Thành viên vantran158

TRUYỆN MỘT PHEN SỢ HÃI

- 12 tháng trước
Chia sẻ Download
Tài liệu TRUYỆN MỘT PHEN SỢ HÃI
/ 6 trang
Thành viên vantran158

TRUYỆN MỘT PHEN SỢ HÃI

- 12 tháng trước
2,893
Báo lỗi

Trường mầm non An ThượngHoạt động làm quen với văn họcĐÒ tµi: TruyÖn:Một phen sợ hãiThể loại: Dạy trẻ kể lại chuyện.Đối tượng: mẫu giáo nhỡ - Lớp A2Giáo viên thực hiện: Nguyễn Th? MaiI. ổn định tổ chứcII. Nội dung chính1.Kể chuyện cho trẻ nghe2.Trích dẫn ,đàm thoạiIII.Ôn luyện củng cốTrò chơi : nghép tranh Giờ học đến đây là kết thúcChúc các cô mạnh khỏeChúc các bé chăm ngoan

Nội dung

Trường mầm non An Thượng

Ho¹t ®éng lµm quen víi v¨n häc

ĐÒ tµi: TruyÖn:Một phen sợ hãi

ThÓ lo¹i: D¹y trÎ kÓ l¹i chuyÖn.

§èi t­îng: mÉu gi¸o nhì - Líp A2

Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Thị Mai

I. æn ®Þnh tæ chøc

II. Néi dung chÝnh 1.KÓ chuyÖn cho trÎ nghe 2.TrÝch dÉn ,®µm tho¹i

III.¤n luyÖn cñng cè Trß ch¬i : nghÐp tranh

5

Giê häc ®Õn ®©y lµ kÕt thóc

Chóc c¸c c« m¹nh kháe

Chóc c¸c bÐ ch¨m ngoan

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang