Tài liệu

Trắc nghiệm và đáp án môn Hệ thống thông tin quản lý

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11128     Tải về: 162     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Trắc nghiệm và đáp án môn Hệ thống thông tin quản lý - tài liệu, sách iDoc.VnCấp chiến lược là cấp cao nhất trong hệ thống thông tin sử dụng trong: a. Bán hàng và marketing Các yếu tố cơ bản củ
MAN402_LTTN 1
C Đ H M N T
C p chi n l c là c p cao nh t trong h th ng thông tin s d ng trong: ế ượ
a. Bán hàng và marketing
Các y u t c b n c a h th ng là:ế ơ
c. T t c các ph ng án đ u ươ
đúng
Ch c năng chính c a h th ng thông tin là:
a. L u tr thông tin x lý, thu th p và truy xuát thông tin ph c v các đ iư
t ng.ượ
[TOP ] - [TOP1]
Đ u t vào công ngh thông tin s giúp doanh nghi p hi u qu là: ư
a. Giúp quá trình đi u hành doanh nghi p hi u qu
h n.ơ
[TOP ] - [TOP1]
H th ng thông tin qu n lý th ng ph c v các nhà qu n lý quan tâm t i nh ng k t ườ ế
qu
b. T t c các ph ng án đ u ươ
đúng
H th ng thông tin qu n lý là:
b. H th ng ch c năng th c hi n vi c thu th p, x lý, l u tr và cung c p thông tin h tr ra ư
quy t đ nh, đi u khi n, phân tích các v n đ , hi n th v n đ ph c t p trong t ch c.ế
H th ng thông tin x lý giao d ch là:
c. H th ng thông tin c b n ph c v c p tác nghi p c a doanh ơ
nghi p.
H th ng là:
a. T p các thành ph n đi u hành cùng nhau nh m đ t m t m c đich nào
đó
H th ng chuyên gia đ c vi t t t là: ượ ế
b. ES
H th ng thông tin ph c v qu n lý là:
b. Ph c v c ho t đ ng qu n lý c a t
ch c.
H th ng thông tin h tr ra quy t đ nh là: ế
b. Thi t k v i m c đích rõ ràng là tr giúp các ho t đ ng ra quy tế ế ế
đ nh.
H th ng thông tin h tr đi u hành là:
d. T o môi tr ng khai thác thông tin ườ
chung.
[TOP ] - [TOP1]
1
M i quan h gi a các h th ng là:
a. Ph c t p, chi phí cao và m t th i
gian.
[TOP ] - [TOP1]
Ngu n thông tin bên ngoài c a doanh nghi p bao g m:
c. T t c các ph ng án đ u ươ
đúng
[TOP ] - [TOP1]
Theo c p chuyên gia c p tác nghi p là dùng đ :
d. Cung c p ki n th c và d li u cho nh ng ng i nghiên c u trong t ế ườ
ch c.
Theo c p chi n thu t, h th ng thông tin c p tác nghi p là dùng đ : ế
b. H tr đi u khi n, qu n lý, t o quy t đ nh và ti n hành các ho t đ ng c a nhà qu n lý c p ế ế
trung gian.
Theo c p ng d ng, h th ng thông tin c p tác nghi p là dùng đ :
a. Tr giúp các c p qu n lý b c th p trong vi c theo dõi các ho t đ ng và giao d ch c b n c a ơ
doanh nghi p.
MAN402_LTTN 2
[B] [H] [M] [N] [P] [Q] [T] [V]
B ti n x lý là:
d. Là máy tính chuyên d ng dành riêng qu n lý truy n thông và g n v i máy ch ; th c hi n ki m
soát l i, đ nh d ng, ch nh s a, giám sát, ch h ng, tăng t c và chuy n đ i tín hi u. ướ
[TOP ] - [TOP2]
H th ng c s d li u là: ơ ở
d. M t t p h p có t ch c c a các d li u có liên quan v i
nhau.
H th ng truy n thông là:
c. H th ng vi n thông hay m ng truy n thông cho phép t o, truy n và nhân tin
t c.
[TOP ] - [TOP2]
M ng WAN là:
c. M ng truy n d li u và thông tin trên ph m vi m t thành
ph .
M ng MAN là:
a. M ng liên k t vùng, qu c gia, châu ế
l c.
M ng giá tr gia tăng là:
2
b. M ng riêng, qu n lý b i bên th 3 cung c p các d ch v chuy n t i thông tin và m ng cho
các công ty thuê bao.
M ng gi i h n trong kho ng cách nh t đ nh là:
b. LAN.
Máy tính l n (main frame) là máy tính:
a. Nhi u ng i dùng, đ c thi t k đ s d ng trong tr ng h p c n t c đ tính toán và x ườ ượ ế ế ườ
l n.
[TOP ] - [TOP2]
Nguyên t c chính trong l a ch n ph n c ng máy tính là:
a. T t c các ph ng án đ u ươ
đúng
[TOP ] - [TOP2]
Ph n m m biên d ch là:
b. Ch ng trình d ch thu t ngôn ng đ c bi t có th chuy n các ngôn ng b c cao thành ngônươ
ng máy.
Ph n m m truy n thông th c hi n ch c năng:
a. T t c các ph ng án đ u ươ
đúng
Ph n m m ng d ng là:
a. Là ph n m m t p trung ch y u vào vi c hoàn thành nhi m v c a ng i dùng cu i; th c ế ườ
hi n nhi m v h tr ng i s d ng th c hi n các công vi c khác nhau. ườ
Ph n m m h đi u hành là:
d. Là ph n m m qu n lý các ngu n l c c a máy tính, cung c p giao di n ng i ườ
dùng.
Ph n m m ti n ích là:
d. Các ch ng trình ti n ích có nhi m v thông th ng và có tính l pươ ườ
l i
Ph n m m h th ng là:
b. Là nh ng ch ng trình giúp ng i dùng qu n lý, đi u hành ho t đ ng c a các thi t b ph n ươ ườ ế
c ng.
[TOP ] - [TOP2]
Question15
c. T t c các ph ng án đ u ươ
đúng
[TOP ] - [TOP2]
Thi t b truy n thông bao g m:ế
a. T t c các ph ng án đ u ươ
3
Trắc nghiệm và đáp án môn Hệ thống thông tin quản lý
Cấp chiến lược là cấp cao nhất trong hệ thống thông tin sử dụng trong: a. Bán hàng và marketing Các yếu tố cơ bản của hệ thống là: c. Tất cả các phương án đều đúng
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm
MÔN HỌC Thương mại điện tử Lượt tải: 59 Lượt xem: 7518
Thương mại điện tử (E-Commerce) Lượt tải: 40 Lượt xem: 5237
Giáo trình thương mại điện tử Lượt tải: 35 Lượt xem: 4885
Thống kê thương mại Lượt tải: 6 Lượt xem: 4827