Tài liệu

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2821     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại - tài liệu, sách iDoc.VnCơ cấu tổ chức theo mô hình tháp truyền thống bởi vì: cũng giống như hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam hiện này,
CQ 46/15.03
I T P NHÓM
Ch đ :
C C u T Ch c T i Ngân Hàngơ
EXIMBANK
Gi ng Viên:
H tên thành viên:
HVTC- Đông Ng c-T Liêm- Hà N i
1
CQ 46/15.03
Gi i thi u ngân hàng:
Tên ti ng Vi t: Ngân hàng th ng m i c ph n xu t nh pế ươ
kh u Vi t Nam.
Tên ti ng Anh:Vietnam export import commercial joint stockế
bank
V n đi u l : 8.800.080.000.000 VND
Tr s chính: 07 Th H ng G m, qu n 1, thành ph H
Chí Minh
Webside: www.eximbank.com.vn
Gi y ch ng nh n đăng kinh doanh đăng thu ế
s 0301179079 do s k ho ch đ u t thành ph H Chí ế ư
Minh c p, đăng l n đ u ny 23/7/1992, đăng ký thay đ i
l n th 15 ngày 10/8/2009.
Ngành ngh kinh doanh: huy đ ng v n, ti p nh n v n, ế
cho vay, hùn v n liên doanh, làm d ch v thanh toán, kinh
doanh ngo i t vàng b c, thanh toán qu c t , huy đ ng v n ế
n c ngoài c d ch v ngân hàng khác trong quan h v iướ
n c ngoài, ho t d ng bao thanh toán, đ i lý b o hi m…ướ
HVTC- Đông Ng c-T Liêm- Hà N i
2
CQ 46/15.03
hình t ch c c a ngân ng TMCP xu t nh p kh u Vi t
Nam
Đ i H i Đ ng C Đông
Ban ki m soát
H i Đ ng Qu n Tr
Các h i đ ng/ y ban Văn phòngHĐQT
T ng giám đ c
Các h i đ ng/ y
ban
phòng ban trung tâm
Kh i Kh i Kh i Kh i Kh i Kh i Kh i
Kh i
KH DN KHCN Ngân qu PTKD CNTT Ngu n nhân l c ho t đ ng văn
phòng
ĐTTC
P.Tín d ng P.Tín d ng P.Kinh doanh P.Quan h TTQL d li u P.Qu n P.Pháp ch ế
P.HC
DN nhân ti n t qu c t HTCS, b/m t nhân s tuân th ế
qu n tr
P.Khác hàng P.Khách hàng P.Nn qu P.Nghiên c u TT pt tri n P.Pt tri n P.X lý P.Qu n
Doanh nghi p cá nhân phát tri n b o trì SP ngu n NL N xây
d ng
CNTT
HVTC- Đông Ng c-T Liêm- Hà N i
3
Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại
Cơ cấu tổ chức theo mô hình tháp truyền thống bởi vì: cũng giống như hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam hiện này, EXIMBANK cũng có một hội sở chính, dưới hội sở chính là các chi nhánh cấp 1 tại các tỉnh, dưới chi nhánh cấp 1 là các chi nhánh cấp 2 tại các quận, huyện và rất nhiều các phòng giao dịch, điểm giao dịch trên toàn quốc.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2821     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm