Tài liệu

Tìm m để hệ bất phương trình vô nghiệm, có nghiệm, có duy nhất nghiệm.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 40354     Tải về: 291     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 21
Tài liệu Tìm m để hệ bất phương trình vô nghiệm, có nghiệm, có duy nhất nghiệm. - tài liệu, sách iDoc.VnVẤN ĐỀ 10 Tìm m để hệ bất phương trình vô nghiệm, có nghiệm, có duy nhất nghiệm.
259
VAÁN ÑEÀ 10
Tìm m ñeå heä baát phöông trình voâ
nghieäm, coù nghieäm, coù duy nhaát
nghieäm.
260
Vaán ñeà 10
Tìm m ñeå heä baát phöông trình voâ
nghieäm, coù nghieäm, coù duy nhaát
nghieäm.
A. TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT
I. Heä baát phöông trình :
Heä baát phöông trình laø moät taäp hôïp goàm nhieàu baát phöông trình.
Nghieäm cuûa heä baát phöông trình laø taäp hôïp caùc giaù trò cuûa aån soá
nghieäm ñuùng ñoàng thôøi taát caû caùc baát phöông trình cuûa heä.
II. Heä baát phöông trình töông ñöông :
Hai heä baát phöông trình (I) vaø (II) ñöôïc goïi laø töông ñöông neáu
moïi nghieäm cuûa heä (I) ñeàu laø nghieäm cuûa heä (II) vaø ngöôïc laïi :
III. Ñeå giaûi moät heä phöông trình :
Ta thöïc hieän moät soá caùc pheùp bieán ñoåi töông ñöông ñeå ñöa töø
moät heä ñaõ cho veà moät heä môùi töông ñöông vôùi heä ñaõ cho ñoù. Khi thöïc
hieän caùc pheùp bieán ñoåi ta thöôøng söû duïng caùc tính chaát cuûa baát ñaúng
thöùc.
VD :
Nhaân hai veá cuûa baát ñaúng thöùc cho cuøng moät soá aâm ta ñöôïc moät
baát ñaúng thöùc môùi töông ñöông vôùi baát ñaúng thöùc ñaõ cho. Vôùi chieåu
baát ñaúng thöùc ñöôïc thay ñoåi ngöôïc laïi.
Lôøi khuyeân
Ñeå ñöôïc bieán ñoåi toát trong quaù trình giaûi caùc baát phöông trình caùc em
phaûi xem laïi taát caû caùc tính chaát cuûa baát ñaúng thöùc tröôùc khi vaøo giaûi
baát phöông trình .
IV. Caùc heä baát phöông trình thöôøng gaëp :
Heä baát phöông trình baäc nhaát.
Heä baát phöông trình baäc hai.
261
Heä baát phöông trình hoãn hôïp. (coù theå chöùa caên, logarit, muõ, caùc haøm
soá löôïng giaùc …)
V. Tìm m ñeå heä thoûa moät yeâu caàu naøo ñoù .
Chaúng haïn cho heä coù daïng sau :
Heä (E) :
>
(2)
(1)
DC
BA
Goïi S
1
laø taäp nghieäm cuûabpt (1) vaø S
2
laø taäp nghieäm cuûa bpt (2).
Heä (E) coù nghieäm S
1
S
2
Heä voâ nghieäm S
1
S
2
=
Heä coù duy nhaát nghieäm S
1
S
2
=
{
}
0
x vôùi x
0
laø 1 giaù trò naøo
ñoù .
Töø ñoù ta thöôøng gaëp caùc Caùc baøi toaùn coù lieân quan ñeán
Tìm m ñeå heä thoaû :
1) Coù nghieäm
2) Voâ nghieäm ( töùc laø khoâng coù nghieäm chung)
3) Coù nghieäm treân R .
4) Coù duy nhaát nghieäm.
5) Taäp nghòeâm naøy laø con taäp nghieäm kia
6) V.v…
Tìm m để hệ bất phương trình vô nghiệm, có nghiệm, có duy nhất nghiệm.
VẤN ĐỀ 10 Tìm m để hệ bất phương trình vô nghiệm, có nghiệm, có duy nhất nghiệm.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 40354     Tải về: 291     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm