Tài liệu

TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON KHONG NO

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 50     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON KHONG NO - tài liệu, sách iDoc.VnTRẮC NGHIỆM HIDROCACBON KHONG NO,6 : HIĐRÔCACBON KHÔNG NOBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM1. Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo đều tác dụng được với…
HOÙA HOÏC 11- Công trình chuaån vaø naâng cao Năm hc 2008 -2009 (Học
Kỳ II)
Chương 6 : HIÑROÂCACBON KHOÂNG NO
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. ÖÙng vôùi coâng thöùc phaân töû C
4
H
8
coù bao nhieâu ñoàng phaân caáu taïo ñeàu taùc duïng ñöôïc vôùi hidro?
A. 2 B. 3 C. 5 D. 6
2. ÖÙng vôùi coâng thöùc phaân töû C
4
H
8
coù bao nhieâu ñoàng phaân cuûa oâleâfin?
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6
3. Coù bao nhieâu chaát ñoàng phaân caáu taïo coù cuøng coâng thöùc phaân töû C
4
H
8
taùc duïng vôùi Brom( dung
dòch)?
A. 5 chaát B. 6 chaát C. 4 chaát D. 3 chaát
4. Anken CH
3
CH=CHCH
2
CH
3
coù teân laø
A. metylbut-2-en B. pent-3-en C. pent-2-en D. but-2-en
5. Trong Phoøng thí nghieäm coù theå ñieàu cheá moät löôïng nhoû khí etilen theo caùch naøo sau ñaây?
A. Ñeà hidro hoaù etan
B. Ñun soâi hoãn hôïp goàm etanol vôùi axit H
2
SO
4
, 170
O
C.
C. Crackinh butan.
D. Cho axetilen taùc duïng vôùi hidro coù xuùc taùc laø Pd/PbCO
3
.
6. Theo chieàu taêng soá nguyeân töû cacbon trong phaân û , phaàn traêm khoái löôïng cacbon trong phaân
töû anken
A. Taêng daàn B. giaûm daàn
C. khoâng ñoåi D. bieán ñoåi khoâng theo quy luaät
7. Theo chieàu taêng soá nguyeân töû cacbon trong phaân töû, phaàn traêm khoái löôïng cacbon trong phaân töû
ankin.
A. Taêng daàn B. Giaûm daàn
C. Khoâng ñoåi D. Bieán ñoåi khoâng theo quy luaät
8. Coù bao nhieâu ñoàøng phaân coâng thöùc caáu taïo cuûa nhau coù cuøng coâng thöùc phaân töû C
4
H
8
? ( khoâng
keå ñp hình hoïc)
A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
9. Ñeå taùch rieâng metan khoûi hoãn hôïp vôùi etilen vaø khí SO
2
coù theå daãn hoãn hôïp vaøo:
A. dd Natrihidroxit B. dd axit H
2
SO
4
C. dd nöôùc brom D. dd HCl
10. Cho biết tên của hợp chất sau theo IUPAC :
CH
2
C
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3
CH
2
Cl
A. 1-Clo-4-Etylpent-4-en B. 1-clo-4-metylenhexan
C. 2-etyl-5-Clopent-1-en D. 5- Clo-2-etylpent-1-en
11. Trong soá caùc anken C
5
H
10
ñoàng phaân caáu taïo cuûa nhau, bao nhieâu chaát coù caáu taïo hình hoïc ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
12.Những hợp chất nào sau đây có thể có đồng phân hình học (cis-trans) : CH
3
CH = CH
2
(I);
CH
3
CH = CHCl (II) ;
GV. Thaân Troïng Tuaán , Quy Nhơn, Bình Định
Trang 1
HOÙA HOÏC 11- Chöông trình chuaån vaø naâng cao Năm hc 2008 -2009 (Học
Kỳ II)
CH
3
CH = C(CH
3
)
2
(III),
CH
3
C C
CH
3
C
2
H
5
C
2
H
5
(IV) ;
CH
3
C C
Cl
H
C
2
H
5
(V)
A. (I), (IV), (V) B. (II), (IV), (V) C. (III), (IV) D. (II), III,
(IV), (V)
13. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 5,4g ankañien X thu ñöôïc 8,96 lít khí CO
2
( ñktc) . Coâng thöùc phaân töû cuûa
X laø
A. C
4
H
4
B. C
4
H
8
C.C
4
H
6
D. C
4
H
10
14. Cho 2,24 lít hoãn ïp khí X ( ñktc) goàm axetilen vaø eâtilen suïc chaäm qua dung dòch AgNO
3
trong NH
3
(laáy dö ) thaáy coù 6g keát tuûa. % theå tích cuûa khí eâtilen trong hoãn hôïp baèng
A. 75% B. 40% C.50% D. 25%
15. Ñoát chaùy hoaøn toaøn hoãn hôïp kgoàm ankin X vaø hidrocacbon Y maïch hôû coù cuøng soá nguyeân
töû C, thu ñöôïc saûn phaåm chaùy coù theå tích hôi nöôùc baèng theå ch khí CO
2
(caùc theå tích ño ôû cuøng
ñieàu kieän). Y thuoäc loaïi
A.ankin B. anken C. xicloankan D. ankan
16. Khi propin taùc duïng vôùi brom trong dung dòch taïo thaønh chaát X trong ñoù % khoái löôïng C baèng
18% . CTPT X laø :
A. C
3
H
4
Br
4
B. C
3
H
4
Br
2
C.C
3
H
3
Br D. C
3
H
4
Br
17. Coù bao nhieâu anken ñoàng phaân caáu taïo cuûa nhau khi coäng hidro ñeàu taïo thaønh 2- metylbutan?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
18. Caùc anken ñoàng phaân hình hoïc cuûa nhau
A. Gioáng nhau veà tính chaát hoaù hoïc, khaùc nhau veà moät vaøi tính chaát vaät lyù.
B. Gioáng nhau veà tính chaát vaät lyù, khaùc nhau veà moät vaøi tính chaát hoaù hoïc .
C. khaùc nhau veà tính chaát hoaù hoïc vaø moät vaøi tính chaát vaät lyù.
D. Gioáng nhau veà tính chaát hoaù hoïc vaø tính chaát vaät lyù.
19. Cho biết sản phẩm chính của phản ứng sau: CH
2
= CHCH
2
CH
3
+ HCl → ?.
A. CH
3
CHClCH
2
CH
3
. B. CH
2
= CHCH
2
CH
2
Cl. C. CH
2
ClCH
2
CH
2
CH
3
. D. CH
2
=
CHCHClCH
3
.
20. Hidrocacbon A vaø B thuoäc cuøng moät daõy ñoàng ñaúng. Bieát M
A
= 2M
B
. A vaø B thuoäc daõy ñoàng
ñaúng naøo?
A. Anken hoaëc xicloankan B. Aren C. Coù theå thuoäc baát kyø daõy naøo. D. Anken
21. Cho 2,24 lít anken X (ñktc) taùc duïng vôùi dd brom thu ñöôïc saûn phaåm coù khoái löôïng lôùn hôn
khoái löôïng anken laø
A. 0,8 g B. 10,0g C. 12,0 g D. 16,0g
22. Anken X taùc duïng vôùi ôùc (xuùc taùc axit) tạo ra hoãn hôïp 2 ancol ñoàng phaân cuûa nhau.
d
/N
2
=
2,00. Teân của X laø
A. iso-penten B. but-1-en C. but-2-en D. pent-1en
23. Anken Y taùc duïng vôùi dd brom taïo thaønh daãn suaát ñibrom trong ñoù % khoái löôïng C baèng 17,82
%. CTPT Y laø
GV. Thaân Troïng Tuaán , Quy Nhơn, Bình Định
Trang 2
HOÙA HOÏC 11- Chöông trình chuaån vaø naâng cao Năm hc 2008 -2009 (Học
Kỳ II)
A. C
3
H
6
B.C
4
H
8
C. C
4
H
10
D. C
5
H
10
24. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,12 lít moät anken X (ñktc) thu ñöôïc 5,60 lít khí CO
2
(ñktc). CTPT X laø:
A. C
3
H
6
B.C
4
H
8
C. C
4
H
10
D. C
5
H
10
25. Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät theå tích hoãn hôïp goàm anken X vaø hidrocacbon Y thu ñöôïc 5,56 lít k
CO
2
( ñktc) vaø 5,40 g nöôùc. Y thuoäc loaïi hiñrocacbon coù coâng thöùc phaân töû daïng.
A.C
n
H
2n
B.C
n
H
2n-2
C. C
n
H
2n+2
D. C
n
H
2n-4
26. Coù bao nhieâu ankin öùng vôùi coâng thöùc phaân töû C
5
H
8
?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
27. Coù bao nhieâu ñoàng phaân cuûa ankin nhau khi coäng hidro dö, xuùc taùc niken, t
o
taïo thaønh 3-
metyl hexan?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
28. Coù bao nhieâu chaát maïch û ñoàng phaân caáu taïo (goàm ankin vaø ankañien lieân hôïp) coù cuøng
CTPT C
5
H
8
?
A. 5 chaát B. 6 chaát C. 4 chaát D. 3 chaát
29. Ankañien laø ñoàng phaân caáu taïo cuûa:
A. ankan B. anken C. ankin D. xicloankan
30. Cho coâng thöùc caáu taïo: CH
2
=CH-CH=CH-CH
3
. Teân goïi naøo sau ñaây laø phuø hôïp ùi CTCT
ñoù?
A. pentadien B. penta-1,3-dien C. penta-2,4-dien D. isopren
31. Cho ñoà p/ö: metan X Y Z CaosuBuNa. Cho bieát caùc chaát X, Y, Z thích
hôïp?
A. X : etylen , Y : buten-1, Z: buta-1,3 -dien
B. X: metylclorua , Y: etylen , Z : butadien-1,3
C. X : etin , Y : vinylaxetylen , Z : buta-1,3-ñien
D. X : metylenclorua , Y : etan, Z: buten-2
32. Số ankin ứng với công thức phân tử C
6
H
10
tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
là:
A. 1. B. 2 C. 3. D. 4
33. Trong phaân töû ankin X, hidro chieám 11,765% khoái löôïng . Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø :
A. C
2
H
2
B. C
3
H
4
C. C
4
H
6
D. C
5
H
8
34. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,3g ankin X thu ñöôïc 2,24 t khí CO
2
(ñktc) . Coâng thöùc phaân töû cuûa X
laø :
A. C
2
H
2
B. C
3
H
4
C.C
4
H
6
D. C
5
H
8
35. Ñoát chaùy 1 soá mol nhö nhau cuûa 3 hidroâcacbon A, B, C thu ñöôïc löôïng CO
2
nhö nhau, coøn tæ
leä soá mol CO
2
vaø H
2
O ñoái vôùi A, B, C laàn löôït laø 0,5: 1:1,5. CTPT cuûa A, B, C
A. CH
4
, C
2
H
6
, C
3
H
8
B. C
2
H
4
, C
3
H
6
, C
4
H
8
C. C
2
H
2
, C
2
H
4
, C
2
H
6
D. C
2
H
6
, C
2
H
4
, C
2
H
2
36. Coù bao nhieâu hiñrocacbon maïch hôû khi coäng hiñro taïo thaønh butan?
GV. Thaân Troïng Tuaán , Quy Nhơn, Bình Định
Trang 3
Liên hệ quảng cáo

TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON KHONG NO

6 : HIĐRÔCACBON KHÔNG NOBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM1. Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo đều tác dụng được với hidro? A. 2 B. 3 C. 5 D. 62. Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân của ôlêfin? A. 4 B. 3 C. 5 D. 63. Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C4H8 tác dụng với Brom( dung dịch)?A. 5 chất B. 6 chất C. 4 chất D. 3 chất4. Anken CH3CH=CHCH2CH3 có tên làA. metylbut-2-en B. pent-3-en C. pent-2-en D. but-2-en5. Trong Phòng thí nghiệm có thể điều chế một lượng nhỏ khí etilen theo cách nào sau đây? A. Đề hidro hoá etan B. Đun sôi hỗn hợp gồm etanol với axit H2SO4, 170OC. C. Crackinh butan. D. Cho axetilen tác dụng với hidro có xúc tác là Pd/PbCO3.6. Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử , phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử anken A. Tăng dần B. giảm dần C. không đổi D. biến đổi không theo quy luật 7. Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử, phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankin. A. Tăng dần B. Giảm dần C. Không đổi D. Biến đổi không theo quy luật8. Có bao nhiêu đồøng phân công thức cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8? ( không kể đp hình học)A. 6 B. 3 C. 4 D. 59. Để tách riêng metan khỏi hỗn hợp với etilen và khí SO2 có thể dẫn hỗn hợp vào: A. dd Natrihidroxit B. dd axit H2SO4 C. dd nước brom D. dd HCl10. Cho biết tên của hợp chất sau theo IUPAC :  A. 1-Clo-4-Etylpent-4-en B. 1-clo-4-metylenhexan C. 2-etyl-5-Clopent-1-en D. 5- Clo-2-etylpent-1-en11. Trong số các anken C5H10 đồng phân cấu tạo của nhau, bao nhiêu chất có cấu tạo hình học ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 412.Những hợp chất nào sau đây có thể có đồng phân hình học (cis-trans) : CH3CH = CH2 (I); CH3CH = CHCl (II) ; CH3CH = C(CH3)2 (III),  (IV) ; (V)A. (I), (IV), (V) B. (II), (IV), (V) C. (III), (IV) D. (II), III, (IV), (V)13. Đốt cháy hoàn toàn 5,4g ankađien X thu được 8,96 lít khí CO2 ( đktc) . Công thức phân tử của X là A. C4H4 B. C4H8 C.C4H6 D. C4H1014. Cho 2,24 lít hỗn hợp khí X ( đktc) gồm axetilen và êtilen sục chậm qua dung dịch AgNO3 trong NH3 (lấy dư ) thấy có 6g kết tủa. % thể tích của khí êtilen trong hỗn hợp bằng A. 75% B. 40% C.50% D. 25%15. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm ankin X và hidrocacbon Y mạch hở có cùng số nguyên tử C, thu được sản phẩm cháy có thể tích hơi nước bằng thể tích khí CO2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Y thuộc loại A.ankin B. anken C. xicloankan D. ankan 16. Khi propin tác dụng với brom trong dung dịch tạo thành chất X trong đó % khối lượng C bằng 18% . CTPT X là : A. C3H4Br4 B. C3H4Br2 C.C3H3Br D. C3H4Br17. Có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo của nhau khi cộng hidro đều tạo thành 2- metylbutan? A. 1 B. 2 C. 3 D. 418. Các anken đồng phân hình học của nhauA.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 50     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm