Tài liệu

Tìm thành phần chưa biết của phép tính

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 294     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Tìm thành phần chưa biết của phép tính - tài liệu, sách iDoc.VnTìm thành phần chưa biết của phép tính,CHuyên đề 1Tìm thành phần chưa biết của phép tínhBài 1: Tìm xx + 678 = 28134529 + x = 7685x - 358 = 47682495 - x = 698 x 23 = 308236 x = 27612x :…
CHuyªn ®Ò 1
T×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh
Bµi 1: T×m x
x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x - 358 = 4768 2495 - x = 698
x
23 = 3082 36
x = 27612 x : 42 = 938 4080 : x = 24
Bµi 2: T×m x
x + 6734 = 3478 + 5782
2054 + x = 4725 - 279 x - 3254 = 237
145 124 - x = 44658 : 54
Bµi 3: T×m x
a. x
24 = 3027 + 2589 42
x = 24024 - 8274
x : 54 = 246
185 134260 : x = 13230 : 54
Bµi 4*: T×m x
a. ( x + 268)
137 = 48498 ( x + 3217) : 215 = 348
( x - 2048) : 145 = 246 (2043 - x)
84 = 132552
Bµi 6*: T×m x
a. x
124 + 5276 = 48304 x
45 - 3209 = 13036
x : 125
64 = 4608 x : 48 : 25 = 374
b. 12925 : x + 3247 = 3522 17658 : x - 178 = 149
15892 : x
96 = 5568 117504 : x : 72 = 48
Bµi 7*: T×m x
75
( x + 157) = 24450 14700 : ( x + 47) = 84
69
( x - 157) = 18837 41846 : ( x - 384) = 98
c. 7649 + x
54 = 33137 35320 - x
72 = 13072
4057 + ( x : 38) = 20395 21683 - ( x : 47) = 4857
Bµi 8*: T×m x
a. 327
(126 + x) = 67035 10208 : (108 + x) = 58
b. 68
(236 - x) = 9860 17856 : (405 - x) = 48
c. 4768 + 85
x = 25763 43575 - 75
x = 4275
d. 3257 + 25286 : x = 3304 3132 - 19832 : x = 3058
Bµi 9*: T×m x
x
62 + x
48 = 4200 x
186 - x
86 = 3400 x
623 - x
123 = 1000
x
75 + 57
x = 32604 125
x - x
47 = 25350
216 : x + 34 : x = 10 2125 : x - 125 : x = 100
Bµi 14
*
: T×m x
x
a = aa ab
x = abab abc
x = abcabc aboabo : x = ab
Bµi 15
*
: T×m x
xx + x + 5 = 125 xxx - xx - x - 25 = 4430
xxx + xx + x + x = 992 xxx + xx + x + x + x + 1 = 1001
4725 + xxx + xx + x = 54909 35655 - xxx - xx - x = 5274
1
Tìm thành phần chưa biết của phép tính

CHuyên đề 1Tìm thành phần chưa biết của phép tínhBài 1: Tìm xx + 678 = 28134529 + x = 7685x - 358 = 47682495 - x = 698 x 23 = 308236 x = 27612x : 42 = 9384080 : x = 24 Bài 2: Tìm xx + 6734 = 3478 + 57822054 + x = 4725 - 279x - 3254 = 237 145124 - x = 44658 : 54Bài 3: Tìm xa. x 24 = 3027 + 2589 42 x = 24024 - 8274 x : 54 = 246 185 134260 : x = 13230 : 54 Bài 4*: Tìm xa. ( x + 268) 137 = 48498 ( x + 3217) : 215 = 348 ( x - 2048) : 145 = 246 (2043 - x) 84 = 132552 Bài 6*: Tìm xa. x 124 + 5276 = 48304 x 45 - 3209 = 13036 x : 125 64 = 4608 x : 48 : 25 = 374 b. 12925 : x + 3247 = 3522 17658 : x - 178 = 149 15892 : x 96 = 5568 117504 : x : 72 = 48 Bài 7*: Tìm x 75 ( x + 157) = 24450 14700 : ( x + 47) = 84 69 ( x - 157) = 18837 41846 : ( x - 384) = 98c. 7649 + x 54 = 33137 35320 - x 72 = 13072 4057 + ( x : 38) = 20395 21683 - ( x : 47) = 4857Bài 8*: Tìm xa. 327 (126 + x) = 67035 10208 : (108 + x) = 58 b. 68 (236 - x) = 9860 17856 : (405 - x) = 48 c. 4768 + 85 x = 25763 43575 - 75 x = 4275d. 3257 + 25286 : x = 3304 3132 - 19832 : x = 3058Bài 9*: Tìm xx 62 + x 48 = 4200 x 186 - x 86 = 3400 x 623 - x 123 = 1000x 75 + 57 x = 32604 125 x - x 47 = 25350 216 : x + 34 : x = 10 2125 : x - 125 : x = 100 Bài 14*: Tìm x x a = aa ab x = abab abc x = abcabc aboabo : x = ab Bài 15*: Tìm x xx + x + 5 = 125 xxx - xx - x - 25 = 4430 xxx + xx + x + x = 992 xxx + xx + x + x + x + 1 = 1001 4725 + xxx + xx + x = 54909 35655 - xxx - xx - x = 5274

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 294     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 58 Lượt xem: 161797
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 264 Lượt xem: 113241
Có thể bạn quan tâm