Tài liệu

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2085     Tải về: 19     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 189
Tài liệu ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  TRONG DẠY HỌC TOÁN - tài liệu, sách iDoc.Vn  Để hoàn thành tập giáo trình này, chúng tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới các cộng sự thuộc khoa Toán trư
ĐẠI HC THÁI NGUÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC S PHM
KHOA TOÁN
Trnh Thanh Hi
(Ch biên)
GIÁO TRÌNH
NG DNG CÔNG NGH THÔNG TIN
TRONG DY HC TOÁN
Thái Nguyên 6/2004
ng dng Công ngh thông tin trong dy hc toán
Li cm ơn
Để hoàn thành tp giáo trình này, chúng tôi xin trân trng bày t lòng biết ơn ti
các cng s thuc khoa Toán trường ĐHSP-ĐHTN đã trc tiếp biên son, góp ý
sa cha ni dung ca giáo trình.
Chúng tôi xin trân trng cm ơn các em sinh viên khoa toán các khoá K34, K35
trong năm hc 2002-2003 và 2003-2004 đã th nghim hc tp và góp ý cho nhng
bn tho ca b giáo trình này trong chương trình hc phn Tin hc ng dng” dành
cho sinh viên toán, tin.
Chúng tôi xin trân trng c
m ơn Ban giám hiu, Phòng Đào to NCKH-QHQT
trường ĐHSP-ĐHTN đã to điu kin để chúng tôi có dp gii thiu và hướng dn hơn
300 cán b giáo viên b môn toán ca 6 tnh. Hà Giang, Sơn La, Bc Kn, Lng Sơn,
Cao Bng và Thái Nguyên làm quen và thc hành theo mt s ni dung ca giáo trình
này.
Chúng tôi xin trân trng cm ơn các trường THPT Lương Ngc Quyến- TP Thái
Nguyên, THPT ĐẠI T, THCS Th tr
n Đại T - huyn Đại T, trường THPT Thái
Nguyên thuc ĐHSP Thái Nguyên đã to điu kin cho chúng tôi th nghim sư phm.
Xin trân trng cm ơn.
ng dng Công ngh thông tin trong dy hc toán
Li Nói Đầu
Hin nay chúng ta đang chng kiến s phát trin như vũ bão ca công ngh
thông tin và truyn thông (ICT). Vi s ra đời ca Intemet đã thc s m ra mt k
nguyên ng dng công ngh thông tin và truyn thông trong mi lĩnh vc ca đời sng
xã hi, kinh tế,... Trong khung cnh đó đào to và giáo dc được coi là “mnh đất mu
m
để cho các ng dng ca ICT phát trin, điu đó s to ra nhng thay đổi sâu sc
trong công ngh đào to và giáo dc. Nhng công ngh tiên tiến như đa phương tin,
truyn thông băng rng, CD - ROM, DVD và Intemet s mang đến nhng biến đổi có
tính cách mng trên quy mô toàn cu trong lĩnh vc đào to, giáo dc do đó s dn đến
nhng thay đổi trong phương pháp dy hc.
Vi
c ng dng công ngh thông tin trong ngành giáo dc đã đưc Đảng, Nhà
nước và B Giáo dc và Đào to đặc bit quan tâm, đơn c:
+ Ch th s 58 ca B Chính tr, ký ngày 17/10/2000, v đẩy mnh ng dng và
phát trin công ngh thông tin phc v s nghip công nghip hoá, hin đại hoá nêu
rõ: "Đẩy mnh ng dng công ngh thông tin trong công tác giáo dc và đào to c
cp h
c, bc hc, ngành hc. Phát trin các hình thc đào to t xa phc v cho nhu
cu hc tp ca toàn xã hi. Đặc bit tp trung phát trin mng máy tính phc v cho
giáo dc và đào to, kết ni Intemet ti tt c các cơ s giáo dc và đào to".
+Quyết định ca th tướng Chính ph S: 47/2001/QĐ-TTg phê duyt "Quy
hoch mng l
ưới trường đại hc,cao đẳng giai đon 2001 - 2010" Hà Ni, ngày 04
tháng 4 năm 2001 ch rõ: "Tăng cường năng lc và nâng cao cht lượng hot động thư
vin; hình thành h thng thư vin đin t kết ni gia các trường tng bước kết ni
và h thng thư vin ca các trường đại hc, thư vin quc gia ca các nước trong khu
vc và trên thế gii. M cng kết nôi Intemet trc tuyến cho h thng giáo di đại
hc".
+Ch th s 29 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to ký ngày 30/7/2001 v vic
tăng cường ging dy, đào to và ng dng công ngh thông tin trong ngành giáo dc
giai đon 2001-2005 nêu rõ: "Đối vi giáo dc và đào to, công ngh thông tin có tác
động mnh m
, làm thay đổi ni dung, phương pháp. phương thc dy và hc. CNTT
là phương tin để tiên ti mtxã hi hc tp”. Mt khác giáo dc và đào to đóng
vai trò quan trng bc nht thúc đẩy s phát trin ca CNTT thông qua vic cung cp
ngun nhân làm cho CNTT”
+Ch th s 40/CT-TW ca Ban chp hành TW Đảng ra ngày 15/6/2004 v vic
xây dng, nâng cao cht lượng đội ngũ nhà giáo và cán b qun lý giáo dc
đã nêu rõ:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN
  Để hoàn thành tập giáo trình này, chúng tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới các cộng sự thuộc khoa Toán trường ĐHSP-ĐHTN đã trực tiếp biên soạn, góp ý và sửa chữa nội dung của giáo trình.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 409 Lượt xem: 128476
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1744 Lượt xem: 64192
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 741 Lượt xem: 58217
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 252 Lượt xem: 29328
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 293 Lượt xem: 24924
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 293 Lượt xem: 24924
sách học excel 2003 Lượt tải: 334 Lượt xem: 24476
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 85 Lượt xem: 15977
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 65 Lượt xem: 13253
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 54 Lượt xem: 12834