Tài liệu

Trao đổi: VỀ CÁCH LẬP BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 12588     Tải về: 26     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Trao đổi: VỀ CÁCH LẬP BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH - tài liệu, sách iDoc.Vn[b][i]Trao đổi: [/i][/b][b]VỀ CÁCH LẬP BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH[/b]
Kính g i: T p san nghiên c u khoa h c c a tr ng Đ i h c Th ng m i ườ ươ
Đ ngh cho đ c in vào t p san c a tr ng bài vi t sau ượ ườ ế
Trao đ i: V CÁCH L P B NG TÍNH VÀ PHÂN B KH U HAO TÀI
S N C Đ NH THEO PH NG PHÁP TUY N TÍNH ƯƠ
Khi đ c các giáo trình k toán doanh nghi p do m t s tr ng đ i h c biên so n ế ườ
(xin không đ c nêu tên) tôi r t băn khoăn v cách h ng d n vi c tính kh u hao tàiượ ướ
s n c đ nh theo ph ng pháp tuy n tính mà các giáo trình này đ a ra. Theo các giáo trình ươ ế ư
này thì cách tính kh u hao tài s n c đ nh hàng tháng đ ghi vào chi phí s n xu t kinh
doanh theo ph ng pháp tuy n tính đ c áp d ng theo công th c (công th c 1):ươ ế ượ
S kh u hao TSCĐ
ph i trích tháng này
=
S kh u hao đã
trích tháng tr cướ
+
S kh u hao tăng
tháng này
-
S kh u hao
gi m tháng
này
Vi c đ a ra công th c trên đ u đ c các giáo trình gi i thích “đ đ n gi n cho ư ượ ơ
vi c tính toán”. Là ng i làm công tác gi ng d y, tôi hoàn toàn đ ng ý v i quan đi m này ườ
v i đi u ki n đ n gi n nh ng ph i chính xác. Song công th c này đ a ra có đ m b o ơ ư ư tính
chính xác khi kh u hao tài s n c đ nh theo ph ng pháp tuy n tính đ ghi vào chi phí ươ ế
s n xu t kinh doanh hàng tháng hay không chính là đi u tôi c n trao đ i v i t t c nh ng
ng i có quan tâm đ n v n đ này.ườ ế
Tr c h t ta xem xét t ng ch tiêu c a công th c 1:ướ ế
S kh u hao tăng tháng này theo các giáo trình đ a ra đ c tính toán nh sau ư ượ ư
(công th c 2)
S kh u
hao tăng
tháng này
=
Nguyên giá tăng
tháng này
x
T l kh u
hao
x
S ngày
tăng trong
tháng
12 tháng
S ngày d ng l ch c a tháng này ươ
Trong đó tài s n c đ nh tăng t ngày nào thì tính s ngày tăng t ngày đó.
S kh u hao gi m tháng này theo các giáo trình đ a ra đ c tính toán nh sau ư ượ ư
(công th c 3)
S kh u
hao gi m
tháng này
=
Nguyên giá gi m
tháng này
x
T l kh u
hao
x
S ngày
gi m trong
tháng
12 tháng
S ngày d ng l ch c a tháng này ươ
Trong đó tài s n c đ nh gi m t ngày nào thì tính s ngày gi m t ngày đó.
Công th c 2 3 đ a ra hoàn toàn chính xác theo quy t đ nh 206/2003/QĐ- ư ế
BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 c a B tr ng B Tài chính v ch đ kh u hao tài s n ưở ế
c đ nh theo ph ng pháp tuy n tính. ươ ế
Đi u không chính xác là ch tiêu: S kh u hao đã trích tháng tr c. ướ
S kh u hao đã trích tháng tr c tính nh th nào? Có ph i đ c tính theo ướ ư ế ượ
công th c:
S kh u hao TSCĐ
ph i trích tháng tr c ướ
=
S kh u hao đã trích
tháng tr c n aướ
+
S kh u hao
tăng tháng
tr cướ
-
S kh u hao
gi m tháng
tr cướ
S kh u hao tăng tháng tr c đ c tính theo s ngày tăng c a tháng tr c còn s ướ ượ ướ
kh u hao gi m tháng tr c đ c tính theo s ngày gi m tháng tr c, trong khi đó nh ng ướ ượ ướ
TSCĐ tăng tháng tr c thì tháng này ph i tính kh u hao c tháng còn nh ng TSCĐ gi mướ
tháng tr c thì tháng này không ph i tính kh u hao ướ c tháng, do đó l y s kh u hao đã
trích tháng tr c đ làm căn c tính kh u hao tháng này là không đúng, không chính xác.ướ
M t khác trong ch đ k toán ban hành theo quy t đ nh 15/2006/ QĐ- BTC ngày ế ế ế
20 tháng 4 năm 2006 c a B tr ng B Tài chính đ a ra m u b ng tính phân b ư ư
kh u hao tài s n c đ nh nh sau (m u 1) ư
B NG TÍNH VÀ PHÂN B KH U HAO TSCĐ
Tháng … năm …
Ch tiêu Nguyên
giá
T l kh u
hao ho c năm
s d ng
M c kh u hao
toàn doanh
nghi p
Phân b s kh u hao vào
các b ph n s d ng TSCĐ
6274 6414 6424
I. S kh u hao đã
trích tháng tr cướ
II. S kh u hao tăng
tháng này
- …
- …
III. S kh u hao gi m
tháng này
-…
-…
IV. S kh u hao ph i
trích tháng này
Vi c tính toán các ch tiêu trong b ng tính phân b kh u hao TSCĐ đ c tính ư
theo công th c 1; 2; 3 đã nêu trên nên cũng có th nói là không chính xác, đi u này ch c
ch n không c n ch ng minh ta cũng th y rõ.
T vi c h ng d n cách l p b ng tính phân b kh u hao nh các tài li u đã ướ ư
trình bày xét v m t khoa h c không ch t ch b i khoa h c ph i ti n t i s chính ế
xác, m t khác không đúng v i tinh th n c a quy t đ nh 2006/2003/QĐ-BTC ngày 12 ế
tháng 12 năm 2003 c a B Tài chính vì theo cách tính này thì s kh u hao ph i trích trong
tháng s không phù h p v i s kh u hao th c ph i trích. Xét v m t ng d ng không ặ ứ
th c t b i không doanh nghi p nào l p b ng tính phân b kh u hao nh v y vì ế ư
không giúp doanh nghi p ghi chép vào th TSCĐ đ c chính xác phù h p v i th i gian ượ
tăng (gi m) c a TSCĐ.
T s xem xét trên b n thân tôi ph i đ a ý ki n c a mình ra đ chúng ta cùng ư ế
xem l i cách tính kh u hao TSCĐ đ l p b ng tính phân b kh u hao TSCĐ theo
ph ng pháp tuy n tính m t cách đ n gi n, chính xác, khoa h c v a phù h p trong côngươ ế ơ
tác gi ng d y, nghiên c u l i v a phù h p v i th c t . ế
Th nh t: V i các doanh nghi p m i đi vào ho t đ ng ho c l n đ u tiên áp d ng
quy t đ nh 206/2003/QĐ- BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 c a B tr ng B Tài chínhế ư
thì tháng đ u tiên tính s kh u hao ph i trích trong tháng ghi vào chi phí s n xu t kinh
doanh đ c áp d ng theo công th c ( công th c 4) ượ
S kh u hao TSCĐ
ph i trích tháng này
=
S kh u hao c a
TSCĐ có đ u tháng
này
+
S kh u hao
tăng tháng này
tính theo s
ngày tăng
-
S kh u hao
gi m tháng này
tính theo s ngày
gi m
Trong đó: S kh u hao c aTSCĐ đ u tháng này đ c tính toán xác đ nh cho ượ
t ng TSCĐ đ u tháng. S kh u hao c a t ng TSCĐ đ u tháng đ c tính theo công ư
th c:
S kh u hao c a t ngTSCĐ
có đ u tháng này
(Nguyên giá TSCĐ đ u tháng này x T l kh u
hao)
12 tháng
2
Còn s kh u hao tăng tháng này tính theo s ngày tăng tính theo công th c 2, S
kh u hao gi m tháng này tính theo s ngày gi m tính theo công th c 3
V i tháng đ u tiên thì vi c tính toán kh u hao TSCĐ s m t khá th i gian t n
kém ti n c a . V i cách này thì b ng tính phân b kh u hao tháng đ u tiên s k t ế
c u theo m u sau: ( m u 2)
B NG TÍNH VÀ PHÂN B KH U HAO TSCĐ
Tháng … năm …
Ch tiêu S
ngày
tăng
gi
m
Nguyên
giá
T l kh u
hao ho c
năm s d ng
M c kh u
hao toàn
doanh
nghi p
Phân b s kh u hao
vào các b ph n s
d ng TSCĐ
6274 6414 6424
I. S kh u hao c a
TSCĐ có đ u
tháng tr cướ
II. S kh u hao c a
TSCĐ tăng tháng
tr c dùng cướ
tháng này
III. S kh u hao
c a TSCĐ gi m
tháng tr c khôngướ
dùng c tháng này
IV. S kh u hao
c a TSCĐ có đ u
tháng này
-…
-…
V. S kh u hao
tăng tháng này tính
theo s ngày tăng
- …
- …
VI. S kh u hao
gi m tháng này
tính theo s ngày
gi m
-…
-…
VII. S kh u hao
ph i trích tháng
này
Trong m u trên thì l n đ u tiên khi l p b ng này thì ch tiêu I; II; III b tr ng
không ph i xác đ nh vì đây là tháng đ u nên không có tháng tr c, còn ch tiêu VI thì ph iướ
3
Trao đổi: VỀ CÁCH LẬP BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH
[b][i]Trao đổi: [/i][/b][b]VỀ CÁCH LẬP BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH[/b] Khi đọc các giáo trình kế toán doanh nghiệp do một số trường đại học biên soạn (xin không được nêu tên) … tôi rất băn khoăn về cách hướng dẫn việc tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp tuyến tính mà các giáo trình này đưa ra. Theo các giáo trình này thì cách tính khấu hao tài sản cố định hàng tháng để ghi vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp tuyến tính được áp dụng theo công thức (công thức 1):Số khấu hao TSCĐ phải trích tháng này=Số khấu hao đã trích tháng trước+Số khấu hao tăng tháng này-Số khấu hao giảm tháng này Việc đưa ra công thức trên đều được các giáo trình giải thích là “để đơn giản cho việc tính toán”. Là người làm công tác giảng dạy, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này với điều kiện đơn giản nhưng phải chính xác. Song công thức này đưa ra có đảm bảo tính chính xác khi khấu hao tài sản cố định theo phương pháp tuyến tính để ghi vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng tháng hay không chính là điều tôi cần trao đổi với tất cả những người có quan tâm đến vấn đề này. Trước hết ta xem xét từng chỉ tiêu của công thức 1: Số khấu hao tăng tháng này theo các giáo trình đưa ra được tính toán như sau (công thức 2)Số khấu  hao tăng  tháng này  =[img]file:///C:/DOCUME%7E1/lEt%27sgO%21/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/img]   åNguyên giá tăng tháng nàyxTỷ lệ khấu hao    x[img]file:///C:/DOCUME%7E1/lEt%27sgO%21/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/img] Số ngày tăng trong tháng                        12  thángSố ngày dương lịch của tháng này
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 12588     Tải về: 26     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm