Tài liệu

TRẮC NGHIỆM MÔN THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5484     Tải về: 85     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu TRẮC NGHIỆM MÔN THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP - tài liệu, sách iDoc.VnTRẮC NGHIỆM MÔN THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP,CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP PHẦN CÂU HỎI CƠ BẢN Câu 1 Thống kê doanh nghiệp là môn học nghiên cứu mối…
background image

 

 

 

 

 

 

1/57 

TRẮC NGHIỆM MÔN

 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 

 

CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG NGHI

ÊN CỨU CỦA THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 

PHẦN CÂU HỎI CƠ BẢN 

Câu 1    Thống kê doanh nghiệp là môn học nghiên cứu mối liên hệ giữa mặt lượng và mặt 
chất: 

a.  Của hiện tượng kinh tế xảy ra ở doanh nghiệp trong 1 khoảng thời gian xác định. 
b.  Có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến doanh nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu quản 

lý, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

c.  Của những hiện tượng kinh tế xảy ra trong một doanh nghiệp có liên quan trực tiếp 

hoặc  gián  tiếp  đến  doanh  nghiệp  nhằm  phục  vụ  nhu  cầu  quản  lý,  sản  xuất,  kinh 
doanh của doanh nghiệp 

d.  Của những hiện tượng kinh tế trong khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu quy luật 

bản chất của hiện tượng. 

Đáp án đúng c

 

 

Câu 2   Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là: 

a. Những kết quả mang lại lợi ích kinh tế nhất định góp phần thoả mãn nhu cầu sản xuất 

và nhu cầu tiêu dùng của xã hội. 

b. Là mục tiêu của nhà sản xuất kinh doanh để xác định doanh thu của công ty. 
c.  Là doanh thu, chi phí, lợi nhuận quyết định sự tồn tại của tất cả doanh nghiệp. 
d. Là mục tiêu của nhà sản xuất kinh doanh để xác định doanh thu, chi phí của công ty. 

Đáp án đúng a

 

 

Câu 3  Bộ phận mà thực hiện chức năng thu thập thông tin, xử lý thông tin, cung cấp thông 
tin  về nguồn  vốn, phân phối  vốn  cho hoạt động  kinh doanh, cân đối  công nợ…..của doanh 
nghiệp là: 

a. Bộ phận công tác kế hoạch và xây dựng các định  mức kinh tế - kỹ thuật 
b. Bộ phân công tác tài chính  
c.  Bộ phận tổ chức lao động kinh doanh 
d. Bộ phận cung ứng vật tư kỹ thuật. 

Đáp án đúng b

 

 

Câu 4  Đối tượng của thống k

ê doanh nghiệp là: 

a. Hiện tượng kinh tế trong doanh nghiệp. 
b. Hiện tượng kinh tế có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến doanh nghiệp. 
c.  Quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 
d. Mặt lượng gắn liền với mặt chất của các hiện tượng và sự kiện xảy ra trong DN hoặc 

ngoài DN có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động KD  của DN trong từng 
thời kỳ nhất định. 

Đáp án đúng d

 

    
      Câu  5    Các  hiện  tượng  và  sự  kiện  liên  quan  đến  hoạt  động  kinh  doanh  của  doanh  nghiệp 
được coi là đối tượng nghiên cứu của thống kê DN, gồm: 

a.  Các hiện tượng về lao động, tài sản, vốn… 
b.  Các hiện tượng và sự kiện về nhu cầu tiêu dùng của xã hội 
c.  Các hiện tượng thiên nhiên tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh của DN 
d.  Các câu trên đều đúng. 

 Đáp án đúng d 

background image

 

 

 

 

 

 

2/57 

 

Câu 6   Nguyên tắc tổ chức hạch toán và tổ chức thông tin trong doanh nghiệp gồm

a. Nguyên tắc tổ chức hạch toán thống nhất của doanh nghiệp và nguyên tắc thực hiện 

thông tin trong doanh nghiệp. 

b. Nguyên  tắc  tổ  chức hạch  toán các  thông  tin  của doanh nghiệp  và nguyên tắc  xử  lý 

thông tin.  

c.  Nguyên tắc thực hiện thông tin trong doanh nghiệp và nguyên tắc bảo quản thông tin 

trong doanh nghiệp.  

d. Nguyên tắc thực hiện thông tin trong doanh nghiệp. 

Đáp án đúng a

 

 
Câu 7  
Cơ sở lý luận của thống kê học là: 

a.  Kinh tế chính trị học Mác Lê nin 
b.  Chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác Lênin 
c.  Các học thuyết kinh tế 
d.  Các câu trên đều đúng 
Đáp án đúng là d

 

 

PHẦN CÂU HỎI NÂNG CAO 

Câu 8  Thống kê và phân tích tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng các yếu tố vật chất, vốn, 
lao động, nguyên vật liệu trong SXKD và kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh 
nghiệp  ở  từng  thời  kỳ.  Thống  kê  và  phân  tích  giá  thành,  hoạt  động  tài  chính  của  doanh 
nghiệp. Thống kê và phân tích hiệu quả, lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp. Thống kê 
và  phân  tích  lựa  chọn  quyết  định  đúng  đắn  cho  hướng  phát  triển  kinh  doanh  của  doanh 
nghiệp. Những nội dung trên là: 

a. Phạm vi nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp 
b. Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp. 
c.  Nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp.   
d. Cơ sở lý luận của thống kê doanh nghiệp. 

Đáp án đúng c

 

 

 Câu 9  Các hoạt động sau đây, hoạt động nào thuộc hoạt động kinh doanh sản xuất: 

a.  Mua hàng ở chợ A sang bán ở chợ B 
b.  Tự nuôi gà để ăn thịt tại nhà 
c.  Tự sản xuất xe Honda để làm phương tiện đi lại cho bản thân 
d.  Sản xuất xe hơi để bán 
Đáp án đúng là d 

 

       

Câu 10   Các hoạt động sau đây, hoạt động nào thuộc hoạt động kinh doanh dịch vụ sản xuất: 

a.  Mua hàng nơi này để bán sang nơi kia kiếm lời 
b.  Mở bệnh viện, nhà hàng 
c.  Lắp ráp xe máy, xe hơi 
d.  Sản xuất máy vi tính để bán 
Đáp án đúng là c

 

 
CHƯƠNG II

: THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT  KINH DOANH 

PHẦN CÂU HỎI CƠ BẢN 

 

Câu 11   Phân loại doanh nghiệp theo khu vực kinh tế gồm: 

a. Khu vực I, II, và III. 

background image

 

 

 

 

 

 

3/57 

b. Khu vực I, II, III, IV. 
c.  Tùy theo mỗi vùng kinh tế, trong mỗi vùng kinh tế  chia làm nhiều khu vực nhỏ. 
d. Khu vực Nam và Bắc. 

Đáp án đúng a

 

 
 

Câu  12    Căn  cứ  v

ào  hình  thái  biểu  hiện  của  kết  quả  kinh  doanh,  chia  doanh  nghiệp 

thành các loại: 

a. Doanh nghiệp khu vực I, II, III 
b. Doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
c.  Doanh nghiệp nông nghiệp, doanh nghiệp lâm nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp. 
d. Doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. 

Đáp án đúng d

 

 

     Câu 13   Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể bao gồm: 

a. Hoạt động kinh doanh sản xuất sản phẩm vật chất  
b. Hoạt động kinh doanh dịch vụ sản xuất 
c. Hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại 
d. Câu a, b, c đều đúng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án đúng d

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 14   Doanh nghiệp thuộc khu vực I là: 
 

a. Doanh nghiệp chế biến các sản phẩm thiên nhiên khai thác được. 

 

b. Doanh nghiệp khai thác các sản phẩm trong thiên nhiên. 

 

c. Doanh nghiệp dịch vụ sản phẩm 

 

d. Doanh nghiệp dịch vụ phi sản xuất 

Đáp án đúng b

 

 
Câu 15  IC- Intermediational Cost, là: 

a.  Chi phí vật chất 
b.  Chi phí tiền mặt 
c.  Chi phí dịch vụ 
d.  Chi phí trung gian 
Đáp án đúng d

 

 

Câu 16   Doanh nghiệp thuộc khu vực II là: 
 

a. Doanh nghiệp dịch vụ phi sản xuất. 

 

b. Doanh nghiệp khai thác các sản phẩm trong thiên nhiên. 

 

c. Doanh nghiệp dịch vụ sản phẩm. 

 

d. Doanh nghiệp chế biến các sản phẩm thiên nhiên khai thác được và doanh nghiệp xây 

dựng. 

Đáp án đúng d

 

 
Câu 17   Doanh nghiệp thuộc khu vực III là: 
 

a. Doanh nghiệp chế biến các sản phẩm thiên nhiên khai thác được. 

 

b. Doanh nghiệp khai thác sản phẩm thiên nhiên. 

 

c. Doanh nghiệp hoàn thành các công việc có tính chất công nghiệp phi vật chất. 

 

d. Doanh nghiệp thương mại, du lịch, ngân hàng tín dụng và vận tải kho bãi... 

Đáp án đúng d

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

TRẮC NGHIỆM MÔN THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP PHẦN CÂU HỎI CƠ BẢN Câu 1 Thống kê doanh nghiệp là môn học nghiên cứu mối liên hệ giữa mặt lượng và mặt chất: a. Của hiện tượng kinh tế xảy ra ở doanh nghiệp trong 1 khoảng thời gian xác định. b. Có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến doanh nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu quản lý, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. c. Của những hiện tượng kinh tế xảy ra trong một doanh nghiệp có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến doanh nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu quản lý, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp d. Của những hiện tượng kinh tế trong khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu quy luật bản chất của hiện tượng. Đáp án đúng

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1445 Lượt xem: 114157
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 553 Lượt xem: 108964
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88202
Có thể bạn quan tâm
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 234 Lượt xem: 72608
tâm lý học đại cương Lượt tải: 320 Lượt xem: 66236
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52137
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 183 Lượt xem: 51431