Thành viên nguyenlong0981

Tờ trình thành lập Đảng bộ

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống
Thành viên nguyenlong0981

Tờ trình thành lập Đảng bộ

- 12 tháng trước
122
Báo lỗi

Huyện uỷ nam sách đảng cộng sản việt namChi bộ THPT mạc đĩnh chi Số: 01/ tt Nam sách, ngày 14 tháng 01 năm 2009.Tờ trình Về việc xin thành lập đảng bộ trực thuộc. gửi: - Ban thường vụ Huyện uỷ Nam Sách. - Ban tổ chức Huyện uỷ Nam Sách. Chi bộ ường THPT Mạc Đĩnh Chi được thành lập năm 1979. Trải qua 30 năm hoạt động phấn đáu, xây dựng và trưởng thành, từ bộ ban đầu chỉ có 03 ng viên đến nay bộ đã có 32 Đảng viên ( 30 ng viên chính thức, 02 ng viên dự bị), sinh hoạt trong 02 tổ Đảng: Tự nhiên, Xã hội. Ban chi uỷ gồm 05 đồng chí. Nhiều năm liền Chi bộ được Huyện uỷ Nam Sách công nhận là cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, trong đó có những cá nhân xuất sắc được Huyện uỷ khen thưởng. bộ luôn luôn chỉ đạo tốt, đúng hướng các hoạt động của Nhà trường, đóng vai trò chủ đạo cho các hoạt động của nhà trường. Căn cứ Điều 21 chương V Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được i hội đại biểu toàn quốc lần thứ X họp ngày 25 tháng 04 năm 2006 thông qua. Căn cứ tình hình thực tế và hoạt động của bộ. Nay Chi bộ trường THPT Mạc Đĩnh Chi làm Tờ trình kính xin Ban thường vụ Huyện uỷ Nam Sách, Ban tổ chức Huỵên uỷ Nam Sách xem xét, phê duyệt cho Chi bộ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi được thành lập Đảng bộ cơ sở gồm 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở ( Có danh sách kèm theo). Xin chân thành cảm ơn! T/M Chi bộ

Nội dung

HuyÖn uû nam s¸ch ®¶ng céng s¶n viÖt nam

Chi bé THPT m¹c ®Ünh chi

Sè: 01/ tt

Nam s¸ch, ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2009.

Tê tr×nh

VÒ viÖc xin thµnh lËp ®¶ng bé trùc thuéc.

kÝnh göi: - Ban th­êng vô HuyÖn uû Nam S¸ch.

- Ban tæ chøc HuyÖn uû Nam S¸ch.

Chi bé tr­êng THPT M¹c §Ünh Chi ®­îc thµnh lËp n¨m 1979. Tr¶i qua 30 n¨m ho¹t ®éng phÊn ®¸u, x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, tõ chi bé ban ®Çu chØ cã 03 ®¶ng viªn ®Õn nay chi bé ®· cã 32 §¶ng viªn ( 30 ®¶ng viªn chÝnh thøc, 02 ®¶ng viªn dù bÞ), sinh ho¹t trong 02 tæ §¶ng: Tù nhiªn, X· héi. Ban chi uû gåm 05 ®ång chÝ.

NhiÒu n¨m liÒn Chi bé ®­îc HuyÖn uû Nam S¸ch c«ng nhËn lµ c¬ së §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh, trong ®ã cã nh÷ng c¸ nh©n xuÊt s¾c ®­îc HuyÖn uû khen th­ëng. chi bé lu«n lu«n chØ ®¹o tèt, ®óng h­íng c¸c ho¹t ®éng cña Nhµ tr­êng, ®ãng vai trß chñ ®¹o cho c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng.

C¨n cø §iÒu 21 ch­¬ng V §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®­îc ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X häp ngµy 25 th¸ng 04 n¨m 2006 th«ng qua.

C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ vµ ho¹t ®éng cña chi bé.

Nay Chi bé tr­êng THPT M¹c §Ünh Chi lµm Tê tr×nh kÝnh xin Ban th­êng vô HuyÖn uû Nam S¸ch, Ban tæ chøc Huþªn uû Nam S¸ch xem xÐt, phª duyÖt cho Chi bé Tr­êng THPT M¹c §Ünh Chi ®­îc thµnh lËp §¶ng bé c¬ së gåm 03 chi bé trùc thuéc §¶ng bé c¬ së ( Cã danh s¸ch kÌm theo).

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

T/M Chi bé

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang