Tài liệu

Trắc nghiệm sinh học đại cương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 36972     Tải về: 317     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Trắc nghiệm sinh học đại cương - tài liệu, sách iDoc.VnTrắc nghiệm sinh học đại cương,Tài liệu trắc nghiệm sinh học mang lại cho bạn nhữn kiến thức cơ bản nhất về môn sinh học
1. Bào quan nào sau đây có ch c năng quang h p:
A. L c l p
B. Nhân
C. Nhi m s c th
D. B máy Golgi
E. Ti th
2. Trung tâm di truy n c a t bào là c u trúc nào sau đây: ế
A. Nhân con
B. Nhân
C. B máy Golgi
D. Lizoxom
E. L i n i ch t h tướ
3. Các v trí t ng h p Protein trong t bào s ng là : ế
A. B máy Golgi
B. Riboxom
C. Peroxixom
D. Ti th
E. Lizoxom
4. L i n i ch t tr n không có ch c năng nào sau đây:ướ ơ
A. T ng h p lipid
B. Đi u hòa s gi i phóng đ ng t gan ra máu ườ
C. Gi i đ c t .
D. T ng h p Protein ti t ra ngoài t bào ế ế
E. D tr Canxi.
5. Ti th xu t hi n v i l ng l n trong các t o nào sau đây ượ ế
A. Đang sinh s n
B. Ho t đ ng trao đ i ch t m nh
C. Ch tế
D. Không ho t đ ng trao đ i ch t
E. Phân bào
6. Lizoxom c a t bào tích tr ch t ế
A. GlicoProtein đang đ c x lý đ ti t ra ngoài t o.ượ ế ế
B. Enzym tiêu hóa
C. V t li u t o Riboxome
D. ARN
E. Vi khu n
7. Ch c năng c a l c l p là gì?
A. Chuy n hóa dung đ sinh s n năng l ng ATP ượ
B. Chuy n hóa năng l ng sang d ng năng l ng khác ượ ượ
C. Giúp t bào v n đ ngế
D. Chuy n năng l ng ánh sáng sang năng l ng v n đ ng. ượ ượ
E. Chuy n năng l ng ánh sáng sang nhi t đ ượ
8. Ch n đáp án đúng v “ bào quan và ch c năng bào quan”:
A. Ti th / Quang h p
B. Nhân/ Hô h p t bào ế
C. Riboxome/ T ng h p Lipid
D. Lizoxom/ V n đ ng
E. Không bào trung tâm/ D tr
9. Bào quan nào sau đây có ch c năng tiêu hóa n i bào
A. Lizoxom
B. Riboxom
C. L c l p
D. B máy Golgi
E. C u trúc t o ch t. ế
10. Cacbonhydrat đ c tìm th y ch y u trong màng tinh ch tượ ế
A. m t ngoài c a màng
B. m t trong trong màng
C. bên trong màng
D. bên trong màng và m t trong màng nh ng không ph i m t ngoài c a ư
ngoài màng
E. T t c đ u sai
11. o quan nào sau đây có ch c năng hô h p t bào ế
A. Nhân con
B. Ch t nhi m s c ế
C. L i n i ch t tr nướ ơ
D. Ti th
E. Riboxom
12. Tìm ch cái trong hình sau ch màng kép c a nhân:
13. C u trúc nào sau đây có c u t o t AND và Protein:
A. Ti th
B. Roi
C. Trung t
D. Ch t nhi m s c
E. Riboxom
14. Lipid trong màng sinh ch t s p x p theo cách nào sau đây: ế
A. N m gi a 2 l p Protein
B. N m 2 phía c a l p đ n Protein ơ
C. Các ph n phân c c c a 2 l p Lipid quay l i v i nhau.
D. Các ph n không phân c c c a 2 l p Lipid quay l i v i nhau
E. T t c đ u sai.
15. S t ng h p Protein đ c th c hi n đâu: ượ
A. Ti th
B. Peroxixom
C. B máy Golgi
D. Vi s
E. Riboxom
16. C u trúc nào sau đây có ch c năng v n chuy n có ch n l c các ch t vào ra t ế
bào
A. Lizoxom
B. Màng nhân
C. B máy Golgi
D. Màng sinh ch t
Liên hệ quảng cáo

E. Nhân
17. Đ c đi m nào sau đây là chung cho sinh v t nhân s và nhân chu n ơ
A. Ti th , T bào chat, Màng sinh ch t ế
B. Riboxome, Màng sinh ch t, T o ch t. ế
C. Nhân, Màng sinh ch t, riboxom
D. Ti th , riboxom, t bào ch t ế
E. Riboxom, Nhân, Màng sinh ch t
18. T bào ch t ch a ti th , Riboxom,l i n i ch t tr n, l i n i ch t h t và cácế ướ ơ ướ
bào quan khác, cho bi t t bào đó không thu c lo i nào sau đây:ế ế
A. T bào cây thongế
B. T bào châu ch uế
C. T bào n m menế
D. T bào vi khu nế
E. B t c t bào nào k trên ế
19. c ch t đ c v n chuy n vào ra t bào thong qua c u trúc nào sau đây ượ ế
A. Vi ông
B. B máy Golgi
C. Riboxom
D. Nhân
E. Màng sinh ch t
20. Tìm ch cái trong hình sau đây ch bào quan có ch c năng quang h p:
21. Ch n đáp án hoàn thành câu sau đây: “Các phân t Photpholipid trong màng sinh
ch t đ c s p x p theo ki u………..h ng ra ngoài hai phía môi tr ng và T ượ ế ướ ườ ế
bào ch t và……….h ng vào nhau: ướ
A. Đ u k n c/ Đuôi a n c ướ ư ướ
B. Đ u a n c/ Đuôi k n c ư ướ ướ
C. Đ u ko phân c c/ Đuôi phân c c
D. Đuôi k n c/ Đ u a n c ướ ư ướ
E. Đuôi a n c, Đ u k n cư ướ ướ
22. Ti th và l p th có đ c đi m chung nào sau đây:
A. Có kh năng t tr ng thành và sinh s n m t ph n ưở
B. Không ph i là c u thanhfcuar h th ng màng n i bào.
C. Ch a 1 l ng nh AND ượ
D. Có th t ng h p Protein cho riêng mình
E. T t c các đ c đi m trên
23. Lizoxom có ngu n g c t đâu và có ch c năng gì:
A. Ti th / Hô h p k khí
B. B máy Golgi và l i n i ch t h t / Tiêu hóa các bào quan già ướ
C. Trung tâm t ch c vi ng/ Tích tr ATP4
D. Vi khu n cùng sinh hóa/ Di truy n ngoài nhân
E. Nhân con/ Hô h p tiêu hóa
24. Protein màng đ c t ng h p b i lo i Riboxom đính v i bào quan nào:ượ
A. B máy Golgi
B. Ti th
C. Nhân nh
D. L i n i ch tướ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Trắc nghiệm sinh học đại cương

Tài liệu trắc nghiệm sinh học mang lại cho bạn nhữn kiến thức cơ bản nhất về môn sinh học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 36972     Tải về: 317     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1172 Lượt xem: 57299
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 317 Lượt xem: 36972
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34144
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34144
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34074
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29662
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24539
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23312