Thành viên dinhphung1201

TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON KHONG NO

- 11 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên dinhphung1201

TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON KHONG NO

- 11 tháng trước
163
Báo lỗi

6 : HIĐRÔCACBON KHÔNG NOBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM1. Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo đều tác dụng được với hidro? A. 2 B. 3 C. 5 D. 62. Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân của ôlêfin? A. 4 B. 3 C. 5 D. 63. Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C4H8 tác dụng với Brom( dung dịch)?A. 5 chất B. 6 chất C. 4 chất D. 3 chất4. Anken CH3CH=CHCH2CH3 có tên làA. metylbut-2-en B. pent-3-en C. pent-2-en D. but-2-en5. Trong Phòng thí nghiệm có thể điều chế một lượng nhỏ khí etilen theo cách nào sau đây? A. Đề hidro hoá etan B. Đun sôi hỗn hợp gồm etanol với axit H2SO4, 170OC. C. Crackinh butan. D. Cho axetilen tác dụng với hidro có xúc tác là Pd/PbCO3.6. Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử , phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử anken A. Tăng dần B. giảm dần C. không đổi D. biến đổi không theo quy luật 7. Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử, phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankin. A. Tăng dần B. Giảm dần C. Không đổi D. Biến đổi không theo quy luật8. Có bao nhiêu đồøng phân công thức cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8? ( không kể đp hình học)A. 6 B. 3 C. 4 D. 59. Để tách riêng metan khỏi hỗn hợp với etilen và khí SO2 có thể dẫn hỗn hợp vào: A. dd Natrihidroxit B. dd axit H2SO4 C. dd nước brom D. dd HCl10. Cho biết tên của hợp chất sau theo IUPAC :  A. 1-Clo-4-Etylpent-4-en B. 1-clo-4-metylenhexan C. 2-etyl-5-Clopent-1-en D. 5- Clo-2-etylpent-1-en11. Trong số các anken C5H10 đồng phân cấu tạo của nhau, bao nhiêu chất có cấu tạo hình học ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 412.Những hợp chất nào sau đây có thể có đồng phân hình học (cis-trans) : CH3CH = CH2 (I); CH3CH = CHCl (II) ; CH3CH = C(CH3)2 (III),  (IV) ; (V)A. (I), (IV), (V) B. (II), (IV), (V) C. (III), (IV) D. (II), III, (IV), (V)13. Đốt cháy hoàn toàn 5,4g ankađien X thu được 8,96 lít khí CO2 ( đktc) . Công thức phân tử của X là A. C4H4 B. C4H8 C.C4H6 D. C4H1014. Cho 2,24 lít hỗn hợp khí X ( đktc) gồm axetilen và êtilen sục chậm qua dung dịch AgNO3 trong NH3 (lấy dư ) thấy có 6g kết tủa. % thể tích của khí êtilen trong hỗn hợp bằng A. 75% B. 40% C.50% D. 25%15. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm ankin X và hidrocacbon Y mạch hở có cùng số nguyên tử C, thu được sản phẩm cháy có thể tích hơi nước bằng thể tích khí CO2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Y thuộc loại A.ankin B. anken C. xicloankan D. ankan 16. Khi propin tác dụng với brom trong dung dịch tạo thành chất X trong đó % khối lượng C bằng 18% . CTPT X là : A. C3H4Br4 B. C3H4Br2 C.C3H3Br D. C3H4Br17. Có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo của nhau khi cộng hidro đều tạo thành 2- metylbutan? A. 1 B. 2 C. 3 D. 418. Các anken đồng phân hình học của nhauA.

Nội dung

HOÙA HOÏC 11- Chöông trình chuaån vaø naâng cao Năm học 2008 -2009 (Học Kỳ II)

Chương 6 : HIÑROÂCACBON KHOÂNG NO

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. ÖÙng vôùi coâng thöùc phaân töû C4H8 coù bao nhieâu ñoàng phaân caáu taïo ñeàu taùc duïng ñöôïc vôùi hidro?

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

2. ÖÙng vôùi coâng thöùc phaân töû C4H8 coù bao nhieâu ñoàng phaân cuûa oâleâfin?

A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

3. Coù bao nhieâu chaát ñoàng phaân caáu taïo coù cuøng coâng thöùc phaân töû C4H8 taùc duïng vôùi Brom( dung dòch)?

A. 5 chaát B. 6 chaát C. 4 chaát D. 3 chaát

4. Anken CH3CH=CHCH2CH3 coù teân laø

A. metylbut-2-en B. pent-3-en C. pent-2-en D. but-2-en

5. Trong Phoøng thí nghieäm coù theå ñieàu cheá moät löôïng nhoû khí etilen theo caùch naøo sau ñaây?

A. Ñeà hidro hoaù etan

B. Ñun soâi hoãn hôïp goàm etanol vôùi axit H2SO4, 170OC.

C. Crackinh butan.

D. Cho axetilen taùc duïng vôùi hidro coù xuùc taùc laø Pd/PbCO3.

6. Theo chieàu taêng soá nguyeân töû cacbon trong phaân töû , phaàn traêm khoái löôïng cacbon trong phaân töû anken

A. Taêng daàn B. giaûm daàn

C. khoâng ñoåi D. bieán ñoåi khoâng theo quy luaät

7. Theo chieàu taêng soá nguyeân töû cacbon trong phaân töû, phaàn traêm khoái löôïng cacbon trong phaân töû ankin.

A. Taêng daàn B. Giaûm daàn

C. Khoâng ñoåi D. Bieán ñoåi khoâng theo quy luaät

8. Coù bao nhieâu ñoàøng phaân coâng thöùc caáu taïo cuûa nhau coù cuøng coâng thöùc phaân töû C4H8? ( khoâng keå ñp hình hoïc)

A. 6 B. 3 C. 4 D. 5

9. Ñeå taùch rieâng metan khoûi hoãn hôïp vôùi etilen vaø khí SO2 coù theå daãn hoãn hôïp vaøo:

A. dd Natrihidroxit B. dd axit H2SO4 C. dd nöôùc brom D. dd HCl

10. Cho biết tên của hợp chất sau theo IUPAC : embedded:image1.wmf

A. 1-Clo-4-Etylpent-4-en B. 1-clo-4-metylenhexan

C. 2-etyl-5-Clopent-1-en D. 5- Clo-2-etylpent-1-en

11. Trong soá caùc anken C5H10 ñoàng phaân caáu taïo cuûa nhau, bao nhieâu chaát coù caáu taïo hình hoïc ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

12.Những hợp chất nào sau đây có thể có đồng phân hình học (cis-trans) : CH3CH = CH2 (I); CH3CH = CHCl (II) ;

CH3CH = C(CH3)2 (III), embedded:image2.wmf (IV) ; embedded:image3.wmf(V)

A. (I), (IV), (V) B. (II), (IV), (V) C. (III), (IV) D. (II), III, (IV), (V)

13. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 5,4g ankañien X thu ñöôïc 8,96 lít khí CO2 ( ñktc) . Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø

A. C4H4 B. C4H8 C.C4H6 D. C4H10

14. Cho 2,24 lít hoãn hôïp khí X ( ñktc) goàm axetilen vaø eâtilen suïc chaäm qua dung dòch AgNO3 trong NH3 (laáy dö ) thaáy coù 6g keát tuûa. % theå tích cuûa khí eâtilen trong hoãn hôïp baèng

A. 75% B. 40% C.50% D. 25%

15. Ñoát chaùy hoaøn toaøn hoãn hôïp khí goàm ankin X vaø hidrocacbon Y maïch hôû coù cuøng soá nguyeân töû C, thu ñöôïc saûn phaåm chaùy coù theå tích hôi nöôùc baèng theå tích khí CO2 (caùc theå tích ño ôû cuøng ñieàu kieän). Y thuoäc loaïi

A.ankin B. anken C. xicloankan D. ankan

16. Khi propin taùc duïng vôùi brom trong dung dòch taïo thaønh chaát X trong ñoù % khoái löôïng C baèng 18% . CTPT X laø :

A. C3H4Br4 B. C3H4Br2 C.C3H3Br D. C3H4Br

17. Coù bao nhieâu anken ñoàng phaân caáu taïo cuûa nhau khi coäng hidro ñeàu taïo thaønh 2- metylbutan?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

18. Caùc anken ñoàng phaân hình hoïc cuûa nhau

A. Gioáng nhau veà tính chaát hoaù hoïc, khaùc nhau veà moät vaøi tính chaát vaät lyù.

B. Gioáng nhau veà tính chaát vaät lyù, khaùc nhau veà moät vaøi tính chaát hoaù hoïc .

C. khaùc nhau veà tính chaát hoaù hoïc vaø moät vaøi tính chaát vaät lyù.

D. Gioáng nhau veà tính chaát hoaù hoïc vaø tính chaát vaät lyù.

19. Cho biết sản phẩm chính của phản ứng sau:              CH2 = CHCH2CH3 + HCl → ?.

A. CH3 CHClCH2CH3. B. CH2 = CHCH2CH2Cl. C. CH2 ClCH2CH2CH3. D. CH2 = CHCHClCH3.

20. Hidrocacbon A vaø B thuoäc cuøng moät daõy ñoàng ñaúng. Bieát MA = 2MB. A vaø B thuoäc daõy ñoàng ñaúng naøo?

A. Anken hoaëc xicloankan B. Aren C. Coù theå thuoäc baát kyø daõy naøo. D. Anken

21. Cho 2,24 lít anken X (ñktc) taùc duïng vôùi dd brom thu ñöôïc saûn phaåm coù khoái löôïng lôùn hôn khoái löôïng anken laø

A. 0,8 g B. 10,0g C. 12,0 g D. 16,0g

22. Anken X taùc duïng vôùi nöôùc (xuùc taùc axit) tạo ra hoãn hôïp 2 ancol ñoàng phaân cuûa nhau. d/N2 = 2,00. Teân của X laø

A. iso-penten B. but-1-en C. but-2-en D. pent-1en

23. Anken Y taùc duïng vôùi dd brom taïo thaønh daãn suaát ñibrom trong ñoù % khoái löôïng C baèng 17,82 %. CTPT Y laø

A. C3H6 B.C4H8 C. C4H10 D. C5H10

24. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,12 lít moät anken X (ñktc) thu ñöôïc 5,60 lít khí CO2 (ñktc). CTPT X laø:

A. C3H6 B.C4H8 C. C4H10 D. C5H10

25. Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät theå tích hoãn hôïp goàm anken X vaø hidrocacbon Y thu ñöôïc 5,56 lít khí CO2 ( ñktc) vaø 5,40 g nöôùc. Y thuoäc loaïi hiñrocacbon coù coâng thöùc phaân töû daïng.

A.CnH2n B.CnH2n-2 C. CnH2n+2 D. CnH2n-4

26. Coù bao nhieâu ankin öùng vôùi coâng thöùc phaân töû C5H8?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

27. Coù bao nhieâu ñoàng phaân cuûa ankin nhau khi coäng hidro dö, xuùc taùc niken, to taïo thaønh 3-metyl hexan?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

28. Coù bao nhieâu chaát maïch hôû ñoàng phaân caáu taïo (goàm ankin vaø ankañien lieân hôïp) coù cuøng CTPT C5H8 ?

A. 5 chaát B. 6 chaát C. 4 chaát D. 3 chaát

29. Ankañien laø ñoàng phaân caáu taïo cuûa:

A. ankan B. anken C. ankin D. xicloankan

30. Cho coâng thöùc caáu taïo: CH2=CH-CH=CH-CH3. Teân goïi naøo sau ñaây laø phuø hôïp vôùi CTCT ñoù?

A. pentadien B. penta-1,3-dien C. penta-2,4-dien D. isopren

31. Cho sô ñoà p/ö: metan ( X ( Y ( Z ( CaosuBuNa. Cho bieát caùc chaát X, Y, Z thích hôïp?

A. X : etylen , Y : buten-1, Z: buta-1,3 -dien

B. X: metylclorua , Y: etylen , Z : butadien-1,3

C. X : etin , Y : vinylaxetylen , Z : buta-1,3-ñien

D. X : metylenclorua , Y : etan, Z: buten-2

32. Số ankin ứng với công thức phân tử C6H10 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là:

A. 1. B. 2 C. 3. D. 4

33. Trong phaân töû ankin X, hidro chieám 11,765% khoái löôïng . Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø :

A. C2H2 B. C3H4 C. C4H6 D. C5H8

34. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,3g ankin X thu ñöôïc 2,24 lít khí CO2 (ñktc) . Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø :

A. C2H2 B. C3H4 C.C4H6 D. C5H8

35. Ñoát chaùy 1 soá mol nhö nhau cuûa 3 hidroâcacbon A, B, C thu ñöôïc löôïng CO2 nhö nhau, coøn tæ leä soá mol CO2 vaø H2O ñoái vôùi A, B, C laàn löôït laø 0,5: 1:1,5. CTPT cuûa A, B, C

A. CH4, C2H6, C3H8 B. C2H4, C3H6, C4H8

C. C2H2, C2H4, C2H6 D. C2H6, C2H4, C2H2

36. Coù bao nhieâu hiñrocacbon maïch hôû khi coäng hiñro taïo thaønh butan?

A. 2 B. 3 C.5 D. 6

37. Tecpen là tên gọi nhóm hiđrôcacbon không no thường có công thức chung là .

A. (C4H8)n , n > 2 B. (C5H10)n, n > 2 C. (C4H6)n , n > 2 D. (C5H8)n, n > 2

_1170597190/ole-[01, 03, 00, 04, 02, 04, 00, 01] _1175926380.bin _1170597141/ole-[01, 03, 00, 04, 02, 04, 00, 01]
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang