Thành viên idoc2012

Tổng hợp các dạng bài tập Excel từ cơ bản

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Tổng hợp các dạng bài tập Excel từ cơ bản

- 12 tháng trước
1,119
Báo lỗi

Bài tập này do mình tự giải, nguồn được lấy từ nhiều website. Có tin này, mình hy vọng chúng sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu nghiên cứu, học tập của này lên bởi vì mình mong muốn đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích dành Văn phòng và các bạn chuẩn bị thi lấy chứng chỉ A Tin học Quốc gia. Mục đích đỡ mọi người phi lợi nhuận chứ không phải là để PR tên tuổi hay vụ lợi cá nhân. Vì mình không chuyên Tin học nên dĩ nhiên trong bài tập này sẽ không tránh được tập này về và phát hiện được các sai sót, bạn làm ơn hãy báo cho mình biết qua Email. tập Excel nào khác mà bạn thấy hay, có ích, hãy chia sẻ với mọi người. Tôi hy vọng đỡ nhau, chúng ta có thể giúp đỡ với nhau trong học tập cũng như công

Nội dung

0000FFHUỲNH BÁ HỌC

TÁC GIẢ H VÀ TÊN: Ọ HUỲNH BÁ H CỌ N I SINH: Ơ Phù M , Bình Đ nh, Vi t Namỹ ị ệ NGÀY SINH: 08/5/1991 NGH NGHI P (2012): Ề Ệ Sinh viên EMAIL: nguyen123765@yahoo.com.vn NICK CHAT: nguyen123765 CH HI N T I (2012): ỖỞ Ệ Ạ Nha Trang, Khánh Hòa, Vi t Namệ

T NG H P CÁC D NG BÀI T P EXCEL T C B N Đ N NÂNG CAOỔ Ợ Ạ Ậ Ừ Ơ Ả Ế Bài t p này do mình t gi i, ngu n đ c l y t nhi u website. Có khá nhi u d ng bài t p khác nhau trong t p ậ ự ả ồ ượ ấ ừ ề ề ạ ậ ậ tin này, mình hy v ng chúng s đáp ng ph n nào nhu c u nghiên c u, h c t p c a các b n. Mình up bài t p ọ ẽ ứ ầ ầ ứ ọ ậ ủ ạ ậ này lên b i vì mình mong mu n đây s là ngu n tài li u tham kh o h u ích dành cho nh ng ai đang h c Tin h c ở ố ẽ ồ ệ ả ữ ữ ọ ọ Văn phòng và các b n chu n b thi l y ch ng ch A Tin h c Qu c gia. M c đích up bài c a mình là nh m giúp ạ ẩ ị ấ ứ ỉ ọ ố ụ ủ ằ đ m i ng i phi l i nhu n ch không ph i là đ PR tên tu i hay v l i cá nhân.ỡ ọ ườ ợ ậ ứ ả ể ổ ụ ợ Vì mình không chuyên Tin h c nên dĩ nhiên trong bài t p này s không tránh đ c thi u sót. N u ai đó down bài ọ ậ ẽ ượ ế ế t p này v và phát hi n đ c các sai sót, b n làm n hãy báo cho mình bi t qua Email. N u nh b n có các bài ậ ề ệ ượ ạ ơ ế ế ư ạ t p Excel nào khác mà b n th y hay, có ích, hãy chia s v i m i ng i. Tôi hy v ng r ng v i s chia s , giúp ậ ạ ấ ẻ ớ ọ ườ ọ ằ ớ ự ẻ đ nhau, chúng ta có th giúp đ v i nhau trong h c t p cũng nh công vi c. ỡ ể ỡ ớ ọ ậ ư ệ

0000FFHUỲNH BÁ HỌC

TÁC GIẢ H VÀ TÊN: Ọ HUỲNH BÁ H CỌ N I SINH: Ơ Phù M , Bình Đ nh, Vi t Namỹ ị ệ NGÀY SINH: 08/5/1991 NGH NGHI P (2012): Ề Ệ Sinh viên EMAIL: nguyen123765@yahoo.com.vn NICK CHAT: nguyen123765 CH HI N T I (2012): ỖỞ Ệ Ạ Nha Trang, Khánh Hòa, Vi t Namệ

T NG H P CÁC D NG BÀI T P EXCEL T C B N Đ N NÂNG CAOỔ Ợ Ạ Ậ Ừ Ơ Ả Ế Bài t p này do mình t gi i, ngu n đ c l y t nhi u website. Có khá nhi u d ng bài t p khác nhau trong t p ậ ự ả ồ ượ ấ ừ ề ề ạ ậ ậ tin này, mình hy v ng chúng s đáp ng ph n nào nhu c u nghiên c u, h c t p c a các b n. Mình up bài t p ọ ẽ ứ ầ ầ ứ ọ ậ ủ ạ ậ này lên b i vì mình mong mu n đây s là ngu n tài li u tham kh o h u ích dành cho nh ng ai đang h c Tin h c ở ố ẽ ồ ệ ả ữ ữ ọ ọ Văn phòng và các b n chu n b thi l y ch ng ch A Tin h c Qu c gia. M c đích up bài c a mình là nh m giúp ạ ẩ ị ấ ứ ỉ ọ ố ụ ủ ằ đ m i ng i phi l i nhu n ch không ph i là đ PR tên tu i hay v l i cá nhân.ỡ ọ ườ ợ ậ ứ ả ể ổ ụ ợ Vì mình không chuyên Tin h c nên dĩ nhiên trong bài t p này s không tránh đ c thi u sót. N u ai đó down bài ọ ậ ẽ ượ ế ế t p này v và phát hi n đ c các sai sót, b n làm n hãy báo cho mình bi t qua Email. N u nh b n có các bài ậ ề ệ ượ ạ ơ ế ế ư ạ t p Excel nào khác mà b n th y hay, có ích, hãy chia s v i m i ng i. Tôi hy v ng r ng v i s chia s , giúp ậ ạ ấ ẻ ớ ọ ườ ọ ằ ớ ự ẻ đ nhau, chúng ta có th giúp đ v i nhau trong h c t p cũng nh công vi c. ỡ ể ỡ ớ ọ ậ ư ệ

BÀI M Đ U:Ở Ầ 1) Nh p và trang trí b ng tính sau:ậ ả

TH I KHÓA BI U H C KỲỜ Ể Ọ Thứ

H A

I

B A

T Ư

N Ă

M

SÁ U

B YẢGiờ

6:50 CSTH1 (LT) Toán A2 Nghỉ Nghỉ AV1 Th c hànhự9:25 Nghỉ KTCT Nghỉ12:30 Toán A1 Tri tế V t Lý A1ậ 15:05 Nghỉ Tin ĐC (LT) Th d cể ụ Nghỉ17:45 Nghỉ Th c hànhự Th c hànhự

2) Nh p, trang trí và tính toán các bài t p sau:ậ ậ GIÁ TRỊ TÍNH

A B C 1 -9 1 1 1 82 77 2 -7 2.5 4 6.25 53 29 3 -5 4 9 16 34 -23 4 -3 5.5 16 30.25 25 -79 5 -1 7 25 49 26 -139 6 1 8.5 36 72.25 37 -203 7 3 10 49 100 58 -271 8 5 11.5 64 132.25 89 -343

a) x y x/y 3xy

9 5 196 196 1.80 135 125 48 29929 29929 2.60 18000 32 18 2500 2500 1.78 1728 29 12 1681 1681 2.42 1044

b) a b a>b a=b a<=b 47 23 TRUE FALSE TRUE FALSE 58 58 FALSE FALSE TRUE TRUE 12 49 FALSE TRUE FALSE TRUE 35 75 FALSE TRUE FALSE TRUE

c) x y Mod(x,y) Int(x/y) Sqrt(x+y) Round(x/y,2) Power(x,4) Product(x,y)

7 2 1 3 3 3.5 2401 14 13 -4 -3 -4 3 -3.25 28561 -52 15 66 15 0 9 0.23 50625 990 8 8 0 1 4 1 4096 64

d) a b c m=a>b n=b>c And(m,n) Or(m,n) And(m,Or(m,n))

4 5 14 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2 12 32 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

24 14 16 TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE 24 24 16 FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE

A2 C2 A2 + B2 ∆ = B2 - 4AC

(x + y)2 x2 + 2xy + y2

Ng hỉ

HUỲNH BÁ H CỌ

Ng hỉ

Biên so n: Khoa Công ngh Thông tin - Toán ng d ng, ĐH Bán công Tôn Đ c Th ngạ ệ Ứ ụ ứ ắBÀI TH C HÀNH EXCEL S 1Ự Ố HUỲNH BÁ H CỌ

1) Nh p và đ nh d ng d li u nh b ng tính sau:ậ ị ạ ữ ệ ư ả B NG KÊ HÀNG NH P KHOẢ Ậ

Ngày: 24

THUẾ C NGỘ

1 Video 100 4,000,000 400,000,000 20,000,000 150,000 420,150,000 2 Ghế 50 150,000 7,500,000 375,000 75,000 7,950,000 3 Gi ngườ 58 1,200,000 69,600,000 3,480,000 87,000 73,167,000 4 Tủ 79 850,000 67,150,000 3,357,500 118,500 70,626,000 5 N mệ 92 200,000 18,400,000 920,000 138,000 19,458,000 6 Tivi 220 2,500,000 550,000,000 27,500,000 330,000 577,830,000 7 Bàn 199 600,000 119,400,000 5,970,000 298,500 125,668,500

T NG C NG:Ổ Ộ 1,232,050,000 61,602,500 1,197,000 1,294,849,500 Yêu c u tính toán:ầ 2) Đánh s th t cho c t STT (s d ng m c đi n).ố ứ ự ộ ử ụ ố ề 3) Đ nh d ng c t đ n giá có d u phân cách hàng ngàn.ị ạ ộ ơ ấ 4) Tr giá = S l ng * Đ n giá.ị ố ượ ơ 5) Thu = Tr giá * 5%.ế ị 6) C c chuyên ch = S l ng * 1500.ướ ở ố ượ 7) C ng = Tr giá + Thu + C c chuyên ch .ộ ị ế ướ ở 8) Hãy tính t ng c ng các c t TR GIÁ, THU , C C CHUYÊN CH và C NG.ổ ộ ộ Ị Ế ƯỚ Ở Ộ 9) Ngày: Dùng hàm l y ra ngày, tháng, năm hi n t i.ấ ệ ạ

S T T

TÊN HÀNG

SỐ L NGƯỢ

Đ NƠ GIÁ

TRỊ GIÁ

C CƯỚ CHUYÊN

CHỞ

10) L u bài t p v i tên ư ậ ớ Bai1.xls.

Công ty Xu t nh p kh uấ ậ ẩ TÌNH HÌNH XU T HÀNG NÔNG S N QUÝ 1 - 2002Ấ Ả

Mã Hàng Tên Hàng S L ngố ượ Thành Ti nề Ti n Gi mề ả Ph i Trả ả GTD-1 G o tr ng dàiạ ắ 100 2000 60.0 1,940.0 GTH-2 G o th mạ ơ 245 11025 551.3 10,473.8 GNH-3 G o Nàng H ngạ ươ 278 8340 583.8 7,756.2 GTT-2 G o tr ng trònạ ắ 189 7560 378.0 7,182.0 GNH-3 G o Nàng H ngạ ươ 256 7680 537.6 7,142.4 GTD-2 G o tr ng dàiạ ắ 289 11560 578.0 10,982.0 GTH-3 G o th mạ ơ 275 20625 1,443.8 19,181.3

T ng C ngổ ộ 1632 68790 4,132.4 64,657.6 K t Qu Tham Kh oế ả ả 1632 68,790 4,132.4 64,657.6

B ng Traả Mã Hàng Tên Hàng Lo iạ1 2 3

GTD G o tr ng dàiạ ắ 20 40 60 GTH G o th mạ ơ 15 45 75 GNH G o Nàng H ngạ ươ 10 20 30 GTT G o tr ng trònạ ắ 30 40 50

Yêu C uầ Câu 1 Câu 2

Câu 3 cho m i m t hàng d a vào ký t đ u tiên bên ph i, n u :ỗ ặ ự ự ầ ả ế

Câu 4 Câu 5

D a vào 3 ký t bên trái c a ự ự ủ Mã Hàng và tra trong B ng Traả , hãy đi n tên cho các m t hàngề ặ Hãy tính Thành Ti nề , bi t r ng ế ằ Thành Ti n ề = S L ngố ượ * Đ n Giáơ , trong đó: Đ n Giá ơ c a m i m t hàng thì tra trong ủ ỗ ặ B ng Traả d a vào ự Mã Hàng Tính Ti n Gi m ề ả cho m i lo i hàng bi t r ng ỗ ạ ế ằ Tiêfn Gi m ả = Thành Ti n * %Gi mề ả

+ B ng 1ằ : thì đ c gi m 3%ượ ả + B ng 2ằ : thì đ c gi m 5%ượ ả + B ng 3ằ : thì đ c gi m 7%ượ ả Tính Ph i Tr ả ả = Thành Ti n - Ti n Gi mề ề ả Tính T ng C ngổ ộ cho các c t ộ S L ng, ố ượ Thành Ti n, ề Ti n Gi mề ả và Ph i Trả ả

HUỲNH BÁ H CỌ

, hãy đi n tên cho các m t hàngề ặ

Thành Ti n * %Gi mề ả , trong đó : %Gi mả

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang