Tài liệu

Tiểu luận về Hợp đồng lao động

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3055     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu Tiểu luận về Hợp đồng lao động - tài liệu, sách iDoc.VnHợp đồng lao động có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Trước hết, nó là cơ sở để các doanh n
Đ I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA LU T KINH T
B MÔN LU T Đ I C NG ƯƠ
Ti u lu n môn h c
Đ tài:
H P ĐÔNG LAO ĐÔNGỢ ̀ ̣
Nhóm th c hi n:
H và tên L p MSSV
1. Lâm Vu Linh (Nhóm ̃ tr ngưở ) 51 31091024743
2. Nguyên ̃ Ngoc̣ Phâǹ 51 31091024724
3. Trân ̀ Haỉ Nam 50 31091024592
4. Nguy n Th Quyên 51 31091024587
Tp.Hô Chi Minh, thang 12 năm 2009̀ ́ ́
L I NOI ĐÂUỜ ́ ̀
Hp đng lao đng vai trò r t quan trng trong đ i sng kinh tế
hi. Tr cướ h t,ế nó là cơ s đ các doanh nghip, cơ quan, t chc, cá nhân
tuyn chn lao đng phù hp vi yêu c u ca mình. M t khác, hp đng lao
đng là mt trong nh ng hình thc pháp lý ch y uế nh t đ công dân thc
hi n quyn làm vi c, t do, t ngu y n la chn vi c làm cũng nh ư nơi làm
vi c.
H p đ ng lao đ ng trong n n kinh t th tr ng còn có ý nghĩa r t quan ế ư
tr ng h n. Thông qua h p đ ng mà quy n và nghĩa v c a các bên trong ơ quan
h lao đ ng (người lao đng và người s dng lao đng) được thi tế l p
xác đ nh rõ ràng. Đ c bi t, hp đng lao đng quy đ nh trách nhi m thc hi n
hp đng và nh đó đ m b o quyn li ca người lao đng (vn luôn thế
yếu hơn so vi ngưi s dng lao đng). Trong tranh ch p lao đng nhân,
hp đng lao đng đưc xem cơ s c h y uế đ gi i quy tế tranh ch p.
Đi vi vi c qu n Nhà nước, hp đng lao đng là c ơ s đ qu n
ngun nhân lc làm vi c trong các doanh nghi p.
Chính v y nhóm em l a ch n đ tài là h p đ ng lao đ ng. Vi c
tìm hi u , nghiên c u v h p đ ng lao đ ng này s giúp cho m i sinh viên
chúng ta, đ c bi t sinh viên kh i kinh t , thêm nh ng hi u bi t ban đ u ế ế
sâu s c h n v các v n đ liên quan đ n h p đ ng lao đ ng. Tr c h t ơ ế ướ ế
đ h c t t môn pháp lu t đ i c ng, sau đó th tích lũy thêm ki n th c ươ ế
cho công vi c trong t ng lai, xa h n là th góp m t ph n nh c a ươ ơ
mình vào s nghi p xây d ng n c nhà sau này. ướ
Là nh ng sinh viên năm nh t, v i ki n th c và kinh nghi m còn h n ch , ế ế
nên n i dung bài ti u lu n này không tránh kh i nh ng thi u xót. ế Chúng em
r t mong đ c s nh n xét đóng góp ý ki n c a th y cô và các b n. Đi u này ượ ế
s giúp chúng em b sung ki n th c, kinh nghi m, nh m không ng ng hoàn ế
thi n b n thân.
Chúng em xin chân thành c m n cô Nguy n Th H ng (Khoa Lu t Kinh ơ
t Tr ng Đ i h c Kinh t thành ph H Chí Minh) đã giúp đ em trong su tế ườ ế
2
quá trình tìm hi u môn h c Pháp lu t đ i c ng và th c hi n đ tài này. ươ
3
Tiểu luận về Hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Trước hết, nó là cơ sở để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu của mình. Mặt khác, hợp đồng lao động là một trong những hình thức pháp lý chủ yếu nhất để công dân thực hiện quyền làm việc, tự do, tự nguyện lựa chọn việc làm cũng như nơi làm việc.   Hợp đồng lao động trong nền kinh tế thị trường còn có ý nghĩa rất quan trọng hơn. Thông qua hợp đồng mà quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động (người lao động và người sử dụng lao động) được thiết lập và xác định rõ ràng. Đặc biệt, hợp đồng lao động quy định trách nhiệm