Tài liệu

Tờ trình đề nghị khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 584     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Tờ trình đề nghị khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh - tài liệu, sách iDoc.VnTờ trình đề nghị khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh,ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1 * Số: 02- TTr/CB Đồng Kho, ngày 28 tháng 12 năm 2012TỜ TRÌNHđề…
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
*
Số: 02- TTr/CB Đồng Kho, ngày 28 tháng 12 năm 2012
TỜ TRÌNH
đề nghị khen thưởng năm 2012
Kính gởi : Đảng uỷ xã Đồng Kho
Căn cứ quy định số 1437-QĐ/TU ngày 24 tháng 7 năm 2007 Quy định về
hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng t chức Đảng và đảng viên của Tỉnh Uỷ Bình
Thuận;
Căn cứ công văn hướng dẫn s 27-HD/BTCTU ngày 17/8/2012 của Ban Tổ
chức Tỉnh Uỷ nh Thuận v việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức sở
Đảng trong các đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ công văn hướng dẫn số 32-HD/BTCTU ngày 17/8/2012 của Ban Tổ
chức Tỉnh Uỷ Bình Thuận về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên hàng
năm;
Căn cứ kết quả cuộc họp chi bộ ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chi bộ Tiểu
học Đồng Kho 1 về kiểm điểm đánh giá chất lượng TCCS đảng phân loại đảng
viên cuối năm,
Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 làm tờ trình đề nghị Đảng uỷ xã Đồng Kho xem
xét khen tặng các tập th, cá nhân sau:
* Tập thể:
Khen tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh cho chi bộ trường tiểu học
Đồng Kho 1 (Có biểu điểm tự đánh giá và bản thuyết minh kèm theo).
* Cá nhân:
Khen tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đảng viên
(Có phiếu biểu quyết đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm v danh sách kèm
theo).
Trân trọng kính trình.
Nơi nhận: TM /CHI BỘ
- Cấp ủy đảng bộ (b/c); BÍ THƯ
- Các ban ngành trong nhà trường;
- Đảng viên trong chi bộ;
- Lưu hồ sơ;
Cao Thống Suý
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM
CHI BỘ TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
*
BẢN THUYẾT MINH
CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NĂM 2012
- Căn cứ vào cuộc họp chi bộ ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chi bộ Tiểu
học Đồng Kho 1 v kiểm điểm, phân loại đảng viên cuối năm. Dựa trên biểu điểm
tự đánh giá chất lượng tổ chức sở Đảng năm 2012 của Chi bộ về 5 tiêu chuẩn.
Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 đã tự chấm điểm như sau:
Tiêu chuẩn 1: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ vững an ninh
– quốc phòng: Đạt 28/30 điểm.
Tiêu chuẩn 2: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: Đạt điểm tối đa 15/15
Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo xây dựng đơn vị các đoàn thể vững mạnh:
Đạt 15/15
-Tiêu chuẩn 4 : Thực hiện công tác xây dựng Đảng : Đạt 24/25 điểm
Tiêu chuẩn 5: Lãnh đạo thực hiện việc học tập làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh: 14/15 điểm.
- Tổng số điểm chi bộ tự chấm: 96/100 điểm.
Trong m 2012 Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường đạt được những thành ch
như sau:
Trong năm 2012, chi bộ nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chủ trường,
đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp u các cấp; kế hoạch của các cấp quản
giáo dục hoàn thành đầy đủ nhiệm v đã đề ra. Trong đó một s mặt tiến bộ
hơn những năm trước. Số lượng học sinh giỏi, học sinh tiến tiến tăng lên, học sinh
yếu kém giảm k nhiều; số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp tăng hơn những năm
học trước, không cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên nào vi phạm các
quy định của Nhà nước, của ngành, xếp loại công chức cuối năm của đơn vị
23/26 cán bộ, công chức xếp loại Xuất sắc (Đạt tỉ lệ 88,5% ), số còn lại xếp loại
khá.
Toàn trường đã tham gia và thực hiện tốt việc học tậplàm theo tấm gương
đạo đức H C Minh, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động
Liên hệ quảng cáo

“Mỗi thầy, giáo tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo”, tham gia phong trào
thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đặc biệt đã ứng
dụng khá tốt c tiến bộ của công nghệ thông tin trong công tác quản và giảng
dạy…
Kết quả cụ thể:
Các Chỉ tiêu
Số
lượng
Tỉ lệ
So với cùng
kì năm học
2010-2011
- Duy trì sĩ số
301/301 100% Bằng năm
học trước
- Hạnh kiểm (Thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ)
296/296 100% Bằng năm
học trước
- Học sinh lên lớp thẳng 294/296 99,3% Tăng 1,6%
- Hoàn thành chương trình tiểu học 58/58 100% 65/65-100%
- Hiệu quả đào tạo
61/67 91,4% Bằng năm
học trước
- Học lực
Giỏi 71/296 24,0% Tăng 1,6%
Khá 126/296 42,6% Tăng 1,5%
Trung bình 97/296 32,8% Giảm 1,4%
Yếu 2/296 0,7% Giảm 1,6%
- HS xuất sắc 71/296 24,0% Tăng 1,6%
- HS tiên tiến 126/296 42,6% Tăng 1,5%
- Học sinh giỏi toán ViOlympic 12/296 4.1% Tăng 2,6%
- Học sinh giỏi tiếng Anh trên mạng internet 5/179 2,8% Tăng 1.9%
- Học sinh được công nhận viết chữ đẹp 6/296 2,0% Tăng 1,8%
- Giáo viên dạy giỏi cấp Trường
06/20 30,0% Bằng năm
trước
- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 04/20 20,0% Tăng 15%
- Giáo viên bảo lưu dạy giỏi cấp tỉnh
2/20 10,0% Bằng năm
học trước
- Đề tài SKKN
6/26 23,1% Bằng năm
học trước
- Lao động tiên tiến
24/26 93,2% Bằng năm
học trước
- Chiến sĩ thi đua cơ sở 6/26 23,1% Tăng 4,6%
- Tập thể Lao động tiên tiến 3/4 75% Bằng năm
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tờ trình đề nghị khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1 * Số: 02- TTr/CB Đồng Kho, ngày 28 tháng 12 năm 2012TỜ TRÌNHđề nghị khen thưởng năm 2012 Kính gởi : Đảng uỷ xã Đồng KhoCăn cứ quy định số 1437-QĐ/TU ngày 24 tháng 7 năm 2007 Quy định về hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên của Tỉnh Uỷ Bình Thuận;Căn cứ công văn hướng dẫn số 27-HD/BTCTU ngày 17/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ Bình Thuận về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị sự nghiệp;Căn cứ công văn hướng dẫn số 32-HD/BTCTU ngày 17/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ Bình Thuận về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm;Căn cứ kết quả cuộc họp chi bộ ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 về kiểm điểm đánh giá chất lượng TCCS đảng và phân loại đảng viên cuối năm,Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 làm tờ trình đề nghị Đảng uỷ xã Đồng Kho xem xét khen tặng các tập th, cá nhân sau:* Tập thể: Khen tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh cho chi bộ trường tiểu học Đồng Kho 1 (Có biểu điểm tự đánh giá và bản thuyết minh kèm theo).* Cá nhân: Khen tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đảng viên (Có phiếu biểu quyết đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và danh sách kèm theo).Trân trọng kính trình. Nơi nhận: TM /CHI BỘ- Cấp ủy đảng bộ (b/c); BÍ THƯ - Các ban ngành trong nhà trường;- Đảng viên trong chi bộ; - Lưu hồ sơ; Cao Thống Suý ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1 * BẢN THUYẾT MINHCHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NĂM 2012- Căn cứ vào cuộc họp chi bộ ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 về kiểm điểm, phân loại đảng viên cuối năm. Dựa trên biểu điểm tự đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2012 của Chi bộ về 5 tiêu chuẩn. Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 đã tự chấm điểm như sau:Tiêu chuẩn 1: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ vững an ninh – quốc phòng: Đạt 28/30 điểm.Tiêu chuẩn 2: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: Đạt điểm tối đa 15/15Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể vững mạnh: Đạt 15/15-Tiêu chuẩn 4 : Thực hiện công tác xây dựng Đảng : Đạt 24/25 điểmTiêu chuẩn 5: Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 14/15 điểm.- Tổng số điểm chi bộ tự chấm: 96/100 điểm. Trong năm 2012 Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường đạt được những thành tích như sau: Trong năm 2012, chi bộ và nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chủ trường, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ các cấp; kế hoạch của các cấp quản lý giáo dục và hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó có một số mặt tiến bộ hơn những năm trước. Số lượng học sinh giỏi, học sinh tiến tiến tăng lên, học sinh yếu kém giảm khá nhiều; số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp tăng hơn những năm học trước, không có cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên nào vi phạm các quy định của Nhà nước, của ngành, xếp loại công chức cuối năm của đơn vị có 23/26 cán bộ, công chức xếp loại Xuất sắc (Đạt tỉ lệ 88,5% ), số còn lại xếp loại khá.Toàn trường đã tham gia và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và đặc biệt đã ứng dụng khá tốt các tiến bộ của công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy… Kết quả cụ thể:Các Chỉ tiêuSố lượngTỉ lệSo với cùng kì năm học 2010-2011- Duy trì sĩ số301/301100% Bằng năm học trước- Hạnh kiểm (Thực

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 584     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 160663
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 254 Lượt xem: 112228
Có thể bạn quan tâm