Tài liệu

Tutorial Vray for SketchUp - 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1145     Tải về: 38     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 56
Tài liệu Tutorial Vray for SketchUp - 1 - tài liệu, sách iDoc.VnTutorial Vray for SketchUp - 1,Phần lý thuyết ý nghĩa các thông số và hiệu chỉnh, ở trong Tuts này tôi sẽ ít nhắc tới lý thuyết, chỉ trình bày chủ yếu kinh nghiệm…
background image

RENDER with                    

VRAY FOR

 

SKETCH UP

Create by

 

stonecold

 

K11A3

PART 1:EXTERIOR

background image

MUÏC LUÏC:

1.Sô löôïc

 

1

2.Hieäu chænh

 

aùnh

 

saùng

 

maët

 

trôøi

 

3

3.Hieäu chænh

 

vaät

 

lieäu

 

9

4.VrayDisplacement                                               38
5.HDRI                                                          

43  

6.Moät soá

 

vaán

 

ñeà

 

khaùc

 

caàn

 

löu

 

 

47

background image

Baøi

 

höôùng

 

daãn

 

naøy

 

söû

 

duïng

 

Google Sketchup

 

6 &Vray

 

for 

Sketchup

 

6

*Tröôùc

 

heát

 

ta

 

chuaån

 

 

moät

 

scene ñôn

 

giaûn,neáu

 

muoán

 

khi

 

render töôøng

 

coù

 

maøu

 

traéng,ta

 

phaûi

 

phuû

 

maøu

 

traéng

 

(vaät

 

lieäu

 

Sketchup) leân

 

töôøng,neáu

 

khoâng

 

noù

 

seõ

 

coù

 

maøu

 

vaøng

 

kem

 

hoaëc

 

maøu

 

xanh

 

tím.

1

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tutorial Vray for SketchUp - 1

Phần lý thuyết ý nghĩa các thông số và hiệu chỉnh, ở trong Tuts này tôi sẽ ít nhắc tới lý thuyết, chỉ trình bày chủ yếu kinh nghiệm và thực hành thực tế.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
QUY TRÌNH ÉP VÀ NÉN TĨNH CỌC BTCT Lượt tải: 210 Lượt xem: 19903
QUY TRÌNH ĐÓNG CỌC BTCT Lượt tải: 215 Lượt xem: 15487
Có thể bạn quan tâm
Bài tập vật liệu xây dựng Lượt tải: 173 Lượt xem: 11321
LƯU Ý KHI CĂNG KÉO VÀ BƠM VỮA CHO BÓ… Lượt tải: 45 Lượt xem: 10161
Bài giảng môn học kết cấu thép 2 Lượt tải: 26 Lượt xem: 7281