Tài liệu

Tổ chức công tác kế toán

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 996     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu Tổ chức công tác kế toán - tài liệu, sách iDoc.Vn1. Căn cứ tổ chức công tác kế toán  + Căn cứ vào chế độ thể lệ về quản lý kinh tế tài chính của nhà nước, Lu
1
1
Bé m«n Lý thuy tế kÕ to¸n - Khoa kÕ to¸n HVTC
Gi ng viên Bùi Th Minh Thúy
2
N i dung nghiên c u
N i dung nghiên c u
Căn c t ch c công tác k toán ế
N i dung, nhi m v t ch c công tác k toán ế
Các hình th c t ch c b máy k toán ế
Vai trò k toán tr ngế ưở
Tài li u tham kh o
Tài li u tham kh o
Go trình
Go trình T ch c công tác k toán ế
Lu t k toán ế
Tài li u b i d ng k toán tru ng ưỡ ế
Liên hệ quảng cáo

3
3
I. Căn c , ý nghĩa t ch c công tác k toán ế
I. Căn c , ý nghĩa t ch c công tác k toán ế
1. Căn c t ch c công tác k toán ế
1. Căn c t ch c công tác k toán ế
+ Căn c vào ch đ th l v qu n kinh t i chính ế ế
+ Căn c vào ch đ th l v qu n kinh t i chính ế ế
c a nhà n c, Lu t k toán, các chu n m c k toán ướ ế ế
c a nhà n c, Lu t k toán, các chu n m c k toán ướ ế ế
và ch đ k toán hi n hànhế ế
và ch đ k toán hi n hànhế ế
+ Căn c vào các đi u kn c th c a đ n v ơ
+ Căn c vào các đi u kn c th c a đ n v ơ
- Căn c o đ c đi m, nh ch t,m c đích ho t
- Căn c o đ c đi m, nh ch t,m c đích ho t
đ ng c a đ n v ơ
đ ng c a đ n v ơ
- Căn c o quy mô, ph m vi (đ a bàn) ho t
- Căn c o quy mô, ph m vi (đ a bàn) ho t
đ ng c a đ n v ơ
đ ng c a đ n v ơ
- Căn c o tnh đ , kh năng chuyên môn
- Căn c o tnh đ , kh năng chuyên môn
qu n c a đ i ngũ n b nhân viên k toán ế
qu n c a đ i ngũ n b nhân viên k toán ế
- Căn c o tnh đ trang b s d ng các
- Căn c o tnh đ trang b s d ng các
ph ng ti n k thu t nh toán c a đ n v ươ ơ
ph ng ti n k thu t nh toán c a đ n v ươ ơ
2.
2.
Ý nghĩa
Ý nghĩa
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tổ chức công tác kế toán
1. Căn cứ tổ chức công tác kế toán  + Căn cứ vào chế độ thể lệ về quản lý kinh tế tài chính của nhà nước, Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành  + Căn cứ vào các điều kiên cụ thể của đơn vị     - Căn cứ vào đặc điểm, tính chất,mục đích hoạt   động của đơn vị    - Căn cứ vào quy mô, phạm vi (địa bàn) hoạt   động   của đơn vị    - Căn cứ vào trình độ, khả năng chuyên môn và    quản lý của đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán    - Căn cứ vào trình độ trang bị và sử dụng các   phương tiện kỹ thuật tính toán của đơn vị  2. Ý nghĩa
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 996     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan