Tài liệu

Toán cao cấp C1 tổng hợp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19322     Tải về: 119     Lượt mua: 11    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 234
Tài liệu Toán cao cấp C1 tổng hợp - tài liệu, sách iDoc.VnTrang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Giải tích toán học, thực sự cần thiết cho việc tiếp cận với các
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
KHOA TOAÙN - TIN HOÏC
Y Z
ÑOÃ NGUYEÂN SÔN - TRNH ĐỨC TÀI
TOAÙN CAO CAÁP C1
(Baøi Giaûng Toùm Taét)
-- Löu haønh noäi boä --
Y Ñaø Laït 2008 Z
Môc lôc
I. C¸c kiÕn thøc b¶n
1. TËphîp ...............................................................1
1.1 TËp hîp-TËp con- TËp hîp b»ng nhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 C¸cphÐp to¸n trªntËp hîp..........................................1
2. ¸nhx¹ ................................................................2
2.1 C¸c®Þnh nghÜa ....................................................2
2.2 nhvµ nghÞchnh ................................................3
2.3 §¬n¸nh-Toµn ¸nh-Song ¸nh ......................................4
3. QuanhÖtrªntËphîp ...................................................6
3.1 Quan hÖ hai ng«i ..................................................6
3.2 Quan hÖ t-¬ng®-¬ng ..............................................6
3.3 Quan hÖ thøtù ....................................................7
4. C¸ccÊutróc®¹isè ....................................................8
4.1 PhÐp to¸n hai ng«i .................................................8
4.2 C¸ccÊu tróc®¹i sè c¬bn ........................................10
5. Tr-êngsèphøc ........................................................8
5.1 §ÞnhnghÜa sèphøc ...............................................11
5.2 BiÓudiÔn sè phøc ................................................15
6. §athøc ..............................................................15
6.1 Vµnh ®a thøc métbiÕn ............................................15
6.2 PhÐp chia Euclid .................................................16
6.3 NghiÖm cña ®a thøc ..............................................20
6.4 ®å Horner . . . . . . . .20 6.5 §a thøc trªn tr-êng phøc . . . . . . . .20
6.6 §a thøctrªntr-êngsè thùc .......................................21
6.7 §a thøctrªntr-êngsè h÷utØ ......................................22
6.8 Gi¶i ph-¬ng tr×nh ®¹i b»ng c¨n thøc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7. Ph©nthøc ............................................................27
7.1 Tr-êng c¸c ph©n thøc .............................................27
7.2 Ph©n tÝchph©h thøc ...............................................28
II. §¹i tuyÕn tÝnh
1. MatrËn ..............................................................31
1.1 §ÞnhnghÜa matrËn ...............................................31
1.2 C¸cma trËn®Æc biÖt ..............................................31
1.3 C¸cphÐp to¸n trªnmatrËn ........................................33
1.4 BiÕn®æi s¬cÊp trªn matrËn ......................................36
2. §Þnhthøc ............................................................37
2.1 Ho¸n vÞ ..........................................................37
2.2 NghÞch thÕ-Ký sè ................................................37
2.3 §ÞnhnghÜa ®Þnhthøc .............................................38
2.4 C¸ctÝnh chÊtcña ®Þnhthøc .......................................40
2.5 C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh ®Þnh thøc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.6 ¸dông ®Þnh thøc tÝnh ma trËn nghÞch ®¶o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.7 H¹ng cña ma trËn ................................................47
2.8 HÖ ph-¬ngtr×nhtuyÕntÝnh ........................................48
3. Kh«nggianvector ....................................................53
3.1 §ÞnhnghÜa vµvÝdô ..............................................53
3.2 Kh«nggian vectorcon ............................................55
3.3 Kh«ng gian con sinh bëi mét tËp hîp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.4 C¬së- Sè chiÒu-Täa®é ..........................................58
4. Tæng, tÝch, th-¬ng c¸c kh«ng gian vector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1 Tæng c¸c kh«ng gian con- Tæng trùc tiÕp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
4.2 TÝch c¸ckh«nggian vector ........................................62
4.3 Kh«nggian th-¬ng ...............................................63
5. ¸nhx¹ tuyÕntÝnh ....................................................64
5.1 ¸nhx¹ tuyÕntÝnh ................................................64
5.2 nh nh©n cña ¸nh tuyÕn tÝnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.3 §¼ng cÊu tuyÕn tÝnh ..............................................68
5.4 ¸nhx¹ tuyÕntÝnhvµ matrËn .....................................68
6. PhÐp biÕn ®æi tuyÕn tÝnh chÐo hãa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.1 §æic¬ së -C«ngthøc ®æitäa®é ..................................70
6.2 Ma trËn®ångd¹ng -ChÐo hãa ....................................71
6.3 Gi¸ trÞriªng-Vectorriªng ........................................72
6.4 Tiªu chuÈn chÐo hãa ..............................................72
Toán cao cấp C1 tổng hợp
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Giải tích toán học, thực sự cần thiết cho việc tiếp cận với các mô hình phân tích quá trình ra quyết định trong kinh tế và quản lý: Hàm số và giới hạn; Phép toán vi phân đối với hàm số một biến số; Hàm nhiều biến và hàm ẩn ; Các bài toán cực trị ; Phép tính tích phân ; Phương trình vi phân . Các kiến thức được lựa chọn để đưa vào nội dung chương trình học phần này căn cứ trên nhu cầu sử dụng toán học được các nhà kinh tế sử dụng nhiều trong các tài liệu kinh tế học hiện đại. Đó là các công cụ không thể thiếu được phục vụ cho việc phân tích tĩnh (phân tích cân bằng), phân tích tĩnh so sánh và phân tích động trong kinh tế học. Cùng với việc trang bị kiến thức toán học, học phần, này còn giúp sinh viên bước đầu làm quen với việc sử dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế thông qua các mô hình kinh tế đơn giản.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19322     Tải về: 119     Lượt mua: 11    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm