Chia sẻ Download
Tài liệu vat lieu co khi
/2 trang
Thành viên nquangck

vat lieu co khi

- 12 tháng trước
1,051
Báo lỗi

muc tieu
chuan bi
day hoc

Nội dung
Ngµy so¹n : /2006

Ngµy so¹n : 29/6/2010

Ngµy gi¶ng : 2/7/2010

TiÕt : 16

ch­¬ng III : Gia c«ng c¬ khÝ

Bµi 18 - vËt liÖu c¬ khÝ

I - Môc Tiªu

1- KiÕn Thøc : BiÕt c¸ch ph©n lo¹i vËt liÖu c¬ khÝ phæ biÕn, BiÕt ®­îc tÝnh chÊt c¬ b¶n cña vËt liÖu c¬ khÝ.

2- KÜ n¨ng : Cã thÓ nhËn biÕt ®­îc c¸c vËt dông, s¶n phÈm sö dông trong gia ®×nh ®ùpc lµm b»ng vËt liÖu nµo

3 - Th¸i ®é : Cã ý thøc häc tËp vµ liªn hÖ thùc tÕ

II - ChuÈn bÞ :

GV : S¸ch, bµi so¹n

HS : S¸ch, vë ghi

III- TiÕn tr×nh d¹y häc :

1 - KiÓm tra

2 - Bµi míi

H§ 1 : C¸c vËt liÖu c¬ khÝ c¬ b¶n ( 20 phót )

Muèn s¶n xuÊt ra 1 SP nµo ®ã ®Çu tiªn ta cÇn cã nguyªn vËt liÖu , VËy nguyªn vËt liÖu ®ã ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu g× ?

Quan s¸t chiÕc xe ®¹p, chØ ra nh÷ng chi tiÕt, bé phËn nµo cña xe ®­îc lµm b»ng kim lo¹i ?

Giíi thiÖu s¬ ®å

Ph©n tÝch tõng phÇn a, b

Kh¸c biÖt víi vËt liÖu kim lo¹i, vËt liÖu phi kim lo¹i cã c¸c ®Æc tÝnh lµ ­u ®iÓm nh­ dÔ gia c«ng, kh«ng bÞ «xi ho¸, Ýt mµi mßn,.... vµ cã nh÷ng ®Æc tÝnh dÉn ®iÖn , nhiÖt kÐm

? Mçi lo¹i chÊt dÎo cã c¸c ®Æc tÝnh g× ? ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña mçi lo¹i

? KÓ tªn c¸c s¶n phÈm c¸ch ®iÖn lµm b»ng cao su ?

HS dù ®o¸n

HS tr¶ lêi

HS nghe vµ nhËn biÕt, ph©n biÖt

1 - VËt liÖu kim lo¹i

a) Kim lo¹i ®en

Gang vµ thÐp : CÊu t¹o chñ yÕu bëi s¾t vµ c¸cbon

b) Kim lo¹i mµu

- Th­êng sö dông s¾t , nhom vµ hîp kim cña chóng

- Cã tÝnh chèng mµi mßn, chèng ¨n mßn, Ýt bÞ «xi ho¸ trong m«i tr­êng, tÝnh dÉn ®iÖn, nhiÖt cao, dÔ r¸t máng hay kÐo dµi...

2 - VËt liÖu phi kim lo¹i

a) ChÊt dÎo

* ChÊt dÎo nhiÖt

* ChÊt dÎo nhiÖt r¾n

b) Cao su

Cã tÝnh ®µn håi cao, kh¶ n¨ng gi¶m chÊn tèt, c¸ch ®iÖn vµ c¸ch ©m => sö dông lµm s¨m, èng lèp, vßng ®Öm, s¶m phÈm c¸ch ®iÖn,...

H§ 2 : C¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña vËt liÖu c¬ khÝ ( 15 phót )

Muèn chän vËt liÖu phï hîp víi s¶n phÈm ta cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g× ?

GV h­íng dÉn HS tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK

1 - TÝnh chÊt c¬ häc

2 - TÝnh chÊt vËt lý

3 - TÝnh chÊt ho¸ häc

4 - TÝnh chÊt c«ng nghÖ

H§ 3 : Tæng kÕt ( 3 phót )

Qua bµi nµy chóng ta n¾m ch¾c ®­îc nh÷ng kiÕn thøc nµo ?

§Ó chän SP nµo ®Êy, chóng ta cÇn c¨n cø vµo chÊt l­îng vµ chÊt liÖu vµ gi¸ c¶,..

VN : §äc tr­íc bµi thùc hµnh, chuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT