Thành viên sunrise1251991

vẽ tranh đề tài ngày tết và mùa xuân

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống
Thành viên sunrise1251991

vẽ tranh đề tài ngày tết và mùa xuân

- 12 tháng trước
3,595
Báo lỗi

Đề tài ngày tết và mùa xuân
- Trong ngày Tết và mùa xuân thường diễn ra những hoạt động nào?
- Những hình ảnh nào gợi cho em không khí Ngày Tết và mùa xuân?
- Ngày Tết và mùa xuân đem lại cho ta những cảm xúc gì?
- Kh«ng khÝ Êm ¸p; hoa ®µo, hoa mai khoe s¾c, mäi nhµ s¾m söa, qu©y quÇn bªn nåi b¸nh trng, n¸o nøc trong c¸c lÔ héi cña mïa xu©n....
- LÔ héi, vui ch¬i gi¶i trÝ, th¨m hái, chóc tông, ®i chî hoa, ®ãn giao thõa, du xu©n, héi lµng, móa ríc...
- Những tình cảm đầm ấm tràn đầy niềm vui trong không khí hội tụ của ngày Tết, lễ hội; rực rỡ sắc màu của trang phục, của hoa lá cỏ cây mùa xuân....

- Ngày Tết và mùa Xuân là một sinh hoạt văn hóa của người dân Việt Nam, hội tụ nhiều nét đẹp truyền thống của mỗi người, mỗi nhà. Trong ngày Tết mọi người thăm hỏi chúc tụng nhau, vui chơi, tham gia các hoạt động của lễ hội ...

Nội dung

ĐỀ TÀI NGÀY TẾT VÀ MÙA XUÂN

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- HS yêu quê hương đất nước thông qua việc tìm hiểu về hoạt

động của ngày Tết và vẻ đẹp của mùa xuân.

- HS hiểu biết hơn về bản sắc văn hoá dân tộc qua các phong tục

tập quán ở mỗi miền quê trong ngày Tết và mùa xuân.

- HS vẽ hoặc cắt, xé dán giấy màu một tranh về đề tài ngày Tết

vào mùa xuân.

II – CHUẨN BỊ:

1) Đồ dùng dạy – học:

a) Giáo viên.

- Bộ tranh vè đề tài ngày Tết và mùa xuân ( ĐDDH MT6 ).

- Sưu tầm một số tranh ảnh khổ lớn ngày Tết và mùa xuân gồm:

tranh dân gian, tranh của hoạ sỹ, tranh của HS.

b) Học sinh.

Giấy vẽ, bút chì, tẩy, chì màu hoặc sáp màu, bút dạ hay màu

nước, giấy màu…

2)Phương pháp dạy – học:

- Phương pháp trực quan.

- Phương pháp vấn đáp.

III – TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:

2- Tổ chức: ổn định lớp.

3- Kiểm tra: Bài cũ, dồ dùng dạy học tập.

4- Nội dung bài mới.

A – HOẠT ĐỘNG I: Tìm và chọn nội dung đề tài.

TG HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC

SINH

NỘI DUNG

GV gợi ý cho HS không

khí của ngày Tết, ngày

hội .mỗi miền quê, trong

ngày Tết và mùa xuân có

rất nhiều hình ảnh đẹp .

- GV cho HS xem một số

tranh ảnh đẹp về đề tài

ngày Tết và mùa xuân và

- HS xem một số

tranh ảnh đẹp về

đề tài ngày Tết và

mùa xuân.

- HS xem tranh

của hoạ sĩ, tranh

dân gian, tranh của

HS để các em có

I: T×m vµ chän néi

dung ®Ò tµi

- GV cho HS xem mét

sè tranh ¶nh ®Ñp vÒ

®Ò tµi ngµy TÕt vµ

mïa xu©n vµ ph©n

tÝch tranh ,¶nh mÉu

®Ó g©y c¶m høng

phân tích tranh ,ảnh mẫu

để gây cảm hứng về đề

tài.

GV gợi mở những chủ

đề có thể vẽ tranh về

ngày Tết và mùa xuân,

nêu thêm những chủ đề

khác mang đặc điểm của

địa phương.

nhiều thông tin và

cảm thụ được nội

dung qua bố cục,

hình vẽ ,màu sắc

một cách phong

phú.

vÒ ®Ò tµi.

- GV minh ho¹ b»ng

tranh cña ho¹ sÜ,

tranh d©n gian ,tranh

cña HS ®Ó c¸c em cã

nhiÒu th«ng tin vµ

c¶m thô ®­îc néi dung

qua bè côc, h×nh vÏ

,mµu s¾c mét c¸ch

phong phó.

B – HOẠT ĐỘNG II: Cách vẽ tranh.

- GV gợi ý để HS

nhớ lại các bước

vẽ tranh.

- GV hướng dẫn

thêm cách căt,xé

dán giấy màu để

tạo nên một bức

- HS đã xác định được

nội dung. HS nhớ lại

các bước vẽ tranh.

- HS có thể cắt hoặc xé

từng mảng hình để dán

thành tranh theo ý thích

của mình hay có thể

II: Cách vẽ

tranh.

B1: Chọn chủ

đề.

B2: Tìm bố

cục.

B3: Tìm hình.

tranh. (sau khi đã

có bố cục và hình

vẽ ).

vừa cắt, xé dán vừa vẽ

màu trên cùng một

tranh

B4: Vẽ màu.

C – HOẠT ĐỘNG III: HS làm bài.

- GV chú ý cách vẽ:

+ Chọn chủ đề.

+ Tìm bố cục.

+ Tìm hình.

+ Vẽ màu.

- HS tiến hành theo

các bước:

+ Chọn chủ đề.

+ Tìm bố cục.

+ Tìm hình.

+ Vẽ màu.

III: HS làm

bài.

+ Chọn chủ

đề.

+ Tìm bố cục.

+ Tìm hình.

+ Vẽ màu.

D – HOẠT ĐỘNG IV: Kết quả học tập.

- GV gợi ý HS nhận xét, đánh giá bài vẽ qua bài vẽ qua cách tìm

đề tài, bố cục, hình vẽ, màu sắc cụ thể ở mỗi bài.

- Khi đánh giá kết quả ở bài vẽ này, cần chú trọng đến hình thức

thể hiện.

- GV biểu dương những bài vẽ màu đẹp.

E – DẶN DÒ:

- Hoàn thành bài ở lớp.

- Có thể vẽ tranh khác.

- Chuẩn bị bài sau.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang