Tài liệu

Vật lý 8 - Biểu diễn lực

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 818     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Vật lý 8 - Biểu diễn lực - tài liệu, sách iDoc.VnVật lý 8 - Biểu diễn lực,Bài 4: BIỂU DIỄN LỰCĐáp án: Kết quả tác dụng của lực lên một vật là:- Làm vật bị biến đổi chuyển động ( nghĩa là thay đổi vận…
Baøi 4: BIEÅU DIEÃN LÖÏC
I- OÂN LAÏI KHI NI EÄM LÖÏC
Ñc SGK vaø nhôù laïi kin thöùc lôùp 6, traû lôøi caâu
hoûi:
Kt quaû taùc duïng cuûa löïc leân mt vaät.
Ñaùp aùn: Kt quaû taùc duïng cuûa löïc leân mt vaät laø:
-
Laøm vaät bò bin ñi chuyn ñng ( nghóa laø thay
ñi vaän tc).
- Laøm vaät bò bin daïng.
Giaù
thí
nghieä
m
Keïp ña
naêng
Thoûi
saét
Xe laên
Maët
saøn
Hình
4.1
C1: Haõy moâ taû thí nghieäm vaø neâu taùc duïng cuûa löïc trong
hình 4.1
C1: - Khi ñöa nam chaâm vaøo keïp thì thoûi saét vaø xe bò chuyeån ñoäng
v phía nam chaâm
- Löïc huùt cuûa nam chaâm leân thoûi saét ñaõ laøm nam chaâm vaø
xe bieán ñoåi chuyeån ñoäng.
Vôït
Tenn
is
Bng
Tennis
C1: Haõy m taû thí nghim hình 4.2 vaø neâu
taùc duïng cuûa löïc.
Hình 4.2
C1: - Va chaïm giöõa boùng vaø ït laøm boøng vaø ït
bieán daïng.
- Ngoaøi ra boùng coøn bieán ñoåi chuyeån
ñoäng.
BAØI 4: BIEÅU DIEÃN
LÖÏC
II- BI EÅU DIEÃN LÖÏC
1- Löïc laø moät ñaïi löôïng vec tô:
Ñc SGK, traû lôøi caâu hi: theá naøo laø mt ñaïi löôïng vec-
tô
* Keát luaän: Moät ñaïi löôïng vöøa coù ñoä lôùn, vöøa coù phöông vaø chieàu
laø moät ñaïi löôïng vec-tô
Haõy chöùng minh: Troïng löïc laø mt ñaïi löôïng vec-tô
Troïng löïc
coù:
-
Phöông:
Thaúng ñöùng
- Chiu: Töø trn xung döôùi
- Ñ
lôùn:
P = 10.m hoaëc P =
d.V
Vaäy: Troïng löïc ni ring vaø löïc ni chung laø mt ñaïi
löôïng vec-tô
2- Caùch bieåu dieãn vaø kyù hieäu vec-tô löïc:
a- Bieåu dieãn löïc:
Ñc SGK, traû lôøi caâu hi: löïc ñöôïc biu din nhö th
naøo ?
- Ñ biu din vec-tô löïc, nôøi ta duøng mt muõi teân.
Ñc SGK, traû lôøi caâu hi: Muõi tn biu din vec-tô löïc
coù ñaëc ñim?
+ Goác cuûa muõi teân: laø ñim maø löïc taùc duïng leân
vaät (goïi laø ñim ñaët), thöôøng chn laø taâm cuûa vaät.
+ Phöông vaø chieàu cuûa muõi teân: laø phöông vaø chiu
cuûa löïc.
+ Ñoä daøi cuûa muõi teân: theo tyû xích cho tröôùc.
b- Kyù hieäu vec-tô
löïc:
Vec-tô löïc ñöôïc kyù hiu nhö
theá naøo ?
F
- Vec-tô löïc ñöôïc kyù hiu:
Cöôøng ñ cuûa löïc ñöôïc kyù hiu
nhö theá naøo ?
- Cöôøng ñ cuûa löïc ñöôïc kyù
hiu: F
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Vật lý 8 - Biểu diễn lực

Bài 4: BIỂU DIỄN LỰCĐáp án: Kết quả tác dụng của lực lên một vật là:- Làm vật bị biến đổi chuyển động ( nghĩa là thay đổi vận tốc). - Làm vật bị biến dạng.....

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 818     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 468 Lượt xem: 19884
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 261 Lượt xem: 16701
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 142 Lượt xem: 16237