Tài liệu

Tuyển tập đề thi toán lớp 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1940     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 30
Tài liệu Tuyển tập đề thi toán lớp 5 - tài liệu, sách iDoc.VnTuyển tập đề thi toán lớp 5,Đề thi học sinh giỏi toán – Lớp 5 Đề 1 I. Phần trắc nghiệm ( Khoanh vào đáp án đúng) 1 . 4,25 = 4 + Số điền vào ô trống là: A. 4 B .…
§Ò thi häc sinh giái to¸n- líp 5
§Ò thi häc sinh giái to¸n Líp 5
§Ò 1
I . PhÇn tr¾c nghiÖm ( Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng)
1 . 4,25 = 4 +
1
Sè ®iÒn vµo « trèng lµ:
A. 4 B . 100 C . 25 D . 10
2.
5
3
bao nÆng 24 kg .Hái
8
7
baoo ®ã ng bao nhiªu kg ?
A . 40 kg B . 35 kg C . 56 kg D . 21 kg
3 . 3 % cña 6 m lµ
A . 18 m B . 18cm C . 18 mm D. 2 cm
4. TÝnh chiÒu cao cñanh thang cã diÖn tÝch lµ 17,5 cm
2
, ®aý líni 8 cm
, ®¸y bÐi 6cm.
A . 5 cm B . 2,5 cm C. 31,5 cm D . 48 cm
II . PhÇn tù luËn
Bµi 1: So s¸nh M vµ N
M =
2008
2007
+
2009
2008
N =
20092008
20082007
+
+
Bµi 2:m 2 sè thËp ph©n tæng vµ th¬ng ®Òu b»ng 1,5.
Bµi 3:t hµng b¸n hoa qu cã 5 ræ cam vµ t¸o. Trong mçi ræ chØ cã mét lo¹i
qu. Sè qu ë mçi ræ lÇn lît lµ : 65 , 50, 60 , 75 , 70 qu¶. Sau khi b¸n ®it
ræ th× sè t¸o cßn l¹i gÊp 3n sè cam cßni . Hái trongc cßn l¹i , ræ nµo
®ùng t¸o ræ nµo ®ùng cam ?
§Ò thi häc sinh giái to¸n- líp 5
Bµi 4: Chonh thang ABCD cã ®é i ®¸y AB =
3
2
®¸y CD . Trªn DC lÊy
®iÓm M sao cho CM =
3
1
CD.
a) TÝnh tØ sè diÖn tÝch tam gi¸c BMC diÖn tÝchnh thang ABCD .
b) N lµ ®iÓm cnh gi÷aa DM . AM c¾t BN t¹i O.TÝnh
B
NO
¤
?
§Ò 2
I . PhÇn tr¾c nghiÖm ( Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng)
1 . TØ sè % cña 75 40 lµ:
A. 187,5 % B . 18,7 C .1,875 % D . 1875%
2. Tæng cña 4 sè lµ 100. Trung b×nh céng cña 3 sè ®Çu lµ 22,3. sè cßn l¹i lµ:
A. 77,7 B. 44,1 C . 33,1 D 34,1
3 .m 42,5% cña 850,4:
A. 3614,2 B. 361,42 C. 36,142 D . 20,09
4. Chonh thang ABCD ®¸y AB =
2
1
®¸y CD . Nèi AC c¾t BD t¹i O.TØ sè
OC
OA
lµ
A .
2
1
B .
C. 2 D . 3
II . PhÇn tù luËn
Bµi 1 :a)TÝnh gi¸ trÞa biÓu thøc
2,125 + 5
8
3
+ 7,15 + 6
20
17
+ 7,5
b)m x
(
5
4
:
5
6
+
5
1
:
x
1
) x 30 - 26 = 54
Bµi 2:t khu d©n c cuèi n¨m 2007cã 250000 ngêi. Mçi m d©n sè t¨ng
0,2%. Hái cuèim 2009 khu vùc d©n c ®ã cã bao nhiªu ngêi ?
Liên hệ quảng cáo

§Ò thi häc sinh giái to¸n- líp 5
Bµi 3: Hai khoo A B cã 115 tÊn .Ngêi ta ®· b¸n ë kho A ®i
5
4
sèo, b¸n
ë kho B ®i
11
7
sèo th× sèo cßni ë kho A h¬n sè g¹o cßni ë kho B lµ 8
tÊn. Hái lóc ®Çu mçi kho cã bao nhiªu tÊno ?
Bµi 4: Chonh thang ABCD cã ®é i ®¸y AB =
4
3
®¸y CD . Trªn AB kÐo
i phÝa B lÊy ®m M sao cho BM =
3
1
AB.i DM c¾t BC t¹i N.
a) TÝnh diÖn tÝchnh thang ABCD .BiÕt AB = 12,6cm ; chiÒu cao h×nh
thang lµ 11,5 cm.
b) So s¸nh BN vµ BC
§Ò 3
I . PhÇn tr¾c nghiÖm ( Chän vµo ®¸p ¸n ®óng)
1 . 10325m
2
= ?
A . 103 ha 25 m
2
B .1 ha 3250 m
2
C . 1 ha 325 m
2
D . 1 0 ha 325 m
2
2. m mét sè bt nÕu gim sè ®ã ®i 3 lÇni céng thªm 4,5 th× ®îct
qu 10.
A .43,5 B. 16,5 C .4,8 D .165
3 . Sau khi tr i kiÓm tra to¸n cña líp c« gi¸o nãi: Sè ®m 10 chiÕm
25% , sè ®iÓm 9 Ýt h¬n 5% . Cã tÊt 18 ®m 9 vµ 10.Líp 5 A cã
A . 35 häc sinh B . 35 häc sinh C . 35 häc sinh D. 35 häc sinh
4. Chu vi 1 h×nh trßn lµ 18,84 dm. DiÖn tÝch h×nh trßn ®ã lµ:
A . 113,04 dm B . 11,304dm
2
C 28,26 dm
2
D . 282,6 dm
II . PhÇn tù luËn
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tuyển tập đề thi toán lớp 5

Đề thi học sinh giỏi toán – Lớp 5
Đề 1
I. Phần trắc nghiệm ( Khoanh vào đáp án đúng)
1 . 4,25 = 4 + Số điền vào ô trống là:
A. 4 B . 100 C . 25 D . 10

2. bao nặng 24 kg .Hỏi bao gạo đó nặng bao nhiêu kg ?

A . 40 kg B . 35 kg C . 56 kg D . 21 kg

3 . 3 % của 6 m là
A . 18 m B . 18cm C . 18 mm D. 2 cm

4. Tính chiều cao của hình thang có diện tích là 17,5 cm2 , đaý lớn dài 8 cm , đáy bé dài 6cm.

A . 5 cm B . 2,5 cm C. 31,5 cm D . 48 cm

II. Phần tự luận

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1940     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67519
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 683 Lượt xem: 64535
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64477
Có thể bạn quan tâm