Tài liệu

vẽ tranh đề tài ngày tết và mùa xuân

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3466     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu vẽ tranh đề tài ngày tết và mùa xuân - tài liệu, sách iDoc.VnĐề tài ngày tết và mùa xuân - Trong ngày Tết và mùa xuân thường diễn ra những hoạt động nào? - Những hình ảnh nào
ĐỀ TÀI NGÀY TẾT VÀ MÙA XUÂN
I- MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- HS yêu quêơng đất nước thông qua việc tìm hiểu về hoạt
động của ngày Tết và vẻ đẹp của mùa xuân.
- HS hiểu biết hơn về bản sắc văn hoá dân tộc qua các phong tục
tập quán ở mỗi miền quê trong ngày Tết mùa xuân.
- HS vẽ hoặc cắt, xé dán giấy màu mt tranh về đề tài ngày Tết
vào mùa xuân.
II – CHUẨN BỊ:
1) Đồ dùng dạy – hc:
a) Giáo viên.
- Bộ tranh vè đề tài ngày Tết và mùa xuân ( ĐDDH MT6 ).
- Sưu tầm một số tranh ảnh khổ lớn ngày Tết và mùa xuân gm:
tranh dân gian, tranh của hoạ sỹ, tranh của HS.
b) Học sinh.
Giấy vẽ, bút chì, tẩy, chì màu hoặc sáp màu, bút dạ hay màu
nước, giấy màu…
2)Phương pháp dạy – học:
- Phương pháp trực quan.
- Phương pháp vấn đáp.
III – TIN TRÌNH DẠY HỌC:
2- Tổ chức: ổn định lớp.
3- Kim tra: Bài cũ, dồ dùng dạy học tập.
4- Nội dung bài mi.
A – HOẠT ĐỘNG I: Tìm và chọn nội dung đề tài.
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC
SINH
NỘI DUNG
GV gợi ý cho HS không
khí của ngày Tết, ngày
hội .mỗi miền quê, trong
ngày Tết và mùa xuân có
rất nhiều hình ảnh đẹp .
- GV cho HS xem một số
tranh ảnh đẹp v đề tài
ngày Tết và mùa xuân và
- HS xem một số
tranh ảnh đẹp về
đề tài ngày Tết và
mùa xuân.
- HS xem tranh
của hoạ sĩ, tranh
dân gian, tranh của
HS để các em có
I: T×m vµ chän néi
dung ®Ò tµi
- GV cho HS xem mét
sè tranh ¶nh ®Ñp vÒ
®Ò tµi ngµy TÕt vµ
mïa xu©n vµ ph©n
tÝch tranh ,¶nh mÉu
®Ó g©y c¶m høng
Liên hệ quảng cáo

phân tích tranh ,ảnh mẫu
để gây cảm hứng về đề
tài.
GV gợi mở những chủ
đề có thể vẽ tranh về
ngày Tết và mùa xuân,
nêu thêm những chủ đề
khác mang đặc điểm của
địa phương.
nhiều thông tin và
cảm thụ được nội
dung qua bố cục,
hình vẽ ,màu sắc
mt cách phong
phú.
vÒ ®Ò tµi.
- GV minh ho¹ b»ng
tranh cña ho¹ sÜ,
tranh d©n gian ,tranh
cña HS ®Ó c¸c em cã
nhiÒu th«ng tin
c¶m thô ®îc néi dung
qua bè côc, h×nh vÏ
,mµu s¾c mét c¸ch
phong phó.
B – HOẠT ĐỘNG II: Cách vẽ tranh.
- GV gợi ý để HS
nhớ lại các bước
vẽ tranh.
- GV hướng dẫn
thêm cách căt,xé
dán giấy màu để
tạo nên một bức
- HS đã xác định được
nội dung. HS nhớ lại
các bước vẽ tranh.
- HS có thể cắt hoặc xé
từng mảng hình để dán
thành tranh theo ý thích
của mình hay có th
II: Cách v
tranh.
B1: Chn chủ
đề.
B2: Tìm b
cục.
B3: Tìm hình.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

vẽ tranh đề tài ngày tết và mùa xuân
Đề tài ngày tết và mùa xuân - Trong ngày Tết và mùa xuân thường diễn ra những hoạt động nào? - Những hình ảnh nào gợi cho em không khí Ngày Tết và mùa xuân? - Ngày Tết và mùa xuân đem lại cho ta những cảm xúc gì? - Kh«ng khÝ Êm ¸p; hoa ®µo, hoa mai khoe s¾c, mäi nhµ s¾m söa, qu©y quÇn bªn nåi b¸nh trng, n¸o nøc trong c¸c lÔ héi cña mïa xu©n.... - LÔ héi, vui ch¬i gi¶i trÝ, th¨m hái, chóc tông, ®i chî hoa, ®ãn giao thõa, du xu©n, héi lµng, móa ríc... - Những tình cảm đầm ấm tràn đầy niềm vui trong không khí hội tụ của ngày Tết, lễ hội; rực rỡ sắc màu của trang phục, của hoa lá cỏ cây mùa xuân.... - Ngày Tết và mùa Xuân là một sinh hoạt văn hóa của người dân Việt Nam, hội tụ nhiều nét đẹp truyền thống của mỗi người, mỗi nhà. Trong ngày Tết mọi người thăm hỏi chúc tụng nhau, vui chơi, tham gia các hoạt động của lễ hội ...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3466     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm