Thành viên idoc2012

Tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

- 10/30/2012
Chia sẻ
/9 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (9 trang)
Thành viên idoc2012

Tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng - Th.S. Nguyễn Ngọc Long

- 10/30/2012
1,355
Báo lỗi

Chương 1: Tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng Chương 2: Các điều kiện để trở thành người bán hàng giỏi Chương 3: Các kỹ năng cơ bản Chương 4: Các kỹ năng bán hàng Chương 5: Chăm sóc khách hàng Chương 6: Quản lý lực lượng bán hàng Chương 7: Hướng dẫn kiến tập nghiệp vụ bán hàng Giáo trình Marketing căn bản của TS. Nguyễn Minh Tuấn. Giáo trình Nghiệp vụ bán hàng của Th.S Võ Thị Thúy Hoa. Quản trị Marketing của Philip Kotler do PTS. Vũ Trọng Hùng dịch, NXB Thống kê Các sách báo, website về quản lý bán hàng.

Nội dung
Chuong 1 - T?ng quan môn nghi?p v? bán hàng.ppt

Giảng viên: Th.S. Nguyễn Ngọc Long

Email: Lnguyen647@gmail.com

Mobile: 098 9966927

Chương 1: Tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng

Chương 2: Các điều kiện để trở thành người bán hàng giỏi

Chương 3: Các kỹ năng cơ bản

Chương 4: Các kỹ năng bán hàng

Chương 5: Chăm sóc khách hàng

Chương 6: Quản lý lực lượng bán hàng

Chương 7: Hướng dẫn kiến tập nghiệp vụ bán hàng

Tài liệu tham khảo và Thời lượng môn học

Tài liệu tham khảo – Giáo trình Marketing căn bản của TS. Nguyễn Minh Tuấn. – Giáo trình Nghiệp vụ bán hàng của Th.S Võ Thị Thúy Hoa. – Quản trị Marketing của Philip Kotler do PTS. Vũ Trọng

Hùng dịch, NXB Thống kê – Các sách báo, website về quản lý bán hàng

Thời lượng: 75 tiết. Yêu cầu:

– Hiện diện 80% tổng thời lượng trở lên – Cơ chế điểm: 30% tiểu luận + 20% kiểm tra + 50% thi

1

Chương 1- Tổng quan

1. Khái niệm, vai trò, vị trí của hoạt động bán hàng trong kinh doanh

2. Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của quản trị bán hàng

3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu môn học

4. Lợi ích của hoạt động bán hàng

5. Những vấn đề của nghề bán hàng thế kỷ 21

Khái niệm bán hàng

“Bán hàng là hoạt động thực hiện sự trao đổi sản phẩm hay dịch vụ của người bán chuyển cho người mua để được nhận lại từ người mua tiền hay vật phẩm hoặc giá trị trao đổi đã thỏa thuận”

2

Vai trò của bán hàng

Lưu chuyển hàng hóa

Lưu thông tiền tệ

Cân bằng lượng cung cầu

Thỏa mãn nhu cầu của người mua & người bán

Vị trí của bán hàng

Nhà máy Sản phẩmsẵn có Bán hàng &

Thúc đẩy Lợi nhuận qua

Doanh thu

Thị trường Nhu cầuKhách hàng Marketing Tổng hợp

Lợi nhuận qua Sự thỏa mãn

Quan niệm về bán hàngQuan niệm về bán hàng

Quan niệm về MarketingQuan niệm về Marketing

Khởi đầu Trọng tâm Phương tiện Kết thúc

Phân biệt bán hàng và Marketing

Khởi đầu Trọng tâm Phương tiện Kết thúc

3

Vị trí của bán hàng

LLậập kp kếế hohoạạchch ThThúúc đc đẩẩyy Ngân sNgân sááchch Lương thưLương thưởởngng TuyTuyểển dn dụụng, chng, chọọn ln lựựaa Phân khu vPhân khu vựựcc HuHuấấn luyn luyệệnn Đo lưĐo lườờng hing hiệệu quu quảả

Marketing mix

Products Prices Promotion Distribution

Quảng cáo PR Bán hàngCá nhân Thúc đẩy Bán hàng Internet

QuQuảản trn trịị BBáán hn hààngng

Các loại bán hàng

1. Căn cứ theo địa điểm bán hàng

2. Căn cứ theo quy mô bán hàng

3. Căn cứ theo sự sở hữu hàng hóa

4. Căn cứ theo hình thái của hàng hóa

5. Căn cứ theo thời điểm thực thi giao dịch

6. Căn cứ theo hình thức địa điểm bán hàng

7. Căn cứ theo đối tượng mua hàng

4

Nhiệm vụ của người bán hàng

• Thăm dò • Xác định mục tiêu • Cung cấp thông tin • Bán hàng • Chăm sóc khách hàng • Thu thập thông tin • Phân phối hàng

Đối tượng, Phạm vi, Phương pháp

Đối tượng • Hoạt động bán hàng • Các kỹ năng cơ bản • Hoạt động quản lý

bán hàng

Phạm vi • Bán hàng và marketing • Nhân sự trong bán hàng

Phương pháp • Nắm vững lý thuyết • Phân tích tình huống thực tế • Dùng các phương pháp thống kê, so sánh, trừu

tượng • Khảo sát thực tế

5

Lợi ích nghề bán hàng

Doanh nghiệp:

Tồn tại và phát triển

Bản thân: Phục vụ người khác, kiếm sống và phát triển bản thân

Khách hàng:

Đáp ứng nhu cầu

Những quan điểm sai lệch

• Người mồm mép mới bán được hàng • Chỉ biểu thị bằng các con số • Nghề bán hàng bấp bênh • Bán hàng là nghề thấp kém • Bán hàng là nghề không có tương lai

6

Bán hàng trong thế kỷ 21

• Bán hàng quốc tế, đa quốc gia – Thông thạo về văn hóa – Thông thạo về ngôn ngữ

• Trình độ khách hàng và bán hàng ngày càng đa dạng

• Hiệp hội người tiêu dùng và bảo hộ • Chuẩn mực đạo đức và tính chuyên nghiệp • Bán hàng điện tử

Question

1. Quan điểm bán hàng được bạn đồng ý? Quan điểm riêng. 2. Bất lợi của bán hàng? Vì sao TQ thời phong kiến cấm thương mại? 3. Vai trò của nghề BH? Vai trò quan trọng nhất? 4. Nêu các loại bán hàng khác nhau? 5. Lợi ích của nghề bán hàng? 6. Những nhận xét sai lầm về nghề bán hàng? Nguyên nhân? 7. Giải thích việc cho rằng bán hàng là không có cơ hội tiến thân? 8. Lý do người nhanh nhảu có thể không bán hàng hiệu quả? 9. Bán hàng thiên về xã hội hơn là con số? 10. Lịch sử bán hàng? Triết lý từng giai đoạn? Nguồn gốc ra đời? 11. Xu thế bán hàng của thế kỷ 21? 12. Thông tin bùng nổ ảnh hưởng đến bán hàng n.t.n? 13. Vì sao quy mô bán hàng ngày càng mở rộng và phức tạp?

7

8

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang