Tài liệu

Vật lý 8 - Biểu diễn lực

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1099     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Vật lý 8 - Biểu diễn lực - tài liệu, sách iDoc.VnBài 4: BIỂU DIỄN LỰCĐáp án: Kết quả tác dụng của lực lên một vật là:- Làm vật bị biến đổi chuyển động ( ngh
Baøi 4: BIEÅU DIEÃN LÖÏC
I- OÂN LAÏI KHI NI EÄM LÖÏC
Ñc SGK vaø nhôù laïi kin thöùc lôùp 6, traû lôøi caâu
hoûi:
Kt quaû taùc duïng cuûa löïc leân mt vaät.
Ñaùp aùn: Kt quaû taùc duïng cuûa löïc leân mt vaät laø:
-
Laøm vaät bò bin ñi chuyn ñng ( nghóa laø thay
ñi vaän tc).
- Laøm vaät bò bin daïng.
Giaù
thí
nghieä
m
Keïp ña
naêng
Thoûi
saét
Xe laên
Maët
saøn
Hình
4.1
C1: Haõy moâ taû thí nghieäm vaø neâu taùc duïng cuûa löïc trong
hình 4.1
C1: - Khi ñöa nam chaâm vaøo keïp thì thoûi saét vaø xe bò chuyeån ñoäng
v phía nam chaâm
- Löïc huùt cuûa nam chaâm leân thoûi saét ñaõ laøm nam chaâm vaø
xe bieán ñoåi chuyeån ñoäng.
Vôït
Tenn
is
Bng
Tennis
C1: Haõy m taû thí nghim hình 4.2 vaø neâu
taùc duïng cuûa löïc.
Hình 4.2
C1: - Va chaïm giöõa boùng vaø ït laøm boøng vaø ït
bieán daïng.
- Ngoaøi ra boùng coøn bieán ñoåi chuyeån
ñoäng.
BAØI 4: BIEÅU DIEÃN
LÖÏC
II- BI EÅU DIEÃN LÖÏC
1- Löïc laø moät ñaïi löôïng vec tô:
Ñc SGK, traû lôøi caâu hi: theá naøo laø mt ñaïi löôïng vec-
tô
* Keát luaän: Moät ñaïi löôïng vöøa coù ñoä lôùn, vöøa coù phöông vaø chieàu
laø moät ñaïi löôïng vec-tô
Haõy chöùng minh: Troïng löïc laø mt ñaïi löôïng vec-tô
Troïng löïc
coù:
-
Phöông:
Thaúng ñöùng
- Chiu: Töø trn xung döôùi
- Ñ
lôùn:
P = 10.m hoaëc P =
d.V
Vaäy: Troïng löïc ni ring vaø löïc ni chung laø mt ñaïi
löôïng vec-tô
2- Caùch bieåu dieãn vaø kyù hieäu vec-tô löïc:
a- Bieåu dieãn löïc:
Ñc SGK, traû lôøi caâu hi: löïc ñöôïc biu din nhö th
naøo ?
- Ñ biu din vec-tô löïc, nôøi ta duøng mt muõi teân.
Ñc SGK, traû lôøi caâu hi: Muõi tn biu din vec-tô löïc
coù ñaëc ñim?
+ Goác cuûa muõi teân: laø ñim maø löïc taùc duïng leân
vaät (goïi laø ñim ñaët), thöôøng chn laø taâm cuûa vaät.
+ Phöông vaø chieàu cuûa muõi teân: laø phöông vaø chiu
cuûa löïc.
+ Ñoä daøi cuûa muõi teân: theo tyû xích cho tröôùc.
b- Kyù hieäu vec-tô
löïc:
Vec-tô löïc ñöôïc kyù hiu nhö
theá naøo ?
F
- Vec-tô löïc ñöôïc kyù hiu:
Cöôøng ñ cuûa löïc ñöôïc kyù hiu
nhö theá naøo ?
- Cöôøng ñ cuûa löïc ñöôïc kyù
hiu: F
Vật lý 8 - Biểu diễn lực
Bài 4: BIỂU DIỄN LỰCĐáp án: Kết quả tác dụng của lực lên một vật là:- Làm vật bị biến đổi chuyển động ( nghĩa là thay đổi vận tốc). - Làm vật bị biến dạng.....
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1099     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 583 Lượt xem: 24762
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 575 Lượt xem: 23432
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 183 Lượt xem: 21799