Thành viên idoc2012

Tutorial Vray for SketchUp - 1

- 09/18/2012
Chia sẻ
/56 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (56 trang)
Thành viên idoc2012

Tutorial Vray for SketchUp - 1

- 09/18/2012
1,582
Báo lỗi

Phần lý thuyết ý nghĩa các thông số và hiệu chỉnh, ở trong Tuts này tôi sẽ ít nhắc tới lý thuyết, chỉ trình bày chủ yếu kinh nghiệm và thực hành thực tế.

Nội dung
HÖÔÙNG DAÃN CHI TIEÁT RENDER VRAY SKETCHUP

RENDER with VRAY FOR

SKETCH UP

Create by

stonecold

K11A3

PART 1:EXTERIOR

MUÏC LUÏC: 1.Sô löôïc

1 2.Hieäu chænh

aùnh

saùng

maët

trôøi

3 3.Hieäu chænh

vaät

lieäu

9 4.VrayDisplacement 38 5.HDRI 43

6.Moät soá

vaán

ñeà

khaùc

caàn

löu

47

Baøi

höôùng

daãn

naøy

söû

duïng

Google Sketchup

6 &Vray

for Sketchup

6 *Tröôùc

heát

ta

chuaån

moät

scene ñôn

giaûn,neáu

muoán

khi

render töôøng

coù

maøu

traéng,ta

phaûi

phuû

maøu

traéng

(vaät

lieäu

Sketchup) leân

töôøng,neáu

khoâng

noù

seõ

coù

maøu

vaøng

kem

hoaëc

maøu

xanh

tím.

1

*ÔÛ

böôùc

döïng

hình

caùc

baïn

neân

löu

maáy

dieàu

sau:

-Make group

nhöõng

ñoái

töông

rieâng

bieät(vd:cöûa,saøn,maùi,töôøng,..)vaø

Make Component

vôùi

nhöng

ñoái

töông

laëp

laïi(vd:lam,baäc

thang)

-Quaûn

lyù

nhöõng

ñoái

töôïng

baèng

Layer

+Hai

vieäc

treân

seõ

giuùp

caùc

baïn

veõ

nhanh

hôn

, deã

quaûn

lyù

caùc

ñoái

töôïng

hôn

,deã

gaùn

vaät

lieäu

hôn

vaø

coøn

giuùp

caùc

baïïn

thuaän

tieän

hôn

khi

xuaát

file qua 3ds Max ñeå

render (neáu

cheâ

Vray

Sketchup

xaáu)

-Ñoái

vôùi

kính

vaø

caùc

vaät

theå

trong

suoát

(seõ

ñöôïc

gaùn

vaät

lieäu

vray) thì

baïn

neân

coá

gaéng

veõ

sao

cho

“thöïc”(ví

nhö

taám

kính

thì

phaûi

hình

hoäp

chöù

khoâng

phaûi

laø

moät

maët

phaúng

ñôn

thuaàn) vaø

baïn

neân

Make Group

hoaëc

Make Component noù

laïi.

-Ñeå

taïo

moät

scene (töông

töï

camera beân

3ds Max) tröôùc

tieân

baïn

haõy

xoay

trôû

model sao

cho

ñöôïc

moät

goùc

nhìn

öng

nhaát

roài

vaøo

Menu View>Animation>Add Scene.Khi

ñoù

baïn

coù

theå

xoay

goùc

nhìn

ñuû

moïi

höôùng

ñeå

veõ

vaø

hieäu

chænh

thoûai

maùi,khi

muoán

trôû

laïi

goùc

nhìn

cuõ

baïn

chæ

caàn

nhaán

vaøo

vaøo

teân

cuûa

scene ñoù

treân

toolbar.

2

+*HIEÄU CHÆNH AÙNH SAÙNG MAÏÊT TRÔØI

Tröôùc

tieân

ta

haõy

tìm

hieåu

veà

Vray

Sun:

Vaøo

Menu Option cuûa

Vray

Sketchup

treân

thanh

Toolbar ,seõ

xuaát

hieän

moät

baûng,laøm

theo

aûnh

sau:

3

Choïn

sky

4

Shadow bias:ñoä

leäch

tia

cuûa

boùng

ñoå.Gía

trò

naøy

nhoû

thì

boùng

ñoå

ñöïôïc

keùo

daøi

ra

theâm,giaù

trò

quaù

cao

boùng

ñoå

nhö

taùch

rôøi

khoûi

vaät

theå. Photon

radius:baùn kính phaùt ra caùc

photon aùnh

saùng.

Turbidity:soá

löôïng

buïi

trong

baàu

khí

quyeån,aûnh

höôûng

ñeán

maøu

saéc

baàu

trôøi

vaø

aùnh

saùng

maët

trôøi.Giaù

trò

nhoû

cho

baàu

trôøi

trong

xanh,aùnh

saùng

maët

trôøi

gioáng

ôû

vuøng

queâ.Giaù

trò

lôùn

laøm

cho

baàu

trôøi

caøng

taêng

saéc

ñoä

vaøng

cam nhö

ôû

caùc

thaønh

phoá

lôùn. Ozone:aûnh

höôûng

ñeán

maøu

saéc

aùnh

saùng

maët

trôøi,nhoû

nhaát

laø

0 vaø

lôùn

nhaát

laø

1.Gía trò

nhoû

cho

aùnh

saùng

maøu

vaøng,giaù

trò

lôùn

cho

aùnh

saùng

maøu

xanh

hôn. Intensity Multiplier:ñoä

choùi

cuûa

aùnh

saùng

maët

trôøi.Trong

tröôøng

hôïp

aùnh

saùng

maët

trôøi

choùi,baïn

haõy

giaûm

bôùt

thoâng

soá

naøy. Size Multipier:kích

thöôùc

aûnh

maët

trôøi,chæ

caàn

thieát

khi

caàn

coù

söï

xuaát

hieän

cuûa

maët

trôøi

trong

böùc

aûnh(nhö

baàu

trôøi,maët

bieån). Shadow subdivs:

ñieàu

khieån

soá

löôïng

sample cuûa

boùng

ñoå,giaù

tri caøng

lôùn

boùng

ñoå

caøng

chaát

löôïng

nhöng

thôøi

gian

render laïi

taêng

leân.

ÔÛ

Environment : GI vaø

Background ñeàu

choïn

Sky,chænh

theo

thoâng

soá

trong

hình

5

Chænh

theo

setting döôùi

ñaây:

Gíup

khung

nhìn

luøi

ra

xa

hôn(taêng

ñoä

tuï

cuûa

camera) neáu

ta

giaûm

giaù

trò

naøyxuoáng,Default

Camera thì

ngöôïc

laïi

Kích

thöôùc

aûnh

xuaát

Nôi

löu

aûnh

vaø

ñònh

daïng

aûnh

Khöû

hieän

töôïng

“raêng

cöa”

6

Save file irradiance

Load file irradiance

Save hoaëc

load setting

7

Save file Light cache

Load file Light cache

Sau

khi

chænh

caùc

thoâng

soá

caùc

baïn

coù

theå

render (setting naøy

chæ

laø

tham

khaûo

,trong

quaù

trình

thöïc

haønh

baïn

seõ

tìm

ra

nhieàu

setting khaùc

ñeïp

hôn).Löu

y:ùkhi

caàn

render nhieàu

goùc

cuaû

moät

coâng

trình,ñeå

tieát

kieäm

thôøi

gian,baïn

neân

save 2 file tính

toùan

Irradiance vaø

Light cache (hay coù

theå

laø

caëp

engine khaùc) sau

laàn

render ñaàu

tieân,nhöõng

laàn

sau

baïn

chæ

caàn

load laïi

2 file ñoù,khi

ñoù

Vray

chæ

toán

thôøi

gian

render aûnh

maø

khoâng

phaûi

tính

laïi

laàn

nöõa

(vôùi

ñieàu

kieän

khung

caûnh

khoâng

coù

thay

ñoåi

veà

hình

khoái

laãn

vaät

lieäu

vaø

aùnh

saùng,neáu

khoâng

Vray

seõ

phaûi

tính

laïi

töø

ñaàu) nhöng

caùc

baïn

chuù

yù,caùch

naøy

ñoâi

khi

cuõng

loãi.Vray

Sketchup

coøn

coù

lôïi

ñieåm

ôû

choã

baïn

coù

theå

baïn

coù

theå

Save vaø

Load setting(.visopt)

ñeå

coù

theå

xaøi

nhieàu

laàn

ôû

caùc

baûn

veõ

khaùc

nhau.

8

Ñaây

laø

aûnh

xuaát

vôùi

ñònh

daïng

PNG

(phoâng

neàn

töï

ñoäng

taùch

khoûi

aûnh

û,neáu

muoán

giöõ

phoâng

neàn

haõy

Save döôùi

ñuoâi

JPEG).Neáu

muoán

chænh

laïi

höôùng

boùng

ñoå,baïn

haõy

duøng

Shadow setting

cuûa

Sketchup

ñeå

chænh

Trong

tröôøng

hôïp

aûnh

render khoâng

coù

boùng

ñoå,vaø

khung

caûnh

nhuoám

maøu

xaùm

xòt,haõy

vaøo

Environment/GIroài

nhaán

Apply moät

laàn

nöõa,khung

caûnh

seõ trôû laïi

bình

thöôøng.

9

+*HIEÄU CHÆNH VAÄT LIEÄU Phaàn

aùnh

saùng

ñaõ

töông

ñoái

oån,ta

seõ

tìm

hieåu

veà

caùch

oáp

vaät

lieäu

cho

coâng

trình

.Ta coù

theå

duøng

caû

hai

loïai

vaät

lieäu

:vaät

lieäu

Sketchup

(SU) vaø

vaäât

lieäu

Vray

ñeå

oáùp

cho

coâng

trình.Trong

tröôøng

hôïp

duøng

vaät

lieäu

SU –thöôøng

laø

vaät

lieäu

trô

nhöng

ta

muoán

chuùng

coù

tính

chaát

vaät

ñaëc

bieät

nhö

phaûn

chieáu,trong

suoát. goàÀ

gheà(Bump)…

ta

seõø

bieán

chuùng

thaønh

vaät

lieäu

VrayLinkedMtl

(vaät

lieäu

lieân

keát

giöõa

Vray

vaø

SU).

Baûng

vaät

lieäu

Vray: Theâm

môùi

moät

vl

Vray

Caùc

vl

hieän

haønh

Nhaäp

moät

vaät

lieäu

taïo

saün

Vaät

lieäu

Vray

thöôøng

coù

4 lôùp

(layer) con:

-Diffuse Layers:

maøu

baûn

thaân

-Reflection Layers: phaûn

chieáu

-Refraction

Layers:khuùc

xaï,trong

suoát

-Emissive Layers:töï

phaùt

saùng

Muoán

taïo

lôùp

con,ta

Right Click vaøo

lôùp

ñoù

roài

choïn

Add new layer

Xem

thöû

vaät

lieäu Kích

hoïaït

layer con

10

1.OÁp ñaù

cheû

cho

chaân

töôøng

:duøng

moät

vaät

lieäu

baát

cuûa

Sketchup

phuû

leân

phaàn

oáp

ñaù.Trong

tröôøng

hôïp

ñoái

töôïng

laø

moät

Group,ñeå

phuû

töøng

maët

thì

ta

choïn

ñoái

töôïng

roài

Right click/Edit group ñeå

choïn

vaø

phuû

töøng

maët.

11

Vaøo

theû

Edit

,nhaán

vaøo

bieåu

töôïng

,tìm

moät

aûnh

vaät

lieäu

ñaù

cheû,roài

Open ,luùc

naøy

vl

“Color_G01”

seõ

ñöïôïc

thay

theá

baèng

aûnh

ñaù

cheû

treân

phaàn

oáp

vl

ñaù

khi

naõy,nhöng

teân

vaät

lieäu

vaãn

khoâng

ñoåi.

12

Ta nhaän

thaáy

leä

oáp

vaät

lieäu

naøy

quaù

lôùn,ñeå

hieäu

chænh

leä

ta

nhìn

vaøo

muïc

Texture,ta

seõ

thaáy

2 con soá

theå

hieän

kích

thöôùc

phöông

ngang

vaø

phöông

ñöùng

cuûa

vaät

lieäu,tuøy

chænh

söûa

hai

giaù

trò

naøy

lôùn

hay nhoû

ñeå

phoùng

to thu

nhoû

vaät

lieäu,trong

tröôøng

hôp

naøy

ta

seõ

thu

nhoû

chuùng

laïi.Ta

chæ

caàn

hieäu

chænh

kích

thöôùc

moät

phöông

,phöông

coøn

laïi

seõ

bieán

ñoåi

theo.Muoán

ñieàu

chænh

töï

do ñöôïc

hai

phöông,ta

phaûi

beõ

gaõy

bieåu

töôïng

moùc

xích

ôû

keá

beân.

13

Coù

moät

caùch

nöõa

ñeå

hieäu

chænh

vaät

lieäu,caùch

naøy

chæ

duøng

ñeå

hieäu

chænh

vaät

lieäu

treân

töøng

maët

phaúng

moät,

khoâng

theå

aûnh

höôûng

ñeán

toøan

boä

ñoái

töôïng

ñöôïc

gaùn

vaät

lieäu

nhö

caùch

treân.Ta

click chuoät

phaûi

leân

beà

maët

vaät

lieäu

roài

vaøo

Texture/Position,ta

seõ

thaáy

xuaát

hieän

moät

maët

phaúng

in hình

vaät

lieäu,treân

maët

maët

phaúng

coù

4 nuùt

(pin) töông

öùng

vôùi

4 chöùc

naêng.Ta

naém

giöõ

vaø

dòch

chuyeån

caùc

pin ñeå

bieán

ñoåi

vaät

lieäu.

14

Scale / Shear

Phoùng

to thu

nhoû

vaø

xoâ

nghieâng

vaät

lieäu

Distort Vaën

,laøm

meùo

vaät

lieäu

Move Dòch

chuyeån

vaät

lieäu

Scale / Rotate

Phoùng

to thu

nhoû

vaø

xoay

vaät

lieäu

15

Keát

quaû

sau

khi

hieäu

chænh:

16

Neáu

baïn

muoán

vaät

lieäu

ñaù

cheû

naøy

coù

veû

goà

gheà

ñeå

gioáng

thaät

hôn,thì

ta

click chuoät

phaûi

vaøo

beà

maët

vaät

lieäu

choïn

V-Ray for Sketch up/ Create Material /

VrayLinkedMtl

seõ

xuaát

hieän

moät

baûng

yeâu

caàu

baïn

choïn

teân

vaät

lieäu,baïn

haõy

choïn

teân

cuûa

vaät

lieäu

Sketch up vöøa

gaùn

(khoâng

phaûi

teân

cuûa

aûnh

vaät

lieäu)roài

Apply.Neáu

queân

baïn

haõy

click vaøo

bieåu

töôïng

thuøng

sôn

ñeå

xem

teân

vaät

lieäu.

17

18

Sau

ñoù

baûng

vaät

lieäu

Vray

seõ

hieän

leân,theå

hieän

teân

vaät

lieäu

vöøa

taïo

laø

“Linked_Color_G01”,noù

cuõng

coù

4 Layer nhö

vaät

lieäu

thöôøng.Ta

vaøo

theû

Maps,choïn

Bump

roài

click vaøo

chöõ

“m”

keá

beân.

