Tài liệu

Trắc nghiệm sinh học đại cương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 37473     Tải về: 323     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Trắc nghiệm sinh học đại cương - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#000000]Tài liệu trắc nghiệm sinh học mang lại cho bạn nhữn kiến thức cơ bản nhất về môn sinh học[/color]
1. Bào quan nào sau đây có ch c năng quang h p:
A. L c l p
B. Nhân
C. Nhi m s c th
D. B máy Golgi
E. Ti th
2. Trung tâm di truy n c a t bào là c u trúc nào sau đây: ế
A. Nhân con
B. Nhân
C. B máy Golgi
D. Lizoxom
E. L i n i ch t h tướ
3. Các v trí t ng h p Protein trong t bào s ng là : ế
A. B máy Golgi
B. Riboxom
C. Peroxixom
D. Ti th
E. Lizoxom
4. L i n i ch t tr n không có ch c năng nào sau đây:ướ ơ
A. T ng h p lipid
B. Đi u hòa s gi i phóng đ ng t gan ra máu ườ
C. Gi i đ c t .
D. T ng h p Protein ti t ra ngoài t bào ế ế
E. D tr Canxi.
5. Ti th xu t hi n v i l ng l n trong các t o nào sau đây ượ ế
A. Đang sinh s n
B. Ho t đ ng trao đ i ch t m nh
C. Ch tế
D. Không ho t đ ng trao đ i ch t
E. Phân bào
6. Lizoxom c a t bào tích tr ch t ế
A. GlicoProtein đang đ c x lý đ ti t ra ngoài t o.ượ ế ế
B. Enzym tiêu hóa
C. V t li u t o Riboxome
D. ARN
E. Vi khu n
7. Ch c năng c a l c l p là gì?
A. Chuy n hóa dung đ sinh s n năng l ng ATP ượ
B. Chuy n hóa năng l ng sang d ng năng l ng khác ượ ượ
C. Giúp t bào v n đ ngế
D. Chuy n năng l ng ánh sáng sang năng l ng v n đ ng. ượ ượ
E. Chuy n năng l ng ánh sáng sang nhi t đ ượ
8. Ch n đáp án đúng v “ bào quan và ch c năng bào quan”:
A. Ti th / Quang h p
B. Nhân/ Hô h p t bào ế
C. Riboxome/ T ng h p Lipid
D. Lizoxom/ V n đ ng
E. Không bào trung tâm/ D tr
9. Bào quan nào sau đây có ch c năng tiêu hóa n i bào
A. Lizoxom
B. Riboxom
C. L c l p
D. B máy Golgi
E. C u trúc t o ch t. ế
10. Cacbonhydrat đ c tìm th y ch y u trong màng tinh ch tượ ế
A. m t ngoài c a màng
B. m t trong trong màng
C. bên trong màng
D. bên trong màng và m t trong màng nh ng không ph i m t ngoài c a ư
ngoài màng
E. T t c đ u sai
11. o quan nào sau đây có ch c năng hô h p t bào ế
A. Nhân con
B. Ch t nhi m s c ế
C. L i n i ch t tr nướ ơ
D. Ti th
E. Riboxom
12. Tìm ch cái trong hình sau ch màng kép c a nhân:
13. C u trúc nào sau đây có c u t o t AND và Protein:
A. Ti th
B. Roi
C. Trung t
D. Ch t nhi m s c
E. Riboxom
14. Lipid trong màng sinh ch t s p x p theo cách nào sau đây: ế
A. N m gi a 2 l p Protein
B. N m 2 phía c a l p đ n Protein ơ
C. Các ph n phân c c c a 2 l p Lipid quay l i v i nhau.
D. Các ph n không phân c c c a 2 l p Lipid quay l i v i nhau
E. T t c đ u sai.
15. S t ng h p Protein đ c th c hi n đâu: ượ
A. Ti th
B. Peroxixom
C. B máy Golgi
D. Vi s
E. Riboxom
16. C u trúc nào sau đây có ch c năng v n chuy n có ch n l c các ch t vào ra t ế
bào
A. Lizoxom
B. Màng nhân
C. B máy Golgi
D. Màng sinh ch t
Liên hệ quảng cáo

E. Nhân
17. Đ c đi m nào sau đây là chung cho sinh v t nhân s và nhân chu n ơ
A. Ti th , T bào chat, Màng sinh ch t ế
B. Riboxome, Màng sinh ch t, T o ch t. ế
C. Nhân, Màng sinh ch t, riboxom
D. Ti th , riboxom, t bào ch t ế
E. Riboxom, Nhân, Màng sinh ch t
18. T bào ch t ch a ti th , Riboxom,l i n i ch t tr n, l i n i ch t h t và cácế ướ ơ ướ
bào quan khác, cho bi t t bào đó không thu c lo i nào sau đây:ế ế
A. T bào cây thongế
B. T bào châu ch uế
C. T bào n m menế
D. T bào vi khu nế
E. B t c t bào nào k trên ế
19. c ch t đ c v n chuy n vào ra t bào thong qua c u trúc nào sau đây ượ ế
A. Vi ông
B. B máy Golgi
C. Riboxom
D. Nhân
E. Màng sinh ch t
20. Tìm ch cái trong hình sau đây ch bào quan có ch c năng quang h p:
21. Ch n đáp án hoàn thành câu sau đây: “Các phân t Photpholipid trong màng sinh
ch t đ c s p x p theo ki u………..h ng ra ngoài hai phía môi tr ng và T ượ ế ướ ườ ế
bào ch t và……….h ng vào nhau: ướ
A. Đ u k n c/ Đuôi a n c ướ ư ướ
B. Đ u a n c/ Đuôi k n c ư ướ ướ
C. Đ u ko phân c c/ Đuôi phân c c
D. Đuôi k n c/ Đ u a n c ướ ư ướ
E. Đuôi a n c, Đ u k n cư ướ ướ
22. Ti th và l p th có đ c đi m chung nào sau đây:
A. Có kh năng t tr ng thành và sinh s n m t ph n ưở
B. Không ph i là c u thanhfcuar h th ng màng n i bào.
C. Ch a 1 l ng nh AND ượ
D. Có th t ng h p Protein cho riêng mình
E. T t c các đ c đi m trên
23. Lizoxom có ngu n g c t đâu và có ch c năng gì:
A. Ti th / Hô h p k khí
B. B máy Golgi và l i n i ch t h t / Tiêu hóa các bào quan già ướ
C. Trung tâm t ch c vi ng/ Tích tr ATP4
D. Vi khu n cùng sinh hóa/ Di truy n ngoài nhân
E. Nhân con/ Hô h p tiêu hóa
24. Protein màng đ c t ng h p b i lo i Riboxom đính v i bào quan nào:ượ
A. B máy Golgi
B. Ti th
C. Nhân nh
D. L i n i ch tướ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Trắc nghiệm sinh học đại cương
[color=#000000]Tài liệu trắc nghiệm sinh học mang lại cho bạn nhữn kiến thức cơ bản nhất về môn sinh học[/color]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 37473     Tải về: 323     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1202 Lượt xem: 58532
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37442
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34332
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34332
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34271
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29851
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25088
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23682