Thành viên idoc2012

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

- 09/30/2012
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên idoc2012

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

- 09/30/2012
461
Báo lỗi

Mẫu: 08-MST TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ Tên đơn vị: ........... Mã số thuế: ....... Địa chỉ trụ sở chính: ........ Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau: Chỉ tiêu Thông tin đăng ký cũ Thông tin đăng ký mới (1) (2) (3) Chỉ tiêu ....: ......... Chỉ tiêu ....: ......... Đơn vị cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác. Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Cấp... Chương .. Loại.. Khoản ... ......, ngày.....tháng..... năm ...... LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ .

Nội dung
Microsoft Word - to khai dieu chinh dang ky thue 08.docx

Mẫu: 08-MST

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn v ị : . . . . . . . . . . . Mã số thuế : . . . . . . . Địa ch ỉ t rụ sở chính: . . . . . . . . Đơn v ị đăng ký thay đổ i các ch ỉ t i êu đăng ký thuế như sau:

Ch ỉ t iêu (1)

Thông t in đăng ký cũ (2 )

Thông t in đăng ký mớ i (3)

Ch ỉ t i êu . . . . : . . . . . . . . .

Ch ỉ t i êu . . . . : . . . . . . . . .

Đơn v ị cam kế t những thông t in kê khai t rên là hoàn toàn chính xác . Phần dành cho cơ quan thuế gh i : Cấp. . . Chương . . Loạ i . . Khoản . . .

. . . . . . , ngày. . . . . tháng. . . . . năm . . . . . . LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang