Tài liệu

Tiểu luận về Tôn giáo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5269     Tải về: 0     Lượt mua: 1    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Tiểu luận về Tôn giáo - tài liệu, sách iDoc.Vn  [b]A - MỞ ĐẦU :[/b]       Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên kỉ thứ 3
A - M Đ U :
Chúng ta đang s ng nh ng năm đ u tiên c a m t thiên niên k m i :
thiên niên k th 3. h i loài ng i đã nh ng b c ti n cùng to l n ườ ướ ế
trong t t c m i m t : Kinh t , chính tr , khoa h c thu t ngh thu t. ế
Trong m t h i nh v y m t b ph n không th thi u đ c, b i ư ế ượ
chính m t b ph n c u thành nên th ng t ng ki n trúc h t ng c ượ ế ơ
s c a m t xã h i, đó chính là tôn giáo.
Tôn giáo m t v n đ t ng ch ng nh cùng kĩ, nh ng th c ch t ề ưở ư ư
luôn luôn m i m . Cũng b i tôn giáo n m trong m t b ph n c u
thành nên xã h i này nên cùng v i s thay đ i c a loài ng i mà tôn giáo ườ
cũng nh ng s bi n đ i v n i dung hay ch v hình th c . T n ế
gi o - m t hi n t ng xó h i ph c t p , ch cú th gi i th ch m t c ch ư
kh ch quan khoa h c d a tr n nh ng quan ni m c a n n t ng Tri t h c ế
duy v t v lich s ,cũng nh nh n th c duy v t khoa h c. Tôn giáo m t ư
hình th c ph n ánh h o , xuyên t c đ i s ng hi n th c đã ra đ i ư
cách đây hàng ch c nghìn năm nh ng ngày nay tr c s phát tri n m nh ư ướ
m c a khoa h c kĩ thu t trên th gi i , tôn giáo d ng nh v n có s phát ế ườ ư
tri n đa d ng v hình th c r ng l n v quy . v y d ng nh ườ ư
không th gi i quy t v n đ tôn giáo m t cách đ n thu n v m t nh n ế ơ
th c xã h i.
M t khác vai trò c a tôn giáo trong đ i s ng h i ngày càng th
hi n rõ nét , tôn giáo tham gia vào r t nhi u lĩnh v c c a đ i s ng tinh th n
, các tôn giáo l n th ng không ch nh h ng sâu s c trong ph m vi m t ườ ưở
qu c gia riêng l mà t m nh h ng còn mang tính qu c t . ưở ế
1
Tiểu luận về Tôn giáo
  [b]A - MỞ ĐẦU :[/b]       Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên thượng tầng kiến  trúc và hạ tầng cơ sở của một xã hội, đó chính là tôn giáo.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5269     Tải về: 0     Lượt mua: 1    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm