Thành viên nguyenphihung

TL : Kỹ năng lắng nghe

- 02/25/2012
Chia sẻ
/61 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (61 trang)
Thành viên nguyenphihung

TL : Kỹ năng lắng nghe

- 02/25/2012
3,354
Báo lỗi

Kỹ năng lắng ngheKỹ năng lắng nghe: Khái niệm và tầm quan trọng, nguyên nhân nghe kém hiệu quả, kỹ năng lắng nghe hiệu quả

Nội dung
Slide 1

Tâm Vi t ệ Group

Ky năng lăng nghẽ ́

Khái ni m và t m quan tr ngệ ầ ọ

Nguyên nhân nghe kém hi u quệ ả

K năng l ng nghe hi u quỹ ắ ệ ả

Nói là gieo, nghe là g t.ặ

Ky năng lăng nghẽ ́

Khái ni m và t m quan tr ngệ ầ ọ

Nguyên nhân nghe kém hi u quệ ả

K năng l ng nghe hi u quỹ ắ ệ ả

Sóng âm Màng nhĩ Não Nghĩa

Nghe thấy

Lắng nghe Chú ý - Hi u -ể

- H i đápồ - Ghi nhớ

Khai niêḿ ̣

L i ich cua viêc biêtợ ́ ̉ ̣ ́ lăng nghé

 Ai c n bi t l ng nghe nh t?ầ ế ắ ấ  Lãnh đ o, t v n, bán hàng, lu t s , th ạ ư ấ ậ ư ư ký...

 Gi i tính và vi c l ng nghe?ớ ệ ắ  Ph n thích dãi bàyụ ữ

 Nghe hay là nói hi u qu h n?ệ ả ơ  Gi i quy t xung đ tả ế ộ

 Tách

 M i ng iờ ồ  U ng n c ố ướ  L ng nghe tích c cắ ự  Đ t câu h iặ ỏ

Giai quyêt xung đôt̉ ́ ̣

V v nớ ẩ Đ t i, mu n gì?ồ ồ ố

Đ uể Đ p vào m tậ ặ

Tát

Đ pạ

Đâm Chém

Vi tệVi tệ Đ tạĐ tạ

Nó Tôi

Chân lý =

Gi i quy t v n đả ế ấ ề

Đúng / Sai

Gi i quy t nhauả ế

Đ t i (Mu n gì)ồ ồ ố Xin l i ỗ (sorry)

Vi tệVi tệ

Đ tạĐ tạ

13

Tôt nghiêp xuât săc 3 tr ng!!!́ ̣ ́ ́ ườ

Tr ng mù Nguy n Đình Chi uườ ễ ể

Tr ng câm đi c Xã Đànườ ế

B nh vi n th n kinh Châu Qùyệ ệ ầ

Cao

M c đ xung đ tứ ộ ộ CaoTh pấ

H i

u qu

c ôn

g vi

c ệ

ả ệ

Th pấ

Xung đôt la xâu?̣ ̀ ́

Th i l ng dung cac ky năngờ ượ ̀ ́ ̃

Joshua D. Guilar - 2001

Nghe:

Nói:

Đ c:ọ

Vi t:ế

25 - 30%25 - 30%

Hiêu suât nghẹ ́

So sanh cac hoat đônǵ ́ ̣ ̣ giao tiêṕ

Nghe Nói Đ cọ Vi tế Ph i ả h cọ

Đ u ầ tiên

Thứ hai Th baứ Cu i ố cùng

Ph i s ả ử d ngụ

Nhi u ề nh tấ

T ng ươ đ i ố

nhi uề T ng ươ đ i ítố Ít nh tấ

Đ c ượ d yạ ?

T ng ươ đ i ítố

T ng ươ đ i ố

nhi uề Nhi u ề nh tấ

Ba tu i đ đ h c nói, ổ ủ ể ọBa tu i đ đ h c nói, ổ ủ ể ọ

nh ng c cu c đ i ư ả ộ ờnh ng c cu c đ i ư ả ộ ờ

không đ đ bi t l ng nghe.ủ ể ế ắkhông đ đ bi t l ng nghe.ủ ể ế ắ

Phân loai theo thông tiṇ

 Nghe thông tin

 Nghe phân tích

 Nghe đ ng c mồ ả

Pht lớờ

Gi vảờ

Tng phnừầ

Chú ý

Thu cmấả

Thành công

Vi du: Tac hai cua lôi nghé ̣ ́ ̣ ̉ ̃

Câu chuy n "Cây Thì ệ là"

Phi thuy n con thoi Challengerề

28 tháng 01 năm 1986

Đi c h n ng i đi cế ơ ườ ế Là ng i không mu n ngheườ ố

Ky năng lăng nghẽ ́

Khái ni m và t m quan tr ngệ ầ ọ

Nguyên nhân nghe kém hi u quệ ả

K năng l ng nghe hi u quỹ ắ ệ ả

Nguyên nhân lăng nghé kem hiêu quá ̣ ̉

 Nghe không n l c/ t p trungỗ ự ậ

 Nghe ph c kíchụ

 Nghe m t ph nộ ầ

 Gi v ngheả ờ

26

Ng i d ngườ ư

c gì đ c làm Ướ ượ ng i d ngườ ư

Càng quen càng lèn

cho đau

Nguyên nhân lăng nghé kem hiêu quá ̣ ̉

 Quá nhi u thông đi pề ệ

 Nhi u tâm lýễ

 Nhi u v t lýễ ậ

 Nghe nhanh h n nóiơ

Ngu h n ng i ngu làơ ườ ng i không mu n hi uườ ố ể

Nguyên nhân lăng nghé kem hiêu quá ̣ ̉

 Có v n đ v thính giácấ ề ề

 Nghe phòng thủ

 Võ đoán, ng nh nộ ậ

 Cho r ng nói có l i h n ngheằ ợ ơ

31

Ta đã bao gi ờTa đã bao gi ờ chu n b ẩ ịchu n b ẩ ị

l ng nghe ch a?ắ ưl ng nghe ch a?ắ ư

Nói là b c,ạNói là b c,ạ Im l ng là vàng,ặIm l ng là vàng,ặ

L ng nghe là kim c ngắ ươL ng nghe là kim c ngắ ươ

Khái ni m và t m quan tr ngệ ầ ọ

Nguyên nhân nghe kém hi u quệ ả

K năng l ng nghe hi u quỹ ắ ệ ả

Ghi nhớ

Phát tri nể

H i đápồ

T p trungậ

Mong mu n ố th u hi u ấ ể th ng đượ ế

Tham dự

Hi uể

Chu trinh lăng nghè ́

Ky năng lăng nghe hiêu quã ́ ̣ ̉

 Nghe xong hãy nói

 Gác t t c các vi c khác l iấ ả ệ ạ

 Ki m soát c m xúc b n thânể ả ả

 H i đáp đ ng h ng i nóiồ ể ủ ộ ườ

Ng i th c s khôn ngoan ườ ự ự không cãi l n.ộ

H nói ho c h nghe, ọ ặ ọ h qu quy t ho c ọ ả ế ặ h tìm hi u sâu h n.ọ ể ơ

M t n c i b ng ộ ụ ườ ằ m i thang thu c bườ ố ổ

PH N NGẢ ỨPH N NGẢ Ứ hayhay

H I ĐÁPỒH I ĐÁPỒ

L i ch a nói ra,ờ ưL i ch a nói ra,ờ ư ta là ch nóủta là ch nóủ L i nói ra r i,ờ ồL i nói ra r i,ờ ồ nó là ch taủnó là ch taủ

D ng l i m t chút ừ ạ ộD ng l i m t chút ừ ạ ộ tr c khi h i đápướ ồtr c khi h i đápướ ồ

L i nói ờL i nói ờ không m t ti n mua,ấ ềkhông m t ti n mua,ấ ề

l a l i mà nói ự ờl a l i mà nói ự ờ cho v a lòng nhauừcho v a lòng nhauừ

Ky năng lăng nghe hiêu quã ́ ̣ ̉

 Nhìn vào ng i nóiườ

 Không ng t l i khi ch a th t c nắ ờ ư ậ ầ

 Không v i vàng tranh cãi hay phán xétộ

 H i đ hi u rõ v n đỏ ể ể ấ ề

Thà d t 5 phút ố còn h n ngu c đ i.ơ ả ờ

Thà d t tr c vài ng iố ướ ườ còn h n ngu tr c thiên h .ơ ướ ạ

Nhìn m t ặ mà b t hình dongắ

Ky năng lăng nghe hiêu quã ́ ̣ ̉

 Nh c l i n i dungắ ạ ộ

 Di n gi i n i dungễ ả ộ

 N l c và t p trungỗ ự ậ

Im l ngặIm l ngặ hayhay

tĩnh l ng?ặtĩnh l ng?ặ

LISTEN

SILENT

T tho iự ạ nh ngư

ch h ng ngo iỉ ướ ạ

Im l ng bên ngoàiặ là ch a đ , th m chí ư ủ ậ

không c n thi t.ầ ế

Ky năng lăng nghẽ ́

 Tìm ra ý chính

 Không võ đoán

 Ghi chép thông tin c b nơ ả

Nghe ý Nghe ý Hi u tể ứHi u tể ứ

Cái gì cũng chép

cũng ghi

Không bi t thì h iế ỏ t ty làm gìự

M u bút chì ẩ h n trí nh t tơ ớ ố

Trí nh đ m không ớ ậ b ng nét m c mằ ự ờ

 Ý CHÍÝ CHÍ

 T T NG Ư ƯỞ T T NG Ư ƯỞ

Ý ni m ệ  KHÁI NI MỆKHÁI NI MỆ

Ý t ngưở

V N S NGỐ ỐV N S NGỐ Ố DÙNG NGAY & QUAY VÒNGDÙNG NGAY & QUAY VÒNG

V ngươ

Nhĩ Nhãn

Nh tấ

Tâm

Luôn luôn l ng nghe, luôn luôn th u hi uắ ấ ểLuôn luôn l ng nghe, luôn luôn th u hi uắ ấ ể

Có Tâm có Đ cứ không đ s c mà ănủ ứ

Bên trái tôi đây là ng i b n tôi, anh em tôiườ ạ

Bên ph i ả tôi đây là ng i b n tôi, anh em tôiườ ạ

Tr c m t ướ ặ tôi đây là ng i b n tôi, anh em tôiườ ạ

Xung quanh tôi đây là ng i b n tôi, anh em tôiườ ạ

Bên trái tôi đây là ng i tôi yêu, tôi th ngườ ươ

Bên ph i ả tôi đây là ng i tôi yêu, tôi th ngườ ươ

Tr c m t ướ ặ tôi đây là ng i tôi yêu, tôi th ngườ ươ

Xung quanh tôi đây là ng i tôi yêu, tôi th ngườ ươ

Bên trái tôi đây là ng i yêu tôi, th ng tôiườ ươ

Bên ph i ả tôi đây là ng i yêu tôi, th ng tôiườ ươ

Tr c m t ướ ặ tôi đây là ng i yêu tôi, th ng tôiườ ươ

Xung quanh tôi đây là ng i yêu tôi, th ng tôiườ ươ

Ng i ườNg i ườ h nh phúcạh nh phúcạ nh tấ nh tấ là ng i ườlà ng i ườ

bi t ếbi t ế l ng ngheắl ng ngheắ t t nh t.ố ấ t t nh t.ố ấ

Slide 1 Kỹ năng lắng nghe Slide 3 Slide 4 Khái niệm Lợi ích của việc biết lắng nghe Giải quyết xung đột Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Tốt nghiệp xuất sắc 3 trường!!! Xung đột là xấu? Thời lượng dùng các kỹ năng Hiệu suất nghe So sánh các hoạt động giao tiếp Ba tuổi đủ để học nói, nhưng cả cuộc đời không đủ để biết lắng nghe. Phân loại theo thông tin Slide 21 Ví dụ: Tác hại của lỗi nghe Slide 23 Slide 24 Nguyên nhân lắng nghe kém hiệu quả Slide 26 Ước gì được làm người dưng Càng quen càng lèn cho đau Slide 28 Ngu hơn người ngu là Slide 30 Slide 31 Ta đã bao giờ chuẩn bị lắng nghe chưa? Nói là bạc, Im lặng là vàng, Lắng nghe là kim cương Slide 34 Chu trình lắng nghe Kỹ năng lắng nghe hiệu quả Người thực sự khôn ngoan không cãi lộn. Họ nói hoặc họ nghe, họ quả quyết hoặc họ tìm hiểu sâu hơn. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ PHẢN ỨNG hay HỒI ĐÁP Lời chưa nói ra, ta là chủ nó Lời nói ra rồi, nó là chủ ta Dừng lại một chút trước khi hồi đáp Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Slide 43 Slide 44 Nhìn mặt mà bắt hình dong Slide 46 Im lặng hay tĩnh lặng? LISTEN SILENT Slide 49 Im lặng bên ngoài là chưa đủ, thậm chí không cần thiết. Slide 51 Slide 52 Slide 53 Mẩu bút chì hơn trí nhớ tốt  Ý CHÍ  TƯ TƯỞNG Ý niệm  KHÁI NIỆM Slide 56 Slide 57 Slide 58 Slide 59 Slide 60 Người hạnh phúc nhất là người biết lắng nghe tốt nhất.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang