Tài liệu

vat lieu co khi

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 775     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu vat lieu co khi - tài liệu, sách iDoc.Vnvat lieu co khi,muc tieu chuan bi day hoc
background image

Ngµy so¹n : 29/6/2010

Ngµy gi¶ng : 2/7/2010

TiÕt  : 16

ch¬ng III  : Gia c«ng c¬ khÝ

Bµi  18 - vËt  liÖu  c¬ khÝ

I  - Môc Tiªu

1- KiÕn  Thøc  : BiÕt  c¸ch ph©n  lo¹i  vËt  liÖu  c¬ khÝ  phæ biÕn, 

BiÕt  ®îc tÝnh  chÊt  c¬ b¶n cña vËt  liÖu  c¬ khÝ.

2- KÜ  n¨ng  : Cã thÓ  nhËn  biÕt  ®îc c¸c vËt  dông, s¶n  phÈm  sö 

dông trong gia ®×nh ®ùpc lµm  b»ng vËt  liÖu  nµo 

3 - Th¸i  ®é : Cã ý thøc häc tËp vµ liªn hÖ thùc tÕ

II  - ChuÈn  bÞ  : 

GV : S¸ch, bµi so¹n

HS : S¸ch, vë ghi

II I-  TiÕn  tr×nh  d¹y häc :

1 - KiÓm  tra

2 - Bµi  míi   

H§ 1 : C¸c vËt  liÖu  c¬ khÝ  c¬ b¶n  ( 20 phót  )

Muèn s¶n xuÊt  ra 1 SP 

nµo ®ã ®Çu tiªn ta cÇn 

cã nguyªn vËt  liÖu  , 

VËy nguyªn vËt  liÖu  ®ã 

ph¶i  ®¶m b¶o nh÷ng 

yªu cÇu g× ?

Quan s¸t chiÕc xe ®¹p, 

chØ ra nh÷ng chi tiÕt,  

bé phËn nµo cña xe ®îc 

lµm  b»ng kim  lo¹i ?

Giíi  thiÖu  s¬ ®å 

HS dù ®o¸n

HS tr¶  lêi

HS nghe vµ 

1 - VËt  liÖu  kim  lo¹i

a) Kim  lo¹i ®en

Gang vµ thÐp  : CÊu t¹o chñ 

yÕu bëi s¾t vµ c¸cbon

b) Kim  lo¹i mµu

- Thêng sö dông s¾t , nhom 

vµ hîp kim  cña chóng

- Cã tÝnh  chèng mµi  mßn, 

chèng ¨n mßn, Ýt  bÞ «xi ho¸ 

trong m«i tr êng, tÝnh  dÉn 

®iÖn, nhiÖt  cao, dÔ r¸t  

background image

Ph©n tÝch tõng phÇn a, 

b

Kh¸c biÖt  víi  vËt  liÖu  

kim  lo¹i, vËt  liÖu  phi  

kim  lo¹i cã c¸c ®Æc tÝnh  

lµ  u ®iÓm nh dÔ gia 

c«ng, kh«ng bÞ «xi ho¸, 

Ýt  mµi  mßn,.... vµ cã 

nh÷ng ®Æc tÝnh  dÉn 

®iÖn , nhiÖt  kÐm

? Mçi lo¹i chÊt  dÎo cã c¸c 

®Æc tÝnh  g× ? u ®iÓm 

vµ nhîc ®iÓm cña mçi 

lo¹i

? KÓ tªn c¸c s¶n phÈm 

c¸ch ®iÖn lµm  b»ng cao 

su ?

nhËn  biÕt, 

ph©n biÖt

máng hay kÐo dµi...

2 - VËt  liÖu  phi  kim  lo¹i

a) ChÊt  dÎo

*  ChÊt  dÎo nhiÖt  

*  ChÊt  dÎo nhiÖt  r¾n

b) Cao su

Cã tÝnh  ®µn håi cao, kh¶  

n¨ng gi¶m chÊn tèt, c¸ch 

®iÖn vµ c¸ch ©m => sö 

dông lµm  s¨m, èng lèp, vßng 

®Öm, s¶m phÈm c¸ch 

®iÖn,...

H§ 2 : C¸c tÝnh  chÊt  c¬ b¶n  cña vËt  liÖu  c¬ khÝ  ( 15 phót  )

Muèn chän vËt  liÖu  phï 

hîp víi  s¶n phÈm ta cÇn 

chó ý ®Õn ®iÒu g× ?

GV híng dÉn HS tr¶  lêi 

c¸c c©u hái trong SGK

1 - TÝnh chÊt  c¬ häc 

2 - TÝnh chÊt  vËt  lý

3 - TÝnh chÊt  ho¸ häc

4 - TÝnh chÊt  c«ng nghÖ

H§ 3 : Tæng kÕt  ( 3 phót  )

Qua bµi nµy chóng ta 

n¾m ch¾c ®îc nh÷ng 

kiÕn  thøc nµo ?

§Ó chän SP nµo ®Êy, 

chóng ta cÇn c¨n cø vµo 

background image

chÊt  lîng vµ chÊt  liÖu  

vµ gi¸ c¶,..

VN : §äc tr íc bµi thùc 

hµnh, chuÈn bÞ mÉu 

b¸o c¸o

vat lieu co khi

muc tieu
chuan bi
day hoc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 775     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giáo trình vật liệu cơ khí Lượt tải: 292 Lượt xem: 19957
Bài giảng Dung Sai - Lắp ghép Lượt tải: 153 Lượt xem: 15262
Nhiệt luyện thép Lượt tải: 170 Lượt xem: 13315
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình nguyên lý máy Lượt tải: 147 Lượt xem: 10092
Bulông và Đai Ốc Lượt tải: 51 Lượt xem: 8718
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp Lượt tải: 26 Lượt xem: 8277
Bài giảng cơ kết cấu phần 2 Lượt tải: 42 Lượt xem: 7831
Sổ tay tra cứu vòng bi TIMKEN Lượt tải: 60 Lượt xem: 7261