C của tam
giác (M thuộc AC, N thuộc AB). Tính độ dài MN.Kết quả là cm.
Câu 8:
Cho tam giác ABC, trên tia đối của các tia AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho AM=4AB,
BN=4BC, CP=4AC. Tính tỷ số diện tích của tam giác MNP và tam giác ABC.Kết quả là .
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 9:
Cho tam giác ABC AB=11cm, AC=8cm. AD phân giác ngoài góc A. Khi đó DB:DC= . (Viết
kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 10:
Cho ABC ~ MNP. Biết . = độ.
Câu 11:
Nghiệm của phương trình x -5(x - 2) = 6x là x = .
Câu 12:
Nghiệm của phương trình 3x + 1 = 7x - 11 là x = .
Câu 13:
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Câu 14:
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó tỉ số = .
Câu 15:
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó tỉ số = .
Câu 16:
Tam giác ABC cân tại A có AB=14cm, BC=26cm. BM, CN lần lượt là các đường phân giác kẻ từ B, C của tam
giác (M thuộc AC, N thuộc AB). Tính độ dài MN.Kết quả là cm.
Câu 17:
Cho góc xOy. Trên tia Ox lần lượt lấy A,B sao cho OA=4cm, OB=7,5cm. Trên tia Oy lần lượt lấy C, D sao cho
OC=5m, OD=6cm. Hai đoạn thẳng AD BC cắt nhau tại I. Tính tỉ số diện tích của tam giác IAB tam giác
ICD.Kết quả là .
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 18: Cho ABC ~ A'B'C', AD phân giác góc A. Biết A'B'=6cm, A'C'=4cm. DB:DC= .(Viết
kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 19:
Cho tam giác ABC, AD phân giác góc A. Biết BC=10cm, BD=4cm. Khi đó AC:AB= . (Viết kết
quả dưới dạng số thập phân)
Câu 20:
Cho ABC ~ A'B'C'. Biết AB=4cm, AC=3cm, A'B'=5cm. A'C'= cm. (Viết kết quả dưới dạng
số thập phân)
BÀI THI SỐ 2
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Cho tam giác ABC không cân. D, E, F lần lượt thuộc các cạnh AB, AC, BC sao cho DE // BC và EF // AB.
Ta có
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
Câu 2: Nếu AB=5m, CD=4dm thì
dm m
Câu 3:Cho bốn đoạn thẳng AB=2cm, CD=3cm, MN=4cm, PQ=6cm.
b) Hai đoạn thẳng AB,CD tỷ lệ với hai đoạn thẳng PQ, MN
c) Hai đoạn thẳng AB, MN tỷ lệ với hai đoạn thẳng PQ, CD
d) Hai đoạn thẳng AB và PQ tỷ lệ với hai đoạn thẳng MN, CD
Liên hệ quảng cáo

a) Hai đoạn thẳng AB, CD tỷ lệ với hai đoạn thẳng MN, PQ
Câu 4: Cho tam giác ABC có phân giác AD và AB=2,5cm, AC=3,5cm. Khi đó
Câu 5: Tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng và BC=6cm. Các cạnh góc vuông của tam giác là
AB=3cm, AC=9cm. AB= cm, AC=3cm.
AB= cm, AC= cm. AB=3cm, AC= cm.
Câu 6: Khẳng định: "Hai tam giác cân không đều có hai góc bằng nhau thì đồng dạng với nhau" là đúng hay sai?
Đúng Sai
Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết . Tỷ số bằng
k 2k 3k
Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A AB=3cm; AC=4cm. Kẻ phân giác AD, gọi H hình chiếu của D lên
AB. Độ dài DH bằng bao nhiêu cm?
Câu 9: Trong các phương trình sau, phương trình nào có nhiều nghiệm nhất?
Câu 10: Cho với mọi n, trong đó a là một hằng số. Ta có a bằng:
1
Câu 11: Cho tam giác ABC. AB = 9cm, AC = 15cm, BC = 12cm. M là điểm thuộc đoạn AB sao cho AM = 3cm. N
là điểm thuộc đoạn AC, sao cho MN song song với BC. Độ dài đoạn AN là … cm
8 7 6 5
Câu 12: Cho bốn đoạn thẳng AB=2cm, CD=3cm, MN=4cm, PQ=6cm.
a) Hai đoạn thẳng AB,CD tỷ lệ với hai đoạn thẳng PQ, MN
b) Hai đoạn thẳng AB, MN tỷ lệ với hai đoạn thẳng PQ, CD
c) Hai đoạn thẳng AB và PQ tỷ lệ với hai đoạn thẳng MN, CD
d) Hai đoạn thẳng AB, CD tỷ lệ với hai đoạn thẳng MN, PQ
Câu 13: Tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng và BC=6cm. Các cạnh góc vuông của tam giác là
AB=3cm, AC=9cm. AB= cm, AC=3cm.
AB= cm, AC= cm. AB=3cm, AC= cm.
Câu 14: Cho hình vuông ABCD, gọi M là trung điểm của cạnh AD. Câu nào sau đây đúng ?
Tam giác BCM đều. Tam giác BCM cân.
Tam giác BCM vuông cân. Tam giác BCM vuông.
Câu 15: Cho hình vuông ABCD cạnh 12cm, hai đường chéo cắt nhau tại O. M một điểm bất kỳ trên cạnh AB,
đường thẳng vuông góc với OM tại O cắt cạnh BC tại N. Diện tích tứ giác BMON bằng bao nhiêu ?
32 36 42 48
Câu 16: Trong các phương trình sau, phương trình nào có nhiều nghiệm nhất?
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

VIOLYMPIC TOÁN-7

BÀI THI SỐ 1Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Nghiệm của phương trình 3x + 1 = 7x - 11 là x =. KQ: 3Câu 2: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 32, M là trung điểm của DC. BM cắt AD tại E. Tính diện tích tam giác ABE. Kết quả là . Câu 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=12cm, BC=20cm. Tính diện tích tam giác.Kết quả là .Câu 4: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho tam giác ABC có AB=10cm, AC=22cm. AD là phân giác góc A (D thuộc BC). Từ D kẻ song song với AC cắt AB tại E. Tính độ dài đoạn DE.Kết quả là cm.Câu 5: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho . Lấy I trên cạnh BC sao cho . AI cắt MN tại K. Biết BC=7,29cm. Tính độ dài đoạn MK.Kết quả là cm.Câu 6: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho góc xOy. Trên tia Ox lần lượt lấy A,B sao cho OA=3cm, OB=10cm. Trên tia Oy lần lượt lấy C, D sao cho OC=5m, OD=6cm. Hai đoạn thẳng AD và BC cắt nhau tại I. Khi đó .Câu 7: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Tam giác ABC cân tại A có AB=14cm, BC=26cm. BM, CN lần lượt là các đường phân giác kẻ từ B, C của tam giác (M thuộc AC, N thuộc AB). Tính độ dài MN.Kết quả là cm.Câu 8: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho tam giác ABC, trên tia đối của các tia AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho AM=4AB, BN=4BC, CP=4AC. Tính tỷ số diện tích của tam giác MNP và tam giác ABC.Kết quả là .Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 9: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho tam giác ABC có AB=11cm, AC=8cm. AD là phân giác ngoài góc A. Khi đó DB:DC=. (Viết kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 10: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho ABC ~ MNP. Biết . = độ.Câu 11: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Nghiệm của phương trình x -5(x - 2) = 6x là x =.Câu 12: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Nghiệm của phương trình 3x

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 230     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 160839
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 258 Lượt xem: 112399
Có thể bạn quan tâm