Tài liệu

UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế )

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20276     Tải về: 143     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 28
Tài liệu UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế ) - tài liệu, sách iDoc.Vn Điều 1: Phạm vi sử dụng UCP Quy tắc thực hành và thống nhất tín dụng chứng từ, bản sửa đổi 2007, số xuất b
Thư viện điện t Khoa Ngân hàng Library of Banking students
Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 1
Phuï luïc 17 UCP 600
Sau 3 naêm nghieân cöùu, soïan thaûo vaø chænh lyù, ngaøy 25/10/2006 Phoøng thöông maïi quoác teá
ICC ñaõ thoâng qua Baûn Quy Taéc vaø thöïc haønh veà tín duïng chöùng töø- UCP 600- thay theá cho UCP
500 (1993) vaø coù hieäu löïc töø ngaøy 01/07/2007. Noäi dung UCP 600 nhö sau:
Ñieàu 1: Phaïm vi söû duïng UCP
Quy taéc thöïc haønh vaø thoáng nhaát tín duïng chöùng töø, baûn söûa ñoåi 2007, soá xuaát baûn 600 cuûa
phoøng thöông maïi quoác teá laø nhöõng ñieàu luaät aùp duïng cho taát caû caùc tín duïng chöùng töø (keå caû
Thö tín duïng döï phoøng trong chöøng möïc baûn quy taéc coù theå aùp duïng ñöôïc) khi noäi dung cuûa Thö
tín duïng ghi roõ raèng noù tuaân theo baûn quy taéc naøy. Baûn quy taéc raøng buoäc taát caû caùc beân tröø khi
Thö tín duïng quy ñònh khaùc hay loaïi tröø bôùt.
Ñieàu 2: Caùc ñònh nghóa
Vì muïc ñích cuûa nhöõng ñieàu khoaûn trong baûn quy taéc naøy:
Ngaân haøng thoâng baùo laø ngaân haøng thoâng baùo Thö tín duïng theo yeâu caàu cuûa ngaân
haøng phaùt haønh.
Ngöôøi xin môû Thö tín duïng laø ngöôøi yeâu caàu phaùt haønh Thö tín duïng.
Ngaøy laøm vieäc cuûa ngaân haøng laø ngaøy maø ngaân haøng thöôøng môû cöûa laøm vieäc taïi
moät nôi maø haønh ñoäng tuaân thuû theo baûn quy taéc ñöôïc thöïc hieän.
Vieäc xuaát trình chöùng töø hôïp leä laø vieäc xuaát trình chöùng töø phuø hôïp theo caùc ñieàu
kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa Thö tín duïng, nhöõng quy ñònh aùp duïng cho baûn quy taéc naøy
vaø taäp quaùn ngaân haøng theo tieâu chuaån quoác teá (ISBP).
Söï xaùc nhaän nghóa laø moät cam keát chaéc chaén cuûa ngaân haøng boå sung vaøo xaùc nhaän
cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh sthanh toaùn (ñuùng haïn) hay chieát khaáu Boä
chöùng töø hôïp leä.
Ngaân haøng xaùc nhaän laø ngaân haøng theâm vaøo söï xaùc nhaän cuûa noù cho moät Thö n
duïng theo yeâu caàu hoaëc uûy quyeàn cuûa ngaân haøng phaùt haønh.
Thö tín duïng laø baát cöù söï thoûa thuaän naøo, duø ñöôïc goïi hay moâ taû nhö theá naøo thì noù
cuõng khoâng huûy ngang vaø vaäy taïo thaønh cam keát chaéc chaén cuûa ngaân haøng phaùt
haønh veà vieäc thanh toaùn cho Boä chöùng töø hôïp leä.
Thanh toaùn (ñuùng haïn) nghóa laø:
- Traû ngay neáu Thö tín duïng coù giaù trò traû ngay.
Thư viện điện t Khoa Ngân hàng Library of Banking students
Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 2
- Cam keát traû sau vaø traû tieàn ñuùng ngaøy ñeán haïn thanh toaùn neáu Thö tín
duïng coù giaù trò traû sau.
- Chaáp nhaän hoái phieáu do ngöôøi thuï höôûng kphaùt vaø traû tieàn vaøo ngaøy
ñaùo haïn neáu Thö tín duïng coù giaù trò chaáp nhaän.
Ngaân haøng phaùt haønh laø ngaân haøng phaùt haønh ra Thö tín duïng theo yeâu caàu cuûa
ngöôøi xin môû Thö tín duïng hay phaùt haønh Thö tín duïng nhaân danh chính noù.
Chieát khaáu nghóa laø vieäc mua laïi hoái phieáu cuûa ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh (Hoái
phieáu naøy kyù phaùt cho moät ngaân haøng khaùc maø khoâng phaûi laø ngaân haøng ñöôïc chæ
ñònh) vaø (hoaëc) mua laïi Boä chöùng töø hôïp leä baèng caùch thanh toaùn tröôùc hay chaáp
nhaän thanh toaùn tröôùc cho ngöôøi thuï höôûng tröôùc hoaëc vaøo ngaøy ngaân haøng ñöôïc
chæ ñònh phaûi thanh toaùn, ngaøy naøy phaûi laø ngaøy laøm vieäc cuûa ngaân haøng.
Ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh laø ngaân haøng maø Thö tín duïng coù giaù trò taïi noù hoaëc laø
baát cöù ngaân haøng naøo trong tröôøng hôïp Thö tín duïng coù giaù trò taïi moät ngaân haøng
baát kyø.
Vieäc xuaát trình chöùng töø laø vieäc chuyeån chöùng töø theo Thö tín duïng ñeán ngaân haøng
phaùt haønh hay ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh.
Ngöôøi xuaát trình chöùng töø laø ngöôøi thuï höôûng, ngaân haøng hay moät beân khaùc maø
thöïc hieän vieäc xuaát trình chöùng töø.
Ñieàu 3: Giaûi thích
Vì muïc ñích cuûa baûn quy taéc:
Choã coù theå aùp duïng, töø soá ít bao haøm caû yù soá nhieàu vaø töø soá nhieàu bao haøm caû yù soá
ít.
Moät Thö tín duïng khoâng huûy ngang ngay caû khi noù khoâng ghi roõ ñieàu naøy.
Moät chöùng töø coù theå ñöôïc kyù baèng chöõ kyù tay, chöõ kyù baèng maùy fax, chöõ kyù ñuïc loã,
con daáu, kyù hieäu hay baát cöù phöông phaùp chöùng thöïc baèng ñieän töû hay maùy moùc
naøo.
Yeâu caàu chöùng töø ñöôïc hôïp phaùp hoùa, thò thöïc, xaùc nhaän hay nhöõng töø töông töï seõ
ñöôïc thoûa maõn baèng baát cöù chöõ kyù, kyù hieäu con daáu hay nhaõn hieäu naøo treân chöùng
töø maø ñaùp öùng yeâu caàu ñoù.
Thư viện điện t Khoa Ngân hàng Library of Banking students
Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 3
Caùc chi nhaùnh cuûa moät ngaân haøng ôû nhöõng nöôùc khaùc nhau ñöôïc coi laø nhöõng ngaân
haøng ñoäc laäp.
Nhöõng töø nhö “haïng nhaát”, “noåi tieáng”, “coù phaåm chaát”, “ñoäc laäp’, “chính thöùc”,
“coù thaåm quyeàn” hay noäi haït” ñöôïc söû duïng ñmoâ taû veà ngöôøi phaùt haønh chöùng
töø ngoaïi tröø ngöôøi thuï höôûng.
Tröø khi ñöôïc yeâu caàu söû duïng trong Thö tín duïng, caùc töø nhö “nhanh choùng”,
“ngay laäp töùc” hay “caøng sôùm caøng toát” seõ bò boû qua.
Thaønh ngöõ “vaøo” hay “vaøo khoaûng” hay töø “töông töï” seõ ñöôïc giaûi thích laø moät söï
kieän xaûy ra trong khoaûng thôøi gian 5 ngaøy lòch tröôùc cho ñeán 5 ngaøy sau ngaøy xaùc
ñònh cuï theå, keå caû ngaøy baét ñaàu vaø ngaøy keát thuùc.
Nhöõng töø “ñeán”, “cho ñeán”, “töø” vaø “giöõa” khi ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh moät
khoaûng thôøi gian thì noù bao goàm caû ngaøy hay nhöõng ngaøy ñöôïc ñeà caäp vaø töø
“tröôùc’, “sau” thì tröø ngaøy ñöôïc ñeà caäp ra.
Nhöõng töø “töø” vaø “sau khi” khi ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh ngaøy ñaùo haïn thì loaïi tröø
ngaøy ñöôïc ñeà caäp ra.
Nhöõng töø “nöûa ñaàu” vaø “nöûa cuoái” cuûa moät thaùng seõ ñöôïc hieåu töông öùng laø töø
ngaøy 1 ñeán ngaøy 15 vaø ngaøy 16 ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa thaùng bao goàm caû ngaøy
ñaàu vaø ngaøy cuoái.
Nhöõng töø “ñaàu”, “giöõa”, “cuoái” cuûa moät thaùng seõ ñöôïc hieåu töông öùng töø ngaøy 1
ñeán ngaøy 10, töø ngaøy 11 ñeán ngaøy 20 vaø töø ngaøy 21 ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa thaùng,
tính caû ngaøy ñaàu vaø ngaøy cuoái.
Ñieàu 4: Thö tín duïng vaø hôïp ñoàng
a) Moät Thö tín duïng veà baûn chaát laø nhöõng giao dòch ñoäc laäp vôùi hôïp ñoàng thöông maïi hay
caùc hôïp ñoàng khaùc maø coù theå laø sôû cho Thö tín duïng. Ngaân haøng khoâng coù raøng
buoäc gì vôùi hôïp ñoàng nhö vaäy, ngay caû khi trong Thö tín duïng coù daãn chieáu ñeán nhöõng
hôïp ñoàng naøy. theá, cam keát cuûa ngaân haøng veà vieäc thanh toaùn, chieát khaáu hay thöïc
thi baát cöù nghóa vuï naøo cuûa Thö tín duïng khoâng phuï thuoäc vaøo söï khieáu naïi hoaëc bieän
hoä cuûa ngöôøi môû phaùt sinh töø moái quan heä cuûa ngöôøi môû vôùi ngaân haøng phaùt haønh
hoaëc vôùi ngöôøi höôûng.
UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế )
Điều 1: Phạm vi sử dụng UCP Quy tắc thực hành và thống nhất tín dụng chứng từ, bản sửa đổi 2007, số xuất bản 600 của phòng thương mại quốc tế là những điều luật áp dụng cho tất cả các tín dụng chứng từ (kể cả Thư tín dụng dự phòng trong chừng mực bản quy tắc có thể áp dụng được) khi nội dung của Thư tín dụng ghi rõ rằng nó tuân theo bản quy tắc này. Bản quy tắc ràng buộc tất cả các bên trừ khi Thư tín dụng quy định khác hay loại trừ bớt.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20276     Tải về: 143     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
UCP 600 (Phiên bản tiếng việt) Lượt tải: 315 Lượt xem: 29594
UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế ) Lượt tải: 143 Lượt xem: 20261
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 154 Lượt xem: 18392
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 154 Lượt xem: 18392
Bài giảng kinh tế quốc tế Lượt tải: 148 Lượt xem: 15725
Tổng quan về quỹ tiền tệ quốc tế IMF Lượt tải: 169 Lượt xem: 15407