Tài liệu

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM THÁNG 01 NĂM 2011

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2180     Tải về: 14     Lượt mua: 4    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM THÁNG 01 NĂM 2011 - tài liệu, sách iDoc.VnSố liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong
TÌNH HÌNH XU T KH U, NH P KH U HÀNG HOÁ C A
VI T NAM THÁNG 01 NĂM 2011
S li u th ng kê H i quan Vi t Nam - 18/02/2011 5:00 PM
1. Đánh giá chung.
S li u th ng m i nh t c a T ng c c H i quan cho th y
t ng tr giá xu t nh p kh u hàng hóa c a Vi t Nam trong tháng
01/2011 đ t 15,06 t USD, tăng 37,3% so v i tháng 01/2010; trong
đó xu t kh u đ t 7,09 t USD, tăng 41,4% nh p kh u 7,97 t
USD, tăng 33,7%. T k t qu xu t nh p kh u y tính toán cho th y ế
thâm h t cán cân th ng m i hàng hóa trong tháng 877 tri u ươ
USD, b ng 12,4% t ng kim ng ch xu t kh u gi m 32,2% so v i
m c nh p siêu c a tháng 12/2010.
Bi u đ 1: Kim ng ch xu t kh u, nh p kh u, nh p siêu c a
Vi t Nam
t tháng 01/2010 đ n tháng 01/2011 ế
Trong tháng 01/2011, t ng kim ng ch xu t nh p kh u c a kh i
doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài đ t 6,79 t USD, gi m 5,9% ư ướ
so v i tháng 12/2010 và tăng 42% so v i tháng 01/2010, trong đó kim
ng ch xu t kh u c a kh i này đ t 3,45 t USD, gi m 1,3% so v i
tháng 12/2010 và tăng 44,6% so v i tháng 01/2010; kim ng ch nh p
kh u là h n 3,33 t USD, gi m 10,3% so v i tháng 12/2010 và tăng ơ
39,3% so v i tháng 01/2010.
2. M t s m t hàng xu t kh u chính
- Hàng d t may : kim ng ch xu t kh u hàng d t may c a n c ướ
ta trong tháng 1/2011 cao nh t t tr c t i nay, đ t 1,25 t USD, ướ
tăng 5,9% so v i tháng 12/2010 tăng 54,9% so v i cùng kỳ năm
tr c. Trong đó, kim ng ch xu t kh u c a các doanh nghi p v nướ
đ u t tr c ti p n c ngoài (FDI) đ t 776 tri u USD, v i m c tăng ư ế ướ
l n l t là 9,4% và 56,4%. ượ
Hoa Kỳ, EU và Nh t B n ti p t c là 3 đ i tác l n nh t nh p ế
kh u ng d t may c a Vi t Nam v i kim ng ch t c đ tăng so
v i cùng kỳ năm 2010 l n l t là 659 tri u USD 40,8%; 241 tri u ượ
USD 75,6%; 133 tri u USD 71,1%. Ngoài ra, xu t kh u ng
d t may trong tng sang th tr ng Hàn Qu c cũng đ t m c tăng ườ
tr ng n t ng, v i kim ng ch đ t 71,2 tri uưở ượ USD, tăng t i 162%
so v i tháng 1/2010. Tính chung, t ng kim ng ch hàng d t may xu t
sang 4 th tr ng này đ t 1,1 t USD, chi m h n 88% t ng kim ườ ế ơ
ng ch xu t kh u nhóm hàng này c a c n c. ướ
- Giày dép các lo i : tháng 12/2010, hàng giày dép xu t kh u
xác l p ng ng k l c m i, v i kim ng ch đ t tn 500 tri u ưỡ
USD/tháng. B c sang năm 2011, tháng kh i đ u v n duy trìướ
ng ng k l c này, đ t g n 555 tri u USD, tăng 37,8% so v i cùngưỡ
kỳ năm 2010. Trong đó, tr giá xu t kh u c a doanh nghi p FDI đ t
377 tri u USD, chi m 68% t ng kim ng ch xu t kh u nhóm hàng ế
giày dép c a c n c. ướ
Các đ i tác th ng m i chính nh p kh u nhóm m t hàng này ươ
c a Vi t Nam là EU v i 248 tri u USD, tăng 24,3%; Hoa Kỳ: 140
tri u USD, tăng 49,5%; Nh t B n: 31,5 tri u USD, tăng 98%
Trung Qu c: 16,2 tri u USD, tăng 81,9% so v i cùng kỳ năm 2010.
- G và s n ph m g : kim ng ch nh p kh u m t hàngy
trong tháng là 348 tri u USD, gi m nh 2 % so v i tháng 12/2010
tăng 21,5% so v i tháng 1 năm 2010.
Trong tháng đ u tiên c a năm 2011, Hoa Kỳ ti p t c là th ế
tr ng nh p kh u nhóm m t hàng này nhi u nh t c a Vi t Nam v iườ
118 tri u USD, tăng 2,8% so v i cùng kỳ năm 2010. Th tr ng EU ườ
nh p kh u 90,2 tri u USD, gi m 14,2%; Nh t B n: 49,1 tri u USD,
tăng 31,6%; Trung Qu c: 31,7 tri u USD, tăng 25,1%...so v i cùng
kỳ năm 2010.
- Thu s n : xu t kh u trong tháng đ t g n 435 tri u USD,
gi m 15,4% so v i tháng 12/2010 tăng 39,1% so v i tháng
01/2010.
Xu t kh u thu s n c a n c ta trong tháng đ u c a năm 2011 ướ
sang EU đ t 108 tri u USD, tăng 38%; sang Hoa Kỳ đ t 84 tri u
USD, tăng 88%; sang Nh t B n đ t 68 tri u USD, tăng 37%; sang
Hàn Qu c đ t g n 35 tri u USD, tăng 35,6% so v i tháng 01/2010.
T ng giá tr thu s n xu t kh u sang 4 th tr ng này đ t 294 tri u ườ
USD, chi m 67,7% t ng kim ng ch xu t kh u thu s n c n c.ế ư
- D u thô : l ng xu t kh u d u thô trong tháng h n 618ượ ơ
nghìn t n, gi m 13,5% so v i tháng 12/2010 và gi m 23,5% so v i
tháng 01/2010. Kim ng ch xu t kh u đ t 464 tri u USD, gi m 8,2%
so v i tháng 12/2010 và gi m 4,3% so v i tháng 01/2010.
Trong tháng 01/2011, xu t kh u d u thô c a n c ta đ c đ y ướ ượ
m nh sang hai th tr ng là Hàn Qu c và Trung Qu c v i l ng xu t ườ ượ
kh u l n l t 209 nghìn t n 111 nghìn t n; trong khi v i th ượ
tr ng truy n th ng Ôxtrâylia l ng xu t kh u ch đ t 159 nghìnườ ượ
t n, gi m 35,7% so v i tháng 01/2010;…
- G o : xu t kh u g o trong tháng đ t g n 541 nghìn t n v i tr
giá là 282 tri u USD, tăng 8,3% v l ng và tăng 8,6% v tr giá so ượ
v i tháng 12/2010. So v i tháng 01/2010, xu t kh u g o c a Vi t
Nam tăng 42,1% v l ng và tăng 37,6% v tr giá. ượ
Trong tháng 1/2011, xu t kh u g o c a Vi t Nam sang:
Inđônêxia đ t 203 nghìn t n; Bănglađét đ t 110 nghìn t n; Cuba đ t
47,8 nghìn t n; Malaysia: 47,7 nghìn t n;…
- Cao su : l ng xu t kh u trong tháng đ t 75,5 nghìn t n v iượ
tr giá 332 tri u USD, gi m 25,2% v l ng và gi m 15,3% v tr giá ư
so v i tháng 12/2010 nh ng so v i tháng 01/2010, xu t kh u cao su ư
tăng m nh 58,1% v l ng và 182% v tr giá. ư
Trung Qu c v n th tr ng d n đ u v nh p kh u cao su ườ
c a Vi t Nam trong tháng 01/2011 v i 47,4 nghìn t n, tăng 20,4%,
ti p theo Malaixia: 4,4 nghìn t n, tăng 95,5%; n Qu c: 34,7ế
nghìn t n, tăng 22,4%; Đài Loan: 31,9 nghìn t n, tăng 27,5%; Đ c:
27,8 nghìn t n, tăng 29,9%; …so v i tháng 1/2010.
- S t thép các lo i : L ng s t thép xu t kh u trong tháng đ tượ
167 nghìn t n, tăng 86,2% kim ng ch đ t 136 tri u USD, tăng
120% so v i cùng kỳ năm 2010.
Các th tr ng nh p kh u s t thép các lo i c a Vi t Nam trong ườ
tháng qua là: Campuchia: 33,8 nghìn t n, Trung Qu c: 30,2 nghìn
t n, Inđônêxia: 20,8 nghìn t n, Malaixia: 7,4 nghìn t n,…
TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM THÁNG 01 NĂM 2011
Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 01/2011 đạt 15,06 tỷ USD, tăng 37,3% so với tháng 01/2010; trong đó xuất khẩu đạt 7,09 tỷ USD, tăng 41,4% và nhập khẩu 7,97 tỷ USD, tăng 33,7%.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2180     Tải về: 14     Lượt mua: 4    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh Lượt tải: 186 Lượt xem: 43294
TÓM TẮT VÀ BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ Lượt tải: 290 Lượt xem: 11881
Chiến lược toàn cầu Lượt tải: 48 Lượt xem: 7612
Có thể bạn quan tâm