Tài liệu

Vật lý 9 - Ánh sáng trắng & ánh sáng màu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1205     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 20
Tài liệu Vật lý 9 - Ánh sáng trắng & ánh sáng màu - tài liệu, sách iDoc.VnVật lý 9 - Ánh sáng trắng & ánh sáng màu,I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu.1. Các nguồn phát ánh sáng trắng:- Mặt trời- Các đèn có dây tóc nóng cháy, phát…
Tr- êng: THCS Tri u Tr ch
Em h∙y nhí l¹i kiÕn thøc
quang häc ë líp 7 vµ cho biÕt:
Nguån s¸ng lµ g×? Cho vÝ dô.
- Nguån s¸ng lµ vËt tù nã
ph¸t ra ¸nh s¸ng, nh :
Tr lêi:
Em hy kÓ tªn mét sè
nguån s¸ng tù nã ph¸t ra ¸nh
s¸ng xanh hoÆc ¸nh s¸ng ®á
mµ em quan s¸t ® îc trong
thùc tÕ cuéc sèng?
- Nguån ph¸t ra ¸nh s¸ng
mµu xanh, ®á: Bót laze, ®Ìn
®i«t ph¸t quang, bãng ®Ìn
bót thö ®iÖn
Bãng ®Ìn ®iÖn
®ang s¸ng
MÆt trêi
Ngän nÕn
®ang ch¸y
C©u hái:
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Vật lý 9 - Ánh sáng trắng & ánh sáng màu

I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu.1. Các nguồn phát ánh sáng trắng:- Mặt trời- Các đèn có dây tóc nóng cháy, phát sáng như: Đèn pha xe ôtô, xe máy…2. Các nguồn phát ánh sáng màu.- Đèn LED, bút laze, đèn ống dùng trong quảng cáo.. .

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1205     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 571 Lượt xem: 24328
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 519 Lượt xem: 22556
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 164 Lượt xem: 20910