Tài liệu

Trình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của SX hàng hóa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10511     Tải về: 22     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Trình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của SX hàng hóa - tài liệu, sách iDoc.VnTrình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của SX hàng hóa,SX hàng hóa là SX ra sản phẩm để bán. Nói cách khác, SX hàng hóa là kiểu tổ chức SX trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng…
background image

Câu 6:Trình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của SX hàng hóa. Nêu 
ý nghĩa của các điều kiện trên đối với quá trình đổi mới vừa qua ở VN?
Điều kiện ra đời và tồn tại của SX hàng hóa

SX hàng hóa là SX ra sản phẩm để bán. Nói cách khác, SX hàng hóa là kiểu tổ 

chức SX trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính 
người trực tiếp SX mà là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác, thông qua việc trao 
đổi, mua bán.

SX hàng hóa ra đời, tồn tại dựa trên 2 điều kiện:
+ Thứ nhất: Có sự phân công LĐ XH. Phân công LĐ XH là sự chuyên môn hóa 

SX, phân chia LĐ XH vào các ngành, các vùng, các lĩnh vực SX khác nhau.

Phân công LĐ XH làm cho việc trao đổi sản phẩm trở thành tất yếu, bởi vì: khi có 

phân công LĐ XH, mỗi người, mỗi cơ sở chỉ SX một hoặc một vài thứ sản phẩm nhất 
định. Nhưng nhu cầu của cuộc sống đòi hỏi họ phải có nhiều sản phẩm khác nhau. Do đó, 
họ cần đến sản phẩm của nhau, trao đổi với nhau. Mặt khác, nhờ có phân công LĐ XH, 
chuyên môn hóa sản xuất làm cho năng suất LĐ tăng lên, sản phẩm thặng dư ngày càng 
nhiều và trao đổi sản phẩm ngày càng phổ biến.

Như vậy, phân công LĐ XH là cơ sở, là tiền đề của SX hàng hóa. Phân công LĐ XH 

ngày càng phát triển, thì SX và trao đổi hàng hóa càng mở rộng, đa dạng hơn

+ Thứ hai: Có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người SX, tức 

những người SX trở thành những chủ thể SX, độc lập nhất định, từ đó sản phẩm làm ra 
thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối. Do vậy, người này muốn tiêu dùng sản phẩm LĐ 
của người khác cần phải thông qua trao đổi mua bán hàng hóa.

Trong lịch sử, sự tách biệt này do chế độ tư hữu về TLSX quy định, vì: trong chế 

độ tư hữu về TLSX thì TLSX thuộc sở hữu của mỗi cá nhân và kết quả là sản phẩm làm ra 
thuộc quyền sở hữu của họ, nó trở thành hàng hóa. Còn trong điều kiện của nền SX hiện 
đại, sự tách biệt này còn do các hình thức sở hữu khác nhau về TLSX và sự tách rời giữa 
quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với TLSX quy định

Đó là 2 điều kiện cần và đủ của SX hàng hóa. Thiếu một trong hai điều kiện đó sẽ 

không có SX hàng hóa.
Đặc trưng và ưu thế của SX hàng hóa

SX tự cung tự cấp: tồn tại phổ biến trong các phương thức SX trước CNTB, khi mà 

LLSX và phân công LĐ XH còn kém phát triển. Lúc đầu, người ta trao đổi những sản 
phẩm vượt quá nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của họ, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên giữa 
các công xã hoặc giữa các thành viên của các công xã. Dần dần, trao đổi trở nên thường 
xuyên hơn và cùng với thời gian, ít nhất cũng có một phần sản phẩm LĐ được SX ra với ý 
đồ phục vụ cho mục đích trao đổi.

Khi trao đổi hàng hóa trở nên phổ biến, thường xuyên và trở thành mục đích của 

người SX thì nền SX hàng hóa ra đời.

Những hình thức đầu tiên của SX hàng hóa (SX hàng hóa giản đơn) xuất hiện ngay 

từ thời kỳ tan rã của chế độ công xã nguyên thủy và chúng tiếp tục tồn tại, phát triển ở các 
phương thức SX tiếp theo.

So với SX tự cung tự cấp, SX hàng hóa có những ưu thế hơn hẳn:
+ Thứ nhất: SX hàng hóa ra đời trên cơ sở của phân công LĐ XH, chuyên môn hóa 

SX. Do đó, nó khai thác được những lợi thế về tự nhiên XH, kỹ thuật của từng người, từng 
cơ sở, từng vùng, từng địa phương. Đồng thời, sự phát triển của SX hàng hóa lại có tác 
động trở lại, thúc đẩy sự phát triển của phân công LĐ XH, làm cho chuyên môn hóa LĐ 

background image

XH ngày càng tăng, mối liên hệ giữa các ngành, các vùng ngày càng trở nên mở rộng sâu 
sắc. Từ đó, nó phá vỡ tính tự cấp tự túc, sự bảo thủ, trì trệ, lạc hậu của mỗi ngành, mỗi địa 
phương làm cho năng suất LĐ XH tăng lên nhanh chóng, nhu cầu của XH được đáp ứng 
đầy đủ hơn. Khi SX và trao đổi hàng hóa mở rộng giữa các quốc gia, thì nó còn khai thác 
được lợi thế của các quốc gia với nhau.

+ Thứ hai: Trong nền SX hàng hóa, quy mô SX không còn bị giới hạn bởi nhu cầu 

về nguồn lực mang tính hạn hẹp của mỗi cá nhân, gia đình, mỗi cơ sở, mỗi vùng, mỗi địa 
phương, mà nó được mở rộng, dựa trên cơ sở nhu cầu và nguồn lực của XH. Điều đó lại 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng những thành tựu KHKT vào SX, thúc đẩy SX 
phát triển

+ Thứ ba: Trong nền SX hàng hóa, sự tác động của những quy luật vốn có của SX 

và trao đổi hàng hóa như quy luật giá trị, cung- cầu, cạnh tranh… buộc người SX hàng hóa 
phải luôn luôn năng động, nhạy bén, biết tính toán, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa SX, nâng 
cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, cải tiến hình thức, quy cách và chủng loại 
hàng hóa, làm cho chi phí SX hạ xuống, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng 
ngày càng cao hơn.

+ Thứ tư: Trong nền SX hàng hóa, sự phát triển của SX, sự mở rộng và giao lưu 

kinh tế giữa các cá nhân, giữa các vùng, giữa các nước… không chỉ làm cho đời sống vật 
chất mà cả đời sống văn hóa, tinh thần cũng được nâng cao, phong phú và đa dạng hơn.

Tóm lại: Nếu SX tự cung tự cấp bị giới hạn bởi nhu cầu và nguồn lực mang tính 

hạn hẹp của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi địa phương, quy mô SX nhỏ, không tạo được 
động lực thúc đẩy SX phát triển… nên đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của mỗi người 
còn nghèo nàn, lạc hậu. Ngược lại, SX hàng hóa tạo được động lực thúc đẩy SX phát triển, 
làm cho SX phù hợp với nhu cầu, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh 
thần của mỗi cá nhân và toàn XH.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, SX hàng hóa còn có những mặt trái của nó: 

+ Phân hóa giàu – nghèo giữa những người SX hàng hóa.
+ Tiềm ẩn những khả năng khủng hoảng, phá hoại môi trường sinh thái, XH

Để phát triển nền SX hàng hóa ở VN hiện nay: 

+ Phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế (vùng, ngành nghê, LĐ, tăng cường đào tạo nghề) để tạo 
ra tính chuyên môn hóa, tăng cường tham gia phân công và hợp tác quốc tế, xây dựng và 
phát triển hệ thống thị trường.
+ Phải đa dạng hóa sở hữu và các hình thức tổ chức kinh tế, hoàn thiện hệ thống luật pháp 
và chính sách KT-XH, phát triển cơ sở hạ tầng…

Trình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của SX hàng hóa

SX hàng hóa là SX ra sản phẩm để bán. Nói cách khác, SX hàng hóa là kiểu tổ chức SX trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính người trực tiếp SX mà là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác, thông qua việc trao đổi, mua bán.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1438 Lượt xem: 113551
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 547 Lượt xem: 108459
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88125
Có thể bạn quan tâm
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 233 Lượt xem: 72272
tâm lý học đại cương Lượt tải: 319 Lượt xem: 65999
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 51776
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 183 Lượt xem: 51347