Tài liệu

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2813     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại - tài liệu, sách iDoc.VnCơ cấu tổ chức theo mô hình tháp truyền thống bởi vì: cũng giống như hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam hiện này,
CQ 46/15.03
I T P NHÓM
Ch đ :
C C u T Ch c T i Ngân Hàngơ
EXIMBANK
Gi ng Viên:
H tên thành viên:
HVTC- Đông Ng c-T Liêm- Hà N i
1
CQ 46/15.03
Gi i thi u ngân hàng:
Tên ti ng Vi t: Ngân hàng th ng m i c ph n xu t nh pế ươ
kh u Vi t Nam.
Tên ti ng Anh:Vietnam export import commercial joint stockế
bank
V n đi u l : 8.800.080.000.000 VND
Tr s chính: 07 Th H ng G m, qu n 1, thành ph H
Chí Minh
Webside: www.eximbank.com.vn
Gi y ch ng nh n đăng kinh doanh đăng thu ế
s 0301179079 do s k ho ch đ u t thành ph H Chí ế ư
Minh c p, đăng l n đ u ny 23/7/1992, đăng ký thay đ i
l n th 15 ngày 10/8/2009.
Ngành ngh kinh doanh: huy đ ng v n, ti p nh n v n, ế
cho vay, hùn v n liên doanh, làm d ch v thanh toán, kinh
doanh ngo i t vàng b c, thanh toán qu c t , huy đ ng v n ế
n c ngoài c d ch v ngân hàng khác trong quan h v iướ
n c ngoài, ho t d ng bao thanh toán, đ i lý b o hi m…ướ
HVTC- Đông Ng c-T Liêm- Hà N i
2
Liên hệ quảng cáo

CQ 46/15.03
hình t ch c c a ngân ng TMCP xu t nh p kh u Vi t
Nam
Đ i H i Đ ng C Đông
Ban ki m soát
H i Đ ng Qu n Tr
Các h i đ ng/ y ban Văn phòngHĐQT
T ng giám đ c
Các h i đ ng/ y
ban
phòng ban trung tâm
Kh i Kh i Kh i Kh i Kh i Kh i Kh i
Kh i
KH DN KHCN Ngân qu PTKD CNTT Ngu n nhân l c ho t đ ng văn
phòng
ĐTTC
P.Tín d ng P.Tín d ng P.Kinh doanh P.Quan h TTQL d li u P.Qu n P.Pháp ch ế
P.HC
DN nhân ti n t qu c t HTCS, b/m t nhân s tuân th ế
qu n tr
P.Khác hàng P.Khách hàng P.Nn qu P.Nghiên c u TT pt tri n P.Pt tri n P.X lý P.Qu n
Doanh nghi p cá nhân phát tri n b o trì SP ngu n NL N xây
d ng
CNTT
HVTC- Đông Ng c-T Liêm- Hà N i
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại
Cơ cấu tổ chức theo mô hình tháp truyền thống bởi vì: cũng giống như hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam hiện này, EXIMBANK cũng có một hội sở chính, dưới hội sở chính là các chi nhánh cấp 1 tại các tỉnh, dưới chi nhánh cấp 1 là các chi nhánh cấp 2 tại các quận, huyện và rất nhiều các phòng giao dịch, điểm giao dịch trên toàn quốc.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2813     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm