Tài liệu

Tìm hiểu về hoocmon thực vật

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 329     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Tìm hiểu về hoocmon thực vật - tài liệu, sách iDoc.VnTìm hiểu về hoocmon thực vật,Hoocmôn th c ự vật: là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ, được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của…
background image

 

 

 

 

 

 

Gi ng viên h

ng d n

ướ

ẫ :

 PGS. TS 

NGUY N

  PH

C

ƯỚ

 NHU N

Sinh viên trình bày:

 LÊ VĂN SANG

L p

ớ : DH06HH

MSSS:06139133

background image

 

 

 

 

 

 

A.

Gi i thi u v  hoocmon th c v t.

B.

Nh ng hoocmon quan tr ng   th c v t.

ở ự

C.

Tình hình s  d ng các hoocmon kích thích.

ử ụ

D.

nh h

ng c a hoocmon kích thích sinh 

ưở

tr

ng đ i v i ng

i và v t nuôi.

ưở

ố ớ

ườ

E.

L u ý khi s  d ng hoocmon kích thích sinh 

ư

ử ụ

tr

ng   th c v t.

ưở

ở ự

F.

Tài li u tham kh o.

background image

 

 

 

 

 

 

Hoocmôn th c v t

ậ : là các ch t h u c  có m t trong cây v i 

ấ ữ

ơ

m t l

ng r t nh , đ

c v n chuy n đ n các b  ph n khác 

ộ ượ

ỏ ượ

ế

nhau c a cây, đi u ti t và đ m b o s  hài hoà các ho t đ ng 

ế

ả ự

ạ ộ

sinh tr

ng. 

ưở

Hoocmôn th c v t có hai nhóm

:

- Nhóm ch t kích thích sinh tr

ng

ưở :

     +Auxin, gibêrelin có tác đ ng đ n s  kéo dài, l n lên c a 

ế ự

t  bào

ế

.

     +Xitôkinin: có vai trò trong phân chia t  bào

ế

.

- Nhóm các ch t  c ch  sinh tr

ng

ấ ứ

ế

ưở : 

     +Axit abxixic: tác đ ng đ n s  r ng lá

ế ự ụ

.

     +Êtilen tác đ ng đ n s  chín c a qu

ế ự

ả.

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tìm hiểu về hoocmon thực vật

Hoocmôn th c ự vật: là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ, được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo sự hài hoà các hoạt động sinh trưởng. Hoocmôn thực vật có hai nhóm: Nhóm chất kích thích sinh trưởng: Auxin, gibêrelin có tác động đến sự kéo dài, lớn lên của tế bào. Xitôkinin: có vai trò trong phân chia tế bào. Nhóm các chất ức chế sinh trưởng: Axit abxixic: tác động đến sự rụng lá. Êtilen tác động đến sự chín của quả.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm