Tài liệu

Trọn bộ giáo án Giải tích 11 Ban cơ bản

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 46     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 81
Tài liệu Trọn bộ giáo án Giải tích 11 Ban cơ bản - tài liệu, sách iDoc.VnTrọn bộ giáo án Giải tích 11 Ban cơ bản,GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11CHƯƠNG I : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC§ 1 : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC A . MỤC TIÊU . 1. Về kiến thức…
GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11
CHƯƠNG I : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
§ 1 : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
A . MỤC TIÊU .
1. Về kiến thức : – Nắm định nghĩa hàm số sin , cosin , tang và côtang
– Nắm tính tuần hoàn và chu kì các hàm số
2. Về kỹ năng : – Tìm tập xác định . tập giá trị cả 4 hàm số lượng giác
– Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số
3. Về tư duy thái độ : có tinh thần hợp tác tích cực tham gia bài học , rèn luyện tư duy logic
B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :
1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập , hình vẽ ,
2. Chuẩn bị của HS : Ôn bài cũ và xem bài trước
C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :
Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm
D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC :
HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng – Trình chiếu
Sử dụng máy tính hoặc bảng
các giá trị lượng giác của các
cung đặc biệt để có kết quả
Nhắc lại kiến thức cũ :
Tính sin
6
p
, cos
6
p
?
I ) ĐỊNH NGHĨA :
Vẽ hình biễu diễn cung AM
Trên đường tròn , xác định sinx
, cosx
Hướng dẫn làm câu b
Nghe hiểu nhiệm vụ
và trả lời cách thực hiện
Mỗi số thực x ứng điểm M trên
đường tròn LG mà có số đo
cung AM là x , xác định tung độ
của M trên hình 1a ?
Giá trị sinx
1)Hàm số sin và hàm số côsin:
a) Hàm số sin : SGK
HS làm theo yêu cầu
Biễu diễn giá trị của x trên trục
hoành , Tìm giá trị của sinx trên
trục tung trên hình 2 a?
Hình vẽ 1 trang 5 /sgk
HS phát biểu hàm số sinx
Theo ghi nhận cá nhân
Qua cách làm trên là xác định
hàm số sinx , Hãy nêu khái
niệm hàm số sin x ?
HS nêu khái niệm hàm số
Cách làm tương tựnhưng tìm
hoành độ của M ?
Giá trị cosx
Tương tự tìm giá trị của cosx
trên trục tung trên hình 2b ?
b) Hàm số côsin SGK
Hình vẽ 2 trang 5 /sgk
Nhớ kiến thức củ đã học ở lớp
10
Hàm số tang x là một hàm số
được xác định bởi công thức
tanx =
sin
cos
x
x
2) Hàm số tang và hàm số
côtang
a) Hàm số tang : là hàm số xác
định bởi công thức :
y =
sin
cos
x
x
( cosx ≠ 0)
kí hiệu y = tanx
cosx ≠ 0 x ≠
2
p
+k p
(k Z )
Tìm tập xác định của hàm số
tanx ?
D = R \
,
2
k k Z
p
p
ì ì
+
ì ì
ì ì
b) Hàm số côtang :
là hàm số xác định bởi công
thức : y =
cos
sin
x
x
( sinx ≠ 0 )
Kí hiệu y = cotx
Sinx ≠ 0 x ≠ k p , (k Z )
Tìm tập xác định của hàm số
cotx ?
D = R \
{ }
,k k Z
p
Áp dụng định nghĩa đã học để
xét tính chẵn lẽ ?
Xác định tính chẵn lẽ
các hàm số ? Nhận xét : sgk / trang 6
Tiếp thu để nắm khái niệm
hàm số tuần hoàn , chu kì của
từng hàm số Hướng dẫn HĐ3 :
II) Tính tuần hoàn của hàm số
lượng giác
y = sinx , y = cosx
là hàm số tuần hoàn chu kì 2p
y = tanx , y = cotx
là hàm số tuần hoàn chu kì p
Nhớ lại kiến thức và trả lời - Yêu cầu học sinh nhắc lại
TXĐ, TGT của hàm số sinx
- Hàm số sin là hàm số chẳn
hay lẻ
- Tính tuần hoàn của hàm số
sinx
III. Sự biến thiên và đồ thị
của các hàm số lượng giác.
1. Hàm số y = sinx
Nhìn, nghe và làm nhiệm vụ
Nhận xét và vẽ bảng biến thiên.
- Vẽ hình
- Lấy hai sồ thực
21
, xx
2
0
21
p
xx
- Yêu cầu học sinh nhận xét
sin
1
x
và sin
2
x
Lấy x
3
, x
4
sao cho:
- Yêu cầu học sinh nhận xét
sin x
3
; sin x
4
sau đó yêu cầu học
sinh nhận xét sự biến thiên của
hàm số trong đoạn [0 ; p] sau
đó vẽ đồ thị.
a) Sự biến thiên và đồ thị của
hàm số: y = sin x trên đoạn
[0 ; p ]
Giấy Rôki
Vẽ bảng.
- Do hàm số y = sin x tuần hoàn
với chu kỳ là 2p nên muốn vẽ
đồ thị của hàm số này trên toàn
trục số ta chỉ cần tịnh tiến đồ thị
này theo vectơ
v
(2p ; 0) -
v
= (-
2p ; 0) … vv
b) Đồ thị hàm số y = sin x trên
R.
Giấy Rôki
Nhận xét và đưa ra tập giá trị
của hàm số y = sin x
- Cho hàm số quan sát đồ thị. c) Tập giá trị của hàm số
y = sin x
Nhận xét và vẽ bảng biến
thiên của h àm s ố y = cos x
Tập giá trị của hàm số
y = cos x
- Cho học sinh nhắc lại hàm số
cos x: TXĐ, tính chẵn lẻ, chu
kỳ tuần hoàn.
- Cho học sinh nhận xét: sin
(x +
2
p
) và cos x.
- Muốn vẽ đồ thị hàm số cos x
ta tịnh tiến đồ thị hàm số y = sin
x theo
v
= (-
2
p
; 0)
v
(
2
p
; 0)
2. Hàm số y = cos x
Nhớ lại và trả lời câu hỏi. - Cho học sinh nhắc lại TXĐ.
Tính chẵn lẻ, chu kỳ tuần hoàn
của hàm số tan x.
- Do hàm số tan x tuần hoàn
với chu kỳ p nên ta cần xét trên
(-
2
p
;
2
p
)
3. Đồ thị của hàm số y = tanx.
Phát biểu ý kiến:
Nêu nhận xét về sự biến thiên
của hàm số này trên nửa khoảng
[0;
2
p
).
Sử dụng hình 7 sách giáo
khoa. Hãy so sánh tan x
1
tan x
2
.
a) Sự biến thiên và đồ thị của
hàm số y = tan x trên nữa
khoảng [0 ;
2
p
].
vẽ hình 7(sgk)
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Trọn bộ giáo án Giải tích 11 Ban cơ bản

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11CHƯƠNG I : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC§ 1 : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC A . MỤC TIÊU . 1. Về kiến thức : – Nắm định nghĩa hàm số sin , cosin , tang và côtang – Nắm tính tuần hoàn và chu kì các hàm số 2. Về kỹ năng : – Tìm tập xác định . tập giá trị cả 4 hàm số lượng giác – Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số 3. Về tư duy thái độ : có tinh thần hợp tác tích cực tham gia bài học , rèn luyện tư duy logic B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập , hình vẽ , 2. Chuẩn bị của HS : Ôn bài cũ và xem bài trước C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC :HĐ của HSHĐ của GVGhi bảng – Trình chiếu Sử dụng máy tính hoặc bảng các giá trị lượng giác của các cung đặc biệt để có kết quả Nhắc lại kiến thức cũ :Tính sin , cos ?I ) ĐỊNH NGHĨA :  Vẽ hình biễu diễn cung AM Trên đường tròn , xác định sinx , cosx  Hướng dẫn làm câu b Nghe hiểu nhiệm vụ và trả lời cách thực hiệnMỗi số thực x ứng điểm M trên đường tròn LG mà có số đo cung AM là x , xác định tung độ của M trên hình 1a ?( Giá trị sinx1)Hàm số sin và hàm số côsin: a) Hàm số sin : SGK HS làm theo yêu cầu Biễu diễn giá trị của x trên trục hoành , Tìm giá trị của sinx trên trục tung trên hình 2 a? Hình vẽ 1 trang 5 /sgk HS phát biểu hàm số sinxTheo ghi nhận cá nhânQua cách làm trên là xác định hàm số sinx , Hãy nêu khái niệm hàm số sin x ?HS nêu khái niệm hàm số Cách làm tương tựnhưng tìm hoành độ của M ?( Giá trị cosx Tương tự tìm giá trị của cosx trên trục tung trên hình 2b ?b) Hàm số côsin SGK Hình vẽ 2 trang 5 /sgk Nhớ kiến thức củ đã học ở lớp 10 Hàm số tang x là một hàm số được xác định bởi công thức tanx = 2) Hàm số tang và hàm số côtang a) Hàm số tang : là hàm số xác định bởi công thức :y = ( cosx ≠ 0)kí hiệu y = tanx cosx ≠ 0 ( x ≠ +k ( (k ( Z )Tìm tập xác định của hàm số tanx ?D = R b) Hàm số côtang :là hàm số xác định bởi công thức : y =  ( sinx ≠ 0 )Kí hiệu y = cotx  Sinx ≠ 0 ( x ≠ k ( , (k ( Z ) Tìm tập xác định của hàm số cotx ?D = R Áp dụng định nghĩa đã học để xét tính chẵn lẽ ?Xác định tính chẵn lẽcác hàm số ?Nhận xét : sgk / trang 6 Tiếp thu để nắm khái niệm hàm số tuần hoàn , chu kì của từng hàm số Hướng dẫn HĐ3 :II) Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác y = sinx , y = cosxlà hàm số tuần hoàn chu kì 2(y = tanx , y = cotxlà hàm số tuần hoàn chu kì (Nhớ lại kiến thức và trả lời - Yêu cầu học sinh nhắc lại TXĐ, TGT của hàm số sinx- Hàm số sin là hàm số chẳn hay lẻ- Tính tuần hoàn của hàm số sinx III. Sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác.1. Hàm số y = sinxNhìn, nghe và làm nhiệm vụ Nhận xét và vẽ bảng biến thiên.- Vẽ hình- Lấy hai sồ thực  - Yêu cầu học sinh nhận xét sin và sin Lấy x3, x4 sao cho: - Yêu cầu học sinh nhận xét sin x3; sin x4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 46     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm