Tài liệu

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 8000 (SA8000)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 818     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 8000 (SA8000) - tài liệu, sách iDoc.Vn  [b]TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 8000[/b] [b](SA8000) [/b]   [b]I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI [/b]             Tiêu chuẩn này ấn đị
PH CH NG 1 ƯƠ
TRÁCH NHI M XÃ H I 8000
(SA8000)
I. M C ĐÍCH VÀ PH M VI
Tiêu chu n này n đ nh các yêu c u đ i v i trách nhi m xã h i đ cho công ty có th :
a) xây d ng, duy trì và thi hành các chính sách và th t c nh m đ qu n
lý nh ng v n đ mà công ty có th ki m soát hay tác đ ng.
b) ch ng minh v i các bên h u quan r ng các chính sách, th t c và cách
th c hành phù h p v i các yêu c u c a tiêu chu n này.
Các yêu c u c a tiêu chu n này ph i áp d ng chung v m t đ a lý, ngành công nghi p
và qui mô công ty.
II. CÁC NGUYÊN T C C A TIÊU CHU N VÀ GI I THÍCH
Công ty ph i tuân th lu t pháp qu c gia và các yêu c u khác mà công ty tán thành và
yêu c u c a tiêu chu n này. Khi công ty tán thành lu t pháp qu c gia và các ch đ nh khác, và ế
khi tiêu chu n này th hi n cùng v n đ , thì các đi u kho n đó ph i đ c áp d ng nghiêm ượ
ng t.
Công ty cũng ph i tôn tr ng các nguyên t c c a các văn ki n qu c t d i đây: ế ư
- Công c c a T ch c Lao đ ng Qu c t (ILO) đi u 29 và 105 (Laoướ ế
đ ng c ng b c và kh sai) ưỡ
- Công c c a ILO đi u 87 (T do nghi p đoàn) ướ
- Công c c a ILO đi u 98 (Quy n th ng l ng t p th ) ướ ươ ượ
- Công c c a ILO đi u 100 và 111 (Tr l ng bình đ ng cho lao đ ngướ ươ
nam và n đ i v i công vi c có cùng giá tr ; Phân bi t đ i x )
- Công c c a ILO đi u 135 (Công c v đ i di n c a ng i lao đ ng)ướ ướ ườ
- Công c c a ILO đi u 138 & Khuy n ngh 146 (Tu i t i thi u vàướ ế
Khuy n ngh ) ế
- Công c c a ILO đi u 155 & Khuy n ngh 164 (An toàn & s c kh eướ ế
ngh nghi p)
- Công c c a ILO đi u 159 (Ph c h i ch c năng ngh nghi p và &ướ
Tuy n d ng ng i tàn t t) ườ
- Công c c a ILO đi u 177 (Làm vi c t i nhà). ướ
- Công c ILO đi u 182 (Các hình th c x u nh t c a lao đ ng tr em). ướ
- Công c toàn c u v nhân quy n ướ
- Công c c a Liên Hi p Qu c v quy n c a tr em. ướ
-Công c c a Liên H p Qu c nh m lo i tr m i hình th c phân bi t đ iướ
x ph n .
III. Đ NH NGHĨA
1. Công ty: th c th c a m t t ch c ho c th c th kinh doanh ch u trách nhi m th c
hi n các yêu c u c a tiêu chu n này, bao g m t t c nh ng ng i (ví d nh các giám đ c, ườ ư
ng i đi u hành, qu n lý, t tr ng, nhân viên th a hành trong biên ch , h p đ ng ho c ng iườ ưở ế ườ
đ i di n công ty).
2. Nhà cung c p/nhà th u ph : m t th c th kinh doanh cung c p hàng hóa/d ch v
đ c công ty s d ng đ t o ra s n ph m/d ch v c a công ty. ượ ể ạ
3. Nhà cung c p ph : m t th c th kinh doanh trong chu i cung ng, cung c p tr c ti p ế
hay gián ti p s n ph m/d ch v cho nhà cung c p và đ c công ty s d ng đ t o thành s nế ượ
ph m/d ch v c a công ty.
4. Hành đ ng s a ch a: hành đ ng đ c th c hi n đ s a ch a s vi ph m các quy n ư
c a ng i lao đ ng tr c đó đ i v i công nhân ho c nhân viên. ườ ướ
5. Hành đ ng kh c ph c: vi c th c hi n s thay đ i ho c gi i pháp có tính h th ng đ
đ m b o kh c ph c ngay ho c kh c ph c liên t c s không phù h p.
6. Bên h u quan: cá nhân ho c t p th có quan h t i ho c nh h ng b i k t qu ho t ệ ớ ưở ế
đ ng xã h i c a công ty.
7. Tr em : b t kỳ ng i nào nh h n 15 tu i, ngo i tr đ tu i t i thi u do lu t đ a ườ ơ
ph ng qui đ nh cao h n tu i làm vi c ho c b t bu c đ n tr ng, trong tr ng h p này áp d ngươ ơ ế ườ ườ
đ tu i cao h n. ơ
Tuy nhiên, đ i v i các n c đang phát tri n, n u đ tu i do lu t đ a ph ng qui đ nh là ướ ế ươ
14 tu i thì áp d ng đ tu i th p h n này, mi n áp d ng đi u 138 c a công c ILO. ơ ướ
8. Lao đ ng ch a thành niên: ư ng i lao đ ng cóườ đ tu i cao h n đ tu i c a tr em nh ơ ư
đ nh nghĩa trên và nh h n 18 tu i. ơ
9. Lao đ ng tr em: b t kỳ công vi c nào đ c th c ượ hi n b i tr em có đ tu i nh h n ơ
tu i đ c qui đ nh trong đ nh nghĩa v tr em nói trên, mi n tr áp d ng khuy n ngh 146 c a ượ ế
ILO.
10. Lao đ ng c ng b c: ưỡ m i công vi c ho c d ch v đ c th c hi n b i b t kỳ ng i ượ ườ
nào b đe d a tr ng ph t mà không t o cho ng i đó t nguy n ho c đ c yêu c u nh là m t ườ ượ ư
cách hoàn tr ti n n .
11 Bi n pháp kh c ph c lao đ ng tr em: m i h tr và hành đ ng c n thi t đ đ m ế
b o an toàn, s c kh e, giáo d c và phát tri n c a tr em b lao đ ng và sa th i
IV. CÁC YÊU C U V TRÁCH NHI M XÃ H I
1. LAO Đ NG TR EM
Chu n m c:
1.1 Công ty ph i không thuê m n ho c ng h lao đ ng tr em nh đã đ c đ nh nghĩa ướ ư ượ
nh trên. ư
1.2 Công ty ph i thi t l p, l p tài li u, duy trì, và thông tin có hi u l c đ n nhân viên và ế ế
các bên h u quan khác các chính sách và th t c x lý khi th y tr em đang làm vi c trong
nh ng tình hu ng theo đ nh nghĩa v lao đ ng tr em nói trên và ph i cung c p s h tr th a
đáng đ các tr em đó có th đ n tr ng, và ti p t c h c cho đ n khi chúng không còn là tr em ế ườ ế ế
theo đ nh nghĩa nói trên.
1.3 Công ty ph i thi t l p, l p tài li u, duy trì, và thông tin có hi u l c đ n nhân viên và ế ế
các bên h u quan khác v các chính sách và th t c đ thúc đ y vi c giáo d c tr em đ c đ ượ
c p trong khuôn kh khuy n ngh s 146 c a T ch c lao đ ng qu c t (ILO) và lao đ ng ch a ế ế ư
thành niên ch u s đi u ch nh c a Lu t giáo d c b t bu c ho c đang đi h c, bao g m các bi n
pháp nh m đ m b o không s d ng tr em ho c lao đ ng ch a thành niên trong gi lên l p; s ư
gi đi l i h ng ngày (đ n tr ng, đ n n i làm vi c và ng c l i), h c t p và làm vi c ph i ế ườ ế ơ ư
không quá 10 gi m i ngày.
1.4 Công ty không b trí lao đ ng tr em ho c ch a thành niên vào nh ng n i làm vi c ư ơ
đ c h i, không an toàn hay có h i đ n s c kh e. ế
2. LAO Đ NG C NG B C Ư
2.1 Chu n m c:
Công ty không thuê m n ho c ng h vi c s d ng lao đ ng c ng b c cũng nhướ ưỡ ư
không yêu c u ng i lao đ ng đóng ti n th chân ho c n p gi y t tùy thân m i đ c b t đ u ườ ế ượ
làm vi c v i công ty.
3. S C KH E VÀ AN TOÀN
Chu n m c:
3.1 Công ty, luôn ý th c v vi c ph bi n ki n th c công nghi p và b t kỳ các m i nguy ế ế
h i c th , ph i cung c p m t môi tr ng làm vi c an toàn và đ m b o s c kh e và ti n hành ườ ế
các b c thích h p đ phòng ng a tai n n và t n h i đ n s c kh e có th n y sinh, g n li nướ ế
ho c xu t hi n trong quá trình làm vi c b ng cách gi m thi u t i đa, đ n ch ng m c có th ế
th c hi n trong th c t , các nguyên nhân c a các m i nguy h i ti m n trong môi tr ng làm ế ư
vi c.
3.2 Công ty ph i ch đ nh m t đ i di n c a ban lãnh đ o ch u trách nhi m v s c kh e
và an toàn c a m i nhân viên và có b n ph n th c hi n các y u t v s c kh e và an toàn c a ế
tiêu chu n này.
3.3 Công ty ph i đ m b o hu n luy n đ nh kỳ v s c kh e và an toàn cho t t c nhân
viên và l u gi h s hu n huy n. Vi c hu n luy n này cũng đ c l p l i đ i v i nhân viênư ơ ượ
m i tuy n d ng ho c đ c phân công l i. ượ
3.4 Công ty ph i thi t l p các h th ng đ phát hi n, phòng ch ng ho c đ i phó v i các ế
m i đe d a ti m n đ i v i s c kh e và an toàn c a m i nhân viên.
3.5 Công ty ph i cung c p các ti n nghi cho nhân viên s d ng nh bu ng t m s ch s , ư
n c u ng và, khi thích h p, các ph ng ti n v sinh đ t n tr th c ph m. ướ ươ
3.6 N u công ty cung c p nhà ngh cho nhân viên thì chúng ph i đ m b o s ch s , anế
toàn và đáp ng các nhu c u c b n c a nhân viên. ơ
4. T DO NGHI P ĐOÀN VÀ TH NG L NG T P TH ƯƠ ƯỢ
Chu n m c.
4.1 Công ty ph i tôn tr ng quy n c a nhân viên thành l p và tham gia các nghi p đoàn
theo s l a ch n c a h và th ng l ng t p th . ươ ượ
4.2 Trong tr ng h p quy n t do nghi p đoàn và th ng l ng t p th b h n ch theoườ ươ ượ ế
Lu t đ nh, Công ty ph i t o thu n l i cho nhân viên đ c quy n t do và th ng l ng. ư ươ ượ
4.3 Công ty ph i đ m b o nh ng ng i đ i di n cho ng i lao đ ng không b phân bi t ườ ườ
đ i x và h có quy n ti p c n các thành viên c a mình n i làm vi c. ế ơ
5. PHÂN BI T Đ I X
Chu n m c:
5.1 Công ty ph i không dính líu ho c ng h s phân bi t đ i x trong thuê m n, tr ướ
l ng, hu n luy n, đ b t, k t thúc h p đ ng ho c ngh h u d a trên ch ng t c, đ ng c p xãươ ế ư
h i, qu c t ch, tôn giáo, t t nguy n, gi i tính, thành viên nghi p đoàn ho c đ ng phái chính tr
ho c tu i tác.
5.2 Công ty ph i không can thi p vào vi c th c hi n quy n c a nhân viên đ i v i vi c
tuân th nh ng đ c tin hay t p t c nh m đáp ng các nhu c u liên quan đ n ch ng t c, đ ng ế
c p xã h i, qu c t ch, tôn giáo, t t nguy n, gi i tính, thành viên nghi p đoàn ho c đ ng phái
chính tr .
5.3 Công ty ph i không cho phép có các c x nh c ch , ngôn ng , ti p xúc thân th ư ư ế
nh ép bu c, đe d a, l m d ng ho c khai thác tình d c. ư
6. THI HÀNH K LU T
Chu n m c:
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 8000 (SA8000)
  [b]TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 8000[/b] [b](SA8000) [/b]   [b]I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI [/b]             Tiêu chuẩn này ấn định các yêu cầu đối với trách nhiệm xã hội để cho công ty có thể:                                     a) xây dựng, duy trì và thi hành các chính sách và thủ tục nhằm để quản lý những vấn đề mà công ty có thể kiểm soát hay tác động.                                     b) chứng minh với các bên hữu quan rằng các chính sách, thủ tục và cách thực hành phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.             Các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải áp dụng chung về mặt địa lý, ngành công nghiệp và qui mô công ty. [b]II. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TIÊU CHUẨN VÀ GIẢI THÍCH  ...[/b]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 818     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đáp án 56 câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh Lượt tải: 838 Lượt xem: 58259
Tiểu luận tư tưởng HCM về Đạo Đức Lượt tải: 345 Lượt xem: 45225
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 191 Lượt xem: 33133
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 191 Lượt xem: 33133
câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô… Lượt tải: 164 Lượt xem: 26272
Toán cao cấp C1 Lượt tải: 120 Lượt xem: 14763
Đề thi Kinh tế Vi Mô - ĐH Mở TP… Lượt tải: 74 Lượt xem: 13363
Phân tích phương sai (ANOVA) Lượt tải: 55 Lượt xem: 10647