Tài liệu

vat lieu co khi

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1003     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu vat lieu co khi - tài liệu, sách iDoc.Vnmuc tieu chuan bi day hoc
Ngµy so¹n : 29/6/2010
Ngµy ging : 2/7/2010
Tt : 16
ch¬ng III : Gia c«ng khÝ
Bµi 18 - vËt liÖu khÝ
I - Môc Tiªu
1- KiÕn Thøc : Bt c¸ch ph©n lo¹i t liÖu khÝ phæ biÕn,
BiÕt ®îc tÝnh chÊt bn cña vËt liÖu khÝ.
2- KÜ n¨ng : thÓ nhËn biÕt ®îc c t dông, n phÈm sö
ng trong gia ®×nh ®ùpcm b»ng vËt liÖu nµo
3 - Th¸i ®é : Cã ý thøc häc tËp vµ ln thùc tÕ
II - ChuÈn bÞ :
GV : S¸ch,i sn
HS : S¸ch, ghi
III- TiÕn tr×nh y c :
1 - KiÓm tra
2 - Bµii
H§ 1 :c vËt liÖu khÝ bn ( 20 phót )
Mn s¶n xt ra 1 SP
nµo ®ã ®Çu tiªn ta cÇn
cã nguyªn vËt liÖu ,
y nguyªn vËt liÖu ®ã
phi ®¶mo nh÷ng
yªu cÇu g× ?
Quan s¸t chiÕc xe ®¹p,
chØ ra nh÷ng chi tiÕt,
bé phËn nµo cña xe ®îc
lµm b»ng kim lo¹i ?
Giíi thiÖu ®å
HS dù ®o¸n
HS tr i
HS nghe
1 - VËt liÖu kim li
a) Kim lo¹i ®en
Gang thÐp : CÊu t¹o chñ
yÕu bëi s¾t c¸cbon
b) Kim lo¹iu
- Thêng sö dông s¾t , nhom
hîp kim cña chóng
- Cã tÝnh chèngi mßn,
chèng ¨n mßn, Ýt«xi h
trong m«i tr êng, tÝnh n
®iÖn, nhiÖt cao, dÔ r¸t
Ph©n tÝchng phÇn a,
b
Kh¸c bt víit liÖu
kim lo¹i, vËt liÖu phi
kim lo¹i cã c¸c ®Æc tÝnh
lµ u ®iÓm nh gia
c«ng, kh«ng «xi ho¸,
Ýt mµi n,.... vµ cã
nh÷ng ®Æc tÝnhn
®iÖn , nhiÖt kÐm
? i lo¹i chÊt dÎo cã c¸c
®Æc tÝnh g× ? u ®iÓm
nhîc ®iÓm cña mçi
lo¹i
? tªn c¸cn phÈm
c¸ch ®iÖn lµm b»ng cao
su ?
nhËn bt,
ph©n bt
ng hay kÐoi...
2 - VËt liÖu phi kim li
a) ChÊt dÎo
* ChÊto nhiÖt
* ChÊto nhiÖtn
b) Cao su
tÝnh ®µni cao, kh
ng gim chÊnt,ch
®iÖn vµch ©m => sö
dông lµm s¨m, èng lèp, vßng
®Öm, s¶m phÈm c¸ch
®iÖn,...
H§ 2 :c tÝnh chÊt bn cña vËt liÖu khÝ ( 15 phót )
Mn chänt liÖu phï
pin phÈm tan
chó ý ®Õn ®iÒu ?
GV híng dÉn HS tr i
c¸c c©u hái trong SGK
1 - TÝnh chÊt häc
2 - TÝnh chÊt vËt
3 - TÝnh chÊt ho¸ häc
4 - TÝnh chÊt c«ng ng
H§ 3 : Tæng kÕt ( 3 phót )
Qua bµi nµy chóng ta
n¾m ch¾c ®îc nh÷ng
kiÕn thøc nµo ?
§Ó chän SPo ®Êy,
chóng ta cÇn c¨n cø vµo
Liên hệ quảng cáo

chÊt lîng chÊt liÖu
gi¸,..
VN : §äc tríc bµi thùc
nh, chnmÉu
o o
vat lieu co khi
muc tieu chuan bi day hoc
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1003     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình vật liệu cơ khí Lượt tải: 403 Lượt xem: 25814
Bài giảng Dung Sai - Lắp ghép Lượt tải: 265 Lượt xem: 20858
Nhiệt luyện thép Lượt tải: 246 Lượt xem: 17447
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp Lượt tải: 67 Lượt xem: 13935
Có thể bạn quan tâm
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp Lượt tải: 67 Lượt xem: 13935
Giáo trình nguyên lý máy Lượt tải: 199 Lượt xem: 13176
Bulông và Đai Ốc Lượt tải: 81 Lượt xem: 13019
Bài giảng cơ kết cấu phần 2 Lượt tải: 57 Lượt xem: 9595
Sổ tay tra cứu vòng bi TIMKEN Lượt tải: 91 Lượt xem: 9196