Thành viên idoc2012

Tử vi tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc

- 04/13/2013
Chia sẻ
/442 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (442 trang)
Thành viên idoc2012

Tử vi tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc

- 04/13/2013
4,294
Báo lỗi

Tử vi tổng hợp theo đuổi hai mục đích: Thứ nhất là nâng cao trình độ hiểu biết về học thuật Tử Vi. Nhờ đó kiến văn sẽ được mở rộng kinh nghiệm, sẽ được đào sâu, cái biết sẽ thêm chắc chắn, nhu cầu học hỏi sẽ được thỏa mãn. Có như thế, quyển này mới hi vọng trở thành một công trình văn hóa duy thức, thâm cứu vào một ngành nhân học thay vì chỉ là một sách bói đơn thuần.

Nội dung
Microsoft Word - tu vi tong hop

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 1

Nguyeãn Phaùt Loäc

Töû – Vi Toång Hôïp

PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP NOÄI DUNG SAÙNG TAÏO

KHAI TRIEÅN NHAÂN VAÊN QUAÛNG BAÙ HOÏC THUAÄT

Bieát soá Söûa soá

Bieát mình Söûa mình

Bieát ngöôøi Söûa ngöôøi

Tuû saùch

KHOA HOÏC NHAÂN VAÊN

LÔØI MÔÛ ÑAÀU

Quyeån töû Vi Haøm Soá, xuaát baûn hoài naêm 1972, laø moät taäp saùch vôû loøng, chuû yeáu nhaèm giôùi thieäu boä moân Töû – Vi, chæ caùch töï hoïc soá, töï laáy soá vaø töï xem soá. Ñoàng thôøi, Töû Vi Haøm Soá coøn chöùa ñöïng moät luaän aùn: saùch naøy ñeà ra moät quan nieäm nhan baûn cho khoa Töû Vi vaø chính danh phöông phaùp haøm soá cho thuaät Töû Vi. Ñaày laø moät taøi lieäu caên baûn cho nhöõng ngöôøi hieáu kyø veà soá maïng cuõng nhö cho baát cöù ai muoán tìm hieåu moät ngaønh khoa hoïc nhaân vaên.

Tuy vaäy, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi muoán thaâm cöùu thì Töû Vi Haøm Soá laïi trôû thaønh quaù giaûn löôïc. Ñoäc giaû caàn coù theâm hieåu bieát vaø kinh nghieäm môùi meû, ñaày ñuû vaø chaéc chaén, ngoõ haàu coù theå xem Töû Vi cho phong phuù, cuï theå vaø chính xaùc. Nhu caàu cuaû loaïi ñoäc giaû môùi laø moät coâng trình ñaøo saâu chôù khoâng phaûi moät quyeån saùch vôõ loøng. Vôùi hoaøi baõo ñoù, quyeån Töû Vi toång Hôïp ra ñôøi, tieáp noái vaø khai trieån Toång Hôïp Haøm Soá. Töû Vi Toång Hôïp taäp trung taát caû kieán thöùc hieän coù, töø caùch saùch Vieät Nam cho ñeán nhöõng boä saùch Trung Hoa söu taàm ñöôïc, taäp ñaïi thaønh vaøo moät moái ñaày ñuû nhaát töø tröôùc ñeán nay. Keå töø ñaây veà sau, nhöõng ai muoán hoïc, muoán xem Töû Vi chæ caàn söû duïng Töû Vi Haøm Soá vaø Töû Vi Toång Hôïp laøm taøi lieäu thoáng nhaát, khoâng phaûi tham khaûo caùc saùch vôõ bôøi rôøi, luoäm thuoäm vaø cuõ kyõ khaùch.

Muoán ñaït muïc ñích ñoù, quyeån Töû Vi Toång Hôïp khoâng theå chæ chaép vaù caùc hieåu bieát ñöông thôøi. Noù phaûi toång hôïp vaø saùng taïo.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 2

Toång hôïp laø choïn loïc heát caùc tinh hoa ñaõ coù, khoâng boû soùt moät chi tieát naøo khaû dó môû roäng kieán thöùc hoaëc cuûng coá kinh nghieäm cô höõu. Toång hôïp coøn ñoøi hoûi heä thoáng hoaù cho ngaên naép nhöõng gì khaùm phaù ñöôïc vaøo moät boá cuïc môùi, vöaø heát caùi phong phuù vaø phöùc taïp cuaû khoa Töû Vi, vöøa trình baøy theo moät khaoû höôùng deã tham cöùu.

Saùng taïo, laø treân caùi gì ñaõ coù, boå sung caùi gì môùi meû ñeå khoûi rôi vaøo tröôøng hôïp “boån cuõ soaïn laïi, thuaät nhi baát taùc”. Saùng taïo coøn coù nghiaõ laø caäp nhaät kieán thöùc Töû Vi, laøm sao cho khoa naøy öùng duïng ñöôïc vaøo boái caûnh sinh hoaït môùi, chöù khoâng cheát tónh trong moâi tröôøng xaõ hoäi coå loã caùch ñaây hôn möôøi theá kyû.

*

Töû Vi Toång Hôïp theo ñuoåi hai muïc ñích: Thöù nhaát laø naâng cao trình ñoä hieåu bieát veà hoïc thuaät Töû Vi. Nhôø ñoù, kieán vaên seõ ñöôïc môû roäng kinh nghieäm seõ ñöôïc ñaøo saâu, caùi bieát seõ theâm chaéc chaén, nhu caàu hoïc hoûi seõ ñöôïc thoaû maõn. Coù nhö theá, quyeån naøy môùi hy voïng trôû thaønh moät coâng trình vaên hoaù duy thöùc, thaâm cöùu vaøo moät ngaønh nhaân hoïc thay vì chæ laø moät saùch boùi toaùn ñôn thuaàn. Muïc ñích thöù hai laø quaûng baù hoïc thaät Töû Vi. Trong khuynh höôùng ñoù, saùch naøy chuû tam magn khoa vaø thuaät Töû Vi xuoáng thaáp, sao cho vöøa taà hieåu, taàm hoïc cuaû daân chuùng, laøm sao cho boä moân naøy deã hieåu, deã hoïc, deã xem, laøm sao cho moïi ngöôøi coù theå hieåu, coù theå xem vaø coù hoïc giaû vun boài, ñoùng goùp vaø ñaøo saâu. Coù nhaân vaät, khoa Töû Vi môùi theâm hoaøn bò, thuaät Töû Vi môùi theâm xaùc tín, ngaønh Töû Vi môùi theâm thöïc duïng.

*

Töû Vi Toång Hôïp nhaèm vaøo hai trình ñoä, vöaø cao thaâm vöaø thöïc tieãn. Ñaây laø hai ñoøi hoûi raát khoù dung hoaø. Nhöng neáu hoâng dung hoaø ñöôïc thì vaên phaåm naøy khoâng coù lyù do gì ñeå xuaát hieän vaø toàn taïi. Noù phaûi dung hoaø hai tieâu chuaån khaét khe ñoù baèng moät hình thöùc trình baøy giaûn dò maø vaãn khoâng bò maát ñi ñaëc tính cao sieâu. Ngaønh hoïc caøng khoù, caøng cao thì nhaát ñònh caùch thöùc trình baøy caøng phaûi goïn gheû, caâu vaên söû duïng caøng phaûi phoå thoâng, ñeå cho moãi ngöôøi, töø thöùc giaû cho ñeán lao ñoäng coù theå laõnh hoäi vaø aùp duïng deã daøng, thu thaäp ñöôïc nhieàu boå íc cho rieâng mình. Thöùc giaû thì chuù yù ñeán khoa, töùc laø khiaù caïnh lyù thuyeát cuaû boä moân nhaân hoïc. Giôùi bình daân seõ thaáy höùng thuù hôn khi tham khaûo thuaät töùc laø khaù caïnh boùi toaùn cuï theå, giuùp hoï bieát ñöôïc giaøu, ngheøo, sang, heøn, thoï, yeåu, beäny, hoïa cho mình vaø cho caû thaân nhaân beø baïn. Theo xu höôùng ñoù, Töû Vi Toång Hôïp ñöôïc chia laøm hai quyeån:

Quyeån thöù nhaát noùi veà Khoa Töû Vi, töùc laø phaàn lyù thuyeát cuaû moân hoïc. Cuï theå laø cho bieát khoa naøy hoïc caùi gì veà ocn ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, duøng phöông phaùp naøo ñeå tìm hieåu soá maïng, döaï treân trieát lyù naoø ñeå ñònh höôùng, laáy vaên hoaù naøo laøm neàn taûng, laù soá Töû Vi ñöôïc caáu taïo ra sao, söû duïng bao nhieâu cung, bao nhieâu sao, cung vaø sao ñoù coù ñaëc tính gì vaø aûnh höôûng laãn nhau theá naøo, theo quy taéc sinh khaéc gì.

Quyeån thöù hai noùi veà Thuaät Töû Vi, töùc laø phaàn thöïc h2nh xem soá maïng. Quyeån naøy raát thieát duïng cho vieäc hieåu bieát caù tính con ngöôøi vaø ñaëc tính ñôøi ngöôøi. Phöông phaùp quy caùc ñöôïc ñeà ra tìm hieåu caùch tính, töø caùch giaøu, ngheøo, thoï, yeåu, beänh, hoaï cho ñeán caùch ña pu, sôï vôï, hieá con, tu h2nh, sinh ñeû, thaäm chí cho tôùi caùch huøng bieän, caùch laøm quan, caùch nhan saéc….. Quyeån naøy cuõng giaûi ñoaùn hoä ñoäc giaû nhieàu laù soá ñieån hình, töø soá nguyeân thuû cho ñeán soá cuøng ñinh, töø laù soá quan vaên cho ñeán laù soá voõ töôùng, töø laù soá meänh phuï cho ñeán laù soá giang hoà, töø laù soá tröôøng thoï cho ñeán laù soá yeåu sinh, töø laù soá tuyeät töï cho ñeán laù soá tu haønh.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 3 Duy, ñieàu hieáu kyø nhaát coù leõ laø chöông keát baøn veà vieäc caûi soá vaø söûa soá, theo ñoù con ngöôøi coù theå ñònh ñoaït ít nhieàu töông lai cuaû mình, coù lyù do ñeå tin töôûng vaøo trieån voïng cuaû soá maïng, coù söï laïc quan caàn thieát ñeå chaáp nhaän cuoäc soáng, coù hy voïng vöaø phaûi ñeå caûi thieän nhaân sinh.

Boá cuïc naøy noùi leân ñaà ñuû noã löïc cuaû quyeån saùch, vöøa thieân veà khaûo cöùu vaên hoaù, vöaø thoaû maõn thò hieáu cuûa ñoäc giaû. Saùch naøy khoâng coù duïng yù ñeà cao khoa Töû Vi, duø sao cuõng khoâng phaûi laø moät toaøn khoa. Maëc duø Töû Vi Toång Hôïp ñaõ bôùi moùc ñeán cuøng cöïc, ñaõ giaûi thích nhieàu aån soá vaø nhieàu guùt maéc cuaû moân hoïc, nhöng saùch naøy khoâng thay theá ñöôïc thaày soá, khoâng chaéc tah toaùn heát caùc baø toùan lyù thuyeát vaø nhöõng thaéc maéc thöïc teá. Hai vaán ñeà naøy seõ ñöôïc giaûi toaû laàn hoài baèng söï hoïc hoûi vaø nhaát laø söï thöïc haønh cuûa ngöôøi hoïc soá. Duø coù ñaày ñuû vaø tinh vi maáy, saùch naøy chæ môû ngoõ, cæ ñöôøng, giuùp lyù hoäi, taäp öùng duïng chôù khoâng coù tham voïng daãn daét töøng ñöôøng ñi nöôùc böôùc cuûa tieán trình xem soá. Treân höôùng chæ veõ, ngöôøi hoïc soá phaûi khoâng ngôùt tra cöùu môù coù theå khaùm phaù heát noäi taâm vaø soá kieáp cuaû thaân chuû.

Nhaân taâm vaø Thieân cô bao giôø laø 2 laõnh vöïc voâ cuøng bí hieåm ñaõ töøng thu huùt chuù taâm muoân ñôøi cuaû nhaân loïai. Toaøn theåloaøi ngöôøi ñaõ lieân tieáp taäp trung noã löïc ñeå phaùt giaùc. Moãi ngaønh hoïc chuyeân ñaøo saâu moät khía caïnh, töø vaät lyù, haùo hoïc, thieân vaên cho ñeán nhaân hoïc, y hoïc, chính trò hoïc, kinh teá hoïc vaø ngay caû töôùng hoïc, dòch hoïc, thaàn hoïc. Boä moân naøo cuõng töï ñaët ra 2 muïc tieâu: tìm hieåu vaø öùng duïng cho nhaân loaïi. Rieâng khoa Töû Vi c4ng theo ñuoåi 2 höôùng ñoù. Coù ñieàu ñaùng tieác laø, töø laâu nay, ngöôøi ta coù tìm hieåu maø chöa tìm caùch öùng duïng. Lyù do coù leõ laø beà hoïc voán bao la, hoaëc vì ngöôøi hoïc chæ mong thoaû maõn hieáu kyø hôn laø xoay trôû aùp dung hoaëc coù leõ khoâng ngôø raènghoa Töû Vi coøn coù choã duïng. Ta chæ keå hai caùi duïng quan troïng nhaát laø Bieát Mình, Bieát Ngöôøi vaø Söûa Mình, Söûa Ngöôøi, caû hai ñeàu tröïc tieáp möu caàu haïnh phuùc cho caù nhaân vaø xaõ hoäi.

Thaät vaäy, caùi bieát bao giôø cuõng ban cho con ngöôøi theâm quyeàn löïc, boài döôõng theâm khaû naêng, giuùp haønh ñoäng theâm thích öùng, duø gaëp phaûi hoaøn caûnh khoù. Caøng bieát mình vaø bieát ngöôøi thì caøng traùnh ñöôïc sô thaát khi xöû theá, caøng giuùp phaùt huy, moät chaúng nhöõng sôû tröôøng cuaû caù nhaân maø coøn vaän duïng ñuùng möùc ngöôøi mình giao thieäp. Coâng cuoäc möu sinh nhôø ñoù maø thuû ñaéc theâm phaàn chuû ñoäng treân hoaøn caûnh, sôû caàu nhôø ñoù maø coù theâm trieån voïng, söï thaønh coâng nhôø ñoù maø deã ñaït.

Coøn neáu duøng caùi bieát taâm lyù vaø cuoäc ñôøi ñeå töï caûi söaû vaø huôùng thieän con ngöôøi thì coâng duïng laïi caøng môû roäng. Caù nhaân nhôø tích ñöùc cho mình vaø khuyeán ñöùc nôi thieân haï seõ taïo theâm ñieàu kieän toát ñeïp cho cuoäc soáng, hoaø hôïp ñöôïc vôùi moïi ngöôøi vaø cuøng vôùi taäp theå, kieán taïo ñöôïc moät khung caûnh sinh hoaït töông ñoái deã thôû. Ñieàu kieän cuaû haïnh phuùc caù nhaân chaúng nhöõng naèm trong giaù trò cuaû chính hoä, maø coøn naèm trong noã löïc con ngöôøi xaây döïng moät giaù trò cho thaäp theå cunh quanh. Giöõa con ngöôøi vaø taäp theå, ñoái löïc phaûi ñöôïc giaûm bôùt. Soá meänh con ngöôøi töø ñoù c1o theå ñöôïc chính ình goùp phaàn nhaân ñònh chôù khoâng coøn laø khuoân thöôùc chaät heï goø boù hoaït ñoäng cuaû hoï nöõa.

Vieäc hoïc hoûi Töû Vi, muoán cho thieát duïng, nhaát ñònh phaûi höôùng veà vieäc phaùt huy cho heát caùi duïng bieát mình, bieát ngöôøi ñeå söaû mình, söûa ngöôøi thì môùi xaây döïng ñöôïc moät ngoaïi caûnh sinh hoaït thuaän lôï, goùp phaàn chuû ñoäng vaø tích cöïc kieán taïo haïnh phuùc nhaân sinh.

*

Toâi thaønh thöïc caûm taï caùc thaân höõu ñaõ nhieät thaønh khuyeán khích hoaøn thaønh quyeån saùch naøy. Toâi luoân luoân nhôù ôn nhöõng than chuû ñaõ vui loøng hôïp taùc nhöõng soaïn giaû thu thaäp raát nhieàu kieán thöùc thöïc tieãn torng vieäc xem soá, trong vieäc lyù hoäi ñaày ñuû yù nghiaõ cuøng naêng löïc tieàm taøng cauû caùc vì sao,

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 4 tong vieäc khaùm phaù nhieàu tröôøng hôïp thöïc teá ñaëc thuø cuûa töøng laù soá. Neáu thieáu ñoäng cô thuùc ñaåy ñoù, neáu thieáu söï hôïp taùc chí tình ñoù, quyeån Töû Vi Toång Hôïp khoång theå naøo ñaït ñöôïc trình ñoä phong phuù, cuï theå vaø chính xaùc nhö theá naøy ñöôïc.

Vónh Long, ngaøy 18 thaùng 9 naêm 1974

NGUYEÃN PHAÙT LOÄC

Quyeån Nhaát

KHOA TÖÛ VI KIEÁN THÖÙC LYÙ THUYEÁT

BOÄ MOÂN TÖÛ VI VÖØA LAØ MOÄT KHOA, vöøa laø moät THUAÄT. Noùi ñeán khoa laø noùi ñeâm moät ngaønh khaûo cöù coù heä thoáng töùc laø coù ñoái töôïng, coù phöông phaùp, coù neàn taûng trieát lyù,, töø ñoù suy dieãn ñöôïc nhöõng quy taéc aùp duïng cho nhieàu hôïp thöïc teá.

Coøn khi noùi ñeán thuaät laø noùi ñeán ngheä thuaät vaän duïng caùc quy taéc cuûa khoa ñeå giaûi ñoaùn vaän meänh.

Vôùi hai ñaëc ñieåm ñoù, Töû Vi hoïc laø moät kieán thöùc ñöôïc öùng duïng, chôù koâng phaûi laø moät kieán thöùc thuaàn tuùy. Coù theå noùi ñoù laø moät “khoa hoïc öùng duïng” (sciene appliqueùc). Khu duøng chöõa khoa hoïc ôû ñaây, chuùng ta khoâng coù tam voïng hieåu noù nhö moät khoa hoïc chính xaùc, kieåu nhö toaùn hoïc, vaät lyù hoïc, hoùa hoïc, hình hoïc. Ta chæ hieåu noù nhö moät soá kieán thöùc coù heä thoáng ñöôïc trình baøy maïch laïc, coù nhöõng quy taéc toång quaùt vaø rieâng bieät. Khoa hoïc Töû Vi laø moät hoa hoïc nhaân vaên (science humaine) khaûo cöùu veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Ñieàu ñaùng löu yù laø, trong quan nieäm cuû Trung Hoa, moïi boä moân khaûo saùt khoâng bao giôø coù tính caùch duy thöùc thuaàn tuùy. Ñieàu ñoù coù nghóa laø ngöôøi Trung Hoa khi nghieân cöùu moät vaán ñeà gì ñeàu nhaèm muïc ñích öùng duïng vaøo cuoäc soáng con ngöôøi chôù khoâng nhaèm tìm hieåu suoâng. Coâng trình cuûa hoï ñeàu huôùng veà vieäc phuïc vuï nhaân sinh hôn laø thoûa maõn tri thöùc. Khoa Töû Vi ñöôïc thaønh laäp, khoâng phaûi ñeå ñaøo saâu hieåu bieát veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi maø laø ñeå boùi toaùn vaän soá caù nhaân. Khoa naøy laø moät boä moân cuaû ngaønh boùi toaùn. Taùc giaû koa naøy, Traàn Ñoaøn laø thuûy toå cuaû lyù soá hoïc vaø laø moân ñeä noåi tieáng cuaû Phaùi Hoïc Töôïng Soá coù töø ñôøi Haùn. Phaùi Hoïc Töôïng Soá cuyeân duøng töôïng trong caùc queû Dòch vaø soá trong Haø Ñoà, Laïc Thö laøm coâng cuï xem boùi. Cho neân heã noùi veà Töû Vi laø phaûi noí ñeán moät khoa nhaân vaên öùng duïng thöïc tieãn, duøng ñeå ñoaùn vaän maïng con ngöôøi chôù khoâng phaûi moät boä moân lyù thuyeát nhaân hoïc ñôn thuaàn. Caùi taùc duïng nhaân hoïc trong Töû Vi hoïc raát ít. Caùi taùc duïng nhaân hoïc vaøo boùi toaùn môùi laø cöùu caùnh cuûa Töû Vi hoïc. Chính vì leõ ñoù maø chuùng ta phaûi nhìn Töû Vi hoïc döôùi hai khía caïnh: khía caïnh cuaû lyù thuyeát nhaân vaên vaø khía caïnh cuûa söï öùng duïng nhaân vaên hoïc vaøoi boùi toaùn. Vì theá, saùch naøy cuõng döïa vaøo ñoù maø ñöôïc phaân laøm 2 quyeån.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 5

Quyeån thöù nhaát ñeà caäp ñeán Khoa Töû Vi, xem nhö moät boä moân lyù thuyeát veà nhaân vaên.

Quyeån thöù hai baøn ñeán Thuaät Töû Vi, xem nhö phaàn öùng duïng lyù thuyeát vaøo coâng vieäc boùi toaùn.

Lyù thuyeát Töû Vi cuûa quyeån ñaàu ñöôïc trình baøy qua 6 chöông:

- Ñoái töôïng cuûa koa Töû Vi, ñeå tìm hieåu xe khoa naøy khaûo saùt caùi gì, nhöõng ñaëc ñieåm cuaû theå taøi nghieân cöùu cuøng nhöõng ngoaïi leä vaø nhöõng giôùi haïn cuûa noù.

- Phöông phaùp cuûa khoa Töû vi nhaèm tìm hieåu caùch thöùc nghieân cöùu ñoái töôïng, nhöõng khaûo höôùng vaø kyõ thuaät moå xeû ñoái ñöôïng.

- Trieát lyù cuûa khoa Töû Vi ñeà caäp ñeán noäi dung, giaù trò tö töôûng cuûa hoïc thuaät.

- Vaên hoùa Trung Hoa trong khoa Töû Vi. Chöông naøy coù taùc duïng vò hoùa boä moân Töû vi trong neàn vaên hoùa Trung Hoa ñeán ñôøi nhaø Toáng ñeå tìm hieåu nhöõng gì khoa naøy vay möôïn vaø nhöõng ñieåm gì ñoäc ñaùo cuûa khoa.

Ñaây laø boán chöông keát thaønh hôïp phaàn caên baûn cuûa Töû Vi hoïc. Khoa naøy ñöôïc teå hieän treân laù soá, ñöôïc khaûo saùt qua hai chöông keá tieáp:

- Nhaän ñònh veà cung trong laù soá. Caùc cung naøy ñöôïc xem nhö khuoân khoå caù tính vaø khuoân khoå hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi.

- Nhaän ñinh veà caùc sao trong laù soá. Caùc so ñöôïc xem nhö nhöõng thaønh toá caáu taïo caù nhaân vaø kieán truùc cho cuoäc ñôøi

Saùu chöông naøy keát tinh noäi dung cuûa boä moân Töû Vi veà maët lyù thuyeát vaø laø caên baûn ñeå aù duïng thuaät Töû Vi seõ ñöôïc khaûo saùt trong quyeån thöù hai.

* * *

Chöông moät

Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi

• Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi • Con ngöôøi • Ñôøi ngöôøi • Nhöõng ngoaïi leä cuûa ñoái töôïng. • Nhöõng giôùi haïn cuûa ñoái töôïng. • Phaïm vi aùp duïng cuûa khoa Töû-Vi.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 6

• Phuï luïc: Caùch tính toång soá toái ña laù soá Töû-Vi Vaøo thôøi nhaø Toáng, luùc khoa Töû-Vi ra ñôøi, vaên hoùa Trung Hoa raát thònh ñaït veà nhaân hoïc.

Cuõng nhieàu trieát gia, taâm hoïc, ñaïo hoïc chuyeân chuù troïng con ngöôøi ñeå tìm giaûi phaùp cho cuoäc soáng, tìm quy taéc cho vieäc xöû teá ngoõ haàu möu caàu haïnh phuùc cho caù nhaân vaø taäp theå. Neáu chæ keå töø luùc bình minh cuûa trieát hoïc cho ñeán ñôøi toáng, ta thaáy coù Khoång töû, Maëc Töû, Döông Töû, Laõo Töû, Maïnh Töû, Trang Töû, Tuaân Töû, Haøn Phi, Ñoång Troïng Thö…. Caùc hoïc phaùi cuõng ñaõ xuaát hieän raát nheàu nhö phaùi Noâng gia, phaùi Phaùp gia, phaùi AÂm Döông gia, chöa keå khoa nhöõnghoïc thuyeát lôùn nhö Nho hoïc, Ñaïo hoïc. Haàu heát laø caùc boä moân nhaân vaên chuyeân khaûo cöùu con ngöôøi vaø xaõ hoäi, caàn thieát cho vieäc tu thaân, cho vieäc trò nöôùc, cho vieäc xöû theá. Taát caû ñeàu thaám nhuaàn tinh thaàn nhaân baûn heát söùc khang kieän.

Chòu aûnh höôûng cuûa traøo löu nhaân hoïc ñoù, khoa Töû –Vi cuõng laáy con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi laøm ñoái töôïng hoïc hoûi. Noùi nhö theá, chuùng ta khoâng hoà ñoà ñaët Töû-Vi hoïc ngang haøng vôùi nhöõng boä moân nhaân vaên chaân chính khaùc, vì muïc ñích cuûa khoa Töû-Vi khoâng coù gì cao caû. Khoa naøy khoâng phuïc vuï cho haïnh phuùc con ngöôøi, cuõng khoâng co chuû taâm mang laïi traät töï cho xaõ hoäi. Muïc ñích cuûa khoa chæ laø hoïc veà con ngöôøi ñeå tieân ñoaùn vaän meänh con ngöôøi, thaønh thöû noù khoâng coáng hieán bao nhieâu cho kieán thöùc nhaân hoïc. Duy, sôû dó khoa Töû-Vi ñöôïc thònh haønh laø vì où ñaùp öùng söï hieáu kyø cuûa thieân haï veà vaän soá cuûa mình. Vaø chæ rieâng vì lyù do ñoù neân khoa naøy môùi ñöôïc phoå caäp, truyeàn tuïng vaø haâm moä nhieàu hôn caùc khoa nhaân vaên chính khaùc.

Ñöùng veà maët boùi toaùn maø xeùt, khoa Tö-Vi xuaát hieän töông toái chaäm, vì ñi sau khoa boù dòch, khoa nhaân töôùng, khoa ñoän giaùp, khoa thieân vaên… Nhöng, Tö-Vi ñaõ khai maøo cho moät hoïc thaät rieâng, heä thoáng hoaù ñöôïc ngaønh boùi toaùn baèng lyù soá theo moät khaûo höôùng ñaëc thuø. Maëc duø coù vay möôïn nôi sôû hoïc cuû thôøi ñaïi neàn taûng trieát lyù AÂm Döông nguõ haønh, nhöng khoa Töû-Vi vaãn giöõ ñöôïc neùt ñoäc ñaùo nhôø ôû moät ñöôøngloái khaûo saùt khaùc laï, coù theå em nhö moät cuoäc caùch maïng hoaëc ít ra nhö moät phaùt minh bieät laäp trong phaùi hoïc Töôïng Soá cuûa tôøi ñoù. Thuûy toå cuûa Töû-Vi hoï laø moät ñaïo só bieät hieäu laø Hi Di, teân thaät laø Traàn Ñoaøn, soáng vaøo thôøi nhaø Toáng beân Taøu.

Oâng naøy ñaõ coá gaéng baøy xeáp vaän meänh con ngöôøi vaøo moät laù soá, ghi treân maûnh giaáy voûn veïn chæ coù moät trang, nhöng toång keâ heát caù tính vaø ñôøi ngöôøi vaøo 12 cung vaø hôn 100 vì sao, ñöôïc gaùn cho nhieàu yù nghæa vaø nguõ haønh khaùc nhau, ngoõ haàu gíup con ngöôøi suy dieãn nhöõng ch tieát eà kieáp soá cuaû mình. Toùm taét cuoäc ñôøi phöùc taïp cuûa con ngöôøi vaøo maûnh giaáy quaû thaät laø moät coâng trình heä thoáng hoùa vaø ñoà bieåu hoùa heát söùc khuùc chieát. Maëc duø coâng trình naøy khoâng traùnh ñöôïc vaøi sô khoaùng coá höõu nhöng noù vaãn khoâng maát ñi giaù trò khai saùng cho moä boä moân boùi toaùn haõy coøn ñöôïc toân suøng ngay trong theá kyû khoa hoïc khoâng gian naøy.

Chuùng ta khoâng ñi saâu vaøo gía trò cuûa boä moân Töû-Vi trong chöông naøy maø chæ ñeà caäp ñeán caùc ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng moân hoïc maø thoâi.

A – ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Caùch ñaây möôøi theá kyû, ngay töø luùc ñöôïc saùng laäp cho ñeán nay khoa Töû-Vi vaãn giöõ nguyeân ñoái töôïng: khoa naøy chuù muïc tien ñoaùn vaän meänh con ngöôøi, nghiaõ laø tìm caùch bieát tröôùc, ngay töø luùc treû môùi sinh, caù tính vaø cuoäc ñôøi sau naøy cuûa noù.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 7

Nhö vaäy, ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi bao goàm hai yeáu toá coù lieân quan chaët cheõ vôùi nhu: thöù nhaát laø con ngöôøi, thöù hai laø ñôøi ngöôøi.

Con ngöôøi cuaû Töû-Vi coù nhöõng ñaëc tính gì?

Ñôøi ngöôøi trong laù soá Töû-Vi coù nhöõng yeáu toá naøo?

1. – Con ngöôøi trong khoa Töû-Vi

Khoa Töû-Vi phaân tích saây roäng ñaëc tính cuûa con ngöôøi, nhöng thaät söï chuù yù nghieân cöùu con ngöôøi coøn soáng, con ngöôøi toaøn dieän vaø con ngöôøi theá tuïc maø thoâi.

a) Con ngöôøi coøn soáng

Con ngöôøi coøn soáng ôû ñaây laø cn ngöôøi luùc sinh thôøi, töùc laø töø luùc ñöùa beù chaøo ñôøi cho ñeán khi où quaù vaõng. Noùi nhö theá coù nghiaõ laø luùc caù nhaân cheát ñi thì khoa Töû-Vi khoâng lyù tôùi nöõa. Khoa naøy khoâng ngieân cöùu aâm hoàn, khoâng heà noùi ñeán söï taùi sinh döôùi moät kieáp khaùc, khoâng ñeà caäp luaân hoài nhö trong phaät hoïc. Khoa Töû-Vi ñöùng trong phaïm vi cuûa hình nhi haï hoïc, gaït boû caùi gì sieâu hình, khoâng baøn ñeán haäu kieáp caù nhaân treân thieân ñaøng hay aâm theá. Traùi laïi, caùi gì thuoäc coõi döông, bao giôø caù nhaân coøn soáng thì khoa Töû-Vi môùi khaûo saùt.

Tuy theá, cuõng caàn ñaët theâm moät giôùi haïn khaùc trong ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi. Luùc naøo con ngöôøi nghieân cöùu. Thaønh thöû, caùi baøo thai duø laø tieàn thaân cuûa con ngöôøi soáng, khoâng phaûi laø ñoái töôïng cuûa khoa.

Coù quan ñieåm chaët cheõ hôn cho raèng, laù soá Töû-Vi chæ thaät söï öùng duïng cho con ngöôøi töø 13 tuoåi trôû ñi. Lyù do ñöa ra laø tröôùc tuoåi naøy, kieáp soáng cuûa treû raát baáp beânh, leä thuoäc vaøo thôøi tieát, vaøo beänh taät, soáng hay cheát tuyø söï chaêm soùc cuûa cha meï, ñöùa treû cuõng chöa chín muøi veà nhaân tính, chöa hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå sinh toàn nhö moät con ngöôøi toaøn veïm: tri thöùc, theå xaùc, tình caû, löông tri cuûa noù chöa naûy nôû ñaày ñaën, noù cuõng chöa coù moät söï nghieäp theo ñuùng nhiaõ cuûa danh töø vì, tröôùc tuoåi 13, treû con chæ môùi taäp söï vaøo ñôøi.

Quan ñieåm naøy xeùt khaû chaáp vì khoa Töû-Vi khi choïn ngöôøi laøm ñeà taøi ñaõ quan nieäm cuoäc soáng ñoù theo moät nhaóa toaøn veïn: con ngöôøi soáng phaûi laø moät caù naân tröôûng thaønh ít nhieàu veà theå xaùc, tinh thaàn, tình caûm, löông tri, ñaïo ñöùc, coù moät khôûi ñaàu söï ngieäp, moät khôûi ñaàu vaän meänh. Ñoù laø con ngöôøi töï laäp, töï tuùc, töông ñoái lam2 chuû ít nhieàu haønh ñoäng cuûa mình, noù khaùc ñi ñoù laø con ngöøôi toaøn veïn veà nhaân tính. Dy coù ñieàu caàn löu yù raèng, ñoái vôùi treû con döôùi 13 tuoåi, vieäc xem Töû- Vi cho noù chæ chuyeân chuù vaøo khaû naêng toàn taï cuûa noù, cuï theå laø xeùt xem noù coù soáng ñöôïc hay khoâng, beänh taät nhö theá naoø. Nhö vaäy, khía caïnh phaûi cöùu xeùt laø khiaù caïnh thoï, yeåu beänh, taät noùi chung laø söùc khoûe. Coøn nhöõng khía caïnh khaùc nhö quan tröôøng, taøi loäc, ñieàn saûn, gia ñaïo, con caùi chöa öùng duïng.

Noùi toùm laïi, khoa Töû-Vi laø con ngöôøi toaøn dieän. Ñieàu naøy co nghóa laø khoa Töû-Vi khaûo saùt con ngöôøi döôùi moïi khía caïnh, bao haøm caû phaàn xaùc laãn phaàn hoàn, trí tueä vaø tình caûm, sinh lyù vaø taâm lyù, yù thöùc vaø tieàm thöùc v.v … Khoâng bao giôø con ngöôøi bò beû meû, hoaëc bò chieát nhoû ra töøng maûnh bieät laäp. Khoa Töû-Vi ñaõ toång hôïp con ngöôøi moät caùch ñaày ñuû vaø phong phuù, keát tinh heát yeáu toá phoái trí toaøn theå caùc thaønh phaàn, chôù khoâng ñaùnh giaù cn ngöôøi qua moät boä vò, moät giaùc quan hoaëc moät cô naêng.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 8

Ñieàu naøy phaûn aùnh roõ reät trong boá cuïc cuûa laù soá Töû-Vi. Maëc duø laø soá naøy coù phaân tích co ngöôøi qua 12 cung, nhöng moãi cung rieâng reõ khoâng heà ñöôïc xem laø ñaày ñuû ñeå dieãn taû toaøn theå caù nhaân. Caù nhaân chæ ñöôïc theå hieän qua toaø theå laù soá, treân moät loaït 12 cung. Ñoù laø con ngöôøi nhaát trí trong moät laù soá nhaát trí. Vieäc giaûi ñoaùn Töû-Vi vì theá khoâng theå boû qua söï toång hôïp ñeå chæ ñöùng trong theá phaân tích. Traùi laïi, phaûi phaân tích ñeå tìm söï toång hôïp.

Sôû dó khoa Töû-Vi xem con ngöôøi nhö moät toång theå toaøn dieän laø vì, neáu chieát nhoû ra töøng boä phaän rieâng, con ngöôøi seõ khoâng coøn soáng nhö moät ñôn vò toaøn veïn: laøm nhö theá laø gieát cheát moät ñoái töôïng soáng phuû nhaän ñaéc tính sinh ñoäng trong ñaëc tính toaøn dieän cuûa con ngöôøi.

Vì khaûo saùt con ngöôøi toaøn dieän, cho neân caùi gì cuûa con ngöôøi cuõng ñöôïc khoa Töû-Vi ñeå yù tìm toøi. Khoa naøy löu taâm nghieân cöùu, töø nhöõng yeáu toá lôùn nhö aûnh höôûng cuûa vaät chaát, cuûa xaõ hoäi, cuûa huyeát thoáng treân caù nhaân, cho ñeán caùc yeáu toá nhoû hôn nhö cô theå, beänh traïng, trí tueä, tình caûm, baûn naêng, kyù öùc, nguyeän voïng, phaûn öùng, baûn ngaõ, nhaân caùch trong caùc moâi tröôøng sinh hoaït. Nhöõng phaïm vi cuaû nhaân hoïc Taây phöông ñeàu ñöôïc Töû-Vi hoïc tìm hieåu, töø cô theå hoïc (anatomie), beänh lyù hoïc (pathologe) cho ñeán taâm tính hoïc (carac-teùrologle), töôùng maïo hoïc (morphonlogie). Leõ dó nhieân, vôùi moät ñòa haït khaûo cöùu roãng raûi nhö theá, Töû-Vi hoïc khoâng theå ñi vaøo chuyeân khoa. Nhöõng yù nghóa cô theå, beänh lyù, tính tình, töôùng maïo … Trong Töû-Vi chæ coù tính caùch toång quaùt, hoaëc nieàu laém laø chæ ñaït ñeán moät trình ñoä cuï theå naøo maø thoâi. Nhöng chính khaûo höôùng ñaïi cöông ñoù noùi leân quan nieäm con ngöôøi toaøn dieän cuûa khoa naøy.

b) Con ngöôøi theá tuïc

Khoa Töû-Vi choïn con ngöôøi ôû ñôøi laøm ñoái töôïng, nghóa laø con ngöôøi phaøm tuïc, coù caù tính phaøm tuïc vaø cuoäc ñôøi phaøm tuïc.

Caù tính phaøm tuïc ñaây laø caù tính cuûa trung bình nhaân loaïi (I’homme moyen), cuûa ñaïi ñoàng chöùng sinh (I’homme universel). Ñoù laø loaïi ngöôøi coù ñaày ñuû thaát tình luïc duïc, bò chi phoái bôûi noù cuõng nhö bò chi phoái bôûi baûn naêng: con ngöôøi trong Töû-Vi khoâng tieâu dieät duïc voïng, khoâng choáng ñoái baûn naêng, vò kyû hôn laø vò tha, tham soáng vaø khoâng choáng laïi söï soáng, duø phaûi chòu nhieàu khoå cöïc. Hoï tìm caùch neù traùnh khoå cöïc chôù khoâng tìm caùi cheát ñeå ñoaïn tuyeät vôùi gian truaân.

Cuoäc ñôøi cuûa con ngöôøi trong Töû-Vi cuõng laø cuoäc ñôøi ñaày tuïc luïy. Hoï chaïy theo nhu caàu caù nhaân, cuûa gia ñình, cuûa xaõ hoäi, tham danh, haùm lôïi, theo ñuoåi haïnh phuùc vaät chaát vaø phuù qyù vinh hoa ñeán cuøng cöïc. Ña soá sôï cheát, sôï khoå, sôï ngheøo, sôï hoïa, sôï beänh vaø chæ nhaän caùc baát haïnh naøy khi ñoái cuøng. Vì tính caùch tuïcluïy cuûa kieáp soáng cho neân nhaân sinh quan cuûa con ngöôøi trong Töû-Vi raát thöôøng tình, thieân veà hieän sinh. Vaø trong kieáp naøy, hoï laø con ngöôøi taïi theá xu thôøi chôù khoâng xuaát theá thoaùt thôøi. Con ngöôøi trong Töû-Vi khoâng ñi tu. Tu só laø ngöôøi troán ñôøi, thoaùt phaøm vaø sieâu phaøm, laáy nieát baøn laøm haïnh phuùc, töï ñaët mình ra khoûi cuoäc ñôøi, xem cuoäc ñôøi nhö taïm bôï. Con ngöôøi trng Tö-Vi cuõng khoâng phaûi laø thuaät só(fakir). Thuaät só laø keû cay61p nhaän khoå nh5c, eùp xaùc, haønh xaùc, choáng laïi baûn naêng, tieâu dieät caûm xuùc, cheá ngöï caûm giaùc ñeå mong vöôït khoûi thöôøng tình.

Con ngöôøi torng Töû-Vi khoâng cao sieâu nhö vaäy. Nhaõn quan Töû-Vi laø nhaõn quan theá tuïc. Ñieåm naøy ñöôïc minh chöùng roõ reät trong quan nieäm phuùc ñöùc, trong quan nieäm gia ñaïo, tong quan nieäm Meänh Thaân vaø trong yù nghóa caùc vì sao.

Quan nieäm phuùc ñöùc theá tuïc

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 9

Khoa Töû-Vi chæ chuù yù ñeán haïnh phuùc cuûa con ngöôøi traàn gian. Haïnh phuùc naøy leä thuoäc vaøo tieàn baïc, gia ñaïo vaø thôøi theá. Trong laù soá Töû-Vi, cung Phuùc bao giôø cuõng ñöôïc hoäi chieáu vôùi 3 cung Taøi, Phu Theâ vaø Thieân Di.

Cung Taøi chæ tieàn baïc, gia saûn hoaëc noùi roäng ra laø yeáu toá vaät chaát cuûa moät cuoäc soáng vaät chaát. Vì cung Taøi tröïc cieáu vaøo cung huùc cho neân coù nghóa laø tieàn baïc, sinh keá laø yeáu toá quan troïng cuûa haïnh phuùc. Noùi khaùc ñi, caùi phuùc cuûa caù nhaân ñöôïc ño baèng tieàn taøi. Nhöõng ai coù nhieàu tieàn, nhieàu ñieàn, nhieàu xe, nhieàu hoa maøu thì toát phuùc.

Cung Phu Theâ chæ gia ñaïo. Trong laù soá, cung naøy cuõng chieáu vaøo cung Phuùc. Ñieàu naøy phaûn aûnh quan nieäm cho raèng haïnh phuùc caù nhaân tuyø thuoäc vaøo moät gia ñaïo toát. Vì coù cung PhuTheâ cho neân con ngöôøi coi nhö phaûi soáng chung vôùi gia ñình. Noí khaùc ñi, ñoù laø phaøm nhaân, coù nhu caàu sinh lyù, coù aùi tình, coù vôï, coù choàng, chôù khoâng phaûi con ngöôøi tieät duïc, xa laùnh chuyeän nam nöõ, taùch rôøi vôùi vôï con. Vaên hoùa thôøi ñaïi nhaø Toáng coøn chaáp nhaän caû ña theâ, xem vieäc coù nhieàu con caùi laø phuùc loäc.

Cung Thieân Di chæ thôøi theá, hoaøn caûnh xaõ hoäi, ñöôïc coi nhö yeáu toá cuûa haïnh phuùc. Ai sinh phuøng thôøi, ñöôïc xaõ hoäi öu ñaõi thì toát phuùc. Vì coù cung Thieân Di neân coù theå noùi raèng con ngöôøi cuûa khoa Töû-Vi laø con ngöôøi soáng ôû ñôøi, chung ñuïng vôùi xaõ oäi, nhaäp theá vaø taïi theá chôù khoâng xuaát theá, khoâng thoaùt tuïc. Boái caûnh moâi sinh laø ñieàu kieän ngoaïi taïi coù aûnh höôûng ñeán haïnh phuùc theá tuïc.

Toùm laïi, nhìn vaøo caùch caáu taïo phuùc ñöùc trong laù soá, ai ai cuõng thaáy raèng ñaây laø loaïi haïnh phuùc traàn gian, ño baèng tieàn baïc, baèng lôïi ñieåm cuûa gia ñaïo vaø cuûa xaõ hoäi ban cho mình. Khoâng coù phaàn phuùc ñöùc duylinh, sieâu thoaùt cuûa linh hoàn. Töû-Vi quan laø moät nhaân sinh quan, cuï theålaø nhaân sinh quan theá tuïc. Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi laø con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi traàn theá, khoâng phaûi laø ngöôøi ñaïo, coõi ñaïo hay phuùc ñaïo. Phaïm vi khaûo saùt cuûa Töû-Vi hoïc chæ laø Ñôøi.

Quan nieäm gia ñaïo

Laù soá Töû-Vi naøo cuõng coù hai cung Phu Theâ vaø Töû Töùc ñeå cæ gia caûnh. Ñieåm naøy nguï yù raèng ñaây laø laù soá cuûa ngöôøi ôû ñôøi, coù vôï, coù choàng, coù con, co ñôøi soáng goái chaên, coù tình nghiaõ phuï töû. Con ngöôøi trong laù soá khoâng choái boû coõi traàn, vaãn bò chi phoái bôûi nôï traàn vaø taïo theâm nôï traàn baèng baàu ñoaøn theâ töû.

Leõ dó nhieân, cuõng coù nhöõng ngöôøi khoâng coù gia ñình, khoâng coù con caùi. Nhöng, neáu hoï coøn ôû ñôøi, chia xeû khaùt voïng, xu höôùng ngöôøi ñôøi thì hoï vaãn laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi. Bao giôø hoï thoaùt ñôøi ñi tu, baáy giôø hoï khoâng thuoäc phaïm vi khaûo saùt cuûa Töû-Vi nöaõ. Nhaõn quan Töû-Vi phaân bieät raát roõ hai phaïm vi ñaïo vaø ñôøi.

Quan nieäm Meänh – Thaân

Cô caáu cuûa Meänh vaø Thaân theå hieän raát roõ quan nieäm theá tuïc cuûa khoa Töû-Vi. Meänh hay Thaân, bao giôø cuõng ñöôïc xeùt chung vôùi 3 cung Thieân Di, Taøi Baïch vaø Qan Loäc.

Cung Thieân Di chæ thôøi theá, hoaøn caûnh xaõ hoäi. Cung Taøi Baïch chæ tieàn baïc, sinh keá. Cung Quan Loäc chæ söï nghieäp, quan tröôøng. Ñaõ l2 con ngöôøi theá tuïc, vò taát phaûi soáng vôùi xaõ hoäi, phaûi coù phöông tieän sinh nhai, phaûi coù ngheà nghieäp. Chí höôùng con ngöôøi luùc naøo cuõng voïng veà 3 muïc tieâu

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 10 ñoù. Haïnh phuùc theá tuïc cuûa hoï ñöôïc ño baèng möùc ñoä giaøu ngheøo, sang heøn, phuøng thôøi theá. Ñoù laø 3 yeáu toá cuûa vinh hoa, vaät chaát, giuùp ñaùnh giaù söï thaønh baïi cuûa ngöôøi ñôøi

Quan nieäm theá tuïc cuûa caùc vì sao

Trong Töû-Vi, coù raát nhieàu sao noí leân cuoäc soáng theá tuïc, chaúng h5n nhö sao phuù, sao quyù, sao hoïa, sao beänh, sao phuùc. Nhöõng sao naøy hieån nhieân khoâng coù ích lôïi gì cho tu só vì ngöôøi ñaïo khoâng maøng ñeán phuù quyù, beänh hoïa. Nhö vaäy caùc sao ñoù chæ ñeå aùp duïng vaøo vaän meänh ñôøi ngöôøi.

Nhieàu sao keát hôïp thaønh cuïc vaø caùch. Khoa Töû-Vi chia caùc cuïc thaønh nhieàu loaïi: phuù cuïc, quyù cuïc, baàn tieän cuïc. Caùch cuõng coù thöôïng caùch, trung caùch, haï caùch vaø phi thöôøng caùch. Trong cuïc cuõng nhö trong caùch, ñaõ haøm chöùa yù nghóa theá tuïc cuûa sinh hoaït caù nhaân.

Taát caû daãn chöùng treân ñaây giuùp ta toång keát ñöôïc quan nieäm vaø con ngöôøi cuûa khoa Töû-Vi vaø theá giôùi Töû-Vi.

Con ngöôøi trong Töû-Vi laø con ngöôøi trong gia ñình, khoâng thoaùt ly gia ñình, laø con ngöôøi trong xaõ hoäi, khoâng xa laùnh xaõ hoäi, laø con ngöôøi trong moâi tröôøng sinh hoaït vaät chaát, khoâng töø boû tieàn baët, danh quyeàn: laø con ngöôøi baèng xöông baèng thòt, khoâng choái boû sinh lyù. Ñoù laø con ngöôøi laáy ñöùc Sinh cuûa vuõ tröõ laøm leõ soáng, thuï nhaän söï sinh töû cha meï vaø taïo sinh theá heä môùi con caùi.

Coøn theá giôùi Töû-Vi laø theá giôùi traàn gian, laø nhaân theâ, khoâng phaûi laø thieân ñaøng hay nieát baøn, tieân caûnh. Ñoù laø khung caûnh soáng cuûa nhaân loaïi chôù khoâng phaûi cuûa thaàn linh.

Coøn theá giôùi Tö-Vi laø nhaân sinh quan chöù khoâng phaûi laø vuõ truï quan, cuõng khoâng phaûi laø phaät töû quan. Khoa Töû-Vi laø moät boä moân cuûa hình nhi haï hoïc, khoâng phaûi laø sieâu hình hoïc. Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi laø ngöôøi ñôøi chôù khoâng phaûi ngöôøi ñaïo. Tinh thaàn Töû-Vi laø tinh thaàn nhaân baûn theá tuïc, khoâng phaûi nhaân baûn thoaùt tuïc.

Ñôøi ngöôøi trong khoa Töû-Vi

Hoïc veà con ngöôøi, khoa Töû-Vi coøn hoïc veà ñôøi ngöôøi, noùi khaùc ñi laø vaän meänh, kieáp soá, haïnh phuùc, hoaïn naïn, heân xui, caùc bieán coá xaûy ra. Veà ñieåm naøy, ta thaáy khoa Töû-Vi ñaõ choïn moät ñoái töôïng raát taùo baïo. Trong khi nhaân hoïc Taây Phöông döøng laïi treân caù tính con ngöôøi thì khoa Töû-Vi Ñoâng phöông laïi ñi xa hôn, khaûo cöùu luoân ñònh meänh, töùc laø keát quaû cuûa söï va chaïm vaø cuûa caù tính vôùi moâi sinh.

Khoa naøy khaûo saùt raát nhieàu veà moâi tröôøng sinh soáng cuûa nhaân loaïi, khung sinh hoaït cuûa caù nhaân. Laøm sao Töû-Vi coù raát nhieàu cung moâ taû ngoaïi caûnh.

Tröôùc heát, ngoaïi caûnh cuûa ñaïi gia ñình naèm trong ba cung Phuùc, Phuï, Baøo, moâ taû laàn löôït oâng baø, cha meï, anh em, töùc laø moái lieân heä huyeát thoáng trong doøng hoï, aûnh höôûng cuûa huyeát thoáng ñoù treân con ngöôøi vaø kieáp soáng thieáu nieân.

Keá ñeán laø ngoaïi caûnh tieåu gia ñình qua hai cung Phu Theâ vaø Töû Töùc, noí leân tình chaûnh vôï choàng, con caùi vaø aûnh höôûng cuûa gia ñaïo treân con ngöôøi, trong ñôøi ngöôøi.

Khung caûnh ngoaïi gia ñình cuõng khoâng bò boû qua. Cung Noâ, cung Di moâ taû ñôøi soáng ngoaïi hoân vôùi nhaân tình boà bòch.

Khung caûnh xaõ hoäi ñöôïc khaûo saùt trong cung Thieân Di, chæ hoaøn caûnh, thôøi theá.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 11

Moâi tröôøng ngheà nghieäp thì do cung Quan phoâ dieãn.

Moâi tröôøng sinh keá thì do hai cung Taøi vaø Ñieàn.

Nhö vaäy, ñôøi ngöôøi ñöôïc moâ taû raát phong phuù qua ngoaïi caûnh, ñöôïc coi nhö khuoân khoå hoaït ñoäng vaø yeáu toá chi phoái kieáp soáng. Con ngöôøi vöøa bò ñoùng khung trong boái caûnh sinh hoaït, vöøa bieán dòch trong khuoân khoå ngoaïi caûnh ñoù. Khoa Töû-Vi khoâng taùch con ngöôøi rôøi khoûi caûnh soáng, maø ñaët con ngöôøi trong kieáp soáng, trong choã ñöùng coá höõu cuûa noù. Töû-Vi hoïc ví con ngöôøi nhö con caù phaûi soáng chung vôùi nöôùc vaø khaûo cöùu con caù trong nöôùc. Vôùt con caù ra khoûi nöôùc laø ngheânh cöùu khoâng thöïc tieãn, töø ñoù nhöõng keát luaän veà con caù haún phaûi sai leänh. Khoa Töû-Vi ñaët con ngöôøi trong boái caûnh thieân nhieân, khoâng söûa ñoåi con ngöôøi, khoâng söûa ñoåi boái caûnh. Ñaây laø moät phöông phaùp nheân cöùu raát thöïc teá, raát thích ñaùng vaø raát soáng ñoäng: nhìn moät ñoäng vaät trong boái caûnh ñoäng.

Khaûo höôùng ñoäng naøy ñoøi hoûi khoa Töû-Vi phaûi xeùt kieáp soáng con ngöôøi qua thôøi gian. Veà ñieåm naøy, cuoäc ñôøi con ngöôøi cuõng ñöoïc haân tích raát tyû mó, trong töøng chu kyø ngaén vaø daøi haïn.

Ngaén haïn thì coù chu kyø töøng ngaøy, töøng thaùng, töøng naêm vôùi nhöõng bieán coá, heân, xui, hoïa phuùc lieân heä.

Daøi haïn thì coù chu kyø töøng 10 naêm, chu kyø tieàn vaän (30 naêm ñaàu) vaø chu kyø haäu vaän (30 naêm sau).

Con ngöôøi ñöôïc khaûo saùt trong toaøn ñôøi, treân nhöõng böôùc soáng laàn löôït, torng nhöõng luùc thaønh baïi, thaêng traàm, qua caùc bieán coá khaùc nhau, luùc phuùc, luùc hoïa, luùc beänh, luùc may, luùc ruûi, luùc cheát, qua nhöõng khuùc quanh khaùc nhau trong ngheà nghieäp, trong gia ñaïo, trong sinh keá …

Laáy ñôøi ngöôøi laøm ñoái töôïng, khoa Töû-Vi coù moät tham voïng heát söùc lôùn lao vaø taùo baïo. Lôùn lao vì tham voïng ñoù muoán tieân ñoaùn töông lai moät caùch khaúng ñònh, khoâng phaûi cho caù nhaân maø cho caû moïi ngöôøi theá tuïc. Khoa Töû-Vi coá gaéng giaûi quyeát tham voïng ñoù qua hai phöông phaùp phaân tích vaø toång hôïp. Ñieàu naøy seõ ñöôïc baøy trong chöông keá tieáp cuûa khoa Tö-Vi.

Rieâng veà caùc ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi, ta thaáy vì khoa naøy quan nieäm con ngöôøi soáng, toaøn dieän vaø theá tuïc cho neân seõ khoâng öùng duïng ñöôïc cho vaøi loaïi ngöôøi. Noùi nhö theá laø coù moät soá ngoaïi leä trong ñoái töôïng, khieán cho phaïm vi aùp duïng bò thu heïp.

Ngoaøi ra, vì coù moät soá ngöôøi quaù ö ñaëc bieät, vì caùch laáy soá Töû-Vi raát ñaëc thuø, cho neân, ngay caû vôùi caùc ñoái töôïng thaät söï cuûa khoa Töû-Vi, ta thaáy söï aùp duïng cuõng bò haïn cheá ñi nhieàu.

Ta seõ laàn löôït khaûo saùt nhöõng ngoaïi leä vaø nhöõng giôùi haïn cuûa ñoái töôïng Töû-Vi.

B.- NHÖÕNG NGOAÏI LEÄ CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Khi phaân tích ñoái töôïng con ngöôøi, ta co 1dò thaáy raèng khoa Töû-Vi chæ chuù muïc tìm hieåu kieáp soá cuûa con ngöôøi soáng, cuûa con ngöôøi toaøn dieän, cuûa con ngöôøi theá tuïc maø thoâi. Nhö vaäy, khoâng phaûi aát cöù ai cuõng laø ñoái töôïng cuûa Töû-Vi. Maëc duø naøo cuõng coù moät laù soá, nhöng coù vaøi loaïi naèm ngoaøi taàm nghieân cöùu cuûa khoa Töû-Vi. Nhöõng ngoaïi leä naøy goàm coù: baøo thai, ngöôøi cheát, ngöôøi aùi nam aùi nöõ, tu só, cö só vaø thuaät só.

Taát caû caùc loaïi ngöôøi naøy ñöôïc xem nhö ngoaïi leä?

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 12 1– Baøo thai

Baøo thai duø laø ngöôøi soáng, nhöng chöa sinh. Vì chöa sinh neân chöa coù cuoäc soáng ngoaøi theá gian, nhaát laø chöa theå bieát ñöôïc nam hay nöõ, chöa coù ngaøy, thaùng, giôø, naêm sinh ñeå laáy laù soá. Khoa Töû-Vi khoâng nghieân cöùu baøo thai. Sau naøy chöa coù ai thöû laøm coâng vieäc naøy. Coù ngöôøi cho raèng coù theå laáy ngaøy thuï thai laøm ngaøy sinh ch baøo thai, caên cöù vaøo ñoù maø laáy laù soá co baøo thai ñeå tìm hieåu vaän ieáp cuûa baøo thai suoát thôøi gian 9 thaùng trong buïng meï.

Tuy nhieân söï nôùi roäng phaäm vi nghieân cöùu con ngöôøi töø luùc chöa sinh gaëp nghieàu khoù khaên vaø nghòch theá. Khoù khaên vì khoù bieát ñöôïc giôø thuï thai chính xaùc. Luùc ñaäu thai khoâng coù trieäu chöùng gì baùo hieäu thôøi ñieåm tinh truøng vaøo quaû tröùng. Nghòch theá laø, vì duø coù laáy laù soá cho baøo thai ñöôïc ñi nöaõ, ngöôøi giaûi ñoaùn laøm caùch naøo ñeå gaïn loïc caùc sao aùp duïng cho baøo thai, caùc sao khoâng aùp duïng cho baøo thai? Caùc sao trong laù soá bao haøm caùc bieán coá vaø caù tính cuûa ngöôøi ñaõ sinh chôù khoâng phaûi cuûa ngöôøi chöa sinh.

2- Ngöôøi cheát

Phaät lyù cho raèng ngöôøi cheát coøn coù moät kieáp soáng ôû theá giôùi khaùc ñeå chôø luaân hoài ñaàu thai laïi treân moät ngöôøi môùi. Nhöng, khoa Töû-Vi khoâng chaáp nhaän phaät lyù luaân hoài. Ngöôøi naøo cheát laø heát kieáp soáng traàn gian. Khoa Töû-Vi khoâng duøng naøy giôø cheát ñeå laáy soá cho moät aâm hoàn. Lyù do laø vì koa Töû-Vi khoâng phaûi laø khoa hoïc huyeàn bí, khoâng khaûo saùt coõi aâm, khoâng cho raèng con ngöôøi coøn coù kieáp soáng naøo khaùc hôn traàn theá. Khoa Töû-Vi khoâng coù kyõ thuaät naøo truy taàm linh hoàn keû quaù vaõng ñeå bieát noù phieâu baït nôi ñaâu. Vì vaäy, thuaät caàu cô raát raùi ngöôïc vôùi quan nieäm theá tuïc cuûa Töû-Vi. Tuy khoa naøy coù chòu ít nhieàu aûnh höôûng cuûa khoa ñòa lyù Trung Hoa, nhöng vaãn khoâng caûm nhaän aûnh höôûng naøo cuûa ngöôøi ñaõ cheát treân cuoäc ñôøi ngöôøi coøn soáng. Tö-Vi hoïc chæ vay möôïn nôi khoa ñiaï lyù vaøi yù nieäm ñeå xeùt aâm phaàn (ñòa theá, hình saéc vaø theá ñaát) ñeå giaûi ñoaùn veà moà maû toå tieân, nhöng laïi khoâng cho ñieàu ñoù coù moät hieäu löïc gì ñaùng keå treân con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Coù quan ñieåm nhaân baûn gaït boû haún phaàn gæi ñoaùn moà m3 toå tieân trong giaûi ñoaùn Töû-Vi, vì noù khoâng boå ích gì maø coøn laøm cho khoa naøy trôû neân thaàn bí.

Toùm laïi, theo chuû thuyeát sinh cuûa Khoång hoïc, khoa Töû-Vi chæ nghieân cöùu ngöôøi coøn soáng. Keû cheát laø moät ngoaïi leä, ngoaïi phaïm vi khaûo saùt.

3.– Nhöõng ngöôøi aùi nam, aùi nöõ

Ñoù laø nhöõng ngöôøi maø ta thöôøng goïi laø laïi caùi.

Tuy hoï coù moät ngaøy sinh, coù moät kieáp soáng haún hoøi, nhöng hoï khoâng coù phaùi nhaát ñònh: coù theå xem hoï laø nam, cuõng theå cho laø nöõ. Duy vì kyõ thuaät laáy soá ñoøi hoûi tính chaát nam hay nöõ cho roõ reät ñeå coù theå an sao, cho neân gaëp tröôøng hôïp aùi nam aùi nöõ, khoâng coù theå laáy soá ñöôïc.

Kyõ thuaät y hoïc giaûi phaãu ngaøy nay coù theå giuùp xaùc ñònh phaùi cuûa ngöôøi aùi nam aùi nöõ. Coù leõ keå töø ngaøy ñöôïc xaùc ñònh, laù soá coù theå laáy ñöôïc, döïa vaøo ngaøy sinh. Nhöng, vì tröôøng hôïp naøy quaù ö hieám hoi vaø quaù ö ñaëc bieät cho neân, chöa coù a ruùt tæa kinh nghieäm trong vieäc tìm toøi ñieåm ñoù.

4.– Nhöõng tu só, cö só vaø thuaät só

Ba loaïi ngöôøi naøy töï yù ñaët mình vaø ra ngoaøi voøng tuïc luïy, khoâng maøng ñeán phuù quyù vinh hoa, khoâng sôï cheát, sôï khoå, laáy söï tieát cheá tình duïc laøm phöông chaâm sinh hoaït.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 13

Tu só vaø cö só ñaõ choïn moät yù thöùc heä voïng ñaïo chôù khoâng theo ñôøi, thoaùt tuïc chôù khoâng vöôùng tuïc, xem nhaân theá nhö taïm bôï, xem nieát baøn nhö cöùu caùnh. Nhaõn quan phi theá tuïc cuûa hoï khieán hoï trôû thaønh ngöôøi ngoaïi leä cuûa ñoái töôïng Töû-Vi.

Thuaät só laø ngöôøi choáng laïi baûn naêng, coá yù tìm söï khoå nhuïc theå xaùc ñeå taäp söï ch linh hoàn chòu ñöïng gioûi hôn, cuõng khoâng mang ñeán vinh hoa phuù quyù. YÙ thöùc heä cuûa hoï khaùc vôùi nhaân sinh quan cuûa ñaïi chuùng.

Ñoù laø noí veà caùc tu só, cö só tu phaät hay tu tieân chaân chính, khoâng caàn bieát ñeán soá kieáp, vaän maïng. Coøn ñoái vôùi vaøi loái tu theo Tin Laønh, tu maø coøn soáng vôùi ñôøi ñeå söûa ñôøi, coøn laøm boùng xaõ hoäi, coøn coù vôï con (Tin Laønh) thì vaãn coøn aùp duïng ñöôïc laù soá Töû-Vi.

Ñoái vôùi thuaät só cô hoäihay taøi töû, chæ taäp khoå nhuïc ñeå bieåu dieãn, kyø dö vaãn soáng nhö phaøm nhaân thì vaån laø ñoái töôïng cuûa Töû-Vi.

5. – Taäp theå

Coù ngöôøi cho raèng Töû-Vi coù theå aùp duïng ñeå xem vaän meänh ch moät taäp theå naøo ñoù, duøng ngaøy thaønh laäp laøm ngaøy sinh ñeå laáy soá, duøng loái suy luaän töông töï ñeå ñoaùn soá. Ví duï nhö ñoái vôùi moät hieäp hoäi hoaëc moät noäi caùc thì laáy ngaøy giôø ra maét chính thöùc laøm thôøi ñieåm laáy soá. Roài tuøy theo caùc sao quyù, phuù, beänh, hoïa maø suy luaän veà söï thònh, suy, nguy, dieät cho hieäp hoäi hoaëc noäi caùc.

Cuõng theo quan ñieåm naøy, cuõng coù theå xem vaän meänh cho moät quoác gia baèng Töû-Vi, cuûng laáy ngaøy sinh cho laù soá quoác gia.

Ñaây laø moät quan ñieåm môùi meû vaø taùo baïo, cho ñeán nay chöa thaáy ai aùp duïng hay thí nghieäm. Duy paûi coâng nhaän raèng vieäc aùp duïng Töû-Vi cho taäp theå bao haøm nhieàu caùch, hoaëc döïa vaøo ngaøy giôø cho pheùp laäp hoäi, ngaøy giôø kyù Saéc leänh laäp Noäi caùc, hoaëc döïa vaøo ngaøy giôø hoäi hoaëc noäi caùc ra maét quoác daân. Coøn ñoái vôùi quoác gia, ngaøy sinh seõ phöùc taïp hôn nhieàu. Ví duï nhö ñoái vôùi Vieät Nam, coù theå choïn ngaøy Gioã Toå Huøng Vöông hay ngaøy Quoác Khaùnh cuõng höõu lyù caû. Vì vaäy, vieäc suy ñoaùn vaän meänh deã sai laàm. Hôn nöaõ, ñôøi soáng cuûa moät taäp theå, cuûa quoác gia khoâng gioáng ñôøi soáng cuûa moät caù nhaân. Treân moä laù soá naøo ñoù, coù theå ñoaùn ngaøy cheát cuûa caù nhaân, nhöng khoâng ai daùm quaû quyeát raèng taäp theå hay quoác gia truùng soá seõ bò tieâu dieät cuøng luùc.

Vì vaäy, coù theå noí raèng Töû-Vi khoâng aùp duïng cho taäp theå vaø caøng khoâng aùp duïng ñöôïc cho quoác gia.

C. – NHÖÕNG GIÔÙI HAÏN CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Ñaây laø nhöng tröôøng hôïp maø Töû-Vi ñöôïc aùp duïng moät caùch haïn cheá: ñoái vôùi nhöõng ngöôøi sinh tröøng giôø, nhöõng ngöôøi dò theå.

1.– Nhöõng ngöôøi sinh truøng giôø

Coù raát nhieàu tröôøng hôïp truøng giôø:

- Anh em, chi em sinh ñoâi trong moät giôø aâm lòch.

- Nhöõng ngöôøi cuøng sinh cuøng giôø ôû trong moät xöù.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 14

- Nhöõng ngöôøi sinh cuøng giôø, cuøng ngaøy ôû khaùc xöù.

Theo nguyeân taéc, baát cöù ai sinh truøng giôø ñeàu laø coù laù soá gioáng nhau nhö ñuùc. Nhöng treân thöïc teá, vaän meänh cuûa hoï khoâng bao giôø raäp khuoân vôùi nha. Ngay caû hai ngöôøi sinh ñoâi, cuoäc ñôøi cuõng khaùc nhau, ñoâi khi raát nhieàu quan ñieåm veà caùch öùng duïng laù soá Töû-Vi cho anh em, chi em song sinh.

Tröôùc heát, coù ngöôøi cho raèng phaûi laáy cung Baøo cuûa moät ngöôøi laøm cung Meänh cho ngöôøi kia, vì cho raèng ngöôøi naøy laø baøo cuûa ngöôøi kia. Neáu laù soá ñuùng cho ngöôøi em, thì Meänh cuûa ngöôøi anh phaûi ñöôïc xem ôû cung Baøo. Phuï maãu cuûa ngöôøi anh thì ñoùng cung Meänh cuûa laù soá vaø cöù nhö theá maø giaûi ñoaùn. Quan ñieåm naøy xeùt ra chæ khaû chaáp laø coù theå duøng cung Baøo laøm Meänh cho ngöôøi kia. Khoâng khaû chaáp laø ñoái vôùi cung Phuï maãu. Trong khi song sinh, anh em hoaëc chò em phaûi coù chung cha meï, oâ phuï maãu leõ ra khoâng ñöôïc xeâ dòch, baèng khoâng thì cha meï ngöôøi anh khoâng gioáng cha meï ngöôøi em sinh ñoâi.

Coù quan ñieåm cho raèng phaûi laáy cung Noâ cuûa moät ngöôøi laøm cung Meänh cho ngöôøi kia, laïi lyù ra raèng phaûi xxem hai ngöôøi nhö baïn beø, phaûi hoaùn ñoåi treân cung Noâ. Ñieàu naøy xeùt ra cuõng khoù chaáp nhaän vì cuõng rôi vaøo tröôøng hôïp phuï maãu cuûa moät ngöôøi phaûi ñoùng ô Thieân Di, moät ñieàu raát nghòch lyù ñoái vôùi anh em song sinh. Coù nhieàu taùc giaû traéc nghieäm caû hai phöông phaùp, duøng baøo vaø noâ laøm Meänh nhöng thaáy khoâng thoûa maõn. Nhö vaäy, trong hai anh em hoaëc hai chò em sinh ñoâi, coù moät ngöôøi khoâng aùp duïng ñöôïc Töû-Vi.

Coøn nhieàu tröôøng hôïp truøng giôø maø khaùc haún cha meï, khaùc haüng nôi sinh. Treân ñaát Vieät Nam noí rieâng, co khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi ñoàng giôø vôùi Gia Long, Minh Maïng, Toång Thoáng nhöng khoâng bao giôø ñöôïc laøm nguyeân thuû. Coù ngöôøi giaûi thích raèng soá cuûa nguyeân thuû öùng vaøo moät chính tinh trong cung Meänh, coøn keû kia thì öùng vaøo chính tinh khaùc trong cung Meänh. Loái caét nghóa naøy chæ thoûa ñaùng taïm thôøi cho cung Meänh coù hai chính tinh ñoàng cung. Chæ khi naøo gaëp tröôøng hôïp naøy môù daùm noùi raèng nguyeân thuû aên vaøo chính tinh soá moät, haønh khaát aên vaøo chính tinh soá hai. Tuy nhieân, loái giaûi thích ñoù cuõng khoâng oån vì laøm theá naøo bieát ñöôïc sao naøo öùng hoaëc khaéc vôùi ai? Coøn neáu gaëp cung Meänh coù moät chính tinh duy nhaát thì laøm caùch naøo quy chieáu? Coøn neáu Meänh khoâng chính tinh thì tính sao?

Caùc nghi vaán naøy cho ñeán na haõy coøn nan giaûi. Ñoù laø chöa keå tröôøng hôïp caùc ngöôøi truøng ngaøy giôø sinh maø ñeû ôû hai quoác gia khaùc nhau, thuoäc hai quoác tòch khaùc nhau, hoaëc ôû nhieàu quoác gia khaùc nhau, thuoäc nhieàu quoác tòch khaùc nhau.

Theo thieån nghó, söï khaùc bieät veà ñôøi ngöôøi cuûa hai keû truøng giôø sinh coù theå ñöôïc giaûi thích phaàn naøo baèng caùi phuùc thöïc taïi. Ñoù laø caùi phuùc cuûa cha meï, oâng baø ñeå laïi cho mình, ñoàng thôøi cuõng laø caùi phuùc maø töï mình taïo. Caû hai phuùc vun boài cho nhau. Nhöng thuyeát phuùc ñöùc thöïc taïi cuõng chæ taïm thoûa ñaùng maø thoâi. Lyù do laø caùi gì khoâng caét nghóa ñöôïc thì cöù ñoå dieät cho phuùc ñöùc thöïc taïi, ch cha meï, neáu khoâng oån thì cho laø taïi toå phuï, toå phuï gaàn khoâng oån thì cho laø taïi toå phuï xa. Ñeán moät luùc naø ñoù cuûa quaù trình, theá naøo cuõng tìm ñöôïc lyù do khaùc bieät cuûa hai vaän meänh cuøng giôø sinh, hoaëc ôû tieàn kieáp thöù nhaát, hoaëc ôû tieàn kieáp thöù hai, thöù ba. Caùi loái giaûi thích baèng phuù ñöùc thöïc taïi nhö theá vöøa mô hoà, vöøa laàn khaân. Y nieäm phuùc ñöùc thöïc taïi haõy coøn sô khoaùng, noù taïm duøng ñeå giaûi thích phaàn naøo caùi gì khoâng theå giaûi thích ñöôïc.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 15

Khoa Töû-Vi bò beá taéc, bò giôùi haïn nhieàu trong caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät naøy. Choã yeáu cuûa khoa Töû-Vi naèm ôû ñoù.

2. Nhöõng ngöôøi di theå

Ñoù laø nhöõng ngöôøi sinh ñoâi cuøng giôø dính leïo nhau ôû chaân tay hay thaân mình. Caû hai ngöôøi coù chung nhau moät soá boä phaän naøo ñoù.

Quyeån Larousse meùdical illustreù, 1924, trang 760 coù keå moät tröôøng hôïp, ñöôïc y hoïc meänh danh laø Xiphoges. Xiphoges ñöôïc saùch naøy ñònh nghóa laø hai ngöôøi dính nhau bôûi moät mieáng maøng khaù uyeån chuyeån giuùp cho caû hai coù theå soáng lieàn laïc vôùi nhau, khoâng phaûi maët ñoái maët maø hoâng ñoái hoâng,hay tay cuûa moät ngöôøi ôû phía tröôùc hai tay cuûa ngöôøi kia ôû phía sau. Saùch naøy coù keå moät tröôøng hôïp coù thaät xaûy ra ôû Thaùi Lan:

“Vaøo naêm 1811, hai anh em song sinh moät ngöôøi teân Eng moät ngöôøi teân Chang Buher, dính nhau ôû phía hoâng. Khi ngöôøi ta sôø hoâng thì caû hai cuøng coù caûm giaùc bò chaïm. Nhöng, kh sôø nhöõng nôi xa caùi hoâng veà phía traùi hoaëc phía phaûi thì chæ ngöôøi naøo ôû phiaù ñoù môùi coù caûm giaùc ñöôïc sôø. Tröôùc nieàm vui hay caùi sôï, hai anh em caûm tiaùc rieâng bieät, nhöng caû hai cuøng caûm thaáy ñoùi khaùt cuøng moät luùc, duy moät ngöôøi aên uoáng khoâng laøm cho keû kia no theo. Caû hai cao ñoä 1,65 m, eng thì hôi thaáp hôn. Caû hai di vaø nhaûy nhoùt nhanh nheïn. Meï cuûa chuùng khi sinh chuùng ra khoâng gaëp moät trôû ngaïi naøo luùc laâm boàn. Hoï coù caù tính ñoái choïi nhau: Chang thì vui tính lanh lôïi, Eng thì buoàn raàu vaø ít noùi, vì vaäy caû hai thöôøng gaây goå nhau, vaø coù laàn keùo nhau ñeán baùc só ñeå xi ly thaân. Baùc s4 neùlaton töù choái, e raèng giaûi phaãu seõ laøm thieät maïng caû hai ngöôøi. Coù ñieàu laï laø caû hai cuøng coù vôï, hai ngöôøi vôï laø laïi laø hai chi em vôùi hau nhöng khoâng sinh ñoâi. Moät ngöôøi coù saùu con, moät ngöôøi naêm con, taát caû ñeàu bình thöôøng vaø soáng ñuû.

Vaøo naêm 1847, Chang bò cheát vì söng phoåi. Eng thì cheát sau ñoù vaøi ngôø, maëc duø khoâng bò söng phoåi gì caû. Luùc giaûi phaãu, caùc baùc só thaáy hai laù gan ñöôïc nuoâi döôõng bôûi moät huyeát quan chung”

Vì hoï sinh moät löôït, caû hai coù chung moät laù soá. Nhöng caù tính vaø con caùi khoâng gioáng nhau: ñoù laø ñieàu sai bieät khoù hieåu treân laù soá. Y hoïc lieät keâ tröôøng hôïp naøy vaøo haïng quaùi vaät hình ngöôøi. Coù leõ ñaây laø vieäc quaù hi höõu, nhöng cuõng giuùp chuùng ta coù yù nieäm veà giôùi haïn cuûa Töû-Vi.

D. – NHÖÕNG GIÔÙI HAÏN TÖØ TOÅNG SOÁ LAÙ SOÁ TÖÛ VI

Ñieàu ñaùng keå hôn heát laø khoa Töû-Vi bò giôùi haïn raát roõ reät khi chuùng ta xeùt ñoaùn ñeán soá löôïng laù soá Tö-Vi khaû höõu saùnh vôùi soá ngöôøi treân theá giôùi.

Daân soá theá giôùi ngaøy nay hieän leân ñeán hôn ba tyû röôõi. Neáu laáu soá Töû-Vi, leõ ra moãi ngöôøi phaûi coù moät laù soá, vò chi coù hôn ba tyû röôõi laù soá. Nhöng thöïc teá khoâng phaûi nhö vaäy. Vì caùch laáy soá Töû-Vi theo phöông phaùp cuûa Traàn Ñoaøn coù phaàn ñaëc thuø, cho neân khoâng phaûi ai ai cuõng coù laù soá rieâng. Traùi laïi, coù raát nhieàu ngöôøi coù chung nhau moät laù soá.

1. Toång soá toái ña laù soá Töû-Vi

Chöông naøy coù daønh moät phuï luïc ñeå daãn giaûi baøi toaùn tính toång soá toái ña laù soá Töû-Vi. Ñoäc giaû coù theå tham chieáu phuï luïc ñeå thöû nghieäm caùch tính.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 16

Theo caùch laù soá Töû-Vi cuûa Traàn Ñoaøn thì toái ña chæ coù 512.640 laù soá maø thoâi. 512.640 laù soá naøy ñöôïc duøng chung cho hôn ba tyû röôõi ngöôøi treân theá giôùi. Con soá naøy ñuû ñeå noùi leân phaïm vi haïn heïp cuûa vieäc aùp duïng khoa Töû-Vi.

2. Phaïm vi aùp duïng khoa Töû-Vi

Ñöùng veà maët lyù luaän toaùn hoïc maø xeùt thì khoa Töû-Vi khoâng aùp duïng rieâng cho töøng ngöôøi moät. Traùi laïi, khoa naøy chæ duøng cho nhieàu laém laø 512.640 tröôøng hôïp, thay vì ba tyû röôõi tröôøng hôïp. Nhö vaäy, taàm thöïc duïng bi thu heïp heát söùc nhieàu.

Ñieàu naøy cho thaáy Töû-Vi khoâng phaûi laø moät toaøn khoa, töùc laø moät khoa duøng cho taát caû nhaân loaïi, maø chæ laø moät chuyeân khoa ñaëc thuø. Khoa Töû-Vi töï noù khoâng giaûi quyeát noåi heát aån soá cuûa ba tyû röôõi nhaân maïng. Noù phaûi ñöôïc boå tuùc bôûi nhieàu boä moân khaùc. Con soá 512.640 chæ neân xem nhö con soá vaän maïng khung, hay noùi moät caùch khaùc ñaây chæ laø 512.640 loaïi vaän maïng. Khoa Töû-Vi voâ tình chæ xeáp loaïi ñöôïc vaän maïng con ngöôøi vaøo baáy nhieâu tröôøng hôïp maø thoâi.

Ñeå coù yù nieäm cuï theå veà söï töông ñoái naøy, ta thöû xeùt tyû leä caùc ngöôøi ñoàng soá ôû Vieät Nam, ôû Trung Hoa vaø treân theá giôùi.

a) Tröôøng hôïp Vieät Nam

Daân soá hai mieàn Vieät Nam hieän nay leân ñeán 37.500.000 ngöôøi. Giaû thieát raèng sinh xuaát vaø töû xuaát haøng naêm khoâng thay ñoåi, chuùng ta coù con soá sau ñaây:

37.500.000 _______________=73.15#73 512.640

Ñieàu naøy coù nghóa laø cöù 73 ngöôøi Vieät Nam laø coù moät laù soá gioáng nhau.

b) Tröôøng hôïp Trung Hoa

Daân soá Trung Hoa, nôi phaùt xuaát khoa Töû-Vi hieän nay vaøo khoaûng 750.000.000 daân. Cuõng giaû thieát raèng daân soá ñoù coá ñònh vaø sinh xuaát, töû suaát giöõa nguyeân, chuùng ta coù con soá:

37.000.000 ______________=1.463,#1.463 512.640

Ñieàu naøy coù nghóa laø coù truøng soá ñoái vôùi 1.463 ngöôøi Trung Hoa.

c) Tröôøng hôïp theá giôùi

Vôùi daân soá hieän vaøo khoaûng 3.500.000.000, ñöôïc gæ thieát nhö soá ñònh, thì soá ngöôøi truøng soá treân theá giôùi laø 6.827.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 17

Luaän theo toaùn hoïc, baét buoäc phaûi noùi nhö vaäy. Treân bình dieän toaùn hoïc, caùc con soá 73,1.463 vaø 6.827 cho thaáy tính caùch töông ñoái raát cao cuûa khoa Töû-Vi. Söï truøng soá coøn chöùng toû khoa Töû-Vi khoâng caù bieät hoùa ñöôïc moãi caù nhaân, khoâng phaân bieät noåi töøng vaän meänh. Ñöùng treân maët lyù luaän toaùn hoïc, khoa Töû-Vi ñaõ ñoàng hoaù 73 vaän meänh cuûa 73 ngöôøi Vieät Nam laøm moät, ñoàng hoùa 1.463 vaän meänh cuûa 1.463 ngöôøi Trung Hoa laøm moät vaø ñoàng hoùa 6.827 vaän meänh caù nhaân noùi chung laøm moät.

Treân thöïc teá, vieäc 73 ngöôøi Vieät Nam truøng moät laù soá khoâng coù nghóa laø 73 ngöôøi ñoù truøng vaän meänh. Kieáp soá cuû moãi ngöôøi ñeàu khaùc nhau. Thaønh thöû, loái lyù luaän baèng toaùn hoïc thoûa maõn ñöôïc thöïc teá. Phaûi boå tuùc lyù luaän naøy baèng moät heä thoáng lyù luaän khaùc luùc giaûi ñoaùn.

Töû-Vi hoïc laø moät khoa nhaân vaên, nghieân cöùu con ngöôøi vaø ñôùi ngöôøi. Phöông trình con ngöôøi (eùquation humaine) quaù ö phöùc taïp vì phaûn öùng moãi ngöôøi moät khaùc nhau, hoaøn caûnh khaùc nhau, vaên hoùa, huyeát thoáng vaø nhaát laø phuùc ñöùc khaùc nhau. Cnhính vì nhöõngkhaùc bieät saâu xa ñoù neân kieáp soáng con ngöôøi khoâng theå ñoàng hoùa nhau ñöôïc. Vì theá, coù leõ chuùng ta chæ neân xem con soá 512.640 nhö con soá phöông trình khung naøy, con ngöôøi hoaït ñoäng rieâng, tuyø theo caù tính, hoaøn caûnh, vaên hoùa, huyeát thoáng vaø phuùc ñöùc tích luõy. Coù theå coù nhieàu ngöôøi cuøng coù chung moät loaïi vaän meänh, nhöng vaãn coù vaän meänh rieâng cho moãi ngöôøi. Caùi chung khoâng xaùo boû caùi rieâng, c1i rieâng khoâng hoaøn toaøn ñoàng hoùa vôùi caùi chung. Phaûi chaêng ñaây laø tính lyù cuûa ngaïn ngöõ “hoøa nhi baát ñoàng” cuûa coå nhaân?

Duø sao, vôùi 512.640 phöông trình khung ñoù khoa Töû-Vi khoâng theå laø moät toaøn khoa (science compleøte) ñeå giaûi ñaùp heát caùc aån soá cuûa moïi ngöôøi. Noù phaûi ñöôïc boå tuùc bôûi nhieàu khoa boùi toaùn khaùc, nhö töôùng hoïc, dòch hoïc, chæ tay v.v…

* * *

Phuï tröông moät

Caùch tính toång soá ñoái ña laù soá Töû-Vi

Ñeå tính toång soá toái ña laù soá Töû-Vi coù theå coù, ta tieán haønh theo 3 böôùc döôùi ñaây:

Neáu döõ kieän, trong ñoù lieät keâ caùc yeáu toá can döï vaøo vieäc tính, giaûi thích caùc yeáu toá naøy.

Neâu nguyeân taéc tính.

Trình baøy kyõ thuaät tính.

a) Nhöõng döõ kieän

Khi tính toång soá laù soá Töû-Vi, ta phaûi caên cöù vaøo 5 yeáu toá:

Yeáu toá AÂm Döông, yeáu toá giôø sinh, yeáu toá thaùng sinh, yeáu toá naêm sinh, yeáu toá ngaøy sinh trong thaùng

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 18 Yeáu toá AÂm Döông – coù hai loaïi tuoåi, tuoåi Döông (Döông, Nam, Döông Nö) vaø tuoåi AÂm (AÂm Nam, AÂm Nöõ), töông öùng vôùi cuõng höôùng an sao, moät höôùng thuaän vaø moät höôùng nghòch.

Yeáu toá giôø sinh - AÂm lòch coù 12 giôø trong ngaøy.

Yeáu toá thaùng sinh – Naêm thöôøng coù 12 thaùng, rieâng naêm nhuaän coù möôøi 13 thaùng. Nhöõng thaùng nhuaän ta khoâng keå vì laù soá Töû-Vi cöù an theo thaùng, baát luaän thaùng thöôøng hay thaùng nhuaän. Do ñoù, ta chæ keå moät naêm coù 12 thaùng maø thoâi.

Coù thaùng thieáu goàm 29 ngaøy, coù thaùng ñuû goàm 30 ngaøy. Söï noái tieáp caùc thaùng thieáu vaø ñuû trong moät naêm khoâng theo thöù töï naøo caû, töùc laø khoâng phaûi cöù nhaát thieát moät thaùng ñuû ñi tieáp theo moät thaùng thueá. Ta coù nhieàu dòp chöùng kieán 2 hoaëc coù khi 3 thaùng thieáu ñi lieàn nhau, roài cuõng khoâng phaûi laø 2 hoaëc 3 thaùng ñuû ñi theo saùt.

Veà tyû leä thaùng ñuû, thaùng thieáu cuõng khoâng ñoàng nhaát trong caùc naêm. Coù naêm coù 7 thaùng ñuû, 5 thaùng thieáu, coù naêm thì tyû leä baèng nhau 6/6. cuõng khoâng haún moät naêm gaëp tyû leä 6/6 di saùt theo moät naêm coù tyû leä 7/5: coù khi tyû leä 6/6 xaûy ra trong 2 naêm lieàn, coù khi tyû leä 7/5 coù trong 4 naêm lieàn.

Nhöõng neùt ñaëc thuø keå treân khieán cho vieäc tính ngaøy trong naêm phaûi duøng caùch ñeám. Naêm naøo coù tyû leä 7/5 thì coù ngaøy 355 ngaøy ñeålaáy soá, coøn naêm coù tyû leä 6/6 thì coù 354 ngaøy.

Yeáu toá naêm sinh – Naêm sinh bao goàm can vaø chi. Coù 10 can vaø 12 chi, ñöôïc keát hôïp vôùi nhau theo moät quy taéc raát ñaëc thuø. Khoâng phaûi can naøo cuõng coù theå ñi vôùi baát cöù chi naøo. Quy luaät chaép noái 10 can vôùi 12 chi chæ ñöa tôùi 60 theá keát hôïp laø heát ** chôù khoâng phaûi ñöa tôùi 10 x 12 töùc 120 keát hôïp nhö nhieàu ngöôøi laàm töôûng. 60 loaïi 6 cuûa con ngöôøi, noái tieáp nhau trong 60 naêm. Ñeán naêm thöù 61 (1900) thì trôû laïi Canh Tyù, khôûi ñaàu cho moät giaùp keá tieáp. Khôûi ñieåm cuûa giaùp coù theå laáy ôû baát cöù naêm naøo. Ví duï, coù theå laáy Bính Thìn (1caøng laøm naêm ñaàu tieân cho giaùp Bính Thìn Aát Maõo (1796 – 1855). Sau naêm Aát Maõo (1855) thì trôû laïi Bính Thìn (1856)

vaäy: moãi can chi coù 6 theå heát hôïp vôùi 6 chi. Thaønh thöû 10 can chæ coù 60 theå keát hôïp vôùi 12 chi.

ính Thìn thì ñeán Ñinh Tyù, roài ñeán Maäu Ngoï, Kyõ Muøi, … cho

Trong baát luaän giaùp naøo, teân goïi caùc naêm vaø thöù töï keát hôïp can chi cuûa naêm trong giaùp khoâng bao giôø thay ñoåi. Ví duï sau B ñeán naêm thöù 60 cuûa giaùp laø Aát Maõo. Luoân luoân nhö vaäy.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 19

Toùm laïi, vì nhöõng ñaëc ñieåm treân, cho neân, trong moät gíap, chæ coù 60 loaïi tuoåi ñeå laáy soá Töû- á Vi cho loaøi ngöôøi maø thoâi, khoâng hôn khoâng keùm. Vaán ñeà ñaët cho ta laø tìm trong 60 naêm naøy so

löôïng ngaøy ñeå tính toång soá laù soá Töû-Vi, laáy theo ngaøy.

Yeáu toá ngaøy sinh - Ta coù theå tìm soá ngaøy trung bình torng thaùng ñeå nhaân vôùi soá thaùng trong naêm, ôø trong ngaøy vaø vôùi heä soá aâm döông ngoõ haàu ñi ñeán tích soá chung, õu.

moä oaùn giaûn dò hoön laø tìm soá ngaøy trong giaùp (trong ñoù coù bao goàm roài) ñ ân vôùi soá giaùp trong ng2y vaø vôùi heä soá AÂm Döông.

b oá Töû-Vi trong giaùp

Coù hai caùch tính toång soá: Caùch tính baèng 5 heä soá vaø caùch tính vôùi 3 heä soá.

Vôùi caùch tính baèng 5 heä soá, toång soá laù soá taát caû trong giaùp (goïi laø y) laø tích soá cuûa 5 heä soá sau ñaây:

Heä soá AÂm Döông : 2

Heä soá giôø trong ngaøy : 1

Heä soá trung bình trong thaùng : x*

Heä soá thaùng trong naêm : 12

vôùi soá naêm trong giaùp, vôùi soá gi töùc laø toång soá laù soá Töû-Vi khaû hö

Ta cuõng coù theå aùp duïng t baøi t caû 60 naêm vaø soá thaùng eå nha

) Nguyeân taéc tính toång soá laù s

Heä soá naêm trong giaùp : 60

Phöông trình seõ laø : y = 12 X 12 X x X 12 X 60

Coøn caùch tính baèng 3 heä soá seõ giaûn dò hôn. Toång soá laù soá Töû-Vi trong giaùp (y) laø tích soá cuûa 3 heä soá sau:

Heä soá AÂm Döông : 2

Sôû t ong giaùp ñaõ ñöôïc tính döïa theo soá thaùng naêm trong naêm (12) vaø s döôùi ña

Heä soá giôø trong ngaøy : 12

Heä soá ngaøy trong giaùp : z

Phöông trình seõ laø : y = 2 X 12 X z

dó heo caùch tính naøy, heä soá thaùng vaø naêm khoâng ñöôïc keå laø vì soá ngaøy tr oá naêm trong giaùp (60) roài. Kyõ thuaät trình baøy

ây seõ theo caùch tính thöù nhì, baèng 3 heä soá cho deã. Vaäy, vaán ñeà laø phaûi tìm z soá ngaøy trong giaùp.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 20 c) Kyõ

giaùp Canh Tyù - Kyû Hôïi (1840 –

naêm:

33 naêm, moãi naêm coù 7 thaùng 30 ngaøy vaø 5 thaùng 29 ngaøy.

naêm, moãi naêm coù 6 thaùng 30 ngaøy vaø 6 thaùng 29 ngaøy.

ùng thieáu), ta coù 355 ngaøy moãi naêm ñeå laáy soá Töû-Vi *. Loaïi n

troïn giaùp 60 naêm, ta coù:

ñoù laø trò soá chính xaùc cuûa z.

y = 2 X 12 X 21.273 = 510.552

thuaät tính y trong moät giaùp nhaát ñònh

Ta thöû choïn moät giaùp nhaát ñònh ñeå tính y, ví duï nhö laáy 1899) laøm caên baûn.

Giaùp naøy coù 60 naêm, trong ñoù coù hai loaïi

- Loaïi moät goàm

- Loaïi hai goàm 27

Ñoái vôùi loaïi ñaàu (7 thaùng ñuû, 5 tha aøy coù 33 naêm, vaäy trong 33 naêm naøy coù 11.715 ngaøy ñeå laáy soá.

Ñoái vôùi loaïi nhì (6 thaùng ñuû, 6 thaùng thieáu), ta coù 354 ngaøy moãi naêm ñeå laáy soá Töû-Vi*. Loaïi naøy coù 27 naêm, vaäy, trong 27 naêm naøy coù 9.558 ngaøy ñeå laáy soá.

Keát quaû laø trong

11.750 + 9.558 = 21.278 ngaøy ñeå laáy soá

vaäy trò soá chính xaùc cuûa y laø:

laù soá Töû-Vi

Toùm laïi, trong giaùp noùi treân, coù taát caû 510.552 laù soá Töû-Vi. Noùi nhö theá coù nghóa laø taát caû moïi ngöôøi trreân theá giôùi sinh trong hoaûng thôøi gian cuûa giaùp, keå töø giôø Tyù ngaøy moàng moät thaùng

ho rieâng giaùp 1840 – 1899. Vaán ñeà ñaët ra laø ñoái vôùi caù giaùp thì y laø bao

a khoâng

ôïc soá ngaøy toái ña cuûa moät

58 ngaøy

ùc laø môùi bieát ñöôïc toång soá toái ña laø soá Töû-Vi khaû höõu.

thieát raèng coù moät giaùp giaû töôûng naøo ñoù coù soá ngaøy cao haát. Dó nhieân, ta khoâng theå giaû töôûng quaù cao maø phaûi giaû töôûng sao cho caøng gaàn thöïc teá caøng

g, trong caùc naêm coù naêm duy nhaát coù soá ngaøy cao nhaát: ñoù laø naêm 1944 Giaùp aùng 29 ngaøy, vò chi laø 365 ngaøy ñeå laáy soá.

Ta giaû thieát raèng gæ töôûng chæ goàm toaøn nhöõng naêm 356 ngaøy thì giaùp giaû töôûng ñoù seõ coù:

gieâng naêm Canh Tyù (1840) ñeán giôø Hôïi ngaøy 30 thaùng chaïp naêm Kyû Hôïi (1899) chæ coù 510.552 vaän meänh maø thoâi.

Ñoù laø toång soá laù soá Töû-Vi c nhieâu? Laøm sao toång hoùa ñöôïc cho taát caû caùc giaùp?

d) Thöû toång quaùt hoùa toång soá laù soá khaû höõu

Keát quaû 510.552 keå treân ñaëc bieät chæ aùp duïng rieâng cho giaùp 1840 – 1899 maø thoâi. T theå toång quaùt hoùa keát quaû noí treân cho moïi giaùp. Lyù do giaûn dò laø vì soá ngaøy z trng giaùp naøy chöa haún laø soá ngaøy toái ña neáu so vôùi nhöõng giaùp khaùc.

YÙ nieäm cuûa chuùng ta laø, neáu bieát ñö

27 naêm X 354 ngaøy = 9.5

Giaùp thì môùi toång hoùa ñöôïc, tö

Ñeå tìm toång soá toái ña naøy, ta giaû n hay. Ta nhaän thaáy raèn Thaân. Naêm naøy coù ñeán 8 thaùng 30 ngaøy vaø 4 th

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 21 365 ngaøy x 60 naêm = 21.360 ngaøy

vaäy, trò soá y baây giôø laø:

y = 21.360 x 22 x 12 = 512.640 laù soá

Ñoù laø toång soá laù soá Töû-Vi toái ña khaû chaáp*

* * *

Chöông hai

• Ñaïi phaân tích •

Phöông phaùp cuûa khoa Töû-Vi

Phöông phaùp phaân tích

Vi phaân tích

• Phöông phaùp ñoäng

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 22

Con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi laø hai ñoái töôïng voâ cuøng phong phuù vaø phöùc taïp. Con ngöôøi laø caû moät vuõ truï thu heïp, raéc roái trong söï caáu taïo. Ñôøi ngöôøi coøn khoù hieåu hôn, vì noù bao haøm raát nhieàu hoaøn caûnh khaùc nhau, nhieàu giai ñoaïn khaùc nhau maø thôøi gian coù theå phuû truøm gaàn 100 naêm. Con ngöôøi khoâng bao giôø coá ñònh, ñôøi ngöôøi cuõng thay ñoåi. Caû hai cuøng laø bieán soá cuûa nhau vaø laø bieán soá cuûa hoaøn caûnh. Vì muoán bieát caû hai ñoái töôïng, khoa Töû-Vi heát söùc tham voïng.

Khoa Töû-Vi giaûi quyeát tham voïng ñoù nhö theá naøo? Ñaët vaán ñeà nhö theá töùc laø nooù ñeán phöông

aøi ñeå khaûo saùt töøng yeáu toá, töøng thôøi kyø.

Loái pv

ï phaân bieät Baûn Meänh vaø Cuïc

eå phaân tích Baûn Meänh, khoa Töû-Vi ñaõ duøng hai yeáu toá caên baûn ñeå ñònh danh Baûn Meänh : ûn Meänh, hai laø haønh cuûa Baûn Meänh. Baûn Meänh ñöôïc xeáp thaønh 5 loaïi,

tö7ng ö

phaùp cuûa khoa Töû-Vi. Khoa naøy aùp duïng ñoàng thôøi ba phöông phaùp, phaân tích, toång hôïp vaø ñoäng (analytique et dynamique).

A – PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Tröôùc heát khoa Töû-Vi aùp duïng phöông phaùp phaân tích ñoái töôïng. Coù hai loái phaân tích ñöôïc söû duïng song song chöôûng.

Loái ñaïi phaân tích, töùc laø chia con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi thaønh nhöõng yeáu toá lôùn, thaønh nhöõng thôøi kyø d

i phaân tích, töùc laø nhöõng yeáu toá lôùn ñoù chia theâm ra nhieàu, thaät nhieàu yeáu toá nhoû hôn, nhoû hôn nöaõ.

1. – Ñaïi phaân tích (macro-analyse)

Trong khuoân khoå cuûa ñaïi phaân tích, khoa Töû-Vi phaân bieät Baûn Meäny vaø Cuïc, 12 cung vaø nhöõng thôøi hôn trong ñôøi ngöôøi.

a) Sö

Ñ moät laø nguyeân theå cuûa Ba

ùng môùi 5 haønh: Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuûy. Töø 5 haønh ñoù, chuùng ta ruùt tæa nhöõng yù nghóa veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Moãi Baûn Meänh coù moät haønh laøm chuû. Haønh ñoù quyeát ñònh lyù tính, hoaù tính cuûa Baûn Meänh. Nhö Baûn Meänh haønh Kim coù lyù tính vaø hoùa tính rieâng cuûa loaïi kim khí, khoâng gioáng lyù hoùa tính cuûa haønh Hoûa.

Ngoaøi theå tính, khoa Töû-Vi phaân bieät nhieàu caùch trong moät theå. Ví duï nhö haøh Hoûa goàm coù “ sôùn haï hoûa (löûa döôùi chaân nuùi), sôn ñaàu hoûa (löûa treân ñænh nuùi), thieân thöôïng hoûa (löõ treân trôøi), tích lòc

ùch Baûn Meänh cho 5 haønh

h hoûa (löûa saám seùt), loä trung hoûa (löõ trong loø) v2 phuù ñaêng hoûa (löûa ngoïn ñeøn). Moãi theå caùch hoûa nhö theá coù moät ñaëc tính cô höõu. Nhöng, raát tieác khoa Töû-Vi khoâng lieätkeâ ñaëc tính naøy. Moãi haønh ñöôïc chia thaønh 6 theå caùch, nhö vaäy, coù taát caû 30 theå ca .*

ñi chung

oûa sinh Thoå. Tuyø theo khaéc hya sinh, soá maïng seõ toát hay xaáu: sinh thì toát, khaéc thì xaáu.

où laø: Thuyû nhò cuïc, Moäc tam cuïc, Thoå nguõ cuïc vaø Hoûa luïc cuïc. Nhöõng con soá 2, 3, 4 …. Ñi keøm vôùi moãi cuïc khoâng thöïc duïng cho

Moãi haønh ñöùng rieâng nhöng coù nghóa. Haønh vaø nguyeân theå cuûa noù chæ coù nghóa khi naøo vôù haønh khaùc. Ví duï nhö Baûn Meänh Hoûa gaëp sao Kim noùi chng thì khaéc vì Hoûa khaéc Kim:

gaëp Thoå thì sinh vì H

Ñoái vôùi Cuïc, khoa Töû-Vi cuõng nguõ haønh hoùa thaønh 5 cuïc. Ñ

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 23 vieäc gi

ì xaáu. Trong moïi tröôøng hôïp toát, cuoäc ñôøi suoân seû hôn, vaän ma i, khoù khaên, phaûi ñaáu tranh chaät vaät vaø coù theå laø yeáu v.v…

huyeát thoáng (heùreùditeù) cho ñeán sinh keá, thoï yeåu, haïnh p

nh chò em trong gia ñình, tuông quan sinh hoaït giöõa

cuûa ng

meï vaø

khung caûnh vaät chaát cuûa sinh hoaït.

aûi ñoaùn. Yù nghóa cuûa cuïc chæ ñöôïc xeùt trong söï sinh khaéc vôùi haønh cuûa Baûn Meänh. Neáu Meänh, Cuïc töông sinh thì toát, töông khaéc th

y ñeå gaëp hôn, nghòch caûnh ít hôn. Traùi laïi, neáu khaéc thì xaáu, baùo hieäu nhieàu trôû ngaï toá yeåu hay baát lôïi cho phuù, quyù, khoa baûng cuoäc ñôøi

b) Söï phaân bieät 12 cung

Trong tieán trình ñaïi phaân tích thöù hai, khoa Töû-Vi chia sinh hoaït con ngöôøi thaønh 12 khía caïnh lieân quan ñeán moät laõnh vöïc cuûa con ngöôøi vaø cuûa ñôøi ngöôø. Möôøi hai khía caïnh ñoù ñöôïc dieãn taû qua teân goïi 12 cung trong laù soá, ñöôïc lieät keâ nhö sau:

- Cung Phuùc Ñöùc noùi leân tình traïng cuûa tieàn kieáp, cuûa doøng hoï, haäu quû cuûa tieàn kieáp, cuûa doøng hoï treân ñôøi ngöôøi: ñaây laø khía caïnh duy linh, mang ít nhieàu tính caùch sieâu hình.

- Cung Phuï Maãu noùi leân tình traïng cuûa cha meï, töông quan giöõa mình vaø cha meï, töông quan naøy ñöôïc hieåu theo moät phaïm vi khaù roäng, töø

huùc cua cha meï vaø tieáng doäi treân cuoäc ñôøi cuûa mình.

- Cung Meänh noí leân taâm tính, trí tueä, tình caûm, sôû thích, sôû oá, toùm laïi noäi taâm con ngöôøi.

- Cung Baøo noùi leân tình traïng cuûa a huynh ñeä vôùi nhau.

- Cung Phu hay Theâ noùi leân tình traïng gia ñaïo, haïnh phuùc, vôï choàng, ñaëc tính vaø söï nghieäp öôøi hoân phoái, töông quan giöõa mình vaø ngöôøi vôï (hay choàng).

- Cung Töû Töùc noùi leân tình traïng con caùi trong hay ngoaøi gia ñình, ppphaïnh phuùc giöõa cha con caùi, cuõng nhö haïn phuùc con caùi.

- Cung Taøi Baïch noùi leân tình traïng taøi chaùnh cuûa mình, sinh hoaït vaät chaát cuûa gia ñình

- Cung Taät Aùch noùi leân tình traïng söùc khoûe vaät chaát vaø tinh thaàn cuøng nhöõng tai hoaï beänh taät ñi keøm theo coù aûnh höôûng ñeán con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi.

- Cung Thieân Di noí leân hoaøn caûnh, thôøi theá maø mình ñang soáng, lieân heä giöõa con ngöôøi vaø xaõ hoäi.

- Cung Noâ Boäc noùi leân söï giao thieäp giöaõ mình vôùi moät soá ngöôøi coù lieân heä maät thieát nhö nhaân tình, baïn beø, ngöôøi thuoäc quyeàn toâi tôù …..

- Cung Quan Loäc noí leân ngheà nghieäp, khaû naêng chuyeân moân, sôû thích, nguyeän voïng con ngöôøi.

- Cung Ñieàn Traïch noí leân tình traïng nhaø cöûa, ruoäng vöôøn,

Söï phaân tích ra 12 cung treân ñaõ moâ taû thoûa ñaùng caùc laõnh vöïc sinh hoaït caù nhaân, hình dung ñöôïc con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi moät caùch khuùc chieát, tinh vi. Qua loái ñaïi phaân tích ñoù, khoa Töû-Vi giaûi quyeát phaàn lôùn tham voïng tìm hieåu con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 24 c) Söï phaân bieät caùc thôøi haïn cuûa ñôøi ngöôøi

Khoa Töû –Vi chia sinh thôøi con ngöôøi ra laøm hai thôøi kyø: tieàn vaän vaø haäu vaän.

Tieàn vaän laø giai ñoaïn töø luùc môùi sinh cho ñeán tuoåi laäp thaân. Phoûng theo ngaïn ngöõ “Tam thaäp nhò laäp”, tuoåi naøy ñöôïc aán ñònh aøo khoaûng treân döôùi 30 tuoåi. Tieàn vaän naøy do cung Meänh moâ taû.

Haäu vaän laø thôøi gian coøn laïi cho ñeán luùc cheát, do cung Thaân moâ taû. Cung Thaân ñaây laø cung cuûa tuoåi thaønh thaân, chôù khoâng phaûi cung Thaân cuûa 12 ñiaï chi.

Söï phaân bieät naøy coát ñeå moâ taû hai thôøi kyø vaän meänh, coát ñeå nhaán maïnh ñeán söï thay ñoåi cuûa cuoäc ñôøi. Thaät vaäy, ñôøi ngöôøi coù thaêng, coù traàm, coù chuyeån höôùng chô khoâng bao giôø gioáng nhau töø luùc sinh ñeán luùc töû. Trong giai ñoaïn tieàn vaän (Meänh), con ngöôøi coøn nhoû, phaûi soáng vôùi cha meï, anh em nhôø vaû vaøo cha meï, con ngöôøi ñang hoïc ngheà, ñang choïn aïn traêm naêm, ñeå chuaån bò böôùc vaøo ñôøi. Trong haäu vaän (Thaân), caù nhaân coi nhu ñaõ thaønh thaân, phaûi böôùc vaøo ñôøi, khoâng coøn leä thuoäc

thieäp vôùi xaõ hoäi, phaûi coù ngheà rieâng nuoâi mieäng vaø baûo boïc vôï con. Cuoäc s

ình töï taïo vaø töï ñieàu kheånh. Cuoäc soáng rieâng tö ñoù ñoâi khi ñöa

cuïc töø 33, Kim töù cuïc töø 34, Thoå nguõ cuïc töø 35 vaø Hoûa luïc cuïc

löu yù raèng, Meänh sang Thaân, söï chuyeån höôùng khoâng ñoät ngo

eänh, Phuùc, Quan, Di, Taøi vaø Phu Theâ. Khoâng bao giôø Thaân ñoùng ôû Phuï, Ñieàn, Noâ, Taät, Töû, Baøo. Lyù do laø cung Thaân, vì moâ taû toaøn dieän haäu vaän con ngöôøi, laø moät cung coù nghóa ña dieän,

g cöôøng cho neân Thaân chæ ñoùng chung vôùi nhöõng cung quan troïng cuûa ñô

ôøi theá …. Neáu cung Quan toát thì toaøn dieän. Yeáu lyù cuûa cung Thaân naèm trong yù nghóa naøy.

d) Söï

vaøo cha meï maø traùi laïi phaûi töï laäp cho mình, chiuï traùch nhieäm veà kieáp soáng cuûa mình, phaûi gaùnh vaùc gia ñình, con caùi, phaûi giao

oáng vì theá trôû thaønh ñoäc laäp vaø rieâng tö, taùch rôøi khoûi ñaïi gia ñình ñeå soáng vôùi tieåu gia ñình, vôùi quan tröôøng haëc thöông tröôøng. Haïnh phuùc con ngöôøi baáy giôø goàm haïnh phuùc gia ñaïo, haïnh phuùc ngheà nghieäp, haïnh phuùc vaät chaát do m

ñeán söï thaønh laäp moät toå aám thöù hai vôùi vôï leõ, vôùi nhaân tình.

Caùi haøng raøo ngaên caùch hai giai ñoaïn Meänh vaø Thaân khoâng coù tính caùch coá ñònh. Coù quan ñieåm ch raèng ranh giôùi giöõa Meänh vaø Thaân tuyø theo con soá cuûa Cuïc. Ví duï nhö Thuûy nhò cuïc thì Thaân ñöôïc kyeå töø 32 tuoåi trôû ñi, Moäc tam

töø 36. vaø vì vaäy cho neân khi xem Than laø phaûi tính trong tuông quan vôùi Cuïc. Noùi khaùc ñi, Cuïc töông öùng vôùi Thaân, vôùi haäu vaän, coøn Baûn Meänh töông öùng vôùi Meänh, vôùi tieàn vaän. Quan ñieåm naøy coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Duy phaûi

ät nhö moät ngoõ reõ. Ñeå ñaùnh daáu söï thay ñoåi daàn ñaø ñoù, coù leõ ngöôøi ta baøy ra cung löu nieân ñai haïn.

Cung Thaân coù theå ñoùng ôû moät trong saùu sung döôùi ñaây:

M

töùc laø moät cung cöôøng. Vì laø cun øi ngöôøi maø thoâi. Khi Thaân ñoùng cung ôû cung naøo thì cung ñoù quan troïng gaáp boäi. Ví duï neáu

Thaân ñoùng ôû Quan thì caùc hay, caùc dôû cuûa cung Quan khoâng phaûi chæ hay dôû veà quan tröôøng maø thoâi maø coøn hay dôû treân nhieàu ñiaï haït khaùc nhö taøi loäc, phu theâ, th haäu vaän seõ toát toaøn dieän, xaáu thì xaáu

phaân bieät caùc cung haïn:

Khoa Töû-Vi chia nhoû sinh thôøi con ngöôøi thaønh nhieàu haïn kyø. Haïn lyø lôùn goïi laø ñaïi haïn 10 naêm moät keá tieáp nhau theo thöù töï hoaëc thuaän hoaëc nghòch. Moâó ñaïi haïn ñoùng ôû moät cung. Cung ñoù toát hay xaáu thì ñaïi haïn cuõng coù yù nghóa ñoù.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 25

Ñaïi haïn thuoäc tieàn vaän thì naèm trong khuoân khoå cuûa cung Meänh. Neáu thuoäc haäu vaän thì loàng khung trong cung Thaân. Neáu Meänh hay Thaân. Neáu Meänh hay Thaân toát thì caùi toát ñoù aûnh höôûng

àn saûn, vaät duïng. Vôùi 9 loaïi yù nghóa naøy, khoa Töû-Vi haàu nhö bao yeåm heát caùc yeáu toá chi phoái con ngöôøi , giuùp giaûi ñoaùn ñöôïc nhieàu ñaëc tröng cuûa caù nhaân treân caùc phöông

eäp, tieàn baïc, thoï yeåu, ñieàn saûn…Leõ dó nhieân, ïi nghóa: coù sao chæ coù 1 hay 2 loaïi, coù sao coù 6, 7 loaïi. Duø sao, 9 loaïi

goäp laïi

ái vi phaân tích, con ngöôøi khoâng nhöõng chæ ñöô

ñeán ñaïi haïn lieäng heä vaø coù theå cheá giaûm ít nhieàu caùi xaáu cuûa ñaïi haïn ñoù. Neáu Meänh, Thaân xaáu thì xaáu laây ñeán ñaïi haïn, ít hoaëc nhieàu.

Söï phaân tích vaän kyø ñeán 10 naêm thuoäc ñaïi loaïi phaân tích. Thaáp xuoáng ñeán töøng naêm laø vi phaân tích.

Toùm laïi, trong phaïm vi ñaïi phaân tích, khoa Töû-Vi choïn loïc nhöõng yeáu toá lôùn coù aûnh höôûng ñeán con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi ñeå khaûo saùt qua thôøi gian. Suoát cuoäc soáng. Phöông phaùp phaân chia naøy xeùt ra thoûa ñaùng, ñaùp öùng ñöôïc moät phaàn lôùn tham voïng cuû khoa Töû-Vi laø tìm hieåu vuõ truï nhoû cuûa nhaân sinh, khoâng nhöõng treân töøng ñòa haït maø coøn trong moãi thôøi kyø.

2.-Vi phaân tích (micro-analyse)

Trong khuoân khoå vi phaân tích, khoa Töû-Vi phaân bieät nhöõng yeáu toá nhoû hôn, nhöõng thôøi haïn ngaén hôn. Nhöõng yeáu toá nhoû goàm caùc sao (vôùi yù nghóa vaø Aâm Döông nguõ haønh tinh cuûa moãi sao), nhöõng thôøi haïn nhoû goàm töøng naêm, töøng thaùng, töøng ngaøy, töøng giôø

a) Söï phaân bieät yù nghóa cuûa caùc sao

Khoa Töû-Vi söû duïng loái 111 sao, trong ñoù coù 14 chính vaø 97 phuï tinh. Moãi sao coù moät soá yù nghóa ñi keøm. Coù 9 loaïi yù nghóa cuûa sao. Ñoù laø yù nghóa cô theå, beänh lyù, tính tình, coâng danh, taøi loäc, phuùc thoï, töôùng maïo, ñie

dieän cô theå, töôùng maïo, beänh lyù, tính tình, ngheà nghi khoâng coù sao naøo coù ñuû 9 loa

ñuû ñeå moâ taû vaän meänh con ngöôøi moät caùch töông ñoái chi tieát, treân nhieàu laõnh vöïc quan yeáu, dieãn xuaát ñöôïc khaù nhieàu tình tieát cuûa söï kieän.

Qua caùc cung, khoa Töû-Vi ñi saâu vaøo nhöõng caù tính phöùc taïp trong moãi caù nhaân, nhöõng neùt vaän meänh phong phuù trong moãi cuoäc ñôøi. Loái vi phaân tích boå tuùc raát nhieàu cho loái ñaïi phaân tích. Nhôø loái vi phaân tích, khoa Töû-Vi môùi coù ñöôïc chieàu saâu caàn thieát, môùi ñaït ñöôïc möùc ñoä cuï theå vaø caù bieät cho moãi caù nhaân vaø moãi cuoäc ñôøi, môùi dieãn xuaát ñöôïc hình thaùi phöùc taïp cuûa moãi bieán coá. Loái vi phaân tích laøm cho laù soá Töû-Vi khoâng phaûi laø moät böùc phaùc hoaï môø aûo cuûa con ngöôøi, maø laø moät böùc aûnh phoùng ñaïi, coù ñöôøng neùt khaù roõ reät, coù chaám phaù, ñaäm lôït deã phaân bieät. Loái vi phaân tích laøm cho khoa Töû-Vi theâm cuï theå vaø phong phuù. Nhôø lo

ïc moâ taû qua caù tính vaø phaûn öùng maø coøn ñöôïc moâ taû qua vaän meänh, thaønh baïi.

Ñoù laø noùi veà yù nghóa cuûa caùc sao.

a) Söï phaân bieät nguõ haønh cuûa caùc sao

Moãi sao coù moät haønh rieâng. Haønh naøy goùp phaàn taêng cöôøng hay cheá giaûm yù nghóa cuûa caùc sao. Moät sao coù haønh töông hôïp vôùi cung toaï thuû thì ñaéc ñòa, töông khaéc thì haõm ñòa. Ñaéc ñòa, sao seõ maïnh nghóa hôn. Haõm ñòa, yù nghóa bò keùm ñi hoaëc maát haún. Giöõa hai sao cuõng vaäy, neáu gaëp töông sinh veà nguõ haønh thì hai sao cuøng ñaéc theá, yù nghóa sao naøy trôï löïc cho yù nghóa sao kia: neáu

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 26 gaëp töông khaéc thì hai sao töông nghòch, yù nghóa sao naøy laøm giaûm thieåu yù nghóa sao kia. Thaønh thöû, söùc maïnh khaéc nguõ haønh trong caùc sao, khoa Töû-Vi ñaõ ñaåy maïnh söï phaân tích ñeán trình ñoä heát söùc khuùc chieát, ñeà cao söï töông quan giöõa caùc yeáu toá nhoû, dieãn xuaát ñöôïc nhöõng uaån khuùc vi teá hôn nöõa cuûa caùc yeáu toá nhoû.

ñôøi ngöôøi thaønh nhöõng ñoaïn nhoû töøng naêm, t

oaïn thôøi gian hình th

e) Söï phaân bieät caùc haïn nhoû

Khoa Töû-Vi coøn teá phaân nhöõng chaën ñöôøng trong öøng thaùng vaø caû töøng ngaøy, töøng giôø: haïn kyø moät naêm goïi laø tieåu haïn, moät thaùng goïi laø

nguyeät haïn, moät ngaøy goïi laø nhaät haïn, moät giôø goïi laø thôøi haïn. Söï phaân bieät naøy coát ñeå tìm hieåu nhöõng bieán coá trong töøng koaûng ngaén. Xem theá, khoa Töû-Vi coù tham voïng tieân lieäu taát caû moïi vieäc trong moïi thôøi gian cuûa ñôøi ngöôøi. Chính vì tham voïng quaù lôùn naøy maø coù nhieàu ngöøôi dò nghò möùc ñoä chính xaùc cuûa nhöõng haïn kyø nhoû. Hoï cho raèng khoa Töû-Vi khoâng chaéc thaáu ñaùo noåi caùc chi tieát phöùc taïp cuûa moät ngaøy, moät giôø. Laäp luaän baøi baùc naøy xem ra chí lyù: treân thöïc teá, ta thaáy Töû-Vi chæ chính xaùc ñeán tieåu haïn vaø nguyeät haïn laø cuøng. Caøng ñi saâu vaøo nhaät haïn, thôøi haïn caøng deã sai: coù nhieàu bieán coá cuûa moät ngaøy xaûy ra maø laù soá khoâng döï lieäu.

Tuy nhieân, noí nhö theá khoâng coù nghóa laø hoaøn toaøn phuû nhaän giaù trò cuûa khoa Töû-Vi torng vieäc xaùc ñònh caùc bieán coá ñöôïc chöùng nghieäm trong ngaøy ñoái vôùi moät vaøi laù soá. Vieäc phaân chia thôøi gian nhoû trong laù soá chæ laø moät tieán trình baét buoäc cuûa kyõ thuaät vi phaân tích maø thoâi. Ñaõ phaân chia ñöôïc kyø haïn lôùn, taát phaûi phaân chia ñöôïc kyø haïn nhoû. Ñaây chæ laø moät kyõ thuaät ngaét ñ

öùc. Giaù trò cuûa noù khoâng phaûi ôû choã chi tieát maø ôû choå toång hôïp. Vì theá cho neân, nhöõng haïn kyø nhoû khoâng coù giaù trò bieät laäp; noù bò ñoùng khung trong caùi haïn kyø lôùn hôn. Chính nhöõn haïn kyø lôùn môùi quyeát ñònh: ngöôøi ta döïa vaøo haïn kyø lôùn ñeå tìm nhöõng neùt chính. Vieäc giaûi ñoaùn moät haïn kyø naøo phaûi ñöôïc xeùt trong khuoân khoå cuûa moät haïn kyø lôùn hôn. Phöông phaùp Töû-Vi khoâng phaûi chæ thuaàn tuùy phaân tích. Söï phaân tích ñoù chæ laø moät kyõ thuaät ñeå aùp duïng phöông phaùp toång hôïp maø thoâi. Chính söï toång hôïp môùi laø cöuù caùnh khoa Töû-Vi vaø cuûa thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi.

B-PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Giöõa phaân tích vaø toång hôïp söï lieân quan raát chaët cheõ. Söï phaân tích coát thu thaäp döõ kieän cho vieäc toång hôïp. Phaân tích laø moät ñoaïn ñöôøng baét buoäc ñeå tieán ñeán töôïng. Con ngöôøi chæ ñöôïc moâ taû ñaày ñuû vaø toaøn dieän trong phöông phaùp toång hôïp maø thoâi.

Sôû dó khoa Töû-Vi ñeà cao toång hôïp laø vì khoa naøy coù moät quan nieäm heát söùc ñoäc ñaùo veà con ngöôøi. Quan nieäm naøy coù theå ñöôïc toùm taét nhö sau: con ngöôøi trong khoa Töû-Vi laø con ngöôøi toaøn dieän (l’homme dans sa totaliteù) vaø laø con ngöôøi trong moâi tröôøng sinh hoaït (l’homme dans son milleu). Quan nieäm toaøn dieän ñoøi hoûi söï toång hôïp. Ñoái vôùi khoa Töû-Vi, con ngöôøi khoâng phaûi chæ coù tay, chaân, muõi, mieäng hoaëc cô theå noùi chung maø laø cô theå phoái hôïp vôùi taâm hoàn. Xem con ngöôøi qua moät yeáu toá duy nhaát chaúng khaùc naøo nhö anh muø sôø voi maø chæ moù coù moät boä phaän. Khoa Töû- Vi goùp nhaët heát caùc yeáu toá, keát tuï heát caùc maûnh nhoû ñeå hình dung ñoái töôïng. Chính vì vaäy cho neân moät cung khoâng ñuû dieãn taû heát con ngöôøi: phaûi toång hôïp heát 12 cung, phaûi naém toaøn theå laù soá môùi coù moät hình aûnh roõ reät veà ñöông soá. Vì con ngöôøi laø moät ñôn vò duy nhaát, baát khaû phaân neân laù soá laø

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 27 moät toång hôïp nhaát trí. Moãi cung, ngoaøi yù nghóa cô höõu, coøn coù lieân ñôùi vôùi nhau, trong moät boái caûnh chung. Khoa Töû-Vi khoâng heà theo phöông phaùp phaân tích phieán dieän. Giaù trò cuûa khoa naøy chính laø ôû choã toång hôïp. Giaù trò cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn cuõng baét nguoàn töø khaû naêng toång hôïp ñoù.

Khoâng bò chieát meû, con ngöôøi trong khoa Töû-Vi cuõng khoâng bò boùc ra khoûi khung caûnh sinh hoaït: noù ñöôïc ñaët raát ñuùng choã, ñöôïc nghieân cöùu trong choã ñöùng coá höõu cuûa noù. Söï phaân tích caùc cung cho thaáy con ngöôøi soáng trong nhieàu moâi tröôøng khaùc nhau: gia ñình, xaõ hoäi. Ngheà nghieäp, sinh keá, tieàn kieáp….Moãi khung caûnh heù loä vaøi ñaëc ñieåm cuûa caù nhaân. Nhöng, phaûi toång hôïp heát caùc moâi trö

ïp, ta chæ loät ñöôïc nhöõng neùt chính cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, ñöôïc nhìn moät c h nhìn ñaïi qua ( macro-vision), nghóa laø ñöùng xa nh v öôøi vaø cuoäc ñôøi. Tuy nhieân, ñoù laø nhöõng ñöôøng neùt quyeát ñònh vì noù ñoùng khung caùc chi tie e n khoå ñaïi cöông ñoù, khoâng ñi nghòch laïi neàn neáp ñ N oá cuûa phaân tích vaø söï phaân tích bao giôø cuõng phaûi giuùp t n

Khaûo höôùng cuûa khoa Töû-Vi bao giôø cuõng laø taäp ñaïi thaønh. Keát luaän cuûa Töû-Vi bao giôø uõng laø söï ñuùc keát caùc yeáu toá aûnh höôûng. Ñoù laø lyù do taïi sao khoa Töû-Vi cao sieâu hôn nhöõng khoa

öông, khi khaûo cöùu con ngöôøi, chæ daùm keát luaän veà caù tính, khoâng daùm no

maø coøn noùi ñeán chung cuoäc con ngöôøi. Sôû dó khoa Töû-Vi taùo baïo nhö theá laø vì phöông phaùp toång hôïp gíuùp cho khoa naøy suy dieãn ñöôïc haäu quaû cuûa caù tính ñoù treân cuoäc ñôøi. Chæ kh

aù tính, thay vì chæ döøng laïi ôû yù nghóa hôïp cuûa khoa Töû-Vi ñoøi hoûi ngöôøi xem soá phaûi xaùc ñònh veà

cuoäc ñ

eàn nhaân hoïc AÙ Ñoâng khoù ôû choã ñoù, nhöng cuõng cao thaâm ô

- Toång hôïp trong cô caáu cuûa Phuùc Ñöùc.

ôøng sinh hoaït thì môùi thaáy roõ chaân töôùng con ngöôøi.

Leõ dó nhieân, khi toång hô aùc toaøn boä, toaøn dieän, toaøn thôøi gian. Ñoù laø caùch ìn aøo. Nhaõn quan ñoù chæ moâ taû ñaïi cöông quyeát con ng

caùc khía caïnh chi tieát khaùc. Noùi nhö theá coù nghóa laø át v à caù tính vaø cuoäc ñôøi chæ bieán thieân trong khuoâ où. oùi nhö theá coù nghóa toång hôïp laø haøm s ieá ñeán toång hôïp.

c hoïc nhaân vaên Taây Phöông. Taây ph

ùi ñeán vaän meänh (thaønh baïi, giaøu ngheøo, thoï yeåu). Neàn nhaân hoïc Taây phöông ñöùng laïi nôi khoa taâm tính (caracteùrologie), khoâng tieán xa hôn nöõa. Traùi laïi, khoa Töû-Vi Ñoâng phöông, khoâng nhöõng noùi ñeán caù tính

i naøo ngöôøi xem soá noùi ñöôïc vaän meänh moät caù nhaân thì môùi ñaït ñeán trình ñoä toång hôïp ñuùng möùc. Nhöõng khaùm phaù veà caù tính trong moät laù soá chì laø giai ñoaïn sô khôûi cuûa toån hôïp. Noù phaûi ñöôïc tieán xa hôn, töùc laø phaûi suy dieãn yù nghóa vaän meänh cuûa c tính tình. Toùm laïi, khaûo höôùng toång

ôøi, veà vaän meänh, veà söï thaønh baïi thònh suy, veà söï giaøu ngheøo, veà söï thoï yeåu, veà neáp soáng gia ñình, ngheà nghieäp, xaõ hoäi cuûa moät caù nhaân. Ñoù laø nhöõng vaán ñeà lôùn cuûa nhaõn quan toång hôïp, nhöõng neùt caên baûn cuûa phöông phaùp ñaïi quan, ñoù laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi. Khoa naøy khoâng nhöõng laø khoa taâm tính maø coøn laø khoa vaän meänh. N

û choã ñoù.

Ñeán ñaây, vaán ñeà ñaët ra laø phöông phaùp toång hôïp ñoù theå hieän ôû ñaâu? Coù naêm laõnh vöïc roõ reät nhaát cuûa khaûo höôùng toång hôïp:

- toång hôïp trong yù nghóa lieân ñôùi giöõa caùc cung.

- Toång hôïp trong töông quan Meänh, Thaân vaø Phuùc.

- Toång hôïp trong töông quan Meänh, Phuï, Baøo.

- Toång hôïp trong töông quan giöõa Quan, Di, Noâ.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 28

1.YÙ ng

giaùp vaø 1 cung nhò hôïp. Tính ra coù ñeán saùu cung chi phoái ñoàng loaït. Ñieàu naøy seõ

2.Töông quan Phuùc, Meänh vaø Thaân

oøn laïi trong cuoäc ñôøi con ngöøôi. Ba cung naøy laø ba neàn taûng

3.- Töông quan giöõa 3 cung Phuï, Meänh, Baøo

Trong baát cöù laù soá naøo, ba cung

nôi maø con ngöôøi chòu aûnh höôûng maät thieát, ñaëc bieät laø trong suoát

vôùi gia ñình chôù khoâng taùch bieät vôùi gia ñình. Lyù do thöù nhaát laø vì caù nhaân bao giôø cuõng thöøa höôûng huyeát

toäc vôùi cha meï vaø vôùi anh chò em maø phaûi loàng caù nhaân vaøo boái caûnh gia ñình.

4.-Töô q

aèm trong 3 boái caûnh, xaõ hoäi (cung Di), gi a uùc con ngöôøi tuyø thuoäc vaøo ba loaïi haïnh p ùc huù. Cung Phuùc ñöôïc xem nhö moät cung heát söùc quan troïngl, ñoái vôùi phaùi nam boái caûn c n vôùi 3 cung keå treân, cung Phuùc v ca ùi laïi coù moät neàn taûng nhaân baûn vöõng vaøng v

hóa lieân ñôùi giöõa caùc cung.

Laù soá töû vi coù 12 cung. Moãi cung moâ taû moät khía caïnh cuûa con ngöôøi. Nhöng, moãi cung khoâng bao giôø coù yù nghóa ñoäclaäp vaø rieâng reõ. YÙ nghóa moãi cung lieân ñôùi maät thieát vôùi 11 cung coøn laïi. Ñoù laø noùi chung.

Coøn noùi rieâng thì baát cöù cung naøo cuõng chòu aûnh höôûng cuûa cung xung chieáu, 2 cung tam chieáu, 2 cung tieáp ñöôïc giaûi thích roõ hôn trong chöông “Nhaän ñònh veà caùc cung”.

Giöõa 3 cung naøy, söï lieân heä raát chaët cheõ, aûnh höôûng ñeán taát caû cung c caên baûn cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi

Phuï, Meänh vaø Baøo cuõng noái tieáp nhau.

Hai cung Phuï vaø Baøo töôïng tröng cho khung caûnh gia ñình, thôøi gian soáng chung vôùi cha meï, anh chò em

Con ngöôøi ñöôïc khoa Töû-Vi keát hôïp thoáng vaø tính neát di truyeàn cuûa cha meï. Lyù do thöù

hai, laø ít ra cuõng trong tuoåi thieáu nieân, caù nhaân khoâng soáng rieâng reõ, khoâng thoaùt ly gia ñình. Vò trí con ngöøôi ñöôïc khoa Töû-Vi ñaët raát ñuùng choã, moâi tröôøng soáng cuûa caù nhaân ñöôïc dieãn taû raát thích ñaùng.

Vì coù söï lieân heä ñoù, neân trong vieäc ñoaùn soá, chuùng ta khoâng neân coi nheï moái lieân laïc thaân

ng uan giöõa 3 cung Phuùc, Taøi, Di, Phu Theâ

Naèm trong khung caûnh gia ñình, caù nhaân cuõng ñoàng thôøi n a ñ ïo (cung Phu Theâ), vaø sinh keá (cung Taøi). Haïnh ph hu ñoù. Nhö vaä, haïnh phuùc laø moät yù nieäm toång hôïp phong p

cuõng nhö phaùi nöõ, nhôø ôû caùch caáu taïo cuûa noù trong h uûa thôøi theá, cuûa gia ñaïo vaø cuûa sinh keá. Nhôø moái töông qua

aø ùi phuùc khoâng coù gì huyeàn bí vaø linh thieâng maø tra aø suùc tích.

5.-Töông quan giöõa 3 cung Quan, Di, Noâ

Ngay boái caûnh xaõ hoäi, vì taàm aûnh höôûng roäng lôùn cuûa noù, caøng ñöôïc khoa Töû-Vi toång hôïp moät caùch thích ñaùng khi chi tieát hoaù noù thaønh ba laõnh vöïc hoã töông maät thieát:

- laõnh vöïc xaõ hoäi noùi chung, do cung Di moâ taû, chæ thôøi theá, hoaøn caûnh sin hoaït ñoái ngoaïi.

- Laõnh vöïc ngheà nghieäp do cung Quan moâ taû.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 29

- Laõnh vöïc nhaân söï trong hai moâi tröôøng ñoái ngoaïi, do cung Noâ moâ taû, chæ boán haïng ngöôøi uyeàn vaø nhaân tình.

g gia ñình (töông quan Meänh-Phuï)

ôøng, caùc ñaïo phuï töû, phu theâ, huynh ñeä, baèng höõu, ngoaïi hoân, toân ti ñeàu ñö

öû thi. Theo nghóa boùng, khoa Töû-Vi chæ nghieâng cöùu con ngöøôi soáng ôû ngoaøi ñ

ïc, lìa boû coõi ñôøi ñeå töông öùng taïo, hoaëc khoâng boû coõi ñôøi, nhöng töông öùng taâm, ñeå ra ngoaøi nhöõng phuù quyù vinh hoa thì

gaàn guõi nhaát vôùi mình: ñoù laø baïn beø, toâi tôù, thuoäc q

Caû 3 cung naøy ñöôïc boá trí theo theá tieáp giaùp vaø vì ñoù phaûi ñöôïc cöùu xeùt song song môùi coù theå hình dung ngoaïi caûnh moät caùch cuï theå.

Toùm laïi, tinh thaàn toång hôïp laø moät khaûo höôùng ñoäc ñaùo cuûa khoa Töû-Vi, khoa naøy khoâng nhìn con ngöôøi döôùi moät khía caïnh duy nhaát. Söï boá trí caùc cung, caùch caáu taïo yù nghóa cho moät cung, söï lieân ñôùi giöõa caùc cung cho thaáy khoa Töû-Vi ñaõ löu taâm khaûo saùt con ngöôøi qua nhieàu tö caùch cuøng moät luùc:

- Tö caùch cuûa ngöøôi con tron

- Tö caùch anh chò em trong gia ñình (töông quan Meänh-Baøo)

- Tö caùch vôï, choàng (töông quan Meänh/Thaân-Phu Theâ)

- Tö caùch moät phaàn töû xaõ hoäi (töông quan Meänh-Di)

- Tö caùch cuûa ngöôøi baïn, ngöôøi tình, ngöôøi chuû(Meänh-Noâ)

- Tö caùch cuû moät ñoàng nghieäp (töông quan Meänh/Thaân-Quan)

- Tö caùch cuûa cha, meï (töông quan Meänh/Thaân-Töû)

Caùc gieàng moái can thö ôïc moâ taû. Con ngöøôi trong khoa Töû-Vi laø moät toång hôïp caùc ñaïo can thöôøng ñoù.

Maët khaùc, vì muoán toång hôïp, khoa Töû-Vi cuõng khoâng chòu boùc con ngöôøi ra khoûi khung caûnh sinh hoaït. Khoa naøy nghieân cöùu con ngöôøi ñang soáng, trong khung caûnh soáng, trong söï lieân ñôùi chaët cheõ vôùi doøng hoï, vôùi gia ñình, vôùi xaõ hoäi, vôùi ngheà nghieäp. Ñaây laø quan nieäm con ngöøôi trong taäp theå, ñöôïc toång hôïp töø taäp theå, khoâng phaûi laø con ngöôøi rieâng bieät vaø ñoäc laäp vôùi chung quanh. Ñaây laø moät nhaõn quan chính xaùc, phong phuù vaø cuï theå, nhìn con ngöôøi toaøn dieän, toaøn cuïc, toaøn ñôøi (prendre I’homme dans sa totaliteù, dans son inteùgraliteù, dans toute sa vie).

C-PHÖÔNG PHAÙP ÑOÄNG CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Khoa Töû-Vi khoâng khaûo saùt ngöôøi cheát, theo caû nghóa ñen laãn nghóa boùng, theo nghóa ñen, khoa Töû-Vi khoâng tìm hieåu t

ôøi, soáng chung vôùi ñôøi, theo phong hoaù cuûa xaõ hoäi, töùc laø coù vôï choàng, coù con caùi, coù baïn beø, noùi khaùc ñi con ngöôøi vôùi taát caû thaát tình luïc duïc, bò chi phoái bôûi thaát tình luïc duïc, khoâng troán traùnh noù , khoâng tieâu huyû noù. Vôùi nghóa boùng ñoù, con ngöôøi naøo dieät du

khoâng phaûi laø ñoái töông khoa Töû-Vi.

Vì ñaët ñoái töôïng nhö theá cho neân khoa Töû-Vi phaûi aùp duïng phöông phaù ñoäng. Ñoäng coù nghóa laø con ngöôøi khoâng bao giôøi coá ñònh maø luoân luoân thay ñoåi, bò chi phoái bôûi hoaøn caûnh, coù khi chi phoái hoaøn caûnh, luùc thì coù nhöõng ham muoán naøy, luùc thì coù nhöõng khao khaùt noï, suoát ñôøi möu tìm söï thoaû maõn nguyeän voïng, tình caûm, trí tueä, sinh lyù, tieàn baïc…Tuoåi thieáu nieân thì coù sôû thích rieâng,

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 30 tuoåi thaønh nieân thì coù vôï, coù choàng, sinh con, ñeû caùi, laên loùc vôùi xaõ hoäi, vaät loän vôùi ñôøi ñeå tìm mieáng aên, thöùc uoáng, chöùc cao quyeàn troïng, trong moät theá ñua chen raùo rieát. Khaûo saùt ñoái töôïng ñoâng, khoa Töû-Vi trieät ñeå aùp duïng phöông phaùp ñoù theå hieän qua yù nieäm ñoäng cuûa moãi cung, qua Aâm Döông nguõ haønh tính cuûa cung vaø sao, vaø qua quan nieäm ñoäng cuûa nhieàu cung phoái chieáu.

1.-YÙ nieäm ñoäng cuûamoãi cung

Treân laù soá Töû-Vi, söï phoái chieáu naøy cho thaáy tinh thaàn dòch lyù ñoù. Chaúng haïn nhö cung Meänh. Cung naøy khoâng bò ñoùng khung trong caùc sao toïa thuû. Traùi laïi, Meänh bò chi phoái bôû cung Di (töùc laø cuoäc soáng beân ngoaøi, moâi tröøông xaõ hoäi), bò chi phoái bôûi cung Quan (töùc laø cuoäc soáng ngheà nghieäp), bôûi cung Taøi (töùc laø sinh keá). Vì

phuùc keát hôïp töø cung Taøi (töùc laø sinh keá tieàn baïc hay haïnh phuùc vaät chaát), tuø cung Di (töùc laø xaõ hoäi beân ngoaøi, khung caûnh s

g ñoäng.

chòt, linh ñoäng nhö vaäy. Xem Töû-Vi maø thieáu yù eo phöông phaùp ñoäng laø naém moät laàn nhieàu yeáu toá

ñeå toång hôïp, xem caùc yeáu toá ñoù hoã trôï cho nhau, sinh hay khaéc laãn nhau.

2.-Aâm Döông nguõ haønh tính vaø nguõ haønh tính cuûa cung vaø sao

cuûa cung, taïo thaønh moät lieân heä phaûn xaï chaèng chòt, khieán cho nhieàu n

theo moät voøng kín, khoâng coù khôûi ñieåm: Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim, äc. Caùi voøng ñoù cuõng khoâng coù döùt ñieåm. Noù gioáng nhö laø

moät loá

ieán cho nhieàu keû böïc töùc cho raèng coù leõ ngöôøi xöa baøy

ù cuûa khoa Töû-Vi ñeán cuøng

øi vaøo töø tröôøn chi phoái cuûa raát nhieàu yeáu toá ngoaïi caûnh cuõng nhö noäi taïi. N

aûnh naøy cuõng luoân luoân bieán ñoåi. Töøng ñôït, con ngöôøi phaûi thích öùng maõi vôùi moâi sinh môùi: tuoåi nieân thieáu soáng vôùi cha meï, anh em, lôùn leân soáng vôùi vôï choàng, con

vaäy, cung Meäny khoâng tónh, khoâng bieät laäp, khoâng ñoäc laäp vôùi 3 cung kia ñöôïc. Coù aûnh höôûng ñi thì cuõng coù phaûn aùnh laïi, nghóa laø Meänh con ngöôøi cuõng chi phoái laïi xaõ hoäi, ngheà nghieäp vaø sinh keá. Cho neân, theo tinh thaàn dòch vaø ñoäng, khoân bao giôø neân xem cung Meänh moät caùch rieâng reõ, maø phaûi xem noù trong boái caûnh 3 cung phoái chieáu.

Cung Phuùc cuõng vaäy, Phuùc con ngöôøi goàm coù phaàn phuùc cô höõu, quyeát ñònh bôûi caùc sao toaï thuû ôû cung Phuùc vaø phaàn

oáng hay haïnh phuùc xaõ hoäi), töø cung Phu Theâ (töùc laø tieåu gia ñình, vôï choàng hay haïnh phuùc gia ñaïo). Caû 3 cung ñoù dính lieàn vôùi cung Phuùc laøm cho cung Phuùc theâm soán

Nhöõng cung khaùc cuõng ñeàu lieân ñôùi, chaèng nieâm ñoäng thì keát luaän thieáu hoàn. Xem Töû-Vi th

Ñeå coù moät hình aûnh, coù theå ví con ngöøôi nhö moät hôïp kim (allege), ñöïôc moät soá kim loaïi keát thaønh. Taùc hoùa giöõa caùc ñôn chaát ñoù thaønh ra hôïp chaát chung cuoäc ñôøi. Mang Aâm Döông nguõ haønh vaøo cung, vaøo sao, khoa Töû-Vi cuï theå hoaù dòch lyù vaø ñoäng tính cuûa moãi yeáu toá ñeán moät möùc ñoä quaù söùc phong phuù. Thaät vaäy, trong cung, ít ra cuõng phaûi coù 6, 7 vì sao thuoäc 5 haønh khaùc nhau, taùc ñoäng laãn nhau vaø taùc ñoäng vôùi haønh

göôøi bò laïc vaøo moät meâ hoàn traän, kieåu nhö baùt quaùi traän ñoà cuû Khoång Minh vaäy. Nguõ haønh töông sinh Kim sinh Thuûy roài Thuûy trôû laïi sinh mo

i noùi bình daân cho raèng “kyø nhoâng laø oâng kyø ñaø, khaùc ñaø laø cha kaéc keù, caéc keù laø meï kyø nhoâng”, roát cuoäc khoâng bieát con naøo laøm chuùa. Caùi voøng sinh khaéc cuûa nguõ haønh cuõng laãn quaãn nhö vaäy. Noù laøm cho Töû-Vi khoù ñoaùn. Ñieàu naøy kh

ra sinh khaéc nguõ haønh coát ñeå caét nghóa nhöõng caùi gì khoâng theå caét nghóa ñöôïc. Duø sao, trong muïc naøy, ta thaáy raèng Aâm Döông Nguõ Haønh ñaõ dieãn ñaït ñoäng tính vaø dòch ly

cöïc.

Khoa naøy ñaõ ñaët con ngöô où laø moät sinh vaät raát phöùc taïp trong söï caáu taïo vaø trong phaûn öùng, bieán ñoåi trong taâm tính

vaø trong hoaøn caûnh. Chính hoaøn c

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 31 caùi, va c

coøn nguyeân veïn.

N rong theá lieân hôïp

ïôc chia laøm hai thôøi kyø toång quaùt:

aïnh ñeán söï bieán dòch cuûa

4.-Qua

h cuûa naêm ño

, vì ñaõ troùt cha

haïm vôùi ngheà nghieäp, möu caàu sinh keá, giao thieäp vôùi xaõ hoäi, khieán cho tính neát tieân khôûi khoâng

goøai ñoäng tính cuûa moåi cung vaø cuûa Aâm Döông nguõ haønh coøn phaûi keå ñoäng tính t caùc cung.

3.-yù nieäm ñoäng trong cuïc dieän cuûa Meänh vaø Thaân

Ñôøi ngöôøi ñö

- Meänh laø thôøi gian luùc sinh cho ñeán khoaûng 30 tuoåi

- Thaân laø thôøi gian coøn laïi.

Sôû dó ngöøôi xöa choïn tuoåi 30 ñeå phaân bieät hai giai ñoaïn naøy vì tuoåi 30 ñöôïc xem nhö tuoåi thaønh thaân. Noù ñaùnh daáu moät böôùc môùi cuûa ñôøi ngöôøi, luùc caù nhaân ñaõ tröôûng thaønh veà maët xaõ hoäi, coù cô hoäi giao tieáp nhieàu vôùi ngoaïi caûnh, luùc caù nhaân phaûi töï laäp thaân, caùc yeáu toá xaõ hoäi chi phoái ñôøi soáng con ngöôøi nhieàu hôn.

Duø sao, khi phaân bieät Thaân vôùi Meänh, khoa Töû-Vi muoán nhaán m cuoäc ñôøi.

n nieäm ñoäng trong cuïc dieän haïn

Ngoaøi söï bieán dòch lôùn trong Meänh vaø Thaân, coøn coù nhieàu bieán dòch nhoû hôn trong moãi vaän haïn. Khoa Töû-Vi chia vaän haïn ra laøm nhieàu heä caáp.

- Ñaïi haïn, töùc laø thaäp nieân, keùo daøi 10 naêm. Moãi ñaïi haïn ñöôïc moät cung quaûng dieãn. Ñaïi haïn ñaùnh daáu nhöõng bieán dòch cuûa 10 naêm trong khuoân khoå cuûa Meänh hoaëc Thaân.

- Tieåu haïn, töùc laø töøng naêm, cuõng do moät cung quaûng dieãn ñeå ghi daáu nhöõng bieán dòc ù trong khuoân khoå 10 naêm

- Nguyeät haïn, töùc laø moät thaùng, ñöôïc 12 cung laàn löôït moâ taû, ghi daáu nhöõng bieán dòch cuûa thaùng trong khuoân khoå moät naêm.

- Nhaät haïn töùc laø moät ngaøy, moãi ngaøy do moät cung quaûng dieãn, ghi daáu caùc bieán coá trong ngaøy.

- Thôøi haïn töùc laø moät giôø, (giôø aâm lòch keùo daøi 2 tieáng) moãi giôø ñoùng ôû moät cung.

- Qua söï phaân bieät tinh vi ñoù, chuùng ta thaáy raèng khoa Töû-Vi quan nieäm ñôøi soáng con ngöôøi raá lieân tuïc vaø lin ñoäng qua nhöõng bieán coá xaûy ra cho töøng giôø, chôù khoâng phaûi töøng naêm, töøng thaùng.

Tuy nhieân, ñaây chæ laø nguyeân taéc. Treân thöïc teá, ñôøi ngöôøi khoâng quaù linh ñoäng nhö vaäy. Thoâng thöôøng, nhöõng bieán coá xaûy ra chæ ñuùng ñeán caáp nguyeät haïn laø nhieàu. Thænh thoaûng, coù theå ñuùng ñeán nhaät haïn. Nhöng, caøng xuoáng thaáp ñeán nhaät haïn, thôøi haïn, möùc ñoä chính xaùc caøng giaûm ñi. Khoa Töû-Vi coù tham voïng toång hôïp ñôøi ngöôøi töøng giôø. Ñaây quaû laø moät aûo voïng. Nhöng

áp nhaän dòch lyù, cho neân laù soá phaûi phaân bieät caùc thôøi haïn döø daøi ñeán ngaén, khoâng theå döøng laïi nöõa chöøng ñöôïc. Duø sao, söï phaân bieät ñoù chæ ñeå chöùng toû dòch lyù cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi maø

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 32 thoâi. Ngöôøi khaûo saùt Töû-Vi chæ neân chaáp nhaän dòch lyù ñoù moät caùch töông ñoái, coù möùc ñoä, ñeán moät heä caáp thôøi gian naøo ñoù. Khoâng neâm baùm vaøo tuyeät ñoái trong luaät ñoäng.

taêng cöôøng, hoaëc bò giaûm nghóa, coù khi maât haún. Ví duï nhö Hoùa Loäc chæ tieàn baïc gaëp Tuaàn hay Tr

sao khaùc ñi keøm. Maëc duø khoa Töû-Vi coù phaân bieät 2 loaïi caùt tinh vaø hung tinh, nhöng, khi caùt tinh

raát thöïc tieãn veà caùc döõ kieän. Moät döõ ieän töï noù khoâng toát hay khoâng xaáu. Caùi toát hay xaáu tuøy thuoäc choã duïng cuûa noù. Cho neân, phaûi xeùt hoã duïng cuûa döõa kieän, chôù khoâng neân xem xeùt rieâng reõ döõ kieän ngoaøi tröôøng hôïp aùp duïng.

Sau cuøng, nguõ haønh cuûa sao trong moãi cung caøng laøm cho caùc sao theâm linh ñoäng veà yù át phaûi thònh hôn laø ñoùng ôû cung Kim. Sao Hoûa doùng ôû cung

Thuyû, haún phaûi bò giaûm nghóa nhieàu. Neáu gaëp theâm sao khaùc haønh chi phoái, yù nghóa caøng phöùc taïp hôn nöõa

höõng daãn chöùng treân cho thaáy khoa Töû-Vi tieâm nhieãm tinh thaàn ñoäng, chaáp nhaän dòch lyù nhö moät nguyeân taéc cô baûn, baát khaû phaân vôùi ñoái töôïng khoa Töû-Vi nhö m nhaän nguyeân lyù

où.

Thaät vaäy, khi nhaø t i, oâng ñaõ caên cöù vaøo Kinh Dòch. Kinh Dòch laø boä saùch khaûo saùt lu ûa söï vaät. Trieát Ñoâng phöông nhìn vuõ truï vaø con ngöôøi nhö khoâng gian. Hình theå vaø n oâng bao giôø coá ñònh. Caû hình theå laãn noäi traïng ñeàu laø keát quaû cuûa m oâng ngöøng laïi ôû moät giai ñoaïn naøo. Con ngöôøi cuõng ñöôïc xem nhö laø hình thaùi soáng cuûa con ngöôøi. Cho neân, vì l soáng cuûa con ngöôøi töùc laø aùc. Thieáu moät yeáu toá, con ngöôøi

5. Quan nieäm ñoâng qua caùc sao

Moãi sao trong khoa Töû-Vi coù nhieàu nghóa, toái ña coù theå coù ñeán 9 nghóa. Neáu ñöùng rieâng reõ, moãi sao coù yù nghóa coá ñònh. Nhöng, neáu ñi chung vôùi sao khaùc, yù nghóa ñoù bieán ñoåi ít nhieàu, hoaëc ñöôïc

ieät thì khoâng theå giaøu coù, ít ra cuõng trong giai ñoaïn naøo ñoù, hoaëc chæ coù ñuû aên, hoaëc coù theå tuùng thieáu. Vì vaäy, khoâng theå taùch rôøi sao ra khoûi boái caûnh caùc sao khaùc, khoâng theå xem moät sao nhö moät yeáu toá ñoäc laäp vaø bieät laäp. Phaûi nhìn sao qua söï hoäi tuï vôùi caùc sao khaùc ñeå tìm yù nghóa vaø möùc ñoä thích hôïp nhaát cuûa noù. YÙ nghóa moät sao bao giôø cuõng coù tính caùch ña dieän vaø lieân ñôùi.

Maët khaùc, yù nghóa cuûa moãi sao coøn thay ñoåi theo thôøi gian. Ví duï nhö sao Ñaøo Hoa, sao Hoàng Loan haún phaûi coù nghóa raát maïnh luùc con ngöôøi coøn treû, bao haøm caû trong taâm lyù vaø sinh lyù. Nhöng, ñeán tuoåi giaø 2 sao naøy bieán nghóa hoaëc giaûm nghóa hoaëc maát caû yù nghóa, coù theå chæ coøn bao haøm khaû naêng taâm lyù maø thoâi. Traùi laïi 2 sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp chæ tai hoaï, coù theå aûnh höôûng maïnh veà giaø nhieàu hôn laø luùc treû. Luùc giaø, Khoâng, Kieáp coù theå coù caû yù nghóaveà beänh, veà hoïa trong khi luùc treû, coù theå Khoâng, Kieáp chæ coù moät trong hai taùc duïng maø thoâi.

Ngoaøi ra, cuõng vì dòch lyù cuûa caùc sao, cho neân khoâng coù sao naøo hoaøn toaøn toát hoaëc xaáu. Söï toát xaáu coøn tuyø thuoäc vò trí vaø nhöõng

ñi chung vôùi hung tinh, yù nghóa cô höõu bò bieán ñoåi, sao toát trôû thaønh bôùt toát, sao xaáu trôû thaønh bôùt xaáu. Vaû chaêng, ngay nhöõng sao thuoäc loaïi xaáu nhö Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Hoûa, Linh laïi toû ra thích hôïp vôùi caùch voõ vaø phuø hôïp cho caùch voõ höng vöôïng theâm. Nhöõng ví duï naøy cho thaáy raèng khoa Töû-Vi coù moät quan nieäm k c

nghóa. Sao moäc ñoùng ôû cung Thuûy, ta

N khaûo saùt vaø phöông phaùp khaûo saùt. Maát ñoäng tính,

aát linh hoàn. Ngay töø khi ñöôïc saùng laäp, khoa Töû-Vi voán ñaõ chaáp ñ

huûy toå Traàn Ñoaøn baøy ra moân Töû-V aät chuyeån ñoäng cuûa vaïn vaät, nhöõng nguyeân taéc chi phoái ñoäng tính cu

nhöõng ñoäng vaät, bieán dòch vôùi thôøi gian vaø oäi traïng cuûa caùc gaät ñaàu vaät kh oät quaù trình thay ñoåi lieân tuïc, kh ñoäng vaät vaø khoâng thoaùt khoûi quy luaät bieán dòch ñöôïc. Dòch

yù do ñoù, khoa Töû-Vi khaûo saùt con ngöôøi soáng vaøtrong giai ñoaïn giai ñoaïn con ngöôøi soáng baèng hoàn laãn x

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 33 khoâng coøn soáng nöõa. Vì v ho nhöõng ngöôøi ñaõ cheát. Khoâng bao giôø Töû-Vi tìm eo doõi aâm kieáp cuûa hoï. Khoa Töû-Vi cuõng khoâng bao giôø khaûo saùt ngöøôi thoaùt tuïc. Töùc laø giaûn dò laø keû thoaùt tuïc töï y cuûa ngöôøi theá tuïc, khoâng chòu söï chi phoái toaøn boä cuûa cuïc dieän soáng thoâng

Ñoái töôïng cuûa khoa oøn soáng maø coøn laø ngöøôi soáng chung vôùi ñôøi, quan nieäm coõi ñô . Bao giôø con ngöôøi choái boû loái soáng naøy, ngöôøi ñoù seõ khoâng coøn laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi nöõa.

uan nieäm khaû chaáp veà Aâm Döông Nguõ Haønh

Kinh Dòch.

uïc Hy ñeán Khoång Töû

• Noäi dung boùi toaùn cuûa Kinh Dòch.

aäy, khoa Töû-Vi khoâng aùp duïng cho moät töû thi, c toøi aâm hoàn cuûa keû quaù coá, hoaëc th

tuy coøn soáng ôû ñôøi maø xa laùnh vieäc ñôøi vì lyù do ù rôøi khoûi khung caûnh soáng thöôøng.

Töû-Vi chaúng nhöõng laø con ngöôøi c øi nhö choã ñöùng baét buoäc cuûa mình

Chöông ba

NHAÄN ÑÒNH VEÀ TRIEÁT LYÙ CAÊN BAÛN CUÛA KHOA TÖÛ VI

• Noäi dung trieát lyù cuûa khoa Töû-Vi • Nhaän ñònh veà söï caáu taïo vaø söï chi phoái cuûa Aâm Döông Nguõ Haønh. • Trong nhaõn quan Trung Hoa • Trong nhaõn quan Taây phöông • Nhaän ñònh veà söï öùng duïng Aâm Döông Nguõ Haønh vaøo laù soá. • Coâng duïng cuûa Aâm Döông Nguõ Haønh. • Q • Phuï luïc: Ñaïi cöông veà Kinh Dòch • Nguoàn goác • Caùch thöùc laøm Kinh Dòch töø Ph • Noäi dung trieát lyù cuûa Kinh Dòch. • Noäi dung ñaïo lyù cuûa Kinh Dòch.

A.-NOÄI DUNG TRIEÁT LYÙ CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Maëc duø khoa Töû-Vi xuaát hieän hoài tröôùc theá kyû thöù 10, taïi Trung Hoa, döôùi ñôøi nhaø Toáng, do coâng trình tröôùc taùc cuûa ñaïo só Traàn Ñoaøn, nhöng yù nieäm sô khai cuûa trieát lyù khoa naøy coù töø ñôøi vua

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 34 Phuïc Hy, khoaûng 44 theá kyû tröôù Taây lòch, töù laø 5.400 naêm tröôùc khi boä moân Töû-Vi ra ñôøi. Trieát lyù naøy ñöôïc ñôøi sau goïi laø trieát lyù cuûa Dòch trong ñoù noäi dung caên baûn laø lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh.

Nhöõng taùc giaû höõu coâng ñaõ töøng khai saùng vaø khai trieån lyù thuyeát naøy suoát 54 theá kyû tröôùc Traàn Ñ

inh Dòch, bò caùc hoïc giaûc cho laø khoâng

ùi Töôïng Soá, aùp duïng lyù thuyeát Dòch Aâm Döông Nguõ Haønh vaøo vieäc boùi toaùn. M

1.-Thaù

thích söï caáu taïo vaø söï vaän chuyeån cuûa vuõ Trung Hoa, nghóa laø moät quan nieäm veà söï hình thaønh vaø

söï bieán

oaøn keå ra cuõng khaù nhieàu. Ta phaûi keå vua Phuïc Hy (44 theákyû tröôùc Taây lòch), vua Haï Vuõ (22 theá kyû tröôùc Taây lòch), ñöùc Khoång Töû, (5 theá kyû tröôùc Taây lòch), Traâu Dieãn (3 theá kyû tröôùc Taây lòch). Ñoång Troïng Thö (190 – 105 tröôùc Taây lòch).

Tröôùc Traâu Dieãn, lyù thuyeát naøy coøn rôøi raïc, baøng baïc, chöa maáy heä thoáng hoaù, bò nhieàu dò nghò veà nguoàn goác vaø taùc giaû (nhö tröôøng hôïp Khoång Töû ñoái vôùi K

do Ngaøi soaïn). Ñeán Traâu Dieãn, moät hoïc phaùi goïi laø “Aâm Döông gia” môùi ñöôïc saùng laäp haún hoi. Töø ñoù, lyù thuyeát ñöôïc ñaøo saâu, giaûi thích vaø phaùt trieån ñaëc bieät nhôø Ñoång Troïng Thö, ñôøi nhaø Haùn. Hoï Ñoång laäp ra pha

öôøi theá kyû sau, ñaïo só Traàn Ñoaøn ñaõ tham chieáu lyù thuyeä ñeå baøy ra khoa Töû-Vi, cho ñeán nay haõy coøn ñöôïc löu truyeàn.

Trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, chuùng ta ñaõ coù dòp baøn caën keõ noäi dung cuûa lyù thuyeát naøy, töôûng chæ caàn nhaéc laïi vaøi ñieåm chính.

i Cöïc, Aâm Döông, Töù Töôïng, Baùt Quaùi, Nguõ Haønh.

Lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh laø moät loái giaûi truï. Tröôùc heát ñaây laø moät vuõ truï quan cuûa

hoaù cuûa vaïn vaä trong vuõ truï, töùc laø trong khoâng gian vaø qua thôøi gian(*).

Theo coå nhaân Trung Hoa, luùc ñaàu, vuõ truï chæ laø moät khoái hoãn ñoän khoâng roõ ñöôïc baûn chaát vaø

ñaëc tính ñöôïc goïi laø Thaùi Cöïc, trong ñoù chöù saün hai ñoäng theå töông phaûn meänh danh laø khí Aâm vaø khí Döông. Hai khí naøy keát hôïp nhau ñeå sinh hoùa maõi maõi, taïo thaønh boán boä maët hay Töù Töôïng (hình dung baèng 4 muøa Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng). Töø ñoù, Töù Töôïng, nhôø aûnh höôûng khoâng ngöøng cuûa Aâm, Döông, khai sinh theâm taùm hieän töôïng môùi: Kieàn chæ trôøi, Khoân chæ ñaát, Chaán chæ saám seùt, Toán chæ gioù, Khaûm chæ nöôùc, Ly chæ löûa, Caán chæ Nuùi, Ñoaøi chæ chaèm hay ñoàng coû, bình nguyeân. Taùm hieän töôïng naøy ñöôïc goïi laø Taùm Queû hay Baùt Quaùi, theå hieän 8 hình daïng khaùc nhau cuûa boä maët vuï truï. Ñoù laø noùi veà daïng.

Coøn chaát cuûa vuõ truï cuõng ñöôïc thoaùt sinh töø Baùt Quaùi, do Aâm Döông laøm ñoäng löïc, goàm 5 loaïi goïi laø Nguõ Haønh: Moäc (caây coû), Hoûa (löûa, hôk noùng), Thoå (chæ ñaát, khoaùng chaát töø kim khí),

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 35 Kim (chæ vaøng hay noùi chung laø caùc loaïi kim khí) vaø Thuûy (nöôùc, chaát loûng). Toùm laïi, coå nhaân Trung Hoa cho raèng luaät sinh lieân tuïc giöõa hai khí Aâm Döông trong Thaùi Cöïc phaùt sinh ra 4 töôïng, 8 daïng vaø 5 chaát, noùi vaên hoa laø Töù Töôïng, Baù Quaùi vaø Nguõ Haønh.

göôïc laïi 5 chaát ñoù cuõng coù ñoái kî nhau goïi laø khaéc. YÙ nieäm naøy töông ñoái môùi meû vì töø aéc. Quy

g khaùc.

trong khoâng gian vaø thôøi gian, laø nguy

2.-Sö

rung Hoa

nhö theá. Vì ñoàng chaát vaø ñoàng bieán, neân giöõa vaïn vaät vaø con ngöôøi coù moái töông öùng maät

án khi Traàn Ñoaøn laäp ra khoa Töû-Vi, oâng chæ coøn giöõ laïi caùc yù nieäm vaø qui luaät sinh hoùa

eän con ngöøôi. Vì Traàn Ñoaøn laø moät nhaø boùi toaùn, neân oâng coù nhu caàu dieãn ñaït ñònh luaät

on ngöôøi vaø cuoäc ñôøi. Oâng ñaõ ñaët ra caùc “sao” ñeå theå hieän caùc o moâ taû naêng khieáu, tính tình, coù sao moâ taû cuoäc

soáng theá tuïc döôùi moïi hình thaùi vaø phöông dieän(giaøu ngheøo, thoï, yeåu, beänh, hoaï, cheát, sinh, döôõng….) Coù sao moâ taû hoaøn caûnh soáng cuûa caù nhaân (ngheà nghieäp, gia ñaïo, con caùi, cha meï, baïn beø…). moâ taû caùc yeáu toá chi phoái ung, sao ñeàu coù Aâm Döôn m Döông nguõ haønh. Keát q

öôøi coù giaù trò naøo trong vieäc tieân ñoaùn vaän meänh con ngöôøi. Nhö vaäy, ta caàn nhaän ñònh trôû laïi lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh trong vuõ truï quan Trung Hoa.

Ñeán giai ñoaïn naøy thì Nguõ Haønh tieáp sin laãn nhau theo moät quy taéc coá ñònh vaø moät chieàu laø: Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim, vaø Kim sinh Thuûy vaø Thuûy sinh Moäc, töùc laø coù 5 voøng sinh, theo thöù töï keå treân.

N Thaùi Cöïc ñeán Nguõ Haønh, coå nhaân chæ noùi ñeán sinh. Maõi ñeán Nguõ Haønh môùi ñeà caäp ñeán kh taéc khaéc cuõng coá ñònh vaø moät chieàu, theo thöù töï Moäc khaéc Thoå, Thoå khaéc Thuûy, Thuûy khaéc Hoûa, Hoûa khaéc Kim, Kim khaéc Moäc, töùc laø cuõng coù 5 voøn

Söï sinh vaø söï khaéc naøy laø ñònh leä chung cuûa vaïn vaät eân taéc caên baûn cuûa ñaïo dòch (con ñöôøng bieán hoaù).

ï töông ñoàng giöõa vuõ truï vaø con ngöôøi

Caùi loái quan nieäm veà söï hình thaønh vaø söï bieán hoaù cuûa vuõ truõ naøy ñöôïc coå nhaân T ñoàng hoùa cho con ngöôøi. Noùi nhö theá nghóa laø coå nhaân Trung Hoa cho raèng con ngöôøi ñöôïc hình thaønh do söï keát hôïp 2 khí Aâm Döông vaø 5 chaát Nguõ Haønh. Con ngöøôi cuõng bieán hoaù theo qui luaät sinh khaéc cuûa 7 yeáu toá ñoù.

Thaønh thöû môùi ñaët ra, trai laø Döông (aûnh höôûng döông öu theá), gaùi laø Aâm(aûnh höôûng aâm öu theá), trai hay gaùi ñeàu ñöôïc 5 chaát keát hôïp nhau, theo quy luaät sinh, khaéc keå treân. Vaø con ngöôøi cuõng bieán dòch thieát: ñoù laø lyù thuyeát “Thieân Nhaân Töông Döõ” hay laø lyù thuyeát “Thieân Ñòa Vaïn Vaät ñoàng nhaát theå”.

3.-Söï öùng duïng vaøo khoa Töû-Vi

Ñe Aâm Döông vaø Nguõ Haønh, coøn Töù Töôïng vaø Baùt Quaùi ñöôïc coi nhö thöù yeáu, khoâng goùp phaàn quyeát ñònh cuïc di sinh hoaù cuûa vuõ truï thaønh ñònh luaät sinh hoaù cuûa ñôøi ngöôøi. Nhu caàu naøy khieán cho oâng phaûi ñaët ñeå theâm nhöõng yeáu toá khaùc ñeå moâ taû c yeáu toá ñoù. Coù sao moâ taû caù tính, hình daùng, coù sa

Oâng ñoà bieåu hoaù caùc sao ñoù vaøo moät laù soá, ñöôïc chia thaønh nhieàu sao con ngöôøi vaø cuoäc soáng. Theå theo lyù thuyeát Aâm Döông, nguõ haønh, c g tính vaø nguõ haønh tính, taùc ñoäng laãn nhau theo quy luaät sinh khaéc cuûa Aâ uaû cuûa söï bieán hoaù naøy giuùp tieân ñoaùn ñöôïc vaän meänh caù nhaân. Noäi dung khoa boùi toaùn cuûa

Traàn Ñoaøn chæ coù theá.

Vaán ñeà ñaët ra cho chuùng ta laø xeùt xem söï öùng duïng trieát lyù Aâm Döông nguõ haønh vaøo caùc yeáu toá chi phoái con ng

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 36

B. NHAÄN ÑÒNH VEÀ SÖÏ CAÁU TAÏO VAØ SÖÏ CHI PHOÁI CUÛA AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH

Quan nieäm vuõ truï coå nhaân Trung Hoa coù giaùtrò gì ?

Chæ coù theå coù hai khaûo höôùng nhaän xeùt vuõ truï quan Trung Hoa:

- Moät laø ñöùng treân khuoân khoå tö töôûng Trung Hoa.

- Hai laø ñöùng trong khuoân khoå tö töôûng Taây phöông.

1. Nh

a) Thu

Taây phöông

-

aän xeùt veà thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh trong Khuoân khoå tö töôûng Trung Hoa.

Neáu theo khaûo höôùng cuûa Trung Hoa ñeå pheâ bình lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh thì thieån nghó, baát cöù ai cuõng gaëp khoù khaên boái roái, khieán cho khoâng theå pheâ bình ñöôïc ly naøy moät caùch ñuùng nghóa. Coù nhieàu lyù do:

yeát Aâm Döông Nguõ Haønh khoâng phaûi cuûa moät Taùc giaû, cuõng khoâng phaûi laø thuyeát cuûa moät thôøi ñaïi.

Traùi laïi, lyù thuyeát naøy do caû moät truyeàn thoáng trieát hoïc boài ñaép töø theá kyû thöù 9 sau maø vaãn coù hoïc giaûboå chính. Nhö vaäy, tính theo thôøi gian lyù thuyeát naøy phuû truøm 63 theá kyû.

Vaán ñeà ñaët ra laø ngöôøi pheâ bình neân ñöùng vaøo thôøi ñaïi naøo ? Nhaän xeùt tö töôûng naøo? Pheâ bình taùc giaû naøo?

b) Thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh coù treân 20 taùc giaû goùp baøn, khi thì boå tuùc, khi thì du nhaäp khaùi nieäm môùi.

Coù caû thaûy 6 traøo löu tö töôûng veà nguoàn goác cuûa vuõ truï, trong ñoù coù baøn tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp veà Aâm Döông nguõ haønh :

Ñaïo luaän cuûa Laõo Töû.

- Thaùi cöïc luaän cuûa Dòch Truyeän.

- Khí luaän cuûaHaø Höu, Trònh Huyeàn, Löu Thieäu vaø Tröông Hoaøng Cöø.

- Duy lyù luaän hay Lyù khí cuûa Trình Minh Ñaïo, Trình Y Xuyeân, Chu Hi…

- Duy taâm luaän cuûa Luïc Töôïng Sôn, Döông Giaûn, Vöông Döông Minh, Traïm Nhöôïc Thuyû, Tieán Ñöùc Hoâng, La Hoàng Tieân.

- Khí luaän phuïc höng cuûa Vöông Thuyeàn Sôn, Nhan Taäp Trai, Lyù Nhöôïc Thuyû, Tieán Ñöùc Hoàng, La Hoàng Tieân.

- Ña nguyeân luaän cuûa Höôùng Tuù vaø Quaùch Töôïng.

Moãi hoïc phaùi hieåu vaán ñeà moät khaùc, coùkhi söï khaùc bieät heát söùc caên baûn, vì theá, khoâng theå nhaân danh hoïc phaùi naøy ñeå baøi baùc hoïc phaùi kia. Cuõng khoù coù theå dung hoøa nhöõng khaùi nieäm quaù ö dò bieät veà ñònh danh vaø veà noäi dung.

oäi dung caùc yù nieäm caên baûn, veà caùch giaûi thích söï bieán hoùa, veà thöù töï xeáp loaïi vaøi yù nieäm. Trong 6 traøo löu ñoù, hôn 20 taùc giaûkhoâng ñoàng yù nhau veà caùch meänh danh nguoàn goác vuõ truï, veà n

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 37 šNhöõng dò bieät veà caùch meänh danh.

Cuõng thôøi nguoàn goác cuûa vuõ tru maø moãi hoïc phaùi keå treân meänh danh moät khaùc vaø laém khi, hau. Theo saùch Ñaïi cöông trieát hoïc Trung Quoác

cuûa ha trong moät hoïc phaùi caùch goïi cuõng khoâng gioáng n

i cuï Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ thì coù ñeán 12 loái goïi : Ñaïo, Thaùi cöïc, Nguyeân Huyeàn, Voâ Cöïc, Trôøi, Khí, Nguyeân nhaát, Thaùi hö, Lyù, Khí vaø Taâm.

Coù vaøi taùc giaû hieåu gioáng nhau veà nguoàn goác vuõ truï tuy hoï goïi khaùc nhau. Ví duï nhö Dòch phaùi goïi laø Thaùi Cöïc, coøn Döông Huøng thì goïi laø Huyeàn.

Coù taùc giaû neâu teân goïi nguoàn goác vuõ truï maø khoâng moâ taû tính chaát (Ñoàng Troïng Thö).

Nhieàu taùc giaû coù moâ taû, ñoâi khi raát roõ raøng, nhöng raát uaån khuùc vaø dò bieät. Khi thì cho nguyeân goác cuûa vuõ truï laø khí sieâu hình, khi thì cho laø höõu hình, khi thì cho laø veà phöông dieän naøo ñoù laø sieâu hình, coøn veà phöông dieän khaùc laø höõu hình, khi thì phaân bieät luùc tuï khí, taùn khí maø ñònh chaát, cuõng thôøi goïi chung laø “lyù” maø hoï Trình hieåu laø lyù töï nhieân, coøn em y thì hieåu laø lyù sôû nhieân, khi thì cho nguyeân goác laø khi thì cho nguyeân goác laø lyù, khi thì khí, khi thì lyù khí.

Rieâng veà Aâm Döông, coù ngöôøi cho ñoù laø hai khí, coøn Chu Hi cho laø chæ coù moät khí duø coù hai chöõ khaùc nhau, coù ngöôøi cho ñoù laø lyù, coù taùc giaû cho Löôõng Nghi laø Aâm Döông (Dòch phaùi), coøn Chu Hi cho Löôõng Nghi laø trôøi ñaát.

Veà nguõ haønh cuõng vaäy. Laàn löôït ngöôøi ta thaáy nguõ haønh ñöôïc xem laø khí (Ñoång Troïng Thö), laø chaát (Chu Hi), laø theá löïc (Phuøng Höõu Lan).

šNhöõng dò bieät veà caùch giaûi thích söï bieán hoùa. Maëc duø caùc trieát gia haàu nhö töông ñoàng veà quy luaät bieán hoùa cuûa vuõ truï (chaúng haïn nhö

xem laø ñoäng luoân luoân, theo luaät chi phoái phaûn phuïc, caên nguyeân cuûa söï vaät, löôõng nhaát maø ñieàu hoøa ñe

ì oâng noùi raèng luùc chö

å bieán hoùa), nhöng vaãn coøn coù nhieàu dò bieät veà caùch caáu taïo vaïn vaät, nguõ haønh.

Chaúng haïn nhö theo Dòch phaùi thì nguyeân toá sinh thaønh vaïn vaät laø Aâm Döông, coøn Chu Ñoân Di thì cho raèng Aâm Döông coøn phaûi hôïp vôùi Nguõ Haønh maø ngöng tuï laïi môùi caáu thaønh vaïn vaät.

Cuõng theo Dòch phaùi, Aâm Döông sinh Töù Töôïng, Töù Töôïng tieáp sinh Baùt Quaùi, Chu Ñoân Di thì cho raèng Aâm Döông sinh ra Nguõ Haønh roài 5 khí naøy phaân taùn ra thaønh Töù Töôïng. Coøn Ñoàng Troïng Trö vieát : “khí cuûa trôøi ñaát, hôïp thì laø moät, chia thì laø Aâm vaø Döông taùch ta laøm 4 muøa, baøy xeáp thaønh Nguõ Haønh” (khoâng qua Baùt Quaùi).

Ñeán Ñaùi Ñoâng Nguyeân, thì Aâm Döông phuû truøm caû Nguõ Haønh : “Khi noùi ñeán khí Aâm, Döông laø noùi goàm caû khí Nguõ haønh, vaø khi noùi ñeán khí Nguõ Haønh laø noùi goàm caû khí Aâm, Döông ôû trong”.

Coøn rieâng veà Nguõ Haønh, trong tö töôûng Chu Hi, ngöôøi ta thaáy coù maâu thuaãn. Khi th a chia, Trôøi Ñaát sinh ra vaät, Nguõ Haønh ñaàu tieân laø Thoå.

š Nhöõng dò bieät trong thöù töï xeáp loaïi caùc yù nieäm Theo Thieân Hoàng Phaïm thì thöù töï Nguõ Haønh ñöôïc xeáp laø Thuyû, Hoûa, Moäc, Kim, ThoÃ¥. Coøn

Ñoàng Troïng Thö thì aán ñònh khaùc : Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuyû.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 38

Ngoaøi ra, nhö treân ñaõ daãn, Chu Hi noùi Thuyû vaø Hoûa laø hai chaát ra ñôøi tröôùc nhaát, roài coøn coù choã laïi noùi Thoå laø haønh ñaàu tieân.

Ñöùng tröôùc söï dò bieät quaù nhieàu trong tö töôûng caùc trieát gia Trung Quoác, vieäc ñaët buùt pheâ bình lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh heát söùc baát traéc, voõ ñoaùn haàu heát nhö baát khaû thi. Vì vaäy, coù quan ñieåm cho raèng ta thöû ñöùng trong khuoân khoå tö töôûng Taây phöông ñeå nhaän xeùt veà lyù thuyeát naøy.

oïc chöù khoâng phaûi hoaøn toaøn caùi nhìn sieâu hình, phi lyù hoùa cuûa Ñoâng phöông. Thaønh thöû, trong khi Trung Hoa toång hôïp caùc hieän töôïng baèng

soi saùng söï kieän, moå xeû vaät chaát ñeå thí ghieäm bao iôø chò õan vôùi loái suy luaän ñôn thuaàn, duø laø suy luaän duy lyù.

Trong khi ñi tìm caùc yù nieäm, Taây phöông vaø Trung Hoa theo hai khaûo höôùng khaùc nhau. Ví uï nhö Aâm Döông laø hai yù nieäm ñöôïc ña soá trieát gia Ñoâng phöông hieåu laø hieän töôïng, töùc laø

nguyeân lyù bao truøm caùc bieåu thò raûi raùc khaùc thì Taây phöông chæ nghieân cöùu töøng bieåu thò cuûa caùi hieän tö

nhöõng yeáu toá

2. Thöû nhaän xeùt lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh trong Khuoân khoå tö töôûng khoa hoïc Taây phöông.

Tröôùc nhöõng dò bieät saây xa veà taát nhieân neâu treân, vieäc pheâ bình Trieát Ñoâng baèng khaûp höôùng Taây phöông cuõng laø moät vieäc laøm taùo baïo, daãy ñaày baát traéc, sai laàm. Ñoâng hoïc vaø Taây hoïc khaùc nhau saâu saéc veà noäi dung caùc yù nieäm, chöa keå ñeán söï khaùc bieät veà theá ñöùng sieâu hình hay vaät chaát cuûa moãi ngaønh hoïc.

 Veà phöông dieän ñònh ñeà, caùc yù nieäm veà vuõ truï cuûa Trung Hoa coù tính caùch tieân thieân (a priori), ñieàu maø Taây phöông chæ chaáp nhaän sau khi ñöôïc chöùng nghieäm baèng phöông phaùp rieâng cuûa Taây phöông, döïa treân thí nghieäm vaø öùng duïng, do ñoù chæ xem caùc yù nieäm tieân thieân nhö caùc giaû thuyeát.

 Veà maët khaûo höôùng, Trung Hoa tìm hieÃ¥u vuõ truï baèng tröïc giaùc, vaøsöï quan saùt ñôn sô caùc hieän töôïng. Maët khaùc, tri thöùc veà vuõ truï cuûa Trung Hoa khoâng duy thöùc, töùc laø khoâng nhaèm ñaøo saâu söï hieÃ¥u bieát caën keõ, maø chính laø duy ñaïo ñöùc, duøng vuõ truï quan ñeÃ¥ höôùng daãn nhaân sinh quan, laáy vieäc cuûa vuõ truï maø daïy pheùp khu xöû cho ngöôøi ñôøi. Trong khi ñoù, Taây phöông phaân bieät roõ reät vuõ truï vôùi ñaïo ñöùc con ngöôøi, vaø vieäc khaûo saùt vuõ truï chæ nhaèm muïc ñích cheá ngöï vuõ truï. Khaûo höôùng Taây phöông, tuy coù duøng ñeán quan saùt vaø suy luaän, song chuû ñieÃ¥m cuûa phöông phaùp laø thí nghieäm, phaân tích vaät chaát, aùp duïng lyù, hoaù, sinh ñeÃ¥ tìm quy taéc caáu taïo vaø chi phoái. Do ñoù, caùi nhìn vuõ truï cuûa Taây phöông laø caùi nhìn coù tính chaát vaät lyù, hoùa h

lyùhoäi, duøng nguï yù nieäm baèng thí nghieäm laáy khoa hoïc n , töø ñoù trích ra caùc yù nieäm ñaëc thuø, caùc quy taéc chöùng minh roài môùi lyù hoäi söï vaät, khoâng

u nguï yù mô hoà hay töï mag

d

ôïng lôùn ñeå tìm hieåu söï caáu taïo bieåu töôïng vaø quy luaät chi phoái bieåu töôïng ngoõ haàu tìm caùch hình dung hieän töôïng treân möùc ñoä vaø heä caáp toång quaùt hôn. Caùc bieåu töôïng cuï theå naøy thoâng thöôøng laø bieåu töôïng vaät chaát cuûa hieän töôïng sieâu hình. Veà khaûo saùt naøy, caùi hieåu bieát cuûa Taây phöông laø caùi hieåu bieát vaät chaát, qua lyù hoùa tính caùch vaät chaát chôù khoâng phaûi laø caùi hieåu bieát phi vaät chaát, sieâu vaät chaát. Chæ khi naøo Ñoâng phöông cuõng xem Aâm Döông Nguõ Haønh nhö vaät chaát thì Taây phöông vaø Trung Hoa môùi coù theå cuøng ñöùng treân moät ñòa haït töông ñoàng ñeå tìm hieåu söï vaät ñoù. Ví duï nhö khi naøo Trung Hoa tìm hieåu chöõ “Kim” laø chaát kim khí (thay vì laø khí, hay theá löïc ) thì Taây phöông môùi noùi chuyeän ñöôïc vôùi Trung Hoa veà ñòa haït kim khí.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 39

Thaät söï, ngöôøi ta cuõng thaáy nhieàu trieát gia duy vaät Trung Hoa coù loái hieåu nhö theá khi noùi khí Aâm Döông laø 2 traïng thaùi cuûa muoân vaät thuoäc hình nhi haï, nguõ haønh laø 5 chaát cuûa vaïn vaät. Hai cuï Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ nhaän xeùt raèng "cho tôùi nay, theo yù kieán ña soá, trong coå trieát Trung Hoa, h

Lyù Thö

oaønh Cöû : oâng cho raèng baûn caên vuõ truï laø eùther (dòch aâm laø dó thaùi) moïi vaät ñeàu do caùc nguyeân chaát caáu thaønh, vaø dó thaùi laø nguyeân chaát cuûa caùc nguyeân chaát.

raèng gi goaøi ñöôïc taâm”, raèng neáu gaùc taâm ra thì coù theå noùi ö où, duy taâm luaän nhích daàn leân maõi ñeán chuû tröông vaø Nguyeãn Hieán Leâ. Hai cuï coøn cho raèng caùc tö töôûn

än trôû thaønh chuû traøo cuûa thôøi ñaïi vaø nhö vaäy laø hoïc thuyeát veà baûn caên töø sô dieäp ñôøi Toáng ñeán cuoái ñôøi Minh, ñaàu ñôøi Thanh ñaõ dieãn bieán theo hình voøng troøn, baét ñaàu töø chuû tröông duy khí chuyeån

hai nguoàn hoïc, coù theå caên cöù vaøo ñòa haït kieán thöùc töông bieán

hoùa cuûa vuõ truï duy khí Trung Hoa : ñoù laø tính caùch ñôn sôvaø tính caùch mô hoà cuûa noù.

a) Tính ùc

oïc thuyeát veà baûn caên töông ñoái chuù troïng ñeán vaät chaát hôn caû vaãn laø khí luaän… Khí luaän coi khí laø baûn caên maø khí thì laø vaät chaát. Khí töùc laø chaát hôi **. Phaùi duy khí ôû Trung Hoa thaät söï khoâng phaûi ít. Noù taäp hôïp Haø Höu, Trònh Huyeàn (ñôøi Haäu Haùn) Löu Thieän (ñôøi Tam Quoác), Tröông Hoaønh Cöø (ñôøi Baéc Toáng), Chu Hi (ñôøi Nam Toáng). Ñeán thôøi nhaø Thanh trôû ñi, phaùi duy khí ñöôïc phuïc höng trong ñoù coù nhöõng kieän töôùng nhö Vöông Thuyeàn Sôn, Nhan Taäp Trai vaø hoïc troø oâng laø

ù Coác ** (cuøng vôùi ñôøi Khang Hy), Ñaùi Ñoâng Nguyeân (ñôøi Caøn Long). Ñaøm Töï Ñoàng (ñôøi Muïc Toân). Rieâng Ñaøm Töï Ñoàng ñaõ caên cöù vaøo khoa hoïc Taây phöông ñeå thuyeát minh duy khí luaän cuûa Tröông H

Coøn neáu xeùt laäp luaän cuûa phaùi duy taâm Trung Hoa, thì nhöõng taùc giaû thoáng thuoäc vaãn cho öõa lyù vaø khí thì khí laø cô baûn, raèng “khí khoâng n ñ ôïc raèng vuõ truï naøy chæ coù caùi khí maø thoâi. Do ñ duy khí. Ñoù laø nhaän ñònh cuûa hai cuï Giaûn Chi g gia loãi laïc ñaàu ñôøi Thanh ñeàu quay laïi vôùi khí luaän cuûa Tröông Hoaønh Cöø, khieán cho duy

khí lua

qua duy lyù, duy taâm vaø quay trôû laïi duy khí”*.

* Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, Ñaïi cöông Trieát Hoïc Trung Quoác, quyeån thöôïng, Caûo Thôm xuaát baûn 1964, trang 190. ** Hoï Lyù cho söï vaät laø baûn caên, nguoàn goác cuûa vuõ truï. Saùch daãn treân, trang 282.

Toùm laïi nhaõn quan duy vaät cuûa vuõ truï quan. Trung Hoa ñaõ coù hai thôøi ñaïi thònh haønh vaøo thôøi Toáng vaø thôøi Thanh. Nhaõn quan naøy töông hôïp vôùi nhaõn quan vaät lyù cuûa Taây phöông, khieán cho nhöõng ai muoán ñoái chieáu vaø nhaän xeùt ñoàng naøy ñeå pheâ phaùn. Treân ñòa haït naøy, ta coù theå coù hai nhaän xeùt veà caùch caáu taïo vaø caùch

ca h ñôn sô cuûa söï caáu taïo vuõ truï duy khí

š CoÃ¥ nh

on) chöùa aâm ñieän **. Aâm töû naøy coù theå ví nhö moät khí (trong yù nieäm khí Aâm cu

aân phaùi duy khí cho raèng vuõ truï coù hai khí aâm vaø döông taùc hoùa laãn nhau ñeå sinh ra vaïn vaät. Haàu heát caùc taùc giaû khoâng moâ taû lyù tính vaø hoùa tính cuûa Aâm Döông. Vì theá, ñieàu naøy khoâng laøm thoûa maõn nhöõng ngöôøi coù yù thöùc khoa hoïc Taây phöông.

Söï phaùt trieån cuûa nguyeân töû hoïc ngaøy nay cho thaáy trong nguyeân töû ñieän (atome d’lectriciteù) caøng haït aâm töû (d1lectr

ûa duy khí luaän Trung Hoa). Khi naøykhoâng coù hình chaát (deùporu de supprot mateùlel) vaø laø moät thaønh toá ñaïi ñoàng cuûa vaät chaát (un constiuant de la matìere).

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 40

Coøn ñoái vôùi caùc nguyeân töû khaùc, cuõng theo Larousse Encyclopeù-dique, sau caùc cuoäc thí nghieäm töø 1911 cuûa Rutherford, nguyeân töû ñöôïc hình thaønh nhö moät tinh heä trong ñoù coù 3 thaønh phaàn chính:

- Trung hoøa töû (neutron)

- Döông töû (proton), caû 2 naèm trong haït nhaân.

- Aâm töû (eùlectron) töùc laø caùc haït buïi ñieän aâm.

Keát thaønh moät ñaùm maây bao quanh haït nhaân.

Döông töû coù döông ñieän, aâm töû coù aâm ñieän, coøn trung hoøa töû thì phi ñieän (khoâng coù ñieän tích).

Nhö vaäy, neáu tính veà khí thì trong nguyeân töû coù 2 khí Aâm Döông thaät, ñuùng nhö ña soá trieát ia Trung Hoa ñoàng thanh xaùc nhaän. Nhöng, tính veà soá löôïng thaønh toá caáu taïo, thì nguyeân töû ít ra

hoïc, chæ coù moät mình Laõo Töû noùi ñeán thaønh phaàn öù ba trong Haï Thieân :”Ñaïo sinh ra Moät, Moät sinh ra Hai, Hai sinh ra Ba, Ba sinh ra vaïn vaät. Vaïn

aät ñeàu coõng aâm vaø oâm döông ñieàu hoøa baèng khí truøng hö *”. Nhöng, Laõo Töû khoâng moâ taû khí õo Töû ñaõ yù nieäm 33 keát toá trong vuõ truï, theå hieän

ong “nguyeân töû”.

trong 3 thaønh toá cuûa 1 nguyeân töû, ba thaønh toá naøy ba

toá caáu

oa hoïc. Ai hoïc lyù hoùa ngaøy nay ñeàu bieát raèng coù ñeán haøng nieäm ñôn giaûn ñoù, ngöôøi Trung Hoa ñöùng trong

theá toång hôïp hôn laø phaân tích. Ví duï chaát hö

g coù ñeán 3, thay vì 2 nhö Trung Hoa noùi. Trong trieát th v truøng hö laø caùi gì, cho neân raát khoù maø noùi raèng La tr

Theo nguyeân töû hoïc Taây phöông, Aâm Döông chæ laø 2 át khaû phaân treân maët hoùa hoïc – chimiquyment inseùcable -**. Söï hieän dieän cuûa trung hoøa gaén

lieàn vôùi döông töû vaø aâm töû. Vaäy Aâm Döông duy khí luaän Trung Hoa khoâng coù noùi ñeán thaønh taïo thöù 3, maøchæ noùi veà 2 khí Aâm Döông.

š Coøn veà söï caáu taïo nguõ haønh, quan nieäm duy khí Trung Hoa cuõng quaù ñôn sô vì nhieàu lyù do : - Chæ chaáp nhaän coù 5 chaát trong vuõ truï maø thoâi.

- Cho raèng 5 chaát naøy laø 5 chaát ñôn, chôù khoâng phaûi laø 5 hôïp chaát.

- Khoâng thaáy noùi ñeán toå hôïp môùi giöõa caùc ñôn chaát. Chaát vaãn giöõ y ñaëc tính, neáu coù keát hôïp thì söï keát hôïp ñoù coù trong luùc giaûi ñoùan caùc sao, chôù khoâng coù keát hôïp theo nghóa hoùa hoïc. Vieäc moâ taû ñaëc tính 5 chaát cuõng ñôn sô, vì hình dung theo hieän töôïng hoaëc theo choã duïng. Thuyeát nguõ haønh noùi : “Nöôùc ngaám xuoáng döôùi. Löûa boác leân treân. Goã coù cong coù thaúng. Vaøng ñoåi theo hình, Ñaát ñeå gieo gaët”.

Ñaây laø moät loái moâ taû phi hoùa tính. Coøn neáu noùi raèng ñaây laø nhöõng ñaëc tính vaät lyù thì caùch moâ taû nhö vaäy raát sô saøi: phaùi duy khí Trung Hoa ñaõ giaûn löôïc quaù möùc söï caáu taïo vaïn vaät. Moät laø caùch moâ taû ñoù khoâng giuùp hình dung ñöôïc bao nhieâu nghóa lyù. Hai laø soá löôïng 5 chaát ñoù xeùt ra khoâng töông hôïp vôùi khaùm phaù cuûa kh

* Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, saùch ñaõ daãn, quyeån thöôïng, trang 153 ** Xem chöõ Atome trong Larosse Encylopeùdique, 1960, trang 694.

traêm ñôn chaát, chôù khoâng phaûi chæ coù 5. Trong quan nhö neáu phaân tích, thì chaát Thoå thaät söï laø hôïp chaát cuûa nhieàu

õu cô, trong ñoù phaûi keå ít ra oxy, hydro vaø carbone. Coøn chaát Kim chæ coøn laø moät khaùi nieäm quy tuï haøng traêm töø saét (Fe), chì (Pb) cho ñeán vaøng (Au), ñoàng (Cu), v.v… Cho neân caùi goïi laø chaát Kim cuûa Trung Hoa ñaõ toång hôïp vaøng thau laãn loän, ñöôïc goïi chung laø kim khí. Caùi goïi laø chaát hoûa cuõng vaäy : Trung Hoa khoâng phaân bieät hoûa cuûa oxy vôùi hoûa cuûa hydro, hay hoûa cuûa carbone. Coøn

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 41 Moäc chính laø hôïp chaát höõu cô chöù khoâng phaûi ñôn chaát thuaàn tuyù. YÙ nieäm Thuyû chæ duøng ñeå chæ chaát loûng, khoâng phaân bieät chaát loûng cuûa nöôùc vôùi chaát loûng cuûa daàu, cuûa thuyû ngaân.

Toùm laïi, veà maët caáu taïo vuõ truï, quan nieäm Aâm Döông Nguõ Haønh quaù giaûn dò, duø khoâng haún laø sai.

b) Tính caùch mô hoà cuûa söï caáu taïo vuõ truï duy khí

Nhöõng yù nieäm Aâm Döông, Nguõ Haønh cuûa Trung Hoa sôû dó goïi laø mô hoà vì khoâng ñöôïc taùc giaû naøo moâ taû cho caën keõ theo söï ñoøi hoûi tinh vi cuûa nhu caàu thaâm cöùu cuûa boä oùc nhaân loaïi.

Ñoäc giaû ngaøy nay raát khoù tính khi thaáy noùi Aâm Döông maø thieáu giaûng giaûi lyù, hoùa, nhieät tính, hoaëc

Vi giaûi roõ ñaëc tính cuûa Thieân haø Thuyû vôùi Tröôøng löu Thuyû maø khoâng thaáy. Ñieàu naøy laøm cho söï luaän ñoaùn khoâng coù tieâu chuaån cuï theå, chính

Thieân haø Thuyû moät caùch. Caùc hoïc giaû, caùc thaày öõ, khoâng haùt cuøng moät gioïng, gaây ra nhieàu giaûi

khi noùi ñeán Nguõ Haønh maø thieáu ñeà ra quy luaät taùc hôïp khuùc chieát. Ñaønh raèng, khoa Töû-Vi coù chòu khoù ñi saâu ñeå phaân bieät trong moãi haønh, 6 loaïi raèng (ví duï haønh Thuûy coù phaân bieät thaønh Thieân haø Thuyû, Ñaïi kheâ Thuyû, Ñaïi haûi Thuyû, Giaûn haï Thuyû, Tuyeàn trung Thuyû vaø Tröôøng löu Thuûy) vò chi coù 30 loaïi cho 5 haønh. Nhöng, vôùi nhu caàu hieåu bieát cuûa ñoäc giaû ngaøy nay, 5 loaïi ñoù xem ra khoâng ñuû vaø khoâng roõ ñeå luaän ñoaùn. Ai cuõng chôø ñôïi Töû-

xaùc, khieán cho moãi ngöôøi hieåu ñaëc tính cuûa theå taøi soá, caùc ngöôøi ñi xem khoâng noùi cuøng moät ngoân ng thích chuû quan hoãn hôïp, töông phaûn veà moät söï vieäc, ñaâm ra raéc roái, caõi coï, tranh chaáp trieàn mieân.

Ñoái vôùi caùc loaïi haønh khaùc cuõng vaäy. Cho duø coù ñöôïc phaân loaïi, 6 loaïi cuûa moãi haønh cuõng khoâng ñöôïc moâ taû, duø laø sô saøi. Döôøng nhö söï phaân loaïi coát noùi leân moät nguï yù naøo ñoù, chôù khoâng phaûi toaøn theå caùc khía caïnh, taát caû caùc yù. Ñoäc giaû phaûi töï hình dung laáy moät yù nieäm toång quaùt nhö theá, theo söï hieåu bieát rieâng cuûa mình.

c) Tính chaát ñôn sô cuûa quy taéc chi phoái duy khí

Trong tö töôûng caùc trieát gia duy khí, quy taéc bieán hoùa haàu nhö khoâng ñöôïc giaûi thích caën keõ. Caùi caùch sinh, töø Thaùi cöïc ra Aâm Döông roài töø Aâm Döông ra Nguõ Haønh, Töù Töôïng, Baùt Quaùi chæ thaáy coù vaøi taùc giaû ñeà caäp laùc ñaùc vaøi mô hoà. Vaán ñeà sinh hoaù ñöôïc nguï yù raát ñôn sô. Chu Hi coù noùi ñeán ñoäng töø “khí hoaù” ñeå hieåu laø do Khí bieán hoùa maø ra, vaø ñoäng töø “hình sinh” ñeå hieåu laø sinh ra thaønh Hình. Veà khí hoùa, oâng noùi : “Luùc trôøi ñaát sô khai, kieám theá naøo cho ra moät maàm gioáng ngöôøi Chæ laø khi “keát” maø töï thaønh ra 2 con ngöôøi” *. Veà hình sinh, oâng noùi : “Khí hoùa laø luùc ban ñaàu

oài töï sinh “Hình sinh” laø con ngöôøi ñaõ hình thaønh roài maø mau inh soâi maõi maõi”. Veà bieán sinh cuûa Aâm Döông, Chu Hi noùi : “Thaùi cöïc ñem phaân

? con ngöôøi chöa coù maàm gioáng maø r s ra, chæ laø Aâm

ieät chôù khoâng phaûi phaân caét ra. Duø sao, caùc ñoäng töø khí hoùa, hình sinh, Döông”. Hai cuï Giaõn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ hieåu “phaân” laø phaân b

hay phaân bieät khoâng noùi roõ theå caùch sinh bao nhieâu. Coøn Tröông Hoaønh Cöø thì tìm caùch ñaøo saâu hôn ñoäng löïc bieán dòch. Oâng cho raèng khí tuï thaønh vaät, vaät hoaïi laïi thaønh khí ñoù, töùc laø ñaïo trôøi, vaø vieát : “Muoán dieãn taû ñoät ngoät khoân löôøng cuûa söï bieán

* Coù moät soá sao ñöôïc gaùn laø hôïp chaát nhö Kình Döông, Ñaø La laø Kim ñôùi Hoûa Vaên Xöông laø Kim ñôùi Thoå, Vaên Khuùc laø Thuûy ñôùi Hoûa… Nhöng, soá sao hôïp chaát quaù ít, khoâng phaûn aûnh ñöôïc traïng thaùi hôïp chaát cuûa vaät theå noùi raèng vaø soá löôïng caùc chaát hôïp noùi chung quanh trong vuõ truï vaïn vaät.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 42 dòch ñoù thì noùi laø thaàn. Coøn khi nhaän ñònh caùi hieän töôïng vì khí bieán daïng maø muoân vaät sinh roài laïi sinh thì noùi laø dòch. Cho neân ñaïo, thaàn vaø dòch chæ laø 3 caùi danh ñeå troû cuøng moät söï vaät” **. Oâng coøn phaân bieät luùc tuï, luùc taùn cuûa khí ñeå ñònh hình theå vaø danh hieäu cuûa khí : khi naøo khí tuï thì thaønh vaät coù hình, maét thaáy ñöôïc, baáy giôø goïi laø Thaùi hoaø, khi naøo khí taùn thì vaät huyû, khí laïi voâ hình, baáy giôøi goïi laø Thaùi hö

***

Veà nguõ haønh, Chi Hi laø taùc giaû noùi khaù roõ caùch sinh vaø thöù töï sinh, chæ tieác laø coù hôi baát nhaát. Oâng cho raèng Aâm Döông laø khí, sinh ra caùc chaát cuûa nguõ haønh. Trôøi ñaát sinh ra vaät, nguõ haønh sinh ñaàu tieân laø Thoå Nguõ haønh vaø Aâm Döông, 7 caùi ñoù hôïp laïi beøn sinh ra taøi lieäu caáu thaønh sinh vaät. Ôû ñoaïn khaùc, oâng vieát : “Trôøi ñaát luùc thoaït ñaàu coøn laãn loän chöa chia, töôûng nhö chæ coù 2 thöù nöôùc vaø löûa. Caën baõ cuûa nöôùc beøn thaønh thaønh ra ñaát.

***

d) Tính caùch mô hoà cuûa quy taéc chi phoái duy khí

Vì ñôn sô, neân quy taéc chi phoái raát mô hoà. Sôû dó nhö vaäy chính cuõng vì taùc giaû xöa vaø nay khoâng giaûi thích thoûa ñaùng ñaëc tính vaø kyõ thuaät chi phoái cuûa caùc yeáu toá Aâm Döông, Nguõ Haønh.

Maët khaùc, söï mô hoà coøn baét nguoàn ôû choã coù quaù

ieâu, coù phaûi maïnh theâm vì nhôø Hoûa sinh, coù phaûi yeáu ñi vì bò Moäc khaéc, coù phaûi laøtrung hoøa

nhieàu yeáu toá can döï maø coù quaù ít quy luaät chi phoái, cho neân khoâng tìm ra ñöôïc keát luaän cho 3 yeáu toá trôû leân. Ví duï : Moät cung coù 3 sao thuoäc 3 haønh khaùc nhau, chaúng haïn nhö Moäc, Hoûa vaø Thoå. Theo quy taéc thì Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, vaø Moäc khaéc Thoå, Sao Thoå vöøa ñöôïc Hoûa sinh, vöøa bò Moäc khaéc. Vaäy söùc maïnh cuûa sao Thoå coøn laïi bao nh vì ñoàng thôøi bò 2 yeáu toá töông phaûn chi phoái ? Neáu coù moät sao Kim can döï nöõa, theá traän seõ ra sao ? Baáy giôø sao Moäc heát laø chæ teå roài vì bò sao Kim khaéc, voâ hình chung sao Kim ñöôïc coi nhö chuû teå. Nhöng, vì coù sao Hoûa ôû ñoù saün saøng khaéc sao Kim, cho neân sao Kim coù coøn ñuû coâng löïc, vaø ñuû bao nhieâu ñeå khaéc saoMoäc ? Caùch tính veà löôïng ñaõ khoù, caùch tính veà chaát cuõng khoâng oån. Quy taéc sinh khaéc chæ coù giöõa 2 haønh ñöùng rieâng, hoaøn toaøn khoâng coù giöõa 3 haønh trôû leân.

C – NHAÄN ÑÒNH VEÀ SÖÏ ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT VAØO LAÙ SOÁ

Nhöõng khuyeát ñieåm cuûa khoa Töû-Vi voán dó aån chöùa töø caên baûn lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh cho neân khi mang caùc quy taéc lyù thuyeát naøy vaøo laù soá, vieäc giaûi ñoaùn thöôøng gaëp phaûi beá taéc voâ cuøng nan giaûi.

Vaán ñeà ñaët ra laø trong lyù thuyeát, caùi gì coøn chaáp nhaän ñöôïc ? Chuùng ta phaûi quan nieäm nhö theá naøo veà Aâm Döông Nguõ Haønh trong khoa soá ?

1. – Coâng duïng cuûa Aâm Döông Nguõ Haønh trong laù soá

a) Coâng duïng thöù nhaát cuûa 7 yeáu toá naøy laø ñeå noùi leân thaønh phaàn caáu taïo vaø ñoäng löïc thuùc ñaåy con ngöôøi. Phoûng theo hình aûnh cuûa vuõ truï, ngöôøi xöa ñaõ Aâm Döông hoùa vaø nguõ haønh hoùa con ngöôøi cuøng vôùi caùc yeáu toá chi phoái ñoù. Laù soá vì vaäy cuõng ñöïôc moâ taû phoûng theo söï caáu taïo vaø söï coá

* Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, saùch ñaõ daãn, quyeån thöôïng, trang 133. ** Saùch ñaõ daãn, trang 198. *** Saùch ñaõ daãn, trang 195, 196 vaø 230, 234.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 43 töông töï : töø Baûn Meänh, Cuïc, ñeán cung, sao, ngaøy, thaùng, naêm giôø sinh ñeàu mang 7 ñaëc tính treân. Vôùi phöông caùch ñoù, coå nhaân coù duïng yù noùi leân söï phöùc taïp cuûa con ngöôøi vaø cuûa ñôøi ngöôøi.

hieàu khi chæ toång quaùt, khoâng aên

öù hai laø dieãn ñaït yù nieäm ñoâng trong con ngöôøi vaø kieáp soáng.

Tuy nhieân, ñieàu caàn löu yù laø döôøng nhö coå nhaân chöa coù yù thöùc söï phöùc taïp ñoù moät caùch ñuùng möùc. Söï phöùc taïp chæ theå hieän qua 7 yeáu toá vôùi möùc ñoä möôøi quy taéc chi phoái. Thöïc teá cho thaáy baáy nhieâu yeáu toá vaø quy taéc chöa ñuû ñeå moâ taû moät söï kieän, moät ngöøôi, moät ñôøi. Coå nhaân Trung Hoa ñaõ ñôn giaûn hoùa baøi toaùn nhaân söï, neân caùc ñaùp soá n khôùp vôùisöï phoàn taïp cuûa söï kieän, cuûa kieáp soáng.

Vì vaäy, chung cuoäc, coâng duïng cuûa 7 yeáu toá vaø 10 quy taéc bò giaûm thieåu. Ngöøôi ta chæ coøn xem ñoù nhö nhöõng ñònh danh caùc thöïc tieãn ñoái nghòch hay töông hôïp trong con ngöôøi, khoâng coøn bao haøm yù nghóa sieâu hình hay yù nghóa lyù hoùa cuûa nguyeân lyù caáu taïo vaø quy taéc bieán sinh nguyeân thuyû.

b) Coâng duïng th Tinh thaàn dòch lyù bao giôø cuõng ñöôïc xem laø linh hoàn cuûa khoa Töû-Vi, cuûa laù soá Töû-Vi, cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Caùc yeáu toá Aâm Döông Nguõ Haønh theå hieän caùi ñoäng ñoù qua caùc quy luaät sinh khaéc. Nhöng coù ñieàu ñaùng löu yù laø coå nhaân khoâng maïng duøng söï sinh khaéc ñeå noùi leân söï phöùc taïp, maø duøng lyù leõ sinh khaéc ñeå noùi leân caên do cuûa noù, töùc laø söï bieán sinh, dòch tính cuûa con ngöøôi. Cuõng caàn löu yù theâm laø söï bieán sinh ñoùkhoâng phaûi hoãn ñoän, maø traùi laïi, coù quy taéc chi phoái khoâng dôøi ñoåi. Con ngöôøi bieán dòch, nhöng bieán dòch theo quy taéc.

c) Coâng duïng thöù ba cuûa coâng trình Aâm Döông hoaù vaø nguõ haønh hoaù laù soá laø traéc nghieäm cho con ngöôøi quy luaät chi phoái cuûa vuõ truï. Phaûi noùi raèng ñaây laø moät noã löïc chính yeáu cuûa Traàn Ñoaøn ñeå thöïc hieän quan nieäm “Thieân Nhaân Töông Döõ” cuûa trieát hoïc Trung Quoác. Ñaây laø moät quan nieäm caên baûn, ha

hoùa con ngöôøi laø mang ñònh luaät caáu taïo vaø bieán sinh cuûa uõ truï quan vaøo nhaân sinh quan. Vuõ truï quan gaén lieàn vôùi nhaân sinh quan. Caùc trieát gia, khi luaän veà uõ truï, bao giôø cuõng luaän ñeán con ngöôøi . Nhö hai cuï Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ ñaõ töøng nhaän

xeùt, caùc trieát gia Trung Hoa “khoâng taùch rôøi vuõ tr

Töông Döõ ñoù vaø ñaõ coùp nhaët toaøn boä ngöôøi maøkhoâng heà göôïng eùp chuùt naøo.

õy coøn ñöôïc trieát gia Trung Hoa caän ñaïi chia xeû. Theo yù nieäm naøy, giöõa Trôøi (goïi khaùc ñi laø vuõ truï) vaø Ngöôøi, vöøa coù söï gioáng nhau veà thaønh toá caáu taïo, vöøa coù söï töông thoâng veà quy luaät chi phoái. Caùi gì ñònh cho Vuõ Truï ñeàu theå hieän treân Con Ngöôøi, töø söï keát khí, söï hôïp khí, cho ñeán söï bieán sinh vaø haäu quaû cuûa bieán sinh. Nhöõng töông hôïp vaø nhöõng maâu thuaãn ñeàu coù trong hai ñoái töôïng naøy. Aâm Döông hoaù vaø Nguõ Haønh v v

uï, tri thöùc vaø nhaân sinh vaø ta thöôøng thaáy trong caùc taùc phaåm cuûa hoï, caâu treân noùi veà vuõ truï hoaëc tri thöùc, caâu döôùi noùi veà nhaân sinh” * Quan moân Töû-Vi, Traàn Ñoaøn ñaõ noã löïc theå hieän yù nieäm Thieân Nhaân quan nieäm vaø quy taéc vuõ truï vaøosoá kieáp con

Theo thieån nghó, coâng duïng cuûa lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh trong laù soá chæ coù tính caùch toång quaùtr nhö theá. Coøn söï öùng duïng cuï theå thì vaáp phaûi caùc nhöôïc ñieåm coá höõu cuûa lyù thuyeát ñaõ keå ôû ñoaïn treân. Ruùt laïi, chuùng ta caàn coù quan nieäm nhö theá naøo veà caùc yeáu toá Aâm Döông Nguõ Haønh ?

2 – Quan nieäm khaû chaáp veà caùc yeáu toá Aâm Döông Nguõ Haønh

Tröôùc heát, yù nieäm Aâm, Döông, Moäc, Hoûa, Thoå, Kim Vaø Thuûy ñöôïc xem nhö 7 yeáu toá chi phoái con ngöôøi maø thoâi. Chuùng ta chæ neân xem ñoù nhö ta xem yeáu toá sao, yeáu toá cung, yeáu toá ñoä soá. Noùi nhö theá coù nghóa laø chuùng ta khoâng neân hieåu moät caùch cöùng raén chaát Moäc, chaát Hoûa, chaát Thoå, chaát Kim, chaát Thuûy theo nhaân quan vaät lyù hay hoùa hoïc. Hai khí aâm döông cuõng theá. Lyù do laø vì

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 44 kieán thöùc lyù hoùa cuûa Trung Hoa veà vuõ truï quaù sô khoaùng, cho neân 7 yeáu toá treân khoâng theå xem nhö yù nieäm lyù hoùa.

Vaû chaêng, khoa Töû-Vi laø moät boä moân nhaân vaên, cho neân, luùc ñöôïc saùng laäp, coù theå Traàn Ñoaøn k

hoùa hoïc laø voâ tình boùp meùo aèng ngaøy nay, ngöôøi ta cho raèng con ngöôøi laø

i tröôùc thôøi cuûa thôøi ñaïi, 7 yù nieäm

toá chi phoái con ngöôøi maø thoâi.

y trì ñöôïc moät soá heä luaän lieân quan ñeán söï maïnh yeáu cuûa 7 yeáu toá treân, ruùt tæa töø quy taéc sinh khaéc. Ñoù laø nhöõng heä luaän sau:

hoâng xem noù nhö moät söï öùng duïng cuûa lyù hoùa vaøo con ngöôøi. Hôn nöõa, khoa lyù hoùa Trung Hoa thôøi Toáng haàu nhö khoâng coù. Ñeán ñôøi Toáng, chæ coù nhaân vaên (sciences humaines) laø kho taøng kieán thöùc duy nhaát cuûa thôøi ñaïi. Thaønh thöû, hieåu 7 yù nieäm treân theo lyù quan nieäm tieán khôûi cuõng chöa bieát chöøng. Ñaønh r moät toång hôïp caùc chöùc naêng taâm lyù, vaät lyù hoïc vaø hoùa hoïc (syn-theøse des facufreùs psycho-physico- chimmiques), nhöng coù theå keát luaän naøy chöa coù vaøo thôøi ñaïi nhaø Toáng. Ta khoâng theå ñ ñaïi maø phaûi töï ñaët mình vaøo kieán vaên cuûa thôøi ñaïi ñeå hieåu trình ñoä vaên minh Aâm Döông Nguõ Haønh chæ neân ñöôïc coi laø 7 yeáu

Keá ñeán, ta cuõng khoâng neân xem 7 yeáu toá ñoù laø 7 yeáu toá duy nhaát cuûa khoa soá. Khoa naøy coøn duøng nhieàu yeáu toá khaùc nöõa, nhö cung, sao, baûn meänh, cuïc, caùch ñeå tìm hieåu kieáp ngöôøi. Trong boái caûnh ñoù, 7 yù nieäm treân chæ laø 7 yeáu toá boå tuùc vaøo nhöõng yeáu toá khaùc cuûa con ngöôøi maø thoâi.

Sau cuøng, ta coù theå du

* Giaûn Chi vaø Ngueãng Hieán Leâ. Ñaïi Cöông Trieát hoïc Trung Quoác quyeån haï, Caûo Thôm xuaát baûn, Saøi Goøn 1965, trang 10

a) Veà töông quan aâm döông vaø nguõ haønh

Trieát lyù thì cho raèng aâm döông taùc ñoäng nhau phaùt sinh nguõ haønh. Quy taéc chính laø quy taéc aâm döông. Quy taéc thöù hai laø quy taéc nguõ haønh. Vaäy giöõa aâm döông vaø nguõ haønh, aâm döông phaûi ñöôïc coi naëng caân hôn. Heä quaû laø caùi gì lôïi veà maët aâm döông thì toát hôn lôïi veà maët nguõ haønh vì caùi nghòch

naøy).

b) Veà

lyù aâm döông thì baát lôïi caên baûn hôn laø ñoái khaéc nguõ haønh.(xem chöông noùi veà Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi, quyeån thöù hai, trong saùch

nguõ haønh chính tinh vaø phuï tinh

Chính tinh ñoùng vai troø quyeát ñònh baûn chaát söï vieäc, phuï tinh chæ gia giaûm boå tuùc vaøo baûn chaát ñoù. Chính tinh coù theå xem nhö ñònh tính trung taâm, phuï tinh coù theå xem nhö heä tinh tuøy thuoäc. Vaäy, veà maët hieäu löïc, haønh cuûa chính tinh coù theå xem nhö maïnh hôn haønh cuûa phuï tinh. Neáu haønh phuï tinh khaéc haønh chính tinh, söï ñoái khaéc naøy tuy baát lôïi, nhöng khoâng naëng laém.

c) Veà töông quan giöõa haønh khaéc vaø haønh bi khaéc

Leõ dó nhieân, caùi gì bò khaéc phaûi thieät thoøi nhieàu hôn, coøn caùi gì chuû khaéc thì voâ nhieãm, Kim khaéc Moäc bò thieät, coøn Kim thì khoâng vieäc gì.

d) Veà töông quan giöõa haønh sinh vaø haønh ñöôïc sinh

Haønh naøo sinh thì phuø trôï cho haønh ñöôïc sinh. Kim sinh Thuûy thì Thuûy lôïi. Trong tröôøng hôïp naøy khoâng coù nghóa laø Kim baát lôïi, maø chæ laø khoâng ñaéc lôïi baèng sao Thuûy maø thoâi.

e) Veà töông quan giöõa haønh cung vaø haønh sao

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 45

Cung laø moâi tröôøng soáng cuûa sao, haønh cuûa cung quyeát ñònh söï hay dôû cuûa haønh sao. Neáu haønh cung phuø sinh cho haønh sao thì sao ñoù taêng giaù trò, coi nhö coù giaù trò gia taêng cho sao. Neáu haønh cung khaéc haønh sao, thì sao bò suy giaûm giaù trò ñi nhieàu. Neáu haønh sao sinh haønh cung thì sao khoâng toát baèng tröôøng hôïp ñöôïc haønh cung phuø sinh. Neáu haønh sao khaéc haønh cung thì caùi xaáu xa cuûa sao khoâng naëng baèng tröôøng hôïp sao bò cung khaéc haønh.

f) Veà töông quan giöõa haønh baûn Meänh vaø haønh Cuïc

Nhö ñaõ daãn trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, Baûn Meänh phaûi ñöôïc Cuïc Phuø sinh môùi toát, theo quy taéc noùi trong heä luaän d).

Treân ñaây laø nhöõng heä luaän maø soaïn giaû maïn pheùp ruùt tæa töø quy taéc sinh vaø khaéc cuûa aâm döông nguõ haønh ñeå coá gaéng gôõ theâm vaøi caùi guùt cuûa chæ roái trong lyù thuyeát cuûa Kinh Dòch. Yù ñoà cuûa soaïn giaû laø cöù tìm hieåu theâm heä luaän thaønh vaên caøng nhieàu caøng hay, caøng hôïp lyù caøng toát, ñöôïc khai phaù bôùt caùc aån soá hoang vu cuûa quy taéc chi phoái aâm döông nguõ haønh, voán ñaõ ngheøo naøn laïi ñôn sô vaø mô hoà.

Vì trieát lyù aâm döông nguõ haønh sô khoaùng vaø mô hoà, cho neân vieäc öùng duïng cuõng khoâng traùnh khoûi hai nhöôïc ñieåm cô baûn ñoù.

Quan nieäm cuûa chuùng ta laø chæ neân hieåu nguyeân lyù aâm döông nguõ haønh theo moät yù nghóa öïc tieãn, linh hoaït, gaït boû phaàn sieâu hình, khoâng neân tìm hieåu theâm veà lyù hoùa tính cuûa 2 khí vaø 5

chaát naøy.

Veà aâm döông, chæ neân xem ñoù nhö 2 maâu thuaãn noäi ngoaïi bieåu khaùc nhau. Quy taéc aâm lyù chæ neân hieåu nhö nhöõng yeáu toá

ieàu hoøa hay baát quaân bình trong con ngöôøi hay söï vieäc.

Veà nguõ haønh cuõng vaäy. Loái hieåu thöïc tieãn cuõng neân ñöôïc öùng duïng. Noùi nhö vaäy khoâng coù nghóa l

nghòch

, giai caáp, moâi tröôøng sinh hoaït, huyeát thoáng vaên hoùa. Chính vì coù söï dö phaàn cuûa nhieàu y

haøm chöùa moät soá quy luaät giuùp tieân ñoaùn moät phaàn vaän soá. Nhöng söï chính xaùc cuûa lôøi giaûi coøn leä

th

taïi caên baûn trong con ngöôøi, döôùi nhieàu döông thuaän lyù hay nghòch

ñ

aø nhöõng luaät sinh khaéc cuûa nguû haønh vôùi caùc yù nghóa nguyeân thuûy bò maát haún. Duy chæ neân giaûi thích theo moät höôùng roäng raõi vaø thöïc tieãn. Ví duï ta chæ neân xem Thuûy ñeå nguï yù söï linh hoaït, sinh ñoäng, xem hoûa nhö bao haøm söï noùng naûy, haêng say, baïo daïn, xem Kim nhö yeáu toá cuûa söï cöùng coõi, beàn chaët…v.v…… coøn quy taéc sinh chöa haún laø toát hoaøn toaøn, coøn tuøy möùc ñoä vöøa phaûi. Quy taéc khoâng baét buoäc phaûi xaáu ñöông nhieân. Sinh, khaéc chæ toát, xaáu trong boái caûnh naøo ñoù. Neáu chæ xeùt rieâng reõ thì khoâng thöïc teá vì chuùng ta taùch noù ra khoûi moâi tröôøng soáng coá höõu. Coù nhieàu tröôøng hôïp

caûnh (bieåu töôïng cuûa ñoái khaéc nguõ haønh) ñoái vôùi nhieàu ngöôøi laïi ñoäng löïc toát thuùc ñaåy söï ñaáu tranh, ñöa ñeán söï thaønh ñaït nhôø kinh nghieäm thöïc tieãn. Trong khi ñoù, coù nhieàu thuaän caûnh (bieåu töôïng cuûa töông sinh nguõ haønh) chæ coù lôïi cho kieáp soáng caù nhaân trong moâi tröôøng naøo ñoù, trong thôøi haïn naøo ñoù, nhöng baát lôïi trong hoaøn caûnh vaø thôøi haïn khaùc. Phöông trình nhaân sinh vì caùc quy taéc neân bao haøm nhieàu ngoaïi leä vaø nhieàu giôùi haïn aùp duïng. Vieäc ñoà bieåu hoùa vaän soá con ngöôøi trong moät laù soá nhieàu khi chæ laø moät khaûo höôùng tieân ñoaùn coù tính caùch maùy moùc, vì laù soá, duø tinh vi ñeán ñaâu cuõng khoâng theå giaûi ñoaùn moät caùch ñoäc laäp vaø bieät laäp vôùi nhöõng yeáu toá ngoaïi lai nhö hoaøn caûnh

eáu toá ngoaïi lai naøy vaøo kieáp soáng con ngöôøi cho neân trieát lyù Töû-Vi töï noù khoâng maáy gì coù giaù trò toaøn veïn. Söï giaûi ñoaùn Töû-Vi döïa vaøo caùc quy taéc sinh khaéc aâm döông nguõ haønh vaãn coøn phaûi ñöôïc boå tuùc bôûi nhöõng yeáu toá khaùc, trong ñoù coù nhöõng yeáu toá ngoaïi lai vöøa keå. Khoa Töû-Vi

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 46 thuoäc vaøo ngheä thuaät vaän duïng caùc quy luaät trong boái caûnh caùc yeáu toá ngoaïi lai nöõa. Ñieåm naøy ñöôïc daãn giaûi trong chöông noùi veà Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi.

Vì lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh xuaát phaùt töø Kinh Dòch cho neân thieát töôûng caàn tìm hieåu veà boä K

ùi gheùm heát kho taøng tö töôûng vaø vaên minh Trung Hoa, keát tinh töø 62 theá kyû, töùc laø töø theá kyû 44 tröôùc taây lòch cho ñeán theá kyû 18.

âng phaûi laø taùc phaåm cuûa 1 ngöôøi , cuõng khoâng phaûi cuûa 1 thôøi ñaïi maø laø

hieàu veà kinh dòch. Vaøo ñôøi nhaø Thanh, Hoaøng Ñeá lyù töø ñôøi Chu ñeán ñôøi Thanh.

Ngöôøi ta q t

baûn tieân khôûi cuû 5 thuyû toå Dòch Kinh. Ñoù laø Phuïc Hi, Haï Vuõ, Vaên C ô

où 166 taùc giaû veà sau luaän theâm vaø öùng duïng cho thôøi ñaïi mình.

g Hoa cho neân caùc daân

â Quyù Ñoân, Ngoâ Döông Ñình, Phan Boäi Chaâu, Traàn Troïng Kim, N Höõu Löôn G

Caù o le, Le Coran…vì taàm öùng duïng cuûa K n minh Trung Hoa. Theo Trònh T

aùc quy taéc dòch lyù ñeå khuyeán caùo chính saùch quoác gia, tieân ñoaùn ñieàm töôïng ñöôïc ñeà ra ñöôøng loái haønh ñoäng cho vua chuùa moâ phoûng thi haønh.

inh naøy. Coù nhö theá, kieán thöùc cuûa ta môùi hoaøn thieän hôn

Phuï chöông ba

Ñaïi cöông veà Kinh Dòch

Kinh dòch theo nhö coøn löu cho ñeán nay laø moät boä saùch go

Kinh dòch nhö vaäy haún kho coâng trình ñoùng goùp vó ñaïi vaø lieân tuïc cuûa moät truyeàn thoáng boùi toaùn vaø trieát hoïc cuûa haøng traêm taùc giaû trung hoa ñaõ vun boài vaøo neàn taûng tieân khôûi cuûa 5 thuyû toå dòch hoïc.

Thaät vaäy, hoïc giaû trung hoa vieát raát n Khang Hi ñaõ cho söu taäp heát caùc pho saùch chuù giaûi vaø phaùt huy Dòch

uy uï öôùc taát caû 158 boä goàm 1762 quyeån coù taùc giaû haún hoi vaø 8 boä goàm 12 quyeån khoâng coù taùc giaû vaø nieân ñaïi. Neáu ta xem coâng trình söu taäp naøy laø ñaày ñuû thì coù ñeán 166 taùc giaû Trung Hoa ñoùng goùp kieán giaûi vaøo pho saùch caên

hö ng, Chu Coâng vaø Khoång Töû, ñöôïc ngöôøi ñôøi xem nhö 5 thaùnh toå khai saùng, khai trieån vaø kieän toaøn lyù thuyeát cô baûn cuûa Kinh Dòch, treân ñ

Vì ñaây laø kho saùch coù aûnh höôûng heát söùc to lôùn ñoái vôùi vaên hoaù Trun toäc khaùc nhö Cao Ly, Nhaät Baûn, Moâng Coå, Maõn Chaâu, Vieät Nam vaø caû nhieàu hoïc giaû Taây phöông ñeàu coù nghieân vaø chuù dòch. Rieâng ôû Vieät Nam, vì chòu aûnh höôûng saâu ñaäm cuûa vaên hoaù Trung Hoa, cho neân Kinh Dòch cuõng ñöôïc khaûo cöùu khaù caën keõ qua caùc saùng taùc cuûa Le

guyeãn Maïnh Baûo, Böûu Caàm, Löông Kim Ñònh, Nguyeãn g, iaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ.

c h ïc giaû Ñoâng Taây ñeàu so saùnh Kinh Dòch nhö Thaùnh Kinh Lab i h Dòch phuû truøm haàu heát caùc ñaëc thaùi chính yeáu cuûa neàn vaên

ieàu, coù ñeán 16 moân hoïc ñöôïc suy dieãn töø Kinh Dòch : truyeän hoïc, phaùp hoïc, chöông cuù hoïc, ñoà hoïc, soá hoïc, saám vó hoïc… cuõng ñöôïc suy dieãn töø Kinh Dòch, nhöõng phaùt minh duïng cuï saûn xuaát, hình thöùc toå chöùc gia toäc, luaân thöông ñaïo lyù, nguyeân taéc vaän duïng chính trò, nghi thöùc teá leã, thieân vaên, ñòa lí, dòch, töôïng, toaùn, soá, aâm nhaïc, noâng nghieäp, muïc suùc, quaân söï, cuûa Trung Hoa. Haàu heát caùc vöông trieàu Trung Hoa ñeàu coù ñaët ra boä phaän nghieân cöùu Dòch hoïc, döôùi quyeàn troâng nom cuûa caùc quan Thaùi boác, töùc laø vò boác sö cao nhaát, söû duïng c

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 47 Ai khuyeán caùo sai coù theå bò caùch chöùc. Xem theá ngöôøi Trung Hoa ñaõ tin töôûng vaø ñaõ öùng duïng Kinh Dòch vaøo quoác söï vaø vaøo phaøm söï treân moät quy moâ raát toång quaùt.

1.-Nguoàn goác Kinh Dòch

Coù raát nhieàu truyeàn thuyeát veà nguoàn goác Kinh Dòch : thuyeát thì noùi coù töø ñôøi nhaø Haï, nhaø Thöông, nhaø Chu : thuyeát thì noùi coù töø tröôùc nöõa vaøo thôøi coå ñaïi Tam Hoaøng (Phuïc Hy, Thaàn Noâng, Hoaøng Ñeá ) löu truyeàn laïi cho nhaø Haï, Thöông, Chu.

a) Theo saùch Chu leã thì nhaø Chu coù quan Thaùi boác coi 3 loaïi dòch :

- Lieân sôn dòch, töùc cuûa nhaø Haï (2205-1776), laáy queû Caên laøm chuû sôû dó goïi laø Lieân sôn vì danh töø naøy chæ maáy töø nuùi boác ra.

- Quy taøng dòch, töùc dòch cuûa nhaø Thöông (1776-1150), laáy queû Khoân laøm ñaàu, Quy taøng nguï yù laø vaät töø ñaát sinh ra roài quay trôû veà ñaát.

- Chi dòch, töùc laø dòch cuûa nhaø Chu (550-250), laáy queû Caøn vaø queû Khoân laøm cöûa ngoõ bieán hoùa cho AÂm Döông. Chu ôû ñaây nghóa laø chu löu, bieán hoaùkhaéc vuõ truï.

b) Moät thuyeát khaùc cho raèng Dòch coù tröôùc ba nhaø Haï, Thöông, Chu döïa vaøo söï khaùm phaù cuûa Mao Tieâm. OÂng naøy nhaân dòp phuïng söù kinh Taây ñeán Ñöôøng chaâu tìm ñöôïc trong daân gian 3 boä saùch goïi laø “Tam Phaàn Thö” bao goàm coù Soân phaàn, Khí phaàn vaø Hình phaàn. Thì ra :

ao Tieâm khieán cho ngöôøi ta nghó raèng ba

- Sôn phaàn laø Lieân sôn dòch cuûa Thieân Hoaøng hoï Phuïc Hy.

- Khí phaàn laø Qui taøng dòch cuûa Nhaân Hoaøng hoï Thaàn Noâng.

- Hình phaàn laø Kieàn khoân dòch cuûa Ñòa Hoaøng hoï Hoaøng Ñeá.

Moãi dòch ñeàu coù 8 queû, döôùi moãi queû coù theâm 8 queû khaùc, vò chi laø 64 queû, moãi queû mang moät teân goïi rieâng, nhöng chung qui cuõng laø teân khaùc cuûa 8 queû Kieàn, Khoân, Chaán, Toán, Khaûm, Ly, Caán, Ñoaøi maø thoâi. Nhö vaäy, söï khaùm phaù baát ngôø cuûa M ñôøi Haï, Thöông vaø Chu chæ oân laïi tam phaàn thö maø thoâi chöù khoâng saùng taùc ñöôïc queû naøo.

2.- Caùch thöùc laøm Dòch töø Phuïc Hy ñeán Khoång Töû

Caùi goïi laø Kinh Dòch ngaøy nay laø coâng trình ñoùng goùp cuûa 5 thuûy toå, ngöôøi thì khai saùng yù nieäm, ngöôøi thì daãn lyù, caét nghó queû, ngöôøi thì kieän toaøn trieát lyù cho thaønh vaên. Cho ñeán giôø, khoâng coøn ai phuû nhaän raèng chính vua Phuïc Hy ñaõ vaïch ra queû. Coøn caùch ngaøi laøm theá naøo thì truyeàn thuyeát cho raèng :

◊ Vua Phuïc Hy (4477-4363) nhaân dòp thaáy con long maõ xuaát hieän treân soâng Hoaøng Haø treân löng noù coù veõ töø g beøn phoûng theo nhöõng ñoà hình ñoù maø vaïch ra 8 queû. OÂng duøng gaïch lieàn ñeå bieåu thò l Caùc gaïc 3 haøo choàng leân nhau thì hôïp thaønh 1 queû (hay quaùi). Sö

soá I ñeán soá 10, boá trí nhö moät böùc ñoà, oân eû Döông, gaïch ñöùt bieåu thò leû AÂm . Döông laø leû, AÂm laø chaün.

h AÂm, Döông naøy goïi chung laø haøo . Cöù ï chaép noái ñöa ñeán baùt quaùi, mang hình daùng vaø teân goïi nhö sau :

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 48

Taùm queû xeáp vôùi nhau theo hình thöù töï keå treân goïi laø “Tieân Thieân Baùt Quaùi ” : ñoù laø vaên töï

ñaàu tieân cuûa Trung Hoa, ñöôïc ghi baèng bieåu töôïng haøo , vì luùc baáy giôø chöa coù chöõ vieát. Sau ñoù, vua Phuïc Hy gheùp 2 queû laøm 1, choàng leân ñeå taïo ra 64 queû keùp, mang teân goïi rieâng, vaø coù yù nghóa

eâng. Toùm laïi Tieân Thieân Baùt Quaùi ñöôïc veõ phoûng theo daïng böùc ñoà treân löng long maõ xuaát hieän hi nhieàu

äc.

MOÂ PHOÛNG THEO HAØ ÑOÀ

ri ôû Hoaøng Haø. Thaønh thöû nguoàn goác baùt quaùi ñöôïc goïi laø Haø ñoà (böùc ñoà treân soâng) coù g chaám soá vaø neùt. Nhöng Tieân Thieân Baùt Quaùi cuûa Haø ñoà chæ laø moät boä phaän cuûa saùch Dòch. Boä phaän thöù hai laø Laïc thö cuõng xuaát hieän töø truyeàn thuyeát maø ra.

◊ Truyeàn thuyeát cho raèng vua Haï Vuõ (2205-2163 tröôùc Taây lòch ) , luùc khai thoâng 9 con soâng lôùn ñeå traùnh luït cho daân, coù dòp thaáy moät con ruøa thaàn xuaát hieän treân soâng Laïc, treân mai coù moät soá chaám, döôùi coù I chaám. Ngaøi beøn moâ phoûng theo ñoù laø xeáp ñaët thaønh 9 muïc, goïi laø Cöûu Truø Hoàng Phaïm . Böùc ñoà treân mai ruøa ñöôïc goïi tuïc laø Laïc thö (nguï yù noùi trôøi göûi cho ñoà thö taïi soâng Laïc ). Coøn Hoàng Phaïm laø pheùp lôùn bao goàm 9 loaïi, 9 ñieàu hay 9 muïc lieân heä ñeán caùc vaán ñeà trieát lyù, chính trò, xaõ hoäi, giaùo duïc.

- Truø thöù I laø nguõ haønh.

- Truø thöù 2 laø söû duïng caàn trong 5 vie

- Truø thöù 3 laø taän taâm laøm 8 chính saùch.

- Truø thöù 4 laø aùp duïng 5 ñieàu trong thieân vaên ñeå xaùc ñònh 4 muøa.

- Truø thöù 6 laø trau doài 3 ñöùc.

- Truø thöù 7 laø söû duïng saùng suoát phöông phaùp chöùng giaûi nhöõng ñieàu hoaøi nghi.

- Truø thöù 8 laø suy nieäm ñeå öùng duïng nhöõng tröng trieäu veà thôøi tieát.

- Truø thöù 9 laø höùa cho 5 ñieàu haïnh phuùc vaø doaï duøng 6 ñieàu tai hoaï cô cöïc.

NHÖÕNG TÖÔÏNG ÑOÀ CHÍNH TRONG KINH DÒCH

HAØ ÑOÀ LAÏC THÖ

TIEÂN THIEÂN BAÙT QUAÙI DO VUA PHUÏC HY VAÏCH RA

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 49

ên Vöông

HAÄU THIEÂN BAÙT QUAÙI ÑOÀ CÖÛU TRUØNG HOÀNG PHAÏM

Nhö theá cöûu truø hoàng phaïm laø noäi dung thöù 2 cuûa phaàn Dòch dang dôû cuûa Phuïc Hy.

◊ Noäi dung thöù 3 laø phaàn ñoùng goùp cuûa Va ñôøi Taây Chu (1144- 1142 tröôùc Taây lòch) . oâng naøy luùc bò giam ôû nguïc Döõu Lyù ñaõ dieãn laïi caùc queû vaø caét nghóa toaøn lyù cuûa queû, dòch nghóa caùt haønh trong moãi queû. Phaàn dieãn dòch naøy goïi laø Thoaùn töø . OÂng coøn phoûng theo soá Haø Ñoà vaø soá cuûa Laïc Thö vaø Tieân Thieân Baùt Quaùi cuûa vua Phuïc Hy ñeå thieát laäp moät ñoà hình cuõng phoûng theo Baùt Quaùi goïi laø Haäu Thieân Ñoà, hay “Haäu Thieân Baùt Quaùi” moâ taû moät giai ñoaïn môùi cuûa söï tieán hoaù hình thaønh trôøi ñaát muoân loaøi töø voâ hình sanh höõu hình. Ñaây laø moät sieâu phaåm veà toaùn lyù hoïc.

◊ Noäi dung thöù 4 cuûa saùch Dòch coøn ñöôïc boå tuùc bôûi coâng trình cuûa ngöôøi con Vaên Vöông laø Chu Coâng Ñoaùn. Oâng ñi saâu hôn vaø caét nghóa töøng haøo trong 64 queû.Phaàn giaûi goàm caùc haûo goïi laø Haøo töû, nhôø ñoù saùch Dòch môùi roõ raøng, caùc queû Dòch môùi ñöôïc saùng toû theâm tuy haõy coøn thaâm aûo vì thoaùn vaø haøo töø quaù ngaén, goïn vaø khuùc trieát.

◊ Phaûi ñôïi ñeán Khoång Töû (551-479 tröôùc Taây lòch) san ñònh vaø boå tuùc, Kinh Dòch môùi ñöôïc hoaøn bò. Sö ñoùng goùp cuûa Ngaøi theå hieän trong 10 truyeän goïi laø Thaäp döïc (döïc laø caùnh chim, Khoång Töû nguï yù saùch Dòch ñeán Chu Coâng coi nhö ñuû hình roài, chæ caàn theâm caùnh laø xong). Thaäp döïc goàm : Vaên ngoân, Soaùn truyeän, Ñaïi töôïng truyeän, Tieåu töôïng truyeän, Heä töø thöôïng truyeän, Heä töø haï truyeän, Thuyeát Quaùi truyeän, Töù Quaùi truyeän thöôïng vaø haï sau cuøng laø Taïp quaùi truyeän. Töø khi Khoång Töû taùn Dòch cuûa Vaên Chöông thì caùc saùch Dòch cuûa hai ñôøi Haï, Thöông ñeàu bò laûc haäu. Bôûi theá töø Vaên Vöông veà sau, caùc saùch dòch môùi baét ñaàu mang teân laø Dòch, coøn tröôùc Vaên Vöông chæ mang teân Quaùi maø thoâi. Boä Kinh Dòch ñöôïc hoaøn taát myõ maõn chæ ôû ñôøi nhaø Chu maø thoâi, chôù khoâng phaûi töø ñôøi Phuïc Hy, khi chöa coù vaên töï. Chu Hi giôùi thieäu Kinh Dòch goàm 12 thieân, 2 kinh vaø 10 truyeän.

Caùi duïng thaâm saâu cuûa Dòch trong yù nieäm cuûa 5 thuyû toå laø caùi duïng veà giaùo duïc. Phuïc Hy ñaõ söû duïng Baùt Quaùi theo duïng ñích giaùo duïc cuûa noù. Nhöng veà sau, vaøo caùc ñôøi Ha,ï Thöông, Dòch trôû thaønh coâng cuï boùi toaùn meâ tín. Vaên Vöông, Khoå Töï sôï Dòch laïc nghóa, laïc duïng môùi goùp töø, chuù giaûi ñeå phaûn ñoái boùi toaùn, mang Dòch trôû laïi caùi duïng dieãn ñöùc, khai ñaïo, hieån minh trieát lyù veà vuõ truï vaø nhaân sinh. Voán trung thaønh vôùi hoaøi baõo moâ phaïm, Khoång Töû ñaõ ra coâng khai Dòch thaønh saùch sö phaïm, mang vaøo ñoù nhieàu tö töôûng saâu saéc cuûa khoùa khöù vaø ñöông thôøi.

3. – Noäi dung trieát lyù Kinh Dòch

Theo nguyeân ngöõ, chöõ Dòch töôïng tröng cho loaøi taéc keø, thay ñoåi maøu saéc theo choã aån. Neáu trieát töï, chöõ Dòch coù chöùa hai chöõ Nhaät vaø Nguyeät bieåu töôïng cho maët trôøi vaø maët traêng. Töùc laø hai cöïc trong thôøi gian xeâ dòch.

Theo Trònh Huyeàn (127-199), chöõ dòch coù 3 nghóa : bieán dòch(changeant), baát bieán(immuable) vaø ñôn giaûn(simple), ñöôïc giaûi thích nhö sau :

Töø choã caùc hieän töoäng thieân nhieân vaø con ngöôøi thay ñoåi luoân, dòch laø bieán ñoåi. Tuy nhieân, söï bieán ñoåi ñoù laïi theo nhöõng nguyeân taéc coá ñònh, dòch coù nghóa laø bieán ñoåi trong khuoân khoå baát bieán. Töø

nghóa laø ñôn giaûn. choã caùc ñònh taéc ñoù khoâng phöùc taïp, dòch

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 50 Toaøn theå noäi dung boä Kinh ñeàu xoay quanh yù nieäm hieän töôïng (pheùnemeøne). Trieát hoïc Trung Hoa cho raèng vieäc thieân nhieân vaø vieäc nhaân theá lieân quan chaët cheõ vôùi nhau. Vì vaäy, coù theå döïa vaøo quy taéc bieán dòch cuûa vuõ truï ñeå aùp duïng cho con ngöôøi. Phöông phaùp laø duøng caùch gheùp caùc queû ñeå tieân ñoaùn hieän töoäng, söï vieäc saép qua vaø söï vieäc saép tôùi.

Kinh Dòch caét nghóa hieän töôïng vaø söï bieán sinh treân quy taéc AÂm Döông . Veà maët trieát lyù theo Kinh Dòch, tröôùc heát vuø truï coù thaùi cöïc, ñöôïc xem laø nguyeân lyù toái cao cuûa vaïn vaät, cuï theå laø caên nguyeân cuûa vuõ truï. Thaùi cöïc laø chæ caùi gì voâ cöïc voâ chung, töùc laø khoâng bieát coù luùc naøo vaø khoâng roõ luùc naøo keát thuùc, khoâng nghe, khoâng thaáy ñöôïc, cho neân Chu Ñoân Di (1017 – 1073, nhaø Toáng) döïa vaøo ñoù maø goïi Thaùi cöïc laø Voâ Cöïc (absence de principe). OÂng cho Thaùi cöïc vaø Voâ cöïc chæ laø moät, goïi Voâ cöïc khi xeùt veà chaát, goïi Thaùi cöïc khi xeùt veà chöùc naêng. Hoïc giaû Chu Hi (1130 – 1200) ñôøi Toáng cuõng nguï yù töông töï, cho raèng Voâ cöïc laø moät giaû nieäm ñöôïc gheùp vaøo Thaùi cöïc cho deã hieåu, ngoõ haàu hình dunh ñöôïc moät Thaùi cöïc voâ chaát (immateùria).

Trong Thaùi cöïc tieàm phuïc saün 2 khí, hai yeáu toá ñieàu hôïp goïi laø AÂm vaø Döông.ÔÛ traïng thaùi ñoäng Thaùi cöïc sinh ra Döông vaø keát quaû haønh ñoäng, vaøo luùc tónh thì sinh ra AÂm .Chu Hi coi AÂm Döông laø 2 theå caùch (modelites) cuûa vuõ truï, dính lieàn vôùi Thaùi cöïc nhö moät khoái baát khaû xaâm phaân trong noäi taïng cuûa moïi vaät. Ñoù laø quan nieäm caáu taïo tieân khôûi cuûa vuõ truï ôû giai ñoaïn thöù nhaát. Ñònh taéc baát dòch (immuable) laø ñònh taéc AÂm Döông , theå hieän cuøng khaép trong vuõ truï. Neáu nguï hình thì trôøi, maët trôøi, aùnh saùng laø Döông ---- : ñaát, maët traêng, ñeâm toái laø AÂm - - theå hieän qua thôøi gian, Xuaân, Haï, Ngaøy laø Döông : Thu, Ñoâng, Ñeâm laø AÂm .Theà hieän qua nhaân loaïi, cha, vua, choàng, Nam laø Döông, con, toâi, vôï nöõ laø AÂm .Taát caû hieän töôïng vuõ truï ñeàu coù theå ñöôïc xeáp loaïi theo 2 theå caùch ñoù.

ÔÛ giai ñoaïn 2 thì AÂm Döông sinh ra Nguõ Haønh , töùc laø 5 chaát cô baûn taïo cô caáu cho vaïn vaät trong vuõ truï. Nguõ Haønh laø söï theå hieän cuûa 2 khí AÂm Döông treân phöông dieän vaät chaát, töôïng tröng cho phaàn theá giôùi höõu hình cuûa hình nhò haï hoïc. Duø coù vaøi hoïc giaû dò bieät nhau veà thöù töï ra ñôøi cuûa Nguõ Haønh, nhöng taát caû ñeàu ñoàng thanh chaáp nhaän coù 5 chaát (Moäc, Hoaû, Thoå, Kim vaø Thuyû) vaø caû quy luaät sinh khaéc cuûa 5 quy luaär naøy. Töø ñoù ngöôøi ta tìm caùch phoà quaùt söï hieän dieän cuûa Nguõ Haønh vaø quy taéc sinh khaéc vaøo taát caû caùc lónh vöïc, töø lyù, soá, cho ñeán chính trò, quaân söï, xaõ hoäi, kinh teá, vaên hoaù, y hoïc. Trong caùc lónh vöïc, caùc îeáu toá ñeàu ñöôïc AÂm Döông hoaù vaø Nguõ Haønh hoaù ñeå giuùp giaûi ñoaùn moïi vieäc lieân heä treân quy taéc naøy. Nguõ Haønh trôû thaønh caùi khung cô baûn cho trieát lyù Ñoâng Phöông vôùi moïi söï öùng duïng raát taïp baùc cuûa noù ñi keøm.

4. – Noäi dung ñaïo lyù trong Kinh Dòch

Haàu heát caùc trieát gia Trung Hoa laø nhöõng nhaø ñaïo ñöùc hoïc. Nhöõng ñoùng goùp cuûa hoï vaøo Kinh Dòch, qua vieäc daãn xuaát caùc queû, coù chöùa raát nhieàu tö töôûng ñaïo lyù raát sung maõn.

i traùi ñaáta) Tröôùc heát phaûi keå tö töôûng hoaø hôïp vôù , ñieàu hôïp vôùi thieân nhieân ñeå tìm söï quaân bình quaân thaéngcaàn thieát giöõa Thieân, Ñòa, Nhaân. Vì vaäy, con ngöôøi, moät maët phaûi bieát ñöôïc vôùi ñaïo trôøi

ñaàt, maët khaùc, phaûi bieát thích öùng söï tieán hoaù cuûa trôøi ñaát vaøo phaïm vi cuûa con ngöôøi : ñoù laø 2 quy taéc “thuaän thieân laïc thieân” vaø “taøi cheá thieân” nhaèm ñieàu hôïp vôùi trôøi ñaát, traùnh ñöôïc hoãn loaïn, voâ traät töï.

b) Tö töôûng thöù 2 laø hieáu leõ trôøi ñeå bieán. Thôøi ñöôïc nguï yù laø thôøi gian vaø uy theá. Bieán laø bieán dòch. Tính lyù Kinh Dòch ñoøi hoûi phaûi bieán cho ñuùng thôøi thì môùi hay. Trong Kinh Dòch queû naøo cuõng coù thì cuûa queû aáy, coâng duïng cuûa queû naøo chæ laø coâng duïng laøm cho ñuùng thôøi cuûa queû ñoù. Toaøn boä

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 51 Kinh Dòch chæ coù chöõ thí laø bao truøm heát nghóa. Muoán kòp thôøi thì phaûi bieán caùch, thay ñoåi. Caû vuõ truï laø moät bieán ñoåi khoâng ngöøng, con ngöôøi cuõng phaûi bieán ñoåi moãi ngaøy moät môùi.

c) Tö töôûng thöù 3 laø söï dung hoaø cöông vaø nhu trong haønh ñoäng. Hai ñöùc cöông nhu khoâng maâu thuaãn vì Dòch hoïc chuû tröông phaûi tuyø thôøi, phaûi bieát bieán ñoåi, khoâng coá chaáp. Cöông laø yù nghóa cuûa queû Caøn, nhu laø yù nghóa cuûa queû Khoân. Queû Haèng (nghóa laø laâu daøi) bao goàm queû Chaán (saám chuû cöông) vaø queû Toán (gioù chuû nhu). Queû Tuøy cuõng coù yù nghæa phaûi cöông vaø phaûi nhu. Roâ raøng nhaát laø caâu trích trong Thuyeát quaùi truyeän : “Ngaøy xöa, thaùnh nhaân ñaët ra Dòch laø ñeå dieån taû caùi lyù phaûi thuaät tính maïng. Cho neân laäp ra ñaïo cuûa trôøi thì laø AÂm vaø Döông, laäp ra ñaïo cuûa ñaát thì laø Nhu vaø Cöông, laäp ra ñaïo cuûa ngöôøi thì laø Nhaân, laø Nghóa.

d) Tö töôûng thöù tö laø ñöùc trung, chính. Dòch hoïc ñeà cao pheùp tuyø thôøi, coù luùc neân cöông, coù luùc neân nhu, nhöng tuyø thôøi maø phaûi trung chính chôù khoâng ñöôïc a dua. Trung laø khoâng quaù nhieàu quaù ít (trung dung). Chính laø ngay thaúng giöõ ñuùng ñòa vò, nghóa vuï moãi ngöôøi, ñeå cho gia ñình vaø xaõ hoäi coù traät töï. Coù nhieàu queû noùi ñeán ñöùc trung chính, laø ngay thaúng, khoâng ñöôïc thieân leäch nhö queû tuïng, queû ñoàng nhaõn,queû quan, queû li, queû caáu, queû tieát, queû ñaïi höõu. Queû moâng coøn khuyeân caû hai ñöùc cöông kieän vaø trung chính, nhö queû sö, queû ñieàu söùc vaø queû laâm.

e) Tö töôûng thöù naêm laø söï phaùt huy ñöùc, trí, duõng.

Coù raát nhieàu khuyeán caùo troïng ñöùc, söûa ñöùc (queû khieâm) trong soá caùc ñöùc naøy coù nhaân nghóa,

vaäy ít ra cuõng ñeán ñôøi Haùn, tinh thaàn khoa hoïc ñaõ manh nha trong moät soá trieát gia Trung Hoa roài, thaønh, tín duõng. Ngoaøi ra, Kinh Dòch cuõng ñeà cao tri thöùc, coå voõ söï quan saùt tìm hieåu vuõ truï. Nhö

duy træ tieác raèng ña soá hoïc giaû coøn naëng ñaïo lyù, khoâng phaùt huy xu höôùng khai trí cuûa Dòch hoïc. Tinh thaàn khoa hoïc ñoù coøn ñöôïc phaûn aùnh qua khuyeán caùo lôïi duïng thieân nhieân (taøi cheá thieân) cho coâng ích xaõ hoäi.

5. – Noäi dung boùi toaùn trong Kinh Dòch

Maëc duø Kinh Dòch coù chöùa trieát thuyeát, song, ngay töø khoåi thuyû, saùch naøy ñöôïc thieân haï xem vaøo vieäc boùi toaùn. Chính coù leõ nhôø leõ ñoù maø Kinh Dòch thoaùt khoûi hoa tai cuûa Taàn Thuûy Hoaøng.

a) Vieäc boùi toaùn trong thôøi coå ñaïi laø moät hieän töôïng raát phoå caäp. Daân toäc Trung Hoa, voán chòu aûnh höôûng quaù naëng cuûa thieân nhieân, gaùnh chòu nhieàu ñieàu thieân tai vaø chieán tranh haàu nhö mang moät töï ti maëc caûm tröôùc Trôøi Ñaát, töï cho raèng trôøi phaït daân chuùng vì caùc vua chuùa khoâng haønh söï theo ñaïo trôøi. Ngöôøi ta tìm caùch thuaän thôøi ñeå neù traùnh tai hoïa. Tín ngöôõng naøy khoâng chæ phoå caäp trong daân gian maø coøn ñöôïc chính quyeàn cuøng chia seû. Vöông trieàu naøo cuõng ñaët ra quan Thaùi boác ñeå

trò vaø giaùo duïc.

huùng coi nhö ñöôïc giaùo duïc ñeå

nghieân cöùu hieän töôïng, ñoaùn ñieàm trôøi, suy ra ñöôøng loái chính saùch quoác gia cho vua chuùa aùp duïng ngoõ haàu dung haïp vôùi ñaïo trôøi. Vai troø cuûa Thaùi boác ngaøy caøng quan troïng : muoán laøm caùi gì ngöôøi cuõng hoûi tröôùc trôøi, qua vieäc boùi queû, ñoaùn ñieàm, giaûi moäng cuûa Thieân Töû. Boùi toaùn nhö theá coù 3 hieän töôïng taâm lyù, chính

Veà maët taâm lyù, ngöôøi ta tin raèng boùi toaùn nhaèm taïo söï caûm thoâng vôùi trôøi ñaát, töø ñoù traán an ñöôïc hoang mang cuûa dö luaän, cuûa caù nhaân. Veà maët chính trò, vieäc boùi toaùn coù taùc duïng taïo nieàm tin caàn thieát cuûa daân vaøo chính quyeàn cuûa chính phuû. Vaø nhôø boùi toaùn daân c vaøo khuaân pheùp, dieãn xuaát töø thieân nhieân, töø vuõ truï.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 52 b)Vì söï lan traøn cuûa tín ngöôõng ñoù, neân phong thaùi Dòch hoïc coù 2 xu höôùng : moät xu höôùng cuûa nho gia quan nieäm Dòch hoïc nhö kieán vaên trieát lyù, ñaïo ñöùc, moät xu höôùng boùi toaùn cuûa caùc thuaät soá xem Dòch hoïc laø phöông tieän ñeå bieát caùt haønh qua söï lyù ñoaùn luaät bieán hoaù cuûa vuõ truï vaø con ngöôøi. Xu höôùng sau naøy ngaøy caøng maïnh. Ngöôøi ta suy dieãn töø Kinh Dòch nhöõng saám thö vaø vó thö ñeå boùi. Caû moät moân phaùi goïi laø Töôïng soá hoïc cuõng ñöôïc thaønh laäp haún hoi trong ñoù Ñoång Troïng Thö (ñôûi Haùn) vaø Traàn Ñoaøn (ñôøi Baéc Toáng) laø nhöõng ñaïi bieåu tieân khôûi nhieät thaønh vaø loãi laïc nhaát.

c) Xeùt veà noäi dung hoïc phaùi Töôïng soá, coù theå noùi raèng ñaây laø khoa toaùn ñoàng thôøi laø khoa trieát veà soá (philosophie des nombres) vaø veà töôïng (signs, symboyes).

• Töôïng laø nhöõng daáu hieäu bieåu hieän söï vaät vaø luaät bieán hoaù cuûa noù. Ví duï gaïch lieàn chæ döông,

gaïch ñöùt chæ aâm chæ trôøi, chæ löûa, chæ nöôùc, v.v… lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh bieán sinh ñöôïc laøm caên baûn ñeå ghi caùc töôïng vaø giaûi thích caùch ghi döïa theo quy taéc bieán hoaù, caùc töôïng gheùp ñoâi vôùi nhau taïo thaønh queû mang moät yù nghóa roõ raøng veà nhaân sinh, veà söï vaät.

• Soá l Haønh ñeå giaûi thích yù nghóa töøng soá vaø söï keát hôïp caùc soá. Ví duï nhö soá 1 chæ

tieân ñoaùn töông lai cuûa con ngöôøi, cuûa trieàu ñaïi, cuûa vua chuùa… thoaùn töø vaø haøo töø

où ñieàu laï luøng l aàn quyeàn

aø caùc con soá, ñöôïc phoûng theo boá trí cuûa Haø Ñoà, Laïc thö cuûa Phuïc Hy va Haï Vuõ cuøng vôùi thuyeát AÂm Döông Nguõ trôøi, soá 2 chæ ñaát, soá 3 laø chính vò cuûa döông, soá 9 laø luùc bieán cuûa döông, soá 2 laø AÂm môùi sinh,soá 4 laø chính vò cuûa AÂm , soá 6 laø luùc bieán cuûa AÂm …

Phaùi töôïng soá coøn ñaët laïi phöông vò cho Baùt Quaùi, nhö queû Khaûm ôû phöông baéc vì Khaûm laø Thuyû, phöông baéc laø laïnh, queû Ly ôû phöông Nam, töôïng tröng cho Hoaû, noùng. Nguõ Aâm, nguõ vò, nguõ taïng ñeàu ñöôïc Nguõ Haønh hoaù. Tinh tuù treân trôøi cuõng ñöôïc gaùn cho ñaëc tính AÂm Döông vaø Nguõ Haønh, tuyø theo ngaøy giôø thaùng naêm sinh seõ öùng cho vaän meänh con ngöôøi.

Toùm laïi, phaùi hoïc Töôïng soá öùng duïng soá ñeå ñoaùn ñaïc coõi aâm hình, öùng duïng töôïng ñeå tìm yù nghóa cuûa söï vaät vaø cuûa Vaên Vöông vaø Chu Coâng, cuøng vôùi 3 chöông 9, 10, vaø 11 trong Dòch Heä Thöôïng ñöôïc duøng laøm ñieån cho vieäc boùi toaùn.

C aø tinh thaàn boùi toaùn naøy laïi khoâng maûy may tham chieáu sieâu linh hay th ñeå tieân ñoaùn caùt hung maø chæ laáy lyù ñeå suy, laáy luaät taét bieán hoùa vaø ñònh taéc maâu thuaãn, nhaân quaû

Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ ñaõ oång Troïng Thö bao goàm vuõ truï vaïn vaät trong moät heä thoáng AÂm Döông nguõ haønh

, nhö moät laâu ñaøi où tieàn ñöôøng haäu saûnh, loái ñi saùng suûa, ngaên naép, chæ tieác laâu ñaøi ñoù

oaøn toaøn xaây döïng treân moät khoâng trung, khoâng coù moät cô sô thöïc nghieäm, moät ñieàu laï luøng laø caùi hoïc Töôïng soá ñoù ñeán ñôøi Toáng caøng phaùt huy theâm nhôø moät ñaïo só, Traàn Ñoaøn roài sinh ra moân hoïc nhö Töôùng, Soá, (soá Töû- Vi, töû hình, haø laïc)*. Saùch cuûa Nguyeãn Höõu Löông coù nhaän xeùt veà Traàn Ñoaøn nhö sau :

“Ñeán ñôøi Toáng, oâng toå cuûa lyù hoïc ra ñôøi : Traàn Ñoaøn, moät ñaïo gia kieâm nho gia. Döông Ñaït Chi, taùc giaû cuoán Trung Quoác Ñaïi Hoïc Söû ñeà yeáu giôùi thieäu : Thuyû toå cuûa Lyù hoïc laø Traàn Ñoaøn, ñôøi

trong vuõ truï maø tìm hieåu söï vieäc. Coù leõ vì theá neân goïi laø lyù soá hoïc.

d)Ñoång Troïng Thö ñôøi Haùn laø moät kieän töôùng cuûa Töông soá hoïc. Giaûn nhaän xeùt raèng Ñ khaù chaët cheõ, thaàn tình, nhieàu ngöôøi phaûi nhaän noù laø kyø dò, coù toå chöùc ñaøng hoaøng kieán truùc, coù cöûa vaøo cöûa ra, c h

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 53 Baéc Toáng. Tuy nhieân caùi hoïc cuûa Traàn Ñoaøn coøn laø caùi hoïc maït löu cuûa Ñaïo gia. Hoïc thuyeát naøy tröôùc chuyeàn cho Xung Phoùng, Muïc Tu, sau chuyeàn ñeán Chu Ñoân Di, Lyù Chi Taøi, vaø sau nöõa ñeán Thieäu Ung, Trình Haïo, Trình Di. Hoïc thuyeát naøy coøn tham baùc caû Thieàn Toâng cuûa Phaät giaùo, do ñoù Tam giaùo hôïp löu vaø Lyù hoïc ñaûn sinh. Vaø nhö vaäy, töø Baéc Toáng ñeán Nam Toáng, caùc danh gia Lyù hoïc trong 4 phaùi Lieâm Laïc, Quan, Maân ñeàu coi nhö moân ñeä cuûa laõo toå Traàn Ñoaøn.

* Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, Ñaïi cöông Trieát hoïc Trung Hoa, quyeån Thöôïng, Caûo Thôm, saigon 1964, trang 69.

Söï xuaát hieän cuûa phaùi hoïc Töôïng soá vì thieân veà tai dò, quaùi dò, lòch soá, luyeän ñan, neân bò phaùi hoïc nho gia coâng kích, gaùn cho danh hieäu “baøng moân taû ñaïo”. Duø sao hoïc phaùi Töôïng Soá cuõng ñaõ gaây leân moät aûnh höôûng lôùn treân nieàm tín ngöôõng cuûa daân toäc Trung Hoa, coù soá löôïng moân ñeä khaù ñoâng qua nhieàu thôøi ñaïi. Hai moân hoïc naøy coøn ñöôïc löu truyeàn roäng lôùn cho ñeán nay laø khoa Töø-Vi vaø khoa Töôïng Soá, ñöôïc coi laø söï ñoùng goùp ñaëc saéc cuûa hoïc phaùi naøy cho khoa hoïc nhaân vaên AÙ Ñoâng.

Toaøn theå Phuï luïc veà Kinh Dòch treân ñaây ñöôïc vieát phoûng theo nhöõng taøi lieäu tham khaûo sau:

- Ñaïi cöông trieát hoïc Trung Quoác cuûa Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, Caûo Thôm xuaát baûn, Saigon 1964.

- Ñaïi cöông trieát hoïc söû Trung Quoác cuûa Phuøng Höõu Löông, Ñoâng Höng Hoïc phaùi aán haønh, Saigon 1972.

- Chu Dòch , Saøo Nam Phan Boäi Chaâu, Nhaø Saùch Khai Trí, Saigon 1969.

- Dictionairedes oeuvres de tous les temps et de tous les phays, Laffoont- Boooompiaiani, Socíeteù de dictionaires et emcyclopedies, Paris, 1959.

* Nguyeãn Höõu Löông, Kinh Dòch vôùi vuõ truï quan Ñoâng phöông, trang 120 vaø 123.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 54

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 55

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 56

theå, giaûn dò, tö ñaùo, ñaët neàn taûng vónh quyeát cho moät

ø ñoù vöøa taàm hoïc hieåu cuûa ñaïi chuùng. Ñaây quaû thaät laø moät coâng trình raát ñoäc boä moân lyù soá nhaân vaên vöøa ñaëc thuø, vöøa giaûn dò, coøn ñöôïc

truyeàn tuïng ñeán theá kyû 20 naøy vaø coù leõ coøn vöôït thôøi gian sau ñaây nöõa.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 57

Cho neân noùi raèng khoa töû – vi laø moät saûn phaåm boùi toaùn cuûa thôøi ñaïi thì coøn heïp. Lyù do laø vì khoa naøy tuy haáp thuï vaøi yù nieäm vaän haønh cuûa vuõ truï trong thôøi ñaïi, nhöng laïi phaùt minh ra boä moân môùi laï chöa töøng coù. Coù theå noùi raèng oâng thoaùt khoûi thôøi ñaïi baèng caùi phaùt minh môùi meû ñoù. Oâng khoâng “thuaät nhi baát taùc” maø laø “tröôùc taùc”.

Coøn neáu ñaøo saâu vaøo caùc taùc phaåm khaùc cuûa oâng, ngöôøi ta thaáy oâng ñaõ phoå bieán vaø chuù giaûi töôùng hoïc trong Ma Y Töôïng Phaùp ñeán nay haõy coøn löu truyeàn. Ñaây cuõng laø coâng trình taäp ñaïi thaønh ñaàu tieân caùc kieán vaên cuûa nhaân töôùng hoïc.

B. – NHÖÕNG NEÙT VAÊN HOÙA TRUNG HOA TRONG KHOA TÖÛ VI

Chuùng ta coù theå tìm thaáy nhieàu neùt vaên hoùa Trung Hoa ñeán thôøi ñaïi Toáng trong khoa Töû –Vi, töø nhöõng neùt cuûa trieát lyù, cuûa ñaïo ñöùc cho ñeán nhöõng neùt cuûa xaõ hoäi thôøi baáy giôø.

1. – Nhöõng neùt cuûa trieát lyù trung hoa

Maëc duø Töû – Vi hoïc khoâng phaûi laø trieát hoïc, nhöng noù coù lieân quan maät thieát ñeán heä thoáng tö töôûng trieát lyù ñöông thôøi ñeán ñoãi coù theå noùi Töû-Vi hoïc baét nguoàn töø trieát hoïc. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän trong nhaân sinh quan cuûa Töû – Vi hoïc vaø trong caùc yù nieäm sinh, bieán vaø ñoäng cuûa Dòch hoïc.

ia) Nhaân sinh quan cuûa khoa Töû – V

oâng phaûi laø nhöõng thaàn linh maø chæ öôøi.

nieäm vuõ truï, thì söï vay möôïn ñoù chæ uyeät nhieân khoâng thaáy caùi gì noùi leân vuõ truï luaän

aø nhaân sinh luaän. Vaø ñaây cuõng laø nhaân sinh luaän thöïc tieãn, nhaèm vaøo

Tuy duøng sao ñeå dieãn lyù cho cuoäc ñôøi con ngöôøi, nhöng khoa Töû – Vi höôùng nhìn veà con ngöôøi ñeå tìm hieåu soá phaän con ngöôøi, chôù khoâng coù xu höôùng chieâm tinh. Ñaây laø boä moân hoïc veà con ngöôøi khaûo saùt nhaân theá, nghieân cöùu con ngöôøi taïi theá chôù khoâng phaûi laø sieâu hình hoïc, ngoaïi giôùi hoïc hay ñaïo hoïc. Con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû –Vi. Vì vaäy, nhaân sinh quan Töû – Vi laø nhaân sinh quan theá tuïc khoâng phaùt xuaát töø sieâu hình huyeàn bí maø töø haï theá, töø nhaân baûn. Caùc sao ñöôïc duøng trong laù soá khoâng phaûi laø nhöõng tinh tuù, cuõng kh laø nhöõng yeáu toá noäi taïi vaø ngoaïi lai cuûa con ng

Neáu khoa Töû – Vi coù möôïn nhöõng quy taéc vaän haønh cuûa quan nhaèm muïc ñích öùng duïng cho con ngöôøi maø thoâi. T trong Töû – Vi caû maø chæ toaøn l con ngöôøi ñang soáng, soáng moät caùch phaøm tuïc. Vì vaäy, khoa Töû – Vi khoâng chòu nghieân cöùu kieáp soáng vò ñònh (nhö baøo thai) cuõng khoâng heà ñeà caäp ñeán moät kieáp naøo khaùc ôû theá giôùi khaùc: Khoa Töû – Vi töï giôùi haïn taàm khaûo saùt cuûa mình trong phaïm vi con ngöôøi, trong phaïm vi cuoäc ñôøi traàn tuïc maø thoâi. Ñaây laø moät phaûn aûnh cuûa xu höôùng duy nhaân sinh cuûa trieát hoïc Trung Hoa, theo ñoù taát caû moïi hieåu bieát cuûa hoïc giaû ñeàu höôùng veà vieäc caûi tieán neáp soáng cuûa nhaân loaïi.

b) Dòch lyù trong khoa Töû – Vi

Khoa Töû –Vi vay möôïn raát nhieàu nôi Dòch hoïc, ñaëc bieät laø 3 yù nieäm sinh, bieán vaø ñoäng, ñöôïc coi nhö 3 ñaëc ñieåm caên baûn cuûa ñònh luaät sinh hoùa cuûa vuõ truï.

Veà yù nieäm sinh, khoa Töû – Vi tieâm nhieãm nguyeân lyù sinh cuûa Khoång hoïc, theo ñoù caùi ñöùc lôùn trong trôøi ñaát laø ñöùc sinh. Vuõ truï vaïn vaät ñöôïc sinh vaø sinh laïi muoân loaøi khaùc, trong moät tieán trình baát taän. Bieåu thò cuûa ñöùc sinh laø söï soáng. Veà ñieåm naøy khoa Töû – Vi raát minh thò. Khoa Töû – Vi chæ nghieân cöùu con ngöôøi soáng, xem con ngöôøi nhö moät toång theå soáng, soáng moät caùch toaøn veïn veà caû tinh thaàn laãn theå xaùc, soáng cho mình vaø soáng chung vôùi xaõ hoäi. Ñeå giöõ chaát soáng naøy, khoa Töû –

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 58 Vi khoâng bao giôø nghieân cöùu con ngöôøi rieâng reõ maø quan saùt caù nhaân trong moâi tröôøng sinh hoaït cuûa noù. Khoa Töû – Vi cuõng khoâng beû meû con ngöôøi thaønh töøng laõnh vöïc rieâng maø toång hôïp noù laïi

yeáu toá naøo chi phoái cuoäc soáng ñoù ñeàu ñöôïc Töû – Vi hoïc moå xeû. Vì sinh hoaït cuûa con ngöôøi, töø laõnh vöïc noäi taâm(

trong moät caùi nhaát trí. Nhöõng vaäy, trong laù soá, ta thaáy coù nhieàu cung moâ taû laõnh vöïc cung Meänh, Thaân) ñeán xaõ hoäi (cung Di), ngheà nghieäp(Quan), tieàn baïc, ñieàu saûn(Taøi, Ñieàn), gia ñaïo (Phu Theâ, Töû Töùc)… trong laù soá, caùc sao cuõng chæ nhöõng caù tính vaø nhöõng bieán coá cuûa caù nhaân, döôùi nhieàu traïng thaùi raát linh hoaït.

Veà yù nieäm bieán, khoa Töû – Vi cuõng theo saùt dòch lyù bieán hoùa cuûa Kinh Dòch, luùc naøo cuõng xem caù nhaân nhö luoân luoân naèm trong tö tröôøng chi phoái cuûa caùc yeáu toá beân trong vaø beân ngoaøi. Caùc yeáu toá naøy goàm coù:

- yeáu toá cung, sao trong ñoù taùc duïng vaø cöôøng ñoä bieán ñoåi theo thôøi gian.

- Yeáu toá AÂm Döông Nguõ Haønh noùi leân söï chi phoái hoã töông noäi taïi.

- Yeáu toá thôøi gian, töø Meänh sang Thaân, vaø trong moãi cung haïn, quy ñònh khuoân khoå

uy taéc, trong nhöõng khuoân khoå. Veà maët thôøi gian, coù

moâ taû moät moâi

bieán dòch cuûa cuoäc ñôøi.

- Yeáu toá phuùc ñöùc, hoaøn caûnh, ngheà nghieäp, sinh keá, baïn beø, söùc khoûe, gia ñaïo….ñeàu bao haøm nhöõng thaêng traàm cô höõu.

Dòch lyù cuûa nhaân sinh bieán, nhöng bieán coù q nhöõng khuoân khoå daøi haïn nhö Meänh, Thaân, coù nhöõng khuoân khoå ngaén haïn nhö caùc cung haïn. Veà phöông dieän moâi tröôøng, tröø 3 cung Meänh, Thaân, Taät, nhöõng cung coøn laïi ñeàu tröôøng sinh hoaït naøo ñoù. Söï boá trí cung, söï phoái chieáu giöõa caùc cung quy ñònh theå leä bieán hoùa, aûnh höôûng chi phoái hoã töông. Toùm laïi, cung laø khuoân khoå, sao vaø AÂm Döông nguõ haønh laø caùc yeáu toá cuûa söï bieán hoùa. Con ngöôøi bò ñoùng khung trong caùc moâi tröôøng, nhöng vaãn thay ñoåi, bieán dòch trong caùc moâi sinh ñoù.

Veà yù nieäm ñoäng, khoa Töû- Vi raát roõ raøng. Moãi cung khoâng bao giôø tónh, maø linh ñoäng nhôø söï phoái chieáu: moät maët cung naøy co cung kia vaø bò cung kia chi phoái laïi, maët khaùc, moãi sao cuõng khoâng tónh trong baûn chaát vaø trong thôøi gian. Aâm Döông Nguõ Haønh laø ñoäng cô sinh khaéc raát phong phuù. Voøng sinh voøng vaø voøng khaéc cuûa Nguõ Haønh cuõng lieân tuïc, khoâng bò döùt ñieåm. Vì vaäy caùc

o neân khoâng bao giôø coù yù nghóa coá ñònh, khoâng bao giôø hoaøn toaøn sao, do quy taéc sinh khaéc ñoù ch toát hay hoaøn toaøn xaáu maø toát naèm xuoáng hoaøn toaøn tuøy theo söï sinh hay khaéc, tuøy theo vò trí, taùc duïng ôû moãi moâi sinh.

2.- Nhöõng neùt ñaïo ñöùc cuûa vaên hoùa Trung Hoa

Khoa Töû – Vi khoâng heà minh thò khuyeán caùo ngöôøi ta phaûi laøm caùi gì cho hôïp ñaïo, song trong caùc ñònh danh caùc cung, caùc sao, trong tinh thaàn cuûa toaøn boä khoa naøy ta thaáy ñöôïc vaøi neùt ñaïo ñöùc cuûa ñöông thôøi.

a) YÙ nieäm phuùc ñöùc

Laù soá coù cung Phuùc, ñöôïc xem nhö raát quan troïng cho caû nam phaùi laãn nöõ phaùi vì taùc duïng ña dieän cuûa cung naøy treân 11 cung khaùc, cung Phuùc vöøa chæ phaàn aâm ñöùc duy kinh, toàn phuùc cuûa toå phuï di truyeàn, vöõa chæ phaàn nhaân ñöùc, caùi coâng nghieäp maø con ngöôøi tao döïng vaø boài döôõng trong suoát

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 59 kieáp. Neáu keå laø aâm ñöùc, thì cung Phuùc phaûn aûnh giaùo lyù Phaät hoïc. Neáu keå laø nhaân ñöùc thì ñoù laø moät neùt nhaân hoïc cuûa ñaïo Khoång. Tuy nhieân, yù nghóa theá tuïc cuûa cung Phuùc xem ra roõ reät hôn laø yù nghóa duy linh, vì leõ cung phuùc ñöôïc hoäi chieáu bôûi 3 cung Taøi, Di vaø Phu Theâ, caû 3 cuøng noùi leân 3 traïng thaùi vaät chaát vaø phaøm tuïc cuûa phuùc ñöùc. Phuùc ñöùc theá tuïc ñoù ñöôïc tính baèng tieàn baïc (cung Taøi), baèng gia ñaïo toát(cung Phu Theâ) vaø baèng söï töông phuøng vôùi hoaøn caûnh (cung Di), chöa keå caùc laõnh vöïc khaùc nhö quan tröôøng, söùc khoûe, con caùi, cha meï, anh em ñeàu coù lieân heä ñeán phuùc ñöùc caû.

b) YÙ nieäm nhaän ñònh

Cung Phuùc tuy ña nghóa, nhöng cuõng khoâng ñôn thuaàn vaø tieân quyeát ñoùng khung vaän soá con ngöôøi. Khoa Töû – Vi coøn daønh cho ngöôøi moät phaàn lôùn quyeàn löïc ñeå aûnh höôûng treân phuùc ñöùc di truyeàn. Noùi nhö theá nghóa laø cho raèng khoa Töû – Vi coi troïng nhaân ñònh: con ngöôøi khoâng hoaøn toaøn do cung Phuùc ñònh maø vaãn coù theå döï phaàn quyeát ñònh vaän maïng mình. Ñieàu naøy ñöôïc dieãn xuaát trong 2 cung Meänh vaø Thaân. Meänh vaø Thaân, vì yù nghóa hieän kieáp cuûa noù, noùi leân nhaân meänh, noùi leân phaàn coâng nghieäp maø chính mình taïo ra luùc taïi theá. Ñieåm naøy phaûn aûnh roõ reät tö töôûng cuûa Khoång Töû, Maëc Töû, Tuaân Töû veà vaán ñeà “taän nhaân löïc” ñeå “tri thieân meänh”, raát thònh haønh trong vaên hoùa Trung Hoa.

c) YÙ nieäm duy sinh khoâng dieät duïc

Vì coù söï lieân heä cuûa caùc cung, caùc sao noùi leân haïnh phuùc vaät chaát, theá tuïc cuûa ngöôøi ñôøi cho neân où theå noùi raèng tinh thaàn Töû – Vi raát duy sinh: con ngöôøi phaûi laáy haïnh phuùc vaät chaát ôû ñôøi laøm leõ

soáng, laøm lyù do tranh ñaáu cho mình, phaûi c , laáy ñôøi laøm caûnh soáng, khoâng thoaùt ñôøi, khoâng dieät duïc. Con ngöôøi trong khoa Töû – Vi laø con ngöôøi phaøm tuïc, thuï sinh vaø taïo sinh baèng cha meï, vôï choàng, con caùi chôù khoâng caét ñöùt nguoàn sinh hoùa voán laø caùi lyù ñöông nhieân cuûa vuõ truï ñieåm naøy moâ phoûng hoïc thuyeát Khoång Töû veà ñöùc sinh, veà ñaïo Nhaân.

3.- Nhöõng neùt vaên hoùa cuûa xaõ hoäi Trung Hoa

c aûm nhaän ôû ñôøi

.

Xaõ hoäi Trung Hoa ñöôïc phaûn aûnh raát nhieàu trong khoa Töû- Vi.

a) YÙù nieäm troïng só, troïng quyù

Trong thôøi Ñoâng Chu, xaõ hoäi Trung eân vì cheá ñoä phong kieán. Con soá caùc nöôùc chö haàu coù ñeán haøng traêm. Coù chö û nhaø Chaâu neân caïnh tranh theá löïc laãn nhai khieán cho caùc vöông trieàu muoán toàn taïi pha phu môùi xuaát hieän, töø leâ daân nhaûy uyeàn, trong ngaønh vaên cuõng nhö ngaønh voõ. Ñoù laø tröôøng hôïp Quaûn Troïng, Ninh Thích, Baù Lyù Heà, Toâ Taàn, Tröông Nghi. Ñeán ñôøi Taàn coù Lyù Tö, Baïch Khôûi. Ñeán ñôøi Haùn Sôû coù Ph aø, Traàn Bình, sau nöõa coù Khoång Minh. Giai caáp só phu vì theá raát toäc.

Khoa Töû – Vi cuõng phaûn aûnh tinh naëng hôn phuù. Chöõ Quan trong cun , noùi noâm na laø ngheà chính trò vaø chöùc vuï haønh chính, chôù khoâ nghieäp noùi chung. Caùc sao ñaéc ñòa ñeàu mang ñaày ñuû yù nghóa quyeàn quyù cao sang vaø khi naøo bò noâng nghieäp hay luïc ngheä. Vaên h hôn voõ hoïc, thöông maïi, kinh doanh. Möu

Hoa loaïn laïc trieàn mi haàu laïi coi re

ûi troïng duïng thöù daân coù taøi ñeå trò nöôùc. Nhôø ñoù, giai caáp só voït leân caàm q

aïm Taêng, Tröông Löông, Haøn Tín, Tieâu H ñöôïc troïng voïng, coù quyeàn theá hôn, aùt caû giai caáp quyù

thaàn troïng khoa baèng vaø troïng keû só. Laù soá Töû-Vi coøn coi quí g Quan Loäc tieân khôûi chæ ngheà quan ng phaûi chæ ngheà

haõm ñòa thì môùi coù yù nghóa doanh thöông, coâng, oùa ñöôïc xem troïng

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 60 löôïc ñöôïc coi laø naëng hôn vuõ duõng. Vieäc thaéng ngöôøi, chieám thaønh baèng möu trí ñöôïc coi nhö hieån

troïng nam, khinh nöõ

haùch hôn vieäc saùt töôùng ñòch hay haõm thaønh baèng vuõ löïc haønh quaân.

b)YÙ nieäm

Vaên hoùa Trung Hoa voán xem phuï nöõ thaáp keùm hôn nam giôùi, ôû ngoaøi ñôøi cuõng nhö ôû trong gia ñình.

Ôû ngoaøi ñôøi, phuï nöõ khoâng ñoùng vai tuoàng gì. Xaõ hoäi Trung Hoa, töø nguyeân thuûy cho ñeán khoa Töû

öõ giôùi moät traùch nhieäm duy nhaát laø chaêm soùc gia ñình maø thoâi. Hoï sinh ra chæ ñeå laøm con, laøm vôï, laøm meï, khoâng

ao giôø ñöôïc laøm chuû duø khi choàng ñaõ cheát.

öôïng phu

– Vi ra ñôøi vaø maõi veà sau, ñaõ daønh öu theá tuyeät ñoái cho phaùi nam. Nhöõng nöõ kieät trong xaõ hoäi laø nhöõng bieät leä hieám coù. Cuõng coù phuï nöõ Trung Hoa goùp maët ngoaøi xaõ hoäi, döôùi söï caûi trang nam giôùi ñeå hoaït ñoäng, hoaëc giuùp nöôùc, hoaëc baùo thuø choàng. Nhöng, ít khi, coù theå noùi laø khoâng coù phuï nöõ naøo loä dieän hoaït ñoäng. Tình traïng ñoù haàu nhö phoå caäp cho haøng nöõ thöù daân. Coøn ñoái vôùi phuï nöõ hoaøng toäc, haún coù vaøi hoaøng haäu, thöù phi, ñoùng vai troø noåi baät trong chính tröôøng nhö tröôøng hôïp Ñaéc Kyû, Bao Töï, Döông Quyù Phi, Voõ Haäu. Coù leõ tö caùch vöông giaû cuûa hoï laø yeáu toá ñaëc bieät daønh cho hoï nhieàu bình ñaúng so vôùi nam giôùi. Ñoù laø chöa keå yeáu toá nhan saéc chaéc chaén goùp phaàn khoâng nhoû trong vieäc thaêng tieán cuûa vaøi phuï nöõ ngoaïi leä ñoù.

Ôû trong gia ñình, luaân lyù nho giaùo ñaõ ñoùng khung phuï nöõ trong moät vai troø raát khieâm nhöôøng. “taïi gia toøng phuï, xuaát giaù toøng phu, phu töû toøng töû”: ñoù laø chaâm ngoân maø nho hoïc daønh cho phuï nöõ chöa choàng, coù choàng vaø goùa choàng. Vaên minh Trung Hoa chæ thöøa nhaän cho n

b

Khoa Töû – Vi ñaõ tieâm nhieãm khaù nhieàu nhöõng neùt taäp quaùn cuûa thôøi ñaïi baáy giôø.

Xaõ hoäi Trung Hoa raát quyù con trai, cho neân khoa Töû-Vi nhieàu luùc hieåu chöõ tuyeät töï khoâng coù con trai. Vaán ñeà ña theâ cuûa nam giôùi haàu nhö ñöôïc xem laø töï nhieân, trong khi vaán ñeà ña phu cuûa phuï nöõ bò coi nhö moät baát haïnh lôùn. Vaán ñeà ña daâm cuûa phaùi ñeïp bò cheâ laø khaû oá vì khoâng v ích töû. Khoa Töû-Vi daønh raát nhieàu sao keâ khai thoùi daâm teä cuûa nöõ giôùi. Quan nieäm “xuaát giaù toøng phu” cuûa Khoång hoïc cuõng ñöôïc theå hieän trong vieäc xem cung Phu trong nöõ soá laø cung cöôøng, quyeát ñònh haïnh phuùc gia ñaïo cuûa ngöôøi. Trong khi ñoù, cung Theâ cuûa nam soá laïi khoâng ñöôïc xem troïng nhö vaäy. Khoa Töû-Vi cuõng nhö xaõ hoäi Trung Hoa coù tính caùch duy nam hôn laø duy nöõ, haàu nhö xem ngöôøi phuï nöõ nhö khoâng coù vaø khoâng ñaùng ñeå ñoùng moät vai tuoàng naøo trong xaõ hoäi.

c)YÙ nieäm troïng vaên, khinh voõ.

Töû-Vi hoïc coù xu höôùng xem vaên tinh hoäi tuï trong laù soá laø moät ñaëc caùch öu theá. Vì vaäy, môùi coù leä xem Töû Phuû caàn ñi vôùi vaên khoa tinh ñeå chæ “quaàn thaàn khaùnh hoäi” nguï yù laø vua(Töû-Vi hay Thieân Phuû) phaûi ôû caän baày toâi trung thì môùi ñaéc duïng. Neáu gaëp voõ tinh nhö Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp, duø ñaéc ñòa thì goïi laø caùch “ñeá ngoä hung ñoà” nghóa laø vua bò taëc thaàn khuynh loaùt. Caùch Töû Phuû Vuõ

âng bao giôø ñöôïc xem nhö laâu beàn, chæ coù nhaân nghóa, ñaïo ñöùc, vaên hoùa(bieåu

Töôùng, Nhaät Nguyeät, Cô Nguyeät Ñoàng Löông haàu nhö ñöôïc xem nhö öu theá hôn caùch Saùt Phaù Lieâm Tham.

Xem ra Traàn Ñoaøn bò tieâm nhieãm bôûi quan nieäm nhaân trò, ñöùc trò, vaên trò hôn laø voõ trò, baïo trò. Vuõ löïc duø coù ñaéc theá, kho hieän qua vaên tính, khoa tinh) môùi toàn taïi. Ngöôøi xöa hay lyù luaän nhö vaäy, Töû-Vi cuõng theo xu höôùng ñoù.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 61 Toùm laïi, duø moân Töû-Vi ñaùnh daáu moät coâng trình khai suùng khoa boùi toaùn baèng moät kyõ thuaät khaùc laï, nhöng noù vaãn khoâng thoaùt ñöôïc söï chi phoái tieàm taøng cuûa caùc quan nieäm trieát lyù, ñaïo ñöùc xaõ hoäi ñöông thôøi. Nhöõng vay möôïn cuûa khoa Töû-Vi trong neàn trieát, neàn ñaïo vaø taäp quaùn xaõ hoäi khaù nhieàu nhöng, ñöùng veà maët lyù soá maø xeùt thì khoa boùi toaùn cuûa Töû-Vi quaû thaät ñoäc ñaùo vaø taân kyø. Noù ñi vaøo nhaân vaên hoïc baèng moät khaûo höôùng ñaëc thuø maø laïi nhaân baûn. Noù chæ duøng töôïng, soá tröøu töôïng, soá tröøu töôïng ñeå tìm hieåu nhaân sinh. Noù chæ duøng lyù ñeå tìm bieát soá kieáp, döïa vaøo caùc yeáu toá, töïu trung ñeàu coù tính caùch nhaân baûn. Nhöõng caùi gì coù tính caùch thaàn linh, huyeàn bí ñeàu bò gaït boû. Chính vì nhöõng lyù do ñoù, ta phaûi xem Traàn Ñoaøn nhö moät thuûy toå ñaëc saéc cuûa lyù soá hoïc chôù khoâng phaûi cuûa töôïng soá hoïc vaø khoa Töû-Vi cuûa oâng laø moät khoa boùi toaùn duy lyù chôù khoâng phaûi huyeàn bí, duy linh. Caùi lyù do toàn taïi cuûa khoa naøy baét nguoàn töø ñoù. Caùi lyù do phoå caäp cuûa khoa naøy cuõng baét nguoàn töø ñoù. Vaø caùi lyù do phaùt trieån cuûa khoa naøy ñeán nay cuûng phaûi ñöôïc xem nhö baét nguoàn

ñaëc tính duy lyù vaø nhaân baûn cuûa noù neân coù nhöõng pheâ phaùn sai leäch. ùng. Chuùng ta coøn phaûi canh taân noù cho phuø hôïp vôùi

oaøn caûnh aùp duïng, ñöøng cho noù cheát tónh trong tình traïng xaõ hoäi Trung Hoa thôøi Toáng. Vieäc chính em Töû-Vi phaûi mang khoa naøy töø thieân ñaøng xuoáng

oã ñöùng khaû chaáp trong à

Nhaän ñònh veà caùc cung

Ñoäng tính cuûa 12 cung

hóa lieân ñôùi giöõa caùc cung.

oáng phoái chieáu

cung qua thôøi gian

eänh, Thaân

ieän cuûa moät soá cung

-Ñoái vôùi ngöôøi lôùn

töø ñoù. Nhieàu ngöôøi hieåu laàm Chuùng ta phaûi chính danh noù laïi cho thích ña h danh vaø chính vò naøy ñoøi hoûi ngöôøi hoïc, ngöôøi x nhaân theá, töø thaàn quyeàn thaønh nhaân baûn, töø meâ tín ra khaû tín, töø choã quaù thôøi ra hôïp thôøi, töø thieân ñònh xuoáng nhaân ñònh. Coù nhö theá, khoa Töû-Vi môùi xöùng ñaùng tranh thuû ñöôïc moät ch

nen hoïc nhaân vaên.

Chöông naêm

Y Ùng

Heä th

-söï hoäi chieáu

-söï tieáp giaùp

-söï nhò hôïp

Töông quan giöõa caùc

-Phuùc, M

-Meänh, Thaân, Haïn.

YÙù nghóa toaøn d

-Ñoái vôùi treû con

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 62 A ÄNG TÍNH CUÛA 12 CUNG.-ÑO

Lyù thuyeát Töû-Vi ñöôïc bieåu hoùa baèng moät laù soá töông ñoái giaûn dò. Laù soá ñöôïc phaân chia thaønh hai

kim, thuûy, moäc hay hoûa ñeàu theå hieän treân thoå, hieåu theo nghóa ñaát chöùa kim khí, ñaát chöùa ng vaø treân maët. Sôû dó ngöôøi xöa ñaët cung thoå

khu vöïc.

Khu vöïc thöù nhaát goïi laø ñòa baøn, naèm ôû giöõa, duøng ñeå ghi teân hoï, ngaøy sinh, tuoåi aâm, döông baûn meänh vaø cuïc.

Khu vöïc thöù hai goïi laø thieân baøn, naèm theo chu vi laù soá, ñöôïc phaân laøm12 oâ, goïi laø 12 cung, duøng ñeå ghi caùc vì sao, caùc thôøi kyø cuûa cuoäc ñôøi vaø caùc laõnh vöïc sinh hoaït cuûa con ngöôøi. Möôøi hai cung ñoù mang teân cuûa 12 ñòa chæ : tyù, söûu, daàn, maõo, thìn, tî, ngoï, muøi, thaân, daäu, tuaát, hôïi. Ngoaøi ra, moãi cung ñeàu ñöôïc AÂm Döông hoùa vaø nguõ haønh hoaùc nghóa laø moãi cung mang rieâng ñaëc tính aâm hoaëc döông, kim, moäc, thuûy, hoûa hay thoå. Chæ tröø haønh thoå chieám ñeán 4 cung(thìn, tuaát, söûu, muøi) coøn 4 haønh kia, moãi haønh chieám hai cung ôû lieàn nhau. Rieâng 4 cung thoå thì ôû vò trí rôøi raïc, naèm giöõa 2 khaùc haønh. Sôû dó coù söû saép xeáp nhö theá laø ngöôøi xöa giaûi thích raèng haønh thoå chöùa ñöïng caû 4 haønh kia, nöôùc, ñaát laø choã döïa cuûa caây coái, ñaát chöùa löûa beân tro ôû giöõa hai cung khaùc haønh vì hoï quan nieäm raèng thoå laø trung öông, nguï yù loøng ñaát goàm coù thoå laø yeáu toá quan troïng nhaát. Caùi caùch hình dung söï vaät cuûa ngöôøi xöa giaûn dò nhö theá.

Ñoái vôùi 4 haønh kim, moäc, thuûy vaø hoûa, vò theá boá trí cuûa 8 cung coù ñieåm ñaëc bieät laø 2 haønh ñoái choïi nhau naèm ôû vò trí ñoái xöùng vôùi nhau (kim ñoái xöùng vôùi moäc, thuûy ñoái xöùng vôùi hoûa), khoâng bao giôø ôû vò trí lieàn laïc. Quan nieäm Trung Hoa cho raèng caùi gì töông khaéc thì taùch rôøi nhau. Cho neân cung döông bao giôø cuõng tieáp noái bôûi cung aâm, roài cung aâm ñöôïc tieáp noái theo bôûi cung döông.

Vieäc aán ñònh aâm, döông tính cho moãi cung khoâng thaáy ñöôïc saùch vôû giaûi thích. Ngöôøi ta khoâng hieåu roõ taïi sao cung Daàn laø döông, cung Maõo laø aâm, taïi sao khôûi ñieåm laø cung Tyù laïi laø döông, vaø

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 63 döùt ñieåm laø cung Hôïi laø aâm. Duy, treân trình töï AÂm Döông noái lieàn nhau vaø treân khôûi ñieåm döông, döùt ñieåm aâm thì coù nhieàu ngöôøi caét nghóa vaø xem ñoù laø luaät tuaàn hoaøn baát taän trong vuõ truï. Vì laø

t ñieåm khoâng coù taàm quan troïng: coù theå noùi luaät tuaàn hoaøn öø aâm hoaëc döông ñeàu ñöôïc caû. Ñieàu quan troïng ôû

tuaàn hoaøn cho neân khôûi ñieåm vaø döù khoâng coù khôûi ñieåm hay döùt ñieåm, coù theå tính t ñaây laø söï tieáp noái lieân tuïc vaø baát di baát dòch cuûa aâm vaø döông, coát ñeå noùi leân caùi sinh, caùi dieät cuûa söï vaät, hoaëc noùi leân caùi ñoäng cuûa söï vaät do nguyeân lyù aâm döông thuùc ñaåy. Tinh thaàn dòch ñoäng naøy chính laø nguyeân taéc cô baûn cuûa vuõ truï quan, cuûa nhaân sinh quan noùi chung vaø cuûa Töû-Vi quan noùi rieâng.

Vôùi baáy nhieâu yù nieäm treân, ta thaáy raèng laù soá Töû-Vi khoâng phaûi laø moät bieåu ñoà bieåu tónh. Traùi laïi, ñoù laø moät ñoà bieåu ñoäng vì caùc yeáu toá AÂm Döông Nguõ Haønh cuûa cung vaø sao trong ñoà bieåu. Coù theå

aùch giaûn löôïc, song vaãn noùi leân ñöôïc traïng thaùi caên baûn cuûa

oäng tính cuûa sao seõ ñöôïc ñeà caäp trong

ieåu bieát trong moãi laõnh vöïc, moãi thôøi kyø. Duy ta khoâng theå nhìn rieâng reõ moãi cung óa ñoäc laäp. Neáu cô theå con ngöôøi bao goàm caû ñaàu mình laãn

caû 12 cung goäp laïi. Neáu yeáu toá ñieàu hôïp cô theå con ngöôøi laø

nhö ngöôøi muø sôø voi maø chæ moù thaáy coù moät boä phaän. Ta chæ coù theå hình dung

yù nieäm ñoäng naøy ñöôïc hình dung moät c söï vaät cuûa ñôøi ngöôøi.

Chöông naøy chæ ñeà caäp ñeán ñoäng tính cuûa 12 cung maø thoâi. Ñ chöông sau.

Nhö ñaõ trình baøy, moãi cung dieãn taû moät laõnh vöïc sinh hoaït cuûa con ngöôøi. Söï phaân chia nhö theá coát ñeå ñaøo saâu söï h vì moãi cung khoâng bao giôø coù yù ngh chaân tay thì laù soá Töû-Vi 2 bao goàm taâm hoàn thì yeáu toá phoái trí 12 cung laø söï toång hôïp nhaát quaùn. Xem moät laù soá phaûi cöùu xeùt heát 12 cung, chôù khoâng theå ñaùnh giaù laù soá qua moät cung rieâng reõ. Ñaùnh giaù con ngöôøi qua moät cung chaúng khaùc naøo ñöôïc toaøn theå con ngöôøi khi duyeät qua heát 12 cung cuûa laù soá, noùi nhö theá coù nghóa laø moãi cung, ngoaøi yù nghóa cô höõu, coøn coù yù nghóa lieân ñôùi raát maïnh meû. Coù theå noùi raèng yù nghóa cô höõu cuûa moãi cung tuøy thuoäc vaøo yù nghóa lieân ñôùi cuûa cung ñoù vôùi cung coøn laïi. Phaûi naém vöõng quy taéc naøy môùi xem Töû-Vi moät caùch ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc ñöôïc.

Söï lieân ñôùi theå hieän ra sao?

B.- YÙ NGHÓA LIEÂN ÑÔÙI GIÖÕA CAÙC CUNG

Phöông phaùp toång hôïp cuûa khoa Töû-Vi dieãn ra söï lieân ñôùi giöõa caùc cung baèng hai caùch:

laïc vôùi nhau qua thôøi gian.

hoái chieáu vaø töông quan giöõa caùc cung qua thôøi gian.

. – H

- thieát laäp moät heä thoáng phoái chieáu giöõa caùc cung.

- Xem caùc cung nhö lieàn

Ta laàn löôït xeùt heä thoáng p

1 eä thoáng phoái chieáu giöõa caùc cung

Giöõa caùc cung coù 3 loaïi phoái chieáu:

chieáu. - phoái chieáu theo ñuùng nghóa, bao goàm söï xung chieáu vaø söï tam chieáu goïi chung laø hoäi

- phoái chieáu qua tieáp giaùp.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 64

- phoái chieáu qua söï nhò hôïp

Caû 3 loaïi ñöôïc söû duïng ñoàng thôøi ñeå xem baát cöù cung naøo.

Ñieàu naøy coù nghóa laø moãi laàn chieáu, 2 cung tieáp giaùp v

xem moät cung phaûi ñoàng thôøi xem caû cung xung chieáu, 2 cung tam aø 1 cung nhò hôïp, töùc laø toång coäng 7 cung goäp laïi. Tuy nhieân, moãi theá phoái

an troïng thöù ba laø 2 cung tam chieáu.

ïng thöù tö laø cung nhò hôïp.

chieáu coù giaù trò khaùc nhau. Thoâng thöôøng, ngöôøi ta xeáp theo soá thöù töï quan troïng sau ñaây:

- Quan troïng nhaát laø cung chính phaûi xem.

- Quan troïng nhì laø cung chieáu.

- Qu

- Quan tro

- Quan troïng thöù naêm laø 2 cung tieáp giaùp

a)Theá xung chieáu vaø tam chieáu

Noùi chung, trong theá hoäi chieáu (bao goàm cung chieáu vaø tam chieáu) coù söï töông quan giöõa 4 cung lieân heä veà maët caáu taïo. Ta thöû neâu ra vaøi ví duï:

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaø cung phuùc

Trong baát cöù laù soá naøo, cung phuùc cuõng ñöôïc 3 cung sau ñaây hoäi chieáu: cung Taøi, cung Di, cung Phu Theâ. Söï hoäi chieáu ñoù coù nghóa laø haïnh phuùc con ngöôøi bao goàm 3 loaïi: haïnh phuùc tieàn

øn caûnh mang laïi vaø haïnh phuùc gia ñaïo, noùi khaùc ñi, moät ngöôøi toát phuùc phaûi

nghóa

baïc, haïnh phuùc do hoa coù nhieàu tieàn, phaûi coù hoaøn caûnh thuaän lôïi vaø phaûi coù vôï choàng ñeà hueà. Ñaây laø 3 yeáu toá caên baûn cuûa haïnh phuùc con ngöôøi traàn tuïc. Ta chæ coù theå noùi ñoù laø 3 yeáu toá caên baûn maø thoâi, vì ngoaøi tieàn baïc, gia ñaïo vaø thôøi theá, coøn coù nhöõng yeáu toá khaùc cuõng goùp phaàn caáu taïo haïnh phuùc caù nhaân, chaúng haïn nhö söùc khoûe (cung Taät), con caùi(cung Töû), ngheà nghieäp (cung Quan). Hieåu theo roäng, coù theå noùi cung naøo cuõng noùi leân khía caïnh cuûa phuùc ñöùc caû. Nhöng, ngöôøi xöa chæ choïn loïc bieát yeáu toá caên baûn nhaát vaø tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán Phuùc ñöùc nhieàu nhaát laø tieàn baïc, hoaøn caûnh vaø gia ñaïo.

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Meänh vaø cung Thaân

Trong baát cöù laù soá naøo, cung Meänh cuõng ñöôïc hoäi chieáu bôûi 3 cung: Di, Quan, Taøi, Ñieàn. Ñieàu naøy coù nghóa laø vaän meänh con ngöôøi ñöôïc quyeát ñònh bôûi hoaøn caûnh, ngheà nghieäp vaø tieàn baïc. Ñaây cuõng laø moät loái quan nieäm vaän meänh theo nghóa theá tuïc.

Cung Thaân, duø ñoàng cung vôùi Meänh hoaëc khaùc cung, cuûng ñöôïc caáu taïo bôûi 3 yeáu toá: Di, Quan, Taøi.

Cung meänh töôïng tröng cho tieàn vaän, töùc laø thôøi gian môùi sinh cho ñeán khoaûng 30 tuoåi. Cung Thaân bao goàm haäu vaän töùc laø thôøi gian coøn laïi. Khi ñaët heä thoáng hoäi chieáu nhö theá, ngöôøi xöa xem toaøn theå cuoäc ñôøi con ngöôøi nhö bò chi phoái tröïc tieáp vaø maïnh meõ bôûi thôøi theá, quan tröôøng, tieàn baïc. Caùi hay, caùi dôû cuûa 3 laõnh vöïc naøy quyeát ñònh caùi hay caùi dôû cuûa cuoäc ñôøi.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 65 Ñeán ñaây ta thaáy raèng theá hoäi chieáu vôùi Meänh, Thaân boå tuùc cho theá hoäi chieáu cuûa Phuùc vaø ñöôïc tính theo söï töông qua toát xaáu giöõa hai theá hoäi chieáu laãn nhau, ngoõ haàu coù theâm yeáu toá cöùu xeùt ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc haïnh phuùc con ngöôøi.

Vôùi hai ví duï naøy, ta thaáy theá hoäi chieáu cuûa Phuùc vaø theá hoäi chieáu cuûa Meänh, Thaân haàu nhö phuû truøm heát laõnh vöïc quan troïng. Ñoù laø 2 theá hoäi chieáu coù yù nghóa lieân ñôùi maïnh meû, tröïc tieáp vaø toaøn dieän nhaát. Chính vì lyù do ñoù maø khoa Töû-Vi xem 3 cung Phuùc, Meänh vaø Thaân laø nhöõng cung cöôøng, nghóa laø cung quan troïng baäc nhaát, moâ taû raát nhieàu neùt chính cuûa con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi.

Tuy nhieân, coù nhöõng theá hoäi chieáu khoâng maáy gì lieân ñôùi nhau hoaëc chæ coù yù nghóa moät chieàu.

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Taät.

Taät naèm trong heä thoáng hoäi chieáu vôùi 3 cung Phuï, Ñieàn vaø Baøo. Giöõa Taät vaø Phuï, coù moät höôùng lieân heä, ñoù laø aûnh höôûng cuûa huyeát thoáng cha meï treân söùc khoûe caù nhaân. Nhöng, tröôøng hôïp naøy coù ngoaïi leä: coù khi cha meï ñau yeáu maø sinh con bình thöôøng, coù khi ngöôïc laïi.

Giöõa Taät vaø Ñieàn cuûng vaäy. Coù khi nhaø cöûa aûnh höôûng ñeán söùc khoûe, beänh taät, coù khi khoâng aûnh höôûng bao nhieâu.

Söï lieân ñôùi giöõa cung Baøo vaø cung Taät laïi caøng mong manh hôn nöõa: khoâng leõ anh em khoûe aïnh khieán caù nhaân cuõng khoûe maïnh theo?

nhieàu bieät leä vaø sai laàm deã thaáy. Coù khi cuûa cha meï ña ñinh thì mình cuõng

m

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Töû

Töû ñöôïc 3 cung Ñieàn, Noâ vaø Phuï hoäi chieáu. Giöõa 4 cung naøy, moái töông quan raát mô hoà, khaùc khoâng coù yù nghóa gì, nhaát laø giöõa Ñieàn(nhaø cöûa, ruoäng nöông) vaø Noâ (baïn beø, toâi tôù, nhaân tình, thuoäc quyeàn) vôùi cung Töû. Coù theå chaáp nhaän phaàn naøo söï di truyeàn giöõa Phuï vaø Töû. Duy ñieåm naøy vaãn bao haøm ña ñinh. Nhöng coù nhieàu khi khoâng phaûi nhö theá. Yeáu toá di truyeàn khoâng nhaát thieát luùc naøo cuõng ñuùng.

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Ñieàn

Ñieàn do 3 cung Töû, Taät vaø Baøo hoäi chieáu. Trong theá hoäi chieáu naøy, söï lieân quan haàu nhö khoâng coù gì ñaùng keå vaø vaãn coù nhieàu bieät leä, nhieàu sai laàm.

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Baøo

Baøo naèm trong heä thoáng 3 cung N

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Noâ

oâ, Ñieàn vaø taät. Ba cung naøy haàu nhö khoâng coù lieân laïc gì vôùi cung Baøo.

Noâ do 3 cung Baøo, Töû vaø Phuï hoäi chieáu, cuõng khoâng noùi leân moái töông quan naøo giöõa anh em, con caùi vaø cha meï ñoái vôùi baïn beø, toâi tôù, nhaân tình vaø nhöõng ngöôøi thuoäc quyeàn laø 4 haïng ngöôøi cuûa Noâ.

Toùm laïi, trong heä thoáng, coù vaøi theá hoäi chieáu coù yù nghóa toaøn dieän, tröïc tieáp, ñaày ñuû vaø maïnh meõ. Traùi laïi, coù vaøi theá hoäi chieáu phieán dieän, giaùn tieáp. Coù nhöõng theá hoäi chieáu khoâng coù yù nghóa gì, maø coøn bao haøm nhieàu bieät leä, nhieàu sai laàm. Nhö vaäy, giaù trò lieân ñôùi giöõa caùc cung hoäi

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 66 chieáu khoâng hoaøn haûo hoaëc khoâng hôïp lyù. Moái lieân laïc giöõa caùc cung ñoâi khi baát oån vaø mô hoà. Chæ coù vaøi cung lieân ñôùi nhau moät caùch höõu lyù maø thoâi.

Ñoái vôùi nhöõng theá hoäi chieáu phieán dieän, hoaëc khoâng hôïp lyù, coù leõ ta chæ neân xeùt caùc sao trong 4 cung lieân heä chôù khoâng neân quan taâm ñeán nhöõng cung lieân heä. Bao giôø thaáy coù nhieàu sao toát trong 4 cung ñoù thì noùi toát, gaëp sao xaáu thì noùi laø xaáu.

b) Theá giaùp

Trong laù soá Töû-Vi coù vaøi theá giaùp höõu lyù, cuõng coù nhieàu theá giaùp khoâng coù nghó hoaëc coù nghæ treân moät höôùng naøo ñoù maø thoâi.

Ví duï veà theá giaùp Meänh

Meänh ñöôïc Phuï vaø Baøo tieáp giaùp. Ñieàu naøy noùi leân moái töông quan giöõa caù nhaân (Meänh) vôùi cha meï(Phuï) vaø anh em(Baøo). Con ngöôøi ñöôïc xem nhö chòu aûnh höôûng maïnh meû, tröïc tieáp cuûa moâi tröôøng sinh hoaït gia ñình, nhaát laø luùc caù nhaân coøn nieân thieáu. Ñieåm naøy raát höõu lyù vaø khaû chaáp.

Ví duï veà theá giaùp Noâ

Noâ giaùp Quan vaø Di. Ñieàu naøy cuõng höõu lyù vì baïn beø, nhaân tình, toâi tôù vaø ngöôøi thuoäc quyeàn cuûa mình soáng trong hai hoaøn caûnh: xaõ hoäi(Di) vaø ngheà nghieäp(Quan). Hai hoaøn caûnh ñoù coù aûnh höôûng ñeán söï keát baïn, keát boà, soá löôïng thuoäc quyeàn, soá löôïng toâi tôù phuïc vuï.

Ví duï veà theá giaùp Ñieàn

Baát ñoäng saûn trong cung Ñieàn laø moät maët coù theå baét nguoàn töø quan tröôøng sinh nhaät maø coù (cung Quan), maët khaùc coù theå do di saûn maø coù (cung Phuùc). Nhö vaäy, theá giaùp naøy coù yù nghóa, chaáp nhaän ñöôïc treân caû hai höôùng tieáp caän.

Traùi laïi, coù nhieàu theá giaùp ít nghó hoaëc chæ coù nghóa phieán dieän, theo moät höôùng suy luaän naøo ñoù maø thoâi.

Ví duï veà theá giaùp baøo

Baøo giaùp Meänh vaø phu Theâ. Giöõa Meänh vaø Baøo quaû laø coù töông quan, nhöng giöõa Baøo vaø Phu Theâ, söï lieân heä coøn tuøy tröôøng hôïp. Neáu vôï choàng soáng chung vôùi anh chò em trong moät maùi nhaø thì hoïa chaêng söï tieáp giaùp naøy môùi noùi leân ñöôïc moät höôùng aûnh höôûng. Nhöng, neáu ôû rieâng thì quaû thaät aûnh höôûng naøy raát ít.

Ví duï veà theá giaùp Phu Theâ

Phu theâ giaùp Baøo vaø Töû. Neáu theá giaùp Töû phaûn aûnh ñöôïc nhieàu moái lieân heä giöõa vôï choàng con caùi thì traùi laïi, theá giaùp Baøo toû ra khoâng coù yù nghóa lieân ñôùi gì.

Ví duï veà theá giaùp Taät

Giaùp Taät laø Di vaø Taøi. Neáu quan nieäm raèng xaõ hoäi(cung Di) coù aûnh höôûng ñeán söùc khoûe, beänh taät vaø tai hoïa cuûa mình cuõng khaû chaáp. Nhöng, aûnh höôûng naøy Coøn giöõa Taøi vaø Taät, coù theå cho raèng ai coù nhieàu tieàn thì beänh ít, hoïa nheï,

khoâng phaûi luùc naøo cuõng coù. vì coù theå duøng tieàn chöûa

nhöng khoâng phaûi hoaøn toaøn chính xaùc trong moïi tröôøng hôïp. beänh, giaûi hoïa. Ñieàu naøy ñuùng

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 67 Toùm laïi, trong theá giaùp, coù vaøi theá noùi leân roõ reät moät aûnh höôûng tröïc tieáp, höõu lyù vaø maïnh meõ cuûa 2 cung giaùo, nhöng cuõng coù vaøi theå chæ aûnh höôûng ñeán 1 cung giaùo, coù vaøi theá chæ aûnh höôûng theo moät höôùng suy luaän naøo ñoù maø thoâi.

c) Theá nhò hôïp

Theá nhò hôïp thaät söï khoâng coù nghóa gì bao nhieâu. Neáu coù, yù nghóa ñoù cuõng khoâng coù trong caùch quyeát ñònh. Ta khoâng theå naøo noùi raèng khi nhò hôïp vôùi cung Taät thì cung Meänh bò chi phoái

sao maø thoâi.

.- Töô

maïnh meõ bôûi söùc khoûe, beänh, hoïa, cuõng nhö khi nhò hôïp vôùi Töû, ta khoâng theå khaúng ñònh raèng con caùi laø moái quan taâm chính cuûa ñôøi ngöôøi. Yù nghóa cuûa nhò hôïp khoâng maáy döïa vaøo teân cuûa 2 cung nhò hôïp. Ña soá caùc tröôøng hôïp döïa vaøo caùc sao ôû 2 cung ñoù. Söï giaûi ñoaùn vì vaäy chæ neân caên cöù treân caùc

2 ng quan giöõa caùc cung qua thôøi gian.

Ñeå ñaøo saâu vieäc tìm hieåu ñôøi ngöôøi, khoa Töû-Vi phaân tích ñôøi ngöôøi ra laøm nhieàu giai ñoaïn ngoõ haàu tìm hieåu moãi giai ñoaïn cho phong phuù, cuï theå vaø chính xaùc. Nhöng cung coù lieân laïc vôùi nhau qua thôøi gian goàm coù: Phuùc, Meänh, Thaân vaø caùc cung haïn.

a) Lieân laïc giöõa Phuùc, Meänh vaø Thaân

Xeùt veà maët thôøi gian, 3 cung naøy noái tieáp nhau:

- Phuùc laø tieàn kieáp con ngöôøi, quaù khöù cuûa con ngöôøi qua cuoäc ñôøi toå phuï, cuûa doøng hoï.

- Meänh vaø Thaân laø hieän kieáp con ngöôøi, hieän taïi cuoäc soáng cuûa mình, töø luùc sinh ñeâm luùc cheát. Neáu tieàn kieáp chæ ñöôïc moãi moät cung Phuùc moâ taû thì ngöôïc laïi, hieän kieáp ñöôïc 2 cung noùi

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 68 ñeán: ñoù laø Meänh vaø Thaân. Meänh laø thôøi kyø tieàn vaän töø nhoû ñeán khoaûng 30 tuoåi. Thaân laø haäu vaän, sau 30 tuoåi trôû ñi. Qua söï boá trí ñoù ta thaáy khoa Töû-Vi chuû yeáu ñeán hieän kieáp nhieàu hôn, duø khoâng gaït boû, aûnh höôûng cuûa tieàn kieápl. Ñaây laø moät ñaëc ñieåm khaùc nöõa cuûa ñoái töôïng cuûa Töû-Vi hoïc, chuù troïng nghieân cöùu sinh thôøi hôn laø quaù thôøi cuûa con ngöôøi.

Tuy nhieân, giöõa tieàn kieáp vaø hieän kieáp phaûi hieåu raèng, khoâng coù söï giaùn ñoaïn naøo. Ñôøi ngöôøi laø moät chuoãi thôøi gian lieân tuïc keùo daøi töø kieáp tröôùc ñeán kieáp naøy. Noùi nhö theá coù nghóa laø cung Phuùc coù aûnh höôûng maät thieát ñeán hai cung Thaân vaø Thaân, cuõng nhö cung Meänh cuûng aûnh

caûm, tích luõy nhieàu kinh nghieäm soáng, ñuû söùc töï laäp, töï tuùc, töï cöôøng,

ï thuï höôûng ñoù hoaëc khoâng coù, hoaëc laø ngaén nguûi. Haïnh phuùc ñaày ñuû ñoøi hoûi phaûi

höôûng ñeán cung Thaân. Ñeán giai ñoaïn Thaân, phaûi chòu söï tích luõy cuûa hai caáp aûnh höôûng töø Phuùc vaø töø Meänh. Thaønh thöû phaûi xem caû Phuùc, xem Thaân phaûi xem caû Phuùc laãn meänh.

Ñoái vôùi hieän kieáp, khoa Töû-Vi xem cung Thaân quan troïng hôn. Voán thieân veà haïnh phuùc theá tuïc, khoa Töû-Vi xem thôøi gian thuï höôûng chung cuoäc raát naëng hoät: thôøi gian ñoù laø haäu vaän, con ngöôøi chín muì veà trí tueä, tình khoâng nhöõng nuoâi soáng ñöôïc mình maø coøn chu caáp ñöôïc cho vôï, con vaø xaõ hoäi. Taùc duïng cuûa Thaân do ñoù roäng raõi vaø tích cöïc hôn taùc duïng cuûa Meänh. Bôûi leõ ñoù neân ngöôøi ta noùi raèng Meänh toát khoâng baèng Thaân toát, coát ñeå nhaán maïnh raèng chính giai ñoaïn thuï höôûng coâng lao cuûa mình môùi ñaùng keå. Neáu thaân xaáu, sö coù thuï höôûng coâng nghieäp do mình taïo cho laâu daøi cho thònh vöôïng, cho vuoâng troøn, cho taøn cuoäc. Coù nhö vaäy, con ngöôøi môùi thaát voïng troïn veïn.

b) Moái lieân laïc giöõa Meänh, Thaân vaø cung haïn

Laù soá Töû-Vi coù chia Meänh vaø Thaân laøm töøng ñoaïn ngaén 10 naêm moät vaø töøng naêm moät, goïi laø ñaïi haïn vaø tieåu haïn, coát ñeå xem vaøo chi tieát saâu xa hôn nöõa.

Ñoái vôùi Meänh coù 3 ñaïi haïn toång quaùt phuû truøm treân döôùi 30 naêm. Ñoái vôùi Thaân coù nhieàu aïi haïn coøn laïi, töø khoaûng chaám döùt ñaïi haïn choùt cuûa Meänh cho ñeán luùc cheát. Thoâng thöôøng, khi

ñaïi haïn ñeán cung Taät laø con ngöôøi ñaõ giaø, t Ù Ñoâng, treân 52 tuoåi. Neáu tính theo soá cuûa Cuïc thì cung Taät trong Thuûy nhò cuïc bao goàm thôøi gian töø 52 ñeán 63 tuoåi, Thoå nguõ cuïc töø 55 ñeán 64 tuoåi vaø Hoûa luïc cöïc töø 56 ñeán 65 tuoåi. Cung Taät goùp phaàn quyeát ñònh beänh, taät vaø hoïa nhaát laø luùc veà giaø. Thoâng thöôøng, ñeán khoaûn öø phi ñoái vôùi moät soá ít ngöôøi ñaëc bieät thoï.

Giöõa Meänh, Thaân vôùi caùc u. Coù quan ñieåm cho raèng ñaïi haïn toát thì hay hôn laø Meänh, Thaân toát. Nhöng, thaät söï chính Meänh, Thaân ñoùng khung caùi toát xaáu cuûa ñaïi haïn. Caùi toát xaáu cuûa ñaïi haïn khuoân khoå caùi toát xaáu cuûa Meänh, Thaân laø goác, ñaïi haïn chæ laø ngoïn.

Giöõa ñaïi haïn vaø tieåu haïn laø goác cuûa 10 tieåu haïn, quyeát ñònh söï hay dôû toång quaùt cuûa moãi naêm. Tieåu haïn tuùc chôù khoâng toát ñeán noãi laán aùt caùi xaáu cuûa ñaïi haïn. Hieäu löïc cuûa ñaïi haïn (hay cuûa chôù khoâng ñôn ñoäc quyeát ñònh suoân seû nhaát laø caû Meänh, Thaân vaø caùc haïn toát lieân tuïc vaø ñoàng ñeàu.

c). – YÙ nghó toaøn dieän cuûa moät soá

ñ heo nghó cuûa A

g 60 tuoåi, con ngöôøi deã cheát, tr

haïn cuõng coù söï lieân heä vôùi nha

bieán thieân trong

cuõng vaäy. Ñaïi haïn maø toát thì chæ toát boå

tieåu haïn) chæ gia giaûm

cung

Nhö ñaõ trình baøy, moãi cung laù soá dieãn taû moät phöông dieän cuûa con ngöôøi, moät giai ñoaïn cuûa ñôøi ngöôøi. Ngöôøi xem soá phaûi toång hôïp heát 12 cung môùi coù moät nhaõn quan toaøn cuïc. Ñoù laø noùi chung.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 69 Ñi vaøo chi tieát, ta thaáy coù eän, coù nhöõng cung coù yù nghóa cuïc boä, tuøy theo nam soá hay nöõ soá, tuøy t

1. Ñoái vôùi treû con döôùi 13 tuoåi

nhöõng cung coù yù nghóa toaøn di heo ñaëc tính rieâng cuûa töøng ngöôøi.

Khoa Töû-Vi keùn choïn ñoái töôïng ñ á maïng cuûa nhöõng ngöôøi töông ñoái tröôûng thaønh. Nhöõng ñöùa treû döôùi 13 tuoåi, coøn ñöôïc cha meï chaêm soùc bò xem laø vò thaønh nieân veà maët Töû-Vi, laø vì noù chöa ñuû naêng k ùc khoûe choáng laïi beänh, taät, hoïa, chöa ñuû nghò löïc ñeå töï ñònh ñoaït ñöôøng loái naøo c oâng, vaø leä thuoäc söï chaêm nom cuûa cha meï. Neáu söï chaêm no cheát duø laù soá ñoù thoï. Hieäu löïc cuûa söï phuø döôõng laán aùt hieäu löïc cuûa ñònh meänh. Vaø chaêng, ngaøy xöa, y hoïc ít tieán boä, con ngöôøi, nhaát laø treû con thöôøng höõu sinh voâ döôõng. Phaûi ñeán moät tuoåi naøo ñoù môùi coù theå xem laø toàn taïi.

öôùi tuoåi ñoù, treû con leä thuoäc maïnh meõ vaøo söï chaêm soùc, vaøo söï ruûi may, vaø beänh taät truyeàn h toång quaùt ñoù laø 13 xem nhö tuoåi thaønh nieân veà maët

oåi xem Taøi, 3 tuoåi xem Taät, 4 tuoåi xem Phu Theâ, 5 tuoåi xem Phuùc, 6 oâ, 8 tuoåi xem Di, 9 tuoåi xem Töû, 10 tuoåi xem Baøo, 11 tuoåi xem Phuï, 12

bieät yù nghóa rieâng cuûa moãi cung. Baát luaän cung naøo cuõng laø cung Taät vaø chæ coù ính vì vaäy, cung Taät vaø 11 cung coøn laïi coù yù nghóa toaøn dieän vaø quyeát

eán noãi chæ quan taâm ñeán so

hieáu, chöa ñuû sö ho cuoäc ñôøi, chöa bieát coù thoï hay kh m naøy thieáu soùt, treû vaãn coù theå

D nhieãm, vaøo thôøi tieát…..Töû-Vi aán ñònh moät caùc Töû-Vi.

Döôùi tuoåi naøy, ñoái vôùi treû, chæ coù vaán ñeà söùc khoûe, vaán ñeà thoï yeåu laø quan troïng. Thaønh thöû, neáu xem soá treû döôùi 13 thì chæ phaûi xem söùc khoûe vaø trieån voïng toàn taïi. Vì vaäy, caùc cung haïn cuûa treû döôùi 13 chæ coù yù nghóa söùc khoûe, thoï yeåu maø thoâi. Khoa Töû-Vi coù quy ñònh raèng:

1 tuoåi xem thaân, 2 tu tuoåi xem Quan, 7 tuoåi xem N tuoåi xem Ñieàn.

Nhö vaäy, moãi naêm xem 1 cung, cho ñeán giaùp voøng 12 cung theo thöù töï keå treân. Tuy nhieân, ñieåm caàn löu yù laø vì chæ xem söùc khoûe vaø thoï yeåu, cho neân 12 cung noùi treân phaûi coi nhö 12 cung taät heát, khoâng phaân yù nghóa söùc khoûe, thoï yeåu. Ch ñònh cho treû döôùi 13 tuoåi.

2. Ñoái vôùi ngöôøi lôùn

Ñoái vôùi ngöôøi lôùn coù söùc khoûe bình thöôøng, coù moät vaøi cung quan troïng coù yù nghóa toaøn dieän vaø quyeát ñònh cuoäc ñôøi. Ñoù laø 3 cung Phuùc, Meänh vaø Thaân.

Nhôø theá phoái chieáu vôùi nhöõng cung Taøi, Di, Phu Theâ, Quan, 3 cung naøy goùi gheùm heát caùc neùt chính cuûa nhöõng laõnh vöïc sinh hoaït caên baûn cuûa con ngöôøi, coù aûnh höôûng maïnh meõ treân toaøn cuïc laù soá. Cho neân, ngöôøi ta goïi 7 cung Phuùc, Meänh, Thaân, Taøi, Quan, Di, Phu Theâ laø 7 cung cöôøng.

Rieâng ñoái vôùi nöõ meänh, cung Phu ñoùng moät vai troø then choát trong cuoäc ñôøi ngöôøi ñaøn baø. Cung naøy coù yù nghóa cuûa moät cung cöôøng tích cöïc hôn nhöõng cung cöôøng coøn laïi. Sôû dó nhö vaäy vì ngöôøi Trung Hoa xem phaûi xuaát giaù nhö hoaøn toaøn leä thuoäc vaøo ngöôøi choàng, töø söï nghieäp, tieàn baïc cho ñeán tính tình, con caùi, noùi chung haïnh phuùc gia ñaïo raát naëng nghóa cho ñaøn baø. Thaønh

aûo ñaûm ñöôïc haïnh phuùc caên baûn cuûa phuï nöõ. Neáu cung Phu thöû cung Phu phaûi ñaëc bieät toát môùi b xaáu, cho duø ñöôïc Meänh, Thaân, Phuùc toát, ñaøn baø vaãn gaëp baát haïnh cuûa caûnh giaùn ñoaïn phu theâ (hoaëc baát hoøa, ly taùn, taùi giaù, leõ moïn), khoâng nhöõng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán ñôøi mình maø coøn di

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 70 luïy ñeán haïnh phuùc con caùi. Söï chi phoái cuûa cung Phu nhö vaäy raát quyeát ñònh, yù nghóa cuûa noù neáu khoâng phaûi laø toaøn dieän thì ít ra cuõng ña dieän vaø maïnh meõ.

Ñoái vôùi ngöôøi giaø, söï phaân bieät caùc cung cöôøng vaø nhöôïc khoâng gioáng nhö ñoái vôùi traùng nieân. Nhöõng laõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa traùng nieân nhö ngheà nghieäp, tieàn baïc, gia ñaïo khoâng phaûi laø nhöõng laõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa boâ laõo. Ñoái vôùi caùc cuï, nhu caàu toái troïng laø söùc khoûe coøn laïi chôù khoâng soáng baèng quan tröôøng thôøi cuoäc. Cung cöôøng cuûa tuoåi giaø coù theå chæ laø Phuùc, Meänh, Thaân, cuõng chæ coù yù nghóa söùc khoûe, thoï yeåu cho caùc cuï maø thoâi. Coøn cung Taät vì chæ söùc khoûe, beänh hoaïn moät caùch tröïc tieáp cho neân trôû thaønh heát söùc quan troïng, khoâng keùm gì cung Phuùc. Coøn ñoái vôùi cung Töû, sôû dó quan troïng vì con ngöôøi giaø troâng mong vaøo söï giuùp ñôõ cuûa con caùi ñeå keùo daøi kieáp soáng. Vì vaäy, xem soá boâ laõo, caàn löu yù ñaùnh giaù laïi yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa cung cöôøng noùi rieâng vaø 12 cung soá noùi chung theo moät höôùng luaän môùi.

Ñoái vôùi ngöôøi beänh naëng, coù tính caùch nan y, cung Taät nhaát ñònh trôû thaønh cung cöôøng coù giaù trò khoâng keùm gì cung Phuùc. Söùc khoûe cuûa hoï seõ chi phoái heát caùc laõnh vöïc Quan, Taøi, Phu Theâ, Töû vaø toaøn theå cuoäc ñôøi. Ñoái vôùi ngöôøi troïng beänh hay mang aùc taät, cho duø nhöõng cung Phuùc, Meänh, Thaân, Quan, Taøi coù khaù maø cung taät xaáu thì thoï meänh khoâng laâu, möùc höôûng thuï khoâng beàn, coù theå noùi laø khoâng coù.

Ngoaøi ra, ñôøi ngöôøi qua thôøi gian coøn ñöôïc moâ taû trong caùc cung haïn, ñaïi haïn, tieåu haïn. Moãi cung haïn naøy ñeàu coù ñuû yù nghóa veà tieàn baïc, coâng danh, beänh hoïa, ruûi may…chôù khoâng bò ñoùng khung trong yù nghæa cuûa teân cung haïn. Cung haïn, duø chæ chi phoái moät ñoaïn ñôøi, nhöng söï chi phoái ñoù raát roäng raûi.

Söï phaân bieät caùc tröôøng hôïp treân cho thaáy khoa Töû-Vi raát töông ñoái trong vieäc nhaän ñònh veà caùc cung. Caùc cung thay ñoåi taàm quan troïng tuøy theo nam nöõ, tuøy theo treû con hay ngöôøi lôùn, tuøy theo traùng nieân hay boâ laõo, tuøy theo ñaëc tính cô theå hay ñaëc tröng quan yeâu cuûa ngöôøi ñôøi. Caùc cung phaûi ñöôïc quan nieäm moät caùch linh ñoäng theo töøng ngöôøi vaø töøng thôøi gian. Noù khoâng bao giôø coù

- Yù nghóa linh ñoäng

nghóa nguyeân thuûy moät khi coù söï phoái trí môùi trong moät thôøi haïn môùi.

Tinh thaàn dòch lyù vaø yù nieäm ñoäng trong khoa Töû-Vi tuy tieàm aån, laïi voâ cuøng quan troïng.

Chöông saùu

NHAÄN ÑÒNH VEÀ CAÙC SAO

Quan nieäm caàn coù veà caùc sao

Yù nghóa caùc sao

- Caùc loaïi yù nghóa

- Yù nghóa lieân ñôùi

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 71

Soá löôïng caùc sao.

- Quan nieäm Vieät Nam

- Quan nieäm Trung Hoa

Ñoä soá caùc sao

Aâm Döông Nguõ Haønh caùc sao.

än

göôøi vaø vaän meänh caù nhaân, ñoàng thôøi cuõng mang ñoä soá vaø ñaëc tính AÂm Döông nguõ haønh cuûa

linh hoàn, phaûi chòu söï chi phoái cuûa söùc huùt caùc ñònh tinh khaùc,

- Coâng duïng cuûa AÂm Döông Nguõ Haønh

- Haäu quaû thöïc tieãn treân laù soá.

Nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät

- Voâ chính die

- Sao Tuaàn, sao Trieät, sao löu ñoäng.

- Sao Meänh chuû, sao Thaân chuû

Caùc phuï luïc.

A. QUAN NIEÄM CAÀN COÙ VEÀ CAÙC SAO.

Laù soá Töû-Vi söû duïng 111 vì sao goàm 14 chính tinh vaø 97 phuï tinh. Moãi sao coù moät soá yù nghóa veà con n vuõ truï. Do danh hieäu, ñoä saùng vaø theå tính AÂm Döông nguõ haønh naøy, maø moãi ngöôøi quan nieäm moät khaùc veà caùc sao.

a) Quan ñieåm sao laø tinh tuù

Coù quan ñieåm cho raèng sao laø moät tinh tuù vaø khi öùng chieáu vaøo giôø sinh cuûa caù nhaân, seõ quyeát ñònh caù tính vaø höôùng ñi cuûa ñôøi ngöôøi gioáng nhö ñaëc tính vaø quyû ñaïo cuûa haønh tinh. Quan ñieåm naøy khoâng nhöõng ñaõ nhaân caùch hoùa tinh tuù, maø coøn ban cho tinh tuù treân trôøi khaû naêng chæ ñaïo höôùng ñi ngöôøi ñôøi döôùi theá.

b)Quan ñieåm sao laø thaàn linh

Coù quan ñieåm cho raèng sao khoâng phaûi laø tinh tuù coù phaân tính vaø coù nhaân meänh, laïi lyù do raèn tinh tuù chæ laø moät vaät chaát, khoâng coù khoâng mang moät quyeàn löïc naøo khaû dó aûnh höôûng ñeán vaän meänh con ngöôøi ñöôïc. Quan ñieåm naøy cho raèng, sao trong Töû-Vi coù theå xem nhö nhöõng thaàn linh vaïn naêng coù theå xeppjhk

Vaïn naêng coù theå xeáp ñaët soá vaän cuûa nhaân loaïi, ban cho ngöôøi ñôøi caù tính naøy, caù tính noï, cuoäc ñôøi theá naøy, theá khaùc. Nhöõng thaàn linh ñoù gioáng nhö thaàn ñònh meänh, kieåu nhö Nam Taøo, Baéc Ñaåu cuûa coå truyeän thôøi gian, coù hình ngöôøi, coù nhaân tính, nhaát laø coù quyeàn keùo daøi hay keát thuùc cuoäc ñôøi cuûa ngöôøi phaøm tuïc.

Quan ñieåm caùc sao nhö thaàn linh ñaõ baøi baùc quan ñieåm caùc sao laø tinh tuù. Duy caû hai quan ñieåm ñeàu gioáng nhau ôû choã cuøng ban cho sao moät quyeàn löïc vaïn naêng, chi phoái tröôùc vaän soá caù nhaân.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 72 Ñöùng tröôùc söï phaân tranh ñoù, ta theo quan ñieåm naøo? Sao load caùi gì? Phaûi chaêng laø tinh tuù? Phaûi chaêng laø linh thaàn?

c) Quan ñieåm sao laø yeáu toá nhaân baûn

Theo thieån nghó, “sao” trong laù soá Töû-Vi khoâng phaûi load tinh tuù, duø laø tinh tuù ñöôïc nhaân caùch hoùa. Noù khoâng coù moät quyeàn löïc naøo khaû dó quyeát ñònh c

cuûa baûn

ngöôøi. Yù

leõ chæ coù theá. Ñoù laø moät quan nieäm nhaân baûn veà caùc sao, xem caùc

cuûa linh thaàn naøo. cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Nhôø loái quan nieäm nhaân baûn ñoù, ta

aøy.

on ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Maët khaùc, “sao” cuõng khoâng phaûi laø linh thaàn, bôûi leõ khoâng coù moät linh thaàn naøo phuø hoä maïng con ngöôøi keát. Thieát nghó taùc giaû khoa Töû-Vi, Traàn Ñoaøn ñaõ khoâng tinh tuù hoùa, cuõng nhö ñaõ khoâng thaàn huyeàn hoùa caùc sao. “sao” chæ load moät teân goïi ñeå chæ nhöõng yeáu toá cuûa con ngöôøi vaø cuûa ñôøi ngöôøi. Con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi bò chi phoái bôûi nhieàu yeáu toá, nhieàu ñoäng löïc. Ví duï nhö con ngöôøi chòu söï chi phoái cuûa theå xaùc, cuûa linh hoàn, cuûa trí tueä, cuûa tình caûm, cuûa khaùt voïng, cuûa khaû naêng, cuûa tính tình, naêng, cuûa xu höôùng, cuûa maëc caûm, cuûa töôûng töôïng, cuûa kyù öùc, cuûa töï aùi…..v.v….caùc thöù ñoù goïi chung laø yeáu toá caù nhaân. Coøn ñôøi ngöôøi thì bò chi phoái bôûi tieàn baïc, bôûi quyeàn danh, bôûi tai hoïa, bôûi caùi cheát, bôûi xaõ hoäi, bôûi vaên hoùa…v.v..caùc thöù ñoù goïi load yeáu toá cuoäc ñôøi. Khoa Töû-Vi ñaõ lieät keâ taát caû caùc yeáu toá caù nhaân vaø yeáu toá cuoäc ñôøi, goïi chung caùc yeáu toá ñoù laø “sao”, ñaët cho moãi yeáu toá moät danh hieäu cho deã goïi. Teân goïi chæ laø moät öôùc leä. Vì laø öôùc leä cho neân khoâng quan troïng. Caùi quan troïng ôû ñaây chính laø noäi dung. Traàn Ñoaøn ñaõ ñaët cho moãi sao moät noäi dung, noùi deã hieåu laø moät soá yù nghóa. Yù nghóa ñoù lieân quan ñeán caù nhaân con ngöôøi vaø ñeán cuoäc ñôøi con nghóa ñoù dieãn xuaát caùc tröôùc chi phoái caù nhaân vaø chi phoái cuoäc ñôøi.

Quan nieäm cuûa Traàn Ñoaøn coù sao nhö moät thaønh phaàn cuûa con ngöôøi, moät ñoäng löïc cho caù nhaân, cho cuoäc soáng nhaân loaïi. Traàn Ñoaøn khoâng nhìn leân trôøi ñeå tìm hieåu con ngöôøi maø nhìn vaøo con ngöôøi ñeå tìm hieåu noù. Oâng khoâng nhìn leân tinh tuù ñeå doø vaän meänh nhaân loaïi, maø nhìn vaøo con ngöôøi ñeå noùi leân vaän meänh ñoù. Oâng cuõng khoâng nhìn vaøo linh hoàn naøo ñeå hoûi vaän meänh cuûa ai maø chuù muïc phaân tích caùc yeáu toá cuûa con ngöôøi bieát vaän meänh ngöôøi ñoù. Neáu teân goïi yeáu toá coù truøng hôïp vôùi teân tinh tuù thì söï truøng hôïp naøy khoâng coù yù nghóa caùc yeáu toá ñoù laø tinh tuù. Coù theå Traàn Ñoaøn möôïn teân tinh tuù ñeå meänh danh caùc yeáu toá con ngöôøi ñeå cho khoa Töû-Vi cuûa oâng coù chuùt ít maøu saéc cuûa vuõ truï. Nhöng, caùch möôïn teân khoâng laøm maát ñi tính caùch nhaân baûn cuûa nhöõng yeáu toá lieät keâ.

Toùm laïi, sao trong khoa Töû-Vi khoâng coù nghóa laø tinh tuù, cuõng khoâng phaûi laø teân Ñoù chæ laø teân goïi caùc yeáu toá cô baûn môùi coù theå ñaùnh giaù khoa Töû-Vi theo nhu caàu pheâ bình moät boä moân khoa hoïc nhaân vaên, töùc laø ñaùnh giaù ñoái töôïng phöông phaùp, trieát lyù tieàm aån cuûa khoa n

B. – NHAÄN ÑÒNH VEÀ YÙ NGHÓ CAÙC SAO

Vì khoa Töû-Vi nghieân cöùu con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi cho neân ñaõ ñaët cho caùc sao nhöõng yù nghóa, chæ coù lieân heä ñeán caù tính vaø cuoäc ñôøi moãi ngöôøi maø thoâi.

1.- Chín loaïi yù nghóa

Neáu kieåm tra vaø xeáp loaïi ñöôïc caùc yù nghóa caùc sao, ta coù theå chia laøm 9 loaïi nghóa, lieät keâ döôùi ñaây:

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 73 a) YÙ nghóa cô theå (signification anatomlque): ñoù laø yù nghóa lieân heä ñeán moät hay nhieàu boä phaän trong cô theå con ngöôøi. Ví duï nhö Phöôïng Caùc chæ tai. Long Trì chæ loã muõi, Hoùa Kî chæ caùi löôõi.

fication morphologique): ñoù laø yù nghóa veà hình töôùng, dung nhan, dieän

oøng daï con ngöôøi. Ví

ôùng. Ví duï nhö Xöông Khuùc, Taáu Thö laø giaùo sö, Thaùi Tueá, Quan Phuø laø

nhö Thieân Giaûi chæ söï heân may ñaëc bieät, Phuïc Binh chæ söï chæ söï maát trinh.

d nhöõng yù nghóa thuoäc

ø noùi veà yù nghóa cô höõu cuûa moãi sao. Treân thöïc teá, sao khoâng ñöùng rieâng moät mình maø bao giôø ôùi nhieàu sao khaùc. Ñieàu ñoù phaûi xeùt ñeán ñaëc tính lieân ñôùi giöõa caùc sao.

b) Yù nghóa töôùng maïo (signi maïo. Ví duï nhö Kinh Döông ôû Meänh thì thaân mình cao vaø thoâ, maët choaét, da xaùm, maét loài, coù söùc khoûe.

c) YÙ nghóa beänh lyù(signification pathlogique): ñoù laø yù nghóa lieân quan ñeán beänh hay taät cuûa moät boä phaän cô theå. Ví duï nhö Tang Moân, Baïch Hoå chæ beänh ñau tim, yeáu tim, teâ thaáp, thieáu maùu, caêng maïch maùu.

d) Yù nghóa tính tình(signification carateùrologique): lieân quan ñeán taâm ñòa, l duï nhö Moäc Duïc chæ söï chöng dieän, xa hoa, Thaùi Tueá chæ tính ña ngoân, ngoài leâ ñoâi maùch, Thai chæ söï daâm duïc.

e) Yù nghóa ngheà nghieäp(signification professionelle) lieân quan ñeán naêng khieáu, taøi naêng, khaû naêng, ngheà nghieäp, chí hö luaät sö, Saùt Phaù, Lieâm Thanh laø quaân nhaân.

f) Yù nghóa taøi loäc(signification financieøre) lieân quan ñeán cuûa caûi, tieàn baïc, ñoäng saûn. Ví duï nhö Hoùa Loäc chæ söï ñaéc taøi, Ñaåu Quaân chæ söï giöõ cuûa.

g) Yù nghóa ñieàn saûn(signification mobiflieøre) lieân quan ñeán baát ñoäng saûn nhö nhaø, ñaát, ruoäng, xí nghieäp. Ví duï nhö Thaùi Aâm vaø Long Trì, Phöôïng Caùc chæ nhaø laàu.

h) Yù nghóa phuùc hoa(signification relative au bonheur ou aumailheur) lieân quan ñeán söï yeåu, söï tai hoïa, söï mai maén hay söï traéc trôû. Ví duï maát troäm. Ñaøo Hoa vaø Thai

i) Yù nghóa vaät duïng(signification relative aø l’obfet) lieân quan ñeán moät soá ñoà vaät gia duïng, thöùc aên, thöùc uoáng, ñoà tang cheá, gia suùc. Ví duï nhö Thieân Y laø quaàn aùo, Thieân Maõ laø xe coä, Tham Lang laø thòt.

Leõ dó nhieân, khoâng phaûi sao naøo cuõng coù ñuû 9 nghóa neâu treân. Coù sao coù 2 nghóa, coù sao coù 6 hay 7 nghóa. Thoâng thöôøng nhöng sao coù nhieàu nghóa ñeàu quan troïng, ñaëc bieät loa phuù, quyù, thoï coù aûnh höôûng ñeán cuoäc ñôøi, ñeán haïnh phuùc con ngöôøi, theo yù höôùng ñoù, ña soá chính tinh ñeàu coù nhieàu nghóa, ñaëc bieät laø yù nghóa lieân heä ñeán nhaân caùch, phuù caùch vaø thoï caùch. Vì vaäy, chính tinh quan troïng hôn caùc phuï tinh. Neáu trong soá phuï tinh, sao naøo coù nhieàu nghóa chöøng naøo thì sao ñoù caøng quan troïng, baát luaän caùt tinh hay hung tinh. Sao hung coøn coù taàm quan troïng khaùc vì noù phaù hay cheá giaûm nhieàu caùi hay cuûa caùt tinh.

Ñoù la cuõng soáng chung v

2. – YÙ nghóa lieân ñôùi giöõa caùc sao

Ñi chung vôùi sao khaùc, sao khoâng coøn giöõ yù nghóa nguyeân thuûy nöõa. Traùi laïi, yù nghóa cô höõu ñöôïc maïnh theâm hay yeáu ñi theo moät heä soá naøo ñoù tuøy theo ñi chung vôùi sao ñoàng loaïi hay khaùc loaïi.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 74 zTröôùc heát, tính caùch lieân ñôùi ñöôïc theå hieän qua caùc sao ñoàng cung. Noùi nhö theá coù nghóa laø caùc sao ñoàng cung seõ coù nghóa keùp chöù khoâng coù nghóa ñôn. Ví duï nhö sao Ñaøo Hoa(chæ neát ña tình,

maø thi cöû raát laän ñaän, phaûi rôùt nhieàu keo. Ñaøo Hoa laø höõu tình ì chæ caùi ñeïp maø voâ duyeân, maát duyeân……….hai sao ñoàng cung nhaát

ân ñôùi do söï phoái chieáu

tính ñaéc meøo, ñaéc keùp) ñi vôùi sao Thai (chæ söï giao hôïp nam nöõ) seõ coù nghóa maïnh hôn: ñoù laø con ngöôøi chaúng nhöõng laúng lô maø coøn sa ñoïa, töùc laø hoa nguyeät tö töôûng trong haønh ñoäng, ham thích caû aùi tình tinh thaàn laãn aùi tình theå xaùc, ñeán möùc ñoä raát laø phoùng tuùng, haàu nhö khoâng töï cheá ñöôïc. Ví duï nhö sao Thieân Cô coù nghóa ghen tuoâng, ñi vôùi sao Phuïc Binh thì neát ghen ñoù raát quaù khích, chaúng nhöõng coù trong noäi taâm maø coøn theå hieän baèng haønh ñoäng nhö baét ghen, rình raäp, gaây tai tieáng cho choàng vôï. Ví duï nhö Hoùa Khoa chæ hoïc vaán cao, neáu ñoàng cung vôùi Ñòa Kieáp thì trình ñoä hoïc vaán ñoù bò giaûm xuoáng hoaëc cao ñi vôùi Thaùi Tueá laø ñieâu ngoa th ñònh phaûi taêng cöôøng yù nghóa cho nhau. Söï ñoàng cung keát hôïp nhöõng sao thaønh boä, laøm cho yù nghóa giöõa nhöõng sao trong boä maïnh meõ vaø tröïc tieáp hôn, giuùp ngöôøi xem soá keát luaän maïnh daïn hôn.

zÔû thöù baäc thaáp hôn laø söï lie . Ôû theá xung chieáu thì möùc ñoä lieân ñôùi maïnh, ôû giaùn tieáp hôn nöõa. Nhöng ñoù laø äy. Nhieàu luùc, söï phaân bieät quaù

ñeán sai laàm. Cho neân heã thaáy ñuû boä thì coù theå quyeát ñoaùn, khoâng caàn quan taâm

theá tam chieáu thì keùm maïnh meû, ôû theá nhò hôïp hoaëc giaùp thì caøng nguyeân taéc. Treân thöïc teá, ít khi ngöôøi ta phaân bieät tinh vi nhö va tinh vi coù khi ñöa laém ñeán theá phoái chieáu. Söï phaân bieät chæ neân coù ñoái vôùi söï hoäi chieáu vaø söï cung maø thoâi.

zTính caùch lieân ñôùi giöõa caùc sao caøng roõ reät khi coù söï hoäi tuï ñoâng ñaûo giöõa nhöõng sao cuøng ñaëc tính – ví duï nhö vaên tinh vôùi vaên tinh, voõ tinh vôùi voõ tinh, quyeàn tinh vôùi quy tinh, taøi tinh vôùi quyù tinh – duø söï hoäi tuï ñoù do hoäi chieáu, tieáp giaùp, nhò hôïp hay ñoàng cung. Ñoù laø nhöõng boä sao keát hôïp thaønh moät caùch. Trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, caùch ñaõ ñöôïc ñònh nghóa nhö moät tình traïng toång quaùt vaø ñaày ñuû veà nhöõng neùt noåi baät trong caù tính hay trong cuoäc ñôøi con ngöôøi. Caùch laø moät toång hôïp nhieàu neùt caù tính nhoû, nhieàu neùt vaän meänh nhoû thaønh moät phong thaùi, moät coát caùch lôùn, coù theå xem nhö tính neát troäi yeáu nhaát cuûa caù nhaân hay ñaëc ñieåm quan troïng nhaát cuûa vaän meänh.

Thaønh thöû, thuaät giaûi ñoaùn Töû- Vi ñoøi hoûi ta phaûi tìm kieám caùc caùch, nhaát laø caùc caùch quan troïng, nghóa laø caùch phuù quyù vaø thoï.

Neáu coù söï hoäi tuï caùc sao ñoàng chaát thì goïi laø thuaàn caùch. Neáu coù söï hoäi tuï giöõa caùc sao ñoàng tính vaø caùc sao khaùc tính thaønh hai caùch khaùc nhau thì goïi laø taïp caùch. Neáu taïp caùch khoâng choái nhau

öõng coù giöõa hai sao rieâng reõ maø coøn coù nhieàu boä sao keát Phöông phaùp toång hôïp ñoøi hoûi ngöôøi xem soá phaûi gheùp nghóa ñeå tìm bieán nghóa

sao

quaù ñaùng thì ñôõ. Coøn neáu choûi nhau ñeán noãi töông phaûn laãn nhau thì goïi laø phaù caùch, töùc laø caùch naøy phaù caùch kia, laøm giaûm, laøm maát ñi caùi hay cuûa caùch kia. Trong tröôøng hôïp coù taïp caùch, ta phaûi tìm öu caùch, nghóa laø caùch naøo troïng yeáu nhaát ñeå caân nhaéc.

Toùm laïi, söï lieân ñôùi giöõa caùc sao chaúng nh hôïp thaønh caùch. phong phuù. Coù nhö vaäy, vieäc xem soá môùi roõ, cuï theå vaø chính xaùc ñöôïc.

3. – YÙ nghóa linh ñoäng cuûa caùc

Söï lieân ñôùi giöõa caùc sao laøm cho yù nghóa caùc sao theâm phaàn linh ñoäng. Ngoaøi ra, söï linh ñoäng coøn ñaây: baét nguoàn töø nhieàu yeáu toá khaùc nöõa, lieät keâ döôùi

a) Yeáu toá thôøi gian

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 75 Khoâng bao giôø moät sao giöõ nguyeân yù nghóa trong suoát ñôøi ngöôøi. Traùi laïi, yù nghóa ñoù thay ñoåi cöôøng ñoä tuøy theo tuoåi taùc cuûa moãi ngöôøi. Ví duï nhö sao Ñaøo Hoa, Hoàng Loan chæ söï trai gaùi, söï bay böôùm chæ maïnh nghóa vôùi ngöôøi coøn treû, coøn nhan saéc, coøn söùc löïc. Noù seõ giaûm cöôøng ñoä khi

áu hieåu dòch lyù cuûa caùc sao qua thôøi gian, ùa ñaõ

aát lôïi. Vì theá caàn lónh hoäi saâu saéc caùi lyù töông ñoái cuûa sao töø caùi lyù töông

con ngöôøi luoáng tuoåi, hoa taøn nhuïy röõa, baát löïc. Sao Thieân Truø chæ khaû naêng aên nhaäu, chæ maïnh meõ khi con ngöôøi coøn cöôøng traùng. Nhaát ñònh söùc aên, söùc nhaäu naøy phaûi giaûm, coù khi maát haún khi con ngöôøi giaø yeáu. Nhöõng ai tham lam, muoán caûi soá, khoâng tha eùp Ñaøo Hoa phaûi phuïc vuï cho tuoåi giaø, hoaëc eùp Thieân Truø phaûi thoûa maõn moät boä maùy tieâu ho hoûng, thöôøng gaùnh phaûi b ñoái cuûa ñôøi ngöôøi.

b) Yeáu toá baûn chaát caùc sao

Coù moät soá sao toát hay xaáu tuøy theo naèm ôû cung ban ngaøy hay ban ñeâm, ñoàng thôøi cuõng coù sao toát

Âm, Thaùi Döông saùng raát lôïi cho hoïc vaán, taøi loäc, coâng danh, nhöng laïi baát

í tröa vaø saåm toái, Ñaøo, Hoàng maát ñi

û tuy coù thöïc taøi maø

ñi chung vôùi nhau thì linh ñoäng hôn laø keát hôïp vôùi baéc ñaåu. Nhöõng trôï tinh cho nam ñaåu

veà maët naøy maø xaáu veà maët kia. Ví duï: Thaùi Aâm,

Thieáu AÂm chæ toát khi ñoùng ôû caùc cung ban ñeâm, Thaùi Döông, Thieáu Döông toát hôn ôû caùc cung ban ngaøy. Maët khaùc, Thaùi A lôïi cho thaàn kinh. Haàu heát nhöõng ai coù sao naøy ñeàu bò cheát yeåu, bò beänh taâm linh, bò caêng thaúng tinh thaàn, bò aùp huyeát cao, maát nguû, öu tö nhieàu, nhaát laø luùc tuoåi ñaõ xeá chieàu.

Ví duï khaùc laø hai sao Ñaøo, Hoàng. Hai sao naøy chæ toát neáu ñoùng ôû cung ban ngaøy, nhaát laø luùc bình minh, luùc hoa ñang nôû, ñöôïc ngöôøi ngaém soi chieâm ngöôõng. Neáu Ñaøo, Hoàng nôû veà ñeâm, tuy cuõng höõu tình. Song, khoâng ñöôïc raïng rôõ vì ít ngöôøi bieát ñeán. Ôû vò tr nhieàu höông vò vaø thi vò.

Cuõng trong chieàu höôùng ñoù, Töû-Vi ôû Thìn hay Ngoï nhaát ñònh phaûi röïc rôõ hôn ôû Tuaát hoaëc ôû Tyù: ñoù laø tröôøng hôïp ngöôøi coù tieáng taêm, coù uy tín, ñöôïc yeån vinh, khaùc vôùi nhöõng ke aâm thaàm, chæ coù tieáng ñoái vôùi nhöõng ai bieát roõ mình maø thoâi.

Caùc sao coøn linh ñoäng tuøy theo vò trí truù ñoùng. Chaúng haïn nhö taøi tinh thì maõnh löïc seõ cao ôû cung Taøi vaø Ñieàn, quy tinh thì maïnh ôû Quan, Meänh vaø Thaân, phuùc tinh thì maïnh ôû Phuùc. Maët khaùc, caùc nam ñaåu seõ taêng cöôøng yù nghóa cho nam ñaåu……..

c) Yeáu toá vò trí cuûa caùc sao

Phöông vò caùc sao quyeát ñònh moät phaàn söï toát xaáu cuûa sao. Ví duï nhö taøi tinh phaûi ôû cung Taøi Ñieàn, quyù tinh ôû cung Quan, phuùc tinh ôû cung Phuùc. Sao Thaùi Döông vaø Thieáu Döông chæ toát khi ñoùng ôû cung ban ngaøy vaø höôùng Ñoâng, Thaùi AÂm, Thieáu AÂm ôû cung ban ñeâm vaø höôùng Taây. Ñoù laø caùc tröôøng hôïp thuaän vi hoaëc hôïp vi. Ôû vò trí thuaän hôïp, sao seõ phaùt huy heát uy löïc cuûa noù. Ngöôïc laïi, laïi nghòch vi. Ví duï nhö Hoùa Quyeàn ôû cung Noâ thì bò ngöôøi khaùc aùp cheá.

Noùi roäng ra, thuaän vò maø toïa thuû thì hay hôn thuaän vò maø hoäi chieáu. Vieäc duï nhö Hoùa Quyeàn toïa thuû taïi cung Quan dó nhieân phaûi ñeïp hôn xung chieáu, tam chieáu, tieáp giaùp hay nhò hôïp vôùi cung Quan. Töû-Vi thuû Meänh bao giôø cuõng hay hôn chieáu hay giaùp Meänh. Quy taéc naøy chæ gaëp moät ít ngoaïi leä, chaüng haïn nhö ñoái vôùi AÂm, Döông, Taû, Höõu. Cung naøo ñöôïc AÂm Döông saùng suûa hoäi chieáu thì ñeïp hôn laø ñöôïc AÂm Döông toïa thuû. Coù ngöôøi cho Taû, Höõu giaùp thì toát hôn Taû Höõu toïa thuû.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 76 d) Yeáu toá hoäi tuï

Hoäi tuï laø taäp trung vaøo moät cung, hoaëc do söï ñoàng cung, hoaëc do söï xung chieáu, hoaëc do söï tam chieáu, hoaëc do söï nhò hôïp vaø keùm nhaát laø do söï tieáp giaùp. Khi ñöôïc hoäi tuï, caùc sao trôï löïc laãn nhau.

uõng laøm cho söï hoäi tuï naøy nhö moät caùi trôùn, laøm gia taêng toác löïc cho caùi maùy. Maùy coù trôùn thì söùc laên seõ maïnh hôn. Ñoù laø noùi theo höôùng coù lôïi.

Veà höôùng baát lôïi cuõng vaäy. Khi gaëp saùt tinh hoäi tuï, hoïa voâ ñôn chí, hoïa coù theå ñi lieàn nhau, hoïa uï theå nhö bò beänh thì hao tieàn, hao söùc coù theå phaûi maát vieäc hay phaù saûn.

vaø ñaùnh giaù ñeán nôi ñeán choán cô

Ñieàu naøy khieán cho yù nghóa nguyeân thuûy cuûa sao ñöôïc maïnh theâm. Ví duï nhö caùch Töû Phuû Vuõ Töôùng hoäi hoïp nhau seõ cheá caùi xaáu cuûa nhieàu saùt tinh haïng naëng. Kho, Quyeàn Loäc lieân chaâu c

naøy loâi keùo hoïa kia. C

Toùm laïi, söï hoäi tuï laøm cho caùc sao theâm linh ñoäng, hoaëc toát hôn, hoaëc xaáu hôn. Ngöôøi xem soá phaûi laûnh hoäi cho ñuùng möùc caùi trôùn trong caùi maùy. Phaûi phaân bieät naêng(faculteù intrineøque) vaø ñoäng naêng (valeur cineùtique, valeur ajouteùe) cuûa sao. Ñoäng naêng coù theå ví nhö trò giaù gia taêng cuûa sao.

e) Yeáu toá AÂm Döông nguõ haønh

Neáu söï hôïp vò laøm taêng nghóa caùc sao thì söï thuaän lôïi veà AÂm Döông nguõ haønh cuõng goùp phaàn taïo theâm taùc duïng ñoù. Moät sao thuaän AÂm Döông nguõ haønh vôùi cung toïa thuû laøm taêng lôïi ñieåm, neáu nghòch thì baát lôïi nhieàu hôn.

Yeáu toá AÂm Döông nguõ haønh coù yù nghóa töông töï nhö yeáu toá hoäi tuï.

f) Yeáu toá thöïc taïi

Danh töø yeáu toá thöïc taïi ñöôïc duøng ôû ñaây ñeå chæ nhöõng yeáu toá beân ngoaøi coù aûnh höôûng boå tuùc vaøo yù nghóa nguyeân thuûy cuûa caùc sao. Ví duï nhö hai sao Thieân Quan, Thieân Phuùc vaø Meänh chæ söï giuùp ñôõ cuûa mænh cho ngöôøi khaùc hay söï giuùp ñôõ cuûa ngöôøi khaùc cho mình. Leõ dó nhieân, muoán ñaùnh giaù ñuùng möùc ä

lôùn hôn ngöôøi e

ñeán haäu thuaãn ñoù. Moät ngöôøi coù tieàn, duøng tieàn cuùng chuøa vaø moät ngöôøi coù tieàn ôû ñôøi( giuùp ñôõ coâ nhi, möu sinh cho treû ngheøo, baûo trôï

aên hoùa…..) thì hieäu löïc cuûa Thieân Quan, Thieân Phuùc giöõa hai ngöôøi phaûi khaùc xa nhau.

hieu löïc cuûa hai sao naøy caàn phaûi bieát roõ ñöông soá thì aân boá ñöùc ñeán möùc naøo cho thieân haï möùc ñoä aân ñöùc naøy khaùc nhau giöõa hai ngöôøi. Moät ngöôøi coù tinh thaàn xaõ hoäi, coù oùc vò tha, thöôøng hay laøm coâng taùc xaõ hoäi, coù ñuû phöông tieän ñeå ban boá aân ñöùc aét coù uy tín vaø haäu thuaãn

thi áu phöông tieän, thieáu tö theá ñeå laøm vieäc xaõ hoäi. Maët khaùc, caûi caùch taïo aân ñöùc cuõng aûnh höôûng nhieàu duøn tieàn ñeå laøm coâng taùc xaõ hoäi thieát thöïc v

Thoâng thöôøng, ngöôøi ñoaùn soá khoù bieát nhöõng yeáu toá thöïc taïi nhö vaäy, cho neân ñaùnh giaù cao caùc sao, hoaëc quaù thaáp, hoaëc chung chung, khoâng dieãn taû ñuùng möùc hieäu löïc thöïc teá cuûa sao.

Yeáu toá thöïc taïi coøn bao haøm caû hoaøn caûnh, caû giai caáp cuûa con ngöôøi. Laù soá laø ngöôøi muø, khoâng thaáy ñöôïc hoaøn caûnh, giai caáp ñoù. Ñoaùn soá maø chæ caên cöù vaøo laù soá, baát chaáp hai yeáu toá thöïc taïi naøy cuõng deã sai laàm. Trong chöông noùi veà Thuaät giaûi ñoaùn laù soá, ta coù dòp phaân bieät taàm quan troïng cuûa caùc yeáu toá hoaøn caûnh, giai caáp.

g) Yeáu toá ñoä soá

Ñoä soá laøm taêng theâm tính chaát linh ñoäng cuûa noù. Ñieåm naøy ñöôïc ñeà caäp ôû muïc rieâng, cuõng trong chöông naøy, cho deã phaân bieät.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 77

C. – NHAÂN ÑÒNH VEÀ SOÁ LÖÔÏNG CAÙC SAO

Khoa Töû-Vi xuaát hieän caùch ñaây hôn 10 theá kyû. Vì söï chöùng nghieäm cuûa boä moân naøy treân nhieàu

ôû Vieät Nam. Vì khoâng ñöôïc toå chöùc neân chæ coù tính caùch caù nhaân khoâng theo phöông phaùp sö haïm, chöa keå naïn thieáu saùch, thieáu Haùn hoïc, thieáu dòch thuaät.

aïi lieät keâ soá sao vaø teân sao khoâng ñoàng nhaát.

quyeån Tö-Vi Ñaåu Soá Toaøn Thö do hai taùc giaû Phan Hy

àm:

ø 5 chính tinh).

ôû cuoái chöông naøy).

b) Xuaát xö

lónh vöïc sinh hoaït con ngöôøi cho neân coù raát nhieàu keû hieáu kyø hoïc, tìm xem, tìm khaûo cöùu. Taùc giaû veà Töû-Vi hoïc keå ra raát ñoâng, lôùp taùc giaû Trung Hoa, lôùp taùc giaû Vieät Nam. Khi khoa Töû-Vi ñöôïc du nhaäp vaøo Vieät Nam, hoïc giaû laïi sao cheùp vaø bình chuù theâm, nhöng laïi khoâng theo nguyeân taéc sö phaïm, laãn loän nguyeân taéc vôùi bình chuù, chöa keå hoï cheá bieán laïi khaù nhieàu.

Vì nhöõng lyù do ñoù, ñoái vôùi caùc sao, söï tranh chaáp giöõa caùc taùc giaû khoâng theå traùnh ñöôïc, nhaát laø veà soá löôïng caùc sao söû duïng trong laù soá.

Veà soá löôïng, töïu trung coù hai quan nieäm: moät cuûa Vieät Nam vaø moät cuûa Trung Hoa noùi chung.

1. Quan nieäm Vieät Nam

Ngöôøi Vieät Nam hoïc Töû-Vi cuûa Trung Hoa, nhöng laïi khoâng neä coå, ñaõ tìm caùch öùng bieán, thích nghi theo nhu caàu cuûa daân toäc tính. Cho neân, Vieät Nam ñaõ loaïi boû moät soá sao vaø coøn cho theâm moät soá sao khaùc, khoâng coù trong nguyeân taùc cuûa Traàn Ñoaøn.

Toång soá sao maø Töû-Vi Vieät Nam söû duïng laø 111, goàm 14 chính tinh, 97 phuï tinh. Caùc taùc giaû Vieät Nam haàu nhö ñoàng nhaát veà soá löôïng naøy. Teân goïi caùc ngoâi sao naøy ñaõ ñöôïc daãn giaûi ñaày ñuû trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá.

Tuy nhieân, vì Vieät Nam vöøa coùp nhaët, vöøa cheá bieán cho neân khoâng chaéc phaûn aûnh ñuùng quan nieäm chính toâng vaø nguyeân thuûy cuûa Trung Hoa veà soá löôïng vaø teân goïi caùc sao. Saùch Töû-Vi Vieät Nam khoâng heà lieät keâ sao naøo nguyeân goác Trung Hoa, sao naøo Vieät Nam boå tuùc. Vieäc khía caïnh Töû-Vi

p

2. – Nhöõng quan nieäm Trung Hoa

Chính ngöôøi Trung Hoa cuõng baát nhaát veà soá löôïng caùc sao. Taùc giaû Trung Hoa naøo cuõng töï nhaän laø ñaõ tham chieáu Traàn Ñoaøn, nhöng l

a) Xuaát xöù thöù nhaát maø toâi söu taäp ñöôïc laø Doaõn vaø Döông Nhaát Vuõ boå tuùc vaø nhuaän saéc saùch cuûa Traàn Ñoaøn ñöôïc nhaø Höông Caûng-Coân Luaân xuaát baûn vaøo ñaàu 1972 taïi Hoàng-Koâng. Saùch naøy chæ keå coù 82 sao, noùi laø cuûa Traàn Ñoaøn ñaët ra, go

- 19 chính tinh(Loäc Toàn, Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Taû Phuø, Höõu Baät ñöôïc coi la

- 63 phuï tinh, trong ñoù ñaùng keå laø coù 2 sao Phi Lieâm vieát khaùc nhau (xin xem phuï luïc I

ù thöù hai laø quyeån Phi Tinh Töû-Vi Ñaåu Soá do moät nhoùm bieân taäp Vaên Nguyeân Thö Cuïc Ñaøi Loan aán haønh laàn thöù ba, 1972. theo nhoùm naøy coù taát caû 110 sao bao goàm:

- 19 chính tinh(gioáng nhö trong xuaát xöù thöù nhaát).

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 78 - 91 phuï tinh, trong ñoù coù 16 sao hoaøn toaøn laï. Ñieàu ñaùng löu yù laø trong baûng lieät keâ caùc sao, nhoùm bieân aä nghi, khoâng bieát 16 sao naøy coù phaûi xuaát xöù töø Traàn Ño

c) Xuaát xöù thöù ba laø moät laù soá do chính soaïn

ù theå laø khoâng coù.

eà ñaët ra laø coù taát caû bao nhieâu vì sao nguyeân thuûy do Traàn

t p khoâng heà chuù giaûi nguoàn goác, taùc giaû naøo ñöôïc tham chieáu, neân gaây hoaøi aøn maø ra hay khoâng( xin xem phuï luïc 2 ñính haäu)

giaû coù dòp xem trong ñoù thaáy hieän dieän 13 sao laï nöõa *. Vì khoâng roõ ñöôïc taùc giaû döïa vaøo saùch naøy maø an 13 sao ñoù neân khoâng truy ñoaùn ñöôïc nguoàn goác. Raát coù theå 13 sao naøy coù trong saùch cuûa Traàn Ñoaøn. Cuõng co

Nhö vaäy tröôùc ba xuaát hieän treân, vaán ñ Ñoaøn saùng cheá, coù taát caû bao nhieâu sao do ñôøi sau boå tuùc? Trong tröôøng hôïp chuùng ta chaáp nhaän laø cuûa Traàn Ñoaøn thì ta seõ phaûi löïa choïn chaáp nhaän toång soá naøo, 82 hay 110 hoaëc 123?

Vaán ñeà thöù hai ñaët ra laø chuùng ta coù neân dung hoøa quan nieäm Trung Hoa vaø quan nieäm Vieät Nam ñeå thu nhaän heát caùc sao cuûa caû hai quan nieäm hay phaûi löïa choïn theo moät quan nieäm duy nhaát?

ung Hoa vôùi 123 vì sao thì quaù bi quan bôûi leõ coù quaù nhieàu sao xaáu(16 sao môùi trong hì treân ñôøi khoâng

uoäc soáng trong xaõ hoäi daãy ñaày

n naøy ñuùng thì soá löôïng 123 khaû chaáp cho tröôøng ôïp Trung Hoa, nhöng chöa chaéc thích hôïp vôùi hoaøn caûnh Vieät Nam.

3. – Thaùi ñoä löïa choïn

Quaû thaät söï löïa choïn bao goàm nhieàu khoù khaên, vì thieáu yeáu toá xaùc thöïc, vì laïc maát nguyeân taùc, vì naïn nguïy thö vaø vì thieáu phöông tieän söu taàm ñeán nôi ñeán choán.

Quan nieäm Tr xuaát xöù thöù hai, 13 sao laï trong xuaát xöù thöù 3). Neáu laáy soá theo 123 vì sao naøy t coøn ai laø baïn toát: haàu heát laø keû löu manh, ít, nhieàu. Vôùi 123 sao ñoù, hoïa beänh, xui xeûo cuûa con ngöôøi quaù nhieàu khaû dó coù theå ñeø beïp nhaân loaïi vôùi 123 sao ñoù, c caïnh tranh, gian xaûo, löôøng gaït, baát trung, baát hieáu, baát tín, baát nghóa, beänh hoïa khoâng keå xieát noù töông öùng vôùi caù tính con ngöôøi trong hoaøn caûnh chieán tranh, tranh giaønh mieáng côm, manh aùo, phuù quyù vinh hoa moät caùch gay gaét. Phaûi chaêng 123 sao ñoù phaûn aûnh trung thöïc hình aûnh cuûa xaõ hoäi Trung Hoa nhieãu loaïn vaø nhaân maõn? Neáu lyù luaä h

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 79 Töø luaän cöù ñoù, thaùi ñoä cuûa chuùng ta laø chaáp nhaän quan nieäm Vieät Nam, duøng 111 vì sao vôùi teân goïi ñích danh cuûa noù, ñaõ ñöôïc caùc saùch Töû-Vi Vieät Nam lieät keâ ñoàng nhaát, vaø moät laàn nöõa ñaõ ñöôïc keå trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá. Nhö vaäy, chuùng ta loaïi boû 29 sao goàm:

- 16 sao môùi cuûa Trung Hoa cuûa xuaát xöù thöù 2, ñaõ ñöôïc ñeà caäp trong quyeån Phi Tinh Tö-Vi Ñaåu Soá. Ngay quyeån naøy cuõng khoâng cho 16 sao ñoù laø quan troïng vaø khoâng coù keát hôïp phong phuù: quyeån naøy taäp trung vieäc giaûi thích kyõ caøng nhöõng sao coå ñieån thoâng duïng maø thoâi.

- 13 sao taï xuaát xöù thöù 3 maø nguoàn goác khoâng roõ raøng, khoâng thaáy saùch naøo lieät keâ hay giaûng nghóa.

Duy coù ñieàu phaûi nhaän xeùt laø Vieät Nam ta trong khi loaïi boû 29 sao cuûa Trung Hoa, laïi theâm vaøo 14 sao: Ñòa khoâng, Tueá phaù, Töû phuù, Tröïc phuø, Löu haø, Ñaøo hoa, Phuùc ñöùc, Thieân giaûi, Ñòa giaûi, Thieân truø, Thieáu aâm, thieáu döông, Thieân y, Quan phuø. Saùch vôû Töû-Vi Vieät Nam khoâng noùi roõ taùc giaû naøo ñaõ theâm bôùt, cuõng khoâng noùi roõ thôøi gian hoaëc lyù do theâm bôùt. Duy coù ñieàu haàu heát 29 sao bò gaït boû ñeàu coù yù nghóa bi ñaùt, xui, xaáu maø caùc cuï Vieät Nam ngaøy xöa coù leõ ñaõ xeùt raèng khoâng maáy thích hôïp vôùi hoaøn caûnh Vieät Nam. Phaûi chaêng caùc cuï ta cho raèng nöôùc Vieät Nam khoâng phaûi laø quoác gia nhieãu loaïn trieàn mieân nhö Trung Hoa, cuõng khoâng bò aùp löïc nhaân maõn kieåu Trung Hoa, cho neân taâm lyù daân toäc khoâng quaù veà aùc tính. Do ñoù, khoâng caàn phaûi du nhaäp 29 sao xaáu vaøi Töû-Vi tinh heä? Duø sao, Töû-Vi Vieät Nam cuõng laø Töû-Vi Trung Hoa caûi bieán, tuy khoâng coøn giöõ goác, song ñaõ ñöôïc thích nghi laïi theo ñaëc ñieåm cuûa daân toäc tính. Chuùng ta khoâng coùp nhaët muø quaùng moät boä moân nhaân vaên maø ta cuõng thöøa bieát phaûi thay ñoåi theo ñòa lyù nhaân vaên. Saùng kieán cuûa ngöôøi Vieät Nam baét nguoàn töø ñoù. Kyõ naêng vaø oùc thích öùng cuûa ta cuõng theå hieän ôû ñoù. Haáp thuï vaên hoùa Trung Hoa, daân toäc Vieät Nam vaãn coá duy trì baûn saéc ñaëc thuø, khoâng chòu ñoàng hoøa, khoâng öng leä thuoäc maø muoán saùng taïo caùi gì rieâng hôïp vôùi mình.

Vaán ñeà ñaët ra ôû muïc naøy khoâng phaûi laø ñeà cao coâng trình Vieät Nam hoùa maø phaûi cöùu xeùt xem vôùi keát quaû Vieät Nam hoùa ñoù, lieäu khoa Töû-Vi coù chính xaùc hôn, phong phuù hôn, cuï theå hôn cho vieäc tieân ñoaùn vaän meänh daân ta hay khoâng? traû lôøi caâu hoûi naøy quûa thaät khoâng deã, kinh nghieäm vaø kieán thöùc cuûa soaïn giaû nhaát ñònh khoâng ñuû ñeå xaùc ñònh vaø nhaát laø ñeå toång quaùt hoùa. Phaûi caàn theâm quan ñieåm cuûa nhieàu hoïc giaû khaùc suy tö veà nghi vaán naøy. Duø sao, neáu cöù laïm baøn, theo thieån nghó, 111 vì sao(trong ñoù coù 14 sao caûi tieán) töông ñoái vöøa ñuû ñeå ñoaùn con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi con ngöôøi moät caùch khaù suùc tích vaø chính xaùc. Soaïn giaû cuõng yù thöùc raát maïnh caùi lyù töông ñoái cuûa phöông trình nhaân söï vaø nhöõng giôùi haïn coá höõu cuûa caùc boä moân nhaân vaên, cho neân khoâng daùm ñoøi hoûi Töû-Vi hoïc phaûi tuyeät ñoái hoaøn haûo vaø chính xaùc, khoa Töû-Vi nhieàu laém laø chæ khaùm phaù ít nhieàu nhaân cô, chöa daùm noùi laø khaùm phaù thieân cô. Chæ rieâng trong ñòa haït nhaân cô maø thoâi cuõng coøn coù nhieàu huyeàn dieäu maø boä oùc con ngöôøi, duø coù sieâu quaàn ñeán ñaâu, cuõng khoâng chaéc lyù hoäi heát noåi. Aâu laø öù coá gaéng caûi tieán, ñaøo saâu kho taøng hieän coù ñeå tieán treân caùi ñaõ coù, theo moät noã löïc lieân tuïc cuûa

Töû-Vi coù ñieåm maïnh, ieåm maïnh vaø luoân luoân tìm caùch boå khuyeát

aùc yeáu toá ñeå buø ñaép khieám khuyeát cuûa khoa naøy. Phaàn heä thuaät. Ñoù laø lyù do maø soaïn giaû

c lòch söû. Thieát töôûng thaùi ñoä naøy khoâng ñeán noãi hoaøn toaøn baûo thuû. Khoa ñieåm nhöôïc. Ngöôøi khaûo cöùu Töû-Vi khoâng khai trieån ñ ñieåm nhöôïc. Vì vaäy, ngöôøi hoïc Töû-Vi khoâng theå chæ döïa vaøo kieán thöùc töø chöông cuûa khoa maø coøn phaûi saùng taïo, öùng bieán vaän duïng linh hoaït c saùng taïo, öùng bieán vaø vaän duïng linh hoaït naøy thuoäc ñòa haït ng

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 80 chia quyeån Töû-Vi toång hôïp thaønh hai phaàn Khoa Töû-Vi vaø Thuaät Töû-Vi. Khoa laø phaàn kieán thöùc lyù thuyeát caên baûn. Thuaät laø phaàn vaän duïng saùng taïo lyù thuyeát ñoù ñeå giaûi ñoaùn caùc tröôøng hôïp thöïc teá.

. – Phaân bieät theo chínhh tinh vaø phuï tinh

tinh maïnh hôn phuï tinh. Chính tinh thuû vai chính,

Tuy nhie caù

Theo quan nieäm Vieät Nam, chæ coù 14 chính tinh, thuoäc 2 choøm Töû-Vi vaø Thieân Phuû. Ñoù laø:

ieân Töôùng, Thieân Löông, Thaát Saùt, Phaù Quaân.

Trong kh où,

thuyeát:

oä soá giöõa caùc chính tinh

phuù, quyù, phuùc. Coù ngöôøi xem Thaùi Döông, Thaùi AÂm,

D. – NHAÁT ÑÒNH VEÀ ÑOÄ SOÁ CAÙC SAO

Ñoä soá laø nhaõn löïc giöõa caùc sao, sao naøo maïnh sao naøo yeáu vaø maïnh yeáu ñeán ñaâu. Coù nhieàu yeáu toá giuùp phaân bieät maõnh löïc caùc sao.

1

Caùc taùc giaû vieát saùch Töû-Vi ñeàu cho raèng chính quyeát ñònh yù nghóa. Phuï tinh ñoùng vai thöù yeáu, boå tuùc hoaëc giaûm cheá cho yù nghóa cuûa chính tinh maø thoâi.

ân, c vôùi laïi khoâng ñoàng nhaát khi phaân bieät chính tinh vaø phuï tinh.

- Töû-Vi, Lieâm Trinh, Thieân Ñoàng, Vuõ Khuùc, Thaùi Döông, Thieân Cô.

- Thieân Phuø, Thaùi Aâm, Tham Lang, Cöï Moân, Th

i ñ quan nieäm Trung Hoa laïi cho raèng coù taát caû 19 chính tinh. Ngoaøi 14 sao keå treân, coøn theâm vaøo 5 sao Loäc Toàn, Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Taû Phuø, Höõu Baät*.

Tröôùc söï khaùc bieät naøy, coù 2 luaän

- luaän thuyeát thöù nhaát theo xu höôùng Trung Hoa, coi nhö coù taát caû 19 chính tinh.

- Luaän thuyeát thöù hai theo quan ñieåm Vieät Nam, chæ thöøa nhaän 14 chính tinh maø thoâi.

Theo thieån nghó, chuùng ta neân Vieät Nam hoùa, tuy nhieân, ta seõ daønh cho 5 sao Loäc Toàn, Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Höõu Baät moät ñoä soá ñaëc bieät hôn nhöõng phuï tinh khaùc.

2.- Phaân bieät ñ

Quan nieäm Vieät Nam khoâng ban cho chính tinh ñoä soá naøo roõ reät. Taäp tuïc cuûa nhieàu taùc giaû thöôøng xem Töû-Vi vaø Thieân Phuû laø 2 sao troäi yeáu nhaát, cho raèng 2 sao naøy ñöùng ñaàu 2 choøm sao lieân heä, vaø coù yù nghóa toát ñeïp trong caùc laõnh vöïc cuõng cao ñoä, naïi lyù do raèng ñoù laø 2 nguyeân lyù caên baûn cuûa vuõ truï, coù lieân quan maät thieát ñeán con ngöôøi. Nhöõng quan ñieåm treân ñeàu höõu lyù. Tuy nhieân, cuõng caàn löu yù raèng caùc chính tinh khaùc neáu Mieáu, Vöôïng ñòa ñeàu coù nghóa phuù, quyù, thoï nhö Töû, Phuû, Nhaät, Nguyeät. Thaønh thöû coù theå noùi Vieät Nam khoâng xeáp haïng chính tinh moät caùch minh danh.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 81

Nhöng, ngöôøi Trung Hoa tæ mæ hôn vaø coù aán ñònh thöù haïng caùc chính tinh, ñöôïc hoï chia laøm 3 loaïi: nam ñaåu, baéc ñaåu vaø nam baéc ñaåu.

Nhöõng con soá ghi treân laø ñoä soá. Rieâng nam baéc ñaåu khoâng ñöôïc ngöôøi Trung Hoa cho ñoä soá. Hai sao Thaùi Döông vaø Thaùi AÂm laïi ñöôïc xeáp vaøo loaïi nam baéc ñaåu, trong khi Vieät Nam xem Thaùi

. Ngoaøi ra, ngöôøi Trung Hoa khoâng heà noùi ñeán söï am hieåu naøo? Moät ñoä soá trung bình? Hay söï töông khaéc

Döông laø nam ñaåu. Thaùi AÂm laø baéc ñaåu 2 sao khaùc ñoä soá hay khaùc loaïi seõ ñöa ñeán keát quaû vì khaéc loaïi?

Duø sao, vieäc aán ñònh ñoä soá cuõng giuùp ta moät yù nieäm veà söï maïnh yeáu cuûa caùc sao.

2. Phaân bieät thöù haïng cuûa chính tinh vaø phuï tinh

3. quan nieäm Trung Hoa trong quyeån Phi Tinh Töû-Vi Ñaåu Soá coøn chia taát caû sao thaønh 5 haïng: giaùp, aát, bính, ñinh vaø maäu, coù leõ cuõng laø ñeå phaân bieät maïnh yeáu ôû moät heä caáp khaùc nöõa (xem baûng phaân haïng trang 140). Rieâng haïng giaùp coøn ñöôïc teá phaân laøm 2 phuï haïng. Giaùp I daønh cho 19 chính tinh vaø giaùp 2 cho 10 phuï tinh.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 82

Trong baûng phaân haïng naøy, coù nhöõng ñieåm ñaùng löu yù:

-coù söï xua h em Phuïc luïc 2 ôû cuoái chöông, tro

h vaø Maäu.

át ieän cuûa 16 sao môùi khoâng coù teân trong Töû-Vi Vieät Nam (x ng ñoù coù daãn nghóa 16 sao naøy).

- sao Beänh Phuø ñöôïc Trung Hoa xeáp vaøo 2 haïng Bín

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 83 - sao Phi Lieâm thuoäc haïng aát vaø sao Phi Lieâm thuoäc haïng bính, theo quan nieäm Trung Hoa laø 2 sao rieâng bieät, caùch vieát khaùc nhau, thuoäc aát vaø thuoäc bính.

- Ñaïi Hao vaø Tieåu Hao thuoäc 2 haïng. Neáu laø coá ñònh thì haïng bính, neáu laø löu ñoäng thì haïng maäu.

- Ngoaïi tröø 6 chính tinh nam ñaåu vaø 7 chính tinh baéc ñaåu ( caû 2 ñeàu thuoäc haïnp giaùp) coù haún ñoä soá, kyø dö caùc sao coøn laïi trong baûng phaân haïng treân khoâng coù ñoä soá. Vieäc lieät keâ khoâng theo moät thöù töï cao thaáp naøo. Nhöng, dó nhieân laø haïng giaùp phaûi cao hôn haïng aát, bính, ñinh, maäu……….

4. – Phaân bieät ñoä soá theo nghóa chính cuûa sao

Caên cöù vaøo ñoä soá vaø thöù haïng cuûa vaøi sao, coù theå suy dieãn maõnh löïc cuûa nhöõng sao ñoàng nghóa, tuøy theo phöông dieän phaân tích.

- Veà Quan loäc, thöù töï coù theå laø: Töû, Döông, Lieâm, Phuû, Töôùng, Saùt, Quyeàn, Thai, Toïa.

- Veà taøi loäc: Phuû, Aâm, Vuû, Toàn, Loäc, Sinh, Vöôïng.

- Veà phuùc thoï: Phuû, Löông, Aâm, Ñoàng, Toàn, Quyù, Quang, Thieân Quan, Thieân Phuùc, Thieân Thoï, Sinh, Vöôïng, Thanh Long, Long Ñöùc, Thieân Ñöùc.

- Veà khoa giaùp: Khuùc, Xöông, Khoâi, Vieät, Khoa, Long, Phöôïng.

- Veà maët phaù hoïa: Tham, Cuï, Phaù, Hoûa, Linh, Kinh, Ñaø, Kî, Thieân khoâng, Kieáp, Khoác, Hö, Trieät, Tuaàn, Thöông, Söù, Suy, Beänh, Töû, Moä, Tuyeät, Tieåu Hao, Bính, Quan Phuû, Ñieáu Khaùch, Hoå, Quan Phuø, Kieáp Saùt.

Ñoù laø loái phaân bieät khaù tinh vi cuûa quan nieäm Trung Hoa veà maõnh löïc caùc sao, döïa vaøo ñoä soá vaø öù haïng cuøng yù nghóa. Loái phaân bieät naøy khaû chaáp treân lyù thuyeát. Tuy nhieân, treân thöïc teá, khi gaëp

öï hoäi tuï cuûa nhieàu sao khaùc ñoä, khaùc haïng cuøng moät cung, ngöôøi ñoaùn soá thöôøng gaëp luùng tuùng vì khoâng tìm ra quy luaät buø tröø naøo cho thoûa ñaùng, khaû dó aùp duïng ñöôïc cho nhieàu tröôøng hôïp maø

hoâng coù quaù nhieàu bieät leä. Ñoù laø chöa keå söï can döï cuûa caùc yeáu toá veà aâm döông nguõ haønh vaø cuûa

Phuû), ñaøo hoa tinh(Lieâm Trinh), aâm tinh(Cöï Moân), vaø hung tinh(Tham Lang, Phaù Quaân, Lieâm Trinh). Söï phaân

û-Vi vì laø ñeá tinh neân coù caû yù nghóa phuù, quyù, haõm ñòa thì vaãn coù theå bieán thaønh saùt, hung,

hao baïi tinh nhö thöôøng. Vì vaäy, coù theå noùi, caùc sao raát linh ñoäng veà yù nghóa vaø vò trí truù ñoùng.

th s

k cung cuûa sao.

Coøn ñoái vôùi Vieät Nam, thoâng thöôøng ngöôøi ta hay chia caùc sao theo ñaëc tính chuû yeáu cuûa noù ñeå phaân bieät toát xaáu, maïnh yeáu. Trong quyeån 2 cuûa saùch Töû-Vi Haøm Soá, ôû caùc trang 147,259,260,261 soaïn giaû coù dòp lieät keâ phöông phaùp naøy.

a) Ñoái vôùi chính tinh, ta chia toång quaùt thaønh 10 loaïi: ñeá tinh(Töû-Vi), phuùc tinh(Thieân Ñoàng, Thieân Löông), thieän tinh(Thieân Phuû, Thieân Töôùng, Thaát Saùt), taøi tinh(Vuõ Khuùc, Thieân

bieät naøy chæ coù tính caùch toång quaùt, coù khi truøng duïng(ví duï nhö giöõa phuù tinh, taøi tinh coù theå gheùp laïi laøm moät, quyù tinh, quyeàn tinh coù theå gheùp laøm moät…..v…v…). Loái phaân bieät naøy döïa treân giaû thuyeát raèng sao phaûi mieáu ñòa, vöôïng ñòa hay ñaéc ñòa vaø thuaän vò thì môùi phaùt huy yù nghóa cuûa phöông dieän ñöôïc phaân loaïi. Treân thöïc teá, ai cuõng thaáy raèng moät sao coù yù nghóa ña dieän: ví duï nhö Thaùi Döông coù theå vöøa laø quyù tinh vöøa laø phuù tinh, Tö thoï, phuùc, thieän ñoàng loaït. Neáu caùc chính tinh treân maø

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 84 b) Ñoái vôùi phu tinh. Töû-Vi Haøm Soá cuõng chia loaïi toång quaùt nhö vaäy. Ñoäc giaû coù theå tham chieáu trang 259 ñeå thaáy roõ hôn. Rieâng ñoái vôùi sao xaáu, ngöôøi ta thöôøng phaân bieät cöôøng ñoä naëng

coâng

nh, Töû, Moä, Tuyeät, Thai, Thieân Rieâu, Coâ Thaàn, Quaû Tuù.

át cho phuùc ñöùc, coù sao toát cho khoa baûng. Giöõa 4 laõnh vöïc quyù, Söï ñaùnh giaù naøy leä thuoäc vaøo quan nieäm moãi treân quyù, treân thoï, coù keû cho ngöôïc laïi. Duy

eo quan nieäm coå ñieån cuûa Trung Hoa thôøi xöa thì öu tieân laø quyù, keá môùi laø phuù vaø thoï. Coøn khoa ôøi tröôùc, quyù caùch chæ thuû ñaéc ñöôïc qua con ñöôøng khoa

nheï theo thöù töï:

- Saùt tinh, chuû veà hoïa naëng neà, coù aûnh höôûng ñeán tính maïng, töø ñoù di luïy ñeán danh, taøi loäc, phu theâ, töû töùc, ñieàn traïch, phuï maãu, huynh ñeä…….ñöôïc xeáp vaøo saùt tinh coù: Ñòa Kieáp, Ñòa Khoâng, Thieân Khoâng, Kinh Döông, Ñaø La, Hoûa Tinh, Linh Tinh, Kieáp Saùt. Cöôøng ñoä naëng nheï tuøy söï hoäi tuï nhieàu ít. Neáu thöû so saùnh thì coù leõ phaûi keå ñòa khoâng, ñòa kieáp vaø thieân khoâng laø maïnh nhaát. Kyø dö, nhöõng sao coøn laïi chæ maïnh khi hoäi tuï nhieàu, ñoàng cung vaø haõm ñòa.

- Hình tinh chuû veà nguïc tuø vaø quan tuïng, cuõng aûnh höôûng khaù saâu roäng, tuy khoâng laøm cheát. Neáu phaûi lieät keâ thì phaûi keå Thieân Hình, Quan Phuø, Quan Phuû, Thaùi Tueá, Thieân La, Ñòa Voõng. Hình tinh coù theå ñi cuøng vôùi saùt tinh ñeå taïo theâm baát lôïi naëng neà hôn.

- Hao, baïi tinh, chuû veà hao taùn, buoàn khoå, suy nhöôïc, maát maùt, beânh hoaïn, khoâng laøm cheát ngöôøi, khoâng laøm maát töï do maø chæ laøm hao, laøm khoå, laøm maát, laøm lo laéng. Phaûi keå caùc sao Tang Moân, Baïch Hoå, Ñaïi Hao, Tieåu Hao, Thieân Khoác, Thieân Hö, Thieân Thöông, Thieân Söù, Phaù Toaùi, Löu Haø, Beänh Phuø, Suy, Beä

- Aâm tinh hay kî tinh, chuû traéc trôû, beá taéc, xui xeûo taïm thôøi, haïn xaáu, ví nhö ñaùm maây tuy nhoû maø che ñöôïc aùnh naéng maët trôøi, aùnh saùng maët traêng, laøm cho caùi toái bò giaûm, bò maát trong moät thôøi gian naøo ñoù. Phaûi keå laø Hoùa Kî, Thieân Reâu, Phuïc Tinh, Ñaø La, Kinh Döông, Quan Phuø, Quan Phuû, Tuaàn, Trieät.

Haún ñoäc giaû coù dòp nhaän thaáy coù nhieàu sao ñöôïc xeáp moät caùch truøng duïng, chính vì sao ñoù coù nhieàu yù nghóa. Ví duï nhö rieâng saùt tinh chaúng nhöõng ñuû yù nghóa cuûa saùt tinh khi coù theå gaây ñaïi hoïa thì vaãn coù theå gaây tieåu hoïa.

Ñoù laø noùi veà cöôøng ñoä cuûa caùc sao xaáu.

Veà caùc sao toát, raát khoù caû quyeát sao naøo toát moät caùch toaøn dieän vaø maïnh meû. Luùc naøo sao mieáu, vöôïng vaø traéc ñòa, söï toát ñeïp ñöôïc ña dieän hôn, maïnh meõ hôn. Nhöng, duø vaäy, coù moät phöông dieän troäi yeáu hôn heát cuûa töøng sao, baét nguoàn töø yù nghóa quan troïng nhaát cuûa noù. Coù sao thì toát cho quan loäc coù sao toát cho taøi loäc, coù sao to phuù, phuùc khoa, raát khoù khaúng ñònh caùi naøo troäi yeáu. ngöôøi, hoaøn caûnh moãi ngöôøi. Coù ngöôøi cho raèng phuù th thöôøng ñöôïc hieåu ngaàm trong caùi quyù, vì th baûng.

5. Phaân bieät ñoä soá theo caùc sao theo möùc hoäi tuï

ä soá cuûa sao cuõng taêng töông töï nhö theá, nhöng theo 2 phöông caùch: thöù nhaát laø nhôø söï ñoàng cung, thöù hai laø nhôø söï heä thuoäc.

Trong muïc noùi veà yù nghóa linh ñoäng cuûa caùc sao, ta coù dòp xeùt qua veà yeáu toá hoäi tuï vaø cho raèng khi caùc sao ñoàng nghóa hoäi tuï thì laøm taêng theâm maõnh löïc, ví nhö moät caùi maùy chaïy ñaõ coù trôùn. Khi xeùt maõnh löïc cuûa caùi maùy ñang chaïy thì phaûi tính theâm toác ñoä do caùi trôùn boài vaøo.

Ôû ñaây, ño

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 85 Nhöõng sao ñoàng nghóa maø ñoàng cung thì uy löïc ñöôïc theå hieän toái ña, ví duï: Taû Höõu, Xöông Khuùc, Long Phöôïng, Thai Toïa, Quang Quyù, Töû Phuø, Khoâng Kieáp, Ñaøo Hoàng. Neáu bò phaân taùn thì keùm löïc ñi nhieàu.

Veà söï heä thuoäc, quan nieäm Trung Hoa khaù roõ raøng. Hoï ñaõ chia sao thaønh 2 heä: nam ñaåu vaø baéc

rung Hoa lieät vaøo haïng Nam vaø Baéc Ñaåu (ví duï Töû-Vi, Thaùi Döông,

ñaåu, ñoàng thôøi cuõng chia moät soá trôï tinh thaønh 2 heä töông öùng, moät heä trôï cho nam ñaåu, coøn heä kia trôï cho baéc ñaåu. Söï hoäi tuï giöõa nhieàu sao cuøng heä seõ laøm taêng ñoä soá cho caùc sao chính trong heä. Ngoaøi ra coù vaøi sao ñöôïc T Thaùi Aâm, Vaên Xöông) coù leõ seõ töông hôïp vôùi 2 loaïi trôï tinh cuûa 2 heä. Ñeå cho deã hình dung, xin tham chieáu baûng lieät keâ döôùi ñaây, moâ phoûng theo quan nieäm Trung Hoa.

- Theo quan nieäm Trung Hoa, Taû Höõu ñöôïc xem laø chính tinh, nhöng ñeán luùc phaân bieät caùc sao trôï cho nam, baéc ñaåu thì taû höõu laïi ñöôïc xem nhö trôï tinh cho caû nam, baéc ñaåu heä (Tham chieáu Phi Tinh Töû-Vi Ñaåu Soá).

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 86

- Trong phaàn chính tinh, quan nieäm Trung Hoa cho raèng Loäc Toàn, Vaên Khuùc, Vaên Xöông thuoäc chính tinh. Tuy ngöôøi Vieät Nam khoâng ñoàng yù vieäc xeáp loaïi naøy, nhöng cuõng ghi vaøo baûng lieät keâ ñeå nhôù.

- Trong phaàn chính tinh hai coät nam, baéc ñaåu coù ñaùnh soá: ñoù laøñoä soá maø quan nieäm Trung Hoa gaùn cho chính tinh. Rieâng coät nam baéc ñaåu tinh thì 4 sao Töû, Nhaät, Nguyeät, Xöông khoâng coù ñ s

ÙC SAO.

giöõa caùc nguyeân lyù lôùn cuûa vuõ truï lôùn vaø giöõa caùc yeáu toá veà á Aâm,

- coâng duïng cuûa vieäc Aâm Döông hoùa vaø nguõ haønh hoùa caùc sao.

oä oá. Vaø rieâng Nhaät vaø Nguyeät thì ñöôïc Trung Hoa xeáp vaøo loaïi nam baéc ñaåu (khaùc vôùi Vieät Nam: Nhaät laø nam ñaåu, Nguyeät laø baéc ñaåu).

- Baûng lieät keâ naøy phoûng theo saùch ñaõ daãn cuûa Trung Hoa, vaäy khoâng coù nghóa laø Vieät Nam ta thöøa nhaän quan nieäm xeáp loaïi vaø xeáp heä. Vieäc thieát laäp baûn naøy coát ñeå gôïi moät yù nieäm veà söï phaân bieät ñoä soá, maõnh löïc cuûa caùc sao theo loái hieåu cuûa ngöôøi Taøu.

- Baûng lieät keâ naøy roõ raøng nhöng laïi thieáu soùt. Saùch ñaõ chæ daãn keå coù 10 sao thuoäc heä, maø khoâng heà noùi ñeán nhöõng phuï tinh khaùc. Ñaây haún laø moät söï thieáu soùt quan troïng, song, coù leõ saùch vôû ngaøy xöa ñeå laïi chæ coù theá. Caùc taùc giaû sau naøy khoâng coù boå tuùc hay khai trieån.

E. – NHAÄN ÑÒNH VEÀ AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH CA

Khoa Töû-Vi xem con ngöôøi laø moät vuõ truï nhoû, ñöôïc keát hôïp bôûi nhöõng yeáu toá caên baûn cuûa vuõ truï lôùn, ñöôïc soáng ñoäng nhôø söï taùc hoùa nguõ haønh cuûa vuõ truï lôùn. Vì vaäy, khoa Töû-Vi coù chia caùc yeáu toá cuûa con ngöôøi ra thaønh yeáu to Döông, yeáu toá Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuûy(xem phuï luïc 3 vaø phuï luïc 4 ñính haäu).

Hai vaán ñeà ñöôïc ñaët ra laø:

- Haäu quaû thöïc tieãn cuûa vieäc ñoù trong laù soá Töû-Vi.

1. – Coâng vieäc cuûa vieäc aâm döông nguõ haønh hoùa.

khí ñoái nghòch laø Aâm vaø

chính: Kim, Thuûy, Moäc, Hoûa, Thoå. Hai khí aâm döông taùc ñoäng nhau laøm sinh ñoäng nguõ haønh.

ûa vieäc aâm döông nguõ haønh hoùa caùc sao coát ñeå noùi leân thaønh phaàn caáu t v

Quan nieäm: “thieân nhaân töông döõ” cuûa Trung Hoa cho raèng Trôøi vaø Ngöôøi ñoàng nhaát veà baûn chaát vaø ñoäng löïc caáu taïo (thieân haï vaïn vaät ñoàng theå). Ñoäng löïc caáu taïo cuûa ngöôøi vaø trôøi laø 2 khí Aâm, Döông. Trôøi cuõng nhö ngöôøi ñaõ haáp thuï, aån chöùa saün trong noäi cô 2 Döông. Hai khí ñoù ñoái nghòch nhau, nhöng thu huùt nhau ñeå soáng chung vôùi nhau moät trong moät vaät theå. Nhöng, söï soáng chung naøy khoâng hoaøn toaøn hoøa bình. Hai khí ñoù vaãn taùc hoùa laãn nhau ñeå phuø sinh cho baûn chaát cuûa söï vaät. Baûn chaát cuûa söï vaät laø nguõ haønh. Vuõ truï vaø con ngöôøi ñöôïc caáu taïo bôûi 5 haønh

a) Nhö vaäy, coâng duïng tröôùc tieân cu aïo aø ñoäng löïc thuùc ñaåy söï sinh hoùa cuûa moät vaät theå, thaønh phaàn laø chaát, ñoäng löïc laø khí.

Khí phaûi taùc ñoäng vaøo chaát thì chaát môùi naûy sinh theâm nhöõng toå hôïp môùi. Thieáu khí, chaát khoâng sinh ñöôïc. Khoa Töû-Vi thaám nhuaàn tinh thaàn SINH cuûa nho hoïc cho neân xem ñoäng löïc thuùc ñaåy söï sinh laø ñoä án 2 ñoäng löïc thuùc ñaåy söï soáng chöù khoâng phaûi moät. Nhöng phaûi coù 2 khí môùi raèng 2 khí ù hau.

ng löïc chính, theå hieän baèng 2 khí aâm, döông. Nhö theá, coù ñe thaønh ñoäng löïc. Vì vaäy, ngöôøi xöa quan nieäm

ño khoâng theå taùch rôøi nhau ñöôïc, luùc naøo cuõng xong ñoâi vaø taùc hoùa laãn n

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 87 b) Thöù ha a vaø cuûa vuõ truï

aâm cung th öông tinh thuoäc

Kim…v.v..c

Ñaõ sinh thì phaûi ñoäng, Sinh vaø ñoäng laø hai yù nieäm baát k

ò nhieàu xu höôùng chi phoái: khi thì ngaû theo theå xaùc, khi thì thieân veà lyù trí, khi laïi xieâu theo i, luùc buoàn, luùc yeâu, luùc gheùt, luùc muoán, luùc

hi phoái ngöôøi khaùc, coù khi ngöôøi ngoaøi chi phoái laïi mình.

i l ø vieäc aâm döông nguõ haønh hoùa caùc sao coát ñeå dieãn taû söï hôïp chaát cuûa con ngöôøi *. Caû hai khoâng ñôn thuaàn trong söï caáu taïo, maø laø moät toå hôïp cuûa nhieàu chaát, cuûa 2 khí.

Chaát vaø khí ñoù cuõng ñi lieàn nhau raát khaéng khít, khoâng bao giôø taùch rôøi. Cho neân moãi cung mang caû aâm döông tinh vaø nguõ haønh tinh moät löôït, ví duï nhö cung Daàn laø giöông cung thuoäc Moäc, Hôïi laø

uoäc Thuûy. Caùc sao cuõng vaäy, nhö sao Thieân Töôùng laø döông tinh thuoäc Thuûy, Thaát Saùt laø döông tinh thuoäc Kim, Lieâm Trinh laø aâm tinh thuoäc Hoûa, Vaên Xöông d

an chi cuõng coù aâm döông nguõ haønh töông töï.

* Hôïp chaát ñaây coù nghóa laø Vuõ Truï nhö con ngöôøi coù nhieàu ñôn chaát hôïp laïi

c) Coâng duïng thöù 3 cuûa vieäc aâm döông nguõ haønh hoùa laø dieãn taû tính caùch ñoäng cuûa vaät theå. Con ngöôøi vaø vuõ truï bao giôø cuõng ôû theá ñoäng, theá bieán.

haû phaân. Linh hoàn cuûa Kinh Dòch laø theá ñoäng naøy. Con ngöôøi ñoäng vì ñöôïc caáu taïo bôûi hôïp chaát, noùi khaùc ñi thì hôïp chaát töông hoøa, töông sinh, khí thì töông khaéc. Noùi cuï theå thì con ngöôøi b tình caûm, coù luùc thöùc coù luùc nguû, coù luùc giaän, luùc vu quaân bình…..coù khi mình c

Nhôø aâm döông nguõ haønh, khoa Töû-Vi mang laïi cho caùc sao yeáu toá linh hoàn caàn thieát, xem sao nhö vaät coù sinh, coù taùc duïng chi phoái treân vaät khaùc. Vaät laø moät baûn theå noäi taïi (eâtre en soi) ñoàng thôøi laø moät baûn theå höôùng ngoaïi (eâtre pour soi). Laø baûn theå noäi taïi vaät coù aâm döông nguõ haønh cô höõu. Laø baûn theå höôùng ngoaïi, vaät aûnh höôûng ñeán vaät khaùc baèng aâm döông nguõ haønh cuûa mình, cuõng nhö chòu aûnh höôûng bôûi aâm döông nguõ haønh cuûa vaät khaùc.

2. Haäu quaû thöïc tieãn cuûa aâm döông nguõ haønh caùc sao

Quan nieäm aâm döông nguõ haønh keå treân toû ra khaû chaáp xeùt veà 3 coâng duïng ñoù. Nhöng treân thöïc teá,

où, söï giaûi ñoaùn ñöôïc ñaày ñuû, khuùc chieát, coù theå chi tieát hôn.

ñaùng. Ví duï nhö thuaän aâm döông nguõ haønh giöõa 2

, thì caùi dôû saün coù seõ baát lôïi ôû ñieåm gì, n ñoù cho thaáy quy luaät sinh khaéc toång quaùt khoâng maáy thích

duïng cho nhieàu thöïc teá phöùc taïp.

haäu quaû thöïc tieãn cuûa quan nieäm ñoù coù hay, coù dôû.

Hay laø nhôø quy luaät sinh khaéc cuûa aâm döông nguõ haønh, caùc sao coù theâm yù nghóa tinh vi hôn, phong phuù hôn, coù theå cuï theå hôn. Nhôø ñ

Dôû laø vì quy luaät sinh khaéc cuûa aâm döông nguõ haønh vöøa toång quaùt, vöøa phöùc taïp, nhieàu khi ñöa ñeán tình traïng nan giaûi cho nhieàu tröôøng hôïp.

a) Tröôùc heát vì tính caùch toång quaùt cuûa quy luaät sinh khaéc, coù nhieàu tröôøng hôïp ñoái choïi khoâng giuùp suy ra ñöôïc quy luaät naøo chi phoái cho thoûa sao. Thoâng thöôøng thì quy luaät töông thuaän aâm döông öu thaéng, nhöng ta cuõng khoâng boû haün ñöôïc söï ñoái khaéc nguõ haønh. Nhöng, giöõ laïi yeáu toá ñoái khaéc ñeå laøm gì, ñeå mang ra öùng duïng choã naøo? Maët khaùc, neáu noùi raèng 2 sao, 1 aâm, 1 döông ñoàng cung laø hay cuõng ñöôïc, vì aâm döông hoøa hôïp, nhung noùi laø dôõ cuõng oån, vì aâm döông ñoái choïi. Neáu caû 2 ñoàng aâm döông tinh laïi khaéc nguõ haønh thì söï ñeán ñaâu, caùi dôû ñeán möùc naøo? Trong tröôøng hôïp noùi hay theå hieän cuï theå ra sao? Nhöõng nghi vaá

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 88 b) Keá ñeán, quy luaät ñoù laïi thaønh phöùc taïp khi coù nhieàu sao khaùc haønh can döï vaøo. Ví duï nhö trong moät cung sao coù sao Moäc, Hoûa, Thuûy thì rieâng moãi sao bò aûnh höôûng nhö theá naøo tröôùc söï chi phoái

sao Thuûy, nhö theá cô naêng cuûa sao Hoûa seõ maïnh theâm hay bò yeáu ñi? Neáu bieän luaän theâm raèng nguyeân nhaân toát cuûa Hoûa laø Moäc, nguyeân nhaân xaáu laø Thuûy, vaäy coù neân caân nhaéc giöõa 2 sao moäc vaø sao Thuûy ñeå ñoaùn xem coù sao naøo öu thaéng ngoõ haàu quyeát ñònh hieäu löïc cho sao hoûa? Neáu noùi raèng Thuûy sinh moäc, nhôø ñoù Moäc sinh Hoûa neân sao Hoûa nhôø ñoù khoâng bò sao Thuûy aùt khaéc thì loái lyù luaän naøy chæ ñuùng moät chieàu. Taïi sao khoâng theå noùi raèng sao Thuûy tuy coù sinh Moäc, nhöng cuõng phaûi khaéc caû sao hoûa, duø sao naøy ñöôïc Moäc phuø sinh, nhöng vaãn bò khaéc nhö thöôøng? Vì khoâng coù haønh naøo laø chuû teå, traùi laïi 5 haønh ngang ngöûa nhau, cho neân quy luaät sinh khaéc veà nguõ haønh giöõa 3 sao trôû leân gaëp phaûi beá taéc, trong söï suy luaän vaø trong söï giaûi ñoaùn.

Caùi lyù hay, dôû cuûa aâm döông nguõ haønh do ñoù maø coù.

F. – NHÖÕNG TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT

cuûa 2 haønh cuûa 2 sao kia? Vaãn bieát raèng thuûy khaéc Hoûa thì sao Hoûa bò thieät, nhöng Hoûa ñöôïc Moäc trôï löïc thì Hoûa phaûi vöôïng. Raát khoù quan nieäm raèng moät sao vöøa dôû laïi vöøa hay. Neáu noùi raèng sao Hoûa hay theâm nhôø sao Moäc, nhöng bò suy yeáu haún vì

Khi nhaän ñònh veà caùc sao, coù moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät caàn phaûi neâu leân.

1. Tröôøng hôïp voâ chính dieän

Ñoù laø tình traïng moät cung khoâng coù chính tinh naøo toïa thuû. Thoâng thöôøng, chính tinh ôû cung naøo seõ goùp phaàn xaùc ñònh ñaëc tính cuûa cung ñoù. Neáu chính tinh saùng thì hay, môø thì xaáu. Trong tröôøng hôïp voâ chính dieän quaû thaät khoâng theå xaùc ñònh baèng trung tinh hay phuï tinh. Ñuùng lyù ra thì phaûi

hö vaäy.

aùc sao.

khi ñöôïc xung chieáu, cung voâ chính dieän cuõng khoâng ñöôïc höôûng troïn veïn caùi hay, caùi dôû cuûa chính tinh xung chieáu, maø chæ höôûng moät phaàn caùi dôû, caùi

, yeáu cuûa chính tinh xung chieáu khi chaïm vaøo cung voâ

Khoa Töû-Vi cuõng khoâng noùi ñeán tröôøng hôïp sinh khaéc nguõ haønh giöõa chính tinh xung chieáu vôùi phuï tinh toïa thuû taïi cung voâ chính dieän. Ñaây laø moät ñieåm huyeät maäp môø khaùc nöõa.

Thoâng thöôøng, ngöôøi ta cho caùch voâ chính dieän keùm hôn caùc caùch khaùc. Ñaëc bieät laø caû tam khoâng cuøng nhaäp cung meänh voâ chính dieän thì raát xaáu: khoâng yeåu thì ngheøo, nöõ maïng thì deã thaønh leõ

n

Nhöng, khoa Töû-Vi khoâng noùi roõ quy taéc naøy. Khoa Töû-Vi chæ noùi raèng xem chính tinh xung chieáu ñeå ñoaùn ñaëc tính cuûa cung voâ chính dieän. Vaäy, khi ñeà ra quy taéc ñoù, voâ hình chung, khoa Töû-Vi cho raèng chæ coù chính tinh môùi quyeát ñònh, chôù phuï tinh khoâng quyeát ñònh. Coù söï phaân bieät taàm quan troïng giöõa chính vaø phuï tinh nhö ta coù dòp nhaän thaáy ôû muïc ñoä c

Maët khaùc, khi ñaõ noùi raèng phaûi duøng chính tinh xung chieáu ñeå ñoaùn, thay vì duøng chính tinh tam chieáu, khoa Töû-Vi haún coù phaân bieät söï khaùc nhau giöõa 2 theá chieáu vaø cho raèng theá xung chieáu maïnh hôn, quyeát ñònh hôn.

Sau cuøng, khoa Töû-Vi cuûng coù noùi raèng ngay

hay cuûa chính tinh xung chieáu ñoù maø thoâi. Khoa Töû-Vi coi xung chieáu yeáu hôn toïa thuû. Tuy nhieân khoa Töû-Vi khoâng aán ñònh möùc ñoä maïnh chính dieän. Ñieàu naøy laøm cho söï giaûi ñoaùn raát baáp beânh, thieáu chính xaùc, khoâng cuï theå.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 89 moïn, hai loøng. Trong tröôøng hôïp ñöôïc phuù quyù thì khoâng laâu daøi, nhaát laø khi gaëp theâm moät trong töù saùt nhö Kinh Ñaø hay Kieáp. Ñöôïc theâm nhaät nguyeät chieáu thì thoâng minh ña taøi ña ngheä, nhöng söï nghieäp baáp beânh, traàm boång, thaønh baïi voâ chöøng. Neáu hai sao naøy haõm thì caøng xaáu.

2. Hai sao Tuaàn, Trieät

Quyeån Töû-Vi Haøm Soá coù dòp tham luaän raát tæ mæ ñeán nguõ haønh, thôøi gian, möùc ñoä, cöôøng ñoä aûnh höôûng vaø söï ñoàng cung cuûa Tuaàn, Trieät. Ôû ñoaïn naøy, chuùng ta chæ boå tuùc vaøi ñieåm.

Tröôùc heát, Tuaàn, Trieät ñoàng haønh vôùi cung traán thuû. Neáu 2 cung traán thuû thuoäc 2 haønh khaùc nhau thì Tuaàn, Trieät coù 2 haønh. Xeùt vôùi cung naøo, Tuaàn, Trieät, coù haønh cuûa cung ñoù. Ví duï ôû Ngoï, Muøi, Trieät thuoäc haønh Hoûa vôùi cung Ngoï, haønh Thoå vôùi cung Muøi. Chính vì vaäy, coù quan ñieåm cho raèng 2 sao naøy khoâng coù haønh cô höõu rieâng bieät hoaëc laø khoâng coù haønh gì caû. Thaät söï, haønh cuûa Tuaàn, Trieät, khoâng quan troïng baèng hieäu löïc cuûa noù. Coù 4 ñieåm ñaùng löu yù:

- Duø mang haønh gì, Tuaàn, Trieät, cuõng khoâng thay ñoåi haønh cuûa sao ñoàng cung, cuõng khoâng ñoåi haønh cuûa cung toïa thuû.

- Tuaàn, Trieät, chæ ñaûo loän yù nghóa cuûa sao ñoàng cung: sao toát trôû thaønh bình thöôøng hay xaáu, sao xaáu thì bôùt xaáu hoaëc khaû dó trôû neân toát. Duy, quy taéc naøy xem ra khoâng hoaøn toaøn ñuùng haún. Kinh nghieäm cho thaáy coù khi chæ coù chính tinh bò ñoåi nghóa coøn phuï tinh thì giöõ nguyeân yù

ghóa. Coù khi ngöôïc laïi, khoa Töû-Vi khoâng noùi roõ luùc naøo Tuaàn, Trieät coù aûnh höôûng toaøn dieän, luùc

eâ thì gia ñaïo traéc trôû. Quy taéc

aïnh hôn aûnh höôûng ñeán sao trong cung. Trong tröôøng hôïp Tuaàn, Trieät ñoàng cung thì söï phaù haïi döõ doäi hôn nöõa: caùc sao xaáu trong cung duø ñöôïc bieán thaønh

kieáp cuûa naøng kieàu.

Tuaàn, Trieät cuõng nhö 2 sao Thieân Khoâng vaø Ñòa Khoâng raát caàn thieát ñeå naâng cao giaù trò cho caùc cung voâ chính hieäu. Nhôø coù 4 sao ñoù, cung voâ chính dieäu môùi toát theâm. Coù theå döïa vaøo quy taéc naøy ñeå hình dung raèng cung voâ chính dieäu ví nhö con thuyeàn khoâng laùi, thieáu chính tinh caàm ñaàu. Do ñoù, caàn coù yeáu toá maïnh ñeå giöõ quaân bình: yeáu toá ñoù laø 4 sao keå treân. Neáu ñöôïc caû 4 thì raát phuù quyù, ñöôïc 3 thì toát, ñöôïc 2 thì bình thöôøng. Tuy nhieân, voán laø nhöõng phaù tinh cho neân caùc sao naøy khoâng mang laïi phuù quyù veïn toaøn: caù nhaân phaûi ñaáu tranh nhieàu maø haïnh phuùc laïi khoâng laâu beàn. Ñaëc bieät laø cung voâ chính dieäu maø coù caû tam khoâng ñoàng cung thì baát lôïi caøng choùng ñeán. Muoán ñöôïc veïn toaøn, caùch voâ chính dieäu coøn phaûi ñöôïc Aâm Döông saùng suûa hoäi chieáu. Caùch voâ chính dieäu vì theá chöa phaûi laø toaøn caùch, duø coù töù khoâng quaân bình.

a) Quan ñieåm cuûa oâng Vieät Vieâm Töû veà Tuaàn, Trieät

n naøo chæ aûnh höôûng cuïc boä.

- Tuaàn, Trieät ñoùng ôû cung naøo, thoâng thöôøng cung ñoù tieân quyeát bò baát lôïi. Ôû Meänh thì thieáu nieân gian khoå, ôû Quan thì chaäm hay keùm coâng duïng, ôû Phu Th naøy xem ra maïnh hôn quy taéc keå treân, töùc laø baát luaän cung naøo coù sao ñaéc, hay haõm ñòa, maø gaëp Tuaàn, Trieät thì gaëp sao toát hay xaáu, cung ñoù cuõng gaëp traéc trôû, ít ra laø trong thôøi gian ñaàu. Tuaàn, Trieät nhö vaäy aûnh höôûng ñeán cung m

toát(nhôø Tuaàn, Trieät) cuõng khoù cöùu giaûi ñöôïc baát lôïi. Nöõ Meänh maø cung Phu gaëp caû Tuaàn laãn Trieät thì heát söùc gian truaân, baïc phaän, saùt phu, hoaëc laøm cho choàng thaân baïi danh lieät, phaù saûn, chöa keå chính hoï coù theå rôi vaøo soá

- Treân khía caïnh naøo ñoù,

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 90 Trong quyeån Töû-Vi Aùo Bí, taùc giaû Vieät Vieâm Töû coù moät luaän cöù raát ñaëc thuø veà 2 sao Tuaàn, Trieät ñöôïc ñeà caäp töø trang 571 ñeán 573*.

Veà haønh theo taùc giaû naøy thì Trieät thuoäc haønh Kim ñôùi Thuûy, Tuaàn thuoäc haønh Hoûa ñôùi Moäc.

Veà nghóa, Trieät ñöôïc taùc giaû ñònh nghóa laø traûm, cheùm ñöùt ñoaïn, ngaên caùch. Tuaàn laø vaây haõm, bao chaët.

Veà hieäu löïc chi phoái, Tuaàn vaø Trieät coù quy luaät aûnh höôûng raát ñaëc thuø ñeán caùc sao vaø ñeán cung coù 2 sao naøy toïa thuû. Tuaàn, Trieät, ñöôïc xem laø coù hieäu löïc raát maïnh chaúng nhöõng ñoái vôùi caùc sao ñoàng cung maø ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc cung hoäi chieáu, xung chieáu vaø tam chieáu.

Ñoái vôùi sao, Tuaàn, Trieät ñaûo loän yù nghóa, toát thaønh xaáu, xaáu thaønh toát. Taùc giaû cho raèng nhöõng sao thuoäc 3 haønh Kim, Hoûa, Moäc raát sôï Tuaàn, Trieät. Song, taùc giaû cuõng coù caù bieät hoùa vaøi sao chính vaø cho raèng:

- Saùt, Phaù, Tham toái kî Trieät, Tuaàn, vì Saùt thuoäc Kim, Tham thuoäc Moäc(?), coøn rieâng haù thuoäc Thuûy thì ít sôï Trieät, Tuaàn.

öùt meû coøn gaëp Tuaàn ì kho troáng roãng. Vuõ thì sôï Trieät, Tuaàn vì vuõ thuoäc Kim.

Coøn ñoái vôùi cung, theo Vieät Vieâm Töû, coù hai quy taéc chi phoái:

- Thöù nhaát laø quy taéc Döông haønh tam thaát (3/7), Aâm quy nhò baùt(2/8)

* Töû Vi Aùo Bí, Haø Laïc Daõ Phu Vieät Vieâm Töû, Leâ Töû Vinh xuaát baûn, Saøi Goøn 1972

P

- Töû Phuû, Vuõ Töôùng khoâng sôï Trieät, Tuaàn vì Töû caùch thieân sang haønh thoå nhieàu hôn (?). rieâng phuû kî Tuaàn maø khoâng sôï Trieät laém, vì gaëp Trieät chæ bò troäm caép s th

- Thöù hai laø quy taéc cung Meänh bò Tuaàn, Trieät chaïân ñaàu hay bò Tuaàn, Trieät theo goùt.

Caû hai quy taéc ñöôïc tính theo caùi maø taùc giaû goïi laø “quy lyù Aâm, Döông”. Taùc giaû coù keå soi saùng hai quy taéc naøy, vaø trình baøy nhö sau:

Trieät chaän ñaàu.

- Cuõng tuoåi döông nhöng cung meänh ôû maõo, aâm cung seõ chòu thieät 3/10 vì chæ bò Tuaàn, Trieät theo goùt.

- Ngöôøi tuoåi aâm, meänh ôû Daàn, giöông cung thì bò thieät coù 2/10 maø thoâi, theo quy taéc aâm quy nhò baùt vaø Tuaàn, Trieät theo goùt.

- Cuõng tuoåi aâm meänh ôû Maõo, aâm cung seõ phaûi chòu thieät ñeán 8/10 vì bò Tuaàn, Trieät chaän ñaàu.

Oâng Vieät Vieâm Töû khoâng heà coù phaân bieät nam, nöõ trong caû 4 heä luaän treân, maø chæ noùi ñeán tuoåi Aâm, Döông vaø vò trí cung meänh ñeå xaùc ñònh tyû leä aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät treân cung meänh.

ví duï Tuaàn, Trieät ñoùng ôû Daàn, Maõo ñeå

- Ngöôøi tuoåi döông, meänh ôû daàn, giöông cung thì theo quy taéc döông haønh tam thaát, cung meänh ôû Daàn bò baát lôïi 7 phaàn 10, khoù phaùt minh vì bò Tuaàn,

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 91 b) Pheâ bình quan ñieåm Tuaàn, Trieät cuûa vieät vieâm töû

Luaän cöù ñoù coù giaù trò gì?

Tröôùc heát, veà aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät ñoái vôùi sao thieát nghó, ta coù theå chaáp nhaän quy taéc toång quaùt laø Tuaàn, Trieät laøm ñaûo nghóa caùc sao, nhöng chæ laøm ñaûo nghóa caùc sao ñoàng cung maø thoâi. Cho Tuaàn, Trieät coù hieäu löïc ñaûo nghóa caùc sao hoäi chieáu nöõa thì quaù ñaùng vaø nghòch lyù. Quaù ñaùng laø vì Tuaàn, Trieät khoâng chaéc toûa aûnh höôûng xa hôn cung traán ñoùng, baèng khoâng, haàu nhö ña soá nhöõng cung khoâng coù Tuaàn, Trieät ñeàu bò aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät: Tuaàn hay Trieät ñoùng treân 2 cung, neáu aûnh höôûng ñeán caùc cung hoäi chieáu nöõa thì taàm hieäu löïc cuûa noù coù theå lan ñeán 7,8 cung. Loái aûnh höôûng quaù ö nghòch thöôøng.

Keá ñeán, khaùc vôùi oâng Vieät Vieâm Töû, toâi khoâng cho raèng Tuaàn, Trieät coù haønh coá ñònh naøo. Vì söï g cuûa Tuaàn, Trieät treân caùc sao,

où theå coù tyû leä aûnh höôûng khaùc nhau naøo ñoù giöõa cung Meänh vaø cung keá tieáp, höng, ñi saâu vaøo chi tieát, nhaát laø khi phaân bieät döông nam, döông

i soùt trong caû hai

töông phaûn quan ñieåm nhö theá, neân toâi khoâng coù yù kieán veà aûnh höôûn xeùt veà maët töông quan nguõ haønh.

Coøn veà aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät treân cung Meänh qua ví duï Tuaàn, Trieät ôû daàn, maõo, thì phaûi noùi ngay raèng hai quy taéc aûnh höôûng keå treân (3/7, 2/8 vaø chaän ñaàu, theo goùt trong khuoân khoå cuûa tuoåi aâm hay aâm) chæ coù theå ñuùng moät phaàn naøo, chöa keå coøn thieáu soùt vaø coù choã sai laàm neáu ta phaân bieät nam, nöõ trong khuoân khoå tuoåi aâm, döông.

Caùi ñuùng khaû chaáp laø c theo chieàu thuaän hay nghòch. N nöõ, aâm nam, aâm nöõ(chôù khoâng phaûi phaân bieät 2 tuoåi aâm döông maø thoâi) thì coù nhieàu sai soùt. Ta xin laáy ngay ví duï Tuaàn, Trieät ôû Daàn, Maõo cuûa Vieät Vieâm Töû ñeå chöùng minh söï sa tröôøng hôïp maø oâng ñaõ keå ñöôïc toâi ñoà hình hoùa cho deã thaáy.

zTröôøng hôïp 1: tuoåi döông, meänh daàn Giaû thuyeát cuûa Vieät Vieâm Töû laø vôùi Tuaàn, Trieät ôû Daàn, Maõo tuoåi döông, meänh ñoùng ôû Daàn thì baát lôïi 7/10.

Toâi giaû thuyeát theâm laø ta ôû vaøo tröôøng hôïp döông nam, thoå nguõ cuïc chaúng haïn thì ñoà hình seõ nhö döôùi ñaây:

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 92

Ñoái vôùi Döông Nam, meänh ôû Daàn bò Tuaàn, Trieät ñoùng ôû Daàn. Maõo thì höôùng ñaïi haïn an theo chieàu thuaän cuûa muõi teân. Tröôøng hôïp naøy quaû thaät cung meänh baát lôïi nhieàu (coù theå taïm cho laø bò thieät

åi Döông, meänh ôû Daàn, cuøng thoå nguõ cuïc maø laø con gaùi thì quy taéc cuûa Vieät thieät 7/10 nöõa. Lyù do laø vì vôùi Döông nöõ,

öôùng ñaïi haïn phaûi an theo chieàu nghòch ñeán cung meänh baáy giôø bò Tuaàn Trieät theo goùt, khoâng coøn aát lôïi ñeán 7/10 maø chæ baát lôïi 3/10 maø thoâi.

7/10 ôû ñaïi haïn ñaàu 5 ñeán 14 tuoåi). Ôû ñaïi haïn keá, töùc laø taïi cung phuï maãu (töø 15 ñeán 24 tuoåi), Tuaàn, Trieät chæ theo goùt ñaïi haïn naøy, neân chæ laøm thieät 3/10 maø thoâi.

Nhöng, neáu cuøng laø tuo Vieâm Töû sai, töùc laø cung meänh baáy giôø khoâng coøn bò h b

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 93

Do ñoù, neáu tính theâm yeáu toá nam nöõ, quy taéc cuûa Vieät Vieâm Töû chæ coøn ñuùng cho nam soá maø thoâi.

zTröôøng hôïp 2: Tuoåi Döông, Meänh Maõo.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 94 Neáu laø Döông Nam, meänh ôû Maõo, gaëp Tuaàn Trieät ôû Daàn Maõo, thì cung Meänh bò thieät 3/10, ñuùng nhö Vieät Vieâm Töû noùi. Baáy giôø 2 sao tuaàn Trieät chæ theo goùt cung Meänh cho neân aûnh höôûng nheï(chæ coù cung Baøo, bò Tuaàn, Trieät chaän ñaàu thì bò naëng hôn 7/10).

Tuy nhieân, xoay qua Döông Nöõ, tyû leä aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät treân cung Meänh ôû Maõo laïi naëng ñeán 7/10 vì bò Tuaàn, Trieät chaän ñaàu.

Moät laàn nöõa, cuõng cuøng tuoåi Döông, meänh Maõo, maø Tuaàn, Trieät saùt phaït phaùi Nam, chæ 3/10 trong khi doàn coâng löïc saùt phaït phaùi Nöõ 7/10. vì vaäy, söï phaân bieät tuoåi Aâm Döông khoâng ñuû, phaûi tính theâm yeáu toá trai gaùi nöõa.

zTröôøng hôïp 3 : Tuoåi Aâm, Meänh Daàn

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 95

Theo Vieät Vieâm Töû, trong caùc yeáu toá cuûa giaû thieát ñaõ keå, vaø vôùi yeáu toá Aâm Nam, cung meänh ôû Daàn chæ bò Tuaàn, Trieät theo goùt, neân chæ bò thieät 2/10 (quy taéc aâm quy nhò baùt).

Nhöng, khi chuyeån sang yeáu toá Aâm Nöõ thì theo höôùng uûa phuï nöõ phaûi chòu thaát lôïi ñeán 8/10 vì bò Tuaàn Trieät chaän ñaàu.

Tröôøng hôïp 4

an ñaïi haïn chieàu thuaän, cung meänh ôû Daàn c

z : Tuoåi Aâm, Meänh Maõo Cuõng theo caùc yeáu toá cuûa giaû thieát, vaø coäng vaøo söï phaân bieät Nam, Nöõ vôùi tuoåi Aâm thì quy taéc cuûa oâng Vieät Vieâm Töû chæ ñuùng cho con trai, coøn cho con gaùi thì sai.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 96

Toùm laïi, oâng Vieät Vieâm Töû ñaõ coù saùng kieán aán ñònh tyû leä aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät ôû cung Meänh vaø caû nhöõng cung bò Tuaàn, Trieät hoäi chieáu. Tuy nhieân, tyû leä cuûa oâng aán ñònh coù veû toaùn hoïc (3/7,

giaûn hoùa baøi toaùn quùa möùc, khoâng chaéc chính xaùc.

g hôïp nam nöõ, cho neân chæ ñuùng cho nam maø thoâi.

8/2) chæ coù theå coù giaù trò ñaïi cöông vaø höôùng daãn ñoäc giaû veà moät ñoä soá aûnh höôûng khaû höõu naøo ñoù cuûa 2 sao naøy. Thaät söï, tyû leä naøy raát khoù xaùc ñònh vì leä thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá cuûa cung(sinh, vöôïng, baïi, tuyeät ñòa, thuaän hay nghòch vò aâm döông), cuûa sao (söï hoäi tuï, ñoàng cung hay xung chieáu, tam chieáu, caùch …….), cuûa phuùc ñöùc (trong cung Phuùc vaø trong caùc phuùc thöïc taïi). Vì vaäy, duøng tyû leä toaùn hoïc trong haøm soá nhaân vaên phöùc taïp laø ñôn

Nhöõng ñònh lyù veà Tuaàn Trieät trong khuoân khoå tuoåi Aâm Döông cuûa oâng, vì khoâng giaû thieát theâm tröôøn

Coøn phaïm vi hieäu löïc maø oâng gaùn cho Tuaàn Trieät quaû thaät môùi laï, xeùt ra quaù ñaùng vaø nghòch lyù.

Chuùng ta chæ coù theå chaáp nhaän, töø saùng kieán cuûa oâng Vieät Vieâm Töû:

- Hieäu löïc ñaûo nghóa cuûa Tuaàn, Trieät ñoái vôùi sao ñoàng cung maø thoâi.

- tyû leä aûnh höôûng toång quaùt naøo ñoù ñoái vôùi cung bò Tuaàn Trieät chaän ñaàu hay theo goùt. Tyû leä naøy vì phöùc taïp, khoù xaùc ñònh theo moâ thöùc toaùn hoïc, chæ neân xem nhö coù tính caùch höôùng daãn cho vieäc luaän ñoaùn. Thieát töôûng khoâng neân cho haún tyû leä 3/7 hay 2/8 moät caùch quaù cuï theå, maø chæ neân laáy moät tyû leä chung laø treân döôùi ½ xeùt ra vöøa phaûi hôn.

3. – Chín sao löu ñoäng

Khoa Töû-Vi ñöôïc Vieät Nam hoùa coù 9 sao löu ñoäng. Sôû dó goïi laø löu ñoäng vì moãi naêm, 9 sao naøy thay ñoåi vò trí. Ñeå cho deã phaân bieät, ngöôøi ta theâm chöõ Löu tröôùc teân goïi cuûa sao.

Sao löu ñoäng chæ coù coâng duïng xem haïn cho töøng naêm moät maø thoâi, vaø cuõng chæ söû duïng khi naøo

öu Tang Moân, Löu Baïch Hoå, Löu Thieân Khoác, Löu Thieân Hö,

nghóa vaø tyû leä sao xaáu noùi treân thì vieäc ñaët ñeå 9 sao löu

cung nieân haïn naøy coù sao löu ñoäng truù ñoùng hay hoäi chieáu. Neáu cung haïn khoâng coù sao löu ñoäng truù ñoùng hay hoäi chieáu thì sao seõ khoâng ñöôïc duøng ñeå ñoaùn vaän haïn.

Chín sao naøy goàm: Löu Thaùi Tueá, L Löu Kinh Döông, Löu Ñaø La, Löu Loäc Toàn. Trong soá 9 sao naøy, chæ coù 2 sao Löu Thieân Maõ Vaø Löu Loäc Toàn laø töông ñoái toát, kyø dö laø xaáu*. Khoâng coù saùch vôû naøo caét nghóa taïi sao laïi coù caùc sao löu ñoäng. Tuy nhieân, neáu caên cöù vaøo yù ñoäng nhaán maïnh ñeán caùi hoïa nhieàu hôn caùi phuùc. Phaûi chaêng, caùc nhaø saùng laäp Töû-Vi cho raèng ñôøi ngöôøi chöa ñuû khoå vôùi caùc caùt tinh, hình tinh, hao baïi tinh, aùm tinh hieän coù, cho neân phaûi boå tuùc

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 97 theâm nhöõng gian nan, khoå cöïc khaùc môùi ñuùng möùc? Phaûi chaêng nhöõng söï vieäc do 9 sao löu ñoäng dieãn nghóa laø nhöõng söï vieäc thöôøng hay gaëp ñi gaëp laïi moãi naêm? Duø sao, 9 sao löu ñoäng naøy khoâng ñaët thaønh vaán ñeà naøo môùi cho ngöôøi giaûi ñoaùn. Caùc sao naøy vaãn bò chi phoái bôûi nhöõng quy taéc veà hoäi tuï, veà vò trí, veà aâm döông nguõ haønh, veà baûn chaát…v.v….

Moãi laàn sao Löu gaëp sao coá ñònh ñoàng cung thì yù nghóa ñöôïc taêng cöôøng gaáp ñoâi, veà caùi hay cuûng nhö veà caùi dôû. Ví duï: Löu Thieân Maõ maø gaëp Thieân Maõ thì coù nhieàu trieån voïng ñi xa, thay ñoåi choã

ao Löu vaãn bò aûnh höôûng cuûa Tuaàn Trieät. Ví duï nhö Löu Maõ Ngoä Trieät coù theå bò tai naïn xe coä hay tay chaân bò xaây xaùt, thöông tích.

4. Sao Meänh Chuû, Sao Thaân Chuû

laøm, choã ôû, cuï theå laø coù theå ñi thaät xa hoaëc phaûi ñi ñi veà veà nhieàu laàn trong naêm, hoaëc ñoåi choã laøm vaø ñoåi choã ôû, hoaëc neáu chæ ñoåi choã laøm thì cô quan môùi seõ raát xa, raát môùi ñoái vôùi mình: neáu load ñoåi choã thì nôi cö nguï môùi raát xa, coù theå laø ôû ngoaïi quoác. Song Maõ coøn coù yù nghóa tieán ñaït veà coâng duïng, taøi loäc trong tröôøng hôïp ñaéc ñòa ôû Daàn vaø ôû Tî.

Ñoái vôùi Löu Loäc Toàn cuõng vaäy, sao Löu laøm taêng yù nghóa cho sao Loäc Toàn coá ñònh. Ñoái vôùi 7 sao löu ñoäng xaáu, quy luaät naøy cuõng chi phoái y heät

* Trong quyeån Phi Tinh Töû Vi Ñaåu Soá, coù thaáy ghi nhaän 2 sao Ñaïi Hao & Tieåu Hao thuoäc loïai löu ñoäng, baáy giôø mang ñoä soá laø aát. Nhöng trong Töû Vi Vieät Nam khoâng xem Song Hao

Sao löu ñoäng vaãn coù theå keát hôïp ñöôïc vôùi caùc sao coá ñònh khaùc ñeå gheùp nghóa. Ví duï nhö Löu Loäc Toàn coù theå keát ñöôïc vôùi Vuõ Khuùc hay Thieân Phuû ñeå chæ moái lôïi veà tieàn baïc khaû höõu trong naêm ñoù.

Vò trí ñaéc hay haõm ñòa cuûa sao Löu gioáng nhö vò trí sao coá ñònh. Ví duï nhö Khoác Hö ñaéc ñòa ôû Tyù Ngoï, thì 2 sao Löu Lieân Heä cuõng ñaéc ñòa ôû ñoù.

S

Saùch vôû veà Töû-Vi noùi raát ít veà 2 loaïi sao na

Veà yù nghóa, caùc sao Meänh Chuû vaø Thaân Chuû vaãn mang yù nghóa coá höõu cuûa teân goïi.

eà taùc duïng, coù moät hoïc giaû Vieät Nam, oâng Aân Quang ñaõ söu taàm ñöôïc quyeån meänh lyù nghieân cöùu in taïi Ñaøi Loan coù ñeà caäp ñeán taùc duïng cuûa 2 loaïi sao naøy nhö sau:

“phaøm cung Meänh maø khoâng coù sao naøo thuoäc haïng giaùp thì goïi laø khoâng coù chuû tinh, thì laáy Meänh laøm chuû, nhöng cuõng vaãn laáy caùc sao ñoái chieáu cung Meänh, hoäi chieáu cung Meänh, giaùp cung Meänh laøm khaùch ñeå phoái hôïp luaän ñoaùn.

Phaøm taïi cung Thaân, neáu khoâng coù Thaân chuû laøm chuû, nhön ieáu cung Thaân, giaùp cung Thaân laøm khaùch ñeå phoái hôïp luaän ñoaùn”*

Nhö vaäy, theo quan ñieåm cuûa saùch naøy thì chæ khi naøo Meänh voâ chính dieäu (thieáu chính tinh haïng giaùp, noùi trong muïc Ñoä soá caùc sao) thì môùi duøng sao Meänh chuû ñeå ñoaùn cung Meänh: neáu cung

øy.

V

sao naøo thuoäc haïng giaùp thì goïi laø khoâng coù chuû tinh, thì laáy g cuõng vaãn laáy caùc sao hoäi ch

laø löu ñoäng.

* Trích Giai Phaåm Khoa Hoïc yeàn Hu Bí soá 48, j – 1 thaùng 10 – 1973 trang 32, baøi cuûa Aân Quang

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 98 Thaân voâ chính dieäu thì . Caû 2 sao Meänh chuû vaø Thaân chuû ñöôïc duøng phoái hôïp vôùi caùc sao khaùc, chieáu hay giaùp meänh Thaân.

Söï khaùm phaù naøy laøm s vaán ñeà xöa nay chöa coù ñaùp soá. Duy cuõng coøn vaøi khía caïnh khaùc ñaët ra trong tröôøng hôïp naøy.

- sao Meänh chuû vaø sao Thaân chuû trong tröôøng hôïp voâ chính dieäu ñöôïc an ôû ñaâu? Taïi cung voâ chính dieäu hay ôû khoang giöõa laù soá?

duøng sao Thaân chuû ñeå ñoaùn cung Thaân

aùng toû ñöôïc nhieàu khía caïnh cuûa

- neáu an taïi cung voâ chính dieäu, 2 loaïi sao naøy taát phaûi chòu aûnh höôûng cuûa caùc sao khaùc ñoàng cung, nhaát laø 2 sao Tuaàn, Trieät. Neáu chæ an ôû khoang giöõa laù soá thì 2 loaïi sao naøy seõ khoâng bò Tuaàn, Trieät chi phoái. Giöõa hai luaän cöù, luaän cöù naøo khaû chaáp?

Raát tieác raèng caùc saùch vôû Töû-Vi khoâng chæ roõ caùch thöùc an sao Meänh chuû vaø Thaân chuû, cho neân baøi toaùn treân vaãn coøn thieáu ñaùp soá oån thoûa.

œ œ œ

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 99

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 100

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 101

Phuï luïc 4 – chöông 6

BAÛNG SAÉP HAÏNG CAÙC SAO THEO NGUÕ HAØNH

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 102 Chæ rieâng 2 sao Tuaàn, Trieät khoâng coù nguõ haønh rieâng, maø theo nguõ haønh cuûa cung toïa thuû. Vì

ï: Trieät ôû Thìn, Tî seõ coù haønh Thoå (Thìn) vaø Hoûa (Tî), Tuaàn ôû Tuaát, Hôïi seõ coù haønh Thoå(Tuaát) vaø Thuûy ôû (Hôïi). Caùc sao khaùc seõ theo nguõ Tuaàn, Trieät ñoùng giöõa 2 cung neân seõ coù 2 haønh. Ví du

haønh döôùi ñaây.

Quyeån nhì

THUAÄT TÖÛ-VI

KIEÁN THÖÙC ÖÙNG DUÏNG

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 103 Trong quyeån nhaát, töû-vi ñaõ ñöôïc trình baøy nhö moät khoa(comme une scieene), töùc laømoät kieán thöùc lyù thuyeát coù nguyeân taéc, coù heä thoáng. Trong quyeån naøy, Töû-Vi seõ ñöôïc trình baøy nhö moät thuaät

moät ngheä thuaät öùng duïng lyù thuyeát vaøo nhöõng tröôøng hôïp thöïc teá. Muïc boä moân boùi toaùn. Coøn muïc ñích cuûa quyeån nhì laø

oång quaùt ñeán cuï theå, töø caùi chung ñeán caùi rieâng. Söï oøi hoûi ngheä thuaät, töùc laø moät naêng khieáu thích nghi nguyeân taéc bao quaùt vaøo

eá, linh ñoäng vaø phöùc taïp. Söï thích nghi naøy ñoøi hoûi ngöôøi giaûi ñoaùn Töû-Vi haéc vaø chaâm chöôùc caùc nguyeân taéc cho moãi vaän soá rieâng bieät. Laàn hoài, g nguyeân taéc vaøo thöïc teá seõ taïo cho hoï nhieàu kinh nghieäm, ñieàu maø lyù

âng bao giôø cung caáp noåi.

mai moät. Thaønh thöû, muoán cho höõu

laø nhöõng quy taéc öùng duïng, ñöôïc ruùt tæa töø kinh

oaùn laù soá laø moät coâng taùc khoù khaên deã sai, cho duø coù nhöõng quy taéc höôùng daãn. Ñeå giaûm bôùt söï khoù khaên, ñeå giaûm bôùt sai soá soaïn giaû ñeà ra moät phöông phaùp

(comme un art), nghóa laø ñích cuûa quyeån ñaàu laø giuùp ñoäc giaû hieåu ñöôïc giuùp ñoäc giaû thöïc haønh ñöôïc coâng vieäc boùi toaùn.

Töø lyù thuyeát sang thöïc haønh, chuùng ta ñi töø t chuyeån höôùng ñoù ñ töøng tröôøng hôïp thöïc t phaûi bieát phoái hôïp, caân n qua thôøi gian, söï vaän duïn thuyeát kho

Kho taøng kinh nghieäm maø khoâng ñöôïc löu truyeàn thì seõ bò duïng, kinh nghieäm naøy phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø quaûng baù, coát ñeå höôùng daãn ñoäc giaû thöïc haønh lyù thuyeát maø khoâng bò bôõ ngôõ.

Ngheä thuaät maø soaïn giaû muoán phoå bieán ôû ñaây nghieäm, ñöôïc heä thoáng hoùa ngaên naép vaøo moät boá cuïc cho deã nhôù, deã tra cöùu, töø ñoù deã aùp duïng. Töû-Vi cuõng ñeàu bieát raèng vieäc giaûi ñ

ñoaùn soá thöïc tieãn. Ñoù laø phöông phaùp quy caùch.

Caùch laø moät tình traïng naøo ñoù cuûa con ngöôøi cuûa ñôøi ngöôøi. Ví duï nhö giaøu, ngheøo, sang, heøn, yeåu thoï.

QUY CAÙCH laø phaân loaïi nhöõng ñaëc thaùi chung xeáp thaønh muïc, moãi muïc baøn ñeán moät caùch cuûa con ngöôøi cuûa ñôøi ngöôøi. Moãi caùch seõ moâ ta caùc hình thaùi, caùc sao giang hoà nhaän daïng mau leï vaø deã daøng caùch ñoù. Nhöõng sao ñoàng loaïi dieãn taû hình thaùi hay ñaëc ñieåm naøo cuûa nhaân ñeàu ñöôïc taäp

øu,

aø trong moãi hình thaùi giaøu tieàn seõ

g. Kyõ thuaät naøy seõ giang hoà cho vieäc nghieân cöùu g vaø giuùp cho vieäc giaûi ñoaùn Töû-Vi theâm phong phuù vaø chính xaùc.

õng troïng

nhaát, töø ñoù duy ra moät laù soá xaáu nhaát vaø moät laù soá trung bình.

trung vaøo moät ñeà muïc cho deã tham khaûo. Nhaân loaïi coù ngöôøi giaøu, ngöôøi ngheøo, ngöôøi sang, ngöôøi heøn, ngöøôi khoân, ngöôøi ngu, ngöôøi yeåu, ngöôøi thoï, ngöôøi maïnh, ngöøôi ñau… thì seõ coù caùch gia caùch ngheøo, caùch sang, caùch heøn,caùch khoân, caùch ngu, caùch yeåu, caùch thoï töông öùng. Ví duï nhö caùch giaøu. Nhöõng sao naøo chæ caùch giaøu seõ ñöôïc taäp hoïp laïi. Trog caùc sao ñoù seõ phaân bieät moät laàn nöõa, sao naøo giaøu tieàn baïc xeùt rieâng vôùi sao naøo giaøu ñieàn aûn. V phaân bieät theâmñeå bieát giaøu ñeán ñaâu, vì ñaâu maø giaøu coù, caù tính con ngöôøi tröôùc ñoàng tieàn, sao naøo laøm giaøu ngay thaúng, sao naøo laømgiaøu maø baát löôn caû chieàu saâu laãn chieàu roän

Nhöõng caùch ñöôïc trình baøy chæ coù taùc duïng höôùng daãn. Theo yù höôùng ñoù, quyeån thöù hai, ñeà caäp ñeán Thuaät Töû-Vi seõ trình baøy trong trang 22 chöông döôùi ñaây:

Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi, thöû neáu moät soá tieâu chuaån phaûi ñaït, nhöõng yeáu toá phaûi cöùu xeùt, nhö ñeà phaûi phaân bieät, nhöõng hoaøn caûnh phaûi löu yù, nhöõng sai laàm caàn caûnh giaùc vaø nhöõng ñieàu kieän caàn coù ñeå thöïc taäp giaûi ñoaùn laø soá.

Ñaëc tính cuûa moä laù soá toái haûo. Chöông naøy nhaèm hình dung moät laù soá toát

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 104 Nhöõng nhaân caùch caên baûn bao goàm raát nhieàu chöông ñeà caäp ñeán nhöõng caùch ñieån hình thöôøng gaëp luùc giaûi ñoaùn soá meänh. Ñoù laø nhöõng caùch thuoäc veà beà trong cuûa con ngöôøi (chaúng haïn nhö caùch

veà cuoäc ñôøi (caùch khoa b3ng, caùch

sôï vôï……), trong moãi caùch, taùc giaû coá gaéng theo moät boá cuïc ñoàng nhaát cho deã nhôù, trình baøy õng sao ñôn vaø sao keùp dieãn taû hình thaùi

nhöõng laù soá cuï theå. Nhöõng öôõng, trình baøy nhöõng caùch ñieån hình cuûa moät soá maãu ngöôøi ñieån hình.

où theå hình dunh ñöôïc boá trí cuûa laù soá nguyeân thuû, laù soá giang hoà, laù soá ngöôøi

moãi laù soá seõ ñöôïc chuù giaûi, neâu roõ neùt ñaëc bieät cuûa sao, cung vaø yù nghóa cuûa söï vaø ñeå giöõ cho quyeån saùch naøy ñaëc tính vaên hoaù cuûa noù,

caùc laù soá chuù giaûi ñeàu voâ danh. Neáu coù söï truøng hôïp naøo thì ñoù laø ñieàu ngoaøi yù muoán. Trong chöông iaû coù dòp nhaán maïnh raèng ôû Vieät Nam, cöù 73 ngöôøi coù

raát thoâng thöôøng.

ät soá phöông aõ hoäi, höôùng veà söï phaùt huy caùc tính toát, cheá øi tieâu cöïc, nhöõng keû yû soá vaø nhöõng ai bi quan

Chöông moät

Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi

âu chuaån phaûi ñaït

− chính xaùc  Nhöõng yeáu toá phaûi cöùu xeùt

− veà Aâm Döôg Nguõ Haønh − veà caùch cuïc − veà cung − veà sao

huøng bieän, caùch aên nhaäu, caùch nhan saéc…), nhöõng caùch thuoäc laøm quan, caùch giaøu, caùch ngheøo, caùch thoï yeåu, caùch beänh taät, caùch hoïa naïn, caùch giaûi hoïa……), nhöõng caùch thuoäc veà gia ñaïo (caùch ña phu, ña theâ, caùh hieám muoän, caùch sinh con, caùch tu haønh, caùch quan nieäm chung veà caùch, nhöõng cung bieåu loä soá caùch, nhö cuûa soá caùch, nhöõng tröôøng hôïp phaûn caùch.

Nhöõng laù soá maãu. Ñaây laø phaàn thöïc haønh, giuùp ñoäc giaû taäp söï giaûi ñoaùn laù soá naøy ñöôïc choïn loïc kyõ l Nhôø ñoù, baïn ñoïc c giaøu, laù soá ngöôøi ngheøo, laù soá quan vaên, laù soá quan voõ, laù soá ngöôøi yeåu, laù soá ngöôøi thoï, laù soá tu haønh, laù soá ña phu…… phoái trí naøy. Ñeå baûo toaøn ñôøi tö moãi ngöôøi,

noùi veà Ñoái Töôïng cuûa khoa Töû-Vi, soaïn g chung moät laù soá. Vì vaäy, vieäc truøng soá laø moät söï kieän

Tham luaän veà ñeà caûi söûa soá meänh. Chöông naøy ñònh nghiaõ soá meänh vaø thöû ñeà ra mo caùch giuùp caù nhaân caûi thieän vaän soá, soá veà söù maïng x giaûm caùc tính xaáu, ñoàng thôøi ñeå caûnh giaùc nhöõng ngöô thaønh kieán tieàn ñònh cho raèng soá Meänh baát khaû cöôõng.



 Ba tie − ñaày ñuû − cuï theÃ¥

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 105

− veà thôøi gian: haïn  Nhöõng yeáu toá caên baûn phaûi phaân bieät  Nhöõng hoaøn caûnh phaûi löu yù  Nhöõng sai laàm caàn caûnh giaùc  Nhöõng ñieàu kieän caàn coù.

Ñoaùn soá raát khoù vaø deã sai. Sôû dó nhö vaäy laø vì khoa Töû-Vi coù quaù nhieàu quitaéc chi phoái caùc quy taéc naøy ñoâi khi raát toång quaùt, ñoâi khi quaù phöùc taïp. Mang vaøo moät tröôøng hôïp nhaât ñònh, qui taéc ñoù coù luùc khoâng moâ taû heát tình tieát cuûa söï vieäc, coù luùc laïi töông phaûn nhau. Thaønh thöû, bieát qui taéc laø moät vieäc, coøn söû duïng ñieâu luyeän caùc quy taéc laø moät vieäc khaùc. Muoán giaûi ñoaùn Töû-Vi cho ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc, khoâng nhöõng ngöøôi xem soá phaûi thuoäc baøi maø phaûi öùng duïng kheùo leùo baøi hoïc. Cho neân, coù theånoùi raèng ñoaùn Töû-Vi laø caû moät ngheä thuaät, ñoøi hoûi moät trí tueä tinh xaûo ñeå öùng duïng linh hoaït kieán thöùc hoïc ñöôïc. Neáu ngöôøi hoïc Töû-Vi chæ caàn thoâng minh (intelligence) vaø nhôù dai (meùmoire) thì ngöôøi ñoaùn Töû-Vi caàn theâm söï thích duïng cuï theå (faclteù d’adaptation). Boä oùc cuûa ngöôøi hoïc ñöôïc Töû-Vi coù tính caùch lyù thuyeát, boä oùc ngöôøi ñoaùn ñöôïc Töû-Vi thieân veà thöïc haønh. Bôûi

h caân nhaéc caùc yeáu toá theo thöù töï deã nhôù, caûnh giaùc nhöõng sai laàm khaû höõu, noùi khaùc ñi,

i ñeå ngöôøi löõ haønh lieäu beà neù traùnh maø khoâng bò laïc ñöôøng. Cuõng may laø trong Töû-Vi,

theá ñoaùn Töû-Vi ñoøi hoûi kinh nghieäm, ñieàu maø söï hoïc khoâng cung caáp noåi.

Chöông naøy khoâng coù tham voïng daïy ñoaùn hay, vì nhö ñaõ trình baøy, ñoaùn hay caàn nhieàu kinh nghieäm. Chöông naøy coá gaéng chæ daãn phöông phaùp chuaån ñoaùn, kyõ thuaät chuaån ñoaùn, ñeà ra qui taéc ñoaùn, caùc chöông naøy vaïch ra moät loái ñi ñeå giuùp ngöøôi giaûi ñoaùn bieât ñöôøng chính, ñöôøng phuï ngoõ haàu ñaït ñeán muïc tieâu. Dó nhieân cæ ñi khoâng coù nghóa laø deïp choâng gai tran böôùc ñöôøng ñoù maø laø vò trí hoùa caùc choâng ga ñöôøng loái giaûi ñoaùn khoâng thay ñoåi, coù theå aùp duïng moät soá qui taéc nhaát ñònh chung cho taát caû laù soá taïm lieät keâ döôùi ñaây:

I. – Ba tieâu chuaån phaûi ñaït.

Ñoaùn soá phaûi ñaùp öùng 3 tieâu chuaån: ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc.

1. – Vieäc giaûi ñoaùn phaûi ñaày ñuû (complet)

Muoán cho ñaày ñuû, ngöôøi xem phaûi luaän ñoaùn:

Taát caû cung

Taát caû sao

Taát caû caùch, cuïc.

Caùc töông quan aâm döông nguõ haønh.

Caùc bieán coá trong moãi giai ñoaïn cuûa ñôøi ngöôøi.

Caùc caù tính cuûa con ngöôøi.

Caùc ngöôøi lieân heä vôùi mình.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 106 Nhö vaäy, gæi ñoaùn ñaày ñuû laø khoâng boû soùt moät cung naøo, moät sao naøo, moät caùch naøo, moät yeáu toá naøo, moät thôøi haïn naøo, moät bieán coá naøo, moät ngöôøi naøo lieân heä. Ñaây laø moät coâng trình ñoøi hoûi nhieàu coâng phu vaø thôøi gian. Giaûi ñoaùn ñaày ñuû coøn coù nghóa laø gæi ñoaùn cho phong phuù: chaúng nhöõng giaûi ñoaùn heát caùc ñieåm treân, maø moãi ñieåm phaûi moâ taû cho suùc tích, neáu ñöôïc thì ñi vaøo chi

haûi cuï theå

tieát.

2. – Vieäc giaûi ñoaùn p (concret)

cuï theå, nghóa laø: Xem Töû-Vi khoâng theå noùi chung, maø phaûi noùi cho

Phaûi moùc ra khoâng neùt ñaëc bieät (speùcifique) cuûa con ngöôøi, cuûa ñôøi ngöôøi, cuûa nhöõng ngöôøi lieân heä

Phaûi noùi ñöôïc caùc bieán coá roõ reät (preùcis) cuûa hoï hay cuûa söï vieäc.

Ngöôøi gia ppreùciation qualita-tive), veà löôïng (appreùciaton quantitative) cuûa moãi vieäc, moãi ngöôøi rieâng bieät chôù khoâng phaûi cuûa taát caû moïi ngöôøi. Ví duï nhö xem caùch ø öùc, thôøi gian laøm giaøu cuûa moät keû naøo ñoù. Tieâu chuaån cuï t keû khaùc. Nhöõng keùt luaän veà moät ñieåm naøo phaûi roõ reät o haân bieät hoï vôùi ngöôøi khaùc (comparatif).

3. – Vieäc a

trong laù soá.

ûi ñoaùn cuï theå phaûi xeùt veà phaåm (a

giau, phaûi coá aán ñònh möùc giaøu, caùch th heå phaûi gíup phaân bieät roõ raøng ñöông soá vôùi (p sitif) deã nhaän daïng ngöôøi ñoù, deã p

gi ûi ñoaùn chính xaùc (exact)

Ñaây laø tieâu chuaån khoù ñaït nhaát. Keát luaän chính xaùc laø keát luaän ñuùng söï thaät, phaùt giaùc nhöõng vieäc coù xaûy ra trong thöïc teá, ñaõ ñöôïc chöùng nghieäm bôûi döông soá. Ví duï nhö neâu taát caû caùc tính moät

chæ coù cho vieäc töông lai. Nhöng, ñuùng n ieän taïi keå ra cuõng gioûi laém roài. Thoâng thöôøng, ít khi Töû-Vi ñaït ñeán söï

chính xaùc 100%, tröø phi ñoái vôùi vaøi söï kieän hay ñaëc ñieåm giaûn dò. Ñaït tyû leä 80% cuõng ñaõ laø hay.

laø dòch ra nhöõng gì thieân ñònh trong laù soá. Nhöng, ai cuõng bieát raèng ñôøi ngöôøi khoâng hoaøn toaøn ònh raât nhieàu. Ngoaøi cung Phuù maø laù soá ñaët ñeå, coøn coù caùi

ngöôøi laø giaûi ñoaùn ñaày ñuû. Neáu nhöõng caù tính ñoù laø nhöõng caù tính roõ reät, noåi baät nhaát cuûa hoï thì söï giaûi ñoaùn môùi goïi laø chính xaùc. Leõ dó nhieân, söï chính xaùc tro g quaù khöù vaø trong h

Ba tieâu chuaån ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc khoâng lieân quan gì vôùi nhau: coù khi ñoaùn phong phuù maø khoâng roõ reät, coù khi ñoaùn cuï theå maø khoâng ñuùng.

Caàn löu yù raèng laù soá Töû-Vi chæ noùi ñeán phaàn thieân ñònh, trong vaän meänh con ngöôøi. Ñoaùn soá haàu nhö do thieân ñònh maø coøn tuyø thuoäc nôi nhaân ñ phuùc do caù nhaân taïo ra, taïm goïi laø caùi phuùc thöïc taïi. Phuùc ñöùc thöïc taïi naøy goùp phaàn caûi söûa ít

thöïc taïi cho neân chæ coù caùch laø 9oaùn. Th2nh thöû, lôøi giaûi ñoaùn chæ ñuùng cho moät cung Phuùc tónh,

n nhieàu. Duø ôùi haïn trong

I. – Nhöõng yeáu toá caàn phaûi cöùu xeùt

nhieàu phaàn phuùc ñöùc thieân ñònh. Duy, khoâng ai bieát roõ ñöïôc caùi phuùc döïa vaøo cung Phuùc cuûa laù soá m2 cho moät laù soá tónh, khoâng chaéc hoaøn toaøn ñuùng trong thöïc teá bao giôø cuõng linh ñoäng hô sao, ñaït ñöôïc söï chính xaùc theo laù soá cuõng taïm ñuû. Tieâu chuaån chính xaùc vì theá bò gi khuoâng khoå cuûa laù soá, ít khi bao truøm ñöôïc ra phaïm vi thöïc teá.

I

á thöôøng thieân veà moät trong hai xu höôùng:

ø chính vaø töø ñoù suy ra nhöõng yù nghóa quan troïng cho con ngöôøi nhu thöù yeáu hôn aâm döông nguõ haønh.

Taäp quaùn caùc ngöôøi ñoaùn so

Coù ngöôøi coi aâm döông nguõ haønh la vaø ñôøi ngöôøi. Xu höôùng naøy coi nheï yù nghóa caùc sao bò xem

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 107 Hoï cho raèng khoa Töû-Vi laáy thuyeát aâm döông nguõ haønh laøm goác, cho neân phaûi döïa vaøo goác maø suy

cuûa ngöôøi ñoaùn soá chôù khoâng phaûi laø khaûo höôùng ùc sao nhieàu yù nghóa, ñoàng thôøi cuõng ñeà

nguõ haønh. Giaù trò cuûa kho Töû-Vi naèm trong giaù trò cuûa caùc vì sao h phoái hôïp nhau. Thieáu moät caùi, Töû-Vi maát moät caên baûn. Cho neân, û 2 maët cuûa vaán ñeà, 2 neàn taûng cuûa khoa lyù soá, khoâng ñöôïc boû qua i ñoaùn phaûi hoäi töï toái ña caùc döõ kieän môùi coù theå caân nhaéc chính

Ta khoâng neân theo moät taäp quaùn naøo, maø phaûi, ngay töø ñaàu, taäp thoùi quen vaän duïng ñoàng loaït 2 xu höôùng ñeå khoûi rôi vaøo phieán dieän sai laàm. Ñaây laø nguyeân taéc chæ ñaïo

yeáu toá phaûi vaän duïng. Coù theå chia 5 loaïi yeáu toá cô höõu cuûa laù

á caùch, cuïc.

dieãn.

Coù ngöôøi laïi ít chuù yù ñeán aâm döông nguõ haønh maø traùi laïi, ñaët naëng yù nghóa caùc sao. Hoï gæi ñoaùn laù soá baèng söï phoái hôïp yù nghóa caùc sao. Aâm Döông Nguõ Haønh cuûa sao bò coi nheï, thaäm chí coù theå boû qua ít nhieàu maø khoâng laøm maát söï chính xaùc cuûa keát luaän.

Hai xu höôùng treân xeùt ra chæ laø hai thoùi quna chính thoáng cuûa thuaät Töû-Vi. Khoa Töû-Vi ñaõ ñaët ñeå cho ca ra qui luaät sinh khaéc cuûa aâm döôgn vaø giaù trò cuûa aâm döông nguõ haøn ngöôøi giaûia ñoaùn phaûi cöùu xeùt ca hay coi nheï neàn taûng naøo. Ngöôø xaùc, ñaày ñuû vaø cuï theå ñöôïc.

quan troïng.

Ñaû thoâng ñieåm naøy, ta caàn lieät keâ caùc soá:

− Caùc yeáu toá aâm döông nguõ haønh. − Caùc yeáu to − Caùc yeáu toá cung. − Caùc yeáu toá sao. − Yeáu toá thôøi gian: haïn.

A. – CAÙC YEÁU TOÁ AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH

Coù hai loaïi yeáu toá: moät thuoäc aâm döông, moät thuoäc nguõ haønh.

1. – Yeáu toá aâm döông

a) Phaûi xem Aâm döông cuûa tuoåi vôùi aâm döông cuûa cung an Meänh.

Coù 2 tröôøng hôïp toát vaø 2 tröôøng hôïpl xaáu.

Tröôøng hôïp toát chæ coù khi naøo:

Tuoåi Döông (Döông Nam hay Döông Nöõ) maø Meänh ñoùng ôû cung döông (Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân,

õ) maø Meänh ñoùng ôû cung Aâm.

Tuaát).

Tuoåi Aâm (aâm Nam hay Aâm Nöõ) maø Meänh ñoùng ôû cung aâm (Söûu, Maõo, Tî, Muøi, Daäu, Hôïi).

Tröôøng hôïp xaáu goàm coù:

Tuoåi Döông (Döông Nam hay Döông Nö

Tuoåi aâm (Aâm Nam hay Aâm Nöõ) maø Meänh ñoùng ôû cung Döông.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 108 Hai tröøông hôïp toát goïi laø Aâm Döông thuaän lyù hay Aâm Döông hoaø hôïp. Coøn xaáu goïi laø nghòch lyù hay xung khaéc. Söï thuaän lyù naøy loâi cuoán theo söï thuaän lyù cuûa cung Thaân (bao giôø cuõng ñoàng aâm tính

cuûa cung

hay döông tính vôùi cung Meänh), ñoàng thôøi cuõng loâi cuoán theo söï thuaän lyù cuûa nhöõng cung cöôøng trong laù soá (Phuùc, Quan, Di, Taøi, Phu Theâ). Nhö vaäy, ñöôïc hoøa hôïp thì lôïi 3 moái, coøn neáu xung khaéc thì ñoái choïi 3 moái.

b) Phaûi xem aâm döông tính cuûa sao vôùi aâm döông tính

oát khi naøo sao döông ñoùng cung döông, sao aâm ñoùng cung aâm. Xaáu thì ngöôïc laïi. T

2. – Yeáu toá nguõ haønh

a) Phaûi xem sinh khaéc giöõa Baûnh Meânh vaø Cuïc.

Coù 5 tröôøng hôïp coù theå xaûy ra:

Cuïc sinh Baûn Meäny: toát nhaát.

Thuûy sinh Moäc.

Hoûa khaéc Kim, Kim khaéc Moäc.

Baûnh Meänh sinh Cuïc: toát nhì.

Cuïc hoaø Baûnh Meänh: trung bình.

Baûn Meänh khaéc Cuïc: xaáu vöøa.

Cuïc khaéc Baûn Meänh: xaáu nhaát.

Noùi chung, heã coù töông sinh thì toát, töông khaéc thì xaáu, tò hoøa thì trung bình. Baûng lieät keâ ôû treân coøn giuùp phaân bieät caû möùc ñoä toát, möùc ñoä xaáu trong caùi sinh vaø caùi khaéc.

Töôûng caàn nhaéc laïi ñeå nhôù quy taéc sinh khaéc:

Veà sinh, Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim, Kim sinh Thuûy,

Veà khaéc, Moäc khaéc Thoå, Thoå khaéc Thuûy, Thuûy khaéc Hoûa,

b) Phaûi xem sinh khaéc giöõa 3 yeáu toá sau qua 2 heä caáp

Haønh cung Meänh vôùi haønh chính tinh thuû Meänh.

Haønh chính tinh thuû Meänh vôùi haønh cuûa Baûn Meänh.

GIÖÕA CUNG MEÄNH, CHÍNH TINH THUÛ MEÄNH VAØ BAÛN MEÄNH

Coù cung Meänh coù 1 chính tinh, coù khi coù 2 chính tinh ñoàng cung, coù khi khoâng coù chính tinh. Vì vaäy, caàn phaân bieät 3 tröôøng hôïp khi xeùt 3 yeáu toá treân.

Tröôøng hôïp 1: Cung Meänh khoâng coù chính tinh.

Neáu haønh cung Meänh phuø sinh cho haønh Baûn Meänh thì toát. Traùi laïi, neáu khaéc Baûn Meänh thì xaáu.

Tröôøng hôïp 2: Cung Meänh coù moät chính tinh.

Söï sinh khaéc giöõa cung Meänh, chính tinh thuû Meänh vaø Baûn Meänh ñöa ñeán 9 theá phoái trí döôùi ñaây:

TÖÔNG QUAN VEÀ NGUÕ HAØNH

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 109

Tröôøng hôïp 3: Cung Meänh coù 2 chính tinh ñoàng cung.

Neáu laäp baûng lieät keâ thì raát phöùc taïp maø khoâng höõu duïng bao nhieâu. Chæ caàn naém vöõng qui taéc sau:

Neáu Baûn Meänh ñöôïc sinh ôû 2 heä caáp bôûi caû 2 sao thì toát nhaát.

Bò khaéc ôû 2 heä caáp bôûi caû hai 2 sao thì teä haïi nhaát. Baûn Meänh ñöôïc sao naøo sinh thì thònh veà phía sao ñoù, bò sao naøo khaéc thì xaáu veà phía sao ñoù. Chæ neân chuù yù ñeán heä caáp sinh khaéc thöù 2 giöõa chính

röôøng hôïp, ñieàu ñoù khoâng maáy quan troïng ôû heä caáp thöù tinh vôùi Baûn Meänh. Söï phaân bieät sinh khaéc ôû heä caáp thöù nhaát laøm phöùc taïp vieäc ñaùnh giaù. Treân thöïc teá, neáu coù ñoâi khaéc chuùt ít giöõa 2 t nhaát.

c) Phaûi xeùt ñeán lôïi ñòa cuûa cung an Meänh vôùi haønh cuûa Baûn Meänh

Veà ñieåm naøy, xin tham chieáu chöông 2 noùi veà Laù Soá toái haûo, muïc baøn ñeán sinh ñòa, vöôïng ñòa, baïi

g noùi.

ûa haønh phuï tinh

ñòa vaø tuyeät ñòa cuûa cung an Meänh.

Toát nhaât laø cung Meänh ôû sinh ñòa.

Toát nhì laø ôû vöôïng ñòa.

Xaáu nhaát laø tuyeät ñòa.

Xaáu nhì laø ôû baïi ñòa.

Neáu khoâng rôi vaøo tröôøng hôïp naøo cuûa baûng lieät keâ thì bình thöôøng khoâng coù gì ñaùn

d) Phaûi xeùt haønh cuûa chính tinh cu .

Ñi vaøo chi tieát coù nhieàu tröôøng hôïp phöùc taïp hôn:

Trong moïi tröôøng hôïp töông sinh giöõa sao chính vaø sao phuï thì toát, töông khaéc thì xaáu. Ñoù laø noùi chung.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 110 Neáu chính tinh haõm ñòa (coù yù nghóa baát lôïi) maø ñöôïc phuï tinh ñoàng cung khaéc ñöôïc haønh chính tinh naøy thì söï baát lôïi ñöôïc cheá giaûm. Ví duï: Lieâm Trinh ôû Tî vaø Hôïi thì haõm ñòa (coù nghóa bò hình

ia giaûm nghóa cuûa sao.

nguïc, bòe kieän tuïng). Nhöng, neáu ñöôïc Hoùa Kî ñoàng cung thì moái hoïa coù theå giaûm ñöôïc ít nhieàu (hoaëc ñuôïc tha boång, hoaëc bò ñieàu tra maø thoâi, hoaëc bi aùn treo cuõng coù theå khoâng bò gì caû). Sôû dó nhö theá laø vì Lieâm Trinh laø sao Hoûa seõ bò Hoaù Kî , sao Thuûy khaéc cheá, nhôø ñoù tai hoïa hình tuïng seõ giaûm bôùt hoaëc maát haún (neáu Phuùc, Meänh, Thaân, Haïn ñeàu toát).

Cuõng trong yù töôûng ñoù, chính tinh ñaéc ñòa (coù yù nghóa toát) maø bò giaän saùt tinh cuõng ñaéc ñòa coù haønh khaéc cheá haønh cuûa chính tinh, thì caùi toát cuûa chính tinh khoâng coøn nguyeân veïn.

Ngay taïi ñieåm naøy, maø vieäc giaûi ñoaùn Töû-Vi bò cheû ra laøm 2 höôùng:

Moät höôùng duøng nguõ haønh ñeå g

Moät höôùng chæ caên cöù vaøo yù nghóa cuûa sao vôùi nhau maø keát luaän.

Kyø thöïc, phaûi coá dung hoøa caû 2 höôùng theo ñuùng phöông phaùp toång hôïp cuûa khoa Töû-Vi.

B. – CAÙC YEÁU TOÁ CAÙCH, CUÏC

Caàn phaân bieät 2 loaïi caùch: moät loaïi cuûa chính tinh vaø moät loaïi cuûa phuï tinh (ñoái khi ñöôïc goïi laø cuïc).

1. Caùch cuûa chính tinh

Thuaät Töû-Vi coù keát hôïp moät soá chính tinh laïi vôùi nhau laøm thaønh boä goïi laø Caùch. Coù nhöõng caùch

øng ñaéc ñòa, caùch caøng

hoâng). Coù 4 thì toát hôn 3,

sau:

Töû Phuû Vuõ Töôøng.

Saùt Phaù Lieâm Thanh.

Cô Nguyeät Ñoàng Löông.

Cöï Nhaät.

Voâ chính dieäu (cuõng laø 1 caùch tuy khoâng chính tinh toïa thuû).

Ngöôøi ta coù khuynh höôùng coi caùch Töû Phuû Vuõ Töôùng nhö öu theá hôn 5 caùch kia. Quan ñieåm naøy coù phaàn höõu lyù, xeùt ra hôi quaù ñaùng. Thaät söï thì 6 caùch treân ngang ngöûa nhau, neáu moãi caùch thaäp toaøn. Muoán ñöôïc thaäp toaøn caùch phaûi coù 2 ñieàu kieän:

Phaûi hoäi ñuû sao trong caùch, nghóa laø caùch naøo coù 4 sao thì phaûi coù ñuû 4 : 3 sao phaûi ñuû caû 3 v.v… söï thieáu soùt bò coi nhö khoâng toaøn caùch.

Phaûi coù ñuû sao ñaéc ñòa trôû leân. Sao naøo haõm phaûi coù Tuaàn, Trieät buø tröø. Ca toaøn veïn. Trong tröôøng hôïp thöøa sao, caùc sao thöøa cuõng phaûi ñaéc ñòa. Dö thì toát, thieáu laïi khoâng hay. Rieâng cung Voâ chính dieäu vì khoâng coù chính tinh cho neân phaûi coù moät soá ñieàu kieän rieâng bieät:

Phaûi coù Tuaàn hay Trieät traán thuû taïi choã. Neáu chieáu thì keùm hay.

Hoäi ñuû 4 hoaëc 3 sao khoâng (Tuaàn khoâng, Trieät khoâng, Ñòa khoâng, Thieân k coøn neáu chæ coù 2 thì keùm hôn. Rieâng Tuaàn hay Trieät phaûi toïa thuû taïi ñoù.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 111 Neáu coù theâm Aâm, Döông saùng suûa hoäi chieáu vaøo thì caøng ñeïp theâm, nhaât laø khi cung voâ chính dieäu

â chính dieäu ñaéc töù khoâng hay tam khoâng bò xem laø keùm hôn 5 caùch kia,

aéc caùch chính tinh khoâng phaûi laø ñieàu kieän ñaày ñuû, caàn theâm nhieàu ñieàu kieän khaùc noùi öõng ñieàu kieän keâ döôùi ñaây.

h

coù Tuaàn hay Trieät traán thuû. Neáu Aâm Döông khoâng chieáu thì chính tinh xung chieáu phaûi saùng suûa.

Thoâng thöôøng, caùch vo nhöng ñaây 2 chæ laø vaán ñeà töông ñoái, khoâng maáy quyeát ñònh laém.

Tuy nhieân, ñ ôû suoát phaàn treân vaø nh

2. – Caùch cuûa phuï tin

ñaõ ñöôïc lieät keâ ñaày ñuû, trong

coù), quyù caùch (chæ sang caû, quyeàn töôùc), baàn tieän caùch (chæ ngheøo, haï löu), taäp caùch thì dôõ.

Trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, caùch cuûa phuï tinh (coù taùc giaû goïi laø cuïc) chöông tham luaän veà Baûn Meänh, Cuïc, Caùch ôû trang 85. Coù söï phaân bieät ra laøm phuù caùch (chæ giaøu

a) Thuaät Töû-Vi ñoøi hoûi ngöôøi xem phaûi chuù yù ñeán 3 caùch quan troïng laø: quyù, phuù, vaø thoï (hay phuùc). Phaûi coù caû 3 thì laù soá môùi röïc rôõ. Ngöôøi xöa xem quyù caùch troäi hôn phuù caùch vaø thoï caùch.

Trung Hoa.

caùch phaûi ñaéc ñòa heát. Sao naøo bò haõm thì caùch bò khuyeát ñoái vôùi sao ñoù.

Ñoâng ñaûo, nghóa laø phaûi hoäi caøng nhieàu caùch hay caøng toát.

Tham phaûi ñi lieàn vôùi nhöõng voõ caùch cuûa phuï tinh: vaên thì hoäi vôùi vaên).

3. – Yeáu toá Cuïc

Ñieåm naøy phaûn aûnh quan nieämtroïng quyeàn töôùc cuûa vaên hoùa

b) Baát cöù caùch naøo, muoán cho toát ñeïp phaûi coù 4 ñieàu kieän (gioáng nhö 4 ñieàu kieän cuûa Caùch chính tinh).

Ñaày ñuû, nghóa laø phaûi hoäi ñuû sao trong moät caùch môùi toaøn veïn.

Ñaéc ñòa, nghóa laø caùc sao trong

Thuaàn tuùy, nghóa laø caùch cuûaphuï tinh phaûi phuø hôïp vôùi Caùch chính tinh (nhö voõ caùch Saùt Phaù Lieâm

Khoang giöõa laù soá Töû-Vi, coù choã daønh ñeå ghi Cuïc vaø Baûn Meänh. Vieäc giaûi ñoaùn Cuïc caàn ñöôïc cöùu xeùt treân 2 phaïm vi:

Trong töông quan giöõa Cuïc vaø Baûn Meänh/

Trong töông quan giöõa Cuïc vaø cung Thaân.

a) Töông quan nguõ haønh giöõa Cuïc vaø Baûn Meänh

Ñieåm naøy ñaõ ñöôïc ñeà caäp ôû ñoaïn tröôùc khi ta xeùt veà yeáu toá nguõ haønh, trng 177 vaø 178.

b) Töông a qu n nguõ haønh giöõa Cuïc vaø Cung Thaân

ÔÛ ñaây soaï i töông öùng vôùi thôøi gian laäp thaân, töùc laø coù lieân heä vôùi cung Thaân. Theo ñoù, moãi laàn xem ta phaûi xeùt haønh cung Thaân qua h ñöôïc xem nhö töôïng tröng cho toaøn ñôøi maø chæ ng vôùi cung Meänh. Giai ñoaïn sau ñöôïc

n g aû ghi nhaän ñöôïc moät quan ñieåm laï cho raèng Cuïc haäu vaän noi cung Thaân,

sin khaéc nguõ haønh. Neáu vaäy, Baûn Meänh khoâng coøn laø giai ñoaïn ñaàu (tieàn vaän) cuûa ñôøi ngöôøi töông öù

moâ taû trong cung Thaân vaø Cuïc. Theo 2 quan ñieåm naøy phaûi xeùt 3 tröôøng hôïp, gioáng nhö 3 tröôøng hôïp cuûa cung Meänh ñaõ keå, töùc laø:

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 112 Neáu cung Thaân voâ chính dieäu:

ung Meänh, töùc laø aùp duïng qui taéc sinh khaéc nguõ haønh ôû 2 heä caáp ønh cuûa chính tinh cung Thaân Vaø haønh cuûa Cuïc.

Khi naøo haønh cuûa cung Thaân phuø sinh cho haønh cuûa Cuïc thì toát, neáu khaéc haønh laø Cuïc thì xaáu.

Neáu cung Thaân coù 1 chính tinh

Ôû ñaây cuõng phaûi xeùt nhö ñoái vôùi c giöõa 3 yeáu toá: haønh cung Thaân, ha

Baûng lieät keâ 9 tröôøng hôïp döôùi ñaây xeùt ra deã tham khaûo:

Neáu cung Thaân coù 2 chính tinh ñoàng cung

vaø khoâng höõu duïng gì bao nhieâu. Chæ caàn naém vöõng qui taéc

thònh veà phía sao ñoù, bò sao naøo khaéc thì xaáu veà phía sao ñoù.

hay cung Thaân vôùi Baûn Meänh. Ñoäc giaû ñöôïc khuyeán caùo thöû aùp duïng qui taéc naøy ñeå

Neáu laäp baûng lieät keâ thì raát phöùc taïp sau ñaây:

Neáu Cuïc ñöôïc phuø sinh ôû 2 heä caáp bôûi caû 2 chính tinh thì toát nhaát. Neáu bò khaéc bôûi 2 heä caáp bôûi caû 2 chính tinh thì teä nhaát. Cuïc ñöôïc sao naøo sinh thì

Chæ neân chuù yù ñeán heä caáp sinh, khaéc thöù 2 giöõa chính tinh cuûa Thaân vaø Cuïc. Söï phaân bieät theâm heä caáp sinh khaéc thöù nhaát laøm phöùc taïp söï ñaùnh giaù. Treân thöïc teá, neáu coù sai bieät giöõa 2 tröôøng hôïp, ñieàu ñoù khoâng maáy quan troïng ôû heä thöù nhaát .

Nhö vaäy, khi xeùt haäu vaän con ngöôøi, chæ coù xeùt cung Thaân vôùi Cuïc, khoâng xaàn xeùt cung Meänh vôùi Baûn Meänh chöùng nghieäm ñuùng hay sai.

C. – CAÙC YEÁU TOÁ CUNG

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 113 Noùi ñuùng ra, moãi cung trong laù soá ñeàu coù söï troâi qua rieâng, khoâng chaéc cung naøo quan troïng hôn cung naøo. Chaúng haïn nhö coù quan ñieåm xem cung Taät khoâng quan troïng. Nhöng khi cung Taät xaáu, con ngöôøi bò beänh taät trieàn mieân, duø coù phuù quí cuõng khoâng höôûng ñöôïc bao nhieâu. Cho neân cung

öông ñoái haïn höõu ñoù ñeå chæ chuù yù ñeán ñaïi ña soá nhaân

ñeå coù con caùi, soáng chung vôùi xaõ

coù phaàn bieät caùc cung theo taàm quan troïng khaùc nhau vaø chia

keùm quan troïng hôn.

Taät cuõng llieân heä ñeán caùi hay caùi dôû cuûa nhieàu cung khaùc. Coù ngöôøi xem cung Töû nheï, nhöng coù phuù, quyù, thoï maø tuyeät töï thì haïnh phuùc cuõng khoâng toaøn. Tuy nhieân, ñaây laø nhöõng tröôøng hôïp hôi ñaëc bieät.

Khoa Töû-Vi boû qua moät soá tröôøng hôïp bieät leä t quaàn. Khoa naøy thieân veà vieäc nghieân cöùu con ngöôøi bình thöôøng hôn laø thöôøng, töùc laø con ngöôøi coù ñieàu kieän söùc khoûe trung bình, ñeå taïo sinh keá, ñeå coù vôï coù choàng, hoäi. Vì theá, khoa Töû-Vi khoâng khaûo saùt rieâng reõ vaø chi tieât nhöõng tröôøng hôïp khoâng coù tính caùch ñaïi chuùng. Con ngöôøi cuûa khoa Töû-Vi laø con ngöôøi ñaïi chuùng (l’homme universel). Khaûo höôùng ñaïi chuùng naøy khieán cho khoa Töû-Vi laøm 2 loaïi:

Cung cöôøng töùc laø cung quan troïng aûnh höôûng tröïc tieáp vaø saâu xa ñeán con ngöôøi, hieåu theo nghóa con ngöôøi ñaïi chuùng.

Cung nhöôïc, töùc laø caùc cung

1. – Nhöõng cung cöôøng cuûa phaùi nam

Moãi laàn xem soá cho nam giôùi phaûi chuù yù ñaëc bieät ñeán ñòa haït:

cung Phuùc. − Haïnh phuùc cuûa doøng hoï: − Caù tính cuûa ñöông söï: cung Meänh. − Cuoäc ñôøi cuûa ñöông söï: cung Thaân. − Ngheà nghieäp cuûa ñöông söï: cung Quan. − Tieàn cuûa cuûa ñöông söï: cung Taøi. − Hoaøn caûnh, thôøi vaän: cung Di.

2. – Nhöõng cung cöôøng cuûa phaùi nöõ

Ngoaøi Phuùc, Meänh, Thaân, Taøi coøn phaûi chuù yù ñaëc bieät ñeán cung Phu vì ñaøn baø leä thuoäc ngöôøi choàng raát nhieàu veà söï nghieäp, veà tieàn cuûa, veà haïnh phuùc gia ñình.

3. – Nhöõng cung khaùc

Chæ coù yù nghóa boå tuùc, gia giaûm theâm caùi hay caùi dôû cuûa cung cöôøng chôù khoâgn coù tính caùch quyeát ñònh toaøn boä. Chæ tröø phi ñoái vôùi nhöõng haïng ngöôøi ñaëc bieät nhö ngöôøi beänh naëng (cuøi, lao kinh

xem laø cung cöôøng vôùi ñaày ñuû yù nghóa cuûa nieân, baïi lieät toøan thaân……), ngöôøi taøn taät (maát tay chaân, muø, ñieác, caâm…) hoaëc boâ laõo hay treû con döôùi 13 tuoåi thì môùi chuù yù ñeán cung Taät, baáy giôø phaûi noù.

4. – Ñieàu kieän toát ñeïp cuûa cung cöôøng

Phaûi coù nhieàu sao thuoäc loaïi toát (caùt tinh lieân heä ñeán phuù, quyù, thoï)

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 114 Phaûi coù sao ñaéc ñòa hoaëc hôïp vò.

khoâng phaûi coù sao giaûi ñuû maïnh.

Nhöõng sao trong cung hay chieáu vaøo cung neân hôïp thaønh cuûa vaø cuïc ñaày ñuû thuaàn tuùy.

Phaûi traùnh nhöõng saùt tinh, nhaát laø saùt tinh haõm ñòa. Baèng

D. – CAÙC YEÁU TOÁ SAO

1. – Nhöõng ñieàu kieän veà caùc sao

Phaûi coù nhieàu caùt tinh thuû, chieáu hoaëc giaùp caùc cung cöôøng.

Caùt tinh aáy phaûi ñaéc ñòa vaø hôïp vò.

ngöõ.

aøi ra, phaûi chuù yù ñaëc bieät ñeán nhöõng loaïi sao döôùi ñaây:

hæ thôøi gian thuï höôûng.

Caøng hoäi ñuû nhieàu lôïi ñieåm veà sao, caøng coù nhieàu sao quí, phuù, thoï thì laù soá môùi toát ñöôïc.

2. – Thôøi gian hieäu löïc cuûa caùc sao

Caùc sao phaûi hôïp caùch (vaên ra vaên, voõ ra voõ).

Caùt tinh phaûi traùnh saùt haønh tinh haõm ñòa, baèng khoâng phaûi coù sao giaûi chomaïnh ñoàng cung hoaëc coù haønh khaéc ñöôïc haønh cuûa saùt, hung tinh.

Sao naøo bò haõm phaûi coù Tuaàn, Trieät aùn

Ngo

Sao quí, chæ danh chöùc, quyeàn uy.

Sao phuù, chæ tieàn baïc, ñieàn saûn.

Sao thoï, c

Sao caûn trôû quí, phuù vaø thoï.

Phaûi löu yù thôøi gian hieäu löïc cuûa caùc sao, nhaát laø nhöõng sao phuù quí, thoï ñeå ñaùnh giaù cho ñuùng möùc theo tuoåi taùc, tình traïng cuûa moãi ngöôøi, moãi phaùi.

3. – Vaán ñeà tröøng sao

Truøng sao ôû ñaây coù nghóa laø cöù gaëp ñi gaëp laïi moät soá sao quan yeáu maõi, moãi laàn xeùt ñeán cung naøo.

Ví duï cung Phuùc coù taøi tinh toïa hay xung chieáu, sang cung Taøi cuõng gaëp phaûi taøi tinh ñoù, sang cung meänh cuõng gaëp laïi ñöôïc moät soá, sang cung Phu Theâ cuõng gaëp laïi nhöõng sao ñoù. Vieäc gaëp ñi gaëp laïi caùc sao taøi nhö vaäy raát deã quyeát ñoaùn veà vaán ñeà tieàn baïc, ñieàn saûn.

ûng maïnh hôn heát . hoaëc laø hung tinh hoäi

aån gaëp ñi gaëp laïi nhieàu sao tình duïc cuøng hoäi chieáu

Traùi laïi, neáu cung Meänh gaëp nhieàu saùt tinh thuû hay chieáu, ñeán cung Phuùc gaëp laïi, cung Taøi cuõng gaëp laïi, hoaëc khi xeùt ñeán cung Thaân cuõng bò caùc sao treân chi phoái thì ñôøi taøn ñeán nôi roài. Tuyø theo cung naøo bò hoäi chieáu naëng nhaát, laõnh vöïc ñoù seõ bò aûnh höô tuï coù yù nghóa naøo noåi baät nhaát thì nhaát ñònh tai hoïa coù hình th1I cuûa yù nghóa troäi yeáu naøy. Ví duï nhö moät ngöôøi coù Meänh, Thaân, Phuùc, Taøi, Di laån qu thì nhaát ñònh raát daâm ñaõng: trai thì laõng töû chôi bôøi, gaùi thì giang hoà, phuï baïc, truaân chuyeân.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 115 Truøng sao laø tröôøng hôïpl raát deã giaûi ñoaùn. Coøn neáu gaëp tröôøng hôïp sao raûi raùc ra ñeàu khaéc caùc cung thì baáy giôø phaûi caân nhaéc caån thaän. Lyù do vì khoâng tìm thaáy öu caùch, troäi caùch: trong caùi dôû pha laãn caùi hay: caùi hay cuõng khoâng ñuùng möùc: caùi dôû cuõng xoaøng xoaøng. Moät laù soá nhö theá raát khoù xem, khoù keát luaän döùt khoaùt.

4. – Vò trí caùc sao

Thoâng thöôøng, duø laø thuû, chieáu hay giaùp, hôïp ñeàu coù aûnh höôûng gioáng nhau. Duy, co ngöôøi muoán ao thuû maïnh hôn chieáu, xung chieáu maïnh hôn tam chieáu, tam chieáu

nhò hôïp. phaân bieät tinh vi hôn, cho raèng s maïnh hôn sao tieáp giaùp vaø sao

Ngoaøi ra, phaûi xeùt sinh khaéc giöõa haønh cuûa cung vôùi cuûa sao. Ví duï nhö sao Kim ñoùng ôû cung Hoùa seõ bò hoûa khaéc cheá, sao Hoûa ñoùng ôû cung Thuûy seõ bò thuûy khaéc cheá, sao Thuûy ñoùng ôû cung Thoå, sao Moäc ñoùng ôû cung Kim…… ñeàu xaáu. Moãi laàn sao bò haønh cung khaéc thì yù nghóa vaø söùc maïnh cuûa sao bò giaûm.

Traùi laïi, neáu sao ñöôïc haønh cuûa cung phuø sinh thì yù nghóa vaø söùc maïnh ñoù seõ gia taêng. Ví duï nhö sao Hoûa ñoùng cung Moäc, sao Moäc ñoùng cung Thuûy, sao Thuûy c9oùng cung Kim, sao Kim ñoùng cung Thoå, sao Thoå ñoùng cung Hoûa……

Neáu sao vaø cung cuøng moät haønh thì tò hoøa, bình thöôøng.

E. – YEÁU TOÁ THÔØI GIAN: CAÙC HAÏN

Coù 6 loaïi haïn: ñaïi haïn, löu nieân ñaïi haïn, tieåu haïn, nguyeät haïn, nhaät haïn, vaø thôøi haïn. Vì nhaät haïn vaø thôøi haïn quaù ngaén neân thieáu chính xaùc, khoâng ñaùng ñöôïc cöùu xeùt. Sau ñaây laø caùc quy taéc duøng ñeå xem haïn.

1. – Nhöõng cung duøng ñeå xem haïn

Ñaïi haïn ñöôïc xem taïi nhöõng cung coù ghi soá thaäp nieân. Tieåu haïn vaø Löu nieân ñaïi haïn thì sem ôû nhöõng cung maø vò trí ñaõ ñöôïc chæ daãn trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, in laàn thöù 2 cuûa taùc giaû. Teân goïi cung haïn laø tieâu chuaån duøng ñeå bieât xem trong haïn ñoù laõnh vöïc hoaït ñoäng naøo noäi baät nhaát trong naêm ñoù. Ví duï tieåu haïn rôi vaøo cung Baøo thì chuyeän seõ dính líu ñeán anh chò em trong nhaø v.v…

Ngoaøi ra, cung naøo coù chöùa sao Löu Thaùi Tueá cuõng ñöôïc duøng ñeå ñoaùn laõnh vöïc hoaït ñoäng noåi baät Thaùi Tueá khoâng chieáu vaøo cung tieåu haïn. Ví duï tieåu haïn rôi

uan tröôøng phaûi ñöôïc xem xeùt chung vôùi cung Di. Leõ dó nhieân, moãi laàn xem cung haïn naøo ñeàu

trong naêm ñoù, maëc duø cung cuûa Löu vaøo cung Di taïi Tuaát, trong khi Löu Thaùi Tueá ñoùng taïi cung Quan ôû Thaân, thì cung Thaân vaø laõnh vöïc q xem laø caùc cung xung chieáu, tam chieáu, vaø nhò hôïp vôùi cung haïn ñoù.

2. – Phaûi xeùt cung haïn trong boái caûnh haïn kyø lôùn hôn

Vì haïn nhoû phaûi naèm trong khuoân khoå cuûa haïn lôùn, cho neân luùc xeùt haïn nhoû phaûi ñoái chieáu vôùi haïn lôùn. Ví duï xem moät naêm (tieåu haïn hay löu nieân ñaïi) phaûi xem chung vôùi cung ñaïi haïn chöùa ñöïng tieåu haïn cuûa naêm ñoù. Xem moät ñaïi haïn naøo bao giôø cuõng phaûi xeùt ñaïi haïn ñoù trong khuoân khoå cuûa Meänh hay cuûa Thaân.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 116 Sôû dó phaûi loàng khung vaøo haïn kyø lôùn hôn laø vì ít khi haïn nhoû laøm thay ñoåi saâu xa ñaëc tính cuûa haïn lôùn. Ví duï ñaïi haïn khoâng theå laán aùt Meänh hoaëc Thaân: tieåu haïn khoâng theå laán aùt ñaïi haïn. Haïn nhoû chæ laøm gia giaûm cho haïn lôùn. Chæ tröø phi haïn nhoû cöïc kyø toát ñeïp thì môùi xoay höôùng saâu xa haïn lôùn. Baèng khoâng thì söï bieán chuyeån coù tính caùch tuaàn töï, khoâng ñoät ngoät. Bieät leä thöù hai neáu caû haïn nhoû laãn haïn lôùn ñeàu röïc rôõ thì cuoäc ñôøi môùi ñoåi höôùng toát ñeïp vaø ma choùng, nhöng cuõng chæ khi naøo Meänh hay Thaân cuõng khaù ñeïp. Neáu haïn lôùn, hoaëc Meänh, hoaëc Thaân xaáu maø gaëp tieåu haïn röïc rôõ thì caùi toât chæ coù trong naêm ñoù, hoaëc chæ laøm taêng tieán theâm cho ñaïi haïn, hoaëc Meänh, hoaëc Thaân theâm chuùt ít.

3. – Vaán ñeà cuûa thaùng nhuaän

ÔÛ ñaây soaïn giaû khoâng quan taâm ñeán thaùng. Tröôøng hôïp naêm naøo gaëp hai thaùng nhuaän thì phaûi xem caû 2 thaùng trong nguyeät haïn, thay vì xem thaùng chính trong cung naøy roài xem thaùng nhuaän trong

laø thaùng dö ñi sau) ra laøm 2 thôøi kyø aên vaøo 2 cung keá tieáp: ½

cung keá tieáp.

Coù ngöôøi chia nguyeät haïn nhuaän (töùc thaùng nhuaän ñaàu (töø moàng 1 ñeán raèm) thì xem ôû cung cuûa thaùng chính (ví duï laø cung Ngoï), coøn ½ thaùng nhuaän sau (töø 16 ñeán heát thaùng) thì xem ôû cung keá tieáp (cung Muøi). Caùch thöùc xem haïn loái naøy coøn ñang tranh chaáp.

4. – Phaûi coi troïng hôn thoâng leä caùc yeáu toá chi phoái haïn

Xem haïn töùc laø tìm caùc bieán coá cuï theå vaø chi tieát trong moät khoaûng thôøi gian nhoû, nhaát ñònh, cho neân khoâng theå keát luaän chung chung ñöôïc. Vì vaäy, phaûi heát söùc chuù yù ñeán caùc yeáu toá chi phoái cung vaø sao trong haïn, xem ñoù nhö coù hieäu löïc tích cöïc vaø maïnh meõ hôn luùc thoâng thöôøng. Coù nhö theá môùi moâ taû nhöõn gì cuï theå, chi tieát cuûa bieán coá (nhö tình thaùi, cöôøng ñoä, nguyeân nhaân, thôøigian xaûy ra, haäu quaû xa, gaàn……)

Ngoaøi cung vaø sao coøn phaûi chuù yù ñeán caùc sao löu ñoäng (vò trí töông quan vôùi sao coá ñònh truøng teân …) vì caùc sao naøy coù taùc duïng boå tuùc, theâm yù nghóa, cöôøng ñoä cho bieán coá trong tieåu haïn, neáu caùc sao löu ñoäng chieáu vaøo tieåu haïn.

5. – Phaûi ñaëc bieät coi troïng tröôøng hôïp hai haïn truøng phuøng

eáu xaáu caû caëp thì raát ñaùng ngaïi, ñaëc bieät laø khi cöïc xaáu: baáy giôø con ngöôøi gaëp tai hoïa doàn

änh

Khi naøo ñaïi vaø tieåu haïn rôi vaøo moät cung, baáy giôø goïi laø nhò haïn truøng phuøng. Dó nhieân, neáu cung ñoù toát thì toát caû ñoâi, coøn xaáu thì xaáu caû caëp. Tröôøng hôïp toát caû ñoâi, böôùc ngoaëc trong soá kieáp deã xaûy ra. N daäp, coù theå vong maïng.

Vì vaäy, gaëp truøng phuøng, ngöôøi giaûi ñoaùn phaûi caân nhaéc thaät kyõ löôõng, hoäi thaät nhieàu yeáu toá tröôùc khi ñöa ra keát luaän laïc quan hay bi quan.

6. – Phaûi xeùt sinh khaéc nguõ haønh giöõa cung haïn vôùi Baûn Me

c nhö cung Meänh, cung Thaân. Qui taéc naøy vöøa coù tính caùc tam Cung haïn cuõng chòu qui taéc sinh khaé phöông (3 yeáu toá) vöøa coù tính caùc song phöông (2 yeáu toá).

a) Quy taéc sinh khaéc tam phöông

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 117 Ñoù laø söï sinh khaéc nguõ haønh giöõa 3 yeáu toá: cung haïn, chính tinh nhaäp haïn vaø Baûn Meänh. Neáu haønh cuûa cung haïn sinh ra haønh cuûa chính tinh cö haïn, roài haønh cuûa chính tinh naøy sinh ra haønh cuûa Baûn

Trong tröôøng hôïp cho raèng Cuïc ñaïi dieän cho haäu vaän thì, vaøo nhöõng haïn cuûa haäu vaän, khi naøo Cuïc ñöôïc phuø sinh thì toát, bò khaéc thì xaáu. Xin moâ phoûng theo baûng lieät keâ ôû trang 184.

b) Qui taéc sinh khaéc song phöông

Meänh thì toát ñeïp. Neáu gaëp 2 heä caáp khaéc thì xaáu xa. Veà ñieåm naøy, xin moâ phoûng theo baûng lieät keâ ôû tran 178 ñeå xeùt ñoaùn hay, dôû treân 9 tröôøng hôïp.

Trong quyeån Töû-Vi Ñaåu Soá cuûa Thaùi Thöù Lang, trang 321 coù ghi qui taéc sinh khaéc giöõa 2 yeáu toá: Baûn Meänh ø sinh khaéc giöõa 2 yeáu toá: Baûn Meänh vaø

qui taéc sinh khaéc song phöông chæ aùp duïng ñeå xem töøng

– neân Baûn Meänh bò hao toån. Bôûi vaäy, thöôøng maéc tai öông raát ñaùng lo ngaïi.

ng chaúng ñöôïc laâu beàn. Bôûi

g. Bôûi vaäy, thöôøng

Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay gaëp nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp hoäi

ø Trieät nhö chæ coù hieäu löïc chi phoái yù nghóa

öôûng gì ñeán nguõ haønh cuûa baát cöù yeáu toá naøo.

va haønh cuûa cung tieåu haïn. Theo taùc giaû, qui taéc haønh cuûa cung tieåu haïn. Theo taùc giaû naøy, tieåu haïn moät maø thoâi. Thaùi Thöù Lang vieát:

“Kim Meänh: Haïn ñeán cung Tyù, thuoäc queû Khaûm, thuoäc haønh Thuûy – Kim sinh Thuûy, ví nhö vaøng chaûy ra nöôùc

Moäc Meänh: Haïn ñeán cung Ngoï, thuoäc queû Ly, thuoäc haønh Hoûa – Moäc sinh Hoûa, ví nhö cuûi nhoùm löûa, sau taùn thaønh tro than – neân Baûn Meänh, tuy saùng suûa röïc rôõ nhö vaäy, raát khoù traùnh nhöõng tai öông hoïa haïi.

Thuûy Meänh: Haïn ñeán cung Daàn, thuoäc queû Caán, thuoäc haønh Moäc – Thuûy döôõng Moäc, ví nhö nöôùc taém cho caây coû, veà sau bò khoâ caïn. Meänh laâm vaøo choã beá taéc. Bôûi vaäy, moïi vieäc ñeàu bò traéc trôû, khoâng ñöôïc xöùgn yù toaïi loøng.

Hoûa Meänh: Haïn ñeán cung Daäu, thuoäc queû Ñoaøi, thuoäc haønh Kim – Hoûa khaéc Kim, ví nhö löûa nung vaøng noùng chaûy – neân Baûn Meân bò nguy khoán. Bôûi vaäy, khoù maø traùnh thoaùt ñöôïc nhöõng tai öông khuûng khieáp.

Thoå Meänh: Haïn ñeán cung Maõo, thuoäc queû Chaán, thuoäc haønh Moäc – Thoå khaéc Moäc, vaû laïi Chaán laø bieåu töôïng cuûa saém seùt, löûa ñieän – neân Baûn Meänh ñaõ suy nhöôïc laïi bò hoaïi thöôn hay maéc beänh ñieân cuoàng, hay beânh khí huyeát raát nguy hieåm.

Nhöõng tröôøng hôïp treân ñaàu neáu gaëp hoïp, cuõng gæi tröø ñöôïc phaàn lôùn nhöõng söï chaúng laønh”.

Nhö vaäy, chieáu theo caùc nhaän ñònh treân ñaây coù theå ruùt ra nhöõng keát luaän sau:

Baûn Meänh sinh Haïn (Baûn Meänh bò hao taùn).

Baûn Meänh khaéc Haïn (Baûn Meänh bò khoán ñoán).

Caû 2 tröôøng hôïp naøy ñeàu khoâng toát.

Baûn Meänh ñöôïc phuø sinh bôûi Haïn thì toát.

Trong tröôøng hôïp xaáu maø gaëp Tuaàn, Trieät thì baát lôïi ñöôïc hoaù giaûi, söï ñoái khaéc veà nguõ haønh coi nhö nheï ñi. Ñaây laø moät quan ñieåm kyø laï cuûa Thaùi Thöù Lang vì oâng cho raèng Tuaàn, Trieät chi phoái nguõ haønh, trong khi xöa nay ngöôøi ta chæ xem Tuaàn va caùc sao vaø caùc cung maø thoâi. Chôù khoâng aûnh h

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 118 Ngoaøi ra, qui taéc sinh khaéc song phöông neân treân coù theå laøm roái loaïn qui taéc sinh khaéc töøng tam phöông, trong tröôøng hôïp gaëp thuaän lôïi nhôø tam phöông maø baát lôïi vì song phöông. Luùc baáy giôø

khoâng bieát neân xem qui taéc naøo öu thaéng ñeå giaûi ñoaùn cho thích ñaùng.

Duø sao, ñieàu ñaùng ghi nhaän laø, qua qui taéc song phöông ñoù, trong vieäc xem tieåu haïn töøng naêm, yeáu toá sinh vaø khaéc ñaõ ñöôïc chuù yù tæ mæ hôn thoâng leä. Ngöôøi ta ñi saâu vaøo söï phaân bieät haønh sinh tích cöïc vaø haønh sinh tieâu cöïc, haønh khaéc tích cöïc vaø haønh khaéc tieâu cöïc moät caùch tinh vi vaø ñaõ döïa vaøo chi tieát tinh vi ñoù ñöa ra keát luaän khaù taùo baïo.

Chuùng ta coù theå dung naïp qui taéc song phöông naøy ñeå chôø chöùng nghieäm.

7. – Phaûi chuù yù ñeán hôïp caùch cuûa caùc sao ôû Meänh vaø haïn

Khoa Töû-Vi phaân bieät khaù roõ reät 4 loaïi Caùch:

hính tinh Saùt – Phaù – Lieâm – Tham vaø nhöõng saùt baïi tinh (vieát taét laø:

Moät laø nhöõng caùch cuûa nhöõng chính tinh Töû - Phuû, Cöï – Nhaät, Cô – Nguyeät – Ñoàng – Löông (vieát taét laø TP, CN, CNÑL).

Hai laø nhöõng caùch cuûa nhöõng c SPLT, sbt).

Ba laø boä Vuõ, Töôùng.

Boán laø voâ chính dieäu.

Söï hay dôõ do 4 loaïi treân phoái trí nhau ñöa ñeán baûn ñaùnh giaù döôùi ñaây:

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 119

Neáu cung Meänh coù sao môø, maø Haïn ñoàng cung thì xaáu. Caøng xaáu hôn nöõa neáu Meänh coù Khoâng Kieáp.

8. – Vaán ñeà haønh cuûa tam hôïp tuoåi vaø tam hôïpl ñaïi haïn

Vì vaäy, coù nhieàu taùc giaû ñaõ ra coâng bôùi moùc theâm qui taéc ngoõ haàu Vieäc xem haïn raát khoù vaø deã sai. giuùp cho vieäc xem haïn theâm deã daøng vaø chính xaùc. Trong soá taùc giaû höõu coâng naøy, coù cuï Thieân Löông ñaõ cheá ra moät soá qui taéc boå tuùc: ñoù laø nhöõng qui taéc döïa vaøo söï sinh khaéc nguõ haønh giöõa 2 yeáu toá môùi, moät laø tam hôïp tuoåi vaø hai laø tam hôïp ñaïi haïn. Tröôùc khi baøn ñeán qui taéc cuûa cuï, haõy ñònh nghóa 2 loaïi tam hôïp naøy.

a) Ñinh haønh cho tam hôïp tuoåi vaø tam hôïp ñaïi haïn

Theo cuï Thieân Löông, tuoåi con ngöôøii, ngoaøi aâm döông tính, coøn coù nguõ haønh tính. Oâng xeáp 12 tuoåi vaøo 4 haønh (nhö theá laø töù haønh, thay vì nguõ haønh), moãi haønh goàm 3 tuoåi, keå döôøi ñaây:

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 120

− Thaây, Tyù, Thìn, caû 3 thuoäc haønh Thuûy. − Hôïi, Maõo, Muøi, caû 3 thuoäc haønh Moäc.

át, caû 3 thuoäc haønh Kim. − Daàn, Ngoï, Tua Vì 3 tuoåi vaøo moät haønh neân goïi laø tam hôïp. Maët khaùc, goïi laø tam hôïp vì trong laù soá, 3 cung trong boä tam hôïp tam chieáu laãn nhau (ví duï Thaân ñöôïc tam chieáu vôùi Tyù vaø Thìn, Thìn ñöôïc tam chieáu bôûi Thaân vaø Tyù, Tyù ñöôïc tam chieáu bôûi Thìn vaø Thaân).

Khoâng tuoåi naøo thuoäc haønh Thoå. Ñieàu naøy khoâng thaáy cuï Thieân Löông giaûi thích.

Coøn tam hôïp ñai haïn cuõng ñöïôc töù haønh hoùa gioáng nhö tam hôïp tuoåi töùc laø

− 3 cung ñaïi haïn Thaân, Tyù, Thìn, ñeàu thuoäc Thuûy. − 3 cung ñaïi haïn Hôïi, Maõo, Muøi ñeàu thuoäc Moäc. − 3 cung ñaïi haïn Daàn, Ngoï, Tuaât ñeàu thuoäc Hoûa. − 3 cung ñaïi haïn Tyû, Daäu, Söûu, ñeàu thuoäc Kim.

Sau khi töù haønh hoùa nhö treân, cuï Thieân Löông môùi ñeà ra qui taéc ñaùnh giaù toát, xaáu, döïa vaøo sinh khaéc giöõa nguõ haønh cuûa tam hôïp ñaïi haïn (vieát taét laø: THÑH) vaø cuûa tam hôïp tuoåi (THT).

b) Quy taéc ñaùnh giaù.

Giöõa 2 loaïi tam hô cuûa THÑH sinh thì toát, hoïa cuõng toát, chæ khi na

ïp, cuï Thieân Löông xem THT quan troïng hôn. Cöù moãi laàn THT ñöôïc hình thaønh øo khaéc thì xaáu. Cuï lieät keâ 5 tröôøng hôïp döùôi ñaây:

oaø haønh THT: toát.

öõa haønh cuû cung Haïn vaø haønh cuûa Baûn Meänh (ñaõ noùi ôû muïc 6b, trang 192).

Nhaân hoaø laø söï hôïp caùch naøy khoâng hôïp caùch giöõa caùc caùch chính tinh ôû cung Meänh vaø cung Haïn (ñaõ noùi ôû muïc 7, trang194).

Cuï cho raèng neáu ñöôïc lôïi caû 3 yeáu toá thieân t boäc phaùt nhanh vaø maïnh, chuyeån höôùng cuoäc ñôøi.

c) Nhaän xeùt veà söï khaùm phaù cuûa cu

Haønh THÑH sinh haønh THT: toát.

Haønh THÑH h

Haønh THT sinh haønh THÑH: gaëp khoù khaên, nhöng neáu noã löïc thì coù theå thaéng ñöôïc hoaøn caûnh.

Haønh THÑH khaéc haønh THT: xaáu nhaát, bò hoaøn caûnh cheá ngöï.

Cuï Thieân Löông goïi 5 söï sinh khaéc giöõa 2 haønh cuûa 2 loaïai tam hôïp naøy laø yeáu toá thieân thôøi. Ngoaøi ra, cuï coøn keå 2 yeáu toá ñòa lôïi vaø nhaân hoaø nöõa.

Ñòa lôïi laø sinh khaéc song phöông gi

hôøi, ñòa lôï, nhaân hoøa thì

ï Thieân Löông.

Xeùt veà öu ñieåm, coù theå noùi raèng:

uï Thieân Löông ñaõ coù nhieàu vaán ñeà xem haïn vaø quan taâm chính ñaùng ñeán caùc qui taéc chi phoái haïn. C

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 121 Cuï Thieân Löông coù saùng cheá th aø ñònh haønh cho 2 tam hôïp ñaïi haïn vaø tuoåi. Söï saùng cheá naøy raát môùi laï, chöa ñöôïc saùcn vôû naøo ñeà caäp, coù leõ ñoù laø kinh nghieäm rieâng cuûa cuï luùc haønh ngheà. Qui taéc thieân thôøi cuûa cuï coù theå ñoùng goùp theâm yeáu toá ñeå ñaùnh giaù cung haïn trong chi tieát.

Xeùt veà khuyeát ñieåm,

Cuï Thieân Löông ñaõ boû haønh Th r oâng giaûi thích lyù do. Trong lyù thuyeát aâm döông nguõ haønh, Thoå laø haønh heát söùc quan troïng, leõ ra phaûi coù moät choã ñöùng, neáu khoâng hôn caùc haønh khaùc thì cuõng ñoàng ñaúng vôùi haønh khaùc.

Cuï Thieân Löông khoâng ñaët öu tieân quan troïng giöõa 3 yeáu toá thieân thôøi, ñòa lôïi vaø nhaân hoaø. Thaønh thöû, khoâng roõ ñöôïc caùi naøo öu theá, caùi naøo keùm theá. Cuï cuõng khoâng caét nghóa taïi sao laïi meïnh danh

laø yeáu toá thieân thôøi. Danh hieäu ñòa lôïi, nhaân hoaø cuõng khoâng ñöôïc giaûi thích caùch , ñòa lôïi laø nhì, nhaân

hoaø laø ba. Tuy nhieân, cuï Thieân Löông khoâng noùi roõ nhö vaäy. Haàu nhö cuï cho caùi naøo cuõng töông

eå ñaùnh giaù, töø ñoù voâ hình chung maëc thò nhaän raèng

eâm qui taéc thieân thôøi v

coù theå noùi raèng:

oå t ong 2 loaïi tam hôïlp maø kh

2 loaïi tam hôïp ñoù goïi. Ñieàu naøy coù theå gaây ngoä nhaän: ngöôøi ta coù theå ngôø raèng thieân thôøi laø nhaát

ñöông caû.

Vì khoâng ñkaët öu tieân, neân Cuï Thieân Löông khoâng tìm ñöôïc loái thoaùt cho caùc tröôøng hôïp ñöôïc caùi naøy maø maát 2 caùi kia, hoaëc ñöôïc 2 caùi maât 1 caùi.

Cuï coøn cho raèng phaûi coù theâm yeáu toá khaùc nöõa ñ 3 yeáu toá thieân thôøi, ñòa lôïi vaø nhaân hoøa chöa ñuû quyeát ñònh. Nhöng, cuï laïi khoâng lieät keâ yeáu toá khaùc laø yeáu toá naøo.

Toùm laïi, chuùng ta chæ neân ghi nhaän qui taéc thieân thôøi cuûa cuï Thieân Löông ñeå bieát theâm, ñeå chöùng nhaän khoâng neân cho ñoù laø lyù tính thaønh vaên.

III. – Nhöõng yeáu toá caên baûn phaân bieät

Söï kieåm keâ caùc yeáu toá phöùc taïp noùi treân ñöa ngöôøi xem soá ñeán moät ñaùm röøng döõ kieän, nhieàu khi raát töông phaûn nhau. Nhöõng ai môùi hoïc deã bò laïc vaøo meâ hoàn traän ñoù.

Vì vaäy, ñeå thöû môû moät loái thoaùt, ta phaûi tìm caùch phaân bieät, ñöôïc ñeán ñaâu hay ñeán ñoù, nhöõng yeáu toá caên baûn vaø nhöõng yeáu toá phuï thuoäc, ñeå döïa vaøo yeáu toá caên baûn maø suy luaän, chaâm chöôùc. Vaäy, trong laù soá Töû-Vi, caùi gì laø caên baûn?

1. – Baûn Meänh laø caên baûn

Caùi gì phuø sinh cho Baûn Meänh thì coù lôïi caên baûn. Nhö vaäy, Cuïc, chính tinh, moät phuï tinh, cung an Thaân, Thaân Quan, Taøi, Di … phaûi cuõng nhau phuø sinh cho Baûn Meänh thì môùi hay. Caøng ít yeáu toá sinh, Baûn Meänh caøng keùm.

Trong tröôøng hôïp xem Cuïc nhö töôïng tröng cho haäu vaän thì Cuïc phaûi ñöôïc coi laø caên baûn trong haäu vaän vaø caàn caùc yeáu toá khaùc phuø sinh cho Cuïc.

2. – Aâm Döông thuaän lyù laø caên baûn

Neáu gaëp aâm döông thuaän lyù (tuoåi döông, Meänh ñoùng ôû cung döông, tuoåi aâm, Meänh ñoùng cung aâm) thì coù theå theâm 3 lôïi ñieåm quan troïng khaùc: cung Meänh ñöôïc thuaän lyù, cung Thaân ñöôïc thuaän lyù vaø 5 cung cöôøng ñöôïc thuaän lyù theo.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 122 Toùm laïi, coù 7 laõnh vöïc quan yeáu nhaát cuûa con ngöôøi ñöôïc höôûng lôïi ñieåm naøy. Nhôø vaäy, toaøn theå cuoäc ñôøi, töø Phuùc tieàn kieáp, Meänh tieàn vaän, Thaân haäu vaän cho ñeán nhöõng moâi sinh then choát cuûa con ngöôøi cuøng toát, nhö moâi tröôøng ngheà nghieäp (Quan), xaõ hoäi (Di), sinh keá (Taøi), gia ñaïo (Phu Theâ). Toát ôû ñaây laø toát veà aâm döông.

3. – Nhöõng cung cöôøng laø caên baûn

Ñoái vôùi con ngöôøi ñaïi chuùng, soáng ôû ñôøi, bao giôø cuõng coù nhöõng moái quan taâm chính yeáu caàn phaûi hoï suoát kieáp: ñoù laø nhöõng quan taâm veà ngheà nghieäp, veà tieàn baïc, veà gia ñaïo veà thôøi theá. Neáu ngheà nghieäp hanh thoâng, tieàn baïc höng vöôïng, gia ñaïo ñaàm aám thôøi theá thuaän lôïi thì haïnh phuùc caù nhaân ñöôïc baûo ñaûm. Vì vaäy nhöng cung Quan, Taøi, Phu Theâ, Di quan troïng: ñoù laø nhöõng cung baûo ñaûm

g Töû chi phoái vaøo moät thôøi gian naøo ñoù. Ñoái vôùi ngöôøi giaø hay treû con döôùi 13, cung naøo cuõng laø caên baûn, xeùt veà maë oï y

4. – Chín in

cho haïnh phuùc ngoaïi taïi.

Coøn haïnh phuùc cô höõu do nhöõng yeáu toá noäi taïi cuûa con ngöôøi khaùc dieãn taû trong 3 cung Phuùc, Meänh vaø Thaân noùi leân caù tính, chí höôùng, khaû naêng caù nhaân.

Ñoái vôùi vaøi haïng ngöôøi ñaëc bieät nhö bò beänh kinh nieân, taät queø, ñui, caâm ñieác, cuøi … thì cung Taät laø caên baûn vì luùc baáy giôø söùc khoûe chi phoái toaøn cuoäc ñôøi ngöôøi. Ñoái vôùi ngöôøi tuyeät töï thì cun

t th eåu.

h t h laø caên baûn

Trong cung coù 2 loaïi sao: chính vaø phuï. Sao chính quyeát ñònh toaøn dieän. Sao phuï chæ hoã trôï hoaëc giaûm thieåu. Cho neân chính tinh quan troïng hôn phuï tinh.

Gaëp chính tinh haõm, caàn coù nhieàu phuï tinh toát vôùi laïi.

5. – Nhieàu caùch phuï tinh hôïp vì laø caên baûn

vai troø thöù yeáu, coù tính caùch boå tuùc cho chính tinh. Tuy nhieân, neáu gaëp chính tinh

cung loaïi ñoù.

àn vôùi voõ caùch.

thì maát yeáu toá kia, kieán cho vaán ñeà xeáp loaïi theo

− Baûn Meänh (hay Cuïc)

Phuï tinh chæ ñoùng xaáu baáy giôø phaûi xem nhieàu phuï tinh toát laø caên baûn.

Phuï tinh ñoù chaúng nhöõng phaûi ñoâng ñaûo maø coøn phaûi hôïp vò: sao naøo coù yù nghóa gì phaûi ñoùng ôû

Hôïp vò coøn coù nghóa laø hôïp caùch, töùc laø nhaán maïnh ñeán thuaàn caùch, veà vaên cuõng nhö veà voõ.

Coù theå keå 18 caùt tinh hoã trôï. Ñoù laø: Xöông, Khuùc, Taû, Höõu, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn Loäc, Ñaøo, Hoàng, Loäc Toàn, Quang, Quyù, Thai, Toïa, Long, Phöôïng, Caøng hoäi tuï nhieàu caøng hay.

Coøn saùt tinh phaûi ñi lie

 Nhö vaäy, xeùt ra coù ñeán 5 yeáu toá caên baûn. Neáu hoäi ñuû thì laù soá coù theÃ¥ xem nhö toái haûo. Treân thöïc teá, coù theÃ¥ coù vaøi yeáu toá baát kyø, nhö ñöôïc yeáu toá naøy thöù töï quan troïng ñöôïc ñaët ra. Vì vaäy, caàn phaûi loïc laïi moät laàn nöõa taàm quan troïng cuûa caùc yeáu toá caên baûn.

Theo thieån nghó, coù theå gaïn loïc coøn 3 yeáu toá toái ö quan troïng laø:

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 123

− Aâm Döông thuaän lyù. − Cung cöôøng toát ñeïp.

Khoâng theå cheá giaûm hôn nöõa vì 3 yeáu toá naøy xeùt ra baát khaû phaân. Sôû dó phaûi hy sinh 2 yeáu toá chính tinh vaø phuï tinh laø vì caû 2 ñöôïc goùi gheùm trong yeáu toá veà cung cöôøng toât ñeïp.

ïi, hoaëc 1 thuaän lôïi 2 baát lôïi thì laù soá khoâng toaøn haûo, trôû ngaïi töø beân trong hoaëc töø beân ngoaøi, phaûi ñaáu tranh chaät vaät môùi tìm ñöôïc haïnh phuùc, maø haïnh

aéc hay Aâm Döông nghòch lyù chæ bao haøm nhöõng khoù khaên, trôû ngaïi maø cuoäc ñôøi

aân vaø thaønh coâng. Thaø raèng con ngöôøi thaønh ñaït 2 muïc tieâu naøy maø vaát vaû hoaëc ít höôûng coøn hôn laø coù ñöôïc moät cuoäc ñôøi bình thaûn, tröôøng thoï maø thieáu danh phaän, thieáu nhaân caùch.

ø danh phaän vaø nhaân caùch chôù khoâng haún laø tröôøng oï, an nhaøn. Ñoù laø quan nieäm cuûa Nguyeãn Coâng Tröù khi oâng vieát:

laø laøm heát söùc mình roài môùi bieát vaän mình tôùi ñaâu. Noù ñoái choïi

ngöôøi ñôøi.

. Chuùng ta khoâng coi nheï õng noã löïc goùp phaàn bieán caõi ít nhieàu soá meänh, ay theå hieän maïnh meõ hôn, ñeán moät chöøg möïc

uùc baáy giôø nhöõng ñieåm xaáu veà Baûn Meänh vaø khoa ñieåm nghòch lyù veà Aâm Döông seõ daäpl taét con ngöôøi.

Trong tröôøng hôïp coù 2 thuaän lôïi 1 baát lô

phuùc naøy cuõng khoâng ñaày ñuû, hoaëc khoâng laâu beàn, ñöôïc phöông dieän naøy thì keùm phöông dieän kia, hoaëc neáu ñaày ñuû thì moãi phöông tieän khoâng cao laém.

Neáu phaûi caân nhaéc xa hôn nöõa, ñeå ñaùnh giaù söï quan troïng cuûa Baûn Meänh, cuûa Aâm Döông, cuûa nhöõng cung cöôøng thì theo thieån nghó, phaûi xem nhöõng cung cöôøng toát ñeïp laø öu tieân quan troïng. Nhöõng lyù do chuû quan coù theå giaûi thích quan ñieåm naøy laø:

Cung cöôøng toát ñeïp ñuû baûo ñaûm haïnh phuùc con ngöôøi veà nhieàu maët heát söùc quan yeáu nhö thôøi theá, ngheà nghieäp, taøi saûn, gia ñaïo, caù tính doøng hoï.

Cung cöôøng toát ñeïp, vöøa baûo ñaûm söï thaønh coâng vaø thaønh nhaân laø 2 cöùu caùch phaûi ñaït cuûa baát luaän ngöôøi naøo.

Baûn Meänh bò kh gaëp phaûi, hoaëc bao haøm thôøi gian thuï höôûng ngaén nguûi. Hai ñieàu xeùt ra khoâng quan troïng baèng söï thaønh nh

Tieâu chuaån haïnh phuùc cuûa con ngöôøi theá tuïc la th

Ñaõ mang tieáng ôû trong trôøi ñaát.

Phaûi coù danh gì vôùi nuùi soâng.

Quan nieäm ñoù ñeà cao yeáu toá nhaân ñònh ñeå thaønh coâng, khoâng chòu thuùc thuû, aån nhaãn, an phaän, keùo daøi moät cuoäc soáng bình thaûn, khoâng tai hoïa neân khoâng coù cô thaønh ñaït lôùn. Ñoù laø quan nieäm “taän nhaân löïc môùi tri thieân maïng”, töùc vôùi quan nieäm baát ñoäng chôø thôøi, hay coá yù traùnh caùi khoù, traùnh va chaïm, ñeå anh höôûng thaùi bình cho caùnhaân, khoâng goùp phaàn lôïi ích gì cho xaõ hoäi. Thuyeát Töû-Vi naëng tinh thaàn nho hoïc, troïng chöõ Sính, troïng ñôøi, ñeà cao yeáu toá thaønh ñaït cuûa ngöôøi theá tuïc. Coøn Töû hoaëc Yeåu laø hai vaán ñeà naèm ngoaøi söï löïa choïn cuûa

Vaãn bieát raèng söï ñoái khaéc veà nguõ haønh cuûa Baûn Meänh, söï nghòch lyù cuûa Aâm Döông laø hai ñieåm baát lôïi cuûa luaät vuõ truï ñoái vôùi con ngöôøi. Nhöng, luaät vuõ truï khoâng ñôn ñoäc chi phoái nhaân sinh vaät …… chæ phaûn aûnh moät trieån voïng chôù khoâng noùi leân moät ……vieäc phaûi xaûy ra tieàn ñònh …… khoâng neân ñaùnh gía thaáp nhaän ñònh. Nhö coù theå laøm cho trieån voïng cuûa laù soá deã theå hieän hôn h naøo ñoù. Ngöôïc laïi, ngöøôi boù tay baát ñoäng yû laïi, phoù maëc cho Con Taïo thì trieån voïng seõ thaáp hôn. L

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 124 Duø sao, ñaây chæ laø moät quan nieäm. Coù theå coù quan nieäm khaùc. Soaïn giaû chæ daãn lyù, khoâng muoán

øi sao ñaøo saâu baøi toaùn naøy. Duy vieäc ñeà ra moät quan nieäm vaãn i ñoaùn Töû-Vi naøo ñoù. Nhöng, chính ôû choã phaûi löïa

choïn moät quan nieäm laøm chuaån môùi noùi leân heát caùi thuaät cuûa ngöøôi ñoaùn soá.

IV. – Nhöõng hoaøn caûnh phaûi löu yù

thuyeát phuïc, coát ñeå môû ngoû cho ngöô coù ích lôïi, vì noù giuùp ta thaáy ñöôïc moät höùông giaû

Baát luaän ngöôøi naøo coù ñuû ngaøy, thaùng, giôø, naêm sinh ñeàu coù moät soá Töû-Vi khoâng phaân bieät giai caáp.

1. – Hoaøn caûnh giai caáp vaø moâi tröôøng sinh hoaït

Nhöng, vieäc ñoaùn soá phaûi phaân bieät 3 yeáu toá: hoaøn caûnh, giai caáp, moâi tröôøng sinh hoaït. Ñaây laø moät

aûi ñeán trình ñoä trung hoïc, coøn ñoái vôùi daân tænh thaønh coù theå noùi leân

bieät leä xem ra kyø quaëc tren nguyeân taéc, maø hôïp lyù treân thöïc teá. Lyù do laø vì con ngöôøi chòu söï chi phoái maïnh meõ cuûa khung caûnh soáng, cuûa giai caáp cô höõu. Khung caûnh vaø gai caáp ñoù goùp phaàn ñònh ñoaït neáp soáng, trình ñoä, cuoäc ñôøi cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng caûnh, ñoàng giai caáp. Cuõng thôøi moät laù soá truøng giôø cuûa hai khaùc hoaøn caûnh, khaùc giai caáp, söï luaän ñoaùn coù phaàn khaùc nhau. Ví duï nhö ñoái vôùi daân queâ ít hoïc, soáng ôû ñoàng aùng, nôi maø neàn gioaù duïc chöa phoå bieán saâu roäng, trình ñoä vaên hoaù cuûa hoï phaûi keùm hoön daân thò thaønh, nôi coù nhieàu phöông tieän hoïc hoûi. Vì theá, yù nghóa cuûa caùc sao treân laù soá truøng giôø ph3I thay ñoåi cöôøng ñoä vaø möùc ñoä. Chaúng haïn nhö boä sao Xöông, Khuùc, Khoa, ñoái vôùi daân queâ, chæ giuùp kieán gi ñeán ñaïi hoïc. Boä sao Khoa – Quyeàn – Loäc coù theå giuùp daân queâ laøm ñeán xaõ tröôûng, chaùnh toång, nghò vieän, nhöng ñoái vôùi daân thaønh thò thuoäc giai caáp trí thöùc, chöùc vuï coù theå leân ñeán töù hay tam phaåm khoâng chöøng.

Tuy nhieân, phaûi coâng nhaän raèng theá naøo cuõnc coù bieät leä ñoái vôùi hai haïng ngöôøi treân, khieán cho vieäc kieán giaûi deã sai soùt. Sai soùt vì ta quaù baùm vaøo yeáu toá hoaøn caûnh, giai caáp vaø moâi tröôøng sinh hoaït, coi ñoù nhö nhöõng khung caûnh coá ñònh. Thöù hai laø ta döïa vaøo 3 yeáu toá ñoù ñeå toång hoaù ñôøi ngöôøi, coi nheï caùc yeáu toá khaùc. Ñieàu naøy cho thaáy khoa Töû-Vi coù giaù trò töông ñoái, nhaát laø cho caùc soá truøng giôø maø khaùc hoaøn caûnh, giai caáp, khaùc moâi tröôøng sinh hoaït.

Ñieàu ñoù cuõng cho thaáy laù soá laø moät keû muø, khoâng theå phaân bieät ñöôïc 3 yeáu toá thöïc taïi ñoù.

2. – Hoaøn caûnh ngöôøi ngoaïi quoác

Soá ngöôøi ngoaïi quoác, duø sinh ôû Vieät Nam ñi nöõa, cuõng bò hoaøn caûnh, giai caáp chi phoái. Vaäy, nhöõng deø daët veà 2 yeáu toá naøy nhaát ñònh phaûi ñöôïc löu yù.

Coù ngöøôi coøn xeùt theâm yeáu toá vaên hoaù, yeáu toá huyeát thoáng. Vôùi nhöõng boå tuùc, khoa Töï-Vi caøng trôû neân töông ñoái vaø phöùc taïp voâ cuøng. Nhöng, neáu ta taïm gaùc qua nhöõng yeáu toá dò bieät ñoù thì ta vaãn coù theå xem soá moät caùch toång quaùt cho caû ngöôøi ngoaïi quoác hay sinh ôû ngoaïi quoác. Nhöõng neùt caù bieät cuï theå seõ phaûi do ñöông nhieân soá gia giaûm theo hoaøn caûnh rieâng.

Ñieàu quan troïng caàn löu yù laø khi laáy soá cho ngöôøi ngoaïi quoác hay sinh ôû ngoaïi quoác, chuùng ta phaûi quy ra ngaøy, giôø, thaùng, naêm aâm lòch. Trong 4 yeáu toá naøy, chæ coù yeáu toá giôø laø quyeát ñònh, caàn phaûi quy cho ñuùng.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 125 Muoán quy giôø cho ñuùng, phaûi duøng 2 moác Tyù vaø Ngoï laøm goác. Cöù chính Tyù laø nöõa ñeâm, chính Ngoï laø giöõa trua. Ai sinh vaøo khoaûng 23 giôø ñeân ñeân 1 giôø saùng hoâm sau laø sinh giôø Tyù. Ai sinh vaøo khoaûng 11 giôø ñeán 13 giôø laø sinh giôø Ngoï. Cöù töø truïc caên baûn Tyù, Ngoï maø tính laàn ñi caùc giôø khaùc, cöù 2 tieáng ñoàng hoà laø moät giôø aâm lòch.

Vì phaûi laáy giôø taïi nôi sinh laøm chuaån, cho neân raát coù theå giôø Tyù ôû Vieät Nam laø giôø Ngoï ôû xöù khaùc. nh laøm goác chôù khoâng phaûi laáy giôø ôû Vieät Nam laøm Duy ñieàu quan troïng laø phaûi laáy giôø ôû nôi si

goác.

Tuy nhieân, phaûi löu yù theâm raèng giôø aên thoâng vôùi ngaøy. Ñoái vôùi tröôøng hôïp sinh giôø Ngoï ôû ngoaïi quoác, coù theå giôø naøy thuoäc ngaøy hoâm tröôùc hoaëc ngaøy hoâm sau cuûa ngaøy aâm lòch Vieät Nam, tuyø theo ngaøy ta tính veà beân phaûi cuûa tuyeán Greenwich hay laø beân traùi cuûa tuyeán naøy. Tính beân phaûi thì coâng theâm 1 ngaøy. Tính beân traùi thì bôùt ñi 1 ngaøy cuûa aâm lòch.

V. – Nhöõng sai laàm caàn caûnh giaùc

Duø ta coù neâu qui taéc xem soá, nhöng thoâng thöôøng raát khoù ñi saâu vaøo chi tieát cuûa töøng tröôøng hôïp

sai laàm, khoâng ít thì nhieàu. Coù raát nhieàu nguyeân nhaân sai laàm:

− Baét nguoàn töø ng − Baét nguoàn töø thaân chuû. − Baét nguoàn töø laù soá. − Baét nguoàn töø nhöõng giôùi haïn cuûa khoa Töû-Vi.

1. – Nhöõng sai laàm cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn

phöùc taïp cuûa söï vieäc. Ví duï khi thaáy Thieân Maõ gaëp Phuïc Bình, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp thì coù theå noùi laø maát xe. Nhöng thöïc teá cho thaáy khi chæ maát vaøi boä phaän cuûa chieác xe. Khoa Töû-Vi chæ noùi ñeán chieác xe, chôù khoâng moâ taû caùi baùnh xe, ñeøn xe, kính xe, cuõng khoâng noùi roõ haún ñöôïc laø coâng xe hay laø xe nhaø, vaø trong tröôøng hôïp moät ngöôøi coù nhieàu xe, Töû-Vi khoâng theå noùi roõ ñöôïc maât chieác naøo.

Vì thöïc teá phöùc taïp nhö vaäy cho neân, khoa Töû-Vi, duø tinh vi maáy cuõng khoâng laøm soa soi saùng heát caùc uaån khuùc. Bao giôø cuõng ñeã gaëp

öôøi giaûi ñoaùn.

Thoâng thöôøng, ngöôøi giaûi ñoaùn vò sai laàm trong vieäc vaän duïng caùc yeáu toá, trong vieäc ñaùnh giaù caùc yeáu toá, trong vieäc giaûi thích söï kieän, cuõng nhö sai laàm vì bò thaân chuû löøa doái hoaëc vì hieáu höùng thuù luùc xem soá.

Luùc vaän duïng caùc yeáu toá, ngöôøi xem soá seõ sai laàm neáu khoâng naém heát caùc yeáu toá, boû qua nhöõng yeáu toá quan troïng (hoaøn caûnh, thôøi gian hieäu löïc, yeáu toá chính, phuï……)

Khi ñaùnh giaù caùc tröôùc, thaày soá khoâng caân nhaéc ñuùng möùc cuõng seõ ñoaùn sai. Thoâng thöôøng, moãi taùc giaû coù moät loái ñaùnh giaù caùc yeáu toá theo kinh nghieäm rieâng. Moät taùc gæ chuyeân xem soá tuø nhaân coù xu höôùng ñaùnh giaù naëng caùc sao xaáu, coi nheï caùc sao toát. Taùc giaû naøo chuyeân xem soá giôùi haïn trung löu vaø thöôïng löu seõ bò bôõ ngôõ laïc loõng vaø sai laàm khi xem soá haï löu. Sôû dó nhö vaäy laø vò söï chuyeân khoa mang laïi cho taùc giaû moät heä thoáng giaù trò cuûa caùc sao khaùc haún heä thoáng cô höõu. Möùc ñoä vaø cöôøng ñoä yù nghóa cuûa caùc sao bò hoï gia giaûm theo kinh nghieäm chuyeân khoa. Daàn daø theo thôøi gian, söï gia giaûm ñoù trôû thaønh moät taäp quaùn khoù söûa.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 126 Maëc khaùc, ngöøôi coù thieän tính xu höôùng ñeà cao caùi toát cuûa ñöông soá. Coøn ngöøôi aùc tính laïi thieân veà caùi xaáu. Coù khi hoï tham chieáu tröôøng hôïp caù nhaân toång quaùt hoùa cho moïi ngöôøi.

Trong vieäc giaûi thích caùc söï kieän, söï sai laàm coù theå baét nguoàn töø vieäc trình baøy khoâng roõ raøng, duø thaày soá ñaõ phaùt giaùc ñöôïc yeáu ñieåm.

Ngoaøi ra, taùc giaû xem soá coøn sai laàm vì hoï ñeå thaân chuû löøa gaët hay lung laïc. Thaân chuû xem boùi thöôøng ha thöû thaày baèng caùch gaït thaày, noùi doái thaày hoaëc phuû nhaän nhöõng ñieåm ñoaùn ñuùng (vì töï aùi, vì xaáu hoå) khieán cho thaày naøo thieáu töï tin phaûi ñoåi höôùng suy luaän. Moät taùc gaûi naém vöõng Töû-Vi ñöøng ñeå bò lung laïc bôûi thaân chuû hay bôûi ngoaïi caûnh. Khi xem soá chæ neân bieát mình vaø laù soá tröôùc maét maø thoâi. Cho duø ñoaùn sai cuõng ñöøng raùng chòu.

Sau cuøng, moät nguyeân nhaân sai laàm quan troïng laø söï thieáu höùng thuù cuûa taùc gaûi luùc xem soá. Söï höùng khôûi giuùp hoï phaùt giaùc nhieàu ñieåm raát vi teá, giuùp hoï trình baøy vaán ñeà ñuùng taàm möùc cuûa söï thaät, ñaày ñuû vaø cuï theå. Ai xem lieân tieáp quaù nhieàu laù soá trng moät buoåi aùt khoâng coøn ñuû saùng suoát ôû nhöõng laù soá choùt. Caùi höùng cuûa taùc giaû xuaát hieän baát thaàn, coù khi do söï llinh maãn tinh thaàn, coù khi ñöôïc thaân chuû xaùc nhaän ñuùng töø caâu ñoaùn ñaàu tieân. Söï höùng thuù naøy goùp phaàn chính xaùc ñeân 70%.

2. – Nhöõng sai laàm baét nguoàn töø thaân chuû

Neáu thaân chuû vì töï aùi hay thöû thaày maø cöïc löïc baùc boû lôøi ñoaùn chính xaùc cuûa thaày soá, khieán cho thaày soá thay ñoåi höôùng luaän thì hoï cuõng goùp phaàn laøm sai laïc söï giaûi ñoaùn.

Nhöng, quan troïng nhaát laø caùi phuùc ñöùc thöïc taïi cuûa thaân chuû maø chính hoï coù khi khoâng luôøng ñöôïc. Treân 2 laù soá gioáng nhau, cuoäc ñôøi cuûa 2 thaân chuû sôû dó khaùc nhau laø do phuùc ñöùc thöïc taïi. Phuùc ñöc thöïc taïi laø caùc söï maïnh meõ maø caù nhaân thuï höôûng töø aâm ñöùc cuûa cha meï vaø coâng ñöùc cuûa chính mình taïo ra. Aâm ñöùc vaø coâng ñöùc ñoù goùp phaàn caûi söûa ít nhieàu höôùng ñi cuûa cuoäc ñôøi. Ví duï nhö ngöøôi coù sao Thieân Quan, Thieân Phuùc cuøng ñoùng ôû Meänh, ai laøm phuùc maïnh taát coù phuùc ñöùc thöïc taïi lôùn hôn, ñöôïc linh thieâng che chôû, ñöôïc ngöôøi ñôøi giuùp ñôõ nhieàu hôn.

ng ngöôøi, cöôøng ñoä vaø nhöôïc ñoä cuõng thay ñoåi tuøy töøng ngöôøi. Nhöõng yeáu toá thöïc teá cuûa thaân chuû laém khi chæ ñöôïc xaùc thaày soá gia o

Cuõng naèm ai yû soá mình toát, xao laõng coâng ñöùc, baát ñoäng chôø t

Moãi sao maïnh eáyut tuøy töø nhaän bôûi haäu nghieäm maø thoâi, chôù khoâng phaûi vaøo luùc

ûi ñ aùn.

trong khuoân khoå cuûa phuùc ñöùc thöïc taïi, nhöõng hôøi thì cuõng khoâng tieán ñaït ñöôïc nhö yù.

3. – Nhöõng sai laàm töø laù soá

Moät laù soá laáy sai giôø, sai ngaøy, thaùng naêmsinh seõ khoâng bao giôø ñöôïc ñoaùn ñuùng. Ña soá daân queâ Vieät Nam khoâng roõ giôø sinh chính xaùc, thöôøng laáy maët trôøi laøm giôø, laáy hieän töôïng cuûa ñôøi soáng laøm giôø. Chaúng haïn nhö coù ngöôøi noùi laø mình sinh vaøo luùc gaø gaùy, luùc hoïc troø ñi hoïc, luùc xeá chieàu …… coù ngöôøi bieát ñuùng giôø sinh aâm lòch, nhöng laïi khoâng bieát raèng giôø Vieät Nam töø 1943 ñaõ bò thay ñoåi nhieàu laàn, troài suït töø ñaàu naêm 1943 ñeán nay ñeán 6 laàn, coù laàn troài ñeán 2 tieáng ñoàng hoà. Vì vaäy, hoï khoâng buø tröø ñöôïc. Coù ngöôøi cho giôø sinh ñuùng ranh giôùi 2 giôø aâm lòch keá tieáp, ví duï nhö 1 giôø tröa, ranh giôùi giöõa 2 giôø Ngoï vaø Muøi.

Coù ngöøôi sinh giôø Tyù, Söûu, Daàn luùc coøn ñeâm, nhöng laïi khoâng tính qua ngaøy môùi. Ví duï nhö sinh vaøo 1 giôø röôõi ñeâm 18 raïng 19 thì phaûi laáy ngaøy 19 laøm ngaøy sinh, vì ngaøy 19 baét ñaàu töø giôø Tyù.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 127 Coù ngöôøi sinh vaøo thaùng nhuaän, roài cöù ñoân leân 1 thaùng, laøm sai laïc thaùng sinh.

Coù ngöôøi khai sinh treã ngaøy giôø sinh, roài laâu daàn queân baüng ngaøy sinh, laáy ngaøy khai sinh laøm ngaøy

aëc bieät, vieäc ñoaùn cuõng deã gaëp sai laàm. Ñoù laø tröôøng hôïp laù soá

oàn töø giôùi haïn cuûa khoa Töû-Vi

sinh.

Maët khaùc, nhöõng sai laàm coøn baét nguoàn töø vieäc an sao traät. Tröùôc khi ñoaùn soá, töôûng cuõng neân kieåm soaùt laïi vò trí caùc sao.

Sau cuøng, ñoái vôùi vaøi loaïi soá quaù ö ñ coù nhieàu phoái caùch töông phaûn quaù, ñoaùn theo chieàu höôùng naøo cuõng deã sai. Ñoù cuõng laø tröôøng hôïp laù soá song sinh, truøng giôø, chæ ñuùng giôø cho moät ngöôøi em hay ngöôøi anh. Caøng ñaëc bieät laø soá song sinh moät nam, moät nöõ.

Maët khaùc, coù nhieàu cuoäc ñôøi quaù ö soùng gioù, hoaëc quaù ö nhaøn taûn, vieäc ñoaùn soá cho hoï cuõng deã sai. Moät phaàn vì caùc sao trong laù soá khoâng ñuû phöùc taïp ñeå dieãn taû heát moät loaït quaù nhieàu bieán coá. Phaàn khaùc, caùc sao trong laù soá vì phöùc taïp, neân khoâng öùng cho moät cuoäc ñôøi quaù ö giaûn dò.

4. – Nhöõng sai laàm baét ngu

hoa naøy khoâng theå ëc bieät. Maët khaùc, vdì toång soá toái ña laù soá khaû höõu chæ laø

ñoù ta coù theå coù 73 höôùng luaän ñoaùn vaän maïng haát.

VI. – Ñieàu e

Trong chöông trình baøy ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi, chuùng ta coù dòp thaáy raèng k aùp duïng ñoái vôùi moät vaøi ñoái töôïng ña 512.640 laù aùp duïng cho toaøn theå daân soá theá giôùi cho neân phaïm vi aùp duïng cuûa khoa Töû-Vi caøng haïn heïp. Ôû Vieät Nam, cöù 73 ngöôøi laø c1o chung moät laù soá Töû-Vi.

Söï truøng soá naøy deã ñöa ñeán sai laàm vì treân 73 ngöôøi chôù khoâng phaûi moät vaän maïng duy n

ki än caàn coù ñeå giaûi ñoaùn Töû-Vi

Theo qui aøm Soá, baát cöù ai coù trí thoâng minh bình thöôøng ñeàu

höng, ñeán khi giaûi ñoaùn, khoâng phaûi ai cuõng coù theå ñoaùn ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc. Vì vaäy, ieát töôûng caàn bieát qua nhöõng ñieàu kieän baét buoäc phaûi coù

taéc laù soá Töû-Vi ñeà caäp trong quyeån Töû-Vi H coù theå chaám soá cho mình vaø cho baát cöù ngöôøi naøo khaùc.

N th vaø neân coù ñaët cho ngöôøi giaûi ñoaùn.

1. – Trí nhôù (meùmoroie)

Muoán laøm toaùn nhaân, toaùn chia baét thuoäc baøi, cuï theå laø:

buoäc phaûi thuoäc cöûu chöông. Muoán ñoaùn soá, tröôùc tieân phaûi

Thuoäc yù nghóa caùc cung, vò trí caùc cung, aâm döông vaø nguõ haønh tinh cuûa cung, phöông höôùng caùc cung, qui t p caùc cung cöôøng, nhöôïc , yù nghóa linh ñoäng giöõa caùc cung tuøy theo tu t

Thuoäc yù n ó xaáu caùc sao, aâm döông tinh vaø nguõ haønh tinh cuûa sao, phuông huôùng cuûa sao, qui taéc hoäi tuï, phaân taùn, baûn chaát vaø cöôøng ñoä cuûa caùc sao toát vaø xaáu, tính caùch linh ñoäng cuûa sao tuøy theo caùc vò trí, söï hoäi tuï, caùc cuïc, caùc caùch cuûa nhöõng boä sao, hieäu löïc cuûa caùc

aéc hoái chieáu giöõa caùc cung, teân oåi aùc, nam nöõ, ngheà nghieäp.

gh a caùc sao, vò trí toát

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 128 sao tuøy theo caùc vò trí, söï hoäi tuï, caùc cuïc, caùc caùch cuûa nhöõng boä sao, hieäu löïc cuûa caùc sao tuøy theo tuoåi taùc, na n

aéc sinh vaø qui taéc khaéc veà aâm döông nguõ haønh, aâm döông tinh vaø nguõ haønh tinh cuûa thaùng, naêm

aø neáu trí nhôù thieáu chính saùt thì giaûi ñoaùn thieáu chính xaùc, cuï theå vaø phong phu

2. – Suy luaän

m öõ, ngheà nghieäp.

Thuoäc qui t , ngaøy, giôø sinh.

Neáu khoâng chòu khoù nhôù v ù. Khoâng coù caùch naøo xem soá maø khoâng thuoäc 3 chuû ñieåm treân ñöôïc. Quyeàn Töû-Vi Haøm

Soá, ñöôïc soaïn moät caùch maïch laïc, coù taùc duïng giuùp ñôõ trí nhôù raát nhieàu coù theå duøng laøm chaát lieäu tham khaûo boå ích.

(raisonnement)

Naêng khieáu naøy raát caàn thieát cho vieäc giaûi ñoaùn laù soá Töû-Vi. Vì coù nhieàu yeáu toá can döï, vì moãi yeáu ûi ñoaùn

phaûi duøng n

(sens critique) ñ a ïp lyù (jugement logique), söï ñaùnh giaù thích nghi caùc yeáu toá (eùvaluatino a

Hai ñieàu kieän trí nhôù vaø suy luaän thieát töôûng

3. – Tröïc ia

toá voán phöùc taïp, laïi chòu söï chi phoái caøng phöùc taïp hôn cuûa yeáu toá khaùc cho neân ngöôøi gia ñeá suy luaän ñeå caân nhaéc, gia giaûm, pheâ phaùn.

Vaäy, hoï phaûi coù oùc phaân tích (sens analytique), oùc toång hôïp (sens syntheùtique), oùc pheâ bình eå ñ ït ñeán moät söï pheâ phaùn hô n deùquate des facteurs) vaø moät söï trình baøy kieán giaûi ñuùng taàm möùc (preùsentation des

appreùclations aøleo juste valeur).

coù theå xem laø taïm ñuû. Nhöng, muoán tinh vi hôn, coù theå theâm vaøi ñieàu kieän boå tuùc khaùc.

g ùc (intuititon)

Tröïc giaùc l s n söï suy luaän cuûa lyù trí. Phaûi coâng nhaän raèng ïc i caân nhaéc, ngöôøi ta duøng ñeán suy luaän hôn l

c giaùc. Luùc suy luaän voâ tình ta phaûi duøng tröïc giaùc maø khoâng hay. Cho neân, öïc giaùc cuõng giuùp ñôõ cho söï khaùm phaù khoâng nhoû, ñaëc bieät laø tröùôc nhöõng caùi guùt coù theå giaûi baèng

caû hai höôùng suy luaän. Baáy giôø ta söû duïng tröïc giaùc. Tuy nhieân, luùc ñoù ta deã gaùnh baét traéc (risques) uûa söï sai laàm khi choïn löïc moät höôùng ñoaùn naøo ñoù baèng tröïc giaùc. Neáu tröïc giaùc linh dieäu, höôùng oaùn coù theå chính xaùc. Baèng khoâng vaãn coù theå sai laàm.

aø öï hieåu bieát tröïc tieáp moät söï vieäc maø khoâng caàn ñeá trö giaùc khoâng maáy caàn thieát cho vieäc giaûi ñoaùn vì kh aø tröïc giaùc. Tuy nhieân, trong con ngöôøi, raát khoù phaân bieät ñeán ñaâu laø suy luaän, ñeán ñaâu

laø baét ñaàu laõnh vöïc tröï tr

c ñ

4. – Kinh nghieäm (expeùrience)

Ñaây coù theå laø ñieàu kieän quan troïng nhaát, ñaëc bieät cho tieâu chuaån chính xaùc cuûa lôøi gæi. Bao giôø ngöøôi ñi xem cuõng ñoøi hoûi söï chính xaùc. Neáu thieáu kinh nghieäm thì seõ thieáu hoaëc ít chính xaùc.

inh nghieäm cuõng coù theå thuû ñaéc qua thôøi gian, vôùi tuoåi taùc, qua söï quan saùt thöïc teá, toùm laïi qua ñoaùn, soáng baèng kinh nghieäm baûn thaân vaø soáng baèng tröôøng hôïp cuûa

Kinh nghieäm coù theå thuû ñaéc baèng söï thöïc taäp (pratique) giaûi ñoaùn nhieàu laù soá, cuûa nhieàu haïng ngöôøi, thuoäc nhieàu giai caáp, thuoäc nhieàu hoaøn caûnh, thuoäc nhieàu ngheà nghieäp. Nhôø ñoù, taùc giaû coù theå gaëp nhieàu tröôøng hôïp töông töï hay töông phaûn ñeå coù theâm yeáu toá caân nhaéc, so saùnh, löôïng ñònh, phaåm ñònh ñuùng thaàm möùc cuûa söï vieäc. Kinh nghieäm laø kho taøng kieán thöùc raát quyù, khoâng coù gì thay theá noù ñöôïc.

K thôøi gian soáng cuûa ngöôøi giaûi caùc thaân chuû.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 129 Tuy nhieân, ngöôøi giaøu kinh nghieäm thöôøng vaáp phaûi khuyeát ñieåm, cöïc ñoan, töï cho mình voâ loãi (ingaillibe), coù xu höôùng caû quyeát, xaùc ñònh hoaëc phuû ñònh, khoâng phaân bieät luaät chung vaø qui taéc



á trung bình

ñieàu kieän nhaân hoøa

g ñieàu kieän cuûa laù soá toái haûo

− veà Aâm Döông Nguõ Haønh à cung

ch

aø, trong caùc laõnh vöïc quaù yeáu cuûa ngöôøi ñôøi. Con ngöôøi toát soá töï nhieân ñöôïc höôûng n dieän vaø laâu daøi, khoâng phaûi ñaáu tranh chaät vaät, khoâng gaëp tai hoïa, chöùc

ng hôïp voâ cuøng haõn höõu, coù theå xem nhö moät bieät trong thôøi thònh trò. Nhö theá laø toát soá ñaëc

rieâng, ít chaáp nhaän ngoaïi leä cuûa kinh nghieäm.

Noùi ñeán kinh nghieäm laø noùi chung, chôù treân thöïc teá coù raát nhieàu trình ñoä kinh nghieäm, cuõng nhö coù raát nhieàu loaïi kinh nghieäm (loaïi kinh nghieäm lyù thuyeát, loaïi thöïc haønh). Duø sao kinh nghieäm vaãn laø lôïi khí toái caàn ñeå giaûi ñoaùn Töû-Vi.

Chöông hai

Laù soá toái haûo

Laù so

Laù soá cöïc xaáu

 Nhöõng ñieàu kieän cuûa haïnh phuùc con ngöôøi − ñieàu kieän caù nhaân − ñieàu kieän thôøi theá −

 Nhöõn

− ve − veà caù

 Laù soá trung bình  Laù soá cöïc xaáu. Laù soá toái haûo laø laù soá hoaøn toaøn toát. Caùi toát naøy ñöôïc quan nieäm theo hai caùch.

Quan nieäm thöù nhaát cho raèng laù soá toát phaûi suoâng seû töø ñaàu ñeán cuoái, töông thuaän veà aâm döông nguõ haønh, töông thuaän veà cung caùch vaø sao. Meänh soá toát phaûi traùnh ñöôïc nghòch caûnh, phaûi gaëp heân may ñeán luùc gi haïnh phuùc toaøn veïn, toaø quyeàn cao, tieàn baïc nhieàu, thuï höôûng ñöôïc laâu.

Quan nieäm thöù hai cho raèng laù soá nhö treân laø tröôø leä hieàm hoi haàu nhö chæ daønh cho cao cöôøng vò vua chuùa bieät, khoâng phaûi laø toát soá thoâng thöôøng. Quan nieäm naøy cho raèng meänh soá toát chæ caàn thaønh ñaït, con ngöôøi toát soá chæ caàn thaønh nhaân vaø thaønh coâng, vaø neáu phaûi ñaáu tranh chaät vaät vôùi nhieàu nghòch

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 130 caû aø vaãn löôùt qua ñöôïc, thnh, m ì vaãn toát. Meänh soá toát khaéc phuïc nghòch caûnh, khoâng baét buoäc luoân

quan nieäm naøo. Töû-Vi chaáp nhaän caû 2 quan khoâng coi nheï nhaân ñònh, dung hoøa caùi toát cuûa

ân ñònh. Quaû nhieân cuûa Töû-Vi veà laù soá toát raát thöïc tieãn. Vöøa ñoøi hoûi

caù nhaân. Ñoái duïng âng phaûi lkaø ñoái duïng choïn loïc. Töû-Vi xem con ngöôøi vaø cuoäc

ch toát, ñoàng thôøi vôùi nhieàu hung tinh. Soá löôïng sao toát vaø sao xaáu ra cuõng töông ñoàng. oâng bi quan maø cuõng khoâng laïc quan, vì theá coù theå xem xeùt

trong moät thaân phaän

luoân phaûi coù thuaän caûnh, phaûi coù heân may.

Hai loái nhaän ñònh naøy phaûn aûnh 2 quan nieäm thaønh coâng, moät quan nieäm lyù töôûng cho raèng thaønh coâng nhôø thieân phuùc, moät quan nieäm thöïc teá cho raèng khoâng thaønh coâng nhôø nhaân ñònh. Theo choã phaùn ñoaùn rieâng thì khoa Töû-Vi khoâng theo haún moät nieäm cuøng moät luùc, khoâng choái boû thieân phuùc, cuõng thieân phuùc vôùi caùi toát cuûa nha thuaän caûnh, vöøa ñoøi hoûi söï thaønh coâng trong nghòch caûnh. Chieàu höôùng naøo cuõng ñöôïc xem laø toát. Khoa Töû-Vi duøng ñeå coi taát caû moïi ngöôøi, khoâng phaân bieät rieâng ai, khoâng daønh rieâng cho moät giai caáp naøo. Khoa naøy thaám nhuaàn tinh thaàn nhaân baûn ñaïi ñoàng, khoâng phaân bieät cuûa Töû-Vi laø ñoái duïng toaøn theå, kho ñôøi baèng ñoâi maét khaùch quan, nhìn caùi toát , nhìncaû caùi xaáu, thaáy caû hai beà. Khoa Töû-Vi chæ laø moät taám göông phaûn chieáu con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, chôù khoâng pheâ bình caù tính hay kieáp soá cuûa ai caû. Khoa naøy coù ñaët ñeå ra nhieàu caù xeùt Khoa Töû-Vi kh cho taát caû moïi ngöôøi, khoâng phaân bieät giai caáp, giaøu ngheøo, sang heøn, nam nöõ…

Hôn nöõa, trong nhaõn quan Töû-Vi, ta nhaän thaáy ñöôïc caùi lyù töông ñoái cuûa cuoäc ñôøi. Vieäc ñaët ñeå sao toát vaø sao xaáu cho thaáy ñôøi ngöôøi coù hay coù dôû li lieàn nhau, coù may coù ruûi , coù thuaän caûnh coù nghòch caûnh trong moät tình traïng, baát luaän tình traïng ñoù cuûa caù nhaân naøo. Soá moät vì vua coù nhöõng öu ñieåm nhöng cuõng khoâng maát nhöôïc ñieåm. Soá moät keû ngheøo coù ñieåm baát lôïi nhöng cuõng coù lôïi ñieåm treân moät phöông dieän naøo ñoù. Moät caù tính vaø töï noù hoâng toát, khoâng xaáu maø chæ toát, xaáu tuøy choã duïng. Moät hoaøn caûnh töï noù khoâng hay, khoâng dôû maøhay, dôû tuøy theo ngöôøi bieát

ù soá toát, laù soá xaáu vaø laù soá trung bình. Söï át xaáu naøy cuõng töông ñoái, vì tuøy theo quan nieäm haïnh phuùc nhaân sinh cuûa khoa Töû-Vi. Vìlyù do ñoù

ch neân ta caàn xeùt tröôùc tieân noäi dung cuûa haïnh phuùc thaäp toaøn maø khoa Töû-Vi quan nieäm.

A. – NHÖÕNG ÑIEÀU KIEÄN CUÛA HAÏNH PHUÙC NHAÂN SINH

vaän duïng hoaëc khoâng bieát vaän duïng. Moät vì sao töï noù khoâng ñeïp, khoâng xaáu maø chæ ñeïp xaáu trong moâi tröôøng cuï theå naøo ñoù. Töû-Vi vì theá töông ñoái theo caù tính, theo hoaøn caûnh.

Tuy nhieân, vì nhu caàu giaûi ñoaùn, ta phaûi phaân bieät nhöõng la to

Caùc saùch vôû Töû-Vi ñaõ coù khoâng heà moâ taû haïnh phuùc cuûa con ngöôøi. Caùi haïnh phuùc ñöôïc ñeà caäp ôû ñaây ñöôïc suy dieãn töø nhöõng chi tieát raûi raùc nhaän thaáy qua caùch ñònh danh, caùch boá trí, caùch phoái chieáu caùc cuoäc ñôøi, söï hieän dieän vaø aùy nghóa caùc sao toát cuõng nhö xaáu. Heä thoáng hoùa caùc chi tieát naøy, ta thaáy khoa Töû-Vi ñaët ra 3 ñieàu kieän ñuû cho moät haïnh phuùc toái haûo:

− Ñieàu kieän ñaët cho chính mình. − Ñieàu kieän ñaët cho hoøan caûnh. − Ñieàu kieän ñaët cho ngöôøi khaùc

caàn thieát vaø ñaày

1. – Nhöõng ñieàu kieän ñaët cho chính mình

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 131 Haïnh phuùc con ngöôøi tröôùc heát tuyø thuoäc phaàn nhaân ñònh cuûa moãi caù nhaân. Ñaây coù theå goïi laø ñieàu

uûa

kieän thaønh phaàn.

Ñieàu kieän ñaàu tieân laø phaûi thuaàn caùch. Nam giôùi phaûi ra nam giôùi, nöõ giôùi phaûi ra nöõ giôùi. Nam giôùi maø coù nöõ tính thì bò phaù caùch. Ngöôïc laïi cuõng theá.

Thöù hai laø con ngöôøi phaûi coù nhöõng lôïi ñieåm vaät chaát, tinh thaàn vaø ñaïo ñöùc. Lôïi ñieåm vaät chaát ñoøi hoûi söùc khoûe ñeå soáng, ñeå tranh ñaáu vôùi nghòch caûnh, traùnh ñöôïc beänh taät khoâng bò suy nhöôïc theå xaùc ñeå khoûi trôû thaønh gaùnh naëng cuûa gia ñình vaød cuûa xaõ hoäi. Söùc khoûe ñoù laø ñieàu kieän tröôøng thoï, ñeå möu sinh ngoõ haàu trôû neân höõu duïng cho gia ñình, cho xaõ hoäi. Veà ñieåm naøy, moät cung Taät toát laø moät ñoøi hoûi baét buoäc.

Nhöõng lôïi ñieåm tinh thaàn bao goàm yù chí maïnh (vofonteù), söï thoâng minh (fntelablliteù). Nhôø ñoù, con ngöôøi vöøa khoâng ngoan, vöøa kieân nhaãn, vöøa kheùo leùo, thích nghi ñöôïc vôùi nhieàu hoaøn caûnh khoù khaên ñeå ñeo ñuoåi muïc tieâu cuûa mình.

Nhöõng lôïi ñieåm ñaïo ñöùc bao goàm nieàm tin (croyance), söï höôùng thieän (tendance au bien), tinh thaàn vi tha (altruisme). Nhôø ñoù, caù nhaân coù ñoäng löïc toát, bieát öït cheá tröôùc caùc xu höôùng nguy hieåm, saún saøng möu caàu haïnh phuùc cho nhaân loaïi, khoâng ích kyû, khoâng tham lam, dung hoøa quyeàn lôïi c mình vôùi quyeàn lôïi cuûa keû khaùc.

Coù ñöôïc nhöõng tieâu chuaån tinh thaàn, vaät chaát vaø ñaïo ñöùc ñoù con ngöôøi môùi thaønh nhaân, coù ñieàu kieän ñeå höôûng phuù, quí vaø thoï. Nhöõng tieâu chuaån thaønh nhaân naøy xeùt ra vöøa phaûi, khoâng quaù taàm cuûa ña soá quaàn chuùng, coù tính caùch thöïc tieãn vaø theá tuïc, khoâng ñeán noãi sieâu phaøm nhö thaàn thaùnh, cuõng khoâng quaù thaáp döôùi möùc trung bình. Yù nieäm trung dung cuûa Khoång hoïc ñöôïc aùp duïng nôi caùc tieâu chuaån naøy.

2. – Nhöõng ñieàu kieän ñaët cho thôøi theá

Ñaây laø yeáu toá beân ngoaøi, lieân quan ñeán hoaøn caûnh sinh soáng (facfeur millie) thoâng thöôøng vöôït quaù

g ñeø beïp ñöông söï. Con ngöôøi coù theå thaéng ñöôïc hoaøn caûnh

ùi moâi sinh maø khoâng ñeán noãi bò luïn baïi.

khaû naêng caù nhaân, ngoaøi taàm ñònh ñoaït cuûa con ngöôøi. Cung Thieân Di trong moãi laù soá chæ caàn coù 2 ñieàu kieän thuaän lôïi cho haïnh phuùc caù nhaân: ñoù laø söï phuøng thôøi vaø phuøng vieäc.

Phuøng thôøi laø töông hôïp vôùi thôøi theá, nguï yù raèng con ngöôøi gaëp ñöôïc ngoaïi caûnh thích hôïp vôùi baûn tính vaø chí höôùng cuûa mình, giuùp cho ngöôøi phaùt huy ñöôïc heát taøi naêng, cheá phuïc ñöôïc nhieàu nghòch caûnh. Khi phuøng thôøi, hoaøn caûnh khoân vaø taïo thôøi theá thuaän lôïi cho mình. Ví baèng khoâng taïo noåi thôøi theá, nhöõng tieâu chuaån thaønh nhaân vaãn giuùp con ngöôøi thích nghi ñöôïc, soáng ñöôïc vô

Phuøng vieäc laø gaëp ñöôïc ngheà nghieäp hôïp vôùi sôû tröôøng, vôùi baûn tính, vôùi khaû naêng. Con ngöôøi tìm ñöôïc haïnh phuùc trong söï nghieäp, taïo ñöôïc söï nghieäp lôùn, phaùt trieån ñöôïc nhaân caùch trong khi xaây döïng cuoäc ñôøi.

Trong yeáu toá thôøi theá, ta thaáy ñöôïc nhöõng ñieàu kieän cuûa haïnh phuùc xaõ hoäi vaø haïnh phuùc ngheà nghieäp.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 132 3. – Nhöõng ñieàu kieän veà nhaân hoøa

Söï thaønh coâng cuûa ngöôøi ñôøi khoâng nhöõng leä thuoäc vaøo hoaøn caûnh maø coøn ñöôïc quyeát ñònh bôûi yeáu toá nhaân söï (facteur autrui). Khoa Töû-Vi quan nieäm con ngöôøi theá tuïc, töùc laø soáng vôùi xaõ hoäi vaø phaùt trieån trong vaø cuøng vôùi taäp theå (l’homme se deùveloppe dans et avec la collectiviteù). Phaûi coù söï quaân bình thöôøng giöõa nhöõng gì con ngöôøi mang cho taäp theå vaø nhöõng gì taäp theå coáng hieán cho

haân söï trôï giuùp, coù nhaân söï ñaéc löïc trôï giuùp, vöøa nhaân taâm keû döôùi: ñoù laø nhaân hoøa. Caù nhaân khoân ngoan vaø bieát giao

huùc

ÑIEÀU KIEÂN CUÛA LAÙ SOÁ TOÁI HAÛO

mình. Phaûi coù söï trao ñoåi 2 chieàu.

Rieâng yeáu toá nhaân söï ñoøi hoûi con ngöôøi coù nhieàu n ñöôïc loøng ngöôøi treân, vöøa ñaéc teá seõ ñöôïc nhaân hoøa.

Nhöõng ñieàu kieän veà thôøi theá vaø veà nhaân söï giuùp con ngöøôi deã thaønh coâng. Ngöôøi thaønh nhaân vaø thaønh coâng seõ coù ñöôïc phuù, quí vaø thoï theo tieâu chuaån cao: ñoù laø nhöõng ñieàu kieän cuûa haïnh p nhaân sinh. Haïnh phuùc naøy coù theå dieãn taû qua moät trong hai phöông trình.

THAØNH NHAÂN + THAØNH COÂNG = HAÏNH PHUÙC

PHUÙ + QUÍ + THOÏ = HAÏNH PHUÙC

B. – NHÖÕNG

öông Nguõ Haønh.

ng.

toái haûo veà aâm döông, nguõ haønh

Moät soá toái haûo phaûi toát treân 4 ñieåm:

− Toát Aâm D − Toát caùch. − Toát cu − Toát sao.

1. – Ñieàu kieän

Nhöõng lôïi ñieåm veà Aâm Döông

Ta seõ phaân bieät nhöõng ñieåm toát veà aâm döông vaø nhöõng ñieåm toát veà nguõ haønh.

a)

hôïpvôùi döông tính, gaùi thì hôïp vôùi aâm h. Ví du où tuoåi Döông Nam bao goàm nhöõng tuoåi Giaùp, Bính, Maäu, Canh, Nhaâm, neáu

tính theo haøng can cuûa naêm sinh, hoaëc laø nhöõng tuoåi Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát neáu tính theo , Ñinh, Kyû, Taân, Quyù tính theo can

Söûu, M aäu vaø Hôïi tính theo chi. Thaät ra, söï thuaän lyù naøy khoâng maáy quan troïng vì eå nhôù. Noù chæ quan troïng

uoåi töông hôïp vôùi aâm döông tinh cuûa cung toïa Meänh. gaùi coù cung Meänh naèm ôû nhöõng cung Döông.

ùi moät c öõng tuoåi Döông Nam, Döông Nöõ coù cung Meänh ñoùng ôû Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát thì hôïp vì ñoù laø 6 cung döông cuûa laù soá. Coøn nhöõng tuoåi Aâm Nam, Aâm Nöõ phaûi coù Meänh ñoùng ôû 6 cung coøn laïi (Söûu, Maõo, Tî, Muøi,Daäu, Hôïi) thì hôïp. Ñoù laø 2 tröôøng hôïp goïi laø Aâm

Neáu AâmDöông thuaän lyù thì toát. Ñieàu ñoù coù nghóa laø trai thì tín ï nhö trai c

haøng chi cuûa naêm sinh. Ñoái vôùi con gaùi tuoåi Aâm Nöõ bao goàm Aát vaø aõo, Tò, Muøi, D noù quaù nhoû nhaët, khoâng ñuû ñeå quyeát ñònh moät chi tieát gì. Söï lieät keâ chæ ñ ñoái vôùi cung toaï Meänh maø thoâi.

Söï thuaän lyù chæ lôïi neáu Aâm ñöôïc tính cuûa t Ñieàu naøy coù nghóa laø nhöõng tuoåi Döông cuûa trai hoaëc No aùch khaùc, nh

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 133 Döông hoøa hôïp hay Aâm Döông thuaän lyù. Neáu tuoåi vaø cung an Meänh laø Döông caû thì goïi laø Döông hoøa. Ñoái vôùi aâm thì goïi laø Aâm hoøa. Noùi moät caùch toång quaù thì Döông hoøa hay Aâm hoøa nguï yù raèng

i ngöôøi aûnh khoù, caûnh nghòch, bao haøm nhieàu söï heân, may deã chòu. Con ngöôøi ít gaëp va caûnh vaãn coù, nhöng khoâng luïy nhieàu ñeán caù nhaân. Vì

ûa vuõ truï vaø cuûa con ngöøôi, cho neân aâm döông thuaän lyù ñöïôc ieàu ngö moät trong nhöõng lôïi ñieåm caên baûn cuûa laù soá: con ngöôøi aên khôùp vôùi vuõ truï,

o giôø cuõng ñoàng aâm, ñoàng döông tính vôùi cung Meänh, oâng heà änh coù Aâm Döông hoaø hôïp thì cung Thaân cuõng coù AÂm Döông

ñaõ coù, thì keùo daøi suoát ñôøi, trong giai ñoaïn àn vaän, n haäu vaän. Ñaây laø lôïi haïi ñieåm caên baûn thöù hai.

aø hôïp vôùi aâm döông thì nhöõng cung cöôøng coøn laïi nhu Phuùc, . Vì vaäy, söï thuaän lyù cuûa Aâm Döông loâi keùo

o nhieà àng loaït, chaúng nhöõng suoát ñôøi maø coøn treân töøng laõnh vöïc quan troïng cuûa ñôøi

öôøng hô khaùc theå hieän qua töông hôïp giöõa cung Meänh, Thaân vôùi chính tinh

hoa Töû-Vi, coù 6 döông tinh (Töø, ng, Vuõ, Phaù). Chính

cho caùc phuï tinh.

Nhöõng lôïi ñie

ñôø ít gaëp c chaïm, ít ñaáu tranh vôùi nghòch caûnh. Nghòch Aâm Döông laø 2 nguyeân lyù caên baûn cu nh ôøi xem laø khoâng ñoái choïi vôùi vuõ truï veà nguyeân khí.

Ñoái vôùi cung Thaân cuõng vaäy. Cung naøy ba kh coù traùi ngöôïc. Cung Me hoøahôïp. Ñieåm naøy quan troïng ôû choå laø söï hoøa hôïp neáu tie cuõng nhö trong giai ñoaï

Lôïi ñieåm caûn baûn thöù ba laø khi coù ho Quan, Di, Taøi, Phu Theâ ñeàu höôûng söï hoøa hôïp vôùi tuoåi the u lôïi ñieåm ño ngöôøi.

Tr ïp lôïi ñieåm Aâm Döông ôû Meänh, Thaân. Ñieåm naøy coù nghóa laø neáu cung Döông (hay Aâm) maø gaëp ñöôïc chính tinh thuoäc Döông (hay Aâm) thì caøng hay theâm. Trong soá 14 chính tinh cuûa k Phuû, Töôùng, Ñoàng, Nhaät, Saùt) vaø 8 aâm tinh (Lieâm, Tham, Cô, Cöï, Nguyeät, Löô tinh loaïi naøo ñuùng ôû cung loïai ñoù seõ khoâng bò ñoái khaéc veà Aâm ñöôïc laøm cho sao vöôïng theâm.

Quy luaät naøy cuõng aùp duïng

b) åm veà nguõ haønh

Tröôùc heát laø töông sinh giöõa Baûn Meänh vaø Cuïc. Neáu haønh cuïc sinh haønh Meänh thì Meänh ñöôïc lôïi. Neáu haønh Meänh sinh haønh Cuïc thì keùm hôn nhöng cuõng coøn toát. Neáu caû 2 ñoàng haønh thì trung bình.

töông sinh nguõ haønh tuaàn töï giöõa cung Meänh vaø chính tinh thuû Meänh, roài giöõa chính tinh naøy vaø Baûn Meänh. Ví duï cugn Moäc sinh sao Hoûa, sao Hoûa sinh laïi Meänh Thoå. Baûn Meänh ñöôïc 2 heä Keá ñeán laø

caáp phuø sinh. Neáu cung Meänh voâ chính dieäu thì chæ caàn cung Meänh coù haønh sinh Baûn Meänh: tröôøng hôïp keùm toát.

Thöù ba laø töông sinh giöõa haønh cuûa cung vaø haønh sao toïa thuû. Ôû baát luaän cung naøo, neáu haønh cung phuø sinh haønh sao, baát luaän chính hay phuï tinh, thì toát caû. Theo qui taéc naøy, sao Hoûa ôû cung Moäc thì thònh hôn ôû nhöõng cung khaùc. Neáu 2 haønh töông hoøa thì keùm toát.

c) Nhöõng lôïi ñieåm veà sinh, vöôïng ñòa cuûa cung an Meänh

Trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá trang 48 cuûa taùc giaû, baûng lieät keâ lôïi ñòa coù choã ñöôïc hieäu chænh theo baûng döôùi ñaây, xeùt ra hôïp lyù hôn.

BAÛNG LIEÄT KEÂ LÔÏI VAØ BAÁT LÔÏI

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 134

Cung an Meänh coù theå laø:

− Sinh ñòa, töùc laø thuaän aâm döông, thuaän nguõ haønh. − Vöôïng ñòa, töùc laø chæ caàn thuaän nguõ haønh. − Tuyeät ñòa, töùc laø nghòch aâm döông, nghòch nguõ haønh.

Cung Meänh chæ lôïi khi ôû vaøo 2 tröôøng hôï í duï: Meänh Moäc chæ sinh ñòa khi gaëp âm Thuûy, nöôùc laïnh, caây töôi toát: Meänh Hoûa chæ sinh ñòa neáu gaëp Döông Moäc, caây to vaø khoâ, deã

sinh hoûa laâu daøi: Meänh ám, thaám thuøaân loøng ñaát vöøa phaûi: Meänh Kim chæ sinh ñòa neáu gaëp Döông Thoå, ñaát noùng ñòa khi gaëp Aâm Kim, töùc laø kim khí trong traïng thaùi chaûy.

Tröôøng hôïp vöôïng ñòa keùm toát hôn æ caà vaø cung Meänh, coù theå ôû Aâm hay Döông cung. Coù theå noùi theâm raèng nhöõng ngöôøi tuoåi Döông thì hoøa vôùi cung Döông, tuoåi Aâm hoøa vôùi cung Aâm. V ông Nöõ) maø Meänh Moäc thì toát neáu cung Meänh ñoùng ôû Daàn, Döô maø Meänh Moäc cuõng toát neáu cung Meänh ñoùng ôû Maõo, Aâm Moäc, Nöõ, Meänh Moäc maø cung Meänh ñoùng ôû

p sinh vaø vöôïng ñòa. V A

Thoå chæ sinh ñòa khi gaëp Aâm Hoûa, löûa a ôû saâu, choã ôû cuûa kim khí: Meänh Thuûy chæ sinh

, ch n nguõ haønh tò hoøa giöõa Baûn Meänh

í duï nhö Döông Nam (hay Dö ng Moäc: Aâm Nam (hay Aâm Nöõ) Döông Moäc, Döông Nam, Döông

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 135 Maõo, Aâm Moäc thì keùm h g Meänh ñoùng ôû Daàn, Döông Moäc cuõng vaäy.

Neáu sinh ñòa lôïi bao nhieâu thì tuyeät ñòa lôïi baáy nhieâu. Gaëp tuyeät ñòa, Baûn Meänh bæ khaéc caû Aâm Döông laãn Nguõ Haønh. Ví duï nhö Meänh Hoûa cung Hôïi, Aâm Thuûy, nöôùc laïnh seõ daäp taét löûa noùng:

nh Kim cö Ng im khoâng coøn troïn veïn. Trong

änh

baèng) hay Döông lieãu moäc (caây döông lieãu) seõ

ôn: Aâm Nam, Aâm Nöõ, Meänh Moäc maø cun

Meä oï, Döông Hoûa, löûa noùng ñoát maát chaát kim khí, K nhöõng tröôøng hôïp tuyeät ñòa, nguyeân taéc thuaàn caùch bò phaù taùn baèng caû Aâm Döông vaø Nguõ Haønh nghòch lyù, cöïc kyø baát lôïi cho Meänh.

Ñoái vôùi baïi ñòa, coøn coù töông thuaän veà nguõ haønh giöõa Baûn Meänh vaø cung Meänh. Nhöng nguyeân taéc Aâm Döông bò nghòch lyù. Ví duï ngöôøi Me

Moäc ñoùng ôû Tyù laø Döông Thuûy, nöôùc noùng, seõ khoâng lôïi vì nöôùc noùng laøm caây heùo. Duø sao, baït ñòa coøn nheï hôn tuyeät ñòa vì caây heùo nhöng, khoâng haún laø cheát. Trong tröôøng hôïp naøy, neáu Meänh laø loaïi thaûo moäc, nhoû nhö Bình ñòa moäc (caây coû ôû ñoàng baát lôïi hôn loaïi caây lôùn nhö Ñaïi laâm moä (caâu trong röøng lôùn) hay Tuøng Baùch moäc (caây tuøng, caây baùch). Trong caùch baïi ñòa, duø sao cuõng coøn coù ñöôøng sinh khaû höõu, coøn gaëp tuyeät ñòa thì raát ngaët ngheøo, tuyeät ñöôøng sinh loä.

Söï phaân tích treân cho thaáy khoa Töû-Vi cuõng khaù tinh vi trong nhieàu tröôøng hôïp.

2. – Ñieàu kieän toái haûo veà cung cöôøng

Laø soá toát ñoøi hoûi nhöõng cung cöôøng phaûi toát: ñoù laø nhöõng cun Phuùc, Meänh, Thaân, Quan, Taøi, Di cho nam giôùi vaø nhöõng cung Phuùc, Meänh, Thaân, Phu, Taøi cho nöõ giôùi.

Cung toát bao haøm nhieàu ñieàu kieän:

− Chính tinh toaï thuû phaûi mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa. − Coù nhieàu caùt tinh hôïp vi trí ñoùng. − Traùnh ñöôïc hung saùt tinh khoâng hôïp caùch. − Neáu voâ chính dieäu thì hoäi Töù Khoâng, Tam Khoâng hoaëc ít ra laø Nhi Khoâng.

3. – Ñieàu kieän toái haûo veà caùch

Khoa Töû-Vi coù nhöõng caùch sau ñaây:

− Töû, Phuû, Vuõ, Töông caùch. − Saùt, Phaù, Lieâm, Tham caùch. − Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông caùch. − Nhaät, Nguyeät caùch. − Cö, Nhaät caùch. − Voâ chính dieäu caùch.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 136 Laù soá toát phaûi coù nhöõng ñaëc ñieãm sau:

− Phaûi hoäi ñuû caùch, coù nghóa laø phaûi ñuû caùc sao trong moät caùch, coù theå dö nhöng khoâng ñöôïc thieáu

− phaûi mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa, nhaát laø öõng cöôøng.

Phaûi ñaéc ñòa, nghóa laø caùc sao trong caùch nh sao cuûa cung

− Neáu thieân veà öu caùch caøng hay. Khoa Töû-Vi coù xu höôùng coi Töû, Phuû, vuõ, Töông nhö moät mö caùch, troäi hôn nhöõng caùch khaùc.

− Phaûi coù phuï tinh toát troã trôï caùch, ñaëc bieät laø quyù cuïc vaø phuù cuïc trôï caùch.* 4. – Ñieàu kieän toái haûo veà sao

Chính tinh ñaõ ñöôïc noùi ôû phaàn caùch. Coøn ñoái vôùi phuï tinh, cuõng phaûi coù nhöõng lôïi ñieåm sau:

− Phuï tinh phaûi hôïp caùch vôùi chính tinh, nghóa laø vaên tinh ñi chung, voâ tinh ñi chung,

an, phuùc

oät troäi caùch toát, moät

baát lôïi seõ ñöôïc giaûm thieåu nhieàu, khoâng maáy di haïi ñeán toaøn theå cuïc dieän.

ch bao nhieâu. Caùi boái caûnh chung haàu nhö laø caên baûn tham chieáu ñeå ñaùnh giaù söï toát xaáu rieâng cuûa

g laõnh vöïc. Vì où quan ñieåm cho raèng moät laù soá toát phaûi coù sao toát raûi ñeàu trong caùc cung

õng cung khaùc.

theo nguyeân taéc thuaàn caùch vaên, thuaàn caùch voõ. Neáu gaëp phoái caùch thì khoâng ñöôïc choõi quaù.

− Coù nhieàu sao toát ñi keøm. − Sao toát phaûi hôïp vò (taøi tinh ôû Taøi, Ñieàn, quyù quyeàn, duõng tinh ôû Meänh, Qu

tinh ôû Phuùc, giaûi tinh ôû Taät).

− Sao toát phaûi ñaéc ñòa, hôp haønh vôùi cung vaø chính tinh. Neáu chính tinh xaáu, phuï tinh phaûi khaéc haønh chính tinh.

− Coù nhieàu sao may maén. Vì duï nhö sao giaûi, sao phuùc, sao trôï … − Coù nhieàu sao giaùp toát ñeïp hay nhò trôï hôïp toát ñeïp. − Caùc phuï tinh phaûi hôïpl thaønh caùch hay coù yù nghóa phuù, quí, thoï, ñuû maïnh ñeå cheá giaûi

nhieàu sao xaáu neáu coù.

Taát caû ñieàu kieän veà nguõ haønh, aâm döông, cung, caùch sao keå treân ban cho laùsoá m boái caûnh toât haàu nhö toaøn dieän khaû dó buø cheá ñöôïc nhieàu baát lôïi cuïc boä. Döôøng nhö chính troäi caùch toát ñeïp naøy môùi thaät laø ñaùng keå cho moät laù soá toát. Trong moät caùi toát chung duø coù vaøi caùi xaáu rieâng, nhöõng

Traùi laïi, trong moät laù soá xaáu chung maø coù moät vaøi caùi toát rieâng, ñieàu naøy khoâng laøm taêng lôïi í

töøn vaäy c cuôøng khaû dó hoäi chieáu qua laïi laãn nhau, chôù khoâng phaûi sao toát taäp trung thaät nhieàu trong 1 hoaëc 2 cung ñeå roài gaëp sao xaáu hoäi tuï nhö

C. – LAÙ SOÁ TRUNG BÌNH

* Xem Töû Vi Haøm Soá, cuøng taùc giaû quyeån I, Phaàn II, Chöông 3, Trang 89

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 137 Laù soá trung bình khoâng hoäi ñuû heát caùc lôïi ñieåm cuûa laù soá toát haûo, töùc laø trong ñoù coù toát, xaáu laãn loän, thuaän nghòch chan hoaø, theo luaät töông ñoái cuûa vuõ truï vaø con ngöôøi.

Veà maët aâm döông, nguõ haønh1. –

Laù soá trung bình chæ thuaän lyù ñöôïc moät phía, hoaëc thuaän aâm döông thì nghòch nguõ haønh, hoaëc thuaän nguõ haønh thì nghòch aâm döông, hoaëc neáu gaëp nghòch lyù aâm döông thì seõ ñöôïc cöùu gôõ baèng sinh ñòa hay vöôïng ñòa cung Meänh v.v …

2. – Veà maët caùc cung

Laù soá trung bình coù cung hay cung dôû nhö ñöôïc cung Meänh thì keùm cung Thaân hay ngöôïc laïi ñöôïc Than thì keùm Meänh. Giöõa phuù vaø quí, laù soá trung bình coù theå coù phuù khoâng coù quí, hay coù quí maø thieáu phuù, hoaëc coù phuù quí laãn loän maø khoâng cao laém.

3. – Veà maët caùch

Laù soá trung bình khoâng coù nhieàu phuï tinh toát, hoaëc coù maø haõm ñòa, gaëp phoái caùch töông ñoái nghòch, gaëp caùt tinh khoâng nhieàu, hoaëc khoâng hôïp vò, hoaëc phaûi giaùp nhöõng sao baát lôïi. V.v…

Vì coù nhieàu hình thaùi cuûa möùc trung bình cho neân raát khoù ñeà ra nhöõng qui taéc cuï theå khaû dó aùp duïng

Hoaëc laø Phuù, Thoï.

Thoï.

laø raât Thoï maø keùm Phuù, Quí.

ïm thôøi chaáp nhaän ñöôïc laø trung bình. Do ñoù, coù theå coù 2

g bình rieâng, töùc laø coù 1 trong 3 caùi raât ñeïp, 2 caùi coøn laïi raát dôû, hoaëc coù 2 caùi trung

chung cho moïi tröôøng hôïp.

Laù soá trung bình laø thoâng duïng nhaát, raât thöôøng gaëp. Neáu taïm suy ra vaøi ñònh taéc toång quaùt, coù theå noùi raèng trong caùc yeáu toá cuûa haïnh phuùc, soá trung bình phaûi coù 1 hay 2 yeáu toá. Cuï theå nhö giöõa Phuù, Quí, Thoï laù soá trung bình phaûi coù:

− − Hoaëc laø Quí, Thoï. − Hoaëc laø Quí, Thoï vöøa phaûi. − Hoaëc laø cöïc Phuù maø keùm − Hoaëc Coù ñöôïc 1 hoaëc 2 yeáu toá keå ra cuõng ta tröôøng hôïpl trung bình:

− Trung bình chung töùc laø coù ñuû 3 yeáu toá nhöng caû 3 ñeàu khoâng saùng choùi. − Trun bình, 1 caùi dôû.

D. – LAÙ SOÁ CÖÏC XAÁU

Nhöõng tieâu chuaån cuûa laù soá cöïc xaáu coù tính caùch ñaûo ngöôïc vôùi nhöõng tieâu chuaån cuûa l1 soá toái haûo.

1. – Veà aâm döông, nguõ haønh

Aâm Döông nghòch lyù Tuoåi Döông maø Meänh ñoùng ôû cung aâm hay ngöôïc laïi, tuoåi Aâm, Meänh ñoùng ôû döông cung. Chính tinh coù aâm döông tinh khaéc vôùi aâm döông tinh cuûa cung toaï thuû: döông tinh ôû aâm cung hay aâm tinh ôû döông cung.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 138 − Nguõ haønh töông khaéc

a.

Meänh khaéc Cuïc hay Cuïc khaéc Meänh. Chính tinh cuûa Meänh sinh cung an Meäny hoaëc

Baûn Meänh sinh chính tinh thuû Meänh. Cung Meänh khaéc chính dieäu thuû Meänh, chính tinh cuûa Meänh khaéc Baûn Meänh.

Cung Meänh, cung Thaân ôû vaøo baïi ñòa hay tuyeät ñò

2. – Veà caùc cung

Nhöõng cung quan troïng – Phuùc, Meänh, Thaân, Quan, Taøi, Di, Phu Theâ – xaáu vì gaëp chính tinh toïa haõm ñòa, thieáu caùt tinh, giaûi tinh maïnh, gaëp phaûi hung saùt tinh khoâng hôïp caùch.

3. – Veà caùc caùch

Khoâng hoäi ñuû boä sao trong 1 caùch. Sao trong caùch haõm ñòa, hoaëc bò Tuaàn, Trieät traán thuû, thieáu phuï tinh toát öùng chieáu.

4. – Veà caùc sao

Phuï tinh khoâng hôïp caùch vôùi meänh. Thieáu caùt tinh ôû nhöõng cung cöôøng. Caùt tinh khoâng hôïp vò. Caùt tinh bò haõm ñòa, khaéc nguõ haønh vôùi cung. Theáu sao may maén, soa giaûi maø laïi gaëp nhieàu sao xaáu naëng. Giaùp caùch khoâng coù gì laøm toát.

Toùm laïi, laù soá cöïc xaáu ñoàng qui nhaán maïnh ñeán söï baâc phuùc, baïc phuù, baïc quí, baïc thoï. Con ngöôøi khoâng thaønh coâng veà maët naøo, cuõng khoù haønh nhaân laïi gaëp raát nhieàu hoaøn caûnh hieåm ngheøo, khoù

aên, thöô aën baõ cuûa xaõ hoäi nhö troäm cöôùp, du ñaõng hieáp daâm, phieán loaïn, yeåu töû,

Chöông ba

Caùc sao nhan saéc

Vi

am luaän naøy noùi veà caùi ñeïp cuûa 2 phaùi trong khoa Töû-Vi, nhaât laø cuûa phaùi nöõ. Tuy nhieân, chæ giôùi haïn trong caùi ñeïp hình dung maø thoâi, khoâng heà caäp ñeán caùi ñeïp neát haïnh.

kh øng laø haïng c giang hoà, saùt nhaân, ñoàng thôøi phaûi gaùnh heát haäu quaû cuûa caù tính xaáu vaø haønh vi xaáu cuûa mình.

Tuy nhieân, cuõng neân löu yù raèng laù soá cöïc xaáu cuõng coù lôïi ñieåm naøo ñoù cho ñöông soá: ngöøôi naøy coù theå laø “xeáp chuùa” trong moät baêng ñaûng, coù theå laø vua con ñoà, vua gian aùc nö Kieät, Truï.



Caùch ñeïp

Quan nieäm thaÃ¥m myõ cuûa khoa Töû- Caùc sao chæ nhan saéc

Phaàn th

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 139

A – QUAN NIEÄM THAÅM MYÕ CUÛA LUAÄT TÖÛ-VI

Töû-Vi hoïc vaø Nhaân töôùng hoïc coù nhieàu lieân quan. Caû 2 khoa ñeàu khôûi nguyeân töø caùch boùi toùan thôøi àn Taàn: ñoù laø Kinh Dòc àu phaùt sinh töø nhöõng coâng trình nghieân cöùu phaùi Töôïng Soá, do

boä moân. Ñeán ñôøi nhaø Toáng, phaùi hoïc Töôïng Soá raát thònh haønh, cho hoaëc khai trieån theâm. Caùc hoïc só, ñaïo só ñeàu am

a Töû-Vi, laïi bieát vaø saùng taùc caû veà Nhaân töôùng hoïc. Quyeån saùch nhaân töôùng ñaàu tieân cuûa

ùng duø

h baøy hình khoûa than åm Trung Hoa chæ toå ñieåm rieâng khuoân

moâ taû caùi ñeïp, khoâng phaân bieät caùc caùch ñeïp, vaø dó nhieân khoâng khoâng ai coù theå hình dung ñöôïc nhöõng bieåu hieän cuï

eå cuûa nhan saéc. Phaûi laáy trí töôûng töôïng phong phuù cuûa moãi ngöôøi maø toå tuùc: caùi ñeïp cuûa Töû-Vi oán thieáu soùt traàm troïng nhöõng tính töø. Maø ñaõ duøng töôûng töôïng ñeå phaân ñònh thì quaû laø moät ñieàu hoù khaên vaø voõ ñoaùn.

khoâng neân ñoøi hoûi qua nhieàu nôi moät khoa hoïc nhaân vaên, chuyeân khaûo saùt ñôøi ùng ngöôøi: Khoa Töû-Vi khoâng phaûi laø khoa nhaân töôùng, khoâng phaûi laø khoa hoäi hoaï

tie h. Caû 2 ñe moät trieát gia nhaø Haùn laø Ñoång Troïng Thö saùng laäp. Phaùi naøy chuyeân khaûo cöùu quy luaät bieán hoaù cuûa vuõ truï ñeå suy dieãn ra quy luaät bieán hoaù cuûa quoác gia vaø cuûa con ngöôøi, töø ñoù môùi ruùt tæa ra nhöõng khaùm phaù veà boùi toaùn. Töû-Vi hoïc vaø Nhaân töôùng hoïc ñeàu möôïn lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh laøm neàn taûng trieát lyù cho neân caùc khoa boùi toaùn ñaõ ñöôïc phaùt minh theâm töôøng nhöõng khoa boùi toaùn, coù ngöôøi kieâm caû hai, ba moân. Ñoù laø tröôøng hôïpl cuûa Traàn Ñoaøn, thuûy toå kho Trung Hoa cuõng do Traàn Ñoaøn bieân khaûo.

Tuy nhieân, duø coù chung nguoàn goác, hoïc phaùi vaø coù ñaïo coù chung thuûy toå , nhöng khoa nhaân töô laïi ñoùng goùp raát ít cho Töû-Vi hoïc. Thaät vaäy, caùc yù nieäm töôùng maïo trong Töû-Vi raât ngheøo: maëc chính tinh naøo cuõng coù yù nghóa töôùng maïo, nhöng caùc neùt töôùng thieáu phong phuù vaø thieáu roõ reät.

Coøn treân phöông dieän thaåm myõ, noùi veà caùi ñeïp, duø khoa Töû-Vi coù thöïc tieãn, nghóa laø cuõng coù löu yù ñeán, nhöng phaïm vi caùi ñeïp cuûa Trung Hoa raát phieán dieän, heïp hoøi. Thaät vaäy, haàu heát caùc sao nhan saéc chæ noùi ñeán töôùng maët cuûa phuï nöõ maø khoâng noùi ñeán caùi ñeïp cuûa thaân hình. Nhöõng khaùi nieäm veà ngöïc, eo, moâng khoâng bao giôø ñöôïc ñeà caäp. Neáu so saùnh vôùi thaåm myõ quan La-Hy thôøi ñoù ta thaáy Hy-laïp vaø La-maõ quan nieäm caùi ñeïp ñaày ñuû hôn, caû cho phaùi nöõ laãn phaùi nam, caû veà neùt maët laãn thaân hình. Hoaï phaåm vaø ñieâu khaéc phaåm cuûa La –Ky raât taùo baïo, daùm trìn cuûa Veùnus, cuûa Hercule, trong khi khoa Töû-Vi vaøo hoaï pha maët cuûa phuï nöõ, sau khi cho aên maëc raât kính ñaùo: chæ coù ñaàu coå, tay chaân laø loä dieän. Vì vaäy, ngöôøi phuï nöõ trong Töû-Vi khoâng coù voøng soá 1, soá 2 vaø soá 3, maø chæ coù hình trò troøn nhaït nheõo.

Thaåm myõ quan Trung Hoa raât naëng veà ñaïo ñöùc, khoâng kheâu gôïi, xem vieäc “loät traàn” ngöôøi phuï nöõ nhö moät “coâng xuùc tu só” (attentat aø la publique), moät ñieàu khaû oá. Ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø coå nhaân Trung Hoa khoâng khaûo cöùu neùt daâm, baèng chöùng laø sao daâm trong Töû-Vi raát huøng haäu vaø tæ mæ. Nhöng caùi daâm ñoù khoâng ñöôïc ngheä thuaät hoaù nhö ôû La-Hy, noù thuoäc veà khoaùi laïc thaàm kín chôù khoâng phaûi ngheä thuaät coâng khai.

Coøn noùi chi ñeán phaùi nam, caùch ñeïp khoâng ñöôïc Töû-Vi moâ taû roõ raøng, ñöôïc xem nhö laø khoâng quan troïng baèng caùi ñeïp veà quyeàn qui, veà khoa baûng.

Maët khaùc, cho duø coù chuù troïng ñeán caùi ñeïp cuûa phuï nöõ, thaåm myõ quan Trung Hoa veà töùông maët cuõng raát sô saøi. Khoa Töû-Vi khoâng neâu tieâu chuaån cuûa veõ ñeïp nöõ phaùi. Thaønh thöû, th v k

Duø sao, ta cuõng ngöôøi hôn laø töô

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 140 ha vaø caøng khoâng phy ñieâu khaéc aûi laø boä lòc Playboy. Vì theá, ñöøng neân tìm caùc neùt töôùng cuï theå

ø soa, cu n saéc trong khoa Töû-vi ñeå coù moät yù nieäm veà caùi ñeïp sô

trong khoa Töû-Vi. Nhöõng yù nghóa töôùng maïo phoâ dieãn bôûi caùc sao Töû-Vi bao haøm nheàu sai soá, cho neân khoâng coù giaù trò bao nhieâu. Thieát töôûng, nhöõng ai chuyeân chuù veà caùi ñeïp hình thöùc (beauteù plastique) coù theå thaáy nôi khuyeát ñieåm naøy moät laõnh vöïc ñeå canh taân, ñeå thích thôøi khoa Töû-Vi cho theá kyû 20.

Du õng caàn bieát qua caùc sao nha khoaùng, phieán dieän vaø ñaïo ñöùc trong boä moân naøy.

B. CAÙC SAO CHÆ SAÉC ÑEÏP

Can löu yù tieân quyeát raèng, vaø caùi ñeïp cuûa phaùi nöõ: caû

à trong Töû-Vi khoâng coù söï phaân bieät trong moät sao, caùi ñeïp cuûa phaùi nam 2 ñeàu haøm hoãn trong yù nghóa töôùng maïo mô hoà cuûa caû chính tinh laãn

ïp cuûa phaùi nöõ. Raát ít khi thaáy coù söï bieát töôùng maïo cuûa rieâng moãi phaùi ñoái vôùi töøng æ caàn qua trí

töôûng töôïng phieâu löu cuûa ngöôøi giaû õ söï sô khoaùng ñoù. Söï lieät keâ naøy khoâng theo thöù töï

T

phuï tinh. Neáu laø nöõ meänh thì caùi ñeïp cuûa sao öùng cho phuï nöõ, neáu laø nam thì öùng cho nam giôùi.

Nhöng chính vì haøm hoãn nhö vaäy cho neân, cuõng treân moät sao hình daùng vaø veõ ñeïp phaùi nam gioáng hình daùng veõ ñe sao. Trong khoa Töû-Vi, maët con trai con gaùi gioáng nhau. Söï phaân bieät, neáu coù thì ch

i ñoaùn maø thoâi. Chuùng ta thöû lieät keâ taát caû yù nghóa töùông maïo cuûa caùc sao ñaéc ñòa döôùi ñaây ñeå ñoäc giaû thaáy ro xaáu ñeïp naøo.

Haàu heât caùc sao ñaéc ñòa ñeàu phaûng phaát neùt ñeàu cuûa caû 2 phaùi.

− hieân töôùng Ngöôøi ñeïp ñeõ uy nghi, coù tinh thaàn khí saéc, cao vöøa, da traéng, maët ñeïp, daùng oai veä.

− haùi aâmT Ngöôøi to lôùn, hôi cao (?), da traéng, maët vuoâng ñaày, maét saùng ñeïp.

− Phaù Quaân Ngöôøi to lôùn coù thaân hình cao vöøa taàm (?), da hoàng maët ñaày, maét loä, loâng maøy thöa.

− Tham Lang Ngöôøi vaïm vôõ, da traéng, maët ñaày, coù nhieàu loâng, toùc vaø raâu.

− Thieân cô Ngöôøi coù thaân hình cao, xöông loä, da traéng, maët daøi, nhöng ñaày.

− Thieân ñoàng Thaân hình nôû nang hôi thaáp, chaân tay ngaén, da traéng, maët vuoâng vaø ñaày.

− Thieân löông Ngöôøi thon thaû, da traéng, veõ maët thanh tuù, khoâi ngoâ.

− Thieân phuû

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 141 Ngöôøi coù thaân hình ñaày ñaën, da traéng, veû maët thanh tuù, khoâi ngoâ, raêng ñeàu vaø ñeïp, phuï nöõ thì töôi ñeïp nhö hoa.

− Töû vi Ngöôøi cao ñaãy ñaø, da hoàng, maët ñaày.

− Vuõ khuùc Ngöôøi nôû nang, cao vöøa taàm, naëng caân, ñaàu vaø maët daøi, veõ maët uy nghi, tieáng to.

− Vaên xöông, Vaên khuùc Ngöôøi coù veõ maët thanh tuù, khoâi ngoâ hôïp vôùi quí töôùng.

− ong trì, Phöông caùcL Nhan saéc ñeïp, da hoàng haøo, thanh tuù.

− Thanh long Ngöôøi phöông phi, tuù hí, coù coát caùch sang.

− aøo hoa, Hoàng LoanÑ Ngöôøi raât ñeïp, coù nhan saéc (Ñaøo Hoa), duyeân daùng (Hoàng Loan).

Coù theå coøn moät soá nhoû khaùc maø yù nghóa khoâng laáy gì ñoäc laäp, khoâng ñaùng ghi.

Qu t keâ, ta thaáy chæ coù Lieâm Trinha söï lieä , Thaát Saùt duø laø traéc ñòa cuõng khoâng ñöôïc keå laø ñeïp.

oùm laïi, coù theå noùi khoa Töû-Vi thaát baïi trong vieäc ñònh nghóa vaø moâ taû töôùng maïo vaø caùi ñeïp. Phaûi ïn traïng vaø nhaát laø xaáu ñeïp tuyø nhaûn quan moãi ngöôøi, cho neân xaùc ñöôïc? Phaûi chaêng vì hoa Töû-Vi chuù troïng ñôøi ngöôøi neân

tieàn baïc nhö quyeát ñònh hôn? Phaûi ôû thaønh chuyeân

öôïng rieâng? Phaûi chaêng Traàn Ñoaøn, khi vay ôïn caùc yù nieäm chæ laøm moät vieäc theâu hoa treân gaám cho haøo nhoaùng,

àm vì coù sao ñaéc ñòa maø ngöôøi vaãn xaáu, coù sao haõ ñòa

Baûng lieät keâ traân cho thaáy:

− Khoa Tö-Vi raát ngheøo naøn veà töôùng maïo. − Khoa Töû-Vi raát sô saøi veà caùch ñeïp. − Khoa Töû-Vi khoâng phaân bieät nam nöõ trong caùi ñeïp, laáy tieâu chuaån chung ñeå chæ caû 2 phaùi.

Khoa Töû-Vi khoâng quan taâm ñeán söï thay ñoåi töôùng maïo qua thôøi gian maø chæ neâu caùc neùt töôùng cuaû moät thôøi kyø naøo ñoù maø thoâi.

T chaêng nhan saéc, voán thieân hình va khoâng theå phaûn aûnh cuï theå, chính khoâng quan taâm ñeán neùt töôùng? Phaûi chaêng khoa Töû-Vi khoâng xem dung maïo nhö moät yeáu toá quan troïng cho söï thaønh coâng maø chæ xem hoïc vaán, quan tröôøng, chaêng, ñeán ñôøi Traàn Ñoaøn, Nhaân töôùng hoïc vaø Töû-Vi hoïc heát coøn lieân quan ñeå tr khoa, moãi boä moân coù moät khaûo höôùng vaø moät ñoái t mö nhaân töôùng hoïc vaø Töû-Vi, phong phuù chôù kyø thaät khoâng chuù yù ñeán hoa?

Duø sao, moät di saûn khoâ khan veà nhaân töôùng trong Töû-Vi nhö theá khoâng giuùp khai trieån theâm ñieåm gì phong phuù. Vaû chaêng, di saûn ñoù coù khi sai la

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 142 maø ngöôøi vaãn ñeïp. Caùi toât hay caùi xaáu cuûa sao trong Töû-Vi chæ hay hoaëc dôõ veà phöông dieän ñôøi ngöøôi chöù khoâng haún bao haøm caùch ñeïp caùch xaáu vôùi töôùng maïo. Chính vì ñoái töôïng cuûa Töû-Vi laø ñôøi ngöôøi chôù khoâng phaûi töôùng ngöôøi, cho neân phaàn hình töôùng cuûa Töû-Vi ít giaù trò. Treân khaûo töôùng ñoù, raât khoù cho nhöõng ngöôøi khoâng am hieåu nhaân töôùng khai trieån vaø canh taân laõnh vöïc töôùng

i, nhöng khoâng dieãn xuaát ñöôïc haäu quû ñöôïc töôùng maïo trong ñôøi ngöôøi.

Vi trong khoa Töû-Vi laø moät thaát baïi. Baøy ra ät heä thoáng boùi toaùn

ùc cuûa c uaån khuùc quaù ö taïp baùc cuûa nhaân sinh, cuûa

aân tí iöõa nhaân töôùng, nhaân tính vaø nhaân sinh: YÙ thöùc heä cuûa sinh vaø nhaân tính maø thoâi. Cho neân, ñeán nay chöa

eân phöông dieän vaøy. Vì vaäy, trong chöông naøy khoâng caàn tham luaän

aùi tình

Nhöõng sao tình duïc

Quan nieäm aùi tình trong khoa Töû-Vi

caû hai phaùi

maïo trong khoa Töû-Vi, tröø khi ñeå loeø bòp moät caùch may ruûi.

Ngaønh nhaân töôùng voán laø moät ngaønh phöùc taïp coù khaûo höôùng rieâng, coù tieâu chuaån rieâng voâ cuøng phong phuù.* caùi phöùc taïp, caùi phong phuù ñoù, khoa Tö-Vi khoâng hoäi nhaäp noåi. Traàn Ñoaøn, tuy gaùn gheùp nhaân töôùng vaøo Töû-V Gheùp nhaân töôùng vaøo Töû-Vi, Traàn Ñoaøn chæ laøm moät söï gaû baùn eùp buoäc laáy vung neùo ñaäp vaøo noài troøn, chöù kyø thaät cuoäc hoân nhaân cuûa nhaân töôùng vôùi Töû- khoa Töû-Vi, Traàn Ñoaøn coù tham voïng quaù lôùn, muoán cho khoa naøy trôû thaønh mo noùi leân söï vieäc moïi hình töôùng, moïi caù nhaân, moïi ñôøi ngöôøi, moïi laõnh vöïc, moïi thôøi kyø. Boä o Ngöôøi tuy coù tinh vi, nhöng, vaãn khoâng toùm thaâu heát caù nh nh, cuûa nhaân töôùng vaø töông quan g Töû-Vi, neáu coù, chæ coù giaù trò trong phaïm vi nhaân thaáy a thaønh ñaït trong vieäc toång hôïp moät khoa Töû-Vi nha töôùng. Heã ña mang thì ña quaù. Ñoù laø khuyeát ñieåm cuûa Traàn Ñoaøn tr saâu hôn nöõa.



Chöông boán

* Tham khaûo Nhaân Töôùng Hoïc cuûa Hy Tröông, Khoa Hoïc Nhaân Vaên xuaát baûn Saigon 1974.

Caùch

  Caùc sao tình duïc.

− Caùc sao tình duïc cuûa − Caùc sao tình duïc rieâng cho phaùi nöõ

 Caùch tình duïc qua caùc cung.  Nhöõng sao khaéc cheá tình duïc.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 143

 Nhöõng yeáu toá khaùc chi phoái tình duïc.

A. – QUAN NIEÄM AÙI TÌNH TRONG KHOA TÖÛ-VI

Khoa Töû-Vi coù raát nhieàu sao aùi tình, moâ taû tình duïc (sexualteù) cuûa caû 2 phaùi. Tính ra coù ñeán 20 vì sao trong toång soá chieám 111, chieám tyû leä gaàn 1/6, goàm caû chính tinh laãn phuï tinh.

ï tinh ñeàu coù maõnh löïc nhö nhau, khoâng haún chính tinh

âng maât, khoâgn giaûm, thaäm chí

öông xaùc nhaän. Ñaïi bieåu loãi laïc cuûa Taây- phöông laø Freud, nhaø taâm hoïc ngöôøi Aùo, ñaõ nhaán maïnh raèng trong taâm lyù con ngöôøi, thöïc chaát troäi

u laø tieàn aù cuûa oâng ñaõ môû ngoû cho moät traøo löu taâm lyù hoïc tieàm thöùc vaø

ñoäng löïc maïnh meõ cuûa caù nhaân, chi , coù haäu quaû phong phuù ñeán haïnh phuùc gia ñình vaø neáp

ng xaõ ho ñoù, khoa Töû-Vi ñaõ nhìn vaán ñeà sinh lyù moät caùch thaúng thaén, ñuùng möùc vaø

öùc gai Trung Hoa luùc baáy giôø haõy coøn deø daët

ùng laø khoa naøy ñaït ñeå raât nhieàu daâm tính rieâng

CAÙC SAO TÌN

Treân phöông dieän tình duïc, chính tinh hay phu maïnh hôn phuï tinh nhö thoâng leä ñaõ coù.

Nhöõng sao tình duïc ñoùng ôû cung Meänh, Thaân vaø 3 cung chieáu Meänh, Thaân coù yù nghóa sinh lyù ñaõ ñaønh: nhöng, neáu ñoùng ôû cung Noâ, Taät, Phu, Theâ yù nghóa ñoù cuõng kho coøn maïnh meõ vaø roõ reät hôn trong nhieàu tröôøng hôïp.

Chính vì soá löôïng khaù ñoâng, vì vò trí aûnh höôûng khaù nhieàu cho neân caùc sao naøy ñoùng moät vai troø quan troïng hôn vaø trong laù soá, cho thaáy aûnh höôûng cuûa tình duïc raát saâu roäng treân kieáp soáng con ngöôøi. Quan nieäm naøy cuõng ñöôïc taâm lyù hoïc Taây-ph

yeá thöùc sinh lyù. Khaùm ph sinh lyù hoïc thöïc tieãn ngaøy caøng thònh haønh trong neàn nhaân hoïc Aâu Myõ. Ôû AÙ Ñoâng, qua moân Töû-Vi, söï quan troïng cuûa tình duïc ñaõ ñöôïc thöøa nhaän caùch ñaây 10 theá kyû. Caùc sao aùi tình trong laù soá laø baèng chöùng cho thaáy Thuûy Toå Töû-Vi ñaõ xem tình duïc nhö moät phoái taâm linh, tinh thaàn vaø theå xaùc co ngöøôi soá äi. Vôùi 20 sao ñöùng veà maët theá tuïc, khoâng bò thieân leäch bôûi quan nieäm nho phong cuûa thôøi ñaïi baày giôø. Vì theá, coù quan ñieåm cho raèng Traàn Ñoaøn laø nhaø taâm lyù hoïc raát thöïc tieãn vaø caáp tieán hôn thôøi ñaïi cuûa oâng, vì ñaõ daùm dieãn ñaït moät thöïc teá maø caùc trieát gai vaø ñaïo ñ trong vieäc phaùt bieåu.

Tuy nhieân, phaûi coâng nhaän laø khoa Töû-Vi cuõng chòu aûnh höôûng ít nhieàu bôûi quan nieäm ñaïo ñöùc rieâng ñoái vôùi vaán ñeà sinh lyù cuûa phuï nöõ. Baèng chö cho phuï nöõ vaø chính vì vaäy ñaõ toû ra khaéc nghieät ñoái vôùi phuï nöõ trong vaán ñeà tình duïc: phuï nöõ coù daâm tính bi xem nhu khaû oá hôn phai nam, coù leõ vì nhöõng xaùo troän maø ngöôøi phuï nöõ ña tình mang laïi cho gia ñình vaø cho xaõ hoäi.

B. H DUÏC

Caàn löu yù ngay raèng caùc sao tình duïc keå döôùi ñaây coøn coù yù nghóa khaùc (veà töùông maïo, ngheà nghieäp, beänh hoaï, thoï yeåu, heân xui) chôù khoâng phaûi chæ mang yù nghóa aùi tình thuaàn tuyù. Duy, neáu xeùt rieâng

u yù raèng yù nghóa cuûa caùc sao tình duïc lieät keâ döôùi ñaây chöa tính ñeán söï khaéc eá cuûa caùc sao k ø yù nghóa ñôn thuaàn vaø nguyeân thuûy, chöa bò cheá giaûm.

1. - Nhöõng sao tình duïc chung cho 2 phaùi

veà maët aùi tình thì chuùng ta coù theå phan bieät laøm 2 loaïi: nhöõng sao tình duïc aùp duïng chung cho nam nöõ vaø nhöõng sao tình duïc maø hoa Töû-Vi gaùn rieâng cho phuï nöõ.

Ngoaøi ra, cuõng caàn lö ch haùc: ñoù la

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 144 Ñeå cho deã ñaùnh giaù möùc ñoä maïnh yeáu, coù theå phaân bieät caùc sao tình duïc thieân veà theå xaùc (amour charnel) vôùi caùc sao tình duïc thieân veà taâm lyù, tinh thaàn, maëc duø, treân thöïc teá, söï khaùc bieät nhieàu luùc raát mong manh.

a) Nhöõng daâm tinh maëng yù nghóa nhuïc duïc

− Tham Lang Yù nghóa sinh lyù cuûa sao naøy raát saâu saéc. Tham Lang chæ söï tham duïc lôùn lao, nhaât laø khi haõm ñòa thì tính neát caàn sa ñoaï, hö ñoán, laêng loaøn. Thoâng thöôøng, Tham Lang chæ haïng ngöôøi deã ñoäng tình, xaáu

ùu veà sa uùt bôûi nhu caàu sau löng vaø chaïy theo nhu caàu naøy moät caùch muø quaùng, baát ma éc duïc, bi thu h chaáp ñaïo ñöùc, gia ñình, dö luaän.

Vì Tham Lang laø voõ tinh, cho neân neát duïc cuûa Tham Lang coù ít nhieàu baïo löïc, duïc ñoäng, khoù kìm cheá. Ñoäng löïc sinh lyù cuûa Tham Lang haàu nhö baát khaû cöôõng. Neáu tình cuûa Tham Lang vì theá coù nhieàu hình thaùi baïo daâm (sadisme).

Xeùt treân phöôgn dieän khaùc coù theå noùi sao naøy bao haøm ít nhieàu beänh taät veà sinh lyù, cuï theå laø söï khao khaùt ñeán ñoä bò aùm aûnh (obsession), tình duïc haàu nhö thöôøng xuyeân, maïnh baïo, khaùc thöôøng. Ñôøi soáng sinh lyù cuûa Tham Lang raát doài daøo haàu nhö chieám öu theá duy nhaát cuûa cuoäc ñôøi.

Ngoaøi ra, Tham Lang thuï höôûng sinh lyù moät caùch ích kyû, nghó ñeán mình nhieàu hôn ñeán baïn ñoàng tình. Caùi yeâu cuûa Tham Lang nhaèm phuïc vuï thuù tính caù nhaân hôn laø haïnh phuùc löùa ñoâi. Trong aùi

g, vì neát

hoâng coù ñuû sao maïnh cheá khaéc.

Thieân rieâu

tình, Tham Lang laø con vaät haønh söû theo baûn naêng, thieáu teá nhò, cao thöôïng, vò tha ñoái vôùi ngöôøi kia. Ñaây laø moät neát tình vöøa maïnh, vöøa thoâ vaø vöøa tuïc (amour violent er sadique). Sau cuøn tính cuoàng nhieät vaø thoâ tuïc, neân Tham Lang coøn coù yù nghóa töï thoûa maõn sinh lyù.

Toùm laïi, ñaây laø moät sao daâm oâ, ñaëc bieät baát lôïi cho phaùi nöõ. Nöõ coù sao naøy coù ít nhieàu dó tính neáu Phuùc, Meänh, Thaân xaáu vaø coù theâm sao tình duïc khaùc: ñaây laø haïng gaùi giang hoà. Coøn nam soá coù Tham Lang laø keû aên chôi ñaøng ñieám, hoang daâm, neáu k

− haõm ñòa c duïc, truïy laïc, sa ñoaï, xu höôùng tình duïc Sao naøy coù yù nghóa sinh lyù raát maïnh, chæ söï chôi bôøi, saé

vaø tín neát daâm ñaõng.

Ngoaøi ra, veà maët cô theå, Thieân Rieâu chæ loâng, moät ñaëc ñieåm khaùc cuûa tình duïc.

Cuõng nhö Tham Lang, aùi tình cuûa Thieân Rieâu böøa baõi, maïnh meõ, ñoàng thôøi coù khuynh höôùng xaùc thòt. Ñoái vôùi sao naøy, khoâng coù vaán ñeà tình yeâu lyù töôûng hay tinh thaàn, chæ coù söï thoûa maõn vaät chaát.

Neáu Rieâu ñaéc ñòa ôû Maõo vaø Daäu, neáu tình vaãn maïny, chæ ñöôïc lôïi laø khoâng bò tieáng xaáu maø thoâi.

− Thai Veà maët tình duïc, sao Thai maïnh khoâng keùm, bôûi leõ Thai tröïc tieáp chæ söï giao hôïp nam nöõ, cho neân yù nghóa sinh lyù caøng roõ raøng hôn.

Veà maët cô theå, Thai laø Aâm hoä, laø töû cung, baøo thai. Thaønh thöû, yù nghóa sinh duïc vaø sinh lyù cang cuï theå. Nhöng, duø chæ aâm hoä, Thai khoâng phaûi chæ coù nghóa daâm ñaõng cho phaùi ñeïp maø thoâi.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 145 Ng øn coù yù nghóa taùi sinoaøi ra, Thai co h, cho neân veà maët tình duïc, sao naøy thieân veà söï thay cuõ ñoåi môùi vaø veà ñaëc tính taùi phaïm, duø coù coá gaéng töïu chöõa.

− Ñaøo hoa Sao Ñaøo cuõng laø sao ñieån hình cuûa tình yeâu. Noù chæ söï ham thích aùi tình, tính neát traêng hoa, ña tình. Ngöôøi coù Ñaøo hoa bao giôø cuõng thích chôi vôùi ngöôøi khaùc phaùi, ham chinh phuïc ñeå yeâu vaø ñöôïc yeâu, laáy tình yeâu laøm leõ soáng cuûa taâm hoàn, ñeå thoaû maõn moät tình caûm chöùa chan hoaëc moät nhu caàu inh lyù noàng nhieät. Cho neân sao Ñaøo chæ taát caû hình thaùi cuûa aùi tình maïnh meõ, coù theå laø aùi tình cao

thöôïng, maø cuõng coù theå laø aùi tình theå xaùc.

Vì vaäy, ñoái vôùi Ñaøo Hoa, hìn nh khoâng quan troïng baèng cöôøng ñoä cuûa aùi tình. Neát tình cuûa sao Ñaøo bao giôø cuõng tha thieát, thöôøng ñam meâ, siu luïy. Ñaøo Hoa bao giôø cuõng rung ñoäng maïnh tröôùc aùi tình vaø tham lam trong tình tröôøng. Söï tham lam naøy theå hieän baèng vieäc coù nhieàu moái tình cuøng luùc (nhö yeâu nhieàu ngöôøi, thích coù nhieàu ngöôøi yeâu) hoaëc laàn löôïc yeâu heát moái tình naøy ñeán moái tình khaùc, khoâng döùt ñöôïc nghieäp tình. Söï thieáu thoán tình yeâu laøm cho ñöông söï khoå sôû, coâ ñôn, troáng traûi, ñôøi soáng voâ vò. Con ngöôøi Ñaøo Hoa thích cho vaø thích nhaän, töï xem nhö sinh ra ñeå yeâu, ñeå ñöôïc yeâu vaø ch

ì ham thích tình yeâu, vì xu höôùng yeâu nhieàu vaø yeâu ñaäm cho neân aùi tình cuûa Ñaøo Hoa khoâng nhöõng phong phuù, nhaèm nhi laúng lô, sa ñoaï, baát chính, phi ñaïo ñöùc. Leõ dó nhieân, vôùi baûn naêng nhö chöng dieän, chinh phuïc v.v… sao naøy ñaïi kî cho nöõ Meänh.

− Moäc duïc

s

h thaùi cuûa aùi tì

æ coù yeâu laø ñaùng keå.

V eàu ñoái töôïng cuøng moät luùc, maø coøn

theá cho neân Ñaøo Hoa phaûi coù nhöõng ñaëc tính phuï tuyø ñi caëp nhö

ao naøy coù nghóa phoùng ñaõng, söï ham muoán vaät duïc, sö khao khaùt yeâu ñöông vaø söï quyeát ruõ yeâu maáy choïn loïc ñoái töôïnt, bao haøm

S ñöông. Tính neát sinh lyù cuûa sao naøy ít nhieàu hoãn loaïn, khoâng nhieàu hình thaùi, töø söï töï thoûa maõn cho ñeán vaán ñeà ñoàng tính luyeán aùi (hmmosexuel). Tình yeâu cuûa Moäc Duïc hôi quaùi dò, baát thöôøng.

− Moâ Sao naøy chæ söï daâm ñaõng thoâng thöôøng.

− Lieâm Trinh haõm ñóa Chæ khi haõm ñòa, Lieâm Trinh môùi coù yù nghóa daâm ñaõng. Ñaéc ñòa, Lieâm Trinh chæ tính neù haøo hoa thoâng thöôøng.

Toùm laïi, caùc sao keå treân bieåu töôïng cho tình duïc cuûa caû nam nöõ, khoâng khaùc bieät nhau bao nhieâu theo thöù

ï maïnh yeáu naøo ñoù: noù chæ coù tính caùch töông ñoái. Yù nghóa moãi sao coøn tuyø thuoäc caù tính moïi göôøi, vò trí toïa thuû vaø söï hoäi tuï nhieàu hay ít vôùi caùc sao ñoàng nghóa. Yù nghóa taïm goïi laø naëng veà

ïc duïc chæ noí aùc, do ñoù, hieån nhieân phaûi bao haøm caû taâm lyù, tính

ù nghóa vaø khuynh höôùng nhuïc duïc, vaät chaát.

õng sao tình duïc naêng yù nghóa tinh thaàn

veà baûn chaát, chæ khaùc nhau ít nhìeâu veà möùc ñoä, hình thaùi. Söï xeáp loaïi treân ñaây khoâng haún tö n nhu leân khuynh höôùng aùi tình theå x tình, tinh thaàn. Traùi laïi, nhöõng sao tình duïc keá tieáp döôùi ñaây, tuy coù naëng veà taâm lyù, tinh thaàn nhöng cuõng khoâng maát ñi y

b) Nhö

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 146 − Hoa caùi Sao naøy chæ söï khao khaùt tình aùi, söï thích thuù ñöôïc ngöôøi khaùc phaùi chuù yù vaø yeâu ñöông, söï treâu côït ñeå cho beân kai phaûi cheát meâ, cheát meät vì yeâu ñöông. Sao naøy höôùng ngoaïi, töùc laø nhaèm thu huùt tình yeâu keû khaùc ñoái vôùi mình nhieàu hôn laø ban boá tình yeâu cuûa mình cho keû khaùc.

tính thích xa hoa, loäng laãy ñeå coù moät beà ngoaøi ñaøi caùc, sang troïng, quyeán ruõ. Töø ñoù

khoâng töï nhieân, ñoâi khi loá bòch (kieåu nhö nhöõng ñaøn baø trong haøi kòch Les

soáng neáp ng tieán nh Aâu, Myõ töø loái aên maëc, uoán toùc, sinh hoaït (nghe nhaïc môùi, hippy, theo moát

Sao Hoa Caùi ñöôïc theå hieän qua caùc hình thaù sau:

Söï chögn dieän, coù khuynh höùông laøm daùng, eùp xaùc ñeå laøm ñeïp, taäp theå duïc thaåm myõ, döï thi hoa haäu, taøi töû, söûa saéc ñeïp, xöùc nöôùc hoa ñeå loâi cuoán söï chuù yù cuûa ngöôøi khaùc baèng nhan saéc, muøi thôm, aùo môùi, son laï.

Söï kieåu caùch trong boä ñieäu (geste), töø loái nhìn, caùch líeâc cho ñeán neát ñi, ñöùng, ngoài, naèm: trong ngoân ngöõ (paroleù), töø caùch noùi vaên chöông boùng baåy, duyeân daùng, dí doûm cho ñeán gioïng noùi uoán löôõi, söûa gioïng, laém khi Preùcieuses Ridicules cuûa Molìere).

Söï ham chuoäng caùc loaïi thôøi trang theo caùi gì môùi (snobis-me) trong xaõ hoäi, ñua ñoøi ñôøi soá boä vaên mi môùi, ñoùng phim, keát baïn vôùi nhoùm tieán boä, kieåu nhu CTV, ngay caû vieäc ña phu, ña theâ nhö kieåu minh tinh maøn baïc Aâu Myõ).

Nhöõng hình thaùi ñoù ñeàu nhaèm thu huùt aùi tình hay ñeå töï quaûng caùo vaøo duïng ñích coù ít nhieàu haøm yù aùi tình.

− Hoàng Loan Sa naøy thöôøo ng ñöôïc nhieàu ngöôøi ñoàng hoaù vôùi Ñaøo Hoa, nhöng yø thaät coù khaùc bieät ít nhieàu vôùi sao Ñaøo. Hoàng Loan chæ moät loaïi aùi tình töông ñoái coù neát haïnh hôn. Trong khi sao Ñaøo noùi leân söï thu huùt baèng nhan saéc beà ngoaøi, thì sao Hoàng chuû yeáu chæ söï quyeán ruõ do ñöùc tính beân trong. Yù nghóa cuûa Hoàng Loan laø kheùo leùo chan tay, kheùo leùo ngoâna ngöõ, kheùo leùo veà daùng ñieäu töùc laø nhöõng neùt duyeân veà coâng, dung vaø ngoân. Caùi khaû aùi cuûa Hoàng Loan baét nguoàn töø caùc ñöùc tính höôùng noäi, neát haïnh, do ñoù sao Hoàng ít khuynh höôùng sa ñoaï hôn sao Ñaøo, duø caû 2 ñeàu coù haáp löïc raát maïnh veà aùi tình.

− Vaên xöông, Vaên Khuùc Xöông, Khuùc khoâng coù yù nghóa daâm ñaõng tröïc tieáp. Yù nghóa chính cuûa Xöông, Khuùc laø taâm hoàn vaên

öông Khuùc raát ña tình, raát giaøu tình caûm, deã caûm xuù, tieáp aän vaø ti tình caûm raát maïnh: ñoù laø taâm hoàn cuûa thi nhaân, ngheä só, cuûa nöõ giôùi. Tình caûm

taâm hoàn laõng maïn (ame romanitique). Hình thaùi cuûa neát laõng

ïng.

chöông myõ thuaät, baét nguoàn töø nhöõng naêng khieáu baåm sinh veà aâm nhaïc, ngheä thuaät, thi ca. Nhöng, treân phöông dieän tình caûm, ngöøôi coù X nh eáp phaùt phong phuù ñoù laø moät yeáu toá cuûa moät maïn ñöôïc theå hieän qua:

Söï nhaïy caûm (sentimetal), deã vui, deã buoàn, deã giaän, toùm laïi deã xuùc ñoäng.

Söï mô moäng ñeå thoûa maõn nhu caàu tình caûm quaù doài daøo maø thöïc teá khoâng cung caáp ñuû. Ñôøi soáng noäi taâm cuûa ngöôøi coù Xöông Khuùc voâ cuøng phong phuù vì tình caûm naøy ñi lieàn vôùi trí giaøu töôûng töô

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 147 Söï keå leå, tieáp phaùt tình caûm qua thô, vaên, ca, nhaïc, ngheä thuaät, kòch tröôøng (lyrisme).

Kh ôùng thieân veà caùi toâi raát maïnh (uynh hö eùgocetrique). Chính neùt laõng maïn naøy laø ñoäng löïc cuûa yù nghóa tình töù, laû lôi, hoa nguyeät, nhöng thöôøng naëng veà tinh thaàn hôn laø vaät chaát.

− Thaùi aâm Thaùi Aâm chæ söï höõu duyeân, höõu tình vaø ña tình: ñoù laø nhöõng ngöôøi soáng, lyù luaän vaø haønh söû theo

nh caûm. Gioáng nhö Xöông Khuùc, Thuùc Aâm laø sao cuûa vaên só, thi só, cuûa taâm hoàn ñaøn baø, bieåu hieän tì döôùi nhieàu hình thaùi:

− Tính laõng maïn (romantique) Khuynh höôùng boäc loä tình caûm (lyrisme) rieâng tö trong lôøi noùi hay thi vaên cuûa phaùi vaên ngheä só laõng maïn.

Sö ng vieãn voângï mô moä (utopie), khoâng töôûng, aûo töôûng, khoâng thöïc teá.

vaø tinh thaàn cuûa tình duïc khoâng bao haøm söï ñoái

, dieãn xuaát haàu heát hình thaùi vaø khuynh höôùng yeâu ñöông. ôø söï ph aùn Töû-Vi seõ uaån khuùc, teá nhò vaø cuï theå hôn.

Tình duïc, tình töù, coù theå ñeán choã daâm ñaõng (eùrotisme), neáu haõm ñòa, yù nghóa sau ñaây roõ reät hôn.

Nhö ñaõ trình baøy, söï phaân bieät 2 khía caïnh theå xaùc choïi veà baûn chaát, maø bao haøm söï khaùc bieät veà möùc ñoä vaø hình thaùi. Nhöõng so Rieâu, Thai,Tham, Moäc, Ñaøo ñeàu coù tính tình daâm ñaõng. Ngöôïc laïi, caùc sao Caùi, Hoàng, Xöông, Khuùc, Thaùi Aâm khoâng haån chæ daâm ñaõng veà maët tinh thaàn hay tình caûm maø thoâi. Neáu caû 2 hoäi chieáu thì yù nghóa theâm maïnh, hình thaùi theâm phong phuù. Söï phaân bieät treân chæ nhaèm chöùng toû raèng, trong khoa Töû-Vi, quan nieäm aùi tình raát sung tuùc vaø tinh vi Nh aân bieät ñoù, vieäc giaûi ño

2. – Nhöõng sao tình duïc rieâng cho nöõ phaùi

Coù theå noùi haàu heát chính tinh haõm ñòa ñeàu coù dö aâm tình duïc ñoái vôùi phaùi nöõ. Trong khi ñoù, ñôùi vôùi nam giôùi, yù nghóa naøy laïi khoâng ñöôïc ñeà caäp. Tình duïc cuûa nöõ giôùi ñöôïc caùc nhaø saùng laäp Töû-Vi ñem ra moå xeû khaù caën keõ: coù raât nhieàu boä sao ñöôïc ñaët ra ñeå dieãn taû neùt daâm, hình thaùi cuûa tình duïc phuï nöõ, khieán cho ai cuõng nghó raèng khoa Töû-Vi raát khaéc nghieät vôùi ñaøn baø vaø ñaõ ñaùnh giaù neát

h cuûa ña quan khaû oá. Ñaây haún laø moät quan nieäm thieân leäch cuûa khoa Töû-Vi,

am chæ ñöôïc

Hoa ngaøy tröôùc. Traàn Ñoaøn, ngöôøi saùng laäp ra Töû-Vi, tuy laø moät ñaïo só, nhöng cuõng

lieät keâ döôùi ñaây.

a) Sao ñôn thuû

tin øn baø theo moät nhaõn vì ñöùng veà maët tình duïc maø xeùt, giöõa 2 phaùi, chöa haún coù söï hôn keùm roõ reät. Nhö theá, khoâng coù lyù do gì laïi ñi phaân tích sinh lyù cuûa phuï nöõ baèng kính hieån vi, trong khi neát tình cuûa phaùi n ñeà caäp toång quaùt vaø bao dung. Duø sao, söï kyø thò ñoù phaûn aûnh quan nieäm khinh nöõ voán aên saâu trong vaên hoaù Trung khoâng ruõ boû ñöôïc quan nieäm daønh cho phaùi nam ñoäc quyeàn pheâ phaùn vaán ñeà sinhlyù cuûa phuï nöõ veà maët con ngöôøi vaø veõ maët ñaïo ñöùc. Thaønh thöû, oâng ñaët ñeå quaù nhieàu boä sao tình duïc daønh cho nöõ giôùi coù theå ñöôïc

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 148 − Cö moân haõm ñòa Nhieàu taùc giaû ghi nhaän sao naøy coù nhieàu nghóa daâm ñaõng neáu ñoùng ôû Meänh, Thaân cuûa nöõ soá. Kyø thaät, saonaøy khoâng maáy gì coù nghóa ñ öï Moân haõm ñòa chæ moät taâm traïng baát maõn noùi chung chôù khoâng nhaât thieát baát maõn veà si oân haõm ñòa coù theå gaëp nhieàu ngang traùi, nhöng khoâng haún laø phaûi daâm ñaõng. Vaán ñeà coù leõ caàn xeùt laïi.

− Hoaû tinh, Linh ti

où moät caùch tröïc tieáp. C nh lyù. Nöõ soá coù Cöï M

nh haõm ñòa

Khuynh höôùng sinh lyù cuûa H döôùi hình thaùi tieàm thöùc: naèm mô thaáy yeâu ñöông.

oûa, Linh haõm ñòa theå hieän

− Thieân khoâng ôû Meänh Traàn Ñoaøn, taùc giaû khoa Töû-Vi raát khaúng ñònh ñoái vôùi tröôøng hôïp Thieân khoâng ñoùng ôû cung Meänh

laø haïng ca kyõ, tì thieáp laêng loaøn. cuûa nöõ soá. Oâng cho laø ngöôøi daâm tieän, suoát ñôøi bò aùch gioù traêng

b) Sao hoäi hoïp

Nhöõng boä sao döôùi ñaây neáu ñoàng cung hay chính chieáu thì yù nghóa sinh lyù roõ raøng hôn.

− Lieâm Trinh, Tham Lang ôû Tyù, Hôïi Lieâm laø sao Ñaøo Hoa thöù hai trong khoa Töû-Vi. Tham laø sao taïi sao maïnh. Söï hoäi tuï ñoù laïi ôû 2 cung Tî vaø Hôïi, nôi caû 2 sao ñeàu haõm ñòa, caøng baât lôïi cho phuï nöõ: ñoù laø nhöõng gaùi laàu xanh khaû höõu.

− Thieân löông, Thieân ñoàng ôû Tî, Hôïi Löông, Ñoàng ôû Hôïi, Tî noùi leân tính phoùng tuùng, ham chôi cuûa phuï nöõ (cuõng nhö cuûa nam giôùi).

− Thieân löông, Thieân maõ ôû Tî, Hôïi. Cu hö treân. Põng coù yù nghóa n huï nöõ coù soá naøy hay thay ñoåi baïn trai, hay caëp beø keát baïn vôùi trai du hí du thöïc.

− Thaùi Aâm haõm, Ñaø la Yù nghóa cuûa Thaùi Aâm haõm ñaõ ñöôïc trình baøy ôû ñoïan treân. Thaùi Aâm haõm ñòa gaëp Ñaø La laø ngöøôi ñam meâ saéc duïc, nam cuõng nhö nöõ. Nhöng vò Thaùi Aâm chæ phuï nöõ, gaëp vò trí haõm ñòa vaø cuøng vôùi Ñaø La neâu yù nghóa tình duïc tröïc tieáp hôn Ñaø La ôû ñaây ví nhö moät söï baát haïnh trong tình tröôøng.

− Thieân ñoàng, Thieân rieâu Th ï chôi bôøi coøn Thieân Ñoànieân Rieâu chæ sö g chæ söï thay ñoåi. Nöõ soá coù Ñoàng, Rieâu laø ngöôøi khoâng chung tình, thöôøng thay ñoåi tình nhaân, vaø neáu coù choàng thì cuõng ngoaïi tình.

− Tham Lang, Ñaïi, Tieåu hao Tham Lang laø sao daâm duïc. Ñaïi Tieåu hao chæ söï thay ñoåi (gioáng nhö Thieân Ñoàng). Yù nghóa gioáng

ngoaøi ñoan chính, nhög beân trong raát noàng où phaûi baûo

nhö boä sao Ñoàng Rieâu. Taùc giaû Thaùi Thöù Lang cho raèng nöõ soá naøo coù boä sao naøy coù moái tình thaàm kín, ñöôïc giaáu dieám kyõ, khoâng boäc loä: ñaây coù theå laø beà nhieät, chæ phaïm daâm khi coù cô hoäi, hoaëc laø ngöôøi ñeo ñuoåi moät laàn 2 moái tình trong ñ maät moät moái.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 149 Duø coù hình thaùi naøo, ñaây cuõng laø moät tröôøng hôïp ngoaïi tình hay song tình.

− Tham Lang, Phaù quaân Phaù Quaân chæ söï haùo taùn phu theâ, söï ñoå vôõ veà gia ñaïo. Ñi vôùi Tham Lang, ngöôøi phuï nöõ naøy vì tham duïc, neân bò lieân luïy vôùi gia ñình.

− Tham Lang, Thaát saùt haõm ñòa Thoâng thöôøng caùc voõ tinh ñeàu khoâng hôïp vôùi phuï nöõ.

Ne ñòa, thì ngáu voõ tinh haõm hieäp chöôùng veà aùi tình khoù traùnh khoûi, ñoù laø tröøông hôïp cuûa boä sao Tham, Saùt. Vaõ chaêng, nöõ soá coù Tham, Saùt ôû Daàn hay Thaân, laø ngöôøi baïc tình, môùi chuoäng cuõ vong.

− Thieân cô, Xöông, Khuùc Xöông Khuùc laø sao ña tình. Thieân Cô laø sö möu trí, gian xaûo. Nhöng soá Phuùc, Meänh, Thaân xaáu gaëp boä sao naøy raát tham daâm. Neáu ñi theâm vôùi Thieân Rieâu hay Thai thì raát cuoàng nhieät vaø laêng loaøn. Ñôøi soáng sinh lyù quaù maïnh thöôøng mang laïi nhieàu saéc thaùi beänh hoaïn, cuï theå laø beânh taâm sinh lyù, ñoâi khi ñöôïc boäc loä qua daâm thö kieåu nhö Hoà Xuaân Höông.

− Lang, Ñaøo HoaTham Boä sao naøy ñoàng nghóa vôùi boä Lieâm Trinh ôû Tî Hôïi: ñoù laø caùch ñieån hình nhaát cuû ngöôøi hoàng nhan ña truaân, hoaëc cuûa gaùi giang hoà, cuûa phuï nöõ chuû ñoäng cöôùi choàng.

− Moäc duïc, Hoa caùi, Baïch hoå Ba sao naøy keát hôïp chæ ngöôøi phuï nöõ cuoàng daâm, tính daâm aên saâu vaøo maùu huyeát, thay ñoåi nhaân tình nhö xieâm y.

Neáu nhöõng boä sao keå treân ñi chung vôùi moät hoaëc nhieàu sao tình duïc chung cho 2 phaùi thì yù nghóa sinh lyù roõ raøng vaø chaéc chaén hôn, ñoàng thôøi cöôøng ñoä tình duïc ñöôïc gia taêng.

Traùi laïi, neáu ñi keøm vôùi saùt tinh, hung tinh, aùm tinh nhö Khoâng, Kieáp, Ñaø, Hoûa, Linh, Kî … thì aùi h seõ gaëp nhieàu gang traùi, nghòch caûnh lôùn.

Neáu ñi lieàn vôùi caùc sao chæ veà may maén, chæ söï phong phuù nhö Ñeá Vöông, Traønh Sinh, Thanh Long, Thieân Hyû, thì cô hoäi caøng nhieàu vaø caøng thuaän tieän cho söï thoûa maõn duïc tình.

tìn oan nghieät, n

C. VÒ TRÍ CAÙC SAO TÌNH DUÏC

Caùc sao tình duïc aùp duïng chung cho caû nam nöõ keå ôû phaàn treân coù ñuû yù nghóa lieät keâ neáu ñoùng hay chieáu vaøo Meänh, cung Thaân, mieãn laø khoâng gaëp sao khaéc cheá.

Coù nhöõng vò trí khaùc ñaùng löu yù laø cung Noâ, cung Phu Theâ, cung Taät vaø cung Phuùc.

1. – Sao tình duïc ôû cung Noâ

Cu ïng ngöôøi: bng Noâ chæ 4 ha aïn beø, toâi tôù, ngöôøi döôùi quyeàn vaø tình nhaân. Treân phöông dieän aùi tình, phaûi theâm raèng 4 haïng ngöôøi treân thuoäc phaùi khaùc. Neáu laø nam soá thì 4 haïng ngöôøi treân laø nöõ. Neáu laø nöõ soá thì 4 haïng ngöôøi treân thuoäc phaùi nam.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 150 Neáu khoâng sao tình duïc aùp duïng chung cho 2 phaùi maø ñoùng ôû Noâ thì nhöõng moái tình ngoaïi hoân ñoù

eänh, cung Thaân, ñieàu ñoù khoâng haún coù nghóa laø con aát hieän ôû cung Noâ, neát sa ñoaï coøn teä haïi hôn. Qua cung

â duïc, phaåm tính con ngöôøi theå hieän raát roõ raøng. Chí coù ngoaïi leä khi coù sao

c h duïc coù theå bao haøm nhieàu yù nghóa, caàn ñöôïc choïn loïc:

tham daâm, coù cuoäc soáng sinh lyù doài daøo.

g coù 2, 3 ñôøi lieân tieáp.

y y chieáu maø xeùt ñoaùn caån thaän. Trong tröôøng hôïp Thaân cö Phu (hay Theâ) thì nhöõng neát, nhöõng caùch noùi treân coù theå lieân quan ñeán 1 trong 2 ngöôøi. Ví duï nhöõng nöõ soá coù

3. – Sao tình duïc ôû cung Taät

lieân quan ñeán 4 haïng ngöôøi naøy. Coù theå khoâng nhaát thieát lieân quan caû 4. Trong tröôøng hôïp naøy, yù nghóa daâm ñaõng cuûa ñöông soá raát roõ raøng. Ñoù laø nhöõng moái tình lang chaï, böøa baõi khoâng phaân bieät giai caáp, ñoái töôïng, kieåu nhö chuû laáy tôù, thaày laáy troø, chuû nhaân laáy coâng nhaân hay ngöôïc laïi.

Do ñoù, neáu caùc sao tình duïc thoaùt khoûi cung M ngöôøi ñoù ñoan chính. Neáu caùc sao naøy xu No, trong caùc sao tình khaéc cheá ôû Meänh maø thoâi.

2. – Sao tình duïc ôû cung Phu, Theâ

ÔÛ ung Phu, Theâ, so tìn

− Hoaëc vôï hoaëc choàng laø ngöôøi nhieàu duïc tính, − Hoaëc vôï hoaëc choàng coù ngoaïi tình. − Hoaëc vôï hoaëc choàn − Hoaëc vôï hoaëc choàng coù theå ñeïp hoaëc duyeân daùng, höõu tình, chôù khoâng haún phaûi daâm oâ, ngoaïi tình hay ña phu, ña theâ.

Tu ø theo loaïi sao, toïa thuû ha

Thaân ôû Phu coù Ñoàng ôû Rieâu (ngoaïi tình) thì söï kieän naøy coù theå hoaëc lieân quan ñeán chính hoï, hoaëc lieân quan ñeán ngöôøi choàng. Muoán quyeát ñoaùn, phaûi xem theâm soá cuûa ngöøôi kia cho aét chaéc.

Cung naøy chæ söùc khoûa noùi chung, beänh taät hoïa noùi rieâng. Rieâng veà beänh hoïa, neáu coù nhieàu sao tình duïc ôû cung taät, thì ñieàu ñoù giaùn tieáp noùi leân xu höôùng ña duïc cuûa ñöông soá. Cuï theå laø nhöõng beânh hoïa ñoù lieân quan ñeán sinh lyù, tình duïc, boä phaän sinh duïc. Veà ñieåm naøy, xin coi chöông noùi veà caùch beänh.

4. – Sao tình duïc ôû cung Phuùc

Cung Phuùc töôïng tröng cho doøng hoï, gia ñình maø 2 töôïng tröng cho mình. Vì vaäy, tình duïc ôû Phuùc

ng cuõng coù k ng söï maø thoâi, doøng hoï, gia ñình khoâng bò aûnh

uan phaûi söûng soát tröùôc caùi ñoäng löïc sinh lyù quaù ö maïnh meõ cuûa con ngöôøi. Nghi vaán ñöôïc neâu leân laø khoâng leõ ngöôøi naøo cuõng daâm ñaõng? Thaät söï, caùc sao daùm khoâng chöøa moät ai,

töông ñoái keùm roõ reät.

Thoâng thöôøng, coù theå keát luaän moät söï daâm ñaõng di truyeàn trong doøng hoï, thöôøng coù aûnh höôûng nhieàu ñeán phaùi nöõ trong gia ñình.

Nhö hi vaán ñeà ñoù chæ lieân heä ñkeán ñöô höôûng. Chæ coù theå quyeát ñoaùn aûnh höôûng naøy khi thaáy sao tình duïc ñoùng ôû cung Phuï hay cung Baøo. Duø sao, vaán ñeà khoâng roõ raøng laém, caàn ñöôïc cöùu xeùt kyõ löôõng.

Nhìn qua soá löôïng caùc sao tình duïc, söï hoäi tuï, söï phoái chieáu vaø nhöõng vò trí aûnh höôûng, ta thaáy trong baát cöù laù soá naøo, cuõng coù ít nhieàu neùt, ñaäm hoaëc lôït, cuûa ñaëc tính daâm ñaõng. Ñieàu naøy khieán cho ngöôøi baøng q

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 151 keå caû trong laù soá cuûa nhöõng ngöôøi thu haønh. Ñoù laø moät yeáu toá cuûa con ngöôøi. Tính neát ñoù khoù loøng taän dieät vì noù aên saâu vaøo baûn theá (nature) vaø laø moät baûn naêng (indtinet) cuûa con ngöôøi. Ñaïo ñöùc, dö luaän hay phaùp luaät haàu nhö chæ kìm cheá noù moät phaàn vaø vaøo moät giai ñoaïn naøo maø thoâi. Thieáu sinh lyù, con ngöôøi nhö thieáu moät yeáu toá nhaân baûn. Khoa Töû-Vi, khi ñaët ñeå nhieàu daâm tinh, ñaõ toû ra thöïc

eãn trong quan nieäm veà con ngöôøi. Duø sao, cuõng phaûi coâng nhaän raèng khoa Töû-Vi, tuy haøo phoùng ñeå khaù nhieàu sao khaéc cheá duïc tình.

NHÖÕNG SAO KHAÉC CHEÁ TÌNH DUÏC

ti treân caùc sao tình duïc, cuõng coù ñaët

D.

Caàn löu yù raèng, khi tình duïc bò caùc sao döôùi ñaây khaéc cheá, ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø ngöôøi ñoù ñaõ dieät duïc theo kieåu moät nhaø tu maø chæ coù nghó duïc bò khaéc cheá do naèm trong giôùi haïn bình thöôøng cuûa con ngöôøi vaø trong phaïm vi ñaïo ñöùc toái thieåu cuûa xaõ hoäi.

− Töû-Vi, Thieân phuû, Thaùi döông

a laø tình

saùng suûa

Ba sao naøy cheá gæm tình duïc raát maïnh, töôïng tröng cho söï ngay thaúng, söï ñoan chính, söï trung haäu, tieát thaùo. Ba sao naøy quaân bình ñöôïc ca ìm cheá ñöôïc söï sa ngaõ ñeán möùc ñoä ñaùng keå. Ba sao naøy haàu nhö coù taùc duïng khaéc cheá ngang nhau.

− Aâm quang, Thieân quyù

ùc sao tình duïc, k

Hai sao naøy chæ phaåm haïnh, ñöùc tính chung thuûy, saét son, tín nghóa, trung thaønh. Treân phöông dieän aùi tình. Quan quyù khoâng aê oâng phoâi pha phuï baïc. Do ñoù, 2 sao naøy tieát giaûm raát nhieàu yù nghóa traêng hoa cuûa caùc sao tình duïc.

− Thieân hình

n ôû hai loøng, khoâng coù môùi nôù cuõ, kh

Sao naøy coù yù nghóa chính tröïc, ngay thaúng. Trong neát tình Thieân Hình chính chuyeân, möïc thöôùc, coù yù chí ñeà khaùng caùc loaïi caùm doã cuûa aùi tình. Neáu Quang Quyù cheá giaûm caùc daâm tinh baèng phaåm haïnh thì Thieân hình cheá giaûm baèng nghò löïc vaø lyù trí.

− Long ñöùc, Nguyeät ñöùc, Phuùc ñöùc, Thieân ñöùc Boán sao naøy goïi chung laø Töù Ñöùc, töôïng tröng cho söï trong saïch, yù thöùc ñaïo ñöùc trong vaán ñeà aùi tình. Ñaïo ñöùc naøy laø ñoäng löïc kìm cheá neát sa ñoaï.

g, taùc duïng cuûa Töù Ñöùc chæ ñuû ñeå Tuy nhieân caàn hoäi ñuû 4 ñöùc thì hieäu löïc môùi ñuû maïnh. Nhìn chun giaûm caùc sao tình duïc taàm thöôøng, töông ñoái voâ hieäu ñoái vôùi nhöõng daâm tinh haïng naëng.

− Hoaù kî Ñoàng cung vôùi Lieâm, Tham, Hoaù Kî, coù theå ñöôïc caùi xaáu cuûa Lieâm, Tham noùi chung, vaø töø ñoù cheá caû tình duïc maïnh meõ cuûa Lieâm, Tham noùi rieâng

Quang Quyù, Hình vaø Töù Ñöùc kìm cheá tình duïc baèng ñöùc haïnh, yù chí vaø luaân lyù. Coù loaïi sao khaùc laøm chaäm phaùt xu höôùng sa ñoaï nhö Loäc, Toàn, cuõng nhö coù loaïi sao laøm maát cô hoäi phaùt huy neát tính nhö Tuaàn, Trieät.

− Loäc toàn

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 152 Loäc Toàn chæ söï chaäm phaùt tình yeâu, söï phaùt huy coù chöøng möïc cuûa sinh lyù, ñoàng thôøi cuõng coù nghóa coâ ñoäc tröôùc tình yeâu. Ñi vôùi Loäc Toàn, caùc daâm tinh khoù chi phoái, chaäm aûnh höôûng. Nhöng, Loäc Toàn hoâng hoaøn toaøn coù nghóa ñoan chính: sao ngaøy chæ laø caùi thaéng taïm thôøi tröôùc aùi tình, söï keùn choïn aùi tình, töø ñoù coù nghóa chöøng möïc vaø töï cheá. Söï chöøng möïc, söï deø daët vaø söï töï cheá ñoù thöôøng baét nguoàn töø söï khoù tính cuûa Loäc Toàn. Loäc Toàn laø ngöôøi keùn yeâu, khoù khaên trong aùi tình, chæ yeâu nhöõng ñoái töôïng choïn loïc vaø coù nhieàu tính toùan trng tình aùi, khoâng böøa baõi nhö Tham Lang, Ñaøo Hoa, Thieân Rieâu. Ngöôøi coù Loäc Toàn ít yeâu baèng quaû tim vaø theå xaùc, maø thöôøng yeâu baèng boä oùc vaø lyù trí. Nhöõng moái tình khoâng ñuùng tieâu chuaån thì Loäc Toàn töï cheá vaø deø daët.

− Trieät, Tuaàn Trieät, Tuaàn cheá khaéc tinh neát daâm ñaõng khaù maïnh. Sao trieät coù hieäu löïc maïnh hôn sao Tuaàn, maëc

Ñaây laø

ù laø caùc tröôøng hôïp gaùi giaø, trai muoän.

duø chæ aûnh höôûng maïnh moät thôøi gian maø thoâi. Ñi vôùi soa Trieät, caùc daâm tinh haàu nhö maát heát yù nghóa, khoâng theå chi phoái hay aûnh höôûng. Traùi laïi, ñi vôùi sao Tuaàn, caùc daâm tinh vaãn coøn chi phoái con ngöôøi moät caùch töông ñoái vöøa phaûi suoát ñôøi.

Tuaàn, Trieät töôïng trung cho nhöõng söï ngaên trôû töø beân ngoaøi. Tình duïc bò Tuaàn, Trieät seõ thieáu sô hoäi boäc phaùt töï do, bò kìm toûa trong tieàm thöùc, trong tö töôûng, khoâng bieåu loä baèng haønh ñoäng. tröôøng hôïp tình duïc thieáu moâi tröôøng thuaän lôïi, bò ngaên trôû, gaëp ngang traùi, bò caïnh tranh, gaëp thaát baïi. Veà maët phaân taâm hoïc, ñaây laø loaïi tình duïc bò doàn eùp (amour refouleù). Tuaàn, Trieät laø böùc töôøng thaønh giam haõm tình duïc trong tröôøng hôïp naøy.

Maët khaùc, gaëp Tuaàn, Trieät, caùc sao tình duïc seõ coù nghóa laø voâ duyeân, lôõ thì, caùi duyeân khoâng coù ai bieát ñeán, khoâng coù ñieàu kieän ñeå trôû thaønh aùi tình. Ño

Vaàn ñeà laø caùc daâm tình gaëp Tuaàn, Trieät coù ban cho ñöông soá söï ñoan chính naøo hay khoâng? Thaät söï, baøi toaùn naøy khoâng theå coù ñaùp soá cuï theå. Noù leä thuoäc cöôøng ñoä cuûa sao tình duïc bò ngaên trôû. Coù ngöôøi cho raèng trong tröôøng hôïp ñoù, ñöông soá khoâng coøn sa ñoaï, khaû dó trôû thaønh chính tröïc. Toát nhaát laø phaûi xem xeùt töøng laù soá môùi quyeát ñoaùn ñöôïc.

E. – NHÖÕNG YEÁU TOÁ KHAÙC CHI PHOÁI TÌNH DUÏC

1. – Yeáu toá xaõ hoäi

Ngoøai caùc sao tieát cheá tình duïc, coøn coù nhöõng tieát cheá khaùc töø hoaøn caûnh xaõ hoäi maø ra. Vieäc ñaùnh giaù tình duïc con ngöôøi phaûi quan taâm ñeán quan nieäm ñaïo ñöùc cuûa xaõ hoäi ñöông thôøi ñoái vôùi vaán ñeà

h lyù con ngöôøi phaûi bò kìm cheá ít nhieàu. Do ñoù, caùc sao tình duïc chæ aûnh höôûng moät

ïc laïi, trong xaõ hoäi vaên minh sa ñoaï, tình duïc ñöôïc con ngöôøi chaâm cheá vaø thoûa maõn, quan

caûnh xaõ hoäi raát nhieàu.

sinh lyù cuûa caû 2 phaùi. Trong xaõ hoäi naëng nho phong, “nam nöõ thuï thuï baát thaân”, vieäc trai gaùi bò coi laø khaû oá. Dö luaän vaø ñaïo ñöùc cuûa xaõ hoäi laøm cho caùc xu höôùng tình duïc caù nhaân khoù thi thoá töï do. Baûn naêng sin caùch tieàm taøng, kín ñaùo. Caùc sao trôï tinh cuõng bò giaûm hieäu löïc nhieàu. Traùi laïi, nhöõng sao khaéc cheá tình duïc laïi mang theâm trong khung caûnh ñaïo ñöùc xaõ hoäi thôøi ñoù.

Ngöô nieäm sinh lyù cuûa 2 phaùi khoâng coøn khe khaét leä thuoäc ñaïo ñöùc, thì caùc sao daâm vaø trôï tình nhaât ñònh boäc phaùt theo baûn naêng con ngöôøi. Baáy giôø khaéc cheá duïc tình laïi phaûi thoaùi lui tröôùc daâm tinh. Thaønh thöû, aûnh höôûng cuûa caùc sao trong khoa Töû-Vi leä thuoäc vaøo hoaøn

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 153 2. - Yeáu toá thôøi gian

Nhöõng tieát cheá do hoaøn caûnh xaõ hoäi, caùc sao tình duïc coøn bò haïn cheá bôûi yeáu toá thôøi gian. Nhöõng g trong thôøi kyø con ngöôøi coøn khoûe. Caøng

phaûi soáng laïi ñeå phuï vuï baûn naêng cuûa mình.

aû vieäc aên nhaäu treân beânh taät vaø taøi saûn

sao daâm keå treân, duø coù maïnh theá maáy, cuõng chæ aûnh höôûn veà giaø, hieäu löïc noù phaûi giaûm theo ñaø xuoáng doác cuûa sinh löïc moãi ngöôøi. Sao tình duïc, cuõng nhö caùc sao khaùc, cuõng coù ñôøi soáng cuûa noù, coù khi thònh coù luùc suy. Bieát ñöïôc leõ thònh suy huyû dieät naøy, thöùc giaû khoâng neân eùp moät sao ñaõ cheát roài



Chöông naêm

Caùch aên nhaäu

Nhöõng sao aên nhaäu

 Caùch aên nhaäu trong khoa Töû-Vi  Nhöõng sao aên nhaäu  Haäu qu

A. – CAÙCH AÊN NHAÄU TRONG KHOA TÖÛ-VI

Ngöôøi Trung Hoa raát thích aên nhaäu, maëc duø, löông thöïc Trung Hoa khoâng doài daøo, nhöng cao löông

laï kyø. Nhöõng ngöôøi lòch laõm veà aåm thöïc khoâng bao eáp cuûa Trung Hoa. Ñoà aên cuûa xöù naøy ñöôïc xem nhö moät

õng daønh ra moät soá sao noùi leân caùch aên nhaäu, ñeà cao caùch aên äu, ñöôïc xem n tieân taïo neân laïc thuù cho ngöôøi ñôøi.

ÖÕNG SAO AÊN NHAÄU

myõ vò laïi khoâng thieáu. Vôùi thôøi gian, daân toäc Trung Hoa ñaõ tích luõy ñöôïc moät kho taøng trng ngheä thuaät laøm beáp, khieán cho caùc moùn aên Trung Hoa, vöøa phong phuù, vöøa tinh xaûo, söû duïng taát caû nhöõng gì tieâu thuï ñöôïc ñeå bieán thaønh moùn aên giôø cheâ traùch cuûa caùch aên nhaäu vaø laøm b trong loaïi ñoà aên ñaùng thöôûng thöùc nhaát theá giôùi.

Coù leõ vaøo thôøi ñaïi Traàn Ñoaøn, ngöôøi phaùt minh ra khoa Töû-Vi, xu höôùng aên nhaäu ñoù ñaõ tinh vi laém roài. Cho neân khoa Töû-Vi cuûa oâng cu nha hö töù khoaùi ñaàu

Yù nghóa caùc sao aên nhaäu raát phong phuù vaø suùc tích. Ta coù theå lieät keâ nhöõng sao döôùi ñaây.

B. – NH

Nhöõng sao naøy phaûi ñoùng ôû cung Meänh, cung Thaân hay nhöõng cung chieáu Meänh, chieáu Thaân thì yù nghóa môùi roõ raøng.

− Thieân truø

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 154 Theo nguyeân nghóa, Thieân Truø laø beáp cuûa nhaø vua (cuisine royale). Sao naøy ñieån hình nhaát cho tính

äu. Tính naøy ñöôïc bieåu loä qua hình thaùi ham aên

nhaïy vaø bao töû toát. Söï thích aên vaø haûo aên öôøi bieáu xeùn, môøi aên, môøi nhaäu.

haùo aên, haùo nhaäu. Thieân Truø khoâng phaân bieät aên nhaäu. Coù leõ caû hai vieäc cuøng ñöôïc goùi geùm trong Thieân Truø, maëc duø coù ngöôøi chuyeân veà aên, coù keû chuyeân veà nhaäu. Nhöng thoâng thöôøng aên nhaäu ñi ñoâi vôùi nhau.

Tröùôc heát, Thieân Truø chæ ngöôøi thích aên, thích nha (gormand) hoaëc qua hình thaùi hay aên vaët, hoaëc qu hình thaùi hay aên moùn ngon (gouemet). Cuõng coù theå kieâm caû 3.

Keá ñeán, Thieân Truø chæ tính thaûo aên, thaûo nhaäu, thöôøng môøi baïn beø ñaùnh cheùn, ñoái aåm, cuøng nhau thöôûng thöùc moùn aên moùn nhaäu, laáy aên nhaäu laøm laïc thuù ôû ñôøi.

Sau cuøng, Thieân Truø chæ khaû naêng aên nhaäu raát khoûe, töùc laø söùc aên nhieàu, töûu löôïng cao, coù thoùi quen thi ñaáu töûu löôïng.

Toùm laïi, Thieân Truø bao haøm vò giaùc, khöùu giaùc beùn thöôøng hay ñöa ñeán haäu quaû laø coù loäc ñeå loäc aên, ñöôïc ng

− Hoaù loäc Sao naøy chæ loäc aên, nhöng khoâng coù nghóa aên nhieàu, haûo aên hay thích aên. Yù nghóa ñoäc ñaùo cuûa Hoaù Loäc chæ coù khi ñi cuøng vôùi Thieân Truø. Hai sao naøy hoäi tuï seõ coù theâm yù nghóa saønh aên töùc laø bieát

ên uoáng, laøm cho keû aên trôû neân saønh ñieäu hôn.

thöôûng thöùc moùn aên ngon, bieát caùc moùn aên ngon, hay ñi tìm caùc moùn ngon ñeå aên vaø coù theå töï mình bieán cheá, laøm laáy caùc moùn aên cho ñuùng khaåu vò, toùm laïi laø coù khieáu aên. Vì vaäy, sao Hoaù Loäc laøm taêng theâm phaåm chaát cuûa khoa a

− Taáu thö Ñöùng rieâng sao Taáu Thö khoâng coù nghóa aên uoáng. Sao naøy coù nghóa tinh vi, teá nhò trong moïi caûm giaùc, caûm xuùc, ngoân ngöõ, thaùi ñoä. Neáu ñi chung vôùi Thieân Truø thì ñoàng nghóa vôùi Hoaù Loäc, tieân

tinh vi vaø caàu kyø hôn, át pha troän, gia giaûm caùc muøi, caùc

ñi vôùi thöù röôïu naøo, vôùi gia vò naøo.

Veà uoáng thì ngöôøi coù Thieân Truø, Taáu Thö coù khöùu giaùc raát linh maãn, phaân bieät ñöôïc moät caùch tinh ên, coù theå bieát caùch caát röôïu, tröõ röôïu

nieäm söï teá nhò cuûa aåm thöïc (finess dugoøut). Loái aên cuûa Thieân Truø, Taáu Thö ñoøi hoûi ñaàu beáp phaûi cheá ñuùng coâng thöùc, phaûi coù gia vò, phaûi bie vò thích hôïpl, phaûi bieát moùn aên naøo

vi caùc loaïi röôïu ngon, bieát caùch duøng röôïu cho hôïp vôùi moùn a töông ñoái tinh xaûo.

Nhö vaäy, Taáu Thö ñi vôùi Thieân Truø nhaát laø ngöôøi khoù tính veà aên nhaäu, keùn aên, keùn nhaäu, coù oùc phe bình gaét gao vaø chính xaùc loái aên nhaäu.

− Löïc syõ Sao naøy coù nghóa laø coù söùc khoûe toát, do ñoù giaùn tieáp coù nghóa aên nhaäu, haøm yù raèng ngöôøi coù söùc

− Thieân töôùng

khoûe thì aên maïnh. Ñi chung vôùi Thieân Truø, khaû naêng aên nhaäu seõ vöôït böïc.

Ñaây laø ngöôøi vöøa aên khoûe, vöøa ham aên. Löïc syõ noùi leân cung caùch aên cuûa ngöôøi lao ñoäng: vai u thòt baét, thieáu söï teá nhò, tinh vi cuûaTaáu Thö hay Hoaù Loäc.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 155 Sao naøy chæ söï thích aên ngon maëc ñeïp thoâng thöôøng khoâng noùi leân tæ mæ khieáu aên nhaäu.

− Taêng moân, Baïch Hoå haõm ñòa Ñoái vôùi nam giôùi, 2 sao naøy chæ thoùi nhaäu nhieàu hôn thoùi aên , ñaëc bieät laø neát xaáu cuûa thoùi nhaäu, cuï

ùn, röôïu cheø beâ tha. Ngöôøi coù Tang Hoå ôû Meänh haúng laø ñeä töû

N NHAÄU

theå nhö hay say söa vì nhaäu quaù che cuûa Löu Linh.

C. – HAÄU QUAÛ VIEÄC AÊ

beänh taät veà boä maùy tieâu hoaù, theå hieän qua nhöõng sao döôùi

Coù 2 haäu quaû cuûa vieäc aên nhaäu quaù ñaùng: beänh taät vaø toán hao.

Tröôùc heât aên nhaäu laø nguyeân nhaân cuûa ñaây.

− Thieân Truø Luùc con ngöôøi coøn söùc khoûe, Thieân Truø khoâng coù yù nghóa beänh taät. Neáu coù thì beänh naøy c1o tính

oä maùy tieâu hoaù khoâng ñöôïc laønh maïnh. Beänh Neáu coù theâm hung, saùt tinh thì yù nghóa beänh lyù caøng

caùch giai ñoaïn, cuï theå nhö truùng thöïc vdì boäi thöïc.

Nhöng caøng veà gìa, Thieân Truø khoâng coøn chæ söùc aên, söùc nhaäu nöõa maø chæ nhöõng beänh veà aên nhaäu, cuï theå nhö ñau bao töû, ñau gan, ñau ruoät, toùm laïi b naøy khoâng caàn phaûi coù hung, saùt tinh ñi keøm. chaéc chaén vì beänh taät caøng naëng theâm.

− Thieân ñoàng haõm ñòa Thieân Ñoàng chæ boä maùy tieâu hoaù noùi chug. Ôû vò trí haõm ñòa vaø nhaât laø khi ñi cuøng vôùi Thieân Truø thì Thieân Ñoàng chæ söï truïc traëc trong boä phaän tieâu hoaù.

Thoâng thöôøn, Thieân Ñoàng chæ beänh chuyeàn lao, töùc laø heát bao töû bò beänh thì ñeán gan, maät hay ruoät. Caùc beänh coù tính caùch traàm kha, töông ñoái khoù chöõa, nhaát laø khi gaëp saùt tinh, hung tinh vaø neáu ñoùng ôû cung Taät.

− Ñaïi hao, Tieåu Hao Sao naøy cuõng chæ beänh veà boä maùy tieâu hoaù, ñaëc bieät laø söï truùng thöïc, thoå taû, tieâu chaûy.



Ñoàng thôøi sao naøy coøn chæ moät loaïi beänh kinh nieân, trò khoâng döùt ñoái vôùi nhöõng boä phaän cuûa boä maùy tieâu hoaù.

Ngoaøi ra, Ñaïi, Tieåu hoa cuõng chæ söï toán keùm vì aên nhaäu. Ngöôøi coù Thieân Truø ñi vôùi Song Hao coù bao nhieâu tieàn duøng vaøo vieäc aên, ít khi daønh duïm ñöôïc. Ñaây laø haäu quaû taøi chaùnh cuûa khuynh höôùng aên nhaäu.

Chöông saùu

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 156

Caùch huøng bieän

Nhöõng sao ngoân ngöõ

 Nhöõng sao huøng bieän ñôn thuû.  Nhöõng sao huøng bieän phoái trí.  Khoa noùi vaø khoa vieát.

Khoa Töû-Vi coù khaù nhieàu sao noù leân taøi aêng huøng bieän. Ñeå cho deã tham cöùu, ta chia laøm 2 loaïi: ö n thuû vaø nhöõng sao huøng bieän phoái trí. nh õng sao huøng bieän ñô

A. – NHÖÕNG SAO HUØNG BIEÄN ÑÔN THUÛ

Möùc ñoä huøng bieän giöõa caùc sao chuû veà aên noùi coù theå xeáp theo thöù töï quan troïng sau.

− Löu haø Haønh cuûa Löu Haø laø Thuûy. Chaát cuûa Löu Haø cuõng laø Thuûy vaø laø Thuyû löu ñoäng (fluide). Vì vaäy, cho nghóa boùng Löu Haø chæ söï löu loaùt veà ngoân ngöõ, söï ham thích noùi chuyeän, khaû naêng trình baøy uoâng seû, troâi chaûy, maïch laïc, söï dieãn ñaït tö töôûng phong phuù, khieáu lyù luaän linh maãn, luaän cöù vöõng haéc, hieäu löïc thuyeát phuïc cao. Ñoùng ôû cung Thuûy, Löu Haø coù ñieàu kieän phaùt huy heát caùc ñaëc tính

aùo sö, thuyeát khaùch, öùng cöû vieân tranh cöû, thaày kieän, í chính trò hay só quan taâm lyù chieán taùc ñoäng tinh thaàn. Maët khaùc, ñaây

s c treân. Ñaây laø vdìd sao ñaëc saéc cuûa dieãn giaû, gi ch nh trò gia chuyeân coå voõ cuõng laø sao cuûa ngöôøi ña ngoân, “ñía” (veatile).

− Baïch hoå Sao naøy chæ khaû naêng xeùt ñoaùn vaø lyù luaän gioûi, ñoàng thôøi cuõng chæ naêng khieáu hoaït ñoäng chính trò.

coå voõ, thuùc duïc ñi ñeán

haùch, Löu Haø chuû veà hình thöùc vaø söï phong ph1 a vaø haønh ñoäng cuûa thính giaû.

Caùc ñaëc tính naøy seõ saâu saéc khi Baïch Hoå ñaéc ñòa (Daàn Thaân, Maõo Daäu).

Neáu Löu Haø naëng veà söï löu loaùt ngoân ngöõ nhieàu hôn thì Baïch Hoå döôøng nhö naëng veà söï huøng hoàn vaø khích ñoäng, söùs quyeán ruõ, loâi cuoán thieân haï baèng lôø noùi gaây phaán khôûi, haønh ñoäng. Löu Haø laø ngoân ngöõ troâi chaûy cuûa moät dieãn giaû thöôøng, Baïch Hoå laø ngoân ngöõ cuûa moät dieãn giaû chính trò coù taâm huyeát, coù hoàn, coù khí p cuû tö töôûng treân thaùi ñoä

− Thieân khoác, Thieân Hö Ñac ñòa ôû Tyù Ngoï, Khoùc Hö noë ùi laïi vaên taøi loãi laïc, lôøi noùi ñanh theùp huøng hoàn, cuõng nhö naêng

ø Khoác Hö coù theå laø nhöõng ngöôøi noùi vaén taét, ít noùi, nhöng lôøi noùi laïi thaâm traàm vaø huøng

ngoân ngöõ.

khieáu hoaït ñoäng chính trò. Yù nghóaa naøy cuõng töông töï nhö Baïch Hoå, töùc laø naëng veà phaåm chaát cuûa lôøi noùi hôn laø töø ngöõ, vaên phaùp.

Baïch Hoå va hoàn. Tuy nhieân, tính löu loaùt khoâng baèng ñöôïc Löu Haø.

Neáu haõm ñòa, Khoác Hö laïi chæ söï sai ngoa veà lôøi noùi, söï thieáu chín chaén trong

− Thaùi Tueá

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 157 Ñaây laø sao “mieäng löôõi”, töùc laø lanh lôïi, khoùe moàm, sao noùi nhieàu. Tuy Thaùi Tueá gioáng Löu haø ôû söï phong phuù cuûa ngoân ngöõ, nhöng khoâng chaéc baûo ñaûm raèng noùi hay hoaëc noùi ñuùng. Coù theå noùi

a uû veà söï tranh bieän, lyù luaän, ñoái naïi, coù theå laø ñeå trah thaéng taïm thôøi, khoâng chaéc gì ùc. Ñaây laø ngöôøi noùi nhieàu ñeå löôùt thieân haï hôn laø thaèng söï saâu

laùo.

Th ùi Tueá ch nhöõng luaän cöù ñöa ra ñöôïc chính xa xa, chính xaùc cuûa yù töôûng. Coù theå Thaùi Tueá bao haøm söï nguïy bieän, söï daãn chöùng göôïng eùp. Do ñoù, tieâu chuaån chính chaén trong ngoân ngöõ vaø trong luaän cöù töông ñoái ít ñoái vôùi sao Thaùi Tueá.

− Taáu Thö Sao naøy chæ söï tinh teá, söï khoân kheùo, söï t nhö ngoân ngöõ. Veà maët ngoân ngöõ thuaàn tuùy, Taáu Thö chuû söï kheùo noùi, töùc laø noùi ngoït, nghe loït tai,

eá nhò cuûa moïi naêng khieáu veà maët caûm giaùc, caûm xuùc cuõng

hi phoái ngöôøi h ït, laøm cho thính giaû duø khoâng ñoàng yù cuõng khoâng phaûn ñoái. Ñoù laø söï thanh

khoâng ñuïng chaïm, khoâng mích loøng. Lôøi noùi thì kheùo, gioïng noùi cuõng nheï nhaøng, c ng e baèng söï dòu ngoa nhaõ veà lôøi, veà gioïng, veà tö töôûng. Traùi vôùi Thaùi Tueá coù theå tröïc tieáp laøm maát loøng ngöôøi nghe, sao Taáu Thö raát teá nhò trong vieäc traùnh ñuïng chaïm. Ñaây laø sao raát quí cho moät nhaø ngoaïi giao, theâm baïn bôùt thuø (diplomate).

− Vaên Xöông, Vaên Khuùc Hai sao naøy khoâng tröïc tieáp coù nghóa huøng bieän. Yù nghóa huøng bieän cuûa 2 sao naøy chæ coù tìm caùch

ñeán noãi boäc phaùt ra thi vaên, ngoân ngöõ.

Khuùc chæ veà khoa baûng, vaên hoùa. Do ñoù, söï huøng bieän cuûa Xöông Khuùc khoâng

taâm thoâng thöôøng coù tính caùch chaân thaät: ngöôøi coù Xöông Khuùc töø ñoù, thu huùt ngöôøi khaùc baèng söï thöïc taâm, söï chaân thaønh, söï tha thieát

giaùn tieáp. Noù baét nguoàn töø söï phong phuù cuûa tình caûm. Tình caûm cuûa Xöông Khuùc doài daøo vaø chan chöùa

Ngoaøi ra, Xöông nhöõng do ñoäng löïc noäi taâm thuùc ñaåy maø coøn do söï thuû ñaéc daên hoùa, söï hoïc roäng, bieát nhieàu. Thaønh thöû, ñaëc tính huøng bieän cuûa Xöông Khuùc coù phaàn ñoäc ñaùo hôn caùc sao khaùc ôû choã vöøa baåm sinh, vöøa thuï ñaéc, vöøa do tình caûm phaùt sinh, vöøa do hoïc löïc vun boài.

Moät naêng khieáu huøng bieän töø noäi noùi ra nhöõng ñieàu mình nghó, thöïc tình.

− Hoaù Khoa Saéc thaùi huøng bieän cuûa Hoùa Khoa phaùt sinh thuaàn tuùy töø hoïc vaán maø ra. Hoùa Khoa chuû veà khoa

aên, hoïc vaán cho neân ngöôøi coù Hoùa Khoa coù ñuû yeáu toá ñaëc xuaát cuûa moät lyù thuyeát gia coù nhaõn quan vaán ñeà, coù khaû naêng hieåu bieát vaø trình baøy vaán ñeà moät caùch uyeân

baùc, maïch laïc, heä thoáng, theo ñuùng phöông phaùp sö phaïm. Nhöõng ñöùc tính ñoù laøm cho Hoùa Khoa laø sao cuûa nhöõng haøn laâm hoïc só (acadeùmicien) vaø cuõng chính vì ñoù maø noäi dung vaø hình thöùc cuûa tö töôûng raát thoâng thaùi, cao sieâu, daønh cho thöùc giaû, cho haïnh thính giaû coù hoïc. Thoâng thöôøng, Khoa laø sao cuûa dieãn giaû chuyeân nghieäp (confeùren-cier), confeùrences), cuûa ngöôøi ñieàu khieån hoäi thaûo (direccteur des seùminaires) v.v…

− Cöï Moân

v roäng raõi vaø thaâm saâu veà nhieàu

cuûa giaùo sö hoïc ñöôøng (professeur, maitre de

aéc ñòa, Cöï Moân laø sao huøng bieän, noùi leân caû naêng khieáu nghieân cöùu caùc vaán ñeà chính trò, phaùp lyù cuõng nhö taøi laõnh ñaïo vaø vaän ñoäng quaàn chuùng, thuû ñoaïn toå chöùc vaø hoaït ñoäng. Ñ

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 158 B. – NHÖÕNG SAO HUØNG BIEÄN PHOÁI TRÍ

Taát caû sao treân neáu phoái hôïp vôùi ôû v cung hay chính chieáu hoaëc hôïp chieáu, ñeàu boài boå cho nhau vaø phong phuù hoùa theâm taøi naêng huøng bieän.

− Löu Haø, Baïch Hoå

nhau, ò trí ñoàng

aøi huøng bieän vöøa löu loaùt vöøa huøng hoàn. T

− Löu Haø, Thaùi Tueá Khaû naêng ngoân ngöõ heát söùc doài daøo, noùi hoaøi khoâng döùt, coù theå dieãn thuyeát trong 4, 5 giôø lieàn maø khoâng caïn nguoàn, kieåu nhu Jaureøs, ngöôøi huøng bieän cuûa nöôùc Phaùp coù khaû naêng noùi lieàn 7 tieáng.

− Löu Haø, Taáu Thö Taøi huøng bieän vöøa löu loaùt, vöøa kheùo leùo, ngoït dòu.

Tö töôûng vaø lôøi noùi vöøa phong phuù, vöøa teá nhò, thaâm thuùy.

− Taáu Thö, Hoaù Khoa Taøi huøng bieän vöøa khoân kheùo. Ñaây laø mieäng löôõi cuûa nhöõng nhaø du thuyeát, thuyeát khaùch nhö

, Khoång Minh. Tröông Löông, Tröông Nghi, Toâ Taàn

− Hoaù Khoa, Xöông Khuùc Taøi huøng bieän saéc saûo nhôø vaên hoùa vaø noäi taâm doài daøo, trình baøy maïch laïc, heä thoáng, cao sieâu, chaân thaønh, tha thieát, naëng neà loái thuyeát phuïc baèng tình caûm vaø kieán thöùc thoâng thaùi, daønh cho cöû toïa thöôïng löu trí thöùc, nhaân só baùc hoïc.

− Löu Haø, Taáu Thö, Hoùa Khoa, Xöông Khuùc Ta huøng bieänøi ñaït möùc cao ñoä, coù theå ñeán heä caáp quoác teá, duøng lôøi noùi laøm lay chuyeån laäp tröøông

uoán thính giaû haäu thuaãn thì thính giaû haäu thuaãn.

nh toát ñoàng cung, nhaát ñònh ñaây laø baäc kyø taøi veà huøng bieän, danh löu haäu theá nhôø a goân ngöõ xuaát chuùng naøy. Neáu thieáu chính tinh hieåu ñaït thì aûnh höôûng nhoû hôn, thu heïp

thieân haï, laøm chuû teå ñaùm ñoâng baèng khoa ngoân ngöõ ñaëc saéc, muoán cho thính giaû khoùc thì thính giaû khoùc, muoán thính giaû cöôøi thì thính giaû cöôøi m

Ñaây laø haïng ngöôøi heát söùc lôïi haïi vì lôøi noùi, coù khaû naêng laøm ñaûo loän traät töï cuõ, ñaû phaù hay beânh vöïc laäp tröôøng quoác gia moät caùch thaønh coâng, neáu ñöôïc söû duïng trong laõnh vöïc thöông thuyeát hay tam lyù chieán ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi.

Neáu theâm chính ti ôû t øi naêng n hôn, nhöng naêng khieáu khoâng heà suy giaûm.

C. – KHOA NOÙI VAØ KHOA VIEÁT

Khoa Töû-Vi khoâng coù phaân bieät khoa noùi vaø khoa vieát. Cho neân raát coù theå, caùc sao huøng bieän noùi treân ñi lieàn vôùi khaû naêng vieát vaên troâi chaûy.

Ñaëc bieät laø nhöõng sao chæ khoa baûng nhaát laø so cuûa ngaønh vaên hoùa, luaät hoïc tröïc tieáp chæ khaû naêng vieát nhieàu nhaát.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 159 Ngoaøi ra, coù moät soá sao coù lieân quan ñeán khoa vieát. Ñoù laø Thieân Töôùng chæ buùt möïc, Taáu thö chæ giaáy, Vaên Xöông (vaø coù theå laø caû Vaên Khuùc) chæ saùch vôû. Ñöôïc caùc sao naøy ñi lieàn vôùi caùc sao

o oùa thì ñöông soá coù khaû naêng tröôùc taùc, laøm vaên, laøm thô, vieát baùo, soaïn saùch. Vieäc nhieàu, ít vaø söï ñaéc ñòa vôùi nhöõg sao hoäi tuï.



Chöông baûy

 Caùch gian phi qua caùc sao.

− Quyeån tinh

N PHI TRONG KHOA TÖÛ-VI

kh a baûng, vaên h saùng taùc hay, dôõ coøn tuøy thuoäc söï hoäi tuï

Caùch gian phi

Nhöõng sao gian phi

 Caùch gian phi trong khoa Töû-Vi.  Caùch gian phi qua caùc cung.

− Haõm tinh − Saùt tinh

− Sao trôï hung −

A. – CAÙCH GIA

äy, caùch gian phi keå ra khoù ñoaùn.

ù ù keû gian. Traùi laïi, coù theå noùi coù nhieàu keû gian hôn ngöôøi ngay. Duy

iaûi ñoaùn

Trong khoa Töû-Vi, caùch gian phi, cuõng nhö haàu heát caùch khaùc laø moät caùch toång hôïp. Ñieàu ñoù coù nghóa laø khoâng rieâng bieät moät cung naøo noùi veà caùch naøy, khoâng rieâng sao naøo chæ caùch naøy. Muoán xaùc ñònh caù tính vaø haønh vi gian phi, phaûi xeùt toaøn theå laù soá, keát hôïp raát nhieàu sao, nhieàu caùch roài môùi keát luaän ñöôïc. Vì va

Ly do khoâng phaûi laø ôû ñôøi ít co vì gian phi coù nhieàu hình thaùi phöùc taïp (töø troäm caép, cöôùp cuûa, gieát ngöôøi cho ñeán tham nhuõng, löôøng gaït, hieáp daâm …) vaø baét nguoàn töø nhieàu neùt caù tính aån giaáu (töø baát nhaân, ñoäc aùc, voâ haïnh, xaûo traù cho ñeán thuû ñoaïn, tham lam, ñoá kî, ghen gheùt, ích kyû, hung baïo …) cho neân khoù ñöôïc g cho cuï theå.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 160 Hôn nöõa, caùc sao chæ neát gian hay haønh vi gian xaûo, ñoäc aùc laïi truùng vôùi caùc haõm tinh, saùt tinh, hình

ù gian phi raát phoå caäp, neáu khoâng tìm hieåu thì laø moät sô suaát lôùn. Cho neân, duø bieát nhieàu sai laàm, song cuõng caàn ñöôïc moå xeû ñeå höôùng daãn

oät chæ daáu giuùp tieáp suy dieãn caù tính vaø haønh vi cuûa hoï

g vaø haäu quaû phoái hôïp vôùi nhau khoâng ñeán noãi sai bieät nhieàu. Suy söï phaân bieät 3 ñòa

tinh. Vì theá, caùch gian phi thì deã laãn loän vôùi hoïa caùch, yeåu caùch, haàu caùch. Coù khi ngöôøi gaëp moät soá sao naøo ñoù bò yeåu chôù khoâng gian, coù khi vöøa gian vöøa yeåu, khieán cho vieäc keát luaän khoù loøng xaùc quyeát. Coù theå aùp duïng loái suy luaän töông töï ñeå tìm caùch gian phi, chaúng haïn nhö noùi “baàn cuøng sinh ñaïo taëc”, nhöng treân thöïc teá, khoâng phaûi luùc naøo loái suy luaän naøy cuõng ñuùng, vì coùkhi baàn cuøng maø thanh khieát. Treân laù soá, caùc neát gian deã thaáy nhöng khoâng phaûi laø deã noùi. Vì vaäy, ngöôøi xem soá caàn thaän troïng.

Xet raèng caù tính raèng vieäc cöùu xeùt caùch gian phi bao haøm ngöôøi xem coù ñöôïc moät yù nieäm veà nhöõng baïn beø cuûa mình.

Tröôùc khi ñi vaøo kyõ thuaät, töôûng caàn nhaéc phaùc noäi dung danh töø gian phi ñöôïc guøng ôû ñaây. Gian phi vöøa chæ moät caù tính vöøa chæ caùc haønh vi phaïm vaøo ñaïo ñöùc, tính maïng, taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc chæ vì ñeå thoûa maõn caùc baûn naêng, duïc voïng thaáp heøn cuûa con ngöôøi maát heát yù thöùc coâng bình aùi. Caùc haønh ñoäng naøy thöôøng ñi quaù ñaø cuûa moät ñöôøng loái xöû theá bình thöôøng, thieân veà möu haïi, phaù hoaïi, cöôùp ñoaït, löøa loïc cuûa caûi, tính maïng hay caùc giaù trò cuûa ngöôøi khaùc, hoaëc cuûa xaõ hoäi.

Tính neát vaø haønh ñoäng gian phi nhieàu khi khoâng lieân heä gì ñeán giaøu ngheøo, sang heø, trí thöùc hay ngu doát. Caùi neát gian haàu nhö khoâng chöøa ai: ngöôøi giaøu thì gian theo giaøu, ngheøo theo kieåu ngheøo, haïng trí thöùc coân ñoà haønh xöû theo ñöôøng loái rieâng, khaùc vôùi keû ngu si maø vuõ phu, nhöng töïu trung hoï coù chung ñieåm töông ñoàng laø neát gian. Giaøu, ngheøo, sang, heø, doát, trí chæ laøm thay ñoåi hình thaùi hay cöôøng ñoä cuûa neát gian seõ nguy hieåm moät caùch.

Vì keû gian phi hay gay thuø chuoác oaùn, cho neân hoï thöôøng gaùnh haäu quaû cuûa aùc giaû aùc baùo, ñoâi khi nhaõn tieàn. Cho neân hoïa caùch ñöôïc hoï laø m (maëc duø luùc suy dieãn coù theå rôi vaøo sai laàm). Duø sao, caùch nhìn keû gian trong laù soá qua 3 ñòa haït caù tính, haønh ñoän haït naøy deã thaáy treân phöông dieän luaän lyù chôù kyø thaät, qua caùc sao, 3 ñieåm ñoù lieân heä nhau raát maät thieát. Nhö ta coù nhieàu dòp nhaän xeùt, khoa Töû-Vi chuyeân khaûo soá meänh, cho neân nhöõng neùt caù tính hay haønh ñoäng ñeàu coù yù nghóa soá meänh, nhaát laø caùc neùt caù tính hay haønh ñoäng cöïc ñoan.

B. - CAÙCH GIAN PHI QUA CAÙC CUNG

Vì laø moät caùch toång hôïp cho neân caùch gian phi theå hieän qua raát nhieàu cung, ñaëc bieät laø nhöõng cung cöôøng nhö Phuùc, Meänh, Thaân vaø nhöõng cung chieáu vaøo 3 cung ñoù nhö Quan, Taøi, Di, Phu Theâ.

Thöù hai laø khi xeùt ñeán caùc cung ñoù, ngöôøi ta thöôøng gaëp laïi caùc haõm tinh, saùt, hung tinh, taùi hieän

oäng gian phi.

nhieàu laàn, hoaëc ôû vò trí toïa thuû hoaëc ôû vò trí hoäi chieáu. Vieäc truøng sao naøy laø moät bieåu hieän raát roõ reät veà neát gian.

Coù ngöôøi löu yù theâm cung Noâ, cho raèng cung naøy aùm chæ caùc ngöôøi coâng söï, tay sai cuûa ñöông söï. Cung Noâ xaáu thì keû ñoù bò di hoïa vì baïn beø, tay chaân. Duy cung naøy caàn ñöôïc cöùu xeùt moät caùch deø daët.

Coù ngöôøi ñoøi hoûi ñeå yù cung Taät Aùch ñeå tìm nôi ñoù hình thaùi cuûa hoïa maø ñöông söï phaûi gaùnh chòu. Treân caùi hoïa ñoù seõ suy dieãn boå tuùc veà caù tính vaø haønh ñ

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 161 Duø sao, vì caùch gian caàn toång hôïp caùc cung quan troïng cho neân ngöôøi xem caànhoäi nhieàu yeáu toá caøng hay.

C. – CAÙCH GIAN PHI QUA CAÙC SAO

Ñoái vôùi sao, cuõng phaûi toång hôïp nhieàu caùch môùi chung caùc loaïi döôùi ñaây.

daùm xaùc ñònh. Thoâng thöôøng, phaûi löu taâm cöùu xeùt

) Caùc haõm tinha

Duø laø chính hay phuï tinh, caùc haõm tinh laø daáu hieäu ñaàu tieân ñeå phaùt hieän caùch gian phi. Nhöõng haõm tinh thöôøng tieâu bieâu cho caù tính xaáu vaø quaù khích, thieân veà taùo baïo, lieàu lónh vôùi nhöõng haäu quaû baát lôïi ñi keøm. Ví duï nhö Kinh Döông ñaéc ñòa chæ söï can ñaûm, möu löôïc, nhöng khi haõm ñòa thì chæ söï xuaån ñoäng, cuoàng tín, möu haïi, aùc taâm.

Haõm tinh ñi vôùi haõm tinh ñoàng cung hay xung chieáu caøng xaáu theâm leân. Ñoù laø caùch haõm tinh hoäi tuï, hung ñoà keát ñaûng. Caù tính xaáu caøng maïnh hôn, toå chöùc möu haïi caøng roäng lôùn hôn, hình thaùi caøng tinh xaûo, cöôøng ñoä caøng maïnh hôn, haäu quaû caøng döõ daèn hôn.

Ñaëc bieät haõm tinh laø voõ tinh, kieåu nhö Saùt, Phaù, Lieâm, Tham cuõng nguy hieåm nhö treân. Boán sao naøy thuoäc sao voõ, thieân veà vuõ phu, voõ löïc, noùng naûy, baát nhaãn, thoâ baïo, deã xung ñoäng.

Caøng döõ daèn hôn laø haõm tinh ñi chung vôùi haõm tinh vaø voõ tinh khaùc. Neát hung trong caùch naøy laø khoù löôøng, thöôøng haønh ñoäng ñaïi söï vaø quyeát lieät.

b) Saùt tinh

Saùt tinh haõm ñòa thöôøng chæ tính chaát vaø hình thaùi cuûa haønh ñoäng vuõ phu, cuï theå nhö troäm caép, gieát ngöôøi, löôøng gaït, hieáp daâm, hay tham nhuõng.

Söï hoäi tuï nhieàu ít ñoâi khi cuõng giuùp ñoaùn ñöôïc möùc ñoä thöïc hieän. Coù khi chæ laø döï möu, coù khi laø thi haønh thuû ñoaïn, coù khi thi haønh nöûa chöøng, coù khi thöïc hieän ñeán nôi ñeán choán.

Maët khaùc, saùt tinh haõm ñòa cuõng giuùp tieân ñoaùn ít nhieàu haäu quaû cuûa haønh ñoäng, haäu quaû ñoái vôùi ñöông söï cuõng nhö haäu quaû ñoái vôùi naïn nhaân.

c) Quyeàn tinh

Haønh ñoäng gian phi cuûa keû coù quyeàn theá thöôøng aùc ñoäc vaø saâu roäng hôn ngöôøi thöôøng. Hoï coù theå söû duïng tieàn baïc , quyeàn haønh, vaäy caùnh cuûa toå chöùc vaøo haønh ñoäng gian aùc. Ñoái töôïng cuûa hoï thöôøng laø nhöõng keû coù maùu maët vaø theá löïc.

d) Sao trôï hung

Caùc sao naøy cho thaáy vaây caùnh cuûa chính phaïm, cuõng nhö giuùp tieân ñoaùn ít nhieàu veà cô hoäi hoaït ñoäng. Caøng coù nhieàu sao trôï, haønh ñoäng caøng coù theâm toøng phaïm vaø caøng deã thi haønh, caøng coù nhieàu cô hoäi thuaän lôïi.

Boán loaïi sao noùi treân caàn ñöôïc gom goùp ñeå tieân ñoaùn. Caøng coù nhieàu yeáu toá veà soá löôïng, baûn chaát, vò trí, taùi hieän, caøng deã keát luaän.

Döôùi ñaây laø nhöõng sao vaø boä sao maø saùch Töû-Vi thöôøng ghi nhaän. Sao vaø boä soa naøy coù theå ñöùng rieâng höôùng keát hôïp vôùi nhieàu sao hay boä sao khaùc.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 162 1. – Chính tinh haõm ñòa

n hính tinh haõm ñòa ñôn thuû ñaõ ñöôïc dieãn giaûi trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, töôûng khoâng n û ñaây. Ta chæ chuù yù ñeán vaøo söï keát hôïp ñieån hình maø thoâi.

g haõm ñòa

YÙ ghóa cuûa c caà nhaéc laïi ô

− Tham Lan a ñòa töôïng trung cho nhieàu taät xaáu, neát hö, nam cuõng nhö nöõ. Sao naøy chæ söï ham

muoán quaù ñoä, cuoàng voïng thöïc hieän yù muoán cuûa mình, thöôøng khi khoâng keå ñeán ñaïo ñöùc, lieâm sæ. â o cuûa ngöôøi ích kyû vaø baát nhaãn, haønh ñoäng theo duïc voïng vaø baûn naêng hôn laø lyù trí. ùc öù Lang ñaõ ghi nhaän 4 vò trí xaáu cuûa Tham Lang cho caùc tuoåi nhö sau:

Cung Meänh coù Tham Lang taïi:

ìn Tyù

uaát Ngoï

øi Maõo

ûu Daäu

4 , taùc giaû treân cho raèng Tham Lang coù nghóa laø troäm caép, gian giaûo. Ñi chung vôùi saùt h naøy caøng gia taêng.

cho laø ñoäc aùc, thaâm hieåm vaø daâm ñaõng, tröø

Th m Lagn haõm

Ñay laïi laø sa Ta giaû Thaùi Th

Tuoåi

Thaân, Tyù, Th

Daàn, Ngoï, T

Hôïi, Maõo, Mu

Tî, Daäu, Sö

Ôû vò trí naøy tin , yù nghóa

Rieâng phuï nöõ, Meänh coù Tham Lang vaø Ñaøo Hoa coøn bò phi ñöôïc Tuaàn, Trieät khaéc cheá.

− Phaù Quaân haõm ñòa hieåm vaø baát nhaân, baùo hieäu nhieàu ñieàm döõ. Nhöõng vò

h aøy ôû Maõo, Daäu, Tî, Hôïi, Daàn, Thaân.

ù ghi nhaän vaøi bieät leä cho Phaù Quaân haõm ñòa nhö sau:

uoåi Cung Meänh coù Phaù Quaân taïi:

át, Taân, Quùi Maõo, Daäu

Daàn, Thaân

yû, Daäu Tî, Hôïi

aëp caùc vò trí naøy, Phaù Quaân ñôõ xaáu veà tai hoïa. Tuy nhieân, tính neát xaáu keå treân xem ra khoâng maát: aây vaãn laø nhöõng haïng nguôøi voâ haïnh.

ù aù Quaân ôû Thìn, Tuaát coù nghóa baát nhaân, gian aùc. Nhöng coùleõ ñieàu naøy chæ ñuùng cho

Gaëp saùt tinh hay gaëp Ñaïi Tieåu Hao, Hoå Kî, Phaù Quaân haõm ñòa caøng laøm taêng tính neát gia phi, duø u, sao quí hoã trôï cuõng khoâng maát nghóa xaáu. Ñoù laø nhöõng keû baát löông laøm giaøu hay ö ù quyeàn maø baát nhaân, baát nghóa. Tieàn baïc vaø quyeàn haønh thöôøng thuû ñaéc baèng thuû a i nghóa, xeùt ra coøn nguy hieåm hôn haïng ngöôøi baát löông maø ngheøo heøn.

ieâm Trinh ôû Maõo, Daäu

Neát cuûa Phaù Quaân haõm ñòa laø hung tôïn, nham trí aõm ñòa n

Duy Thaùi Thöù Lang co

T

A

Giaùp, Canh, Ñinh

K

G ñ

Co ngöôøi cho Ph moät laù soá xaáu noùi chung, trong ñoù Phaù laø yeáu toá laøm xaáu theâm

coù ñöôïc sao giaø nh õng ngöôøi go ño ïn heøn haï, ph

− Phaù Quaân, L

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 163 Bo sao naøy coù nä ghóa ñoäc aùc, hay haïi ngöøôi, xuoáng tay khoâng neå tình. Nam thì taøn baïo, phaù hoaïi, noåi

thaät, hung döõ, chöa keå laêng loaøn.

, Linh hay Taû Höõu, neát döõ caøng maïnh theâm, con ngöôøi chaúng khaùc gì thuù döõ.

n, Vuõ Khuùc ôû Tî, Hôïi

loaïn, nöõ thì ña

Ñi chung vôùi Hoûa

− Phaù Quaâ â ham laän, baát löông, hay coù thoùi löôøng gaït, aên gian, bieån laän chæ vì ham tieàn (Vuõ

Khuùc laø sao taøi).

− Tham Lang, Lieâm Trinh ôû Tî, Hôïi

Ñay laø boä sao t

Boä sao naøy chæ tính neát daâu ñaõng cuûa nam soá vaø tính giang hoà cuûa nöõ soá. Nhöõng haønh ñoäng gian phi öôøng baét nguoàn töø ñoäng löïc tình duïc.

− Vuõ Khuùc, Thaát Saùt haõm ñòa

th

Veà maët hoa, ñaây laø boä sao chæ nguïc hình.

c caû vôùi Töû, Phuû haõm ñòa.

Boä sao naøy coù nghóa töông töï nhö Vuõ, Phaù ñoàng cung.

Treân ñaây laø caùc boä sao chính, ñieån hình. Ñoái vôùi caùc chính tinh khaùc ñi chung vôùi saùt tinh, yù nghóa gian phi cuõng tieàm taøng. Ñoù laø tröôøng hôïp saùt tinh laõm ñòa ñi vôùi Nhaät, Nguyeät haõm, hoaëc vôùi Cô duø mieát hay haõm ñòa, hoaë

2. – Nhöõng phuï tinh haõm ñòa

− Ñòa khoâng, Ñòa Kieáp haõm ñòa Hai sao naøy ñaïi dieän cho loaïi gian phi cöïc hung, coù möu löôïc giaøo quyeät vaø cao thaâm laïi coù haønh ñoäng ñoäc aùc vaø baát ngôø. Ñi chung vôùi caùc sao xaáu khaùc hoaëc vôùi chính haõm ñòa, tính neát vaø haønh vi gian phi cuûa Khoâng Kieáp caøng maïnh theâm, thieân veà baù ñaïo, cöïc ñoan, cuoàng tín. Trong boái caûnh baát haûo nhö theá, Khoâgn Kieáp bao giôø cuõng laø sao gaây hoïa cho ngöôøi khaùc vaø röôùc hoïa cho mình. Tai hoïa naøy thöôøng laø khuûng khieáp, taøn baïo, thaûm khoác.

Ñi chung vôùi sao toát, neát vaø vieäc laøm gian aùc cuõng khoâng giaûm bao nhieâu, duy ôû vò theá tieàm taøng,

caùh voõ cuûa moät quaân nhaân taùc chieán. hoâng Kieáp laïi höõu duïng, nhôø ôû möu löôïc, söï can ñaûm lieàu maïng vôùi ñòch. Ôû trong thôøi loaïn, 2 sao

. Do ñoù, 2 sao naøy caàn phaûi ñöôïc xeùt trong khuoân khoå cuûa hoaøn hoâng theå xeùt rieâng, khoâng theå taùch khoûi choã duïng cuûa noù, choã

y Thieân Khoâng

luùc boäc phaùt thì khoâng löôøng tröôùc ñöôïc, Khoâng Kieáp luùc naøo cuõng mang hoïa hay baát lôïi cho sao toát.

Tuy nhieân, caàn löu yù choã duïng cuûa Khoâng Kieáp. Ôû trong K naøy laïi ñaéc duïng hôn trong thôøi bình caûnh hoaït ñoäng cuûa ñöông soá, chôù k ñöùng cuûa noù trong boái caûnh toaøn theå laù soá. Neáu xeùt rieâng reõ, 2 sao naøy khoâng coù yù nghóa gì roõ reät ñeå xaùc ñònh rieâng caùch gian phi.

− Phuïc Bình ha

aùm haïi, a toøng vôùi gian phi laøm chuyeän baát chính, baát nghóa. huïc Bình chæ söï löôøng gaït tieàn baïc, aên chaän, ñuïc khoeùt, laøm tieàn keû khaùc. Ñi vôùi

Xeùt veà sao gian phi, 2 sao naøy ñoàng nghóa, chæ thuû ñoaïn, söï traùo trôû, laät loïng, gaøi baãy ñeâ möu lôïi rieâng cho mình, baát chaáp quyeàn lôïi keû khaùc. Trong boái caûnh laø soá xaáu, Phuïc Bình chæ ngöøôi aên caép, aên gian, thuû ñoaïn hoaëc laø keû gieøm pha, Ñi vôùi sao Taøi, P

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 164 sao tình thì ñaây laø söï duï doã, gaït tình laøm cho ngöôøi kia sa vaøo nghieäp chöôùng cuûa aùi tình, cuûa sa ñoïa. Ñi vôùi sao Quyeàn, Phuïc Bình chæ söï söû duïng quyeàn haønh ñeå hieáp ñaùp, khoáng cheá ngöôøi khaùc.

Hai sao naøy coøn coù yù nghóa chính mình laø naïn nhaân cuû keû khaùc neáu laù soá xaáu: ñoù laø nhöõng ngöôøi bò löøa, bò caép, bò gaït tình hay gaït tieàn, bò cheøn eùp, phuïc kích, phæ baùng.

õ uïc Bình hay Thieân Khoâng ñeàu coù nghóa laø thoâng minh, caùi thoâng minh cuûa haïng

oäc maõ. Taùc duïng vaø hieåm hoïa vì vaäy caøng theâm

Le dó nhieân, Ph gian xaûo, quyû quyeät, nheï hôn laø lieáng thoaùng, caùc côù, treâu choïc, phaù phaùch, ñuøa dai. Tuyø theo öùng duïng trong laõnh vöïc naøo, seõ coù hình thaùi töông öùng. Ñi vôùi Taû Phuø, Höõu Baät, 2 sao treân caøng xaáu theâm vì coù söï keát beø hoïp ñaûng vôùi nhau haønh ñoäng baát chính. Luùc baáy giôø seõ laø caû moät toå chöùc coù ñuû vaây caùnh nhaäp cuoäc chôù khoâng coøn ñôn thöông ñ naëng neà.

− Hoùa kyø, Thaùi Tueá Voán chæ ngoân ngöõ, neân Kî vaø Tueá trong boái caûnh caùc sao löu manh khaùc chæ hình thöùc haïi ngöôøi baèng lôøi noùi ví duï nhö vu caùo, vu khoáng, xuyeân taïc, theâm bôùt vôùi aùc yù, daõ taâm. Ñoäng löïc haàu nhö vì ñoá kî, caïnh tranh, töï aùi lôùn hoaëc vì bò chæ trích, bò toá caùo.

Leõ dó nhieân, khi ñi chung vôùi gian tinh thì Kî, Tueá môùi coù nghóa caùo gian. Baèng khoâng thì chæ laø maùch thoâng thöôøng maø thoâi. gieøm xieåm, cheâ bai, ngoài leâ ñoâi

− Thieân Hình, Kieáp Saùt Ñöùng rieâng reõ, Hình vaø Kieáp Saùt khoâng coù nghóa gian phi maø chæ tai hoïa do kieän tuïng vaø aåu ñaû. Nhöng neáu ñi chung vôùi nhieàu gian tinh khaùc thì 2 sao naøy vöøa chæ hình thaùi cuûa haønh ñoäng, vöøa chæ

thì dao gaêm, buùa rìu ñöôïc duøng laøm vuõ khí. Coøn ngaøy y hay suùng ñeå ñaû thöông.

duïng cuï söû duïng.

Veà hình thaùi, neát gian cuûa 2 sao naøy laø ñaû thöông, coá yù gaây thöông tích cho ñoái thuû, taïo taøn taät, beânh hoaïn, kieåu nhö taït a-xít, raïch maët laáy theïo, xin tí huyeát, baét giam (Thieân Hình) baét coùc, ñaày aûi, tra taán, toùm laïi giaûi quyeát cuoäc tranh chaáp baèng baïo löïc vuõ phu.

Veà duïng cuï, vì Hình vaø Kieáp Saùt laø vaät nhoïn na coù theå duøng löïu ñaïn

− Thieân Hình, Löïc syõ Trong moät laù soá xaáu, Hình, Löïc ôû Meänh coù nghóa laø aên troäm, ñaïo taëc.

− Kình Döông, Ñaø la haõm ñòa Neáu haõm ñòa, 4 sao naøy coù nghóa hung baïo, lieàu lónh, ñoäc aùc, hay gieát choùc, phaù hoaïi, gaây tai hoïa.

ùnh ñaäpl, gaây thöông tích ôû töù chi, duøng tay gieát

− Hoûa tinh, Linh tinh haõm ñòa

Vdì Kình Ñaø ñeàu chæ chaân tay cho neân coù nghóa ña haïi ngöôøi.

Leõ dó nhieân, 2 sao naøy phaûi ñi chung vôùi gian tinh khaùc thì haønh ñoäng coân ñoà môùi theå hieän roõ reät, chaúng haïn nhö ñi vôùi Thaát Saùt haõm, Phaù Quaân haõm, Khoâng, Kieáp haõm v.v…

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 165 Cuõng gaàn ñoàng nghóa vôùi Kình, Ñaø haõ ñòa, nh7ng maïnh hôn veà haäu quûa. Hoûa, Linh haõm ñòa ñöôïc meänh danh laø ñoaûn thoï saùt tinh cho neân vieäc traû thuø coù theå nguy hieåm cho tính maïng ñoái thuû.

Vì laø 2 sao hoûa neân phöông tieän söû duïng coù theå laø löûa, ñieän, löïu ñaïn, ñoát nhaø, chaát noå……

− Löu haø Ñöng rieâng, sao naøy chæ coù ù yù nghóa gian hieåm, ñoäc aùc saùt phaït, gaây tai hoïa. Vì vaäy caàn ñi chung vôùi gian tinh khaùc môùi roõ theâm haønh ñoäng gian phi. Vì Löu Haø laø Thuûy, neân hình thaùi haïi ngöôøi coù theå lieân quan ñeán nöôùc (ví duï nhö dìm xuoáng nöôùc, traán nöôùc, cho moø toâm…). Ñi vôùi Kieáp Saùt, Löu Haø trôû neân nguy hieåm, coù theå gieát ngöôøi.

3. – Nhöõng sao trôï gian

Neáu gaëp nhöõng sao döôùi ñaây, haønh ñoäng gian phi seõ coù toøng phaïm hay theá löïc hoã trôï.

− Taû Phuø, Höõu Baät Hai sao naøy chæ toøng phaïm hay ñoàng phaïm. Toøng phaïm laø giuùp ñôõ phöông tieän, dòc vuï hay giuùp

eø nhoùm, chôù khoâng rieâng reõ ñôn ñoäc.

yeàn

söùc. Ñoàng phaïm laø ngoaøi vieäc giuùp ñôõ coøn coù nhuùng tay vaøo haønh ñoäng gian phi. Coù Taû, Höõu, gian phi eõ coù beø caùnh, coù chi nhaùnh, coù heä thoáng, kieåu nhö tham nhuõng coù daây chuyeàn, coù chia chaùc aên chia ñeå khoûa laáp, kieåu nhö beà hoäi ñoàng thì coù keû giuùp ñôõ xí phaàn. Thoâng thöôøng coù Taû, Höõu coù toå chöùc, coù ñoaøn theå, coù b

Coù ngöôøi cho 2 sao Phuïc Bình vaø Thieân Maõ (Binh, Maõ) ñoàng nghóa vôùi Taû, Höõu trong tröôøng hôïp naøy.

− Hoùa qu àn seõ trôï hung. Trong boái caûnh ñoù Quyeàn töôïng trung cho söï laïm quyeàn, vieäc

õ.

Ñi vôùi sao hung, Quye duøng theá löïc ñeå yeåm trôï gian phi, duøng quyeàn haønh chi phoái coäng söï ñeå cöõông cheá hoï hoaït ñoäng cho mình. Ñaây laø moät heä soá, moät soa trôï hung neáu ñi vôùi sao hung.

Daåu quaân, Löu Haø, Löïc sy

Thieân la, Ñòa voõng.

Töôùng quaân, Phuïc Binh, Quan ñôùi

Chöông taùm

Vaøi caù tính ñaëc bieät khaùc

 Ghen tuoâng

Nhöõng sao naøy ñeàu coù taùc duïng laøm taêng theâm hung tính cho caùc gian tinh.



TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 166

 Noùng naûy  Töï aùi lôùn  Ích kyû  Ña ngoân

eà caäp heát tính neát con ngöôøi trong saùch naøy thì khoâng n öõng chöông treân ta co dòp baøn ñeán vaøi caù tính nhö tình duïc, aên nhaäu, huøng bieän, gian

ø tuùc, nhöõng caù tính treân cuõng chöa coù theå goïi laø ñaày ñuû ñeå bieát töôøng taän con ngöôøi.

Caùc tính con ngöôøi coù nhieàu khía caïnh. Ñ cuø g. Trong nh phi, phaàn lôùn ñöôïc khoa Töû-Vi noùi ñeán khaù nhieàu.

Duy coøn raát nhìeâu caù tính khaùc, ít thaáy lieät keâ, chæ xuaát hieän raûi raùc qua moät soá sao leû teû, khoâng ñöôïc heä thoáng hoùa ñaày ñuû. Ñeå giuùp cho vieäc phong phuù hoùa caù tính con ngöôøi, ta thöû boå tuùc vaøi caù tính ñaëc bieät thöôøng gaëp nhö ghen tuoâng, noùng naûy, töï aùi, ích kyû, ña ngoân maø phaàn lôùn coù theå ñöôïc suy dieãn töø nhieàu sao.

Du ñöôïc boå Muoán ñoaùn soá, ta caàn phaûi töï mình tìm hieåu vaø phong phuù hoùa theâm.

A. – CAÙCH GHEN

Ca tính naøy ù raát thoâng duïng nôi phaùi nöõ vaø nhieàu luùc ôû phaùi nam.

Coù raát nhieàu hình thaùi vaø möùc ñoä cuûa söï ghen tuoâng, tuyø theo tính neát moãi ngöôøi, töø caùi ghen tuoâng boùng gioù cho ñeán caùi ghen baèng haønh ñoäng, baèng lôøi noùi, thaäm chí baèng caû söï baát ñoäng. Nhöõng cung bieåu loä tính neát naøy thöôøng laø cung Meänh, cung Thaân, nhöõng cung chieáu Meänh vaø Thaân, ñoái vôùi nam soá, theâm cung Phu, cung Phuùc ñoái vôùi nöõ soá.

− Cöï Moân Cöï chæ ñaùm maây, noùi leân söï nghi ngôø, söï thaéc maéc, söï baát naõn ñöa ñeán söï doø xeùt, theo doõi cöû chæ, lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa ngöôøi bò tình nghi.

Neáu haõm ñòa, xu höôùng quaù khích seõ roõ raøng hôn. Ñoái töôïng bò bao vaây chaëc cheõ, bò theo beùn goùt, bò ñieàu tra töøng böôùc, bò haïch saùch töø cöû chæ. Neáu chæ coù soa Cöï Moân neát ghen coøn ôû giai ñoaïn söu taàm baèng côù, chöa ñi ñeán söï ñoái phoù, traû ñuõa. Nhöng moái ña nghi nhö thöôøng tröïc, troø chôi “cuùt baét” raát tích cöïc.

− Hoùa kî Chæ ñaùm maây nhoû, cuõng nguï yù nghi ngôø, thaéc maéc nhö Cöï Moân, nhöng laïi theâm tính ñoá kî, sôï ngöôøi khaùc laán löôùt hoaëc thay chaân mình. Thöôøng noâng noåi vaø duïc ñoäng, ñeã bò xao xuyeán vì nhöõng chæ daáu nhoû nhaët, nhög cuõng deã nguoâi, ñeã queân ñeå roåi deã nhôù, deã ghen trôû laïi. Neát ghen naøy xeùt ra linh ñoäng vaø voâ chöøng hôn Cöï Moân. Voán chæ caùi löôõi, neân hình thaùi ñieàu tra cuûa Hoùa Kî laø thaåm vaán, doø hoûi, gôïi chuyeän chaän ñaàu.

Quan phuø, Quan Phuû− Chæ söï caïnh tranh, söï thuø vaët, thöôøng baét nguøoân töø moät chæ daáu bò phaûn boäi naøo ñoù. Ñeán giai ñoïan Quan Phuø, söï hieàm khích x i phoù vôùi moät tình ñòch ñaõ ñöôïc uaát hieän, taùc giaû baét ñaàu daán thaân ñoá

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 167 nhaän daïng, vôùi ngöôøi choàng (ngöôøi vôï) ñaõ coù baèng côù hai loøng. Söï ñeo ñuoåi traû ñuõa raát dai daúng vì 2 sao naøy chæ söï traû thuø vaët v

− Thieân hình aø thuø dai.

Laø moät neât ghen saâu saéc cuûa moät ngöôøi thoâng minh, bieát doø xeùt, bieát lyù luaän ñeå khaùm phaù nhöõng ñieåm laï trong thaùi ñoä, cöû chæ, ngoân ngöõ, neáp soáng cuûa ngöôøi kia. Baét maïch raát mau. Hình haønh ñoäng cuõng raát leï (sao hoûa), thöôøng laø töùc thôøi nhö cöùu hoûa. Hình thaùi traû ñuõa cuûa Thieân Hình thöôøng coù tính caùch vuõ phu, maïnh baïo, töø caùi veùo ñuøi nguyeân nhaân cho ñeán cuù taùt tai. Naïn nhaân coù theå laø choàng, vôï hoaëc tình ñòch.

− Thieân cô Cuõng chæ moät neát ghen cuûa ngöôøi coù möu trí, tinh quaùi, theo kieåu Hoaïn Thö, Thoâng minh trong luùc ñieàu tra, Cô cuõng khoân ngoan khi ñoái phoù, thöôøng laø coù keá hoaïch tinh vi, vaø ít khi thaát baïi. Ñaây laø

Lieâm Trinh

neát ghen cuûa trí thöùc.

−

ûn cuûa haïnh phuùc, xaùo troän caùc tieâu chuaån maø hoï töï vaïch ra ñeå Chæ söï khoù tính, khaéc khe trong tình yeâu, trong cuoäc soáng gia ñaïo. Lieâm ghen vì thaáy vôï hay choàng phaïm vaøo caùc nguyeân nhaân caên ba duy trì haïnh phuùc. Vì vaäy, neát ghen naøy khoâng boùng gío nhö Cöï hay Kî, traùi laïi, coù caên baûn vöõng chaõi. Lieâm coù theå bao dung nhöõng haønh ñoäng bay böôùm nhoû nhaët, nhöng khoâng tha thöù caùi gì quaù ñaùng phaïm vaøo caùch nguyeân taéc baát dòch cuûa haïnh phuùc. Do ñoù, hình thaùi traû ñuõa thöôøng laø giaùn ñoaïn khaù deã daøng nö chaám döùt tình yeâu chaúng haïn.

− Tham Lang Neát ghen raát maïnh vaø thieáu suy nghó, coù hình thaùi quaù khích vaø vuõ phu, baát chaáp haäu quaû ra sao thì ra. Neát ghen noâng noåi vaø cuoàng nhieät, haønh ñoäng theo baûn naêng nhaát thôøi, noâng caïn. Vì vaäy, söï ñoå vôõ khoù traùnh. Caøng haõm ñòa, tính chaát cöïc ñoan caøng maïnh.

− Phaù Quaân Söï ghen tuoâng naøy coù tính caùch phaù hoaïi, nhaèm traû ñuõa gaáp ruùt baèng haønh ñoäng mau leï vaø maïnh meõ, ñoâi khi taøn nhaãn, töông töï Tham Lang.

− Thieân töôùng, Töôùng quaân Söï ghen tuoâng cuûa 2 sao naøy raát döõ doäi, vì khoâng nhaãn nhòn ñöôïc tröùôc söï baát bình, phaûi ra tay can thieäp ngay. Caû hai cuøng co söï noùng tính nhö löûa, nhaát laø Töôùng Quaân vöøa noùng laïi vöøa lieàu, laøm caøn, laøm baïo, daùm ñi ñeán nhöõng haønh ñoäng quyeát lieät aên thua ñuû, nhaát laø khi bi khieâu khích. Töï aùi cuûa hai sao naøy raát lôùn.

− Phuïc Bình, Thieân Khoâng Trong vieäc ñoái phoù, Phuïc Bình vaø Thieân Khoâng chæ söï raép taâm, coù chuaãn bi kyõ löôõng ñeå ra tay baát ngôø, duøng nhieàu thuû ñoaïn traù nguïy, gian hieåm, nhö toå chöùc theo doãi, baét ghen taïi traän, chôù khoâng chòu caûn trôû suoâng. Caùch ghen ñoù chaïm töï aùi naïn nhaân raát naëng neà, ñi ñeán ñoã vôõ deã daøng.

Neáu bò Tuaàn, Trieät coù theå baét ghen huït!

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 168 − Coâ thaàn, Quaû tuù, Ñaåu quaân Trong ñòa haït aùi tình, ba sao naøy raát khoù tính, coù yù nghóa coâ ñôn, coâ ñoäc, ít giao thieäp, tình caûm

êm, vì theá khoâng coù lôïi cho hoân nhaân. Ôû trong moät laù

ûn öùng raát baát ngôø khoù löôøng, töï mình haønh ñoäng tay ñoâi vôùi tình

höôùng noäi vaø bò doàn eùp, keùn choïn baïn traêm na soá coù gia ñình, moät trong ba sao naøy coù nghóa ghen tuoâng moät caùch ích kyû, nhoû moïn, hay gaét goûng vì nhöõng chuyeän vaët, thöôøng laø thuùc thuû ñau khoå ngaàm, khoâng giaõi baøy ñöôïc vôùi ai. Söï doøn eùp daøy voø ñöông söï coù khi ñöa ñeán moät pha ñòch hoaëc töï mình ruùt lui aâm thaàm.

− Hoùa Quyeàn Ch ôùn, thích chæ huy, khoâng chaáp nhaæ ngöôøi töï aùi l än leùp veá trong ñòa vò ñoäc toân cuûa mình. Hoaù

treân, chính tinh haõm ñòa seõ coù taùc duïng taêng cöôøng hieäu löïc cuûa neát ghen, thieân veà

oa hao, baïi chæ söï ñau khoå, nöôùc maét, xui xeûo, nhöõng sao tình caûm,

Quyeàn ghen phaàn lôùn do töï aùi nhieàu hôn laø do tình yeâu. Chính vì vaäy phaûn öùng cuûa Quyeàn khaù maïnh baïo vaø kieân trì, cho ñeán khi khuaát phuïc ñöôïc ñoái thuû môùi thoâi. Neáu xoa dòu vaø gaõi truùng choã töï phuï cuûa Hoaù Quyeàn, neát ghen tuoâng seõ giaûm ñi nhieàu, khaû dó chaáp nhaän tính bay böôùm caûu baïn traêm naêm, mieãn laø ñöông söï vaãn giöõ öu theá ñoái vôùi ngöôøi baïn traêm naêm vaø vôùi tình ñòch.

Nhöõng phaùi naêm maø coù Hoaù Quyeàn thì khoâng ghen kieåu ñoù bao giôø cuõng phaûi döùt khoaùt, khoâng chaáp nhaän thaønh phaàn thöù ba trong cuoäc soáng löùa ñoâi.

Ngoaøi nhöõng sao höôùng maïnh baïo, ngoan coá, caâu chaáp hôn thoâng leä. Vieäc nhaän daïng neát ghen töông ñoái deã daøng vì bao giôø cuõng ñi chung vôùi caùc sao tình duïc, bay böùôm hoaëc caùc sao chæ nhöõng luïc ñuïc, xung ñoät trong cuoâc soáng löùa ñoâi, nhöõng s ñam meâ, nhöõng sao ích kyû noùng naûy……

B. – CAÙCH NOÙNG NAÛY

Raát thoâng duïng vaø laø nguyeân nhaân cuûa nhieàu ñoå vôõ trong vieäc xöû söï trong gia ñình vaø giao teá

, caùc loaïi Baûn Meänh hoûa, Cuïc hoûa ñeàu laø baèng chöùng khaùc cuûa söï noùng naûy. Coù ngöôøi saám seùt. Nhöng thieån nghó ñaây laø vaán ñeà töông

uï tinh naøo thuoäc haønh hoûa ñeàu coù nghóa noùng naûy. Neáu aõm ñòa, tính noùng caøng deã boäc phaùt vaø khoù nguoâi, thöôøng ñöa ñeán haønh ñoäng quaù khích. Soá löôïng

eåm tyû leä gaàn 1/3, töùc laø öu theá so vôùi caùc sao aønh khaùc. Maët khaùc, ñieàu ñaùng löu yù laø haàu heát saùt tinh laïi laø haønh hoûa nhö Kieáp, Hoûa, Linh,

ieân Khoâng, Kie löôïng quan troïng cuûa sao hoûa coát ñeå chöùng minh raèng tính

ngoaøi xaõ hoäi.

Tính naøy thöôøng ñöôïc bieåu loä bôûi caùc sao hoûa. Caøng coù nhieàu, caøng noùng naûy. Vì laø caù tính noäi caên vaø raát phoå caäp, cho neân nhöõng so thuûy ñoàng cung khoâng laøm gæm tính noùng ñoù bao nhieâu.

Maët khaùc cho Tích lòch hoûa laø vua noùng, vì cho ñoù laø löûa cuûa ñoái. Neáu caû Baûn Meänh laãn Cuïc ñeàu thuoäc haønh hoûa thì cöôøng ñoä gia taêng nhieàu. Neáu caû 2 khaéc haønh nhau thì cöôøng ñoä seõ giaûm ñaùng keå vì söï ñoái naøy luoân xaûy ra giöõa 2 yeáu toá caên baûn cuûa laù soá.

Neáu Baûn Meänh hoûa gaëp Cuïc moäc thì hoûa ñöôïc moäc trôï: tính noùng nhieàu hôn.

Ñoái vôùi cac sao, baát luaän chính tinh hay ph h sao hoûa raát nhieàu: coù ñeán 33 trong soá toång soá 111, chi h Th áp Saùt. Phaûi chaêng soá noùng naûy laø moät hieän töôïng thoâng thöôøng cuûa thieân haï? Phaûi chaêng tyû leä 1/3 sao hoûa ñöôïc Traàn Ñoaøn ñaët ñeå nhaèm duïng yù chöùng minh hieän töôïng ñoù?

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 169 Tu phaûi sao hoûa naøo cuõng y nhieân, khoâng noùng tính ngang nhau. Thoâng thöôøng, saùt hung tinh haønh hoûa noùng hôn caùt tinh haønh hoûa. Coù leõ vì vaäy neân saùt hung tinh naøy môùi ñöa ñeán nhö haäu quaû taïi haïi. Taïm thôøi chuùng ta coù theå chia ñoä noùng cuûa sao hoûa laøm 2 haïng, döïa treân tính chaát hay hay cuûa caùc sao.

a) Haïng naëng

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 170 − Ñòa khoâng − Ñòa kieáp − Hoûa tinh − Linh tinh

Thieân hình

Ñaïi hao

Tueá phaù

Thaùi Tueá

Ñieáu khaùch B

− Thieân khoâng − Kieáp Saùt − − Phuïc Bình − Phi lieâm − − Tieåu hao − Löïc syõ − Phaù toùai − − Quan phuø − Quan phuû − − Töû phuø − eänh

b) Haïng vöøa

− Thaùi döông Lieâm Trinh −

− Thieân khoâi − Thieân vieät − Thieân maõ − Thieân quan

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 171 − Thieân phuùc − Thieân ñöùc − Thieáu döông

Hyû thaàn

àu heát nhöõng sa , phuùc tinh, vì laø sao toát neân hình thaùi noùng y töông ñoái nhe h.

y nhieân, khoâng oùng naûy. Coù nhieàu sao thuoäc 4 haønh khaùc 2 ñoàng nghóa. aúng haïn nhö T Moäc), Thaát Saùt, Tröïc Phuø, Kình döông, Ñaø La (thuoäc Kim),

Thieân Töôùng, Tham Lang, Phaù Quaân, Hoaù Quyeàn, Thieân Söù (thuoäc Thuûy(, Thieân Thöông, Thieân la,

thaùi vaø möùc ñoä cuûa söï noùng naûy. Lyù do laø vì söï phaân bieät quaù saâu raát deã sai laàm. Vaû chaêng, khi ñaõ laø noùng naûy thì hình thaùi haàu nhö

ng töï nhau. Ch ân bieät toång quaùt thaønh hai haïng: naêng vaø vöøa. h, thöôøng laø noùng cöïc ñoan, quaù khích ñöa ñeán

cho ñöông söï, coù theå lieân luïy ñeán xoâ xaùt, ñoå traû thuø, do caù nhaân hoaëc gia ñình phaûi gaùnh

ëng, nheï coøn tuyø thuoäc söï hoäi tuï, söï ñoàng cung, söï xung chieáu,

− − Nguyeät ñöùc − Ñaåu quaân − Vaên tinh

Ha o haïng vöøa laø nhöõng quyù tinh, vaên tinh naû ï hôn hung saùt hao bai tin

Tu phaûi chæ coù sao hoûa môùi n Ch öôùng Quaân (thuoäc

Ñòa Voõng, Tuyeät (thuoäc Thoå). Nhö vaäy coù theå ñeán 14 sao khaùc nhaäp ñoaøn vôùi 33 hoûa tinh ñeå chæ tính noùng cuûa con ngöôøi.

Chuùng ta khoâng ñi sau vaøo yù nghóa töøng sao ñeå phaân bieät hình

töô æ coù khaùc laø cöôøng ñoä, ñaõ ñöôïc pha Coù theå ghi nhaän theâm laø hung saùt, hao, baïi, hình tin nhieàu ñoå vôõ trong vieäc xöû theá, nhieàu haäu quaû baát lôïi maùu, kieän tuïng, nguïc hình, aùn maïng, hao tieàn, ñaøo taåu, chòu. Ñi xa hôn nöõa, ta thaáy vaán ñeà na söï tam chieáu…… maø coù. Thaønh thöû, ñaây laø moät söï phaåm ñònh (appreùciation qualitative) cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn, raát khoù ñöa ra moät quy taéc toång quaùt naøo ñeå aùp duïng cho moïi tröôøng hôïp.

Hôn nöõa, caù tính noùng naûy thöôøng ñi chung vôùi moät vaøi caù tính ñaëc bieät khac nhö töï aùi lôùn, nhö nghieâm khaéc, nhö thuø dai……chöa keå nhöõng hoaøn caûnh hay nguyeân nhaân beân ngoaøi cuõng goùp phaàn taêng hay giaûm. Do ñoù, raát khoù loøng xeùt rieâng töøng sao moät.

C. – CAÙCH TÖÏ AÙI

baát cöï con ngöôøi. Chæ g sao khaû dó tieâu bieåu.

Töï aùi voán laø moät caù tính noäi caên (intrinseøque) bao giôø cuõng tieàm taøng trong khaùc nhau ôû möùc ñoä hay choã duïng maø thoâi. Sau ñaây laø nhöõn

− Lieâm Trinh Chæ söï khoù tính, söï khaéc nghieät, söï töï aùi lôùn, baét nguoàn töø söï noùng naûy coá höõu, hoaëc töø khoâng

di, baát dòch phaûi coù trong moái töông quan giöõaa mình i keû khaùc. Haõm öùc ñoä seõ cao.

− Hoùa Quyeàn

nguyeân taéc xöû theá maø ñöông soá xem laø baát vôù ñòa, m

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 172 Ñuùng laø tính töï phuï, töï ñaéc, maïnh hôn nöõa laø töï cao töï ñaïi, kieâu ngaïo, khinh baïck keû khaùc, xem nhu cao hon ngöôøi, coi reû ngöôøi döôùi, oùc tranh quyeàn cao, khoâng chaáp nhaän leùp veá. Ñoái vôùi con ngöôøi coù quyeàn töôùc, nieàm töï aùi naøy caøng lôùn thöôøng coù xu höôùng ñoäc toân, ñoäc taøi. Vì Hoaù Quyeàn khoâng

aûi laø keû nhaùt, n thaùi cuûa töï aùi raát loä lieãu. ph eân hình

− Laâm quan Chæ söï khoe khoang, töï ñeà cao, töï kyû aùm thò, thích quaûng caùo mình, thích ñöôïc khen taëng. Vì yù

ình thaùi töï aùi khoâng coù caên baûn,

ính ñöông söï kh khoâng nhaän thöùc ñöôïc.

nghóa töông ñoái khoâng toát ñeïp neân Laâm Quan nhieàu khi chæ moät h nhö töï aùi haõo, khoâng ñuùng choã naøo cuõng xem mình cao hôn ngöôøi, tròc thöôïng, moät caùch loá bòch, maø ch oâng bieát,

− Coâ thaàn, Quaû tuù, Ñaåu quaân Neáu Laâm Quan höôùng ngoaïi, thì 3 sao naøy höôùng noäi. Chæ söï töï aùi ngaàm, hoaëc döôùi hình thöùc töï troïng, hoaëc döôùi hình thöùc töï kìm cheá khoâng boäc loä. Caû 3 hoäi tuï nhau chæ söï khoù tính, ít côûi môû, thuùc thuû vì khoâng ai aên ôû vöøa yù mình, chung cuoäc chæ coù mình môùi vöøa yù mình. Theo moät yù nghóa khaùc, 3 sao naøy cæ tính nhuùt nhaùt ñaéc kî. Tính chaát höôùng noäi cuûa 3 sao naøy khieán cho töï aùi coù tính chaát

oä.

Töôùng quaân,

doàn eùp (refuleù), töï aùi maø khoâng töï thuù, töï phuï maø khoâng ñeå l

− Thieân töôùng Chæ noùng naûy hôn laø töï aùi, nhöng ñoù cuõng laø moät hình thaùi cuûa töï aùi lôùn, do söï thieáu nhaãn nhuïc khi vò va cham, xu höôùng can thieäp vaøo nhöõng chuyeän baát bình duø laø cuûa keû khaùc nhöng bò cho laø xuùc

Töôùng Quaân thì xoâng xaùo, tích cöïc, hieáu g choã, khi naøo bò va chaïm, hoaëc khi keû khaùc vi phaïm

ñi chung, 2 sao naøy caøng bieåu loä moät nieàm töï aùi lôùn voâ

oâi, Thieân vieät

phaïm ñeán mình. Thieân Töôùng thì ñoân haäu hôn, trong khi thaéng. Ñöùng rieâng, 2 sao naøy chæ söï töï aùi ñuùn vaøo nhöõng qui taéc xöû theá baât coâng. Neáu cuøng, nam cuõng nhö nöõ.

− Thieân kh , Vieät luùc naøo cuõng ganh ñua vaø caïnh tranh, ít khi chaáp nhaän thua keùm, duø l2

sao Khoâi, Vieät. Duy coù ñieàu laø töï aùi cuûa Khoâi, Vieät chính ñaùng vaø höôùng thöôïng.

Quan phuø, Hoùa kî

Tinh thaàn cuûa Khoâi thua keùm chuùt ít. Moïi söï qua maët hay laán löôùt cuûa ngöôøi khaùc bò xem nhö xaáu hoå, baât lôïi cho mình. Taâm traïng naøy laø nguyeân uûy thaùi ñoä noã löïc chieám öu theá cuûa 2

− Töï aùi cuûa 2 sao naøy thì nhoû moïn hôn, tinh thaàn caïnh tranh thieân veà ñoá kî, ghen gheùt, böïc töùc. Phuø

h thaéng baèng thieân haï maø chæ coù tinh thaàn gan tò, thöôøng bieåu öï aùi maø noã löïc ganh ñua

å vöôït thieân haï î vì khoâng ñuû söùc chaïy thi neân caïnh tranh baèng thuø hieàm, ganh

Saùt, Phaù, Lieâm, Tham

vaø Kî khoâng coù khaû naêng thi ñua, tran loä baèng nhieàu thaùi ñoä khoângmaáy quan minh chính ñaïi. Neáu Khoâi, Vieät, vì t ñe thì traùi laïi, Phuø, K tò, gieøm pha.

− Ñ cuûa con nhaø voõ, beùn nhaïy, deã bò khích ñaây laø caùch töï aùi oäng vì caù tính cuûa Saùt, Phaù, Lieâm, Tham

ùt keû khaùc. Haàu nhö ñaây laø töï aùi cuûa voõ phu. Neáu ñaéc ñòa thì hình thaùi nheï. raát maïnh, bao giôø cuõng chöïc aùp ñaûo, laán a

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 173 D. – CAÙCH ÍCH KYÛ

Laøm ngöôøi ai cuõng coù tính ích kyû. Caùc tính naøy aên saâu vaøo taâm ñòa loaøi ngöôøi v2 trôû thaønh quaù thoâng duïng khieán dö luaän xem ñoù laø töï nhieân. Duy coù nhieàu tröôøng hôïp ích kyû naëng, trô treõn vaø nhaãn taâm, caàn ñöôïc löu yù ôû ñaây. Möùc ñoä cao thaáp tuøy theo söï hoäi tuï ít hay nhieàu sao.

− Khoâng, Kieáp haõm ñòa Haõm ñòa, 2 sao naøy laø caùtính cuûa gian phi. Trong moät ñöông söï ñang taâm chieám ñoaït tö höõu cuûa t

laù soá gian phi, cao ñoä ích kyû chöa töøng thaáy vì hieân haï boû tuùi mình, thaäm chí daùm duøng thuû ñoïan phi

m

nhaân, phi phaùp vaø aùm muoäi ñeå laøm lôïi cho mình. Ñaây laø tính ích kyû baát nhaân, baát löông, laøm giaøu phi nghóa, coi thöôøng ñaïo ñöùc, dö luaän luaät phaùp, sinh maïng. Töôûng khoâng caàn noùi theâm nhieàu veà boä sao haõm ñòa naøy.

Neáu ñaéc ñòa, tính ích kyû hoïa chaêng saùng suoát hôn, tuøy tröôøng hôïp, tuøy ngöôøi mình giao thieäp, nhöng töïu trung khoâng maát ñöôïc tính chaát vò kyû.

− Vuõ, Tha

chính Tham Lang noùi leân tính ích kyû. Vuõ Khuùc thì chæ laõnh

Hoùa kî, Cöï M

Ñaây laø neát tham tieàn, haùm lôïi, nhieàu khi baát chaáp söï phaûi chaêng, neát cuûa haïng ích kyû con buoân, truïc lôïi, chæ bieát veùt tieàn. Trong boä sao naøy vöïc ích kyû (tieàn baïc).

Vì vaäy, Tham Lang ñi vôùi taøi tinh naøo cuõng ñeàu coù nghóa lkaø ích kyû veà tieàn baïc. ytrong taâm traïng ñoù, Vuõ, Tham xeùt ra ít chòu xuaát tieàn cho ai vay hoaëc cho ai vay möôïn, chæ bieát coù thu vaøo maø thoâi. Nhöõng boä sao lieân heä coù theå keå: Tham Lang, Hoùa Loäc, Tham Lang Loäc Toàn, Tham Lang Ñaïi Tieåu Hao, v.v…

− oân Tính nhoû nhen, ñoá kî, ganh tò cuûa sao naøy laø bieåu hieän cuûa caù tính ích kyû, khoâng muoán ai hôn mình.

− Quan phuø, Quan Phuû Yù h, ganh ñua,nghóa caïnh tran caâu chaáp, ñoá kî, coi naëng quyeàn lôïi cuûa mình.

− Coâ thaàn, Quaû tuù, Ñaàu quaân Ba h neát khoù khaên, khoân sao naøy chó tín g dung hôïp ñöôïc vôùi baïn beø, naëng veà mình, ít chieàu chuoäng,

, giöõ cuûa. Hoäi ñuû caû 3, tính ích kyû raát maïnh, nguyeân nhaân cuûa söï coâ n, coâ ñoäc.

ít giao thieäp, thuùc thuû, chæ bieát soáng cho mình: ñoù laø nhöõng neùt caù tính cuûa söï ích kyû. Ngoaøi ra, ñoái vôùi tieàn baïc, 3 sao naøy haø tieän, tieâu xaøi kyõ löôõng, suy tính nhieàu neân ích kyû veà tieàn baïc. Coù leõ vì ñoù, 3 sao naøy coù ôïi cho söï caàm cuûa ñô

− Töû Chæ söï suy xeùt tính toaùn quaù kyõ löôõng tröôùc khi haønh ñoäng, caùi gì cuõng mang ra baøn tính hôn thieät. Do âng haøo saûng, khoâng ñoù, sao Töû kho quaûng ñaïi.

− Loäc toàn

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 174 Laø caùch chaët cheõ veà tieàn baïc, do söï tính toaùn caân nhaéc tröôùc khi tieâu xaøi, chöa keå söï chaét moùt, haø tieän khaû höõu. Ñoù laø neù caù tính íchkyû veà tieàn baïc, nhöng coùlôïi cho söï giöõ cuûa nhö Coâ, Quaû, Ñaåu Quaân.

E. – CAÙCH ÑA NGOÂN

Ña ngoân laø ngöôøi noùi nhieàu, ñía, hay taùn doùc, nhieàu khi noùi sai ngoa, theâm bôùt: ñoù laø neát cuûa keû ngoài leâ ñoâi maùch, tuï naêm tuïm ba ñeå baøn chuyeän ngöôøi khaùc. Tuy thöôøng thaáy ôû phuï nöõ, nhöng phaùi nam cuõng khoâng thieáu gì haïng ngöôøi naøy.

− Thaùi Tueá Laø sao ñieån hình cho tính ña ngoân, ngoài leâ ñoâi maùch, luùc naøo cuõng coù ñeà taøi pheám luaän, thöôøng noùi veà ngöôøi khaùc hôn laø veà mình. Chính nhöõng ngöôøi naøy caáu taïo vaø loan truyeàn dö luaän maïnh hôn ai heát. Laø moät khía caïnh cuûa söï huøng bieän neáu Tueá ñi lieàn vôùi sao vaên hoùa. Traùi laïi, neáu ôû trong moät laù soá, Tueá thöôøng chæ hoïa vì lôøi noùi, vaï mieäng khaåu thieät, ñoâi choái, xuyeân taïc, theâm bôùt, kieåu “haøng toâm haøng caù”.

− Löu Haø Chæ söï noùi nhieàu, ñoâi khi nhaûm nhí. Ñi vôùi khoa tinh thì huøng bieän, kyø dö thì gioáng nghóa nhö Thaùi Tueá.

− Hoùa kî Voán laø caùi löôõi, aên noùi nhieàu, thöôøng naëng veà pheâ dung caâu chuyeän cuûa Hoùa Kî thöôøng laø no

bình keû khaùc vôùi ít nhieàu aùc yù, ghen gheùt. Noäi ùi xaáu, haïi ngöôøi baèng ñaàu löôûi.

− Ñaø La, Thaùi Tueá Lôøi noùi sai ngoa, ngang böôùng, baát chaáp leõ phaûi, coù taùc duïng ñeå caõi loän hôn laø lyù luaän, tranh bieän. Tueá, Ñaø laø haïng ngöôøi moûng moâi, beùp xeùp, laûi nhaûi khoâng döùt, gaây söï chaùn gheùt, taïo ra vaï mieäng ñoâi co, khích baùc.

Phuïc Binh−

baûng

khoa baûng trong Töû-Vi

Chæ söï noùi xaáu, xuyeân taïc, haïi ngöôøi khaùc baèng vu caùo, gieøm pha vôùi nhieàu tieåu taâm.

 Chöông chín

Caùch khoa

Nhöõng sao hoïc vaán

 Quan nieäm

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 175

 Caùc sao khoa baûng

 Caùc ngaønh hoïc − Voõ hoïc − Vaên hoïc − Khoa hoïc

trong laù soá

. – QUAN NIEÄM KHOA BAÛNG TRONG TÖÛ-VI

 Caùo sao trôï löïc khoa baûng  Caùc sao caûn trôû khoa baûng

− Kinh teá hoïc − Ngheä thuaät

 Vi trí vaên tinh A

oa raát troïng keû só, ñöôïc xeáp haïng ñaàu, tröôùc noâng, coâng, thöông. Danh só vöøa chæ göôøi hoïc troø, vöøa chæ nhaø trí thöùc.

hoaùt thai töø quan nieäm vaên hoùa ñoù, khoa Töû-Vi cuõng quyù troïng só, nhaát laø keû ñaéc ñôøi. Thaät vaäy,

aët khaùc, vì Töû-Vi thieân veà theá tuïc, cho neân coi troïng keû só ngoaøi ñôøi hôn laø keû só tu ñaïo. Caùc sao ñaéc ñòa mang naëng yù nghóa vinh hoa, ñöôïc coi nhu tieâu chuaån thaønh coâng cuûa ngöôøi ñôøi. Khoâng coù

o naøo ñ h ngöôøi ñaïo.

heo truyeàn thoáng vaên hoùa, keû só chæ ñaéc thôøi baèng con ñöôøng khoa baûng, hoïc vaán. Khoa Töû-Vi ñaõ

m “troïng vaên khinh voõ” cuûa ngöôøi Trung Hoa. Vaên khoa ñöôïc xeáp haïng treân voõ khoa. oät baèng chöùng khaùc cuûa thaùi ñoä troïng vaên cuûa khoa Töû-Vi laø caùch “quaân thaàn khaùnh hoäi”. Theo

öû, Phuû môùi trôï löïc cho Töû Phuû ñaéc duïng. Ngöïôc nh

aùt (ñeá ngoä hung ñoà). Qua nhaän ñònh ñoù, voõ töôùng khoâng theå ôû trieàu ñình: choå ñöùng cuûa hoï laø treân ch nhaø vua laø coâng vieäc cuûa vaên quan. Ñaây haún laø moät ñieàu laï trong

ïn nhö Trung H , maø n oâng ñöôïc co roïng. P neàn trò quoác ung Ho ûn treân nh trò, tre ïo hôn laø voõ ò baù ña êng chính vì

Xaõ hoäi Trung H n

Thoâng thöôøng, giôùi só laøm quan ñöôïc laøng nöôùc troïng voïng hôn, vì hoï ñaït ñöôïc hoaøi baõo cuûa moïi coâng daân Trung Hoa laø ñaéc khoa, ñaéc duïng, mang sôû hoïc phuïng söï xaõ hoäi, coù quyeàn haønh, theá löïc. Nhöõngkeû só aånn daät cuõng ñöôïc troïng voïng khoâng keùm. Ña soá loaïinaøy caùo quan veà laøng giaùo hoùa moân sinh. Xaõ hoäi ngaøy xöa troïng chöõ nghóaa neân raât kính thaày.

T tronglaù soá Töû-Vi, chính tinh ñaéc ñòa ñeàu coù nghóa phuù quí raát maïnh. Chæ khi naøo haõm ñòa thì môùi coù yù nghóa doanh thöông. Phuù quí ôû ñaây laø söï giaøu sang do hoïc vaán vaø chöùc töôùc mang laïi, chôù khoâng phaûi do thöông maïi kinh doanh.

M

sa eà caäp ñeán theá löïc, uy tín

T daønh nhieàu sao chæ khoa giaùp, goïi chung laø vaên tinh ñeå moâ taû vaên hoaù, trong khi caùc sao chæ voõ hoïc raát ít. Moät soá sao voõ caùch laïi ñöôïc ñoàng hoùa vôùi hung saùt tinh loái meänh danh naøy döôøng nhö phaûn aûnh quan nieä M caùch naøy, chæ coù khoa tinh, vaên tinh ñi chung vôùi T lai, neáu Töû Phuû ñi chung vôùi voõ tinh (hung tinh) thì laïi xaáu, nguï yù noùi nhaø vua bò taëc thanh khuy lo maët traän ñoái ñòch. Vieäc coá vaán xaõ hoäi nhieãu loa oa gaønh voõ kh i t haûi chaêng Tr a ñaët caên ba aân ân vöông ña tr ïo? Phaûi cha

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 176 Tr a taïo loaïnung Ho trieàn mieân c neân c trò chuû taâ aên ngöøa maàm loaïn baèng nhaân

ghóa?

. - CAÙC SAO KHOA BAÛNG

ho aùc baäc chính ng n

nh ngoä nhaän raèng caùc sao naøy coøn mang nhieàu yù nghóa khaùc chôù khoâng phaûi

– Nhöõng chín tinh chæ hoïc vaán

B

Caàn löu yù ngay ñeå traù chæ coù nghóa hoïc vaán maø thoâi.

1.

Noåi baät hôn heát, coù leõ laø hai sao Thaùi Döông vaø Thaùi Aâm.

− Thaùi döông, Thaùi aâm saùng suûa* Coù Aâm Döông saùng suûa ôû Meänh hay chieáu Meänh, con ngöôøi raât thoâng minh, laõnh hoäi mau choùng, phong phuù vaø saâu saéc (assimilation), phaân bieät tinh vi caùc goù caânh cuûa vaán ñeà (discernement). Sôû dó Aâm Döông ñieån hình cho trí khoân vì hai sao ñoù chæ boä oùc, trí tueä, aùnh saùng söï thoâng minh di truyeàn töø cha meï, chöa keå hai sao naøy thöôøng ôû vò trí hoäi chieáu laãn nhu, hai nguoàn saùng trôï löïc nhau.

Veà maët khoa baûng, Aâm Döông saùng thì hoïc gioûi, hoïc roäng, hoïc cao, coù baèng caáp lôùn, coù thöïc hoïc. Neáu ñöôïc theâm vaên tinh khaùc ñi keøm thì trình ñoä hoïc vaán caøng cao, hoïc löïc coù theå leân möùc quoác gia hay quoác teá.

Giöõa hai tö chaát thoâng minh, döôøng nhö Thaùi Aâm thieân veà tröïc giaùc (ontelligence intuitive), Thaùi Döông toát hôn Thaùi Aâm. Nhöng vaán ñeà haõy coøn tuøy giôø sinh, ban ngaøy hôïp vôùi Döông, ban ñeâm nhaát laø ñeâm traêng, hôïp vôùi Aâm.

− Thieân cô, Thieân Löông ñoàng cung Ñaéc ñòa trôû leân, hai sao naøy gaàn nhö ñoàng nghóa, chæ söï thoâng minh saéc saûo, trí ña möu, oác quyeàn bieán, khaû naêng khoaûo cöùu chính trò, chieán löôïc.

Cô Löông ñoàng cung cuõng coù nghóa laø coù naêng khieáu sö phaïm, coù taøi daïy hoïc, nghieân cöùu, tìm toøi, ñoàng thôøi vdôùi taøi tham möu, coá vaán. Veà maët hoïc vaán, Cô Löông laø boä khoa baûng quan troïng, döôøng nhö naëngyù nghóa öùng duïng, töùc laø aùp duïng caùi hoïc vaøo giaùo duïc, vaøo chính trò, vaøo coâng taùc söu taàm.

− Thieân cô, Cöï Moân, Ñoàng cung Boä sao naøy ñaéc ñòa ôû Maõo vaø Daäu. Ôû Maõo thì hay hôn ôû Daäu. Yù nghóa töông töï nhö Cô Löông. Tuy nhieân, ngaønh hoïc ñöôïc Cöï, Cô thieân veà phaùp l1y, chính trò hoïc, luaät hoïc nhieàu hôn. Ñaây coù leõ laø boä sao cuûa luaät sö, thaåm phaùn, coá vaán phaùp luaät, giaùo sö luaät hoïc vaø chính trò hoïc. Neáu laø sinh vieân thì chuyeân veà caùc ngaønh coâng phaùp, tö phaùp.

− Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng Cuõng chæ khoa baûng, caû vaên laãn voõ, nhöng naëng veà quyù caùch hôn laø khoa caùch. Neáu coù theâm vaên tinh hoäi tuï thì nhaát ñònh khoa baûng seõ roõ reät.

* Nhöõng ñieàu kieän saùng suûa cuûa Aâm Döông ñaõ ñöôïc trình baøy trong Töû Vi Haøm Soá, cuøng moät taùc giaû, trang 179-188

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 177 − Saùt, Phaù, Lieâm, Tham Boán sao naøy chæ naêng khieáu voõ nghieäp, hoïc voõ lôïi vaø deã hôn hoïc vaên, laøm ngaønh quaân söï ñaéc duïng

ôn ngaønh chính trò, vaên hoïc. h

− Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông Neáu ñaéc ñòa, boä sao naøy cuõng chæ söï thoâng minh, hoïc gioûi vaø hoïc cao, coù baèng caáp lôùn.

rôû ngaïi, bò chaäm luït, dang dôû. Baát lôïi naøy chæ ñöôïc buø truø neáu coù nhieàu huï tinh khoa baûng hoäi tuï ñoâng ñaûo.

höõng phuï tinh chæ khoa baûng

Neáu nhöõng boä sao treân cuøng ñaéc ñòa thì chaéc chaén coù khoa baûng cao. Neáu khoâng, baáy giôø caùc sao ñoù chæ tö chaát thoâng minh.

Neáu haõm ñòa thì hoïc vaán bò t p

2. – N

Hoaù khoa−

aêng khieáu hoïc vaán coøn ñi lieàn vôùi khaû naêng sö phaïm, khaû naêng saùng taùc, söu taàm. Coù Hoùa Khoa ôû Meänh, hoïc troø thì xuaát saéc, thaày giaùo thì daïy hay, khaûo cöùu thì noåi danh, coù vieát

ùo, caùch thöùc trình baøy, ngaên naép, heä thoáng hoùa

Sao naøy ñieån hình cho khoa baûng. Ngoaøi ñöùc tính thoâng minh, hieáu hoïc, Hoùa Khoa coøn chæ söï ñoã ñaït, trình ñoä hoïc vaán cao vaø roäng.

N Meänh hay chieáu saùch.

Hoùa Khoa coøn chæ phöông phaùp daïy vaø hoïc ñoäc ña caùc ñieàu hieåu bieát moät caùch maïch laïc, traät töï, dieãn taû tö töôûng raát roõ raøng vaø thoâng thaùi.

Vì theá Hoùa Khoa laø moät sao huøng bieän, loái huøng bieän cuû ngöôøi coù hoïc vaán uyeân thaâm, cuûa haïng thöùc giaû.

− Vaên xöông, Vaên Khuùc Neáu Hoùa Khoa töôïng trung cho trí tueä thuaàn tuùy thì Xöông, Khuùc töôïng tröng cho tình caûm vaø trí

aëng veà chieàu saâu.

ì naën ve ïc cuûa Xöông, Khuùc laø vaên chöông, trieát lyù, thi ca, nhaïc kòch, voán ø caùc boä moân laømrung ñoäng maõnh lieät taâm hoàn con ngöôøi.

tueä. Vì vaäy, Xöông, Khuùc raát xuaát saéc trong nhöõng ngaønh hoïc naøo mình thích, trong khi Hoùa Khoa thì gioûi veà nhieàu moân. Thaønh thöû, caùi hoïc caûu Xöông, Khuùc thieân veà chuyeân khoa, caùi hoïc cuûa Hoùa Khoa thì thieân veà lieân khoa (culture geùneùrale). Cuõng vì leõ ñoù, neân khoù ai vöôït noåi Xöông, Khuùc trong chuyeân moân sôû tröôøng. Caùi hoïc cuûa Hoùa Khoa coù chieàu roäng, coøn caùi hoïc cuûa Xöông, Khuùc n

V à tình caûm neân ngaønh ho la

− Thieân khoâi, Thieân vieät Veà maët vaät duïng, Khoâi chæ baèng saéc, Vieät chæ buùt nghieân. Caû hai laø bieåu töôïng cho ngöôøi hoïc troø

ioûi vaø ñoã ñaït. Vì yù nghóa vaên hoïc tröïc tieáp nhö theá neân coù theå noùi Khoâi, Vieät chæ söï loãi laïc, xuaát huùng trong nhieàu ngaønh, coøn Xöông, Khuùc thì chæ hay trong moät ngaønh.

hoâi coøn coù nghóa laø ñöùng ñaàu, caàm ñaàu, vì theá coù tinh thaàn ganh ñua maõnh lieät ñeå chieám giaûi nhaát, hoâng chaáp nhaän noåi söï thua thieät. Ñöùc tính quyù baùu cuûa Khoâi, Vieät laø oùc laõnh tuï, söï möu cô, taøi toå

ùng chæ huy, laõnh ñaïo. Coù theå vì vaäy maø Khoâi, Vieät höõu duïng cho xaõ hoäi, trong khi

g c

K k chöùc, chí höô

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 178 H a vaø Xöông, Khuùc thöôøng ñaéc duïoùa, Kho ng cho hoïc ñöôøng, cho ngaønh gíao duïc thuaàn tuùy. Khoâi,

ieät vöøalaø ngöôøi coù hoïc, vöøa bieát öùng duïng caùi hoïc vaøo tröôøng ñôøi, cuõng baèng yù chí tranh thaéng thi eàu laõnh vöïc. Cho neân Khoâi, Vieät phaûi ñaéc thôøi vaø hieån ñaït.

V ñua, voán laø ñoäng cô thaønh coâng trong nhi Ñieàu naøy coùleõ nhôø tinh thaàn thöïc tieån hôn laø lyù thuyeát cuûa hai sao naøy.

− Long trì, Phöôïng caùc. Baèng caáp cuûa hai sao naøy raát cao, ñaëc bieät laø khi ñöùng ñoàng cung ôû Muøi (vôùi ngöôøi tuoåi Maõo) hoaëc ôû Söûu (vôùi ngöôøi tuoåi Daäu). Tuy nhieân, saùch vôõ khoâng noùi roõ chi tieát hôn.

Thieân hình− æ naêng , pheâ phaùn phaân minh (jugenment), sao naøy raát ñaéc duïng cho ngöôøi

haûo cöùu, cho luïaât gia, cho hoïc troø, cho nhaø pheâ bình ngheä thuaät, vaên chöông. Neáu vaên cuûa Xöông laïi khoâ khan, kyõ thuaät, nhöng voâ cuøng chính xaùc.

Ch khieáu nhaän xeùt tinh vi k Khuùc noàng naøn, boùng baåy thì vaên cuûa Thieân Hình

− Thaùi Tueá Sao naøy lanh lôïi, noùi gioûi, nhieàu yù vaø nhaát laø nhieàu lôøi, hoaït baùt. Yù vaø lôøi coøn vöôït xa ñòa haït pheâ

ình ñeå ñi tôùi soi boùi, chæ trích. Cho neân Thaùi Tueá khoâng khaùch quan nhö Thieân Hình, vì vaäy thích hôïp cho luaät sö, coâng toá, öùng cöû vieân tranh cöû, chính trò gia…… b

− Vaên tinh, Löu Haø, Baùc Syõ Vaên tinh chæ söï ham hoïc, Löu Haø vaø Baùc Syõ chæ söï huøng bieän söï dieãn ñaït tö töôûng thaâm thuùy. Caû 3

− Hoûa tinh, Linh tinh ñaéc ñòa ñeàu caàn cho hoïc troø, cho giaùo sö, cho thuyeát khaùch.

Ñi vôùi Thaùi Döông saùng suûa, Hoûa, Linh laøm taêng theâmsöï maãn tieäp (perspicaifeù), coù lôïi cho söï hoïc , ñieàu tra. Caû 3 cuøng laø sao hoûa neân raát saéc beùn linh ñoäng.

Thieân Khoâng hoûi vaø khaûo cöùu

−

C. – CAÙC SAO TRÔÏ LÖÏC KHOA BAÛNG

Chæ söï thoâng minh cuûa haïng möu só, löu manh, caéc côù, gian xaûo, duøng trí ñeå haïi, ñeå phaù, ñeå dieät keû khaùc. Neáu laø hoïc troø thì hay ñaùnh pheùp, coùp baøi luùc thi.

Hoïc vaán chæ cao saâu neáu ñöôïc nhieàu khoa tinh hoäi tuï. Baèng khoâng, phaûi caàn nhieàu sao trôï löïc döôùi

án

ñaây.

1. – Nhöõng sao môû roäng hoïc va

Taû phuø, Höõu Baät

oø bieát theâm nhieàu thöù tieáng, gioûi sinh ngöõ, raát hôïp cho caùc nhaø dòch thuaät, thoâng ngoân. Coù theå õng hoïc moät boä moân naøo cuõng gioûi.

inh vaø Vöông thì chæ söï phong phuù, töông hôïp vôù hoïc gaïo, hoïc raùo rieát thaät nhieàu. Ñi vôùi khoa tinh, Sinh Vöông laø heä soá laøm taêng theâm kieán thöùc toång quaùt (culture geùneùrale). Ví duï nhö Khoa –

− − Ñeá Vöông, Traøng Sinh Coù Taû Höõu ñi vôùi khoa tinh, söùc hoïc seõ roäng hôn. Ví duï neáu ñi vôùi Khoa hay Xöông Khuùc thì hoïc tr cu ñöôïc nhieàu ngaønh trong

S

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 179 Sinh nghóa laø hoïc roäng, saùng taùc nhieàu, Khoâi, Vöôïng seõ ñoã cao, thuû khoa hay ñöôïc Hoäi ñoàng Giaùm Khaûo tuyeân döông.

2. – Nhöõng sao thuùc ñaåy hoïc vaán

Quan phuø, Quan phuû− eáp maø chæ laø ñoäng löïc cho vieäc hoïc. Caû hai

uøng chæ söï caïnh tranh, ganh tò, thi ñua, ích kyû. Öùng vaøo vieäc hoïc, Phuø, Phuû chæ söï caàu tieán, söï coá

may maén cho hoïc vaán

Phuø vaø Phuû khoâng coù nghóa hoïc vaán moät caùch tröïc ti c gaéng, thöôøng ñöa ñeán söï ganh ñua (eùmulation), ñoâi khi coù ñoá kî nhoû nhen, caïnh tranh baát chính. Neáu gaëp Hoùa Kî hay Phuïc Binh thì söï caïnh tranh duøng ñeán thuû ñoaïn khoâng cao thöôïng (nhö ñaùnh pheùp, coùp …). Ñi vôùi caùc sao chæ tính tham lam cuõng vaäy.

3. – Nhöõng sao

Aân Quang, Thieân quyù.

Taû Phuø, Höõu Baät

hæ söï phuø trì cuûa linh thieâng hoaëc söï trôï giuùp cuûa ngöôøi ñôøi. Coøn nhöõng sao döôùi aây chæ söï may maén nhôø hoaøn caûnh toát luùc hoïc, nhaát laø luùc thi.

Baïch Hoå, Phi Lieâm, hay Taáu Thö

änh hay chieáu vaøo Meänh thì thöôøng gaëp vaän hoäi toât ñeïp, neáu ñoùng û cung haïn thì gaëp heân may trong haïn ñoù. Neáu boä sao heân rôi ñuùng vaøo kyø thi deã ñaäu.

æ coù neáu hoâng gaëp saùt tinh, aùm tinh, baïi tinh, bao giôø cuõng caûn trôû khoa baûng, chöa keå ñeán nhöõng khaéc cheá

– CAÙC SAO CAÛN TRÔÛ KHOA BAÛNG

− − Thieân Quan, Thieân Phuùc − Saùu trôï tinh treân ñeàu coù nghóa heân may, ñöôïc giuùp ñôõ, ñöôïc phuø hoä, ví duï nhö thi truùng tuû hoaëc ñöôïc baùo moäng baøi thi (Quang, Quyù) gaëp thaày deã, baøi deã, ñöôïc khoa hoàng (Taû, Höõu, Quan, Phuùc). Caû saùu sao naøy c ñ

− Thanh Long, Hoùa Kî hay Löu Haø − − Thieân maõ, Traøng sinh hay Phi lieâm − Thieân hyû, Hyû thaàn Nhöõng boä sao naøy neáu ñoùng ôû Me ô

Duy, caàn löu yù raèng hoïc vaán nhôø vay maén khoâng toát ñeïp baèng nhôø töï löïc. Vaõ chaêng, gaëp sao may, hoïc troø khoâng neân yû laïi vì caùc heân may ñoù khoâng nhaát thieát chæ heân may cho thi cöû, maø coøn coù nghóa may maén trong nhieàu laõnh vöïc khaùc (tieàn baïc, ñaøo hoa……). Ngoaøi ra, may maén ch k veà nguõ haønh phaûi coù.

Thaønh thöû, caàn phaûi caân nhaéc chung vôùi caùc sao caûn trôû khoa baûng.

D.

où theå lieät keâ nhöõng sao chính yeáu sau ñaây:

Noùi chung, taât caû hung, saùt tinh, baïi tinh……laø nhöõng sao gaây trôû ngaïi cho khoa baûng cuõng nhö caùc laõnh vöïc khaùc nöõa.

C

− Trieät

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 180 Sao naøy coù hieäu löïc cheá raát maïnh, cuï theå nhö laøm cho khoa baûng baát thaønh, khoâng cao, chaät vaät, thi rôùt, ñaäu thaáp hay ñaäu vôùt. Khoâng theå aán ñònh möùc ñoä caûn trôû vì vaán ñeà thuoäc vaøo haøm soá. Nhöng Trieät chæ ngaên trôû maïnh trong voøng 30 naêm ñaàu cuûa cuoäc ñôøi hoaëc phaân nöõa haïn ñaàu maø thoâi.

− Tuaàn Cuõng coù hieäu löïc cheá khaéc khaù maïnh, nhöng keùm hôn sao Trieät, Vaên tinh mvaø gaëp Tuaàn ñoàng cung baùo hieäu söï thi rôùt, thi khoù, thi nhieàu keo v.v…

Tuy nhieân, neáu cung haïn voâ chính dieäu gaëp Tuaàn, Trieät thì laïi toát.

Hoùa Kî−

gaëp Kî thì chæ laø keû só aån daät, baát ñaéc chí kieåu hö Traàn Teá Xöông.

Laø aùm tinh, baùo hieäu vieäc thi rôùt, thi khoù, khoa baûng laän ñaän dôû dang (hoïc roài boû dôû, ñoåi ngaønh……) Hoùa Kî chæ söï noâng noåi hay thay ñoåi chí höôùng, söï baát maõn vì thaát baïi.

Tuy laø aùm tinh, song hieäu löïc cuûa Hoùa Kî khaù maïnh vì coù theå laøm lu môø caû Khoâi, Vieät, Xöông, Khuùc, Hoù Khoa. Cuï theå nhö ngöôøi coù Khoâi, Vieät, n

Hoùa Kî chæ toát khi naøo gaëp Thanh Long ñoàng cung maø thoâi.

− Kình döông, Ñaø La haõm Caû hai ñeàu chæ söï caûn trôû, söï gian nan, söï chaäm luït trong khoa tröôøng. Neáu Kinh Döông mieáu ñòa, ñoái vôùi 2 tuoåi Aât, Taân thì laïi laø ngöôøi coù taøi vaên chöông töø ñoù, coù theå coù nghóa thi ñoã.

− Ñòa khoâng, Ñòa kieáp haõm

thi ñöôïc (vì khoâng coù kyø thi trong haïn ñoù, hoaëc gaëp chuyeän xui luùc thi, kieåu nhö Luïc aân Tieân).

hi rôùt (Buøi Kieäm)

ò tai hoïa luùc thi (coùp baøi bò ñuoåi, söû duïng buøa pheùp bò baét gaëp……) vì 2 sao Khoâng, Kieáp chæ nhöõng

− Thieân Khoâng haõm

Ñi vôùi vaên tinh thì raát baát lôïi, cuï theå nhö:

Khoâng theå V

T

B haønh ñoäng aùm muoäi vaø baát hôïp phaùp cuøng vôùi tai hoïa ñi keøm.

Gaëp phaûi khoa Thieân Khoâng laøm cho khoa tröôøng laän ñaän.

− Ñaïi hao, Tieåu hao Nhò hao chæ söï thay ñoåi, hao taùn, öùng duïng vaøo khoa baûng coù theå coù nghóa:

• Thi rôùt k Thi hai ngaønh trong ñoù coù rôùt moät ngaønh.

Coù theå toán keùm tieàn veà thi cöû (ñuùt loùt).

Thieân Khoác, Thieân hö

eo ñaàu.

• • •

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 181 Hai aøy chæ söï lo aâu, nöùôc maét xui xeûo, sao n do ñoù coù theå baùo hieäu vieäc thi rôùt, hoaëc hoïc maø khoâng

hai vì hai sao Khoùc Hö ñaéc ñòa lôïi veà haäu vaän

eå gôïi yù, coù tính caùch höôùng daãn maø éc ñòa, söï caûn trôû seõ bò giaûm ít nhieàu.

chòu thi. Neáu traéc ñòa ôû Tyù Ngoï, thì coù theå ñoã ôû kyø hôn.

YÙ nghóa cuûa caùc sao caûn trôû khoa baûng töông töï nhau, khoâng maáy khaùc nhau veà baûn chaát, maø chæ khaùc nhau veà cöôøng ñoä vaø hình thaùi. Vieäc lieät keâ noùi treân chæ ñ thoâi. Ngoaøi ra, neáu caùc sao treân ña

E.- CAÙC NGAØNH TRONG KHOA TÖÛ-VI

Vaøo thôøi Traàn Ñoaøn, ñôøi nhaø Toáng, haàu nhö chæ coù hai ngaønh vaên vaø voõ hoïc. Ñieàu naøy haún khoâng haät vaäy, hieän nay, chaúng nhöõng coù raát

dieãn nhöõng ngaønh vaø moân hoïc toång quaùt sau ñaây töø sao ño , Quan.

coøn thích hôïp vôùi söï phaùt trieån vaên hoùa cuûa theá kyû naøy nöõa. T nhieàu ngaønh hoïc maø moãi ngaønh coøn coù nhieàu chuyeän khoa.

Ñeå goùp phaàn canh taân khoa Töû-Vi, ta taïm suy caùc ùng hay chieáu Meänh, Thaân

1. - Voõ hoïc

Khoa Töû-Vi ít coù sao chæ voõ hoïc moät caùch tröïc tieáp, chæ coù nhöõng sao chæ voõ nghieäp maø thoâi. Töø voõ

-Saùt, Phaù, Lieâm, Tham nghieäp coù theå suy luaän raèng coù voõ hoïc.

− Neáu hoäi ñuû caû boán sao chieáu Meänh thì nghieäp voõ cuûa ñöông soá seõ roõ raøng. Nhöng, cuõng coù nhieàu tröøông hôïp, quaân nhaân maø vaãn khoâng hoäi ñuû boán sao, coù khi chæ coù 2 hay 3. Maët khaùc, cuõng coù tröôøng hôïp coù ñuû boán sao maø vaãn khoâng phaûi laø nhaø binh: trong tröôøng hôïp naøy, nhöõng sao ñoù noùi leân voõ tính cuûa ñöông söï hôn laø voõ hoïc hay voõ nghieäp, hay saùt phaït, coù haønh ñoäng voõ phu.

Bình hình, Töôùng Aán−

Vuõ Töôùng

Caùch naøy chæ söï hieån ñaït trong nghieäp voõ, chæ quaân nhaân coù taøi taùc chieán, taøi tham möu, ñoàng thôøi cuõng laø quaân nhaân coù chieán coâng, coù caàm quaân, coù huy chöông.

− Hai sao naøy keát cuõng chæ voõ nghieäp raát ñaëc saéc.

− Töû Phuû, Vuõ Töôùng Caùch naøy vöøa chæ vaên, vöøa chæ voõ, cho neân ñaëc bieät coù quyeàn uy: ñoù laø ngaønh voõ caàm quyeàn chính trò hay laø “vaên cheá voõ”.

− Töôùng quaân, Thieân maõ Hai sao naøy chæ quaân nhaân coù taøi. Töôùng Quaân chæ voõ tính, söï cöông cöôøng, hieáu thaéng, phaùch loái, coøn Thieân Maõ chæ taøi naêng. Neáu Maõ ñi vôùi Thieân Töôùng voán ñoân haäu, coù tö caùch hôn Töôùng Quaân.

− Thieân maõ, Löïc syõ Ñaây cuõng laø caùch cuûa moät voõ töôùng coù söùc maïnh (vì Löïc Syõ chæ söùc maïnh) töø ñoù vuõ duõng vaø coù theå chæ laø vuõ duõng maø thoâi, ít coù möu löôïc.

Thieân töôùng – Töôùng quaân hay Thieân töôùng – Phuïc Bình hay Töôùng quaân – Phuïc Binh.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 182 Ñoù laø caùch “löôõng töôùng” hay caùch “Töôùng Binh” coù nghóa laø töôùng coù quaân, coù quyeàn.

, vò töôùng caàm quaân (geùneùral de oupes), coù nhieàu binh töôùng döôùi tay, thöôøng laäp nghieäp veû vang trong thôøi tao loaïn. Ví duï nhö

a khoâng maáy cuï theå vaø chính xaùc.

eõ dó nhieân, voõ hoïc vaø voõ ngieäp chæ aùp duïng cho phaùi nam. Khoâng thaáy noùi ñeán nöõ voõ töôùng.

Ngoaøi ra coù theå keå moät soá sao trôï voõ, nghóa laø ñi chung vôùi caùc voõ tinh khaùc laøm cho voõ nghieäp roõ reät hôn. Ñoù laø Khoâng Kieáp, Kinh Ñaø, Hoûa Linh laø nhöõng saùt tinh, hung tinh noùi leân tính neát maïnh baïo, daùm laøm, taùc phong cuûa voõ caùch. Cuï theå nhö hai sao Kình, Hoûa mieáu ñòa ñoàng cung laø laù soá danh töôùng, hôïpvôùi caùch Saùt Phaù Lieâm Tham.

Nhöõng saùt, hung tinh naøy ñi chung quanh cuûa nhöõng sao voõ keå treân laøm noåi baät caùch cuûa ñöông soá. Ví vuï nhö Töôùng Maõ, Khoâng Kieáp ñaéc ñòa chæ quaân nhaân caàm binh tr Saùt Phaù Lieâm Tham gaëp Kinh haõm ñòa ôû Maõo Daäu laø töùông laøm loaïn, ñaûo chaùnh, binh bieán, hoaëc haønh söû raát taøn baïo, khaùt maùu, gieát ngöôøi khoâng gôùm tay.

Trong khoa Töû-Vi, voõ nghieäp khoâng maáy roõ raøng vaø coù nhieàu tröôøng hôïp ngoaïi leä. Coù nhöõng soá caùch Cô Nguyeät Ñoàng Löông hay Cöï Nhaät hay Cöï Cô maø vaãn laøm veà ngaønh voõ. Traùi laïi coù nhöõng caùch Saùt Phaù Lieâm Tham maø laøm vaên. Ñaây laø moät ñieåm mô hoà cuûa khoa Töû-Vi, cho thaáy khoa naøy trong moät vaøi laõnh vöïc toû r

L

3. – Vaên hoïc

Trong vaên hoïc, ta chæ ghi nhaän ñöôïc nhöõng ngaønh vaên khoa, luaät khoa, sö phaïm, dòch thuaät, haønh chaùnh hoïc, chính trò hoïc, huøng bieän……taïm xeáp chung vaøo vaên hoïc.

− Vaên xöông, Vaên Khuùc

Thaùi Tueá, Thieân hình, Cöï Moân, Quan phuø

Hai sao naøy chæ caùc moân hoïc veà vaên chöông (lettes), trieát lyù (philosophie) hoaëc chæ moân hoïc noùi chung.

Coù khi khoâng caàn hoäi ñuû hai sao môùi hoïc vaên hay hoïc trieát. Nhöng neáu hoäi ñuû caû hai thì ngaønh hoïc seõ roõ reät hôn.

− uaät phaùp (droit). Khoa Töû-Vi khoâng phaân vieät ngaønh Moät trong boán sao naøy chæ caùc moân hoïc veà l

coâng phaùp (droit public) vaø ngaønh tö phaùp (droit priveù) trong luaät khoa.

− Vaên xöông, Vaên khuùc, Taû Phuø, Höõu Baät Caû boán sao naøy chæ ngaønh dòch thuaät vì Taû, Höõu ñi vôùi Xöông Khuùc aqm chæ ngöøôi bieát nhieàu thöù tieáng (polyglotte), noùi hay vieát ñöôïc nhieàu thöù tieáng, noùi khaùc ñi, Taû Höõu cuøng cuûa Xöông Khuùc chæ

(traducteur, interpeøte), haønh ngheà dòch saùch, thö, khaûo cöùu coå ngöõ, kim ngöõ (linguiste).

Löu Haø, Taåu Thö, Hoùa Khoa, Thaùi Tueá, Cöï Moân Hoùa Kî

hoa sinh ngöõ. Ñaây laø boä sao cuûa caùc ngöôøi thoâng ngoân tu

− söû duïng ngoân ngöõ, öùng duïng ñaéc caùch vaøo ngaønh sö phaïm

eùdagogie), vaøo khoa huøng bieän (eùloquence). Nhöõng sao naøy coù theå ñi song ñoâi vôùi Xöông, Khuùc. chæ chính trò hoïc (sciences politiques).

Nhöõng sao naøy chæ söï huøng bieän, taøi (p Vì nhöõng ñaëc tính veà aên noùi cho neân nhöõng sao naøy cuõng Xem chöông ñeà caäp ñeán caùch huøng bieän.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 183 − Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông Caùc sao naøy chæ ngöôøi coâng chöùc. Aùp duïng vaøo ngaønh hoïc, thì ñaây laø ngaønh haønh chaùnh (adminstratinon), ngaønh quaûn trò coâng sôû. Coù theå ngaønh quaûn trò tö sôû (tö chöùc) cuõng do boä sao naøy chæ danh. Nhöng, vì thôøi xöa khoâng coù tö sôû cho neân boä sao Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông luùc ñoù thuaàn tuùy chæ coâng chöùc, coâng sôû.

- Loäc Toàn

Sao naøy chæ taøi naêng toå chöùc, saép xeáp coâng vieäc, do ñoù cuõng lieân quan ñeán ngaønh quaûn trò haønh chaùnh coâng hay tö sôû (gestion d’en-treprise), ñaëc bieät laø quaûn trò taøi chính, keá toaùn, ngaân saùch, kho baïc, ngaân haøng.

3.- Khoa Hoïc

Nhöõng ngaønh khoa hoïc khoâng ñöôïc khoa Töû – Viñeà caëp ñeán, vì thôøi xöa, khoa hoïc khoâng coù bao hieâu hôn nöõa bò vaên chöông ñaïo lyùlaán aùt. Vaøo thôøi ñaïi nhaø Toáng, chæ coù khoa hoïc haân vaên laø thònh haønh, nhöng vaãn naèm trong ñaïo hoïc, trieát hoïc, luaân lyù hoïc. Khoâng coù ngaønh khoa

hoïc thöïc nghieäm, khoa hoïc vaät lyù, khoa hoïc thieân nhieân, maø chæ coù khoa hoïc nhaân vaên.

oaøn soáng laïi, coù leõ oâng seõ canh raân khoa Töû – Vi ñeå thích öùng vôùi söï phaùt trieån cuûa con ngöôøi trong caùc ngaønh khoa hoïc môùi. Theo thieån yù, qua caùc sao trong laù soá Töû – Vi, coù theå suy dieãn

Thieân töôùng, Thieân y

n kaïi ít phoå caäp, n

Neáu Traàn Ñ

vaøi ngaønh lieân quan ñeán y hoïc, döôïc hoïc, ñieän, ñieän töû hoïc, cô khí hoïc sau ñaây :

-

chæ thuoác men, eä sinh, giaûi beänh. Hai sao naøy ñi chung (ñoàng cung hay hoäi chieáu) coù nghóa laø y hoïc (meùdecine)

noùi chung. *

ôï khaùc cuõng coù nghóa veà y hoïc, cuï theå nhö sao :

- Thieân Quan Ñòa Giaûi

ieân Löông

Höõu Baät

- Thieân Ñoàng

Thieân töôùng chæ söï phuø trôï, bao hoïc, töø ñoù bao haøm yù nghóa cöùu vôùt, ñoä tha Thieân Y v

Ngoaøi ra, neáu Thieân Y ñi keøm vôùi caùc sao phuø tr

- Thieân Phuùc

- Taû Phuø

-

- Thieân Cô

- Th

-

- Giaûi Thaàn

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 184 - Thaùi AÂm - Thieân Giaûi …

- Thieân Y, Hoùa Kî

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 185 Hoùa Kî chæ hoùa chaát noùi chung, cuøng vôùi Thieân Y seõ coù yù nghóa baøo cheá thuoác men, coù lieân quan ñeán y hoïc (pharmacie).

- Thieáu aâm, Thieáu döông, Thaùi aâm, Thaùi döông

aùc laø ñieän, lieân quan ñeán ngaønh ñieän hoïc (eùlectriciteù), coù theå caû ngaønh ñieän töû khoù phaân bieät saâu hôn nöõa. Söï suy dieãn ñeán möùc ñoä

hö theá vaãn coù theå sai laàm.

C sao naøy nghóa (eùlectrionique) hay nguyeân töû (atomique). Raát n

- Thieân cô

Veà vaät duïng, sao naøy chæ may moùc, do ñoù coù theå kieân quan ñeán ngaønh cô khí, ngaønh kyõ thuaät. Ñaây coù theå laø sao kyõ sö (ingeùnieur) hay chuyeân vieân kyõ thuaät (technicien), kyõ ngheä gia.

4 inh teá hoïc.- K

Ngaøy xöa, trong xaõ hoäi Trung Hoa, tuy coù boán ngheà chính laø só, noâng, coâng, thöông ngheà só laø phaûi hoïc haún hoi, coù moân hoïc coù khoa tröôøng, coù choã duïng trong coâng quyeàn. Caùc ngheà

, nhöng chæ coù

, thöông ñöôïc xem nhö khoâng thaønh moân hoïc, khoâng caàn phaûi hoïc, vì vaäy, bò xaõ hoäi cho

o q h kinh teá, taøi chaùnh trong khoa Töû – Vi, thì ñoù laø àn ghi caùc sao thuoäc caùc ngaønh hoïc kinh taøi döôùi

aây ñeå nhôù, ñeå ñaët vaán ñeà cho ngöôøi khaùc söu khaûo.

Vuõ Khuùc, Tham Lang

noâng, coâng laø keùm hôn ngheà só. Nhöng, keû só ngaøy xöa cuõng chæ hoïc ñaïo lyù, chöõ nghóa, chôù khoâng hoïc vaø khoâng coù tröôøng ñeå hoïc caùc ngheà canh noâng, kyõ ngheä, thöông maïi …

D uan nieäm heïp hoøi ñoù, neáu phaûi tìm caùc ngaøn moät vieäc hôi taùo baïo, coù theå voõ ñoaùn. Duø sao, ca ñ

-

huùc chæ taøi loäc, tieàn baïc, Tham Lang chæ söï ñua chen tham lôïi. Ñaây laø caùch buoân baùn, chæ ngheà

Coù dieån giaûi

Vuõ k thöông maïi (eùtudes commerciales), kinh doanh.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 186 - Hoùa Loäc, Loâc toàn vaø Thieân Maõ

Hai sao Loäc chæ veà tieàn taøi, Thieân Maõ chæ taøi naêng, söï thaùo vaùt, giaodòch. Hai sao ñi chung chæ

Vuõ khuùc, Thieân phuû

ngaønh thöông maïi löu ñoäng, ñi ñaây ñi ñoù mua baùn, mua ñi baùn laïi. Neáu loái hieåu naøy ñuùng thì coù leõ ngöôøi coù boä sao Maõ Loäc hay Maõ Toàn laø keõ mua baùn (deùtailant) hay ngöôøi ñaïi lyù thöông maïi (agent dee commerce) hay ngöôøi phaân phoái (distributuer) ñoùng vai luaân löu haøng hoùa trong heä thoáng kinh teá (vaän taûi, transport).

-

Thieân phuû chæ caùi kho taøng hay hieåu roäng laø kho baïc. Ngaønh hoïc cuûa phuû coù theå laø ngaân haøng (ban que), tín duïng (creùdit), thueá khoùa (im poât, taxe, douane). Vuõ khuùc coù theå chæ kinh teá hoïc. Haàu nhö hai ngaønh kinh teá, taøi chaùnh ñeàu ñöôïc hai sao Vuõ, Phuû quaõng dieãn moät caùch ñaày ñuû.

- Vuõ Khuùc, Tham Lang, Kình döông, Thaát saùt

Boán sao naøy saùng suûahoäi hôïp thöôøng thieân veà kyõ ngheä. Khoâng theå phaân bieätsaâu hôn nöõa trong caùc gaønh kyõ ngheä.

.- Ngheä thuaät

n

5

hoïc, cho neân khoâng coù tröôøng daïy ngheä thuaät. Vaû haêng ca, vuõ, nhaïc, kòch, hoïa cuõng khoâng ñöôïc lieät vaøo nhöõng ngheà chính maø bò xem nhö taïp ngheä,

Phöôïng caùc, Taáu Thö, Xöông Khuùc

Quan nieäm coå khoâng coi ngheä thuaät nhö phaûi c ngheà thöù yeáu, ngheà moïn, khoâng ñaùng keå, cho duø ñöôïc tinh thuïc vaø hieån vinh.

Khoa Töû – Vi, duø vaäy, cuõng coù lieät keâ moät soá caùch lieân quan ñeán ngaønh ngheä thuaät.

-

ngaøo. Xöông Khuùc chæ moân oïc. Boán sao naøy ñi cuøng chæ aâm nhaïc (musique).

Phöôïng Caùc laø thính giaùc, loã tai. Taáu Thö laø söï linh maãn, eâm dòu ngoït h

- Taáu Thö, Hoàng Loan

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 187 Caû hai sao naøy, nhaát laø Hoàng Loan coù nghóa hoa tay, töø ñoù chæ ngaønh hoïc lieân quan ñeán söï kheùo

Ñaøo Hoa, Taáu Thö, Thieân Thuûy, Vuõ Khuùc

taynhö hoäi hoïa (peinture), ñieâu khaéc (sculpture). Ñoù laø boä sao hoäi hoïa, ñieâu khaéc, nöõ coâng, thuû coâng.

-

aûnh, taøi töû minh tinh, coù lieân quan ñeán caùc ngaønh oïc nhö haùt (chant, chuer), ñoùng kòch (comeùdie, trageùdie, drame),ñoùng phim, noùi chung laø ngheà

Ñaây laø boä sao cuûa ca só, kòch só, dieãn vieân maøn h laøm vui cho thieân haï. Vì vaäy, neân coù sao Ñaøo Hoa (chæ söï haâm moä). Thieân hyû (chæ söï giuùp vui), Vuõ Khuùc chæ söï danh giaù, ñöôïc …

- Thieân truø, Taáu Thö, Hoùa Loäc haõm ñòa

Vì Thieân truø chæ söï aên nhaäu, Taáu Thö vi, kheùo ng áu beáp (art cu

leùo, Hoàng Loan chæ xaûongheä neân boä sao treân noùi leân aønh na llnaire), naáu röôïu, noùi chung laø cheá taïo thöùc aên thöùc uoáng hoaëc gia chaùnh astronmmine).

Ñaøo Hoa, Hoàng Loan vôùi Moäc Duïc hay Hoa caùi

(g

-

ïc thaåm myõ, caét mi, øm toùc, bôm ngöïc, deäm moâng …)

Ñoù laø taát caû sao noùi veà söï chöng dieän, laøm ñeïp. ÖÙng duïng vaøo moân hoïc, ñaây laø moân thaåm myõ hoïc (estheùtique), chuyeân veà söûa saéc ñeïp hieän nay raát thònh haønh (hoaù trang, theå du la

Thoâng thöôøng, boä sao treân ñi vôùi Thieân Hình hay kieáp saùt chæ moân giaûi phaåu thaåm myõ (chirugie estheùtique), Thieân Hình vaø Kieáp Saùt chæ con dao moå, söï may caét vaù thòt, da, ñoàng thôøi cuõng chæ caùi theïo. Nhöng neáu khoa thaåm myõ maø taïo ra theïo cho thaân chuû thì chaét ngheà ñoù khoâng khaù !

F.- VÒ TRÍ CUÛA VAÊN TINH

Caùc sao hoïc vaán caàn nhaát phaûi toïa thuû ôû caùc cung cöôøng cuûa ñöông soá nhö cung Meänh, cung Thaân, cung Quan thì môùi roõ reät noùi leân ngaønh hoïc. Coù theå ñoùng ôû cung Taøi cuõng ñöôïc nhöng giaù trò hoïc vaán coù theå thaáp hôn, duø cung taøi cuõng laø cung cöôøng cuûa hai phaùi.

ÔÛ Meänh, Thaân, Quan naêng khieáu ñoù tröïc tieáp hôn laø ôû Taøi. ÔÛ Taøi, coù theå laø ngheà phuï.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 188

Ngoaøi ra, neáu ñoùng ôû Phuùc ñöùc thì cuõng ñöôïc, coù nghóa nhö thoâng minh coù doøng. Nhöng neáu Phuùc coù Vaên tinh thì Meänh, Thaân, Quan cuõng phaûi coù vaên tinh. Baèng khoâng thì coù nghóa nhö anh em, doøng hoï coù aên hoïc, coøn minh thì doát hôn. Vì vaên laø caùc sao coù giaù ttrò trong hieän kieäp, do ñoù caàn phaûi ñoùng ôû caùc cung chæ hieän kieáp nhö Meänh, Thaân, Quan hay Taøi. Neáu ñoùng ôû cung phuùc thì söï hoïc vaán coù veû nhö ôû tieàn kieáp, khoâng maáy coù giaù trò hieän taïi. Leõ dó nhieân, khi vaên tinh toïa thuû ôû

höõng cung khaùc nhö Noâ, Phu, Theâ, Baøo, Ñieàn hay Taät thì voâ duïng cho mình, hoaëc coù giaù trò hoïc

aët khaùc, vaên tinh phaûi ñi keøm vôùi nhöõng sao quyù caùch thì caùi hoïc môùi coù choã duïng, cuï theå laø hoïc i. Neáu chæ coù vaên minh thuaàn tuùy quaàn tuï thì ñieàu ñoù coù theå

ù nghóa uyeân baùc, hoïc gioûi, hoïc töø chöông (connaissances livresques), khoâng maáy öïc teá, ñaéc duïng ôû hoïc ñöôøng hôn laø ôû ngoaøi ñôøi.

uøy theo vò trí cuûa vaên tinh, phaûi xeùt ñeán nguõ haønh. Neáu coù nhieàu töông sinh nguõ haønh giöõa vaên

oäc nhieàu haøm soá, caàn ñöôïc caân nhaéc tinh vi môùi thaáu ñaùo caùc aån khuùc.

HHH Chöông möôøi

Caùch qui

Nhöõng sao laøm quan

H Quan nieäm Quí trong khoa Töû – Vi

n vaán khi vaän haïn loït vaøo nhöõng cung ñoù.

M maø ñöôïc ra laøm quan, coù ngheà vöõng chaõ co nhö moät ngöôøi th

T tinh vôùi cung toïa thuû vaø vôùi haønh cuûa baûn Meänh thì hoïc vaán caøng deã daøng, caøng cao. Ngöôïc laïi, neáu bò ñoái khaéc thì hoïc vaán cöïc nhoïc hôn, coù theå thaáp hôn. Maët khaùc, coøn phaûi löu taâm ñeán nguõ haønh cuûa vaên tinh vôùi nguõ haønh cuûa nhöõng sao caûn trôû khoa baûng. Neáu gaëp söï ñoái khaéc quyeát lieät thì söï caûn trôû seõ maïnh theâm.

Vaán ñeà löôïng giaù khoa baûng tuøy thu u

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 189 H Caùch laøm lieân quan qua caùc cung H Caùch laøm quan qua caùc sao ã Caùc sao quyeàn quí ã Caùc sao taøi naêng ã Caùc sao hoïc vaán ã Caùc sao phuøng thôøi

ã Caùc sao taøi loäc

oân trong quan caùch

.- QUAN Í TRONG KHOA TÖÛ- VI

ã Caùc sao ñaéc nhaân taâm

H Saùt, hung tinh trong quan caùch H Tuaàn, Trieät ôû cung Quan H Caù ngaønh chuyeân m

A NIEÄM QU

aët khaùc, caùi goác trieát hoïc vaø ñaïo hoïc cuûa neàn quaân chuû laø nho giaùo, vì nho giaùo ñeà cao nghóa vuï ngheà laøm quan, ñöôïc xem nhö moät thieân chöùc,

höùc laø phöông tieän ñeå haønh ñaïo, ñeå laøm cho xaõ hoäi coù traät töï, laøm cho nöôùc thònh, daân cöôøng.

aùch ñeå quaûng baù sôû hoïc vaø hoaøi baõo cuûa

roäng lôùn, khoâng nhöõng trong caùc vöông trieàu maø coøn ng daân . Vöông trieàu thì coå voõ nho giaùo ñeå ung ñuùc nghóa vuï trung quaân vaø duøng khoa

öû nho hoïc ñeå tieãn quan laïi. Coøn daân chuùng moân ñeä cuûa Ngaøi raát ñoâng, chaúng nhöõng chia seû quan

Trong xaõ hoäi Trung Hoa, Phuù , Quí laø hai tieâu chuaån thaønh coâng cuûa nam giôùi. Phaøm laøm trai hieån ñaït phaûi coù danh, coù tieàn, coù ñòa vò xaõ hoäi. Giöõa Phuù vaø Quí, ngöôøi xöa troïng quí nhieàu hôn. Ñieåm naøy baét nguoàn töø nhieàu nguyeân nhaân.

Tröôùc heát, xaõ hoäi Trung Hoa theo cheá ñoä quaân chuû, phong kieán. Cheá ñoä naøy ñaõ taïo ra moät giai caáp quan laïi ñoâng ñaûo, coù quyeàn haønh, coù theá löïc, raát haáp daãn cho nhöõng ai muoán tieán thaân.

M toân troïng quaân (troïng vua). Nho giaùo cuõng ñeà cao moät söù maïng cao caû cuûa keõ só. KhoångTöû, Maïnh Töû vaø nhieàu nho gia ñôøi sau ñieàu coi troïng quan c Chính khoång töû laø ngöôøi daán thaân caàu quan,vaù sau thôøi gian chu du, trôû veà laøng ñeå daïy hoïc troø laøm quan, tham gia chính trò vaø haønh chaùnh. Neàn giaùo duïc cuûa Ngaøi laø giaùo duïc chính trò. Sau naøy, Maïnh Töû cuõng tieäp tuïc coâng trình ñoù. Caû hai cuøng coù vieát s mình.

Uy tín vaø aûnh höôûng cuûa Khoång Töû heát söùc tro chuùng nöõa c nieäm cuûa Ngaøi, maø coøn noi theo haønh ñoäng daán thaân tham chính cuûa Ngaøi nöõa. Vì vaäy, giai caáp quan laïi, só phu ngaøy caøng baønh tröôùng.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 190

Ñieàu quan troïng laø söï baønh tröôùng cuûa moät heä thoáng giaù tri môùi, laáy hoïc vaán, khoa baûng laøm goác eå tieán tôùi quan tröôøng. Ñeå mong ñöôïc laøm quan, ai ai cuõng caàu hoïc. Töø choã troïng quan tröôøng vaø

øi ñôøi. Khoa Töû – Vi cuõng hieåu danh töø uan Loäc theo nghóa laøm quan. Chöõ quan trong Töû – Vi tröôùc tieân chæ ngheà chính trò, ngheà haønh

quan caùch noùi döôùi ñaây lieân quan ñeán nam soá nhieàu hôn nöõ soávì lyù do giaûn dò laø, thôøi öï nghieäp. Phaùi nöõ chæ thuû vai noäi trôï maø thoâi.

ng Quan.

ñ khoa baûng, ngöôøi ta troïng caû oâng thaày vaø keû só. Thaày ñöôïc nho giaùo xeáp sau vua. Coøn só thöôøng ñöùng ñaàu caùc giai caáp trong xaõ hoäi. OÂng quan, oâng thaày vaø keû só raát ñöôïc toân vinh. Nhöõng baät phuù thöông, vì thieáu khoa baûng ñeå ñaéc quan, thöôøng boû tieàn ra taïo phaåm haøm : ñoù laø tröôøng hôïp cuûa Laõ Baát Vi, keû phuù ñaéc quí nhôø boû tieàn ra xaây döïng Taàn Thuûy Hoaøng.

Khoa Töû – Vi ñaõ tieäp nhaän heát nhöõng quan nieäm vaên hoaù vaø nhaân sinh cuûa thôøi ñoù. Laù soá Töû – Vi daønh rieâng cung Quan Loäc ñeå tìm hieåu coâng danh cuûa ngöô Q chaùnh. Chæ maõi veà sau naøy, chöõ quan môùi ñöôïc ngöôøi ta hieåu roäng laø ngheà nghieäp noùi chung chôù trong khaùi nieäm nguyeân thuûy, ngheà thöông maïi, kyõ ngheä, noâng nghieäp hay ngheà töï do (y, lyù soá) khoâng thuoäc quan tröôøng.

Theo yù nieäm ñoù, chöông naøy ñeà caäp ñeán quí caùch, hieåu theo nghóa quan caùch. Nhöõng sao quí caùch trình baøy döôùi ñaâychæ ñòa vò xaõ hoäi, chöùc quyeàn, töôùc phaåm cuûa nhöõng vieân chöùc coâng quyeàn, trong caùc ngaønh haønh phaùp, luaät phaùp,tö phaùp. Quyeån saùch naùy seõ daønh moät chöông rieâng cho nhöõng ngheà nghieäp khaùc.

Leõ dò nhieân, xöa, haàu nhö chæ coù phaùi nam môùi coù coâng danh, s Nhaøy nay, quan nieäm naøy khoâng coøn ñuùng laém ñoái vôùi vaøi phuï nöõ coù khoa baûng vaø chöùc nghieäp. Vì vaäy, xem soá nhöõng baø coù chöùc phaän, taát phaûi köu taâm ñeán cu

B.- CAÙCH LAØM QUAN QUA CAÙC CUNG

Quan caùch trong soá Töû – Vi raát phong phuù, theå hieän qua nhieàu cung vaù qua raát nhieàu sao. Coù ñeán taùm cung lieân quan ñeán quí caùch : Quan, Phuùc, Meänh, Thaân, Di, Taøi, Phu Theâ, Noâ. Duy chæ coù cung

uan laø coù yù nghóa tröïc tieáp nhaát.

.- Cung Quan

Q

1

caáp laøm quan, cuï theå nhö phaåm traät cao, thaäp.

Trong cung naøy coù nhöõng chi tieát veà :

- caùch laøm quan, cuï theå nhö quan vaên hay quan voõ

-

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 191 - Ñaëc tính cuûa quan tröôøng, cuï theå nhö ñaéc quan sôùm hay chaäm, coù thöïc quyeàn hay hö quyeàn v.v…

- Thaønh tích trong quan tröôøng, cuï theå nhö khaû naêng haønh nhieäm, söï tin caån, söï haäu thuaãn ong quan tröôøng, söï naâng ñôõ cuûa thöôïng caáp, söï phoø taù cuûa thuoäc haï, uy tín trong daân chuùnmg, söï éc thôøi h aéc thôøi, tö caùhc cuûa ngöôøi laøm quan v.v…

Boång loäc kieám ñöôïc, giaøu hay ngheøo, löông boång, nhaø cöûa, tieän nghi.

åu cung quan theo nghóa ngheà nghieäp noùi chung.

tr ña ay khoâng ñ

-

- Nhöõng thaêng traàm, nhöõng bieán coá trong coâng danh, nhöõng beänh hoïa vì ngheà nghieäp.

Maët duø khoâng chöùa heát caùc ñieàu ñoù, song cung Quan bao giôø cuõng quan troïng, caàn phaûi tham khaûo tröôùc tieân ñeå tìm nhöõng neùt quyeát ñònh vaø noåi baät. Sau ñoù, ngöôøi xem soá phaûi tìm nôi cung khaùc nhöõng ñieåm boå tuùc.

Caàn löu yù laø coù raát nhieàu ngöôøi khoâng laøm quan maø vaãn coù quan caùch ñöôïc keå. Gaëp tröôøng hôïp naøy, phaûi tính theo ngheà tö vaø hie

2.- Cung Phuùc

Vì chi phoái caû cung Quan cho neân cung phuùc coù theâm yù nghóa quan loäc. Ñieàu naøy caøng ñuùng vôùi nam soá.

Moät cung Phuùc toát coù theå quaân bình ít nhieàu caùi xaáu nôi cung Quan. Ñaëc bieät, neáu cung Phuùc ù nhieàu caøng lôïi cho coâng danh.

æ coù taùc duïng gia giaûm nhieàu hôn laø quyeát ñònh. Quyeát ñònh laø ôû cung Quan.

co quan caùch thì

Neáu cung Phuùc xaáu, caùi xaáu ñoù khoâng baét buoâc chæ xaáu cho quan loäc, maø coù theå xaáu caû nhöõng laõnh vöïc khaùc, chæ khi naøo hai cung ñeàu xaáu ñaäp maïnh vaøo quan loäc nhieàu hôn. Duø sao, cung Phuùc cuõng ch

3.- Cung Meänh, Cung Thaân

Vì chieáu cung Quan, neân cung Meänh coøn aûnh höôûng tröïc tieáp hôn laø cung Phuùc.

Cung Thaân coøn quan troïng hôn nöõa vì Thaân laø thôøi kyø laäp coâng danh. Chính vaøo thôøi kyø naøy,

söï nghieäp caù nhaân môùi roõ raøng hôn : con ngöôøi coù moät ngheà töông ñoái vöõng chaõi vaø seõ soáng vôùi ngheà ñoù laâu daøi. Thaân laø cung Quan thöù hai.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 192 Trong tröôøng hôïp Thaân ñoùng ôû cung Quan thì nhaát ñònh yù nghóa quan loäc cuûa Thaân caøng maïnh

eõ hôn n g luùc baáy giôø seõ laø yeáu toá quyeát ñònh chung cuoäc con ngöôøi, con ngöôøi theo oåi nghi án luùc cheát.

m öõa : quan tröôøn ñu eäp quan cho ñe

Neáu Thaân ñoùng ôû cung khaùc, saéc thaùi cuûa quan loäc cuõng tuøy theo ñoù maø bieán ñoåi. Ví duï nhö Thaân dö thì laøm vieäc löu ñoäng hoaëc coâng vieäc thay ñoåi thöôøng, coù theå soáng tha phöông : neáu Thaân cö Taøi thì ñöông soá haønh ngheà coù lieân quan ñeán taøi chính, kinh teá, neáu Thaân cö Theâ thì aûnh cuûa vôï trong quan tröôøng cuï theå hôn, ñöông soá coù theå nhôø vaû beân vôï ñeå tieán thaân hoaëc caû hai vôï choàng coù chung moät ngheà …

4.- Cung Taøi

Cung Taøi, veà maët quan loäc coù nghóa laø sinh keá trong quan tröôøng, moâ taû caùch phuù trong quí ùch töùc giaøu ngheøo khi laøm quan. Neáu ñöông soá chæ laøm quan maø thoâi thì qua cung Taøi ù theå ño ôïi loäc cuûa quan tröôøng mang laïi. Cung Taøi xaáu coù nghóa laø laøm quan maø khoâng

iaøu. Cung Taøi toát coù nghóa laø coù boång loäc cao, hoaëc naém giöõ chöùc vuï taøi chính, kinh teá cuûa nhaø

ca laø möùc ñoä co aùn ñöôïc l g nöôùc, hoaëc bieát lôïi duïng quan chöùc ñeå taïo ra tieàn. Nhö vaäy, nhôø cung Taøi, coù theå bieát ñöôïc ngaønh laøm quan, sinh keá trong thôøi gian haønh nhieäm, hung hoïa, khaû höõu lieân quan ñeán tieàn baïc vaø coù heä luî ñeán quan tröôøng.

5.- Cung Di

Thôøi theá, hoaøn caûnh coù tieáng doäi lôùn ñoái vôùi quan tröôøng. Moät ngöôøi coù naêng taøi, ñaïo ñöùc maø khoâng gaëp thôøi vaän toát thì taøi naêng ñoù deã mai moät hoaëc chaäm phaùt ñöông soá deã trôû thaønh ngöôøi baát ñaéc chí. Cung Di chæ ngoaïi caûnh, thôøi vaän cuûa quan loäc. Maëc daàu cung Di khoâng chieáu vaøo cung

uan, cuõnng khoâng giaùp cung quan, nhöng söï chi phoái cuûa cung Thieân Di raát lôùn. Moät cung Di toát q laøm taêng tieán quan loäc, mang laïi cô hoäi phaùt trieån taøi naêng nhöõng may maén ñaëc bieät cuûa söï ñaéc thôøi.

6.- Cung Phu Theâ

Cung naøy tröïc chieáu vaøo cung Quan neân yù nghóa Quan loäc raát roõ vaø raát maïnh. Cung Phu Theâ ùi leân v göôøi phoái ngaãutrong söï nghieäp, ngheà nghieäp rieâng cuûa ngöôøi phoái ngaãu, coù khi ø ngheà nghieäp thöù hai cuûa moãi ngöôøi.

no ai troø cuûa n la

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 193 Nhöõng quí tinh toïa thuû ôû cung phu theâ coù nghóa laø ngöôøi phoái ngaãu hoaëc coù ngheà nghieäp rieânghoaëc ñoùng goùp vaøo söï nghieäp cuûa ngöôøi baïn traêm naêm : ñoù laø soá vöôïng phu, vöôïng theâ. Neáu nam soá coù Thaân cö Theâ thì yù nghóa quan loäc cuûa cung Theâ caøng cuï theå : cung Quan vaø cung Theâ

aàu nhö ñoàng hoaù vôùi nhau moät caùch khaéng khít, coù nghóa laø caû vôï choàng coäng löïc vun boài cho söï

7.- Cung noâ

h nghieäp chung.

Cung noâ chæ toâi tôù, baïn beø, ñoàng nghieäp, ngöôøi döôùi quyeàn, noùi chung laø yeáu toá nhaân söï trong beø, thuoäc caáp trong coâng danh söï nghieäp. Cung noâ toát thì chöùc vuï

g cho baïn beø. Nhöng yù nghóa naøy chæ ñuùng khi cung Meänh vaø quan ñeàu xaáu, khieán cho öông soá phaûi nhôø vaû vaøo baïn beø ñeå tieán thaân. Neáu hai cung naøy toát, nhaát ñònh phaûi ñoaùn raènng

coâng nhaân phuïc vuï.

C.- CAÙCH LAØM QUAN QUA CAÙC SAO

quan tröôøng, söï trôï giuùp cuûa baïn quan troïng, ngöôøi giuùp vieäc ñoâng vaø coù khaû naêng. Coù ngöôøi cho raèng cung noâ toát thì coù nghóa ñöông soá laøm coân ñ ñöông soá coù ít nhieàu vieân chöùc coäng söï ñaéc löïc, nhieàu thuoäc quyeàn döôùi tröôùng. Ñoù laø tröôøng hôïp só quan caàm quaân, thaày giaùo coù nhieàu hoïc troø gioûi, chuû nhaân coù nhieàu

Chính tinh naøo ñaéc ñòa ôû cung Quan ñeàu coù quí caùch, hoaëc veà vaên hoaëc veà voõ.

Nhöng rieâng coù moät soá sao coù yù nghóa quan loäc noåi baät hôn nhöõng sao khaùc. Ñoù laø nhöõng yeàn tin eänh, Thaân, Di, Taøi.

qu h, quí tinh, ñoùng ôû Quan hay M

1.- Chính tinh coù nghóa quan loäc tröïc tieáp

- Töû – Vi

öû – Vi ñaéc ñòa ôû cung Quan bao giôø cuõng coù nghóa quyeàn quí. Voán laø ñeá tinh, Töû – Vi laø ñeá tinh

aéc ñòa ô Vi chæ ngöôøi coù dòp chæ huy, ñieàu khieån, giöõ vöõng nhöõng chöùc vuï quan troïng ong coâng quyeàn, coù nhieàu thuoäc haï cao caáp, coù taøilaõnh ñaïo, coù baûn lónh cheá phuïc ngöôøi khaùc.

Ngoâi thöù quan loäc cao thaáp tuøy thuoäc vò trí mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa : caùch ñaéc ñòa thì ngaïch traät

T quan troïng baät nhaát, chæ söï hieån ñaït coâng danh trong caùc ngaønh vaên voõ hay kieâm nhíp caû vaên laãn voõ.

Ñ û Quan, Töû – tr

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 194 caøng cao. Trong tröôøng hôïp naøy, Töû – Vi chæ coâng chöùc hay quaân nhaân cao caáp, coâng chöùc thì haïng A, quaân nhaân thì caáp taù, caáp töôùng.

Neáu Töû – Vi ñöôïc nhieàu quyeàn tinh, duõng tinh ñi keøm thì chöùc quyeàn caøng lôùn, coù nhieàu thuoäc haï

uaân, hoaëc neáu coù, thì chæ ñieàu khieån moät soá laâu. Ñaây coù theå laø haïng möu só, chuyeân vieân, ñoùng vai

oø tham vaán, goùp phaàn cho vieäc quyeát ñònh coâng vuï.

”. Quan ñieåm naøy coù hôi ñeà cao Taû, Höõu, chôù kyø thaät nhöõng phoø tinh khaùc cuûng taêng nhö Binh, Hình, Töôùng, AÁn, Maõ, Thieân Quan, Thieân

huùc …).

Thaùi döông

ñoâng ñaûo trôï löïc, nhö moät oâng vua coù löông thaàn, haûo töôùng : ngöôøi xöa goïi ñaây laø caùch quaân thaàn khaùnh hoäi. Caùch naøy öùng vôùi nhöõng vieân chöùc ñieàu khieån chính trò, caàm ñaàu haønh chaùnh ôû trung öông hay ôû ñòa phöông, hoaëc caùc quaân nhaân caàm quaân, caàm quyeàn. Caøng coù nhieàu trôï tính, uy quyeàn caøng hieån haùch : quan vaên thì phaûi coù vaên tinh, quan voõ thì phaûi coù voõ tinh.

Neáu thieáu trôï tinh, Töû – Vi chæ loaïi vieân chöùc hay só quan cao caáp laøm vieäc tham möu, phuïc vuï trong ngaønh chuyeân moân, ít coù dòp caàm quyeàn, caàm q thuoäc haï giôùi haïn vaø thôøi gian chæ huy khoâng tr

Coù ngöôøi cho raèng Töû – Vi chæ maïnh yeáu neáu coù Taû Phuû, Höõu Baät ñi keøm, gioáng nhö vua coù “tieàn hoâ haäu uûng theâm uy löïc cho Töû – Vi khoâng keùm gì (ví duï P

-

khi Thaùi Döông saùng suûa, ñaéc

eõ dó nhieân, muoán coù thöïc quyeàn, Thaùi Döông phaûi trôï tinh ñi keøm, baèng khoâng thì chæ dieãn ñaït

hoâng thöôøng, Thaùi Döông chæ ngaønh vaên hôn laø ngaønh voõ, chæ vieân chöùc chính trò, haønh chaùnh hôn quaân n nhieân, thöïc teá cho thaáy coù nhieàu bieät leä : coù tröôøng hôïp Thaùi Döông chæ voõ

eán tranh, söï phaân bieät vaên voõ khoâng maáy khi roõ reät, coù theå laø uaân nhaân maø laøm vieäc vaên, coù theå laø daân chính maø laøm vieäc voõ, hay baùn vaên baùn voõ.

Maët daàu Thaùi Döông chuû veà quan loäc, nhöng yù nghóa naøy chæ roõ reät, ñòa, mieáu ñòa hay vöôïng ñòa ôû cung Quan.

Sao naøy phuø trôï cho phaùi nam nhieàu hôn phaùi nöõ, vì trong ña soá tröôøng hôïp, phuï nöõ ít coù chöùc vuï quan troïng trong coâng quyeàn. Nam soá coù Thaùi Döông saùng suûaû¬ quan loäc ñeàu quí hieån, cuï theå laø coù phaåm traät cao , coù chöùc vuï lôùn, thaønh coâng trong söï nghieäp, nhôø söï thoâng minh, taøi naêng vaø ñaïo ñöùc cuûa mình.

L trong ngaønh chuyeân moân, trong caùc chöùc vuï tham möu, coá vaán phuï taù.

T laø haân. Tuy nghieäp, nhaát laø trong thôøi buoåi chi q

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 195

Coù ngöôøi ñi xa hôn, muoán phaân bieät quan caùch cuûa Töû – Vi vaø cuûa Thaùi Döông ñeå tìm söï hôn keùm giöõa hai sao. Vì vaäy, coù quan nieäm cho raèng Töû – Vi vì laø ñeá tinh neân quan chöùc phaûi cao hôn Thaùi

öông. Hoï cho raèng Töû – Vi laõnh ñaïo toaøn dieän, coøn Thaùi Döông chæ xuaát saéc trong moät laõnh vöïc.

khaùc cho raèng Töû – Vi chæ caû quí, phuù, phuùc, cho neân hieäu löïc veà maët quan loäc hoâng baèng Thaùi Döông chæ rieâng veà Quan loäc.

nhau veà soá löôïng vaø vò trí trôï tinh ñeå øm caên baûn so saùnh roõ reät. Maët khaùc, quan chöùc cao thaáp coøn leä thuoäc phuùc ñöùc. Veà maët naøy,haún

Lieâm Trinh

D

Coù quan nieäm k

Thaät ra, vaán ñeà raát khoù giaûi cho thoûa ñaùng, vì trong thöïc teá, Töû – Vi hay Thaùi Döông khoâng ñöùng rieâng moät mình. Moãi sao ñeàu coù trôï tinh ñi keøm. Tuøy theo soá löông vaø vò trí trôï tinh, phaåm traät cuûa quan loäc seõ cao hay thaáp. Khoâng bao giôø coù hai laù soá gioáng la söï cheânh leäch caøng noåi baät, söï so saùnh caønh khoù khaên vaø thieáu caên baûn ñoàng nhaát.

-

ao naøy ñaéc ñòa trôû leân chuï veà quan loäc, gioáng nhö Thaùi Döông, cho neân toïa chuû ôû quan loäc raát hôïp

eâm trin cuõng coù khi kieâm nhíp caû chính trò, neáu ñoùng ôû hai cung aàn, Thaân ên baùn voõ. Ñi vôùi sao töû chæ voõ nghieäp.

chieán laãn thôøi bình, nhôø ôû taøi thao löôïc, khaû naêng thích öùng vôùi hieàu hoaøn caûnh. Ngoaøi ra, Lieâm Trinh ñaéc ñòa ôû Daàn, Thaân coøn ban cho sao naøy nhuõng ñieàu toát

ïp ñeå th g thaén, möïc thöôùc. Vieân chöùc hay quaân nhaân coù liaâm

nhöõng ngöôøi toái caàn cho coâng vuï.

caû hai sao aøy coù leõ keùm hôn Töû – Vi ñaéc ñòa trong laõnh vöïc quyeàn bieán. Ngöôøi coù Töû – Vi saùng suûa ôû Quan, ùm laøm a tuøy ñoøi hoûi cuûa thôøi theá. Traùi laïi, Lieâm vaø Döông thì caâu neä nguyeân

löông taâm. Töû – Viñoái phoù theo thôøi theá, Lieâm vaø Nhaät phaûn öùng theo khuoân saùo cuûa theå leä vaø ñaïo nghóa. Trong yù nghóa naøy, Lieâm, Döông keùm taùc duïng hôn Töû – Vi.

S vò.

Li h chuû yeáu chæ voõ nghieäp, nhöng D . Ñaây laø ngöôøi laøm vieäc baùn va

Caùi hay cuûa Lieâm veà quan loäc baét nguoàn tröôùc heát töø khaû naêng toaøn dieän ñoù. Trong caû hai ngaønh ñeàu saùng choùi, hieån ñaït trong thôøi n ñe aønh coâng : ñoù laø söï lieâm khieát , thaún ôû quan loäc taïi Daàn , Thaân raát trong saïch, coù ñaïo ñöùc, khoâng chòu laøm ñieàu traùi pheùp, traùi löông taâm chöùc nghieäp. Ñaïo ñöùc vaø taøi naêng toaøn dieän keû treân khieán cho Lieâm Trinh ñaéc duïng trong moïi thôøi ñaïi, loaïn cuõng nhö trò. Ñoù laø

Nhöõng ñaëc ñieåm naøy khieán cho Lieâm Trinh gaàn nhö ñoàng nghóa vôùi Thaùi Döông. Nhöng n da nhöõng ñieàu baát nghó taéc vaø ñaïo lyù, thaúng thaén, möc thöôùc coù kyõ luaät, cho neân bò ñoùng khung trong trong nhöõng raøng buoäc cuûa luaät leä, cuûa

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 196

Neáu Lieâm Trinh maø ñi vôùi Thieân Töôùng chæ söï chính tröïc caøng noåi baät. Vieân chöùc coù Lieâm Trinh uøng phaùp trò ñeå chi phoái thôøi theá vaø tö chi phoái laáy mình, ít chòu ra ngoaøi khuoân thöôùc, coi ñoù nhö oät ñieàu aät töï xaõ hoäi. Töû – Vi ñoâi khi baïo vaø lieàu hôn, maïo hieåm hôn. Neáu coù caû ba sao

ñieåm cuûa moãi sao, töø ñoù ñaéc duïng trong nhieàu oaøn caûnh. Tuøy theo sao ñoù ñoùng ôû Quan, xu höôùng cuûa sao ñoù noåi baät hôn.

nhoû, thaáp, thöôøng gaëp chung söï trong coâng vuï, ñaëc ieät laø hình thuø.

Thieân Töôùng

d m kieän cuûa tr treân hoäi chieáu thì caù nhaân dung hoaø ñöôïc caùc khuyeát h

Lieâm Trinh haõm ñòa ôû Quan baùo hieäu chöùc vuï b

-

ieân töô ûm ñang, thaùo vaùt, coù chí khí lôùn, nhaát laø coù yù thöùc coâng baèng, bình ñaúng raát ao, coù hoaøi baõo mang traät töï cho xaõ hoäi. Theo nguyeân nghóa, Thieân Töôùng laø vò töôùng cuûa trôøi

öôùng laø löông thaàn,haûo töôùng ñöôïc tín nhieäm, troïng duïng,

ôøi, coù hoaøi baõo cao xa. Nhöng caëp

où, chôù rieâng sao Thieân Töôùng thì kyõ luaät vaø tuaân phuïc. Töû Töôùng ñoàng cung coù taøi vaø coù tham

Töôùng Quaân xung chieáu hay ngöôïc laïi thì raát hieån ñaït trong voõ nghieäp

Thaát Saùt

Sao naøy laø quyeàn tinh, duõng tinh, thích hôïp vôùi ngaønh voõ. Caøng ñaéc ñòa, coâng danh caøng saùng choùi.

Th ùng laø ngöoøi ña c ñöôïc phaùi laøm coâng vieäc cöùu ñoä, deïp loaïn, mang laïi bình trò cho thieân haï. Cho neân quyeàn löïc cuûa Thieân Töôùng ñaéc ñòa raát hieån haùch, khaû naêng cuõng thao löôïc, raát gioûi chaáp haønh meänh leänh, cheá phuïc cöôøng ñoà. Veà maët coâng vuï, Thieân T coù quyeàn uy laïi ñoân haäu vaø kyõ luaät.

Vì theá, Thieân Töôùng ñi keøm vôùi Töû – Vi raát ñaéc caùch cung Quan. Ñoù laø ngöôøi vöøa coù taøi laõnh ñaïo vöøa coù taøi thöøa haønh, daùm laøm, daùm quyeát, coù khí phaùch hôn ngö sao naøy noùi leân tính töï phuï vaø khuynh höôùng aù quyeàn. Hai ñaëc ñieåm naøy baét nguoàn töø Töû – Vi maø c voïng laõnh ñaïo chæ huy.

Neáu Thieân Töôùng ñöôïc (caùch xuaát töôùng, nhaäp töôùng).

-

Saùt laø sao quyeàn, sao duõng, hôïp vôùi caùch laøm quan voõ. Ngöôøi coù Thaát Saùt ôû Quan laø quaân nhaân.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 197 Vì ñaëc tính coá höõu cuûa Thaát Saùt laø can ñaûm, noùng naûy, uy duõng, saùt phaït cho neân Thaát Saùt thích hôïp vôùi loaïi quaân nhaân caàm binh xuaát traän, ñi tieân phong, ngheânh ñòch ôû vuøng hoûa tuyeán. Voán tích cöïc vaø hieáu ñoäng, ñaët tính chieán thuaät cuûa Saùt laø taán coâng ôû tieàn tuyeán, cho neân sao naøy khoâng thích

ôïp vôùi traùch nhieäm phoøng thuû ôû haäu phöông. Ñôn vò phuïc vuï toái haûo cuûa sao naøy laø binh chuûng duø, aùp vôùi loái ñaùnh oà aït traøn ngaäp baèng hoûa löïcñeå

i laäp ch ng moät thôøi gian ngaén. Quaân nhaân naùo coù ñöùc tính cuûa Thaát Saùt seõ khoâng thích ôïp vôùi chieán tranh du kích, ñaùnh nhoû, ñaùnh tieâu hao, ñaùnh tröôøng kyø.

i lieàn vôùi nhieàu trôï tinh toát, yù nghóa quyeàn duõng caøng roõ reät hôn. Ñoù laø loaïi só quancoù binh lính cao, laäp ñöôïc nhieàu chieán coâng treân traän ñòa. Ñieån hình nhaát laø

Thieân Phuû

h thuûy quaân luïc chieán hay boä binh chieán ñaáu, thieát gi taù uû quyeàn tro h

Leõ dó nhieân, Saùt khoâng ñaéc duïng trong ngaønh tham möu, nhaát laø ngaønh chính trò, haønh chaùnh.

Ñ döôùi tröôùng, coù khaû naêng taùc chieán boä sao Thaát Saùt- Phaù Quyeàn.

-

chi tieâu, phaùt laïc tieàn baïc, ieåm soaùt coâng ngaân.

.- Nhöõng chính tinh coù nghóa quan loäc giaùn tieáp

Phuû laø quyeàn tinh, chæ caùch laøm quan vaên. Ñoàng thôøi, Phuû cuõng laø taøi tinh neân ngheà laøm quan lieân heä ñeán taøi chaùnh. Vieân chöùc coù Phuû ñoùng ôû Quan coù theå laøm ngaân haøng, thueá vu,ï ngaân khoá, tín duïng hoaëc nhöõng coâng vieäc coù dính líu ñeán ngaân saùch, coù traùch nhieäm k

Neáu phuû vaø mieáu vöôïng ñòa, chöùc vuï taøi chaùnh seõ cao hôn tröôøng hôïp phuû ñaéc ñòa. Neáu coù theâm phuï tinh toát, nhaát laø trôï tinh vaø taøi tinh, döông soá coù theå laø ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan taøi chính. Baèng khoâng, seõ coù nghóa laø tieàn baïc, giaøu coù hôn caùc ñoànng nghieäp khaùc.

2

o keå döôùi ñaây khoâng phaûi laø quí tinh, quyeàn tinh hay uõng tinh cho neân caùch laøm quan khoâng ñöôïc roõ raøng. Tuy nhieân, ví chính tinh naøo ñaéc ñòa cuõng coù

Vuõ Khuùc

Sôû dó goïi laø quan loäc giaùn tieáp vì nhöõng sa d ít nhieàu yù nghóa quan töôùc neân cuõng caàn lieät keâ ñeå bieát roõ.

-

uõ laø sao taøi ñuùng nghóa. Nhöng neáu mieáu ñòa ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi vöôïng ñòa ôû Daàn Thaân Tî goï, ñaéc Daäu thì cuõng ñaéc quí caùch. Trong tröôøng hôïp naøy, Vuõ chæ voõ nghieäp, cao hay

V N ñòa ôû Maõo

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 198 thaáp tuøy theá mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa. Ñaët bieät neáu Vuõ ñi cuøng vôùi caùc sao voõ nhö Töôùng, Saùt, Phaù,

hôïp ñaéc ñòa, Vuõ laø ngöôøi coù chí lôùn, coù taøi thao löôïc, tính toaùn gioûi, daùm möu ñaïi öï, laïi can ñaûm, quaû caûm. Vuõ Khuùc coù binh caùch cuûa moät chieán löôïc gia, ñònmh truø quyeát saùch

ieâm caû tham möu laãn taùc chieán, vöøa coù duõng vöøa coù möu.

eáu haõm ñòa, naêng taøi cuûa Vuõ Khuùc bò Phai môø, hoaëc keùm coûi, hoaëc khoâng coù choã duïng, hoaëc thaát

huùc laøm quan vaên, coi veà ngaønh kinh teá raát aéc duïng. Ñoù laø ngöôøi coù taøi kinh doanh mang lôïi loäc cho quoác gia, vaän duïng tieàn baïc gioûi, bieát baét

ieät khoâng maáy gì laøm roõ reät laém. Neáu caû hai ñoàng cung thì

uõ cuõng laø ngöôøi coù tieàn baïc dö daõ.

tröôøng hôïp ñaéc duïng, só quan coù Tham Lang ôû Quan coù nhieàu neát xaáu, töø tính hieáu eã, nhaát laø loøng tham döôøi nhieàu khía caïnh (tieàn

aïc, töûu saéc). Ñaây laø quaân nhaân coù nhieàu nhöôïc ñieåm.

uy neáu Tham mieáu ñòa d9i vôùi Linh hay Hoûa mieáu ñòa thì laïi raát hay cho voõ nghieäp.

Tham thì binh nghieäp roõ raøng hôn. Ñi vôùi vaên khuùc thì coù taøi caû veà vaên laãn voõ.

Trong caùc tröôøng s nhieàu hôn laø xoâng pha traän maïc. Ñaây laø ngoâi sao tham möu, ñaùnh giaëc baèng möu löôïc nhieàu hôn laø binh ñao hoûa löïc. Cho neân, quaân nhaâncoù Vuõ Khuùc ôû Quan seõ ñaéc duïng trong ngaønh tham möu hôn laø taùc chieán. Veà ñieåm naøy, Vuõ ñoái choïi vôùi Thaát Saùt vaø Thieân Töôùng, voán laø hai sao voõcaùch xung phong, saù phaït,ñieàu binh, thi haønh keá hoaïch. Neáu Vuõ ñi cuøng vôùi Töôùng hay Saùt thì só quan ñoù k

N baïi.

Trong tröôøng hôïp ñôn thuû, hoaëc ñoàng cung vôùi Phuû,Vuõ K ñ maïch vaø khai thaùc cô hoäi. Giöõa Vuõ vaø Phuû, coù leõ Phuû chæ ngaønh taøi chính (vì Phuû laø kho cuûa trôøi) Vuõ chæ ngaønh kinh teá. Nhöng , söï phaân b ñöông soá coù taøi veà caû hai laõnh vöïc.

Trong baát cöù tröôøng hôïp ñaéc ñòa naøo, V

Tham Lang

Ñaây laø moät trong nhöõng sao voõ caùch. Tröø phi mieáu ñòa ôû Thìn Tuaát thì hieån ñaït, coøn ôû caùc vò trí khaùc, Tham Lang taàm thöôøng, coù theå noùi laø baát taøi, haùm lôïi.

Ngay trong thaéng, töï phuï cho ñeán tính hình thöùc, ham vui, beâ tr b

D

- Phaù Quaân

Phaù Quaân laø voõ tinh, moät yeáu toá laøm quan voõ. Quan coø Phaù mieáu vöôïng vaø ñaéc ñòa thì can ñaûm,

aøm cho quan caùch trôû thaønh baù ñaïo, laøm cho ñôøi ngöôøi deã gaëp hung söï, i hoïa. Maët khaùc, baûn chaát cuûa Phaù Quaân ôû Quan laø khoâng ñöôïc trung tín, hay laán löôùt ngöôøi treân.

hoaït ñoäng, nhöng hieáu thaéng, töï kieâu, möu cô, gian traù vaø nhaát laø baát nhaân.nhöõng ñöùc tính naøy caàn cho quan voõ, nhönng cuõng l ta

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 199 Coù theå noùi Phaù vaø Tham laø hai sao teä nhaát trong voõ caùch Saùt Phaù Lieâm Tham , duø laø ñaéc ñòa. Coøn neáu mieáu vaø vöôïng ñòa thí ñôõ hôn. Trong tröôøng hôïp haõm ñòa, quan caùch cuûa Phaù Quaân raát taàm

öôøng, hay haëp tai naïn khoù thoaùt, hay haïi ngöôøi vaø bò ngöôøi haïi.

Thaùi AÂm

th

-

haùi AÂm laø phuù tinh, chì ñieàn traïch. Neáu saùng suûa, AÂm cuõng coù quan caùch, nhöng khoâng röïc rôõ n ñeâm, luùc thöôïng huyeàn (traêng leân) coù Thaùi

áu coù theâm trôï tinh ì caøng saùng laïng : ñoù laø tröôøng hôïp ngöôøi sôùm phaùt ñaït, toaïi yù, vöøa coù danh, vöøa coù lôïi. Neáu laø

haäm phaùt, thöôøng gaëp nhöõng hoaøn caûnh khoânng toaïi yù, thieáu

hieån. Muoán ñaéc quí, phaûi coù

Thieân Ñoàng

T baèng Thaùi Döông. Tuy nhieân, ngöôøi tuoåi AÂm, sinh ba AÂm saùng suûa ôû Quan thì quí caùch röïc rôõ hôn ngöôøi tuoåi Döông, sinh ban ngaøy. Ne th tuoåi Döông vaø sinh ban ngaøy thì coâng danh coù ít, lôïi loäc nhieàu hôn.

Thaùi AÂm chæ caùch laøm quan vaên, ñaëc bieät laø nhöõng laõnh vöïc vaên chöông, giaùo duïc, ngheä thuaät. Nam soá vaø nöõ soá ñeàu cuøng gioáng tình traïng.

Neáu haõm ñòa, quan caùch taàm thöôøng, c cô hoäi thi thoá taøi naêng.

Neáu AÂm Döông ñoàng cung ôû Söûu Muøi thì coù loäc, nhöng khoâng quí Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay Hoùa kî ñoàng cung.

-

oàng laø phuùc tinh chæ nghóa quan loäc neáu ñaéc ñòa trôû leân thoâng thöôøng, sao naøy chì vaên caùch, nhöng

rong moïi tröôøng hôïp, Ñoàng chì loaïi vieân chöùc laøm vieäc löu ñoäng, thöôøng hay ñoåi coâng vieäc, cuï theå

Ñ rieâng ôû Maõi thì vaên voõ kieâm toaøn. Ñoàng chæ thaät söï quí hieån neáu ôû cung Tyù, cung Daàn hay cung Thaân.

T nhö thanh tra, ñaïi söù, lieân laïc vieân, giao lieân hoaëc gaëp hoaøn caûnh phaûi ñoåi ngheà, ñoåi choã laøm töông ñoái nhanh choùng.

Ñoàng cung vôùi Nguyeät ôû Tyù, Ñoàng cuõng loãi laïc.

Neáu haõm ñòa, quan caùch nhoû thaáp, thaêng giaùng thaát thöôøng vaø baát ñaéc trong ngheà nghieäp.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 200

- Thieân Löông

laø ngöôøi hay tìm toøi, hieáu hoïc, où khaû naêng nghieân cöùu vaø thieát keá caùc chöông trình lôùn nhaát, raát hôïp vôùi coâng vieäc tham möu. eáu coù k raát saùng choùi, ñöôïc ôû caïnh chöùc quyeàn cao caáp.

Thieân Löông laø caùch quan vaên. Ñaéc ñòa trôû leân, Thieân Löông laø ngöôøi coù taøi möu só, coá vaán, khuyeán caùo ñöôøng loâí, chieán löôïc, chính saùch, ñaëc bieät laø khi ñoùng ôû Thìn Tuaát (ñoàng cung vôùi Thieân Cô) hay ôû Maõo (ñoàng cung vôùi Thaùi Döông). Ôû nhöõng vò trí naøy, Löông c N hoa baûng thì coâng danh

Neáu Löông ôû Söûu Muøi thìquan caùch taàm thöôøng. Coøn haõm ñòa ôû Tî Hôïi, chöùc vò caøng thaáp, tính tình phoùng ñaõng, hay thay ñoåi chí höôùng, öa phieâu löu, khoâng toaïi chí, phaûi boân ba löu laïc, tha phöông caàu thöïc. Tröôøng hôïp ñoàng cung vôùi Nhaät ôû Daäu, yù nghóa cuõng töông töï.

- Cöï Moân

Mieáu, vöôïng vaø ñaéc ñòa, sao naøy chæ quan vaên, ñaëc bieät laø chính trò gia hoaëc nhaø ngoaïi giao. Sao naøy raát thích hôïp cho quan toøa, traïng sö, giaùo sö, daân bieåu, nghò só, nhöõnng ngöôøi coù hoïc löïc uyeân baùc, naêng khieáu huøng bieän, thieân veà chính trò.

Vieân chöùc coù Cöï Moân saùng suûa thöôøng coù hoaøi baõo caûi taïo xaõ hoäi, coù yù chí muoán laøm vieäc lôùn, coù hôù khoâng baûo thuû, chaáp neâ hieän traïng. Do

ù, Cöï M ïi muoán ñoùng goùp ñeå taïo thôøi theá. Chæ khi naøo haõm ñòa, Cöï Moân môùi laø ngöôøi baát ñaéc chí, baát maõb

Thaùi Döông ôû Daàn, Thaân, thì quan chöùc cao, coù aû phuù laãn quí caùch.

t tuy coù taøi vaø coù höùc phaän cao trong haäu vaän, nhöng thöôøng gaëp thò phi, ñoá kî, caïnh tranh, gieøm xieåm.

Thieân cô

xu höôùng chính trò caáp tieán, muoân thay ñoåi hoaøn caûnh c ño oân ñaéc ñòa thöôøng laø ngöôøi baát maõn hieän taïi, nhöng laïi khoâng chòu thuùc thuû chôø thôøi, traùi la maø baát löïc, thöôøng bò tuïng nguïc, kìm haõm khoâng hoaït ñoäng ñöôïc.

Ñi chung vôùi Thieân Cô ôû Maõo, Daäu, ñi chung vôùi c

Neáu haõm ñòa ôû Tî thì quan caùch nhoû, ôû Hôïi cao voïng, thöôøng baát maõn, ôû Thìn Tuaá c

-

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 201 Sao quan vaên, Thieân cô laø kyõ, kyõ thuaät, söï tinh xaûo trong ngaønh chuyeân moân, ñaëc bieät laø maùy moùc. Ngheà cuûa Cô coù theå laø kyõ sö, kyõ ngheä. Ngoaøi ra, Cô trong boä sao cô Nguyeät Ñoàng Löông chæ ngheà oâng chöùc, quan laïi, cuï theå laø ngaønh y khoa hay döôc khoa.

oàng cung vôùi cöï moân ôû Maõo Daäu, ñoàng cung vôùi Thieân Löông ôû Thìn Tuaát, Thieân Cô laø vieân chöùc

.- Nhöõng phuï tinh coù yù nghóa quan loäc

c

Ñ tham möu, gioûi veà keá hoaïch, chính tinh, xaûo, tinh thuïc, coù löông taâm chöùc nghieäp cao.

3

höõng chính tinh keå treân caàn coù theâm phuï tinh thì quan caùch môùi cao, vaø neáu phuï tinh ñaéc dòa thì

eå cho ñeã xeùt ñoaùn, coù theå chia phuï tinh quan caùch ra laøm 6 loaïi :

phuï tinh chæ quyeàn uy

Phuï tinh chæ thôøi theá, hoaùn caûnh.

Phuï tinh chæ boång loäc taùi lôïi.

moãi sao chôù kyø thaät, trong thöïc teá, khoa baûng, eàn ch lieân heä vôùi nhau.

N caøng hay.

Ñ

-

- phuï tinh chæ taøi naêng.

- Phuï tinh chæ khoa baûng.

-

- Phuï tinh chæ nhaân söï trôï taù.

-

Söï phaân bieät naøy coát duøng ñeå phaân loaïi yù nghóa quy öùc , aøti naêng, boång loäc … ñeàu coù

a) Phuï tinh chæ quyeàn uy, chöùc phaän.

Ñaây laø loaïi phuï tinh quan troïng nhaát trong quyù caùch, töôïng tröng cho söï hieån ñaït coâng danh, raát caàn thieát ôû cung quan loäc vaø raát caàn hoäi tuï vôùi quyeàn tinh, duõng tinh khaùc.

Hoaù quyeàn

-

oir) vaø theá löïc (appui). Thoâng thöôøng, hai yeáu toá naøy ñi ñoâi vôøi nhau, nhöng cuõng coù khi khoâng ñi ñoâi : coù ngöôøi coù quyeàn haønh maø thieáu theá löïc hoaëc ngöôïc laïi.

Bieåu töôïng cho quyeàn haønh (pouv

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 202 Quyeàn haønh laø yeáu toá chi phoái keû khaùc laøm theo yù muoán cuûa mình. Theá laø haäu thuaån giuùp cho

phaûi hoäi ñuû hai yeáu toá, baáy giôø con ngöôøi môùi

aùng laïng, caøng aûnh höôûng coâng khai tôùi ñaïi chuùng, ñöôïc nhieàu ngöôøi tuaân phuïc thì con ngöôøi môùi

hæ laø theá löïc, söï tín nhieäm thoâng thöôøng.

eáu ñi vôùi Hoaù kî trong boái caûng quan thöôøng ñeïp thì hai sao naøy chæ ngöôøi coù quyeàn vaø coù möu, át söùc q öng, vì coù kî neân thöôøng bò ngöôøi ta e nhaïi.

eá

töï ñaéc, töï toân, kieâu caêng, laán löôùt, hieáu thaéng, cho neân sao aøy tuy coù lôïi cho coâng danh, nhöng khoâng maáy hay veà tính neát. Phaûi coù theâm caùc sao ñöùc haïnh thì

ôùi beàn. Baèng khoâng, quyeàn laø oïa, coù theå gaây ñoã vôõ tay haïi cho ngöôøi khaùc vaø haún baïi danh lieät cho chính mình. Vì vaäy, khi gaëp

hung tinh, vaän xaáu. Hoùa quyeàn taùc hoïa caáp kyø cho ñöông soá.

ch laøm quan hieån ñaït, ñaët bieät laø khi vôùi

- Quoác AÁn

quyeàn haønh deã thaønh coâng. Moät quan caùch toaøn veïn coù thöïc quyeàn. Ñoù laø tröôøng hôïp Quyeàn ñaéc ñòa ôû Thìn Tuaát Söûu Muøi.

Neáu bình thöôøng hoaëc haõm ñòa (ôû Tyù, Ngoï, Thaân, Daäu, Hôïi) thì quyeàn khoâng cao, khoâng nhieàu, khoâng quan troïng, hoaëc chæ coù hö quyeàn, hoa95c quyeàn chæ coù trong boùng toái, hoaëc coù theá löïc maø khoâng coù quyeàn, hoaëc quyeàn töôùc haøm. Ñöùng veà maët quí caùch maø xeùt, quyeàn caøng nhieàu, caøng s thaønh coâng. Nhö vaäy, quyeàn phaûi chính thöùc, nghóa laø baét nguoàn töø theá löïc chính thöùc, cuï theå nhö ñöôïc saéc phong haún hoi, ñöôïc coâng boá roäng raõi trong thieân haï (kieåu nhö binh quyeàn cuûa Haøn Tín ñöôïc Haùn Vöông laäp ñaøn baùi töôïng trong moät buoåi leã long troïng). Neáu thieáu söï phong taëng chính thöùc , thì ñoù c

Hoùa quyeàn coù nhieàu ñòa haït : voõ quyeàn, vaên quyeàn (quyeàn cuûa quan vaên), giaùo quyeàn (quyeàn cuûa thaày tu, giaùo só). Nhöng, Hoùa Quyeàn khoâng chæ roõ moät ñòa haït naøo : tuøy theo caùch laøm quan, Hoùa Quyeàn seõ coù yù nghóa voõ, vaên hay giaùo quyeàn. Nhöng, caùch laøm quan naøo coù Hoaù Quyeàn cuõng ñieàu hieån haùch.

N he uyeàn bieán, khoân ngoan. Nh

Neáu ñi vôùi Khoâng Kieáp ôû Tî Hôïi, Quyeàn caøng phaùt nhanh vaø phaùt lôùn, do söï ñöa ñaåy cuûa thôøi th ñeå taïo ra anh huøng. Duy, vì coù Khoâng, Kieáp, coù theå khoâng laâu beàn.

Thoâng thöôøng, ngöôøi coù Hoaù Quyeàn hay n Quyeàn Môùi höôùng thieän. Ñaây cuõng laø quan nieäm quyeàn cuûa ngöôøi xöa : quyeàn phaûi ñöôïc söû duïng vaøo nhaân trí, boá ñöùc, an daân, laøm vieäc toát cho moïi ngöôøi thì quyeàn m h

Hoùa quyeàn ôû quan, töôïng tröng cho söï tham chính, cho caù khoa vaø loäc.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 203 Quoác AÁn laø aán cuûa vua ban, baèng saéc phong thöôûng, vaên kieän boå nhieäm. Vì vaäy AÁn coù nhieàu nghóa oâng danh : ñoù laø ngöôøi coù chính chöùc, coù Thuûy vò. YÙ nghóa cuûa aán gioáng nhö cuûa Quyeàn. Nhöng

át vinh hieån : ñoù laø quaân nhaân coù binh, coù

oaøi ra, ïc baèng khen. Ngöôøi coù AÁn Quan laø vieân chöùc coù oâng ñöôïc thöôûng coâng baèng söï thaêng chöùc, thaêng traät, hoaëc baèng saéc phong huy chöông, töôûng luïc.

c AÁn khoâng maïnh baèng.

Neàu AÁn ñi chung vôùi Binh, Hình, Töôùng thì voõ nghieäp ra quyeàn, coù uy.

Ng AÁn coøn coù nghóa laø huy chöông, töôûng lu c Quan voõ, quan vaên coù AÁn ñeàu coù huy chöông. Neáu AÁn ôû vò trí caùc cung ban ñeâm, coù theå laø söï khen ngôïi thoâng thöôøng, cuõng coù theå laø söï truy taëng (sau khi cheát).

Duø sao, Quoác AÁn ôû quan ,Meänh, Thaân laø ngöôøi deã tieán ñaït, ñöôïc troïng voïng, ñöôïc ghi coâng treân ñöôøng hoaïn loä.

- Long, Phöôïng, Hoå, Caùi (töù linh)

Töù linh cuõng laø quí caùch cao, do nhöõng bieåu töôïng ñi keøm (roàng, phöôïng, coïp, long).

- Thanh long, Long ñöùc ôû Thìn

65ng roàng (cung thìn) raát hôïp vò, töôïng tröng cho quyeàn töôùc, taøi naêng öôïc duøng ñuùng choã.

Ñaây laø caùch roàng (long) ôû ñ ñ

- Phong caùo, Thai Phu, Döôøng Phuø

Ba sao naøy coù nghóa gioáng nhau, chæ baèngsaéc, coâng traïng, huy chöông, quyeàn haønh, nhöng khoâng

aây laø vieân chöùc ñöôïc danh tieáng, coù huy chöông. Rieâng Ñöôøng phuø yù nghóa keùm nhaát.

maïnh baèng Quyeàn hay AÁn.

Ñ

- Tieàn caùi, Haäu Maõ

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 204 Cung Quan, tröôùc giaùp Hoa caùi su giaùp Thieân Maõ laø moät bieåu töôïng cuûa quyeàn uy, coù loïng (caùi), coù

göïa (Maõ) theo chaàu. Duy caùch naøy neân ñoùng ôû cung ban ngaøy môùi raïng.

Quan ñôùi

n

-

Baïch Hoå, Taáu Nhö

Quan ñôùi laø caùi ñai, bieåu töôïng cho chöùc vò, quyeàn haønh. Chöùc quyeàn naøy coù theå cao, vì ngaøy xöa chæ coù quan cao phaåm môùi ñeo.

-

uõng khaù toát cho coâng danh. Nguï yù ñöôïc tín nhieäm, oïng duïng, nhaát laø ñoàng cung vaø ôû cung Daàn (hoå cö hoå vò).

Hai sao naøy hoïp thaønh caùch hoå ñoäi hoøm saét, c tr

- Töôùng Quaân

Ñaây laø moät voõ tinh, hôïp vôùi nam tính, voõ caùch, chæ caùch laøm quan voõ coù caàm quaân. Nhöng, vì laø sao nhoû cho neân quaân nhaân thuoäc loaïi thaáp, chæ huy dôn vò nhoû. Neáu ñi cuøng vôùi Thieân Töôùng laø voõ quan cao caáp vaø coù naém quyeàn chæ huy.

aùch quan cuûa Töôùng Quaân, tuy coù can ñaûm, hieân ngang, nhöng taùo baïo vaø nhaát laø coù tinh thaàn söù

ùng kieán, ñoâi khi coù quaù nhieàu saùng kieán neân i sai keäch ñöôøng loái ôû treân (exceøs de zeøle). Ñi vôùi Thieân Töôùng, nhaát laø ôû theá xung chieáu thì hieån

eäp.

C quaân (loaïi cöôøng haøo aùc baù nhuõng nhieãu löông daân), hay töï toân, töï phuï, söû duïng binh quyeàn ñoâi khi sai muïc ñích. Cho neân Töôùng Quaân gaëp sao xaáu deã bò nguy kòch.

Neáu ñi vôùi caùt tinh, Töôùng Quaân raát ñaéc duïng : ñoù laø loaïi vieân chöùc hay quaân nhaân raát thaùo vaùt, coù tinh thaàn xung phong, tình nguyeän laøm vieäv khoù, coù sa ñ haùch trong binh nghi

b) Phuï tinh chæ taøi naêng toånng quaùt

Taøi naêng laø moät yeáu toá cuûa quyeàn haønh, maët duø khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñi ñoâi vôùi quyeàn haønh. Coù göôøi coù taøi maø khoâng coù quyeàn, coù ngöôøi baát taøi maø coù quyeàn. Nhöõng phuï tinh chæ taøi naêng ñoøng ôû n

cung quan hay Meänh, Thaân, bao giôø cuõng raát toát.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 205 Taøi naêng naøy coù theå toång quaùt, ña dieän hoaëc chuyeân moân. Veà taøi naêng chuyeân moân, xin xem caùch

Thieân maõ

khoa baûng, ñoaïn ñeà caäp ñeán caùc ngaønh hoïc trong khoa Töû – Vi. ÔÛ ñaây chæ lieät keâ nhöõng sao chæ taøi naêng toång quaùt.

-

haùo vaùt, mau maén, ñoàng thôøi cuõng chæ söï ña naêng, thao löôïc xoâng pha. Ngöôøi coù aõ ôû Quan hay Meänh thöôøng nhanh leï, lanh lôïi, laên loùc, töøng traûi cho neân ña hieäu, ña nhieäm. Ñaây

át hôïp cho caùc coâng vieäc coù tính caùch löu ñoäng, nhö lieân

ieäu, Maõ laø sao coù raát nhieàu phoái caùch raát hay vôùi moät soá phuï tinh khaùc ñeå laøm cho naêng taøi aéc duïng hôn. Ví duï nhö caùch Maõ Töû Phuû, Maõ Nhaät Nguyeät, Maõ Loäc Toàn, Maõ Hoûa hay Linh, Maõ

aët khaùc, caùch hay keå treân coøn tuøy vò trí cuûa Thieân Maõ. Neáu ôû Daàn (Moäc) vaø Tî (hoûa), thì toát ñeïp oøn ôû Haønh (Thuûy) thì lu môø. Sôû dó nhö theá laø vì hai cung Thaân vaø

ng thaáy ñöôøng chaïy).

eân Maõ maø quyeát ñoaùn toát, aøo Maõ ôû Daàn (Moäc) maø Baûn Meänh thuoäc Moäc, Maõ ôû Tî (Hoûa) vôùi hoûa Meänh, Maõ ôû

eänh. Bao giôø gaëp nghòch khaéc giöõa hai haønh thì eùm hoaëc xaáu : taøi naêng suùt keùm trôû ngaïi gia taêng, coâng danh khoâng raïng. Cho neân caùi hay cuûa Maõ

ùa bieát troïng uïng.

uùc cuûa noù.

oâ duïng tuy khoâng thieáu taøi naêng.

Maõ laø ngöïa, nguï yù t M laø boä sao raát caàn cho coâng danh, raát lôïi vaø ra laïc vieân, giao lieân, tuøy vieân söù quaùn, ñaïi söù, thanh tra …

Vì ña h ñ Töôùng, Maõ Khoác Khaùch.

M theâm, ôû Thaân (kim) thì vaát vaû, c Hôïi nghich haønh vôùi haønh Hoûa cuûa Thieân Maõ vaø hôn nöõa hai cung naøy thuoäc veà ban ñeâm neân Thieân Maõ thieáu ñaéc duïng (nguï yù ñeâm toái ngöïa khoâ

Sau cuøng tuøy theo haønh cuûa Baûn Meänh sinh hay khaéc vôùi haønh cuûa Thi xaáu. Toát khi n Thaân (kim) vôùi kim Meänh. Maõ ôû Hôïi vôùi Thuûy M k tuøy theo hai ñieàu kieän raát linh ñoäng.

- coù caùt tinh ñi keøm, ví nhö ngöïa hay gaëp ngöôøi cöôõi gioûi, ngöôøi taøi gaëp chu d

- ôû vò trí hôïp vôùi Baûn Meänh vaø vôùi hoaøn caûnh, ví nhö ngöôøi taøi phaûi gaëp thôøi môùi ñaéc vaän, ngöïa phaûi hoaït ñoäng ñuùng l

Thieáu nhaân söï, thieáu thôøi theá, Maõ trôû neân v

- Loäc Toàn

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 206

Ñaây cuõng laø moät sao chæ taøi naêng, ñaëc bieät laø taøi toå chöùc, thích öùng vôùi hoaøn caûnh. Loäc toàn coù nhieàu saùng kieán, bieát tuøy theo nhu caàu maø quyeàn bieán, xöû söï tuøy theo hoaøn caûnh, luùc cöông, luùc nhu moät caùch chöøng möïc.

Ñi vôùi Thieân Maõ, Loäc Toàn loäc toàn laø ngöôøi khai sôn phaù thaïch, môû ñöôøng cho keõ khaùc ñi theo, raát aéc duïng trong caùc traùch nhieäm tieàn phong, khai quang, an vò toå chöùc cô sôû. Ñaëc bieät sao naøy chæ veà

i vôùi Hoùa Loäc, Loäc Toàn chuyeân ñoaùn, coù oùc laõnh tuï, ñoäc quyeàn vaø taäp quyeàn.

aëp Tuaàn Trieät, Trieät hay Saùt tinh ñoàng cung, Loäc Toàn maát nhieàu cô hoäi hoaït ñoäng moät bò chieám duïng, bò duøng phí phaïm, bò duøng khoâng ñuùng choã. Taøi naêng bò tieâu moøn, hoaëc bò duøng vaøo vieäc sai

ïo ñöùc.

Thieân Khoâi, Thieân Vieät

ñ tieàn baïc, neân raát lôïi cho nhaø kinh doanh khai thaùc taøi nguyeân kinh teá, toå chöùc neàn moùng saûn xuaát.

Ñ

G

ña

Trong laõnh vöïc taøi chính, sao naøy chæ söï tieát kieäm, xaøi kyõ, xaøi coù quy taéc, söï chaéc moùt, giöõ cuûa, coù lôïi cho caùc chöùc vuï quaûn trò ngaân saùch.

-

uaãn, phaàn lôùn nhôø ôû taøi vaên hoïc, moâ phaïm, tính tình cao thöôïng, thanh khieát, tinh thaàn caïnh tranh

vaø thi ñua.

Mieãn laø ñöøng gaëp Tuaàn Trieät, Trieät hay Hoùa Kî, Khoâi Vieät chæ naêng taøi xuaát chuùng, uy tín vaø haäu th

- Baïch Hoå, Tang Moân, ñaéc ñòa ôû Daàn

Ñaéc ñòa, hai sao naøy taøi gioûi, quyeàn bieán, thao löôïc,öùng phoù ñöôïc nhieàu nghòch caûnh, ñoàng thôøi

h ñaïo, chæ huy, nhaát laø khi ñöôïc sao voõ ñi keøm.

aùi, vôùi kình hình.

cuõng coù khaû naêng xeùt ñoaùn, lyù luaän, huøng bieän phuø hôïp vôùi caùc chöùc vò, ngoaïi giao, tö phaùp, sö phaïm : ñaây laø boä sao cuûa quan toøa, luaät sö, chính trò gia, giaùo sö thuyeát khaùch. Ngoaøi ra, Tang Hoå ñaéc ñòa coøn coù khaû naêng veà voõ, coù khí phaùch laõn

Do ñoù, Tang Hoå, ñaët bieät laø Hoå coù nhieàu phoái caùch raát hay vôùi Taáu Thö, vôùi phi Lieâm, vôùi Long Phöôïng C

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 207 Vôùi Taáu Thö, Baïch Hoå chæ taøi huønh bieän raát khích ñoäng, xuaát saéc veà taâm lyù chieán, vaän ñoäng quaàn chuùng.

Vôùi phi Lieâm, Naïch Hoå raát thaùo vaùt, lanh lôïi, nhö Thieân Maõ ñöôïc thôøi cô thuaän lôïi.

möu löôïc caû vaên laãn voõ.

Vôùi Kình hay Hình, Baïch Hoå coù chí khí,

Vôùi long phöôïng Caùi, Baïch Hoå chæ söï hieån ñaït veà uy danh, söï nghieäp, khoa giaùp.

- Thieân Khoác, Thieân hö ñaéc ñòa ôû Tyù Ngoï.

Rieâng ôû Tyù Ngoï, Khoác hö chæ ngöôøi coù chí lôùn, coù taøi huøng bieän cuøng naêng khieáu hoaït ñoäng chính trò, ñaët bieät laø veà haäu vaän.

Khoùc Hö cuõng coù vaøi phoái caùch nhö :

- Kình Hình Maõ thì hieån ñaït voõ nghieäp, nhaát laø ôû Daàn vaù Tî.

- Khoác Hö Saùt hay Phaù ñaéc ñòa thì coù quyeàn cao chöùc troïng, uy danh laãy löøng, ñöôïc thieân haï neå phuïc.

c) Phuï tinh chæ khoa baûng

Nhöõng ssao khao baûng vì theá coøn nhieàu giaù trò vaø yù nghóa veà maët quan loäc, coù theå ñoàng hoaù vôùi sao quan loäc.

Ngaøy xöa, chæ coù khoa baûng laø con ñöôøng duy nhaát tieán tôùi quyeàn haønh. Xaõ hoäi vì troïng quyeàn haønh neân raát troïng khoa baûng.

Coøn ngaøy nay , khoa vaø quan ít khi ñi ñoâi vôùi nhau : khoâng phaûi khoâng ngöôøi ñoã ñaït ñeàu coù dòp cai trò, hieåu theo nghóa haønh chaùnh vaø chính trò. Söï phaùt trieån caùc ngheà töï do vaø kinh nghieäm ngaøy nay

øm cho khoa khoâng coøn coù nghóa quan tröôøng thuaàn tuùy. Trong soá nhöõng ngöôøi ñoã ñaït, chæ moät soá la theo ngheà chính trò, haønh chaùnh. Ñieàu naøy laøm cho quan nieäm quan loäc, hieåu theo khía caïnh chính trò vaø haønh chaùnh, trôû neân töông ñoái loãi thôøi. Trong quan nieäm naøy, coù nhöõng sao khoa bang coù yù nghóa quyeàn haønh, quan loäc tröïc tieáp, veà vaên, veà voõ vaø veà caùc ngaønh khaùc. Ñeå traùnh söï truøng ñieäp, xin xem caùc khoa baûng, ñaëc bieät laø muïc noùi veà caùc sao khoa baûng vaø caùc ngaønh hoïc trong Töû – Vi.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 208 d) Phuï tinh chæ thôøi theá, hoaøn caûnh

ôøi thì taøi naêng môùi thi thoá heát möùc, sôû hoïc môùi coù taùc duïng aïi chuùng. Vì theá, taïi cung quan caàn coù sao bieåu töôïng cho söï phuïng thôøi, neáu khoâng, nhöõng sao

An quang, Thieân quyù

Cuõng nhö ñi buoân, laøm quan caàn gaëp th ñ naøy phaûi toïa thuû ôû Meänh, Thaân hoaëc Thieân Di. Goïi chung laø sao may maén, caùc sao naøy nhieàu laàn ñöôïc ñeà caäp raûi raùc trong nhieàu chöông, nay xin lieät keâ laïi sau ñaây :

-

eänh, Quan, Thaân, Di vieân chöùc ñöôïc tín nhieäm, troïng duïng aâng ñôõ, che chôû cuûa ngöôøi treân.

ho.

u cuøng a laø gaëp nhieàu dòp may trong hoaïn loä, uï theå nhö ñöôïc thôøi theá thích ôïp, ñöôïc söû duïng ñuùng naêng khieáu, laøm vieäc vöøa yù, ñöôïc haïnh phuùc trong ngheà nghieäp, cuï theå nhö

Quang quyù laø phuùc trôøi ban. Ñoâng ôû M n

Ngoaøi ra Quang Quyù cuõng coù nghóa laø vieân chöùc ñoù trung tín, heát loøng, coù luông taâm chöùc nghieäp, xöùng ñaùng vôùi söï tín nhieäm cuûa thöôïng caáp daønh c

Sa , Quang Quyù coù nghó h voõ töôùng gaëp luùc chieán tranh, ñöôïc duøng vaøo binh nghieäp vöøa yù, vaên quan caàm quyeàn trong thôøi bình, hôïp vôùi khaû naêng chuyeân moân.

- Thanh Long, Löu Haø hay Hoùa Kî ñoàng cung

Ñaây laø caùch roàng gaëp maây, roàng gaëp nöôùc, cuï theå coù vaän hoâi toát, cô may lôùn ñeå ra laøm quan, khoâng

Traøng sinh, Ñeá Vöôïng

caàn caàu caïnh vaø luùc ra laøm quan thì ñaéc duïng, ñaéc thôøi theo ba yù nghóa neâu treân ñaây cuûa Quang Quyù.

Ngoaøi ra, Thanh Long gaëp long ñöùc ôû Thìn cuõng raát toát ñeïp vì roàng ñoùng ôû cung Thìn (roàng), chæ ñaéc danh, ñaéc loäc maø khoâng caàn caàu caïnh ñöôïc nhieàu may maén treân hoaïn loä.

-

hong phuù. AÙp duïng vaøo quan tröôøng, coâng danh seõ doài daøo, naêng taøi ña dieän trong nhieàu laõnh vöïc, chöùc quyeàn töông ñoái cao.

Hai sao naøy chæ söï p

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 209 Ngöôøi coù Sinh, vöôïng cuûa Quan coù nhieàu saùng kieán trong coâng vuï, ñöôïc giao phoù nhieàu traùch nhieäm, deã thaêng tieán.

- Thieân Maõ, Traøng Sinh

nhö hai boä sao thanh long Hoùa Kî. Neáu ôû cung hôïi

Ñaây laø caùch gaëp vaän hoäi toát, coù yù nghóa, gioáng thì keùm hay.

- Phi lieâm, Baïch Hoå

Caùch naøy goïi laø Hoå Moäc caùch, raát toát ôû cung Daàn, töôïng tröng cho thôøi vaän ñang leân, söï may maén ñaëc bieät, söï thaêng chöùc, thaêng caáp deã daøng.

- Ñaøo hoa, Hoàng Loan

höõng boä sao treân töôïng tröng cho yeáu toá thieân thôøi, thuaän caûnh. Coøn nhöõng sao döôùi ñaây laø nhöõng

chæ nhaân söï trôï giuùp

ÔÛ Quan, Ñaøo Hoa vaø Hoàng Loan raát hôïp caùch, ví nhö ñoùa hoa sôùm nôû ôû quan tröôøng, cuï theå laø laøm quan luùc tuoåi treû, tuoåi treû taøi cao, coâng danh taûo ñaït, nheï böôùc thanh maây, khoâng phaûi boân ba caàu caïnh.

N yeáu toá nhaân hoøa.

e) Phuï tinh

Thieáu nhaân söï trôï giuùp, quan caùch thieáu kieán hieäu, thoâng thöôøng laø nhöõng chuyeân vieân laøm vieäc leõ loi, aâm thaàm. Coù nhaân söï thì quyeàn uy roõ raøng hôn, söï kieán hieäu nhieàu hôn, coù söï giuùp söùc cuûa nhieàu ñoàng nghieäp trong coâng vuï.

- Taû Phuø, Höõu baät

Chæ söï giuùp ñôõ vôùi ngöôøi, ñaëc bieät laø ñoàng söï, ñoàng song. Ngöôøi coù Taû Höõu ôû Quan coù taøi giao teá haân söï, coù ñöùc tính kheùo leùo thu ñöôïc thieän caûm cuûa ngöôøi treân, coù söï meàm moûng caàn thieát ñeå

ôïc ngö g coäng löïc. n ñö ôøi ngang haøn

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 210

Söï ñaéc quan cuûa Taû Höõu chuû yeáu nhôø ôû ngöôøi khaùc.

Ngoaøi ra, cuõng coù nghóa laø quyeàn q

töôùc hieån vinh, nhôø coù nhieàu ngöôøi phuïc tuøng : ñaây laø caùch laøm uan chæ huy sai khieán nhieàu haï caáp, laõnh traùch nhieäm ñieàu khieån moät cô quan coù ñoâng nhaân vieân

û Phuû thì toát hôn ñoàng cung vôùi Töû Phuû trong caû hai tröôøng hôïp Taû, Höõu khoâng neân ñi chung

öïc, coù theå kieâm nhíp Taû Höõu laø ngöôøi bieát nhieàu sinh ngöõ, Hoùa Quyeàn coù

aû Höõu coù theå ñieàu khieån hai cô quan, chæ huy hai ñôn vò. Taû Höõu d9i vôùi chính tinh seõ laøm cho

uyeàn haønh.

cuï theå nhö só quan caàm quyeàn, vieân chöùc coù nhieàu thuoäc haï.

Coù ngöôøi cho sao Taû thuoäc vaên tinh, thieân veà möu cô saùch löôïc, ñaùc duïng vôùi coâng vieäc coá vaán, caän thaàn, hôïp vôùi Töû, Phuû, Traùi laïi, sao Höõu thuoäc voõ tinh, ví nhö töôùng ngoaïi bieân, do ñoù neáu chieáu vaùo Tö vôùi saùt tinh.

Sau cuøng, Taû, Höõu cuõnng coù nghóa laø ña ngheä, töùc laø gioûi trong nhieàu laõnh v hai, ba chöùc moät laàn. Ví duï nhö hoùa Khoa coù T chính tinh theâm quan troïng. Töû – Vi phaûi coù Taû Jöõu thì vua môùi coù löông thaàn phoø taù, caùch laøm vua röïc rôõ hôn, laâu beàn hôn. Taû Höõu laø heä soá cuûa taøi naêng, cuûa q

- Thieân quan, Thieân Phuùc

Chæ söï giuùp d0ôõ cuûa nhöõng aân nhaân, beø baïn, Maïnh Thöôøng Quaân, caûm tình vieân, coå ñoäng vieân. …

- Töôùng Quaân, Phaù Quaân, Phuïc Binh

coù quaân, caàm quaân.

Ñeá Vöôïng

Ñaëc bieät neáu cung Quan coù Thieân Töôùng maø ñöôïc theâm ba sao naøy hoäi tuï thì seõ taêng theâm uy quyeàn cho Thieân Töôùng vaø coù nghóa nhö töôùng

- Thieân Maõ, Traøng Sinh,

öôïng chæ

Ñaây cuõng laø boä sao phuï tuøy cho quan caùch. Maõ bieåu hieän cho nghi thöùc long troïng, Sinh, V söï phong phuù vaø coù nghóa nhö tieàn hoâ haäu uûng, coù ngöïa coù nhaïc, le,ã uy phong.

- Bình, Hình, Töôùng, AÁn

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 211 Boä sao naøy cuõng chæ söï coäng söï ñaéc löïc vaø coù quyeàn, trôï uy cho voõ caùch.

AÂn Quang, Thieân quyù

-

ù laâu beàn cuûa thuôïc haï.

röôøng

Chæ aân suûng cuûa thöôïng caáp vaø söï haäu thuaãn trung kieân va

f) Phuï tinh chæ taøi loäc trong quan t

ïn loä mang laïi. Noù giaùn tieáp ñeà cao söï uan troïng cuûa chöùc vuï, cuï theå laø xaùc ñònh ngheà nghieäp chuyeân moân veà taøi chaùnh, kinh teá cuûa quan

caùch. Nhöõng sao Hoùa Loäc, Loäc Toàn, Thieân Truø, thieân Maõ, Traøng Sinh, Thieân Maõ Hoùa Loäc hay

.- SAÙT, HUNG TINH TRONG QUAN CAÙCH

Baát cöù sao naøo ñoùng ôû cung Quan ñeàu chæ boång loäc do hoa q

Thieân Maõ Loäc Toàn. Ñeàu ñoàng nghóa, chæ taøi quan song myû. Ñeå bieát theâm chi tieát, caàn xem chöông noùi veà caùch giaøu.

D

ñeà caäp ñeán caùch laøm quan caùc phuï tinh toát goïi chung laø saùt tinh. Ñieàu naøy où theå gaây ngoä nhaän laø chæ nhöõng caùt tinh môùi giuùp thaêng quan tieáng chöùc, coøn hung saùt tinh laøm

Noùi chung, quan ñieåm naøy coù phaàn chí lyù : hung saùt tinh, cho duø ñaéc ñòa, ñeàu chöùa ñöïng maàm moùng

ûa hung saùt tinh.

Hoaøn caûnh phuïc vuï cuûa con ngöôøi.

Trong suoát phaàn treân, ta c giaûm quan chöùc.

hung hoïa cho quan tröôøng.

Nhöng , ñi vaøo chi tieát, quan ñieåm naøy khoâng maáy chính xaùc vì quaù giaûn löôïc vaán ñeà. Muoán ñaùnh giaù lôïi haïi cuûa hung saùt tinh, caàn phaûi phaân bieät theâm :

- vaên caùch hay voõ caùch cuûa laù soá

- vò trí ñaéc ñòa hay haõm ñòa cu

-

Khoâng phaûi luùc naøo hung saùt tinh cuõng baát lôïi cho quan tröôøng. Ñoaøn sao naøy chæ xaáu khi naøo khoâng hôïp caùch, khi naøo bò haõm ñòa maø gaëp caùch haõm ñòa, vaø khi con ngöôøi phuïc vuï trong moät moâi tröôøng maâu thuaãn vôùi caùch soá cuûa mình.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 212 1.- Hôïp caùch

oãi sao, tuøy yù nghóa, mang moät tính caùch rieâng. Tr6en phöông dieän quan chöùc, coù hai trong caùch

eáu voõ tinh taäp trung nhieàu ì voõ caùch troäi yeáu. Hai tröôøng hôïp naøy ñöôïc goïi laø thuaàn caùch.

M vaên voõ.

Neáu vaên tinh quaàn tuï ñoâng ñaûo vôùi nhau thì vaên caùch troäi yeáu. Traùi laïi, n th ñöôïc thuaàn caùch thì quan tröôøng deã ñaït vaø hieå quí.

Trong tröôøng hôïp vaên , voõ tinh pha troän vôùi nhau goïi laø phoái caùch. Khoa töû – Vi coi nheï giaù trò cuûa phoái caùch, xem phoái caùch keùm hôn thuaàn caùch, thaäm chí coøn cho laø taïp caùch hoaëc phaù caùch.

.- Hôïp vò trí

Hung saùt tinh ñöôïc xeáp vaøo loaïi voõ caùch. Ñieàu naøy khoâng haún coù nghóa laø coù sao naøy thì ñöông soá seõ laøm quan voõ maø chæ coù nghóa laø ñöông soá coù nhieàu voõ tính, coù trieån voïng, coù ñieàu kieän ñeå laøm quan voõ. Theo khuynh höôùng ñeà cao thuaàn caùch, khoa T7uû – Vi cho raèng voõ tính (bieåu hieän bôûi hung saùt tinh) phaûi ñi ñoâi vôùi voõ caùch môùi hôïp vò vaø ñaéc theá. Lyù do laø voõ nghieäp chæ hieån ñaït nôi naøo ngöôøi coù ñaëc tính, taùc phong cuûa quan voõ. Thuaät nhaân duïng coå ñieån ñaët vaên baûn treân nguyeân taéc ñoù : duøng ngöôøi ñuùng naêng khieáu, ñuùng hoaøn caûnh.

2

rong theá hôïp caùch, coù nhieàu möùc ñoä hieån ñaït khaùc nhau. Coù quan voõ thaønh coâng, coù quan voõ keùm vaøo vò trí ñaéc ñòa hay haõm ñòa cuøng töông

n ngu ng saùt tinh ñaéc ñòa trong voõ caùch cuõng ñaéc ñòa ì ñaïi quí. Neáu sao ñaéc ñòa pha troän vôùi sao haõm ñòa thì keùm hôn. Neáu hoaøn toaøn haõm ñòa thì raát

T hay khoâng thaønh coâng. Möùc ñoä thaønh coâng tuøy thuoäc qua õ haønh cuûa voõ tinh vôùi nhau. Noùi chung, hu th xaáu.

3.- Hôïp hoaøn caûnh

Choã lôïi duïng nhaát cuûa voõ tinh laø hoaøn caûnh taïo loaïn, caùc tröôøng hôïp caàn ñeán bieän phaùp maïnh, ñoøi aïo löïc, cheùm gieát saùt phaït ñoã maùu.

.- Nhöõng loaïi voõ caùch

hoûi söû duïng b

4

Theo quan nieäm thuaàn caùch cuûa khoa Töû-Vi, coù theå keå hai loaïi voõ caùch ñaày ñuû vaø thuaàn tuùy nhaát : ñoù laø Saùt Phaù Lieâm Tham vaù Vuõ Töôùng.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 213

Hung saùt tinh ñi chung vôùi moät trong hai caùch naøy thì hôïp voõ caùch, goïi laø voõ chính caùch. Nhöng voõ ghieäm thaønh coâng nhieàu ít coøn tuøy theá ñaéc ñòa hay haõm ñòa cuûa hung saùt tinh vaø cuûa hai voõ caùch

Hung saùt tinh ñaéc ñòa gaëp Saùt Phaù Lieâm Tham ñaéc ñòa hay

n ñoù. Coù hai söï phoái trí khaû höõu cho hai boä voõ caùch vôùi hung saùt tinh.

• Vuõ Töôùng ñaéc ñòa

G thôøi loaïn, nhôø ñöùc tính taùo baïo, maïo hieåm, baát khua

aëp boä saùt Phaù Lieâm Tham ñaéc ñòa, hung saùt tinh ñaéc ñòa baùo hieäu söï hieån ñaït cuûa voõ nghieäp trong át trong hoaøn caûnh heát söùc khoù khaên. Boä naøy coù

aû phuù laãn quí, töùc laø vöøa coù danh vöøa coù lôïi. Nhöng coâng danh khoâng ñöôïc laâu beàn, nhöng cuõng øn leï.

aëp boä Vuõ Töôùng thì toaøn myõ veà caû coâng danh laãn tieàn baïc trong suoát thôøi gian sinh tieàn, khoâng bò cuûa söï thaêng traàm, hoaïnh phaù.

ñòa, saùt tinh duø coù ñaéc ñòa nhöng cuõng khoâng quaân bình ñöôïc baát lôïi : coâng anh nhoû, chöùc vuï thaáp, thaêng giaùng thaát trhöôøng.

Hung saùt tinh haõm ñòa gaëp saùt Phaù Lieâm Tham haõm hoaëc Vuõ

c ta

G aûnh höôûng

Neáu hai boä naøy haõm d

• Töôùng haõm.

Gaëp saùt Phaù Lieâm Tham haõm ñòa, hung saùt tinh haõm ñòa caøng giaûm cheá coâng danh, khieán quaân nhaân khoù thaêng tieán, trôû thaønh baát ñaéc chí, caøng tung hoaønh caøng caøng gaëp hung hoïa lôùn lao. Neáu boán sao chính maø saùng suûa thì quan caùc , nhöng thieáu thuoäc haï ñaéc löïc vì hung saùt tinh haõm ñòa. Chaúng nhöõng theá, hung saùt tinh haõm ñòa coøn gaây hoaï cho chính mình.

aëp vuõ töôùng haõm ñòa thì cuõng döôùi möùc trung bình vaø gaëp nhieàu hung hoïa. Traùi laïi, neáu Vuõ Töôùng khaéc phuïc ñöôïc trôû ngaïi vaø nhöõng aâm möu

h töông ñôùi cao hôn

G ñaéc ñòa thì laïi raát hay : chaúng nhöõng coù uy danh maø coøn baát chính tinh cuûa ñoái thuû.

5.- Hung saùt tinh vôùi nhöõng boä sao khaùc

Ñoù laø nhöõng boä sao : Töû Phuû Cöï Nhaät vaø Cô Nguyeät Ñoàng Löông, phaàn lôùn chæ vaên caùch.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 214 Theo quan nieäm thuaàn caùch cuûa khoa Töû-Vi, vaên caùch trong moäi boä sao ngöôøi caàn phaûi neù traùnh saùt

Gaëp saùt tinh, caùc sao naøy coù theå ví nhu vua gaëp hung ñoà, löông thaàn soáng quan tröôøng phaûi caïnh tranh, ñoái choïi, ñaáu trí gian nan, chöa keå

gheøo khaû höõu. Ñieàu kieän ñeå tranh thaéng loaïi hung saùt tinh ñoù nhaát ñònh phaûi äi ñuû sa moãi sao phaûi ñaéc ñòa trôû leân. Neáu ñaéc ñòa, cuoäc ñaáu tranh tuy coù cam go,

ñoái ñôõ nguy. Neáu ñoaøn saùt tinh haõm ñòa, nguy nhieàu eán coâng danh.

eáu chính tinh trong a heá ng nhöõng khoâng ra gì maø coøn

.- Ñaëc ñieåm cuûa nhö ùch

tinh thì môùi hieån ñaït. chung vôùi boïn gian nònh, ñaïo taëc : nhöõng hung hoïa hieåm n ho o trong moät boä, chaät vaät vaø ñaày hung hieåm, nhöng baûn Meänh töông cô hôn, coù heä luïy ñ

N moãi boä sao maø haõm ñò t thì quan caùch chaú gaëp nhieàu hieåm nguy ñeán boån maïng.

6 õng hung saùt tinh tronh voõ ca

Ñòa khoâng, Ñò

- a kieáp

Chæ khi naøo ñaéc ñòa, hai sao naøy môùi lôïi cho coâng danh trong khuoân khoå cuûa voõ caùch ñaõ keå. Khoâng iuùp boäc phaùt raát nhanh, theo ñuùng theå caùch cuûa sao haønh hoûa, ñaëc bieät laø trong thôøi loaïn. Duø sao,

traän, ñaùnh nam deïp baéc, ñöôïc nhieàu tay chaân ñaéc löïc phoø taù, tao neân söï ghieäp saùng choùi trong caûnh loaïn ly. Thieáu trôï tinh ñoù, Kieáp khoâng ñaéc ñòa chæ moät taøi naêng coâ ñoäc.

hæ tröø phi ñi chung vôùi Vuõ Töôùng ñaéc ñòa thì quan toaøn myõ. Ñaây laø caùch hieám coù ñaëc bieät trong voõ

g voõ nghieäp cuûa Kieáp khoâng heát söùc cöïc nhoïc,khoù khaên vaø nguy hieåm, phaûi ñöông ñaàu vôùi nhieàu ñòch thuû lôïi haïi trong moâi tröôøng ñaày hung hieåm.

Tuy nhieân, Kieáp Khoâng duø ñaéc ñòa cuõng thaêng traàm chæ giuùp voõ nghieäp hieån ñaït maø thoâi. Haàu heát coâng danh cuûa hai sao naøy khoâng laâu beàn, baát toaïi,laøm nhieàu, laøm cöïc maø chæ höôûng lôïi giai ñoaïn.

Trong giai ñoaïn hieån ñaït, neáu Kieáp khoâng ñaéc ñòa ñöôïc trôï löïc bôûi caùc sao khaùc, cuï theå nhö Töôùng Quaân, Thieân Maõ hay Binh Hình, Töôùng AÁn thì quan caùch theâm hieån haùch : ñoù laø caùc töôùng laõnh coù quyeàn, coù caàm quaân laâm n

Maët khaùc, duø Kieáp Khoâng ñaéc ñòa töông hôïp vôùi caùch Saùt Phaù Lieâm Tham ñaéc ñòa, nhöng söï hoaïnh phaùt khoâng traùnh ñöôïc caûnh hoaïnh phaùt : con ngöôøi tuy coù voõ chöùc cao, coù thaønh coâng lôùn, nhöng vaãn deã bò phaù saûn, trong moät giai ñoaïn naøo ñoù.

C nghieäp.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 215 Neáu haõn ñòa, Kieáp khoâng chaúng nhöõng vaát vaû gian truaân maø coøn baát ñaéc chí vaø thöôøng gaëp hung söï hieåm ngheøo, coù haïi ñeán tính maïng, hoaëc bò beänh taät naëng neà, tai hoïa vaø binh löûa. Coâng danh söï nghieäp deã bò giaùn ñoaïn baát thaàn, hoaëc baáp beânh luïn baïi, taøi saûn coù theå bò hao huït naëng , ít nhaát cuõng moät laàn trong ñôøi. Coù ba bieät leä toát ñeïp cho tröôøng hôïp haõm ñòa :

- Kieáp Khoâng haõm ñi chung vôùi Vuõ Töôùng ñaéc ñòa : Trôû löïc nhieàu nhöng con ngöôøi khaéc phuïc ñöôïc, coù coâng danh söï nghieäp lôùn.

- Kieáp Khoâng haõm caùch gaëp Töû Phuû saùng suûa. Cöï nhaät hay Cô Nguyeät Ñoàng Löông ñaéc ñòa : taøi quan tuy lôùn lao nhöng coù nhieàu baát traéc, vaát vaû gian truaân. Chæ söï haäu thuaãn cuûa ngöôøi treân maø ít ñöôïc söï trôï giuùp cuûa keû döôùi (vì kieáp Khoâng haõm).

- Kieáp Khoâng haõm gaëp caùch Saùt Phaù Lieâm Tham ñaéc ñòa, coâng danh cao, nhöng ngöôøi coøn baát ñaéc chí, ñöôïc ngöôøi treân giuùp ñôõ, nhöng thieáu nhaân söï ôû döôùi trôï löïc, phaàn lôùn haï caáp ñeàu baát taøi, tham nhuõng, saùt thuû.

- Kinh Döông, Ñaø La

Quan caùch cuûa Kinh, Ñaø chæ hay khi hai sao naøo mieáu ñòa : Kinh ôû Thìn Tuaát Söûu Muøi, Ñaø thì ñaéc ñòa theâm ôû Tyù vaø Hôïi. Kinh Ñaø laø saùt tinh neáu gaëp ñaéc ñòa thì cöông nghò, quaû caûm, khí phaùch, cô

öu, th neùt duõng khí cuûa só quan taùc chieán, chaäp nhaän nguy ieåm vaø khaéc phuïc nguy hieåm, ñoàng thôøi cuõng laø duõng khí cuûa quan vaên, khoâng chòu ñaàu haøng

eàn Loäc thì quan caùch heát söùc laãy löøng, thöôøng aùch chieàn baùch thaéng.

tinh nhö Kieáp, Khoâng, Hình, Kî thì cuõng taøi gioûi nhöng phaûi gaëp nhieàu thaêng traàm,

haõm ñòa, Kình Ñaø laø ngöôøi raát böôùng bænh, ngoan coá, ngoã ngöôïc, lieàu lónh vaø gian coù caùch naøy laø AÂm Binh, ba gai, coi thöôøng kyõ luaät, baát trò. Do ñoù, tai hoïa deã xaûy

m uû ñoaïn, coù tinh thaàn baát khuaát : ñaây laø h nghòch caûnh. Caû hai haïng ñieàu laø loaïi anh huøng, coù taøi vaø ñaéc duïng.

Neáu ñöôïc theâm Hoûa Linh ñaéc ñòa hoäi tuï thì raát kheùt tieáng trong binh nghieäp, coù khaû naêng cheá phuïc ñòch quaân. Ñöôïc Töôùng Quaân Thieân Maõ Khoa Quy b

Neáu gaëp hung hung hoïa lôùn lao, cheát thaûm.

Trong tröôøng hôïp traù. Quaân nhaân ñeán, töø hình tuø cho ñeán thöông pheá tay, chaân vaø cheát thaûm. Kình Ñaø haõm ñòa ôû Quan töôïng tröng cho trôû löïc, khoù khaên gaëp phaûi, söï gian nan cô cöïc vaø hieåm ngheøo cuûa coâng taùc, coù laøm maø khoâng ñöôïc höôûng, chung qui deã gaëp naïn.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 216

Rieâng sao kình ôû Ngoï thì raát hung hieåm, deã cheát baát ñaéc, tröø phi ñöôïc caùt tinh nhö Töôùng, Maõ, Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi tuï môùi hieån ñaït.

eáu kì Kình ñaéc hay haõm ñòa, ngöôøi ñoù khoù tieán ñaït, bò boû queân, bò ñeø eùn. Ñaéc ñòa thì coù taøi maø khoâng ñöôïc bieát, hoaëc bieát maø khoâng ñöôïc duøng, hoaëc ñöôïc duøng maø bò

ieâng Ñaø la ôû Daàn Thaân, voâ chính dieäu thì ñaéc caùch quí hieån caû veà vaên laãn voõ. Neáu bò Tuaàn Trieät

maø bò theâm saùt tinh khaùc haõm ñòa ñi keøm thì ung hoïa, cô cöïc khoâng sao keå xieát : ngheøo thì troäm cöôùp, hình tuø, khaù thì baát nhaân baát nghóa, thoâng

N nh ñi chung vôùi Löïc Só thì, duø n kieàm toûa. Haõm ñòa thì laø haïng voâ duïng, bò boû xoù, ngoài chôi xôi nöôùc.

R aùn ngöõ taïi ñaây thì seõ maát heát caùi hay.

Leõ dó nhieân, trong moïi tröôøng hôïp Kình Ñaø haõm ñòa h thöôøng thì yeåu vong vaø cheát maø khoâng toaøn thaây.

- Hoûa tinh, Linh tinh

Hai sao naøy voán laø hoûa cho neân chæ ñaéc ñòa ôû nhöõng cung ban ngaøy. Tính tinh Hoûa Linh ñaéc ñòa gioáng nhö Kình Ñaø.

Ñaéc ñòa, nhaát laø khi hoäi vôùi Tham mieáu ñòa, Hoûa Linh deàu coù taøi naêng, coù chí khí, coù uy danh vaø thöôøng hieån ñaït trong binh nghieäp.

Neáu haõm ñòa thì coâng danh traéc trôû, chaäm luït nhaát laø hay gaëp tay naïn, thöôøng phaûi boân ba ñaây ñoù. uy ch ä cuûa hoûa Linh sau :

ÔÛ S y.

ÔÛ hôïi ñoàng cung vôùi tuyeät coù Tham, Hình hoäi chieáu seõ raát vang danh trong binh nghieäp.

D æ coù hai bieät le

- öûu, Muøicoù Tham Vuõ, Vieät ñoàng cung thì voõ caùch heát söùc hieån haùch, nhaát laø veà haäu vaän. Nhöng caùch naøy raát kî hai sao ñòa khoâng, ñòa Kieáp seõ laøm phaù taùn heát caùi ha

-

- Kieáp Saùt

Sao naøy laø aùc tinh, chæ söï ña saùt, cheùm gieát, gieo hoïa, hay xuoáng tay maïnh, thöôøng duøng bieän phaùp cöùng raén, cöïc ñoan luùc xöû theá, noaøng tính, khoâng chòu noåi söï baát baèng, hay taàm thuø. Quaân nhaân coù

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 217 s y saùt phaït raát mao naø aïnh, taøn nhaãn, khoâng nöông tay. Vì vaäy sao naøy caàn thieát ñeå trò hung ñoà.

höng kieáp saùt laø ngöôøi lôïi haïi vaø nguy hieåm, coù theå ví nhö hung ñoà, coù theå laøm loaïn deã daøng, vaø

uø. Ñi vôùi caùc sao hung khaùc raùt deã thaønh phieán aïn, cöôùp cuûa gieát ngöôøi, baát löông, voâ loaïi.

N trong caùch loaïn thöôøng coù ñoã maùu.

Do ñoù, kieáp saùt ôû Quan deã gaëp hoïa vaø coù nhieàu keû th lo

- Thieân khoâng

T quaân nhaân khoù thaêng tieân, chaâm thaêng, thaêng traä

hieânn khoâng raát kî cung Quan loäc vì töôïng tröng cho söï caûn trôû. Coù Thieân Khoâng, vieân chöùc hay t vaät, thaêng khoâng cao, bò ñeø neùn, kìm cheá trong

ong coâng sôû.

hoaïn loä. Do ñoù, Thieân Khoâng ôû Quan laø ngöôøi baát maõn, hay laøm hoûng vieäc, giöõ chöùc vuï gì lôùn khoâng beàn vöõng, leân thì chaäm, xuoáng thì nhanh, quan tröôøng hay bò ñoá kî, ganh gheùt, vaø chính ñöông soá cuõng coù buïng tieåu nhaân, ganh hieàm, gheùt ngoû, ñaâm thoït, xuyeân taïc, phaù phaùch, gaây chia reõ, ly giaùn. Ñoù laø thaønh phaàn phaù hoaïi tr

- Phuïc binh

ÔÛ Quan, sao naøy aøm chæ söï ñoá kî, haõm haïi, baèng thuû ñoaïn ngaàm, coù khi ñi cöôøi choã phuïc kích, aùm saùt ñeå loaïi tröø ñòch thuû. Phuïc Binh coù theå hoaëc laø naïn nhaân cuûa boïn tieåu nhaân, hoaëc vöøa laø naïn nhaân vöøa laø tieåu nhaân, do söï traû ñuõa qua laïi.

Thoâng thöôøng Phuïc Binh coù toøng phaïm, keát beø, keát phaùi ñeå loaïi tröø ñoái thuû hoaëc bò ñoái thuû bí maät aät. Ñaây laø phaàn töû phaù hoaïi vaø beø caùnh trong

ô quan. loaïi tröø mình, baèng nhöõng ñöôøng loái baát chính vaø bí m c

- Hoaù Kî

Hoùa kî tröôùc heát coù nghóa ñoá kî, thaáy ngöôøi hôn mình thì khoâng thích. Thuû ñoaïn cuûa Hoùa kî cuõng

ò phi, khaåu thieät, vaï mieäng.

aët khaùc noåi, xu thôøi, thieáu laäp tröôøng, ai maïnh thì theo, deã boû ïn beø ñ òa thì laø ngöôøi coù khuynh höôùng caùch maïng muoán

bí maät, leùn luùt, thöôønng laø duøng mieäng löôõi ñeå gieøm pha, chæ trích, xuyeân taïc, vu khoáng (vì Hoùa kî laø caùi löôõi). Do ñoù, Hoùa kî ôû Quan töôïng tröng cho th

M , HoùaKî haõm ñòa coù nghóa laø noâng ba eå theo danh lôïi. Trong tröôøng hôïp ñaéc ñ thay cuõ ñoåi môùi, yù nghóa thôû daøi höôùng thöôïng, quan caùch deã thaønh coâng neáu ñöôïc caùt tinh hoã trôï.

- Thieân hình

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 218

Ñaéc ñòa ôû Daàøn, Thaân, Maõo, Daäu, Thieân Hình chuyeân veà quaân söï, coù duõng khí, coù uy phong, coù taøi caàm binh, thieân veà saùt phaït. Coøn neáu laø quan vaên thöôøng laø thaåm phaùn, traïng sö, coù naêng khieáu luaät phaùp, xeùt xöû coâng minh. Cuõng coù theå laø baùc só giaûi phaãu, chaâm cöùu neáu coù Thieân y ñi keøm.

ng chöùc, quaân nhaân coù Thieân Hình ñaéc ñòa ôû Quan thöôøng raát möïc thöôùc, gay thaúng, coù löông taâm chöùc nghieäp, coù baûn laõnh haønh söû traùch nhieäm moät caùch khaû quan. Ñi vôùi

vaø coù möu löôïc, thöôøng ñöôïc giao phoù troïng ùch.

heå laø tuïng nguïc (ôû tuø, bò kieän), bò ñieàu tra, bò

nghieäp. Veà ñieåm naøy, xin ñoäc giaû tham chieáu

Thieân hình thöôøng laø ngöôøi noùng tính, khaét khe, cöông nghò laøm vieäc theo nguyeân taéc, khoâng chaáp nhaän söï traùi leä, traùi luaät, coù tinh thaàn lieâm chính, coâng binh, coù tinh thaàn chu ñaùo, tinh vi kyõ löôõng, hay chuù yù ñeán chi tieát. Coâ n Binh, Töôùng, AÁn thì voõ caùch tham möu, coù uy duõng tra

Neáu hình haõm ñòa thì quan caùch hay gaëp hung söï, cuï t toá caùo gaëp Tuaàn,Trieät aùn ngöõ thì coù theå bò giaùn chöùc, caùch chöùc, ôû tuø, bò kieän.

Haõy coøn coù nhieàu sao vaø boä sao noùi leân hoïa ngheà chöông Hoïa caùch, ñaëc bieät laø muïc noùi veà hoïa ngheà nghieäp.

E.- TUAÀN TRIEÄT ÔÛ CUNG QUAN

Thoâng thöôøng, Tuaàn Trieät laø sao phaù, ñoùng ôû cung naøo thì gaây trôû ngaïi cho cung ñoù : ôû Meänh thì

aïc. Chæ coù ôû Taät AÙch, Tuaàn Trieät phaù taùn beänh taät, hoïa taïo söùc khoûe cho ñöông oá.

toång quaùt ñoù, Tuaàn trieät ñoùng ôû quan tieân quyeát gaây truïc traëc cho quan tröôøng, öï truïc traêc naøy theå hieän döôùi nhieàu hình thaùi :

nh.

Hoaëc coâng danh phaûi laän ñaän, chaät vaät.

thaêng giaùng thaát thöôøng hoaëc khoâng beàn vöõng.

eáu aäm phaùt luùc thieáu thôøi, chæ veà giaø môùi hanh thoâng. Neáu gaëp tuaàn, söï ïc khoâng naëng nhö Trieät nhöng keùo daøi suoát ñôøi. Ñoù laø noùi veà

thieáu thôøi laân ñaän, ôû Thaân thì traéc trôû, gian truaân, ôõ Phu theâ thì hoûng moät duyeân nôï, ôû töû thì hao con ,ôû taøi thì keùm tieàn b s

Trong chieàu höôùng s

- Hoaëc chaäm coâng da

-

- Hoaëc coâng danh khoâng maáy cao,

N gaëp Trieät, coâng danh ch tru traëc coù tính caùch trieàn mieân, tuy toång quaùt.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 219

Tr g chi tieát caàn phaûi phaân bieät nhion eàu tröôøng hôïp ñeå luaän ñoaùn cho cuï theå :

1.- Tröôøng hôïp cung quan coù chính tinh

- Cung quan coù chính tinh.

- Cung quan voâ chính hieäu (Khoâng coù chính tinh)

khoâng thì cuõng baát toaïi, hay gaëp söï böïc mình, baát aõn, taøi naêng khoâng thi thoá ñöôïc.

ù Thieân Töôùng hay Töôùng Quaân thì caøng baát lôïi : vaøo coâng quyeàn aét phaûi coù laàn aát chöùc, bò caùch thöùc.

uy nhieân coù hai cheá giaûm cho cung quan bò Trieät, Tuaàn :

i luïn baïi, thaêng traàm. Trong theá naøy, tuaàn Trieät

öông ñi vôùi sao saùng suûa khaùc gaëp tuaàn, Trieät thì coâng danh thaát thöôøng, khoâng beàn gaëp hung söï.

eáu aàn Trieät phuïc hoài söùc saùng cho chính tinh, coâng danh seõ quí eån. éc trôû khoâng traùnh khoûi : quan tröôøng chæ phaùt luùc haäu vaän. aët bieät neáu saùt Phaù Lieâm Tham hay baïi tinh haõm ñòa gaëp Tuaàn Trieät ñoàng cung thì laïi phaùt nhanh

nhaân cheát traän, vieân chöùc bò caùch, giaùng.

Chính tinh ñoùng ôû quan coù theå hoaëc saùng suûa hoaëc haõm ñòa.

Neáu chính tinh saùng suûa, Tuaàn trieät laøn cho bôùt saùng, coù theå trôû thaønh toát. Do ñoù, coâng danh coù theå bò trôû ngaïi, hoaëc chaäm phaùt hoaëc truïc traëc, hoaëc khoâng laâu beàn, hoaëc coù nhieàu hung söï xaûy ra, coù theå laøm maát chöùc, maát quyeàn, bò thay ñoåi, baèng m

Neáu taïi quan maø co m

T

- Cung Quan coù Saùt Phaù Lieâm Tham hay baïi tinh saùng suûa gaëp Tuaàn Trieät thì töông ñoái beàn vöõng, chöùc vuï töông ñoái cao, khoâng ñeán noãi phaû töông ñoái hôïp caùch vôùi Saùt Phaù Lieâm Tham. Nhöõng sao Töû Phuû, Cöï Nhaät, Cô Nguyeät – Ñoàng L

- Cung quan ôû Söûu, Muøi coù AÂm Döông toïa thuû ñoàng cung. Quan loäc ñöôïc röïc rôû, ñaët bieät laø veà sau vì taïi Söûu, Muøi, AÂm Döông töông ñoái xaáu, gaëp Tuaàn Trieät thì saùng suûa trôû laïi vaø taïi söûu Muøi voán laø aâm cung neân toát cho haäu vaän.

N chình tinh ôû quan maø haõm ñòa, Tu hi Nhöng vì coù tuaàn Trieät neân söï tra Ñ vaø maïnh hôn nhöõng boä sao khaùc nhö Töû Phuû- Cöï Nhaät hay Cô Nguyeät- ñoàng löông haõm ñòa. Moät laàn nöõa, Tuaàn Trieät laïi toû ra töông hôïp vôùi Saùt Phaù Lieâm. Duy ñoái vôùi Thieân Töôùng, duø ñaéc hay haõm ñòa, Tuaàn Trieät bao giôø cuõng gaây thaûm töû, kieåu nhö quaân

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 220

2. g hôïp cung Q- Tröôøn uan voâ chính dieäu

oät keû voâ danh, khoâng ai bieát chaân töôùng hay lyù lòch.

u xung chieáu ñeå nhaát dieän ñaëc ieåm cuûa cung voâ chính dieäu. Sôû dó phaøi duøng chính dieäu xung chieáu vì chæ coù theá xung chieáu môùi

Cho neân cung voâ chính dieäu leä thuoäc vaøo chính h ñoái d aùi dôû cuûa chính tinh ñoái dieän laøm caùi hay caùi dôû cuûa mình.

äy, ñöùng veà maët quan loäc maø eùt, cung Quan voâ chính dieäu, duø ñöôïc chính tinh ñoái dieän saùng suûa chieáu vaøo, quan loäc cuõng khoâng

höùc vò khoâng maáy cao) huoáng hoà gaëp chính tinh ñoái dieän haõm .

) Cung Quan coù Tuaàn hoaëc Trieät aùng ngöõ

Chính tinh toïa thuû ôû cung naøo thí chæ roõ ñaëc tính quan yeáu cuûa cung ñoù, giuùp cho ngöôøi giaûi ñoaùn moät khuoân khoå, moät hình thaùi ñeå tìm hieåu cung ñoù. Traùi laïi, moät cung voâ chính dieäu gioáng nhö moät ngöôøi khoâng maët, m

Vì vaäy, ñeå ñònh saéc thaùi cho cung naøy, khoa Töû-Vi möôïn chính die65 ñ toûa aûnh höôûng tröïc tieáp vaøo cung voâ chính dieäu. tin ieän, möôïn caùi hay, c

Nhöng vì coù söï vay möôïn, vì coù söï phaûn chieáu, neân nhöõng saéc thaùi, thu nhaän phaûi bò phai nhaït ít nhieàu. Ví duï nhö chính tinh ñoái dieän saùng suûa toát ñeïp khi chieáu vaøo cung voâ chính dieäu phaûi giaûm ñi moät phaàn chaân quang nguyeân thuûy, khieán cho ñi ñeán cung naøy aùnh saùng chæ coøn laø moät dö quang. Ñeå coù moät hình aûnh, coù theå ví aùnh saùng thu nhaän taïi cung voâ chính dieäu nhö aùnh saùng cuûa maët traêng, keùm haáp löïc vaø keùm maõnh löïc hôn aùnh saùng maët trôøi. Nhö va x toaøn myõ (coâng danh taàm thöôøng, c ñòa

Duy coù hai lieät keâ quan troïng laøm khôûi saéc cho cung quan voâ chính dieäu :

a

aùch naøy noùi chung khoâng hoaøn haûo, höng cuõng ñôõ xaáu Quan tröôøng tuy gaëp nhieàu trôû ngaïi (vì aûnh

C höôûng cuûa Tuaàn hay Trieät) nhöng vaãn coù theå hieån ñaït trong vaên vaän. Neáu taûo ñaït vaøphaùt nhanh thì laïi sôùm taøn vaø hoaïnh taøn.

b) Cung Quan nhöng Nhaät Nguyeät cuøng saùng suûa hôïp chieáu hay

xung chieáu.

Ca trôû thaønhñaéc lùch naøy ôïi nhôø aùnh saùng phoái hôïp cuûa hai nguoàn naêng löïc Nhaät Nguyeät : coâng danh aùng laïng, chöùc vuï lôùn, quyeàn haønh cao, coù trieån voïng ñaéc phuù, toùm laïi vöøa sang vöøa giaøu. AÛnh

höôûng cuûa AÂm Döông raát maïnh trong tröôøng hôïp naøy. s

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 221

Neáu cung quan coù ñöôïc Tuaàn hay Trieät traán thuû taïi ñoù thì phuù quí seõ taêng tieán nhieàu hôn nöõa.

F. NGAØNH C- CAÙC HUYEÂN MOÂN TRONG QUAN CAÙCH.

em chö ùc ngaønh hoïc trong khoa Töû-Vi, ngoaøi ra, ñoäc giaû cuõng coù eå tham chieáu chöông noùi veà caùc ngheà nghieäp ñeå coù theâm yeáu toá xeùt ñoaùn.

Chöông möôøi moät

Nhöõng sao baù ngheä

H H Caùch ngheà nghieäp qua caùc cung H

âNhöõng ngheà lieân quan ñeán vaên hoïc

X ông noùi veà caùc khoa baûng, muïc ca th

HHH

Caùch ngheà nghieäp

Quan nieäm ngheà nghieäp trong khoa Töû-Vi.

Caùch ngheà nghieäp qua caùc sao

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 222

- Ngheà daïy hoïc

- Ngheà haønh luaät

- Ngheà chính trò

- Ngheà vieát vaên

Nhöõng ngheà lieân quan ñeán kinh thöông

ân quan ñeán khoa hoïc öùng duïng

- ngheà dieän - ngheà döôïc - ngheà kieán truùc

- ngheà y

â nhöõng ngheà lieân quan ñeán ngheä thuaät

â - ngheà thöông maïi - Ngaønh kyõ ngheä

â Ngheà lie

- ngheà nha

- ngheà nhaïc - ngheà nöõ coâng - ngheà kòch

- ngheàhoïa - ngheà naáu aên - ngheà ca, vuõ

A.- QUAN NIEÄM NGHEÀ NGHIEÄP TRONG KHOA TÖÛ-VI

Vaøo luùc khoa Töû – Vi ra ñôøi, taïi Trung Hoa, sinh keá ñöôïc qui tuï voûn veïn trong 4 ngheà chính eáu : só, noâng, coâng, thöông. Xaõ hoäi Trung Hoa ngaøy tröôùc laø xaõ hoäi tónh, ngheànghieäp vì theá cuûng ít,

röôùng. Trong 4 ngheà naøy, chæ rieâng ngheà só ñöôïc coi oïng, ñöôïc xeáp haøng ñaàu, coù theå xem laø moät ngheà thöïc söï vì coù hoïc, coù tröôøng, coù thi cöû vaø nhaát laø où ñòa vò cao quí trong xaõ hoäi. Cheá ñoä quaân chuû phong kieán vôùi heä thoáng quan laïi ñoâng ñaûo vaø bieán

Coi troïng ngheà laøm quan, xaõ hoâi coi nheï noâng nghieäp, coâng nghieäp, thöông nghieäp vaø caùc ngheä trôû thaønh thöù yeáu, thaäm chí bò cho laø thaáp keùm. Quan nieäm naøy ñaõ

öôïc phaûn aùnh toaøn dieän trong khoa Töû – Vi. Chöõ “coâng danh”, chöõ “hoaïn loä” ñöôïc hieåu theo nghóa coâng quyeàn thay vì theo nghóa ngheà nghieäp söï nghieäp noùi chung. Quí caùch ñöôïc hieåu theo

Ngaøy nay, söï phaùt trieån cuûa kinh teá, söï phoàn taïp cuûa ñôùi soáng cuõng nhö söï môû roäng khoa ùi. Ñaõ vaäy, trong moät ngheà, coøn coù theâm nhieàu chi

y thöôøng khoâng thay ñoâi vaø khoâng maáy baønh t tr c coâng quuyeàn thaønh nôi tieán thaân cho keû só. Nhöõng ai coù khoa baûng haàu nhö coù cô hôïi ñöôïc troïng vaøo vieäc nöôùc, vieäc laøng.

taïp khaùc. Laõnh vöïc tö ñ

nghóa quan caùch, töùc laø caùch laøm quan. Ngoaøi ra, khoa Töû – Vi noùi raát nhieàu ñeán caùch laøm quan trong khi chæ ñeà caäp sô saøi ñeán caùc ngheà tö, kinh doang, thöông maïi, kyõ ngheä.

hoïc, ngheä thuaät ñaõ laøm naûy sinh voâ soá ngheà mô

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 223 nhaùnh chuyeân khoa. Laõnh vöïc noâng nghieäp, kyõ ngheä, thöông maïi ngaøy caøng baønh tröôùng vaø nhaát laø

éc lôïi h âng quyeàn. Töø ñoù noù coù söùc haáp daãn môùi meû, ñuû ñeå laøm thay ñoåi caø moät an nieäm uan loäc. Thaønh thöû, daàn daàn, taäp tuïc tö töôûng ñaõ bieán caûi chöõ quan loäc luùc

aáy giôø ñöôïc hieåu nhö ngheà nghieäp, sinh keá noùi chung, khoâng coøn bò giôùi haïn trong phaïm vi coâng

n caùch thì ñöôïc Vaø nhuõng ai coù soá baát lôïi trong laõnh vöïc coâng, neáu

oay qua buoân baùn kinh doanh thì laïi ñöôïc vöøa yù hôn. Quan nieäm phong kieán ñoù chöa ñöôïc ruõ boû

Nhöõnh ai, coù dòp ñoïc saùch Töû – Vi cuõ vaø caû nhöõng hieän taïi ñeàu thaáy söï kieân nghòch lyù ñoù. gheà nghieäp chöa ñöôïc caùc sao canh taân vaø thích öùng cho kòp traùo löu tieán hoùa.ñeå thöû goùp phaàn

theo nghóa roäng, bao goàm heát thaûy caùc laõnh vöïc sinh keá, ngoaøi ñòa hat nhaø nöôùc. hi thöû l ân veà noäi dung nhö vaäy, soaïn giaû cuõng caûm thaáy coù phaàn lieàu lónh,

huùng ta khoâng neân ngaïi sai laàm maø baát ñoäng tröôùc oät nhu caàu hôïp lyù. Cho neân, chöông baøn veà caùch ngheà nghieäp ôû ñaây coù taùc duïng ñaët neàn taûng cho

.

ña ôn laõnh vöïc co qu loãi thôøi veà q b quyeàn nöõa. Song, maët duø yù nghóa môû roäng, noäi dung caùc sao chöa ñöôïc thích nghi kòp thôøi. Ngöôøi ta vaãn luaän veà ngheà nghieäp nhö moät phuï ngheä cuûa quan caùch. Caùi gì baát lôi cho qua xem nhö toát ñeïphôn cho noâng, coâng, thöông. x moät caùch toaøn veïn. Taäp tuïc giaûi ñoaùn Töû – Vi vaãn coøn leä thuoäc quaù nhieàu vaøo quan caùch.

N caäp nhaät kieán thöùc Töû – Vi theo traøo ñaïi môùi, chöông naøy seõ côùi boû quan nieäm phong kieán cuõ kyõ, chaáp nhaän moät ñöôùng loái tö töôûng môùi meû hôn ñeå kkhaûo saùt caùch ngheà nghieäp. Chöõ ngheà nghie65p ôû ñaây ñöôïc hieåu K aøm moät cuoäc canh ta ñoàng thôøi cuõng töï bieát coù sai laàm. Tuy nhieân, c m vaán ñeà, ngoû haàu giuùp ngöôøi khaùc coù moät caên baûn tieân khôûi ñeå tham chieáu vaøkhai trieån. Khuyeát ñieåm khaû höõu cuûa chöông naøy coù theå lieät keâ caùc ngheà khoâmh ñaày ñuû vaø phaân bieät ngheà khoâng roõ raøng

A.- CAÙCH NGHEÀ QUA CAÙC CUNG

Vì loái hieåu truyeàn thoáng cuûa khoa Töû – Vi veà cung quan loäc coù phaàn chaät heïp, cho neân khi oâng neân ñoùng khung trong cung quan maø phaûi ta xeùt theâm nhöõng ø cung Meänh, Thaân Taøi Phuùc Noâ. Caùc cung naøy phaûi ñöôïc phoái

hæ danh ngheà.

tìm kieám ngheà nghieäp, chuùng ta kh cung cöôøng khaùc nöõa, ñaëc bieät la nghóañeå tìm caùch troäi yeáu nhaát giuùp c

1.- Cung Quan

Vì hieåu Quan laø ngheà nghieäp noùi chung cho neân trong cung qaun, caàn löu yù c khieáu chuyeân moân, nhöõng yeáu nghóa ngheà nghieäp cuûa caùc sao, xem ñoù laø yeáu toá chính tinh ñeå xem

aùc sao chæ naêng

phaân bieät naøy khoâng coøn höõu bieät ñeå ñònh ngheå moät caùch chaét chaén ñöôïc. Chunbg qui qua cung quan, ngöôøi xem soá chæ coù theå khaúng

xeùt ngheà nghieäp.

Söï phaân loaïi coå ñieån cuûa coå nhaân thaønh ngheà vaên vaø ngheà voõ, thaønh laõnh cöïc coâng truyeàn vaø laõng vöïc tö nhaân ñeán nay khoâng coøn chính xaùc. Vì theá, loái

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 224 ñònh khaû naêng chuyeân moân vaø trieån voïng cuûa moät moâi tröôøng thích hôïp vôùi khaû naêng ñoù maø thoâi. Khoâng theå vaø khoâng neâu döùt khoaùt veà ngheå cuï theå naøo, tröø phi coù ñuû yeáu toá roõ raøng, laáy töø caùc

ung Meänh, cung Thaân

cung khaùc.

2.- C

caùc cuïc cuûa Meänh, Thaân ñeå tìm ngheà cuõng coù nhieàu may ruûi, deã sai laàm. Lyù laø

át, ñieàu ñoù haøm yù raèng ñöông soá coù eà duû ø ñoù, ít coù söï thay ñoåi coâng vieäc. Ngöôïc laïi, neáu Thaân xaáu, thì deã coù söï

Taïi hai cung naøy cuõng coù nhöõng sao chæ naêng khieáu, söï thích hôïp vôùi moät coâng vieäc naøo ñoù, khaû dó giuùp keát luaän ngheà cuûa ñöông soá.

Coøn döïa vaøo vì chæ coù moät soá ích caùch, cuïc trong khi coù raát nhieàu ngheà trong moät caùch hay cuïc. Trong tröôøng hôïp coù caùch cuïc töông phaûn, keát luaän seõ caøng khoù khaên.

Moät yeáu toá nöõa höõu ích caàn söû duïng laø vò trí Thaân. Nhöõng tröôøng hôïp thaân cö quan, Cö , cö Taøi, cö Di hay cö Theâ, Phu ñeàu coù tính caùch ñaët bieät vì, moät khi Thaân ñoùng ngoaøi cung Meänh, thì thöôøng hay coù chuyeån ñoåi ngheà nghieäp vaøo haäu vaän. Tuøy theo Thaân ñoùng ôû cung naøo, cung ñoù seõ giuùp tìm hieåu theâm loaïi ngheà luùc con ngöôøi laäp thaân. Nhö vaäy, töø tuoåi 30 trôû ñi, con ngöôøi môùi coù ñöôïc söï nghieäp an baøi hay töông ñoái laâu daøi. Neáu cung Thaân to ngh möu sinh vaø tö chuyeån ngheà maø vaãn gaëp khoù khaên chaät vaät.

Trong tröôøng hôïp con ngöôøi coù nhieàu ngheà, ñieàu ñoù thöøông ñöôïc phaûn aûnh qua nhieàu naêng khieáu, bieåu loä trong cung meänh, Thaân hay Quan. Moät laàn nöõa, xem ngheà nghieäp maø chæ noùi leân naêng khieáu thì ít sai hôn xaùc ñònh roõ caùi ngheà.

3.- Cung Taøi

Vì chæ tieàn baïc kieám ñöôïc töø ngheà nghieäp, cung Taøi goùp phaàn bieät laø caùc ngheà kinh doanh buoân baùn, thöôøng coù nhieàu tieàn hôn coâng ngheä.

giaûi ñoaùn ngheà nghieäp, ñaëc

nhöõng sao noùi leân caù tính con ngöôøi tröôùc ñoàng gheà. Trong tröôøng hôïp Thaân cö Taøi, ngheà nghieäp caøng roû reät hôn :

n ñeán kinh teá, taøi chaùnh, vaø neáu taïi cung taøi maø coù theâm nhieàu

Nhôø nhöõng sao chæ caùch haùi ra tieàn, hoaëc tieàn, ta coù theâm yeáu toá ñeå ñònh n ñöông soá laøm nhöõng ngheà lieân qua sao traán ñoàng thì caøng deã xaùc nhaän ñieàu ñoù.

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 225 4.- Cung Phuùc

Cung naøy khoâng tröïc tieáp xaùc ñònh ngheà. Ñaây laø nhöõng yeáu toá phuï thuoäc vaø chæ coù tính caùch xaùc ñònh khi naøo ñoàng quin vôùi nhöõng yeáu toá xaùc ñònh ôû cung Quan, Meänh, Thaân hay Taøi. Duy naêng khieáu di truyeàn ôû Phuùc laø ñieàu caàn phaûi löu yù.

5.- Cung Noâ, cung Phi

iaùo sö, baùc sò, chuû nhaân xí nghieäp, luùc naøo cuõng coù döôùi tröôùng nhieàu thuoäc quyeàn. Tö caùch

åi baät nhaát. Coù nhieàu tröôøng hôïp khoù xaùc ñònh. Gaëp nhöõng thích hôïp vôùi naêng khieáu ñoù maø

Cung noâ chæ ngöôøi döôùi quyeàn, cho neân seõ goùp theâm chi tieát ñeå ñòng danh ngheà nghieäp. Thoâng thöôøng nhöõng haïn ngöôøi toát Noâ hay laøm nhöõng ngheà coù aûnh höôûng lôùn ñeán xaõ hoäi, nhö thaày giaùo, g cuï theå ñöôïc luaän ñoaùn qua naêng khieáu.

Cung Di caõung laø aûnh höôûng cuûa cung Noâ vaø trôï löïc cung Noâ trong vieäc ñònh ngheà.

Vieäc khaûo saùt nhöõng cung keå treân thöôøng phaùt daùt ra moät loaït nhieàu ngheà. Vieäc löïa choïn baáy giôø phaûi döïa treân yeáu toá naøo no tröôøng hôïp naøy chæ neân noùi veà naêng khieáu vaø öôùc doaùn moät ngheà thoâi.

C.- CAÙCH NGHEÀ NGHIEÄP QUA CAÙC SAO

Vaán ñeà xaùc ñònh moät ngheà cuï theå bao giôø cuõng khoù khaên, deã sai laàm. Tính caùch taïp baùc cuûa ngheà nghòeâp trong xaõ hoäi hieän thôøi khoâng ñöôï ckhoa Töû-Vi phaûn aûnh ñaày ñuû. Vì vaäy, chæ coù vaøi ngheà cuï theå ñöôïc quyeát ñoaùn, kyø dö, chæ coù theå ñònh loaïi ngheà maø thoâi.

Ñeå cho deã tra cöùu , chuùng ta seõ xeáp loaïi caùc ngheà, vaø trong moäi loaïi, thöû tìm ra caùch vò trí hoùa caùc sao heä thuoäc. Ñaïi cöông coù theå chia ra laøm :

án vaên hoïc

lieân quan ñeán kinh doanh

n quan ñeán khoa hoïc öùng duïng.

eà lieân quan ñeán ngheä thuaät.

- Nhöõng ngheà linh tinh khaùc.

- nhöõng ngheà lieân quan ñe

- nhöõng ngheà

- nhöõng ngheà lieâ

- Nhöõng ngh

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 226 1. – Nhöõng ngheà lieân quan ñeán vaên hoïc

Maëc duø xeáp döôùi tieâu ñeà vaên hoïc,song chæ thaáy ñöôïc roõ raøng ngheà daïy hoïc, ngheà haønh luaät, ngheà chính trò, ngheà vieát vaên laø coù duø laø coù ñuû sao chæ naêng khieáu lieân heä. Coøn nhöõng ngheà phuï khaùc, tuøy theo söï lieân heä xa gaàn vôùi boán ngheà chính treân, seõ do nhöõng sao töông öùng moâ taû.

oä giaùo duïc ôû ñaây vì noù thuoäc söï cao thaáp cuûa khoa baûng. Chuùng ta chæ lieät keâ nhöõng sao chæ naêng khieáu giaùo khoa. Veà maët naêng khieáu, ngaønh giaùo duïc

a) Ngheà daïy hoïc

Chuùng ta seõ khoâng aán ñònh caáp böïc vaø trình ñ

phaûi noùi gioûi vaø hoïc gioûi.

• Noùi gioûi thì coù nhuõng sao huøng bieän mieâu taû. Ñieàu naøy ñaõ ñöôc ñeà caäp ôû chöông noùi veà caùch huøng bieän, ñaây chæ nhaéc laïi sô löôïc.

- Löu haø, chæ söï löu loaùt cuûa ngoân ngöõ, söï phong phuù cuûa tö töôûng, söï ngaên naép cuûa boá cuïc , söï linh maãn cuûa lyù luaän, söï haáp daãn cuûa noäi dung.

- Thaùi Tueá chæ söï noùi nhieàu, khaû naêng bieän luaän, khuynh höôùng ñaáu lyù.

- Taáu nhö chæ söï khoân kheùo trong ngoân ngöõ, söï thanh nhaõ cuûa yù töôûng, söï meàm moûng cuûa caùch trình baøy, vaø hieäu löïc thuyeát phuïc saâu saéc.

- Hoùa Khoa chæ söï thoâng thoâng thaùi cuûa tö töôûng, söï cao kieán cuûa hoïc thöùc, söï khuùc chieát cuûa caùch trình baøy.

- Thieân Hình chæ khaû naêng phaân tích saéc beùn, söï saùng cuûa tö töôûng vaø cuûa lôøi noùi, loái vieát, söï tinh vi cuûa lyù luaän.

• Hoïc gioûi thì ñaõ coù caùc sao aên hoïc phoâ dieãn vaø ñöôïc trìng baøy trong caùch khoa baûng, ôû ñaây xin nhaéc laïi nhöõng sao coát yeáu :

- Vaên chöông, Vaên Khuùc, Vaên Tinh

Thieân Khoâi, Thieân Vieät,Hoùa Khoa-

- Thaùi Döông, Thaùi aâm

- Cöï Moân, Thieân cô ôû Maõo Daäu

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 227 - Thieân Cô, Thieân Löông ôû Thìn Tuaát

- Long trì, Phöôïng caùc, Baùc só

Khoâng caàn hoäi ñuû heát caùc sao keå treân môùi laøm giaùo hoïc, coù khi caàn moät hay hai sao. Caøng coù nhieàu

hö ngheà quaûng caùo thöông , xong caàn coù khaû naêng huøng bieän cuûa moät giaùo sö. Khieáu aên noùi ñoù

sao hoäi hoïp thì trình ñoä giaûn huaán caøng cao vaø chöùc töôùc caøng lôùn. Ít sao laø thaày giaùo, nhieàu sao giaùo sö dieãn giaû.

Hai naêng khieáu noùi gioûi vaø hoïc gioûi ñoù laø caên baûn cho nhieàu ngheà khaùc nöõa, ví duï nhö chính trò gia , thöông thuyeát gia, só quan taâm lyù chieán caùc boä daân vaän öùng cöû vieân tranh cöû, coå ñoäng vieân. Neáu ít hoïc, thì seõ haønh caùc ngheà thaáp hôn nhö quaûng caùo