Tài liệu

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 199     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930 - tài liệu, sách iDoc.VnVai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930,Ch T ch H Chí ủ ị ồ Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của cả dân tộc Việt Nam. Người…
background image

Ch  T ch H  Chí Minh – anh hùng gi i phóng dân t c, danh nhân

ủ ị

 

văn hóa th  gi i, v  lãnh t  kính yêu c a c  dân t c Vi t Nam.

ế ớ ị

ủ ả

 

Ng i đã g n bó c  cu c đ i mình cho s  nghi p cách m ng n c

ườ

ả ộ ờ

ướ  

nhà, c  cu c đ i vì n c vì dân. Có th  nói ít có ai có t m lòng yêu

ả ộ ờ

ướ

 

n c th ng dân vô b  b n nh  Ng i. Đ i v i s  nghi p cách

ướ

ươ

ờ ế

ư

ườ

ố ớ ự

 

m ng n c nhà, Ng i có công lao vô cùng to l n và đã đi vào l ch

ướ

ườ

ị  

s  dân t c v i nh ng trang s  hào hùng, chói l i nh t. T  th  thi u

ộ ớ

ừ ưở ế  

th i cho đ n lúc trút h i th  cu i cùng Ng i luôn trăn tr  cho v n

ế

ơ

ở ố

ườ

ậ  

m nh qu c gia, dân t c. N i lo l ng làm sao đ  cho n c nhà đ c

ướ

ượ  

đ c lâp, nhân dân đ c s ng trong sung s ng t  do, ai cũng có

ượ ố

ướ

 

c m ăn áo m c luôn canh cánh bên Ng i.a

ơ

ườ

Nguy n Aí Qu c tên khai sinh là Nguy n Sinh Cung, sinh ngày 19

 

tháng 5 năm 1890 t i Làng Kim Liên, huy n Nam Đàn, t nh Ngh

ệ 

An. Cha c a Ng i là c  Nguy n Sinh S c (1863-1929) đ  Phó

ườ

 

B ng, b  ép ra làm quan, sau b  cách ch c, chuy n sang làm ngh

ế

ề 

th y thu c. M  c a Ng i là bà Hoàng Th  Loan (1868-1900), m t

ẹ ủ

ườ

ộ  

ph  n  có h c, đ m đang, chăm lo cho ch ng con h t m c. Sinh ra

ụ ữ

ế

 

trong m t gia đình nhà nho yêu n c, trên quê h ng Ngh  Tĩnh

ướ

ươ

 

giàu truy n th ng đ u tranh cách m ng l i l n lên trong c nh n c

ạ ớ

ướ  

m t nhà tan nên Ng i s m có tinh th n yêu n c. Ng i r t khâm

ườ ớ

ướ

ườ ấ

 

ph c t m lòng yêu n c và tinh th n đ u tranh c a các b c ti n b i

ụ ấ

ướ

ậ ề

ố  

nh : Phan B i Châu, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng… nh ng

ư

ư  

l i không tán thành v i con đ ng c u n c c a các c . Xu t phát

ườ

ướ ủ

 

t  lòng yêu n c và trên c  s  rút kinh nghi m th t b i c a các th

ướ

ơ ở

ấ ạ ủ

ế 

h  cách m ng ti n b i. Nguy n Aí Qu c đã quy t tâm ra đi tìm con

ế

ế

 

đ ng c u n c m i h u hi u h n.

ườ

ướ

ớ ữ

ơ

Ngày 5/6/1911 t i B n c ng Nhà R ng chàng thanh niên Nguy n

ạ ế ả

ễ  

Aí Qu c l y tên là Nguy n T t Thành đã t m r i xa gia đình, xa T

ố ấ

ổ 

qu c đ  b t đ u cu c hành trình c a mình.

ố ể ắ ầ

Tuy nhiên khác v i nh ng thanh niên cùng trang l a đ u ch n Nh t

ậ  

B n làm n i d ng chân thì Nguy n Aí Qu c l i h ng t m nhìn c a

ơ ừ

ố ạ ướ

ủ  

mình v  các n c ph ng Tây, trong đó có Pháp. S  dĩ Ng i ch n

ướ

ươ

ườ

ọ  

ph ng Tây làm n i đ n vì Ng i mu n tìm hi u xem n c Pháp và

ươ

ơ ế

ườ

ướ

 

các n c khác làm th  nào đ  tr  v  giúp đ  đ ng bào mình, h n

ướ

ế

ể ở ề

ỡ ồ

ơ  

n a Ng i cũng mu n bi t n c Pháp là m t tên đ  qu c nh  th

ườ

ế ướ

ế

ư ế 

nào mà l i sang xâm l c n c ta và theo ng i mu n đánh th ng

ượ ướ

ườ

ắ  

gi c Pháp xâm l c thì c n ph i tìm hi u rõ v  chúng, “ bi t đ ch

ượ

ế ị  

bi t ta trăm tr n trăm th ng “ chính vì lý do đó mà ng i đã quy t

ế

ườ

ế  

đ nh sang ph ng Tây, sang n c Pháp. Ng i đã làm ph  b p

ươ

ướ

ườ

ụ ế  

trên con tàu Latouche Treville c a Pháp lênh đênh trên bi n c  b t

ả ắ  

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930

Ch T ch H Chí ủ ị ồ Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của cả dân tộc Việt Nam. Người đã gắn bó cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng nước nhà, cả cuộc đời vì nước vì dân. Có thể nói ít có ai có tấm lòng yêu nước thương dân vô bờ bến như Người. Đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà, Người có công lao vô cùng to lớn và đã đi vào lịch sử dân tộc với những trang sử hào hùng, chói lọi nhất. Từ thưở thiếu thời cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng Người luôn trăn trở cho vận mệnh quốc gia, dân tộc. Nỗi lo lắng làm sao để cho nước nhà được độc lâp, nhân dân được sống trong sung sướng tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc luôn canh cánh bên Người.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1466 Lượt xem: 115918
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 567 Lượt xem: 110776
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89885
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89885
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 246 Lượt xem: 74139
tâm lý học đại cương Lượt tải: 332 Lượt xem: 67449
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 256 Lượt xem: 53002
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51723