Tài liệu

Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản - Câu và từ hội thoại

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1336     Tải về: 21     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 139
Tài liệu Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản - Câu và từ hội thoại - tài liệu, sách iDoc.VnChương 1: Phát âm Chương 2: Từ loại Chương 3: Các từ ngữ thông dụng Chương 4: Các mẫu câu cơ bản . Chương 5: Chào hỏ
Bieân soaïn
L HUY KHOA
TÖÏ HOÏC
Giao tieáp tieáng Hn
cô baûn
한국어 회화
NHAØ XUAÁT BN TREÛ
2003
Lôøi giôùi thieäu
Sau hôn möôøi naêm thieát laäp quan heä ngoaïi giao chính
thöùc giöõa hai nöôùc Vieät Nam vaø Haøn Quoác, söï ïp taùc
treân nhieàu nh vöïc cuûa hai quoác gia khoâng ngöøng phaùt
trieån. Cuøng ùi tình höõu nghò ngaøy caøng gaén boù naøy, taïi
Vieät Nam nhu caàu tìm hieåu veà ñaát nöôùc, con ngöôøi vaø
neàn vaên hoùa Haøn Quoác ngaøy caøng taêng. Bieåu hieän cuï theå
cuûa söï quan taâm naøy laø vieäc ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi
Vieät Nam coù nhu caàu hoïc tieáng Haøn Quoác.
Beân caïnh muïc ñích tìm hieåu vaên hoùa, hoïc tieáng Haøn coøn
laø moät phöông tieän giuùp thuùc ñaåy söï ïp taùc kinh teá
giöõa hai nöôùc. Ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty Haøn Quoác
ñaàu tö vaøo Vieät Nam, cuõng nhö soá löôïng tu nghieäp sinh
Vieät Nam lao ñoäng taïi Haøn Quoác cuõng raát lôùn. Chính vì
vaäy, söï hieåu bieát veà ngoân ngöõ seõ taïo raát nhieàu thuaän lôïi
trong ïp taùc kinh doanh, ñoàng tøi giuùp gim thieåu
nhöõng tranh chaáp khoâng ñaùng coù do baát ñoàâng ngoân ngöõ.
Quyeån saùchï hoïc giao tieáp tieáng Haøn cô baûn ra
ñôøi ñeå ñaùp öùng phaàn naøo nhu caàu naøy. Noäi dung saùch
bao quaùt moät voán ngoân ngöõ lôùn, thöïc teá vaø höõu duïng
trong moïi khía caïnh cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy, ñöôïc saép
xeáp theo chuû ñeà ñeå tieän vieäc tra cöùu. Caùc maãu caâu tieáng
Haøn ñeàu ñöôïc phieân aâm caùch noùi sang tieáng Vieät ñeå giuùp
ngöôøi hoïc nhanh choùng vaø deã daøng noùi ñöôïc tieáng Haøn.
Ñaây laø moät taøi lieäu khoâng theå thieáu ñöôïc cho taát caû
nhöõng ai ñang caàn söû duïng tieáng Haøn.
Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản - Câu và từ hội thoại
Chương 1: Phát âm Chương 2: Từ loại Chương 3: Các từ ngữ thông dụng Chương 4: Các mẫu câu cơ bản . Chương 5: Chào hỏi Chương 6: Mua sắm Chương 7: Tại hiệu sách . Chương 8: Ăn uống . Chương 9: Cơ thể, bệnh tật, điều trị Chương 10: Khách sạn Chương 11: Giao thông. Chương 12: Ngân hàng, bưu điện. Chương 13: Trường học Chương 14: Công việc, sinh hoạt Phụ lục + Bảng phiên âm chữ Hàn Quốc sang + Giới thiệu cơ bản về Hàn Quốc + Ngày quốc lễ, ngày nghỉ do pháp luật + Ý nghĩa các biển báo, bảng hiệu.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1336     Tải về: 21     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
luyện thi năng lực các cấp n1,n2,n3,n4 Lượt tải: 283 Lượt xem: 19899
Những câu Tiếng Nhật thông dụng! Lượt tải: 357 Lượt xem: 16454
1000 chữ Kanji Lượt tải: 260 Lượt xem: 15805
Luyện thi năng lực Nhật ngữ bunpou N3 Lượt tải: 132 Lượt xem: 13128
Có thể bạn quan tâm
Luyện thi năng lực Nhật ngữ bunpou N3 Lượt tải: 132 Lượt xem: 13128
Luyện thi năng lực Nhật Ngữ kanji N3 Lượt tải: 157 Lượt xem: 12302
BẢNG CHIA ĐỘNG TỪ TIẾNG NHẬT Lượt tải: 105 Lượt xem: 9060
Luyện thi năng lực Nhật ngữ kanji N2 Lượt tải: 62 Lượt xem: 8972