19

Xuaát

hieän

baûng

Texture

Editor,trong

Type

choïn

Bitmap,tieáp

ñoù

click vaøo

“m”

ôû

muïc

File,tìm

laïi

hình

ñaù

cheû

luùc

naõy

roài

Open

Xuaát

hieän

baûng

Texture

Editor,trong

Type

choïn

Bitmap,tieáp

ñoù

click vaøo

“m”

ôû

muïc

File,tìm

laïi

hình

ñaù

cheû

luùc

naõy

roài

Open

20

Bump Map

hoïat

ñoäng

treân

nguyeân

lyù

:Caên

cöù

vaøo

nhöõng

ñieåm

saùng

toái

ñaäm

nhaït,ñen

traéng

treân

hình

vaät

lieäu

noù

laøm

cho

aûnh

vaät

lieäu

khi

render coù

veû

maáp

moâ

,loài

loõm.Multiplier

laø

thoâng

soá

ñieåu

khieån

möùc

ñoä

loài

loõm

cuaû

hình, gía

trò

aâm

laøm

cho

traéng

loõm

ñen

loài,giaù

trò

döông

thì

ngöôïc

laïi.trong

tröôøng

hôïp

naøy

ta

ñeå

giaù

trò

0.15.Ñieàu quan

troïng

laø

ta

phaûi

choïn

ñuùng

aûnh

vaät

lieäu

khi

naõy

thì

Bump Map

môùi

khôùp,ñeå

coù

keát

quaû

toát

hôn

ta

neân

söû

duïng

phieân

baûn

traéng

ñen

cuûa

chính

böùc

aûnh

naøy,coøn

neáu

baïn

raønh

Photoshop thì

baïn

coù

theå

hieäu

chænh

böùc

aûnh

traéng

ñen

ñeå

noù

loài

loõm

theo

mình,ví

duï

nhö

laø

xoùa

heát

nhöõøng

vuøng

khaùc

chæ

chöøa

nhöõng

ron

gaïch.Sau

khi

ñaõ

hieäu

chænh

ta

nhaán

Apply.

21

So saùnh

giöõa

vaät

lieäu

söû

duïng

Bump Map vaø

vaät

lieäu

thöôøng

Bump Map (Multiplier =0.15)

Vaät

lieäu

thöôøng

22

2. Vaät

lieäu

kính:taïo

moät

vaät

lieäu

Vray

ñaët

teân

“kinhmauxanhluc”

,kích

hoïat

hai

Layer con laø

Reflection(phaûn

chieáu) vaø

Refraction(khuùc

xaï), hai

giaù

trò

cuûa

chuùng

maëc

ñònh

maøu

traéng

nhaát,töùc

laø

tính

phaûn

chieáu

vaø

khuùc

xaï

cao

nhaát,neáu

muoán

giaûm

bôùt

ta

chuyeån

chuùng

veà

maøu

xaùm

ñaäm

hôn.Trong

theû

Diffuse,Transparency

(trong

suoát) cuõng

chuyeån

veà

maøu

traéùng

nhaát.Trong

theû

Refraction

kích

choïn

Affect Shadows

vaø

Affect Alpha

(ñoái

vôùi

kính

ngoïai

thaát),neáu

muoán

laøm

kính

maøu

thì

duøng

Fog Color

vaø

Fog

Multiplier

ñeå

hieäu

chænh. Reflection Glossiness: ñoä

boùng

loùang

cuûa

beà

maët

vaät

lieäu.Muoán

laøm

kính

môø

hay saøn

goã

boùng

môø

ta

ñeå

giaù

trò

naøy

vaøo

khoûang

0.7-0.9 Refraction Glossiness:ñoä

ñuïc

cuûa

vaät

lieäu

trong

suoát.Chænh

trong

khoûang

töø

0.05-1 ,giaù

trò

caøng

nhoû

vaät

lieäu

caøng

ñuïc. IOR: heä

soá

khuùc

xaï

cuûa

vaät

lieäu

trong

suoát.Vd:nöôùc:1.33,thuûy tinh:1.517,kim cöông:2.417 Fog Color: maøu

cuûa

vaät

lieäu

khuùc

xaï. Fog Multiplier: ñoä

saäm

maøu

cuûa

vaät

lieäu

khuùc

xaï

,neân

chænh

trong

khoûang

0.1-2,caøng saäm

maøu

kính

caøng

toái

.

23

Nhö

ñaõ

noùi

töø

ñaàu,ñeå

ñaït

keát

quaû

toát

khi

laøm

vaät

lieäu

kính

thì

khi

veõ

töøng

taám

kính,ta

neân

choïn

taát

caû

caùc

maët

cuûa

taám

kính

roài

Right click/ Make Group

hoaëc

Make Component

noù

laïi.Ñeå

gaùn

vaät

lieäu

ta

laøm

nhö

sau:choïn

taát

caû

caùc

ñoái

töôïng

caàn

gaùn

vaät

lieäu,roài

click chuoät

phaûi

choïn

Vray

for SketchUp/Apply Material

seõ

xuaát

hieän

moät

baûng

yeâu

caàu

choïn

teân

vaät

lieäu

caàn

gaùn,ta

choïn

vaät

lieäu

roài

Apply.

24

Khi

nhìn

ôû

khoûang

caùch

xa

ta

khoù

coù

theå

thaáy

söï

trong

suoát

cuûa

kính,ngöôïc

laïi

khi

nhìn

caän

caûnh

ta

coù

theå

thaáy

roõ

ñieàu

ñoù.

25

Ta seõ

taïo

theâm

moät

kieåu

kính

nöõa,loïai

kính

naøy

seõ

phaûn

chieáu

maøu

xanh

cuûa

baàu

trôøi

vaøo

kính.

26

Keát

quaû

27

3. Vaät

lieäu

INOX:cuõng

taïo

moät

vl

Vray,kích

hoïat

Layer con Reflection

(Right click/Add new layer).Muïc

Color

trong

theû

Diffuse

ta

chuyeån

veà

maøu

ñen

ñaäm

nhaát.Neáu

muoán

laøm

Inox

môø

thì

ñeå

giaù

trò

cuûa

Reflection Glossines

vaøHighlight

Glossines

trong

khoûang

0.7-0.9,taêng

Subdivs

leân

20.

4. Vaät

lieäu

sôn

boùng:cuõng

töông

töï

vaät

lieäu

Inox

nhöng

trong

Diffuse /Color

ta

thay

maøu

ñen

baèng

maøu

sôn.vaø

trong

Reflection

ta

giaûm

bôùt

ñoä

phaûn

chieáu

xuoáng

baèng

caùch

chuyeån

maøu

traéng

thaønh

maøu

xaùm

hôn.

28

29

30

5. Vaät

lieäu

gaïch

men boùng(hoaëc

saøn

goã,ñaù

Marble):cuõng

töông

töï

nhö

vaät

lieäu

ñaù

cheû

ta

ñaõ

laøm

nhöng

ta

môû

theâm

layer con Reflection vaø

khoâng

söû

duïng

Bump Map (ñoái

vôùi

loïai

gaïch

hoaëc

goã

coù

vaân

hoaëc

hoa

vaên) vì

seõ

laøm

cho

beà

maët

vaät

lieäu

goà

gheà

phaûn

chieáu

khoâng

ñeïp)

hoaëc

neáu

co ùthì

ñeå

giaù

trò

raát

nhoû

khoûang

0.05 .Ñoái

vôùi

loïai

gaïch

men boùng

moät

maøu,ta

neân

söû

duïng

Bump Map ñeå

laøm

loõm

caùc

ron

gaïch

(multiplier khoaûng

0.15).

6.Vaät lieäu

maët

nöôùc: veõ

moät

hoà

nöôùc

,maët

nöôùc

chæ

laø

moät

maët

phaúng

naèm

phía

treân

ñaùy

hoà.

31

Taïo

moät

vaät

lieäu

Vray

,môû

theâm

hai

layer con laø

Reflection

vaø

Refraction.Trong

layer Reflection

, haï

giaù

tròï

cuûa

Highlight Glossines

coøn

0.7,Shader Type

ta

choïn

Blinn,trong

layer Diffuse

ñeå maøu cuûa Transparency

laø

maøu

traéng

nhaát.Trong

layer Refraction choïn

Affect Shadows

vaø

Affect Alpha.Trong

Map

choïn

Bump vaø

click vaøo

chöõ

“m”

keá

beân.

32

Xuaát

hieäân

baûng

Texture Editor,trong

Common

choïn

Type

laø

Bitmap.Sau

ñoù

click vaøo

chöõ

“m”

beân

phaûi

Bitmap

môû

moät

aûnh

vaät

lieäu

nöôùc

(neân

duøng

aûnh

traéng

ñen).Sau

ñoù

trong

Repeat

ta

ñeå

hai

giaù

trò

cuûa

u,v

laø

0.02.Trong Common

ñeå

Multiplier

laø

6.Löu yù

raèéng

u,v

trong

Repeat

laø

soá

laàn

laëp

laïi

,duøng

ñeå

hieäu

chænh

leä

cuûa

aûnh

vaät

lieäu,u

laø

phöông

x,v

laø

phöông

y.Hai

giaù

trò

naøy

caøng

lôùn

aûnh

vaät

lieäu

caøng

nhoûvaø

ngöôïc

laïi

nhö

trong

tröôøng

hôïp

naøy

laø

gôïn

soùng

cuûa

maët

nöôùc

nhoû

hoïaêc

lôùn.Multiplier

laø

cöôøng

ñoä

cuaû

Bump Maps, laøm

maët

nöôùc

loài

loõm

nhieàu

hay ít.Caû

hai

giaù

trò

uv

vaø

Multiplier

ñeàu

khoâng

coáù

ñònh, noù

tuøy

thuoäc

vaøo

aûnh

nöôùc

baïn

coù

maø

hieäu

chænh

sao

cho

coù

moät

vl

nöôùc

ñeïp.

33

Gaùn

vaät

lieäu

nöôùc

cho

cho

maët

nöôùc

roài

render.Keát

quaû:

34

Vaään

duïïng

caùch

laøm

vl

maët

nöôùc

treân

baïn

seõ

laøm

ñöôïc

vaät

lieäu

töôøng

gai, chæ

khaùc

laø

khoâng

kích

hoaït

hai

layer Reflection vaø

Refraction vaø

choïn

moät

bitmap thích

hôïp,chænh

maøu

töôøng

baèng

Diffuse

Caùch

xoùa

boû

moät

vaät

lieäu

Vray:vaøo

Material Editor

roài

choïn

vaät

lieäu

caàn

xoùa

boû, right click choïn

Remove.

Löu

yù: ngoaïi

tröø

VrayLinkedMtl,taát

caû

caùc

vaät

lieäu

Vray

khaùc

khi

gaùn

cho

vaät

theå

seõ

khoâng

hieån

thò

treân

Viewport,chæ

khi

render ta

môùi

thaáy.

Maëc

ñònh

trong

Vray

Sketchup

coù

moät

soá

vaät

lieäu

khaù

ñeïp

(.vismat)

caùc

baïn

coù

theå

tham

khaûo

theâm:

35

7.Vaät lieäu

maët

nöôùc

(khoâng

duøng

bitmap):ñaây

laø

caùch

laøm

vl

maët

nöôùc

vaø

vaät

lieäu

sôn gai

hôi

khaùc

caùch

laøm

treân,ôû

ñaây

ta

vaãn

duøng

Bump

nhöng

khoâng

xaøi

bitmap maø

duøng tröïc

tieáp

map Noise.Ngoaïi

tröø

Bump,coøn

taát

caû

caùc

phaàn

khaùc

ñeàu

chænh

y nhö

vật liệu

nước

treân,trong

duï

naøy

mình

laøm

nöôùc

khoâng

maøu,trong

suoát.

36

Tiếp

ñoù,choïn

Bump,click

vaøo

chöõ

“m”

keá

beân,trong

Type

choïn

Noise, ñeå

Multiplier= 20,sau ñoù

chænh

caùc

thoâng

soá

nhö

trong

hình.

37

Keát

quaû

render (neáu

muoán

soùng

lôùn

thì

giaûm

u,v

trong

UVW Transform

xuoáng

vaø

ngöôïc

laïi)

38

VRAY DISPLACEMENT:ôû

nhöõng

phaàn

tröôùc

,chuùng

ta

ñaõ

tìm

hieåu

veà

Bump,coøn

baây

giôø

ta

seõ

hoïc

theâm

moät

chieâu

môùi

töông

töï

Bump

nhöng

thaät

hôn

,ñoù

laø

Displacement

(dôøi

choå).Khaùc

vôùi

Bump

voán

chæ

taïo

ra

hieäu

quaû

loài

loõm

giaû

taïo

döïa

treân

taùc

duïng

cuûa

aùnh

saùng,Displacement

laøm

cho

vaät

theå

loài

loõm

thöïc

söï.Baïn

haõy

quan

saùt

böùc

hình

döôùi

ñaây

seõ

roõ:

Sau

ñoù

trong

Map

choïn

Displacement,click

vaøo

chöõ

“m”

keá

beân,choïn

Type

laø

bitmap, sau

ñoù

trong

Bitmap/ File

môû

chính

taám

aûnh

vaät

lieäu

ñoù

ra,hoaëc

phieân

baûn

traéng

ñen

cuûa

noù. 39

Caùch

thöïc

hieän:töông

töï

nhö

nhö

Bump

ta

ñaõ

laøm

ôû

nhöõng

phaàn

tröôùc,sau

khi

gaùn

vaät

lieäu

SU xong

,ta

cuõng

bieán

chuùng

thaønh

VrayLinkedMtl

40

Cuõng

töông

töï

Bump,thoâng

soá

Multiplier

quyeát

ñònh

cöôøng

ñoä

cuûa

Displacement,laøm

cho

beà

maët

vaät

theå

loài

loõm

nhìu

hay ít.Trong

duï

naøy

mình

ñeå

Multiplier =1

ñoái

vôùi

vaät

lieäu

ñaù

cheû,coøn

vaät

lieäu

thaûm

coû

thì

Multiplier =4.Nhöõng giaù

trò

naøy

khoâng

coá

ñònh,tuøy

vaøo

aûnh

vaät

lieäu

maø

chænh

sao

cho

ñeïp.

Vaäy

laø

baïn

vöøa

taïo

xong

vaät

lieäu

Vray

Displacement,giôø

chæ

caàn

click render thoâi.

41

42

Löu

yù:neáu

baïn

duøng

vaät

lieäu

maëc

ñònh

cuûa

SU

trong

Paint Bucket

,muoán

laøm

ñöôïc

Bump

vaø

Displacement

thì

baïn

phaûi

xuaát

taám

aûnh

vaät

lieäu

ñoù

ra.Môû

Paint

Bucket

,voâ

In Model,Right

click vaøo

Export Texture,luùc

ñoù

baïn

seõ

duøng

taám

aûnh

vaät

lieäu

ñoù

ñeå

laøm

Bump hoaëc

Displacement.

43

HDRI:moâi

tröôøng

phaûn

xaï

aûnh,duøng

ñeå

laøm

moâi

tröôøng

phaûn

chieáu

cho

nhöõng

vaät

lieäu

thuûy

tinh,inox,maët

nöôùc

,kieáng.Ngoøai

ra

noù

coøn

aûnh

höôûng

ñeán

chieáu

saùng

chung,aûnh

höôûng

ñeán

maøu

saéc

aùnh

saùng.Ta

seõ

tìm

hieåu

caùch

thöïc

hieän,tröôùc

heát

veõ

moät

scene ñôn

giaûn,gaùn

vaät

lieäu

inox

(chrome shiny ) cho

quaû

caàu.

44

Tieáp

ñoù

,môû

Vray

Option leân,trong

Enviroment/Background

click vaøo

chöõ

“m”

keá

beân,tieáp

ñoù

trong

baûng

Texture Editor

choïn

Type

laø

Bitmap,Multiplier

=20000

trong

moâi

tröôøng

Vray

Sun (Sky)

coù

söû

duïng

Physical Camera

coù

taùc

duïng

haõm

aùnh

saùng

raát

nhieàu,do

ñoù

phaûi

taêng

Multiplier

leân

thaät

cao.Trong

UVW choïn

Environment

(maëc

ñònh

laø

Texture),trong

Bitmap/File

môû moät taám

aûnh

.hdr

hoaëc

coù

theå

duøng

aûnh

thöôøng

nhöng

ñoä

phaân

giaûi

cao

,trong

duï

naøy

mình

duøng

moät

aûnh

panorama trong

boä

“180 Panoramas by Schleswig-Holstein 360”

chuyeân

duïng

deå

laøm

HDRI.

45

Ñeå

laø

nhöõng

böùc

aûnh

trong

boä

aûnh

naøy

coù

goùc

nhìn

raát

lôùn

gaàn

nhö

laø

360 ñoä,vaø

coù

ñoä

phaân

giaûi

raát

cao,khi

render noù

seõ

taïo

thaønh

moät

moâi

tröôøng

phaûn

xaï

bao

quanh

khung

caûnh,laøm

cho

khung

caûnh

“nhuoám

maøu”

cuûa

böùc

aûnh.

46

Keát

quaû

render (xuaát

döôùi

ñuoâiJPEG

thì

seõ

giöõ

ñöôïc

phoâng

neàn):

47

Caùch

Import moät

vaät

lieäu

Texture (vaät

lieäu

coù

söû

duïng

bitmap)

Ña

soá

caùc

tröôøng

hôïp

khi

ta

import moät

vaät

lieäu

Texture,Vray

Sketch up seõ

khoâng

load caùc

bitmap keøm

theo

(ñieåm

yeáu

so vôùi

Vray

3dsMax).Ta khaéc

phuïc

nhö

sau: Import moät

vl

texture ví

duï

“brick_tan_decorative.vismat”( ñöôïc

taûi

töø

trang

www.asgvis.com),sau

ñoù

click vaøo

Update preview,ta

thaáy

vaät

lieäu

luùc

naøy

chöa

ñöôïc

caäp

nhaät

bitmap.Trong

Diffuse

ta

click vaøo

chöõ

“M”

beân

phaûi

Color.

Chöa

caäp

nhaät

Bitmap

+MOÄT SOÁ

VAÁN DEÀ

KHAÙC CAÀN LÖU YÙ

48

Xuaát

hieän

baûng

Texture Editor, trong

Bitmap/File

click vaøo

chöõ

“M”,tìm

ñeán

thö

muïc

chöùa

vaät

lieäu

ñoù,roài

môû

taám

aûnh

vaät

lieäu

roài

Apply.Löu

yù:thoâng

thöôøng

seõ

coù

hai

aûnh

vaät

lieäu, 1 taám

maøu

vaø

1 taám

traéng

ñen,phaûi

môû

taám

aûnh

maøu

taám

traéng

ñen

laø

daønh

cho

Bump Map.

Töông

töï

nhö

vaäy

trong

theû

Maps/Bump

ta

cuõng

click vaøo

“M”

beân

phaûi

Bump,roài

cuõng

vaøo

Bitmap/File

môû

taám

aûnh

ñen

traéng

ra

roài

Apply.

49

50

Nhö

vaäy

laø

ta

ñaõ

coù

moät

vaät

lieäu

hoøan

chænh:

Caùch

Export vaät

lieäu

Vray: vaøo

Material Editor,right

click vaøo

vaät

lieäu

caàn

xuaát,choïn

Export,löu

vaøo

thö

muïc

cuûa

mình.Ñoái

vôùi

vaät

lieäu

Texture

khi

ta

export ,Vray

SU seõ

khoâng

xuaát

nhöõng

Bitmap keøm

theo. Do vaäy,sau

khi

xuaát

vaät

lieäu

(.vismat)

,ta

neân

cheùp

caùc

bitmap vaøo

chung

choã

vôùi

vaät

lieäu

ñeå

tieän

cho

vieäc

Import sau

naøy.

51

Khaéc

phuïc

tình

traïng

vaät

lieäu

“teo”:

ña

soá

nhöõng

vaät

lieäu

Texture taûi

töø

trang

www.asgvis.com

(trang

chuû

cuûa

Vray

for Sketchup) ñeàu

sai

leä: tæ

leä

oáp

vaät

lieäu

quaù

nhoû

so vôùi

thöïc

teá. Ví

duï

nhö

vl

“brick_tan_decorative.vismat”,aûnh

render cho

thaáy

kích

thöôùc

gaïch

raát

nhoû

so vôùi

thöïc

teá:

52

Ñeå

khaéc

phuïc

ñieàu

naøy,ta

vaøo

theû

Diffuse,click

vaøo

chöõ

“M”

beân

phaûi

Color

-> Xuaát

hieän

baûng

Vray

Texture Editor,trong

UVW Transform /Repeat

ta

giaûm

giaù

trò

cuûa

u,v

xuoáng,xong

Apply,roài

render thöû

ñeán

khi

coù

ñöôïc

leä

thích

hôp

loaïi

vl

naøy

khoâng

hieån

thò

treân

Viewport.Neáu

ñaõ

vöøa

roài

thì

trong

Bump Map,ta

cuõng

ñeå

u,v

baèng

vôùi

hai

giaù

trò

cuûa

u,v

ôû

theû

Diffuse.Trong

tröôøng

hôïp

naøy

mình

ñeå

u,v=0.01 ( töùc

laø

lôùn

gaáp

100 laàn

maëc

ñònh

cuûa

vl

naøy

laø

1).Ta cuõng

coù

theå

taêng

Multiplier

cuûa

Bump Map

leân

ñeå

coù

keát

quaû

ñeïp

hôn

(0.15-0.3) vì

caùc

vaät

lieäu

naøy

ñeå

Bump raát

thaáp

(0.02)

53

Keát

quaû

sau

khi

hieäu

chænh:

54

Meïo

laøm

töôøng

giaû

gaïch:ta

thöïc

hieän

meïo

naøy

vôùi

vaät

lieäu

môùi

vöøa

hieäu

chænh

ôû

treân.

Vaøo

theû

Diffuse,click

vaøo

chöõ

M beân

phaûi

Color

-> Xuaát

hieän

baûng

Vray

Texture Editor,trong

Common / Type

choïn

None roài

Apply,laøm

nhö

vaäy

töùc

laø

ta

ñaõ

boû

bitmap gaïch.Sau

ñoù

tuøy

chænh

maøu

töôøng

baèng

Diffuse/ Color.Trong

Texture Editor

cuûa

Bump Map

ta

ñeå

Multiplier

= 0.3

ñeå

hieäu

öùng

ñöôïc

roõ

hôn.Keát

quaû:

RENDER with VRAY FOR SKETCH UP MUÏC LUÏC: Baøi höôùng daãn naøy söû duïng Google Sketchup 6 &Vray for Sketchup 6 *ÔÛ böôùc döïng hình caùc baïn neân löu yù maáy dieàu sau:�-Make group nhöõng ñoái töông rieâng bieät(vd:cöûa,saøn,maùi,töôøng,..)vaø Make �Component vôùi nhöng ñoái töông laëp laïi(vd:lam,baäc thang)�-Quaûn lyù nhöõng ñoái töôïng baèng Layer�+Hai vieäc treân seõ giuùp caùc baïn veõ nhanh hôn , deã quaûn lyù caùc ñoái töôïng hôn�,deã gaùn vaät lieäu hôn vaø coøn giuùp caùc baïïn thuaän tieän hôn khi xuaát file qua 3ds Max ñeå render (neáu cheâ Vray Sketchup xaáu)�-Ñoái vôùi kính vaø caùc vaät theå trong suoát (seõ ñöôïc gaùn vaät lieäu vray) thì baïn neân coá gaéng veõ sao cho “thöïc”(ví nhö taám kính thì phaûi hình hoäp chöù khoâng phaûi laø moät maët phaúng ñôn thuaàn) vaø baïn neân Make Group hoaëc Make Component noù laïi.�-Ñeå taïo moät scene (töông töï camera beân 3ds Max) tröôùc tieân baïn haõy xoay trôû model sao cho ñöôïc moät goùc nhìn öng yù nhaát roài vaøo Menu View>Animation>Add Scene.Khi ñoù baïn coù theå xoay goùc nhìn ñuû moïi höôùng ñeå veõ vaø hieäu chænh thoûai maùi,khi muoán trôû laïi goùc nhìn cuõ baïn chæ caàn nhaán vaøo vaøo teân cuûa scene ñoù treân toolbar.� +*HIEÄU CHÆNH AÙNH SAÙNG MAÏÊT TRÔØI�Tröôùc tieân ta haõy tìm hieåu veà Vray Sun:�Vaøo Menu Option cuûa Vray Sketchup treân thanh Toolbar ,seõ xuaát hieän moät baûng,laøm theo aûnh sau: Slide Number 6 Slide Number 7 Slide Number 8 Slide Number 9 Slide Number 10 Slide Number 11 Slide Number 12 Slide Number 13 Slide Number 14 Slide Number 15 Slide Number 16 Slide Number 17 Slide Number 18 Slide Number 19 Slide Number 20 Slide Number 21 Slide Number 22 Slide Number 23 Slide Number 24 Slide Number 25 Slide Number 26 Slide Number 27 Slide Number 28 Slide Number 29 Slide Number 30 Slide Number 31 Slide Number 32 Slide Number 33 Slide Number 34 Slide Number 35 Slide Number 36 Slide Number 37 Slide Number 38 Slide Number 39 Slide Number 40 Slide Number 41 Slide Number 42 Slide Number 43 Slide Number 44 Slide Number 45 Slide Number 46 Slide Number 47 Slide Number 48 Slide Number 49 Slide Number 50 Slide Number 51 Slide Number 52 Slide Number 53 Slide Number 54 Slide Number 55 Slide Number 56

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang