Tài liệu

Tự học Guitar

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2752     Tải về: 69     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 111
Tài liệu Tự học Guitar - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#000000]Giáo trình Learn  & Master Guitar do Steve Krenz biên soạn là một giáo trình về rất hay về  guitar modern. Sách
www.Beenvn.com
Giáo trình Learn & Master Guitar do Steve Krenz biên soạn là một giáo trình vrất hay về
guitar modern. Sách đưc biên soạn rất công phu, chi tiết. Các bài tập phong phú, nâng dần
độ khó theo thời gian tập luyện của người học, giúp người học thể nắm bt được thuật
một cách tuần t. Kèm theo sách là bộ video, cd hướng dẫn các kĩ thuật trong sách, rất thiết
thực, sinh động. Sách gồm 20 chương, được trình bày theo thtự từ bản đến nâng cao.
Phù hợp với những người bắt đầu tập guitar.
Nhận thấy đâymột tài liệu hay, tôi đã dịch ra tiếng Việt vi mong muốn rằng, các bạn mới
tập guitar sẽ có thêm một giáo trình tham khảo hữu ích. Xin cảm ơn bạn Ngân Hà, anh Tuấn
(chủ nhiệm clb guitar CVHLĐ) và thầy Xuân Tú đã xem và góp ý cho bản dịch.
Do trình độ guitar và khnăng tiếng Anh hạn chế, nên quá trình dch không tránh khỏi thiếu
sót. Mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn, thông tin xin gửi về cho lazyguitar:
lazyguitare@yahoo.com
Tp. HCM ngày 20/4/2010
Đặng Quốc Đức
www.Beenvn.com
Liên hệ quảng cáo

N
ội dung
Chương
1)
B
t đầu
Tên dây, Kĩ thuật, Chnh dây, Bài tp ngón,
Hợp âm C và G7
Chương
11)
âm giai
ng
ũ cung
Âm giai ngũ cung, Hình thức và kiểu mu
A Minor Pentatonic Blues (CD #3 Tr. 17)
G Major Pentatonic (CD #3 Tr. 18)
Around the Pentatonic World (CD #3 Tr. 19)
Trang
63
66
66
66
Trang
2
12)
H
ợp âm nâng cao
7
14
15
Hợp âm 2, Hợp âm 7 trưng, hợp âm 11 thứ, Bài tập
và Hợp âm thay thế
Rockin' (CD #3 Tr. 20)
Suspended Smooth (CD #3 Tr. 21)
Acoustic Groove (CD #3 Tr. 22)
67
2)
Đ
ọc nhạc v
à note
ở dây 1 v
à 2
Đọc nhạc, Các note trên dây 1 – dây 2
bài tập
Ode To Joy (CD #1 Tracks 2,3,4)
Jingle Bells (CD #1 Tracks 5,6,7)
70
70
70
3)
Note
ở dây 3 v
à dây 4
Dấu nối, Dấu chấm dôi, Dấu lặp li, Note
móc đơn, Note dây 3 – dây 4 và bài tp
Yankee Doodle (CD #1 Tr. 8,9,10)
When The Saints Go Marchin' In (CD #1 Tr. 11-13)
Love Me Tender (CD #1 Tr. 14, 15, 16)
16
13)
Chơi nh
ạc Blues
Âm giai Blues, Ngũ cung thứ với các note Blues,
Tiến trình âm giai Blues, Hợp âm 3 note bng
C Jam Blues (CD #4 Tr. 2,3)
Johnny's E Blues (CD #4 Tr. 4,5)
71
21
21
22
75
75
14) Thêm các kĩ thuật
Sliding, Bends, Hammer-ons, Pull-offs,
Tapping & Harmonics
Bending the Blues (CD #4 Tr. 6)
Jazz Octaves (CD #4 Tr. 7)
The Funky Mute (CD #4 Tr. 8)
76
78
79
79
4)
Note
ở dây 5 v
à 6
Note dây 5 – dây 6 vài tập, Du thăng,
Dấu giáng, Dấu bình, Hp âm Am và E
Minuet in C (CD #1 Tr. 17,18,19)
Simple Gifts (CD #1 Tr. 20,21,22)
The Star Spangled Banner (CD #1 Tr. 23,24,25)
Minuet in G (CD #1 Tr. 26,27,28)
23
26
28
29
30
15)
Gtuiar đi
ện
Trái tim c
ủa Rock & Roll
Hợp âm mạnh, Chicken Pickin', Country Bends,
Hợp âm rải, Tợt quãng 4, Âm giai trưởng a
âm
Power Chord Rock (CD #4 Tr. 9)
Power Riffs (CD #4 Tr. 10)
80
5)
H
ợp âm c
ơ b
ây buông
Hợp âm dây buông vài tập 1-3
Morning Has Broken (CD #2 Tr. 2,3,4)
America The Beautiful (CD #2 Tr. 5,6,7)
31
35
36
84
84
16)
Quét dây
nâng cao
Các note móc đôi, Quét dây và bài tp
Rolling Along (CD #4 Tr. 11)
A Little Bit Rocky (CD #4 Tr. 12)
Electric Funk (CD #4 Tr. 13)
85
87
88
88
6)
H
ợp âm 7 thứ (m7) v
à h
ợp âm Sus
H
ợp âm 7 thứ v
à h
ợp âm Sus v
à các m
ẫu
qu
ạt
dây
37
41
42
42
Scarborough Fair (CD #2 Tr. 8,9,10)
Greensleeves (CD #2 Tr. 11,12,13)
The Banana Boat Song (CD #2 Tr. 14,15,16)
17)
Đi
xa
hơn th
ế bấm vị trí thứ nhất
3 note một âm giai, Hp âm 7
Bài tp âm giai 3 (CD #5 Tr. 2,3,4)
Pop Ballad Groove (CD #5 Tr. 5)
ZZ Shuffle (CD #5 Tr. 6)
89
91
92
92
7)
H
ợp âm
ch
ặn
ở dây 6
Nửa cung và một cung, Hợp âm chặn dây 6 và
bài tập, Các hợp âm trưng
Home on the Range (CD #2 Tr. 17,18,19)
Yellow Rose of Texas (CD #2 Tr. 20,21,22)
43
47
47
18) Jazz
Hợp âm Jazz và tiến trình hp âm
All of Me (CD #5 Tr. 7)
On Green Dolphin Street (CD #5 Tr .8)
As Time Goes By (CD #5 Tr. 9)
93
96
97
97
8)
Các h
ợp âm
ch
ặn
ở dây 5
Các hp âm chặn ở dây 5 và bài tập, Khóa và
Hóa biểu, Trưởng và th song song
Jamaica Farewell in F (CD #2 Tr. 23,24,25)
Jamaica Farewell in G (CD #2 Tr. 26,27,28)
48
51
51
19) Solo
Kĩ thuật solo và luyện tai nghe
Bài tp luyện tai nghe (CD #5 Tr. 10,11,12)
Stevie's Groove (CD #5 Tr. 13)
Every Breath (CD #5 Tr. 14)
98
99
100
101
9)
Qu
t
dây
Kĩ thuật quạt dây, Quãng và Sheet bài
La Bamba (CD #3 Tr. 2,3,4)
The Wabash Cannonball (CD #3 Tr. 5,6,7)
Blues in E (CD #3 Tr. 8,9,10)
52
55
56
56
20)
C
ác h
ợp
âm c
ần biết
Công thức hợp âm. Tóm tắt và cách dch
chuyển
Bài tp hợp âm 1 & 2 (CD #5 Tr. 15,16)
Friend (CD #5 Tr. 17)
Funky Groove (CD #5 Tr. 18)
Dancing on the Ceiling (CD #5 Tr. 19)
102
104
105
105
106
10) Fingerstyle Guitar
Kĩ thuật và bài tp, Merle Travis và C điển
House of the Rising Sun (CD #3 Tr. 11,12,13)
Canon in D (CD #3 Tr. 14,15,16)
57
61
62
www.Beenvn.com
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tự học Guitar
[color=#000000]Giáo trình Learn  & Master Guitar do Steve Krenz biên soạn là một giáo trình về rất hay về  guitar modern. Sách được biên soạn rất công phu, chi tiết. Các bài tập phong phú, nâng dần  độ khó theo thời gian tập luyện của người học, giúp người học có thể nắm bắt được kĩ thuật  một cách tuần tự. Kèm theo sách là bộ video, cd hướng dẫn các kĩ thuật trong sách, rất thiết  thực, sinh động. [/color]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2752     Tải về: 69     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn dạy và học đàn Organ part 1 Lượt tải: 464 Lượt xem: 37381
Học Thổi Sáo Lượt tải: 178 Lượt xem: 24195
Giáo trình tự học guitar Lượt tải: 281 Lượt xem: 17205
Tự học đệm hát Guitar Lượt tải: 227 Lượt xem: 14082
Có thể bạn quan tâm
Tự học đệm hát Guitar Lượt tải: 227 Lượt xem: 14082
hướng dẫn sử dụng đàn organ yamaha Lượt tải: 59 Lượt xem: 11226
giáo trình âm nhạc cơ bản Lượt tải: 244 Lượt xem: 11039
GIÁO TRÌNH DẠY GUITAR Lượt tải: 169 Lượt xem: 9357
kỹ thuật sáng tác ca khúc Lượt tải: 132 Lượt xem: 9125
Tự học đàn Piano Modern Lượt tải: 83 Lượt xem: 7284