Tài liệu

Vai trò của nước đối với con người

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20004     Tải về: 30     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 36
Tài liệu Vai trò của nước đối với con người - tài liệu, sách iDoc.VnCũng như không khí và ánh sáng, nước không thể thiếu được trong đời sống con người. Trong quá trình hình thành sự s
Bài ging: CP NƯỚC SINH HOT & CÔNG NGHIÊP
Nguyn Lan Phương 1
1.1 M đầu
1.1.1 Vai trò ca nước đối vi con người trong nn kinh tế quc dân
Cũng như không khí và ánh sáng, nước không th thiếu được trong đời sng
con người. Trong quá trình hình thành s sng trên Trái đất thì nước và môi
trương nước đóng vai trò quan trng. Nước tham gia vào vai trò tái sinh thế gii
hu cơ ( tham gia quá trình quang hp). Trong quá trình trao đổi cht nước đóng
vai trò trung tâm. Nhng phn ng lý hóa hc din ra vi s tham gia bt bu
c ca
nước. Nước là dung môi ca nhiu cht và đóng vai trò dn đường cho các mui đi
vào cơ th.
Trong khu dân cư, nước phc v cho mc đích sinh hot, nâng cao đời sng
tinh thn cho dân ( mt ngôi nhà hin đại không có nước khác nào mt cơ th
không có máu).
Nước đóng vai trò cc k quan trng trong sn xut công nghip.
Đối vi cây trng nước là nhu cu thiết yếu, đồng thi còn có vai trò điu tiết
các chế độ nhit, ánh sáng, cht dinh dưỡng, vi sinh vt, độ thoáng khí trong đất…
1.1.2 H tun hoàn ca nước trong t nhiên
1.1.3 Sơ lược lch s phát trin ngành k thut cp nước trên thế gii và Vit
Nam
Theo lch s ghi nhn h thng cp nước đô th xut hin sm nht ti La Mã
vào năm 800 TCN. Đin hình là công trình d
n nước vào thành ph bng kênh t
chy, trong thành ph nước được đưa đến các b tp trung, t đó theo đường ng
dn nước đến các nhà quyn quí và b cha công cng cho người dân s dng.
300 năm TCN đã biết khai thác nước ngm bng cách đào giếng. Người
Babilon có phương pháp nâng nước lên độ cao khá ln bng ròng rc, gung nước.
Thế k th XIII, các thành ph
châu Âu đã có h thng cp nước. Thi đó
chưa có các loi hóa cht phc v cho vic keo t x lý nước mt, người ta phi
xây dng các b lng có kích thước rt ln (gn như lng tĩnh) mi lng được các
ht cn bé. Do đó công trình x lý rt cng knh, chiếm din tích và kinh phí xây
dng ln.
Bài ging: CP NƯỚC SINH HOT & CÔNG NGHIÊP
Nguyn Lan Phương 2
1600 vic dùng phèn nhôm để keo t nước được các nhà truyn giáo Tây Ban
Nha ph biến ti Trung Quc.
1800 các thành ph châu Âu, châu M đã có h thng cp nước khá đầy đủ
thành phn như công trình thu, trm x lý, mng lưới …
1810 h thng lc nước cho thành ph được xây dng ti Paisay- Scotlen.
1908 vic kh trùng nước ung vi qui mô ln ti Niagara Falls, phía Tây nam
New york.
Thế k XX k thut cp nước ngày càng đạt ti tình độ cao và còn tiếp tc phát
trin, các loi thiết b cp nước ngày càng đa dng phong phú và hoàn thin. Thiết
b dùng nước trong nhà luôn được ci tiến để phù hp và thun tin cho người s
dng. K thut đin t và t động hóa cũng được s dng rng rãi trong cp thoát
nước. Có th nói k thut cp nước đã đạt đến trình độ rt cao v công ngh x lý,
máy móc trang b thiết b và h thng cơ gii hóa, t động hóa trong vn hành,
qun lý.
Vit Nam, h thng cp nước đô th được bt đầu bng khoan giếng mch
nông ti Hà Ni, Thành ph H Chí Minh (Sài Gòn) cũo năm 1894. Nhiu đô
th khác như Hi Phòng, Đà Nng…h thng cp nước
đã xut hin, khai thác c
nước ngm và nước mt.
