Thành viên dinhphung1201

Tờ trình đề nghị khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh

- 01/03/2014
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên dinhphung1201

Tờ trình đề nghị khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh

- 01/03/2014
1,104
Báo lỗi

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1 * Số: 02- TTr/CB Đồng Kho, ngày 28 tháng 12 năm 2012TỜ TRÌNHđề nghị khen thưởng năm 2012 Kính gởi : Đảng uỷ xã Đồng KhoCăn cứ quy định số 1437-QĐ/TU ngày 24 tháng 7 năm 2007 Quy định về hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên của Tỉnh Uỷ Bình Thuận;Căn cứ công văn hướng dẫn số 27-HD/BTCTU ngày 17/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ Bình Thuận về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị sự nghiệp;Căn cứ công văn hướng dẫn số 32-HD/BTCTU ngày 17/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ Bình Thuận về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm;Căn cứ kết quả cuộc họp chi bộ ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 về kiểm điểm đánh giá chất lượng TCCS đảng và phân loại đảng viên cuối năm,Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 làm tờ trình đề nghị Đảng uỷ xã Đồng Kho xem xét khen tặng các tập th, cá nhân sau:* Tập thể: Khen tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh cho chi bộ trường tiểu học Đồng Kho 1 (Có biểu điểm tự đánh giá và bản thuyết minh kèm theo).* Cá nhân: Khen tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đảng viên (Có phiếu biểu quyết đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và danh sách kèm theo).Trân trọng kính trình. Nơi nhận: TM /CHI BỘ- Cấp ủy đảng bộ (b/c); BÍ THƯ - Các ban ngành trong nhà trường;- Đảng viên trong chi bộ; - Lưu hồ sơ; Cao Thống Suý ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1 * BẢN THUYẾT MINHCHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NĂM 2012- Căn cứ vào cuộc họp chi bộ ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 về kiểm điểm, phân loại đảng viên cuối năm. Dựa trên biểu điểm tự đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2012 của Chi bộ về 5 tiêu chuẩn. Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 đã tự chấm điểm như sau:Tiêu chuẩn 1: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ vững an ninh – quốc phòng: Đạt 28/30 điểm.Tiêu chuẩn 2: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: Đạt điểm tối đa 15/15Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể vững mạnh: Đạt 15/15-Tiêu chuẩn 4 : Thực hiện công tác xây dựng Đảng : Đạt 24/25 điểmTiêu chuẩn 5: Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 14/15 điểm.- Tổng số điểm chi bộ tự chấm: 96/100 điểm. Trong năm 2012 Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường đạt được những thành tích như sau: Trong năm 2012, chi bộ và nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chủ trường, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ các cấp; kế hoạch của các cấp quản lý giáo dục và hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó có một số mặt tiến bộ hơn những năm trước. Số lượng học sinh giỏi, học sinh tiến tiến tăng lên, học sinh yếu kém giảm khá nhiều; số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp tăng hơn những năm học trước, không có cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên nào vi phạm các quy định của Nhà nước, của ngành, xếp loại công chức cuối năm của đơn vị có 23/26 cán bộ, công chức xếp loại Xuất sắc (Đạt tỉ lệ 88,5% ), số còn lại xếp loại khá.Toàn trường đã tham gia và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và đặc biệt đã ứng dụng khá tốt các tiến bộ của công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy… Kết quả cụ thể:Các Chỉ tiêuSố lượngTỉ lệSo với cùng kì năm học 2010-2011- Duy trì sĩ số301/301100% Bằng năm học trước- Hạnh kiểm (Thực

Nội dung
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1

*

Số: 02- TTr/CB Đồng Kho, ngày 28 tháng 12 năm 2012

TỜ TRÌNH

đề nghị khen thưởng năm 2012

Kính gởi : Đảng uỷ xã Đồng Kho

Căn cứ quy định số 1437-QĐ/TU ngày 24 tháng 7 năm 2007 Quy định về hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên của Tỉnh Uỷ Bình Thuận;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 27-HD/BTCTU ngày 17/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ Bình Thuận về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 32-HD/BTCTU ngày 17/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ Bình Thuận về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm;

Căn cứ kết quả cuộc họp chi bộ ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 về kiểm điểm đánh giá chất lượng TCCS đảng và phân loại đảng viên cuối năm,

Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 làm tờ trình đề nghị Đảng uỷ xã Đồng Kho xem xét khen tặng các tập th, cá nhân sau:

* Tập thể:

Khen tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh cho chi bộ trường tiểu học Đồng Kho 1 (Có biểu điểm tự đánh giá và bản thuyết minh kèm theo).

* Cá nhân:

Khen tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đảng viên (Có phiếu biểu quyết đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và danh sách kèm theo).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận: TM /CHI BỘ

- Cấp ủy đảng bộ (b/c); BÍ THƯ

- Các ban ngành trong nhà trường;

- Đảng viên trong chi bộ;

- Lưu hồ sơ;

Cao Thống Suý

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1

*

BẢN THUYẾT MINH

CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NĂM 2012

- Căn cứ vào cuộc họp chi bộ ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 về kiểm điểm, phân loại đảng viên cuối năm. Dựa trên biểu điểm tự đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2012 của Chi bộ về 5 tiêu chuẩn. Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 đã tự chấm điểm như sau:

Tiêu chuẩn 1: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ vững an ninh – quốc phòng: Đạt 28/30 điểm.

Tiêu chuẩn 2: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: Đạt điểm tối đa 15/15

Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể vững mạnh: Đạt 15/15

-Tiêu chuẩn 4 : Thực hiện công tác xây dựng Đảng : Đạt 24/25 điểm

Tiêu chuẩn 5: Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 14/15 điểm.

- Tổng số điểm chi bộ tự chấm: 96/100 điểm.

Trong năm 2012 Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường đạt được những thành tích như sau:

Trong năm 2012, chi bộ và nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chủ trường, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ các cấp; kế hoạch của các cấp quản lý giáo dục và hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó có một số mặt tiến bộ hơn những năm trước. Số lượng học sinh giỏi, học sinh tiến tiến tăng lên, học sinh yếu kém giảm khá nhiều; số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp tăng hơn những năm học trước, không có cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên nào vi phạm các quy định của Nhà nước, của ngành, xếp loại công chức cuối năm của đơn vị có 23/26 cán bộ, công chức xếp loại Xuất sắc (Đạt tỉ lệ 88,5% ), số còn lại xếp loại khá.

Toàn trường đã tham gia và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và đặc biệt đã ứng dụng khá tốt các tiến bộ của công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy…

Kết quả cụ thể:

Các Chỉ tiêu

Số lượng

Tỉ lệ

So với cùng kì năm học 2010-2011

- Duy trì sĩ số

301/301

100%

Bằng năm học trước

- Hạnh kiểm (Thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ)

296/296

100%

Bằng năm học trước

- Học sinh lên lớp thẳng

294/296

99,3%

Tăng 1,6%

- Hoàn thành chương trình tiểu học

58/58

100%

65/65-100%

- Hiệu quả đào tạo

61/67

91,4%

Bằng năm học trước

- Học lực

Giỏi

71/296

24,0%

Tăng 1,6%

Khá

126/296

42,6%

Tăng 1,5%

Trung bình

97/296

32,8%

Giảm 1,4%

Yếu

2/296

0,7%

Giảm 1,6%

- HS xuất sắc

71/296

24,0%

Tăng 1,6%

- HS tiên tiến

126/296

42,6%

Tăng 1,5%

- Học sinh giỏi toán ViOlympic

12/296

4.1%

Tăng 2,6%

- Học sinh giỏi tiếng Anh trên mạng internet

5/179

2,8%

Tăng 1.9%

- Học sinh được công nhận viết chữ đẹp

6/296

2,0%

Tăng 1,8%

- Giáo viên dạy giỏi cấp Trường

06/20

30,0%

Bằng năm trước

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

04/20

20,0%

Tăng 15%

- Giáo viên bảo lưu dạy giỏi cấp tỉnh

2/20

10,0%

Bằng năm học trước

- Đề tài SKKN

6/26

23,1%

Bằng năm học trước

- Lao động tiên tiến

24/26

93,2%

Bằng năm học trước

- Chiến sĩ thi đua cơ sở

6/26

23,1%

Tăng 4,6%

- Tập thể Lao động tiên tiến

3/4

75%

Bằng năm học trước

- Tháng 9/2012: nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

- Được UBND huyện công nhận là cơ quan văn minh.

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đạt các danh hiệu:

+Công đoàn : “ Vững mạnh xuất sắc”.

+Đoàn thanh niên công nhận là chi đoàn “Vững mạnh”.

+Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh “Liên đội mạnh”

Trong năm 2012 nhà trường không có trường hợp nào bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

Đối với Chi bộ nhà trường tỷ lệ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%.

Từ những thành tích và căn cứ xếp loại như trên Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 xét thấy hội đủ điều kiện đạt danh hiệu “ Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

Cao Thống Suý

ĐẢNG BỘ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TH ĐỒNG KHO 1

*

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN TẶNG DANH HIỆU

ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Cao Thống Suý

Bí thư chi bộ

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Cao Thống Suý

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang