Tài liệu

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 442     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu: 08-MST TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ Tên đơn vị: ........... Mã số thuế: ....... Địa chỉ trụ sở chính: ......
M u: 08-MST
T KHAI
ĐIU CHNH ĐĂNG KÝ THU
Tên đơn v: ...........
Mã s thuế:
.......
Địa ch tr s chính: ........
Đơn v đăng ký thay đổi các ch tiêu đăng ký thuế như sau:
Ch tiêu
(1)
Thông tin đăng ký cũ
(2)
Thông tin đăng ký mi
(3)
Ch tiêu ....:
.........
Ch tiêu ....:
.........
Đơn v cam kết nhng thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.
Phn dành cho cơ quan thuế ghi: Cp... Chương .. Loi.. Khon ...
......, ngày.....tháng..... năm ......
LÃNH ĐẠO ĐƠN V
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế
Mẫu: 08-MST TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ Tên đơn vị: ........... Mã số thuế: ....... Địa chỉ trụ sở chính: ........ Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau: Chỉ tiêu Thông tin đăng ký cũ Thông tin đăng ký mới (1) (2) (3) Chỉ tiêu ....: ......... Chỉ tiêu ....: ......... Đơn vị cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác. Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Cấp... Chương .. Loại.. Khoản ... ......, ngày.....tháng..... năm ...... LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ .
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - to khai dieu chinh dang ky thue 08.docx

Mẫu: 08-MST

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn v ị : . . . . . . . . . . . Mã số thuế : . . . . . . . Địa ch ỉ t rụ sở chính: . . . . . . . . Đơn v ị đăng ký thay đổ i các ch ỉ t i êu đăng ký thuế như sau:

Ch ỉ t iêu (1)

Thông t in đăng ký cũ (2 )

Thông t in đăng ký mớ i (3)

Ch ỉ t i êu . . . . : . . . . . . . . .

Ch ỉ t i êu . . . . : . . . . . . . . .

Đơn v ị cam kế t những thông t in kê khai t rên là hoàn toàn chính xác . Phần dành cho cơ quan thuế gh i : Cấp. . . Chương . . Loạ i . . Khoản . . .

. . . . . . , ngày. . . . . tháng. . . . . năm . . . . . . LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 442     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315