Tài liệu

TRUYỆN MỘT PHEN SỢ HÃI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2724     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu TRUYỆN MỘT PHEN SỢ HÃI - tài liệu, sách iDoc.VnTrường mầm non An ThượngHoạt động làm quen với văn họcĐÒ tµi: TruyÖn:Một phen sợ hãiThể loại: Dạy trẻ kể lại c
Trường mầm non An Th ngượ
Ho¹t ®éng lµm quen víi v¨n häc
ĐÒ tµi: TruyÖn:Một phen sợ hãi
ThÓ lo¹i: D¹y trÎ kÓ l¹i chuyÖn.
§èi tîng: mÉu gi¸o nhì - Líp A2
Gi¸o vn thùc hiÖn: NguyÔn Th M ai
I. æn ®Þnh tæ chøc
Liên hệ quảng cáo

II. Néi dung chÝnh
1.KÓ chuyÖn cho trÎ nghe
2.TrÝch dÉn ,®µm tho¹i
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

TRUYỆN MỘT PHEN SỢ HÃI
Trường mầm non An ThượngHoạt động làm quen với văn họcĐÒ tµi: TruyÖn:Một phen sợ hãiThể loại: Dạy trẻ kể lại chuyện.Đối tượng: mẫu giáo nhỡ - Lớp A2Giáo viên thực hiện: Nguyễn Th? MaiI. ổn định tổ chứcII. Nội dung chính1.Kể chuyện cho trẻ nghe2.Trích dẫn ,đàm thoạiIII.Ôn luyện củng cốTrò chơi : nghép tranh Giờ học đến đây là kết thúcChúc các cô mạnh khỏeChúc các bé chăm ngoan
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Trường mầm non An Thượng

Ho¹t ®éng lµm quen víi v¨n häc

ĐÒ tµi: TruyÖn:Một phen sợ hãi

ThÓ lo¹i: D¹y trÎ kÓ l¹i chuyÖn.

§èi t­îng: mÉu gi¸o nhì - Líp A2

Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Thị Mai

I. æn ®Þnh tæ chøc

II. Néi dung chÝnh 1.KÓ chuyÖn cho trÎ nghe 2.TrÝch dÉn ,®µm tho¹i

III.¤n luyÖn cñng cè Trß ch¬i : nghÐp tranh

5

Giê häc ®Õn ®©y lµ kÕt thóc

Chóc c¸c c« m¹nh kháe

Chóc c¸c bÐ ch¨m ngoan

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2724     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 168547
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 119923
Có thể bạn quan tâm