Hin nay hu hết các khu đô th đã có h thng cp nước.Nhiu trm cp nước
đã áp dng công ngh tiên tiến ca các nước phát trin như Pháp, Phn Lan,
Australia…Nhng trm cp nước cho các thành ph ln đã áp dng công ngh
tiên tiến và t động hóa.
Hin nay Đảng và nhà nước đang quan tâm đến v
n đề cp nước cho nông thôn,
đòi hi các chuyên gia trong lĩnh vc cp nước cn phi đóng góp sc mình và
sáng to nhiu hơn để đáp ng yêu cu thc tế.
1.1.4. NHIM V VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CA NGÀNH K THUT cp
NƯỚC CA VIT NAM. CHIN LƯỢC ĐẾN NĂM 2O2O.
Để đáp ng yêu cu cp nước sinh hot và sn xut, chính ph
đã phê duyt
Định hướng phát trin cp nước đô th đến năm 2020 (Quyết định s
Bài ging: CP NƯỚC SINH HOT & CÔNG NGHIÊP
Nguyn Lan Phương 3
63/1998/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 1998 ca Th tướng Chính ph) trong đó
xác định mc tiêu ch yếu mt cách căn bn tình hình cp nước đô th hin nay và
xây dng nn tng cho phát trin lâu dài và phát trin bn vng ca ngành cp
thoát nước.
1. Mc tiêu trước mt
- M rng phm vi và nâng cao cht lượng các dch v cp nước đô th, đảm
bo n
ăm 2000 có 80% dân s đô th được cp nước sch vi tiêu chun
trung bình 80-100 lít/người.ngày. Các thành ph ln như Hà Ni, Hi
Phòng, thành ph H Chí Minh phn đấu 100% dân s đựơc cp nước sch
vi tiêu chun trung bình 120-150 lít/người.ngày.
- Đảm bo cp nước cho nhu cu công nghip và các nhu cu văn hóa, xã hi
trong các đô th.
- Ci to, nâng cp các công trình quá cũ hoc hin nay chưa
đảm bo công
sut thiết kế.
- Gim t l tht thoát nước và tht thu xung dưới 40% trong các đô th hin
có và dưới 30% trong các khu đô th mi.
- Các công ty cp nước tng bước xóa b bao cp; giá nước được tính đúng,
tính đủ để trang tri chi phí đầu tư và phát trin.
- Lp li k cương cp nước trong ngàng cp nước đô th
tt c các khâu t
qui trình công ngh , sn xut, kinh doanh tài chính, phc v đến qun lý
Nhà nước: kiên quyết loi tr các hin tượng tiêu cc trong ngành nước,
đẩy mnh công tác tuyên truyn, nâng cao dân trí kết hp pht theo pháp
lut; phát huy vai trò quyn làm ch ca nhân dân trong vic xây dng qun
lý và s dng h thng cp nước đô th.
2. Mc tiêu lâu dài
- Điu tra, kho sát, khai thác đi đôi vi bo v tài nguyên nước quc
gia: các ngun nước mt, nước dưới đất, sông ngòi, ngun cha nước t
nhiên, nhân to ti các vùng khác nhau. Chú ý ti các vùng ven bin, vùng
khô hn, vùng núi, cao nguyên và các vùng đặc trưng khác.
Vai trò của nước đối với con người
Cũng như không khí và ánh sáng, nước không thể thiếu được trong đời sống con người. Trong quá trình hình thành sự sống trên Trái đất thì nước và môi trương nước đóng vai trò quan trọng. Nước tham gia vào vai trò tái sinh thế giới hữu cơ ( tham gia quá trình quang hợp). Trong quá trình trao đổi chất nước đóng vai trò trung tâm. Những phản ứng lý hóa học diễn ra với sự tham gia bắt buộc của nước. Nước là dung môi của nhiều chất và đóng vai trò dẫn đường cho các muối đi vào cơ thể.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20004     Tải về: 30     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Lịch sử văn minh thế giới Lượt tải: 370 Lượt xem: 35910
đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 7 Lượt tải: 145 Lượt xem: 26932
Vai trò của nước đối với con người Lượt tải: 30 Lượt xem: 19997
Có thể bạn quan tâm
Lịch sử văn minh trung quốc Lượt tải: 56 Lượt xem: 9181
bài giảng lịch sử văn minh thế giới Lượt tải: 37 Lượt xem: 7982
Thuyết minh về tết cổ truyền Lượt tải: 7 Lượt xem: 7501
Vùng VH Trung Bộ Lượt tải: 26 Lượt xem: 7124