Tài liệu

TÓM TẮT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5292     Tải về: 34     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu TÓM TẮT  MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - tài liệu, sách iDoc.Vn Một số vấn đề cơ bản về tiền tệ như: khái niệm, các hình thái của tiền tệ, các chức năng, vai
Đ C NG H C PH N NH P MÔN TÀI CHÍNH TI N T 1.2 ƯƠ
CH NG 1: NH NG V N Đ C B N V TI N T VÀ TÀI CHÍNHƯƠ Ơ
1.Tài li u tham kh o
- thuy t tài chính - ti n tế , Nhà xu t b n Đ i h c Qu c gia n i,
PSG.TS Đinh Văn S n (2002), (ơ t trang 5 đ n trang 41; t trang127 - đ n trang ế ế
145)
- Lý thuy t Tài chính ế - H c vi n tài chính - PGS.TS. D ng Đăng Chinh ươ
(t trang 5 đ n trang 50) ế
- Nh p môn Tài chính ti n t ế - Tr ng ĐH KTTP HCM, PGS.TS. S Đìnhườ
Thành, TS Th Minh H ng. (t trang 1 - đ n trang 23; t trang 24 - đ n trang ế ế
44)
2. Yêu c u
Sau khi nghiên c u ch ng này, yêu c u ng i h c c n n m đ c hai v n ươ ườ ượ
đ l n:
- Th nh t : M t s v n đ c b n v ti n t nh : khái ni m, các hình thái ơ ư
c a ti n t , các ch c năng, vai trò c a ti n t , ch đ l u thông ti n t , các y u t ế ư ế
c u thành ch đ l u thông ti n t ... ế ư
- Th hai : M t s v n đ c b n v tài chính nh : Khái ni m tài chính, ơ ư n i
dung các quan h tài chính trong n n kinh t , b n ch t c a tài chính, các ch c năng ế
c a tài chính h th ng tài chính trong n n kinh t qu c dân bao g m nh ng ế
khâu nào, đ c tr ng c b n c a t ng khâu c a h th ng tài chính ư ơ
3. Tóm t t n i dung c b n ơ
* Nh ng v n đ c b n v ti n t : ơ
- Khái ni m v ti n t :
+ Theo quan đi m c a Mark:
+ Theo quan đi m hi n đ i:
- Các hình thái c b n c a ti n t :ơ
+ Hoá t : (Khái ni m, các hình thái hoá t : hoá t kim lo i và hóa t phi kim
lo i)
1
+ Tín t : (Khái ni m, các hình thái tín t : ti n kim lo i, ti n gi y, ti n ghi
s , ti n đi n t )
- Các ch c năng c a ti n t
+ Ch c năng th c đo giá tr ướ
+ Ch c năng ph ng ti n trao đ i và thanh toán ươ
+ Ch c năng ph ng ti n c t tr giá tr ươ
(M i ch c năng c a ti n t c n n m đ c n i dung c a ch c năng, đi u ượ
ki n th c hi n tác d ng c a ch c năng đ t đó nh n bi t xem ch c năng nào ế
c a ti n t là ch c năng quan tr ng nh t)
- Vai trò c a ti n t
+ Ti n t là ph ng ti n th c hi n các quan h h i th c hi n m c ươ
đích c a ng i s h u chúng ườ
+ Ti n t ph ng ti n đ m r ng, phát tri n s n xu t trao đ i hàng ươ ở ộ
hóa
+ Ti n t ph ng ti n đ th c hi n và m r ng các quan h h p tác qu c ươ ở ộ
tế
- Các ch đ l u thông ti n tế ư :
+ Khái ni m:
+ Các y u t c b n c a ch đ l u thông ti n (b n v ti n, đ n v ti n,…)ế ơ ế ư ơ
+ Các ch đ l u thông ti n t (Ch đ l u thông ti n đ giá, ch đ l uế ộ ư ế ư ế ư
thông ti n d u hi u)
* Nh ng v n đ c b n v tài chính ơ
- Nh ng ti n đ khách quan d n t i s ra đ i c a tài chính:
+ S ra đ i, t n t i và phát tri n c a s n xu t hàng hoá, ti n t
+ S ra đ i, t n t i và phát tri n c a Nhà n c ướ
- B n ch t c a tài chính
+ N i dung các m i quan h kinh t thu c ph m trù tài chính ( ế Các quan h
tài chính gi a Nhà n c v i các ch th khác trong n n kinh t - h i, các quan ướ ế
h tài chính gi a các ch th v i nhau, các quan h tài chính trong n i b m t ch
th , các quan h tài chính qu c t ) ế
2
+ B n ch t c a tài chính: (Tài chính là h th ng các quan h phân ph i d i ướ
hình thái giá tr , tài chính không ph i ti n hay qu ti n t , tài chính không ph i
là h th ng các lu t l v tài chính.)
=> Khái ni m tài chính:
- Các ch c năng c a tài chính:
+ Ch c năng phân ph i (Khái ni m, đ i t ng, ch th , k t qu , đ c đi m, ượ ế
quá trình phân ph i, ý nghĩa c a ch c năng)
+ Ch c năng giám đ c (Khái ni m, đ i t ng, ch th , k t qu , đ c đi m, ượ ế
ý nghĩa c a ch c năng)
(T n i dung c a 2 ch c năng này ng i h c ph i tìm ra đ c m i liên h ườ ượ
bi n ch ng gi a chúng)
- H th ng tài chính
+ Khái ni m:
+ C u trúc c a h th ng tài chính (theo đ c đi m ho t đ ng c a t ng lĩnh
v c tài chính thì h th ng tài chính bao g m 5 khâu c b n: ngân sách nhà n c, tài ơ ướ
chính doanh nghi p, b o hi m, tín d ng, tài chính c a các t ch c kinh t - chính ế
tr - h i các h gia đình. s đ minh h a cho m i quan h tài chính tr cơ
ti p và gián ti p gi a 5 khâu nàyế ế )
CH NG 2: NGÂN SÁCH NHÀ N CƯƠ ƯỚ
1.Tài li u tham kh o
- thuy t tài chính - ti n tế , Nhà xu t b n Đ i h c Qu c gia n i,
PSG., TS. Đinh Văn S n (2002), ơ (t trang 42- đ n trang 77) ế
- thuy t Tài chínhế - H c vi n tài chính PGS.TS. D ng Đăng Chinh ươ
(t trang 61 - đ n trang 104 ) ế
- Nh p môn Tài chính ti n t - Tr ng ĐH KTTP HCM, PGS.TS. S Đìnhườ
Thành, TS Vũ Th Minh H ng (t trang 193 - đ n trang229) ế
- Website c a B tài chính: http://www.mof.gov.vn
2. Yêu c u
3
TÓM TẮT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Một số vấn đề cơ bản về tiền tệ như: khái niệm, các hình thái của tiền tệ, các chức năng, vai trò của tiền tệ, chế độ lưu thông tiền tệ, các yếu tố cấu thành chế độ lưu thông tiền tệ...Chương 1 . Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và tài chính tiền tệChương 2 . Ngân sách nhà nướcChương 3 . Tài chính doanh nghiệp Chương 4 . Bảo hiểm
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5292     Tải về: 34     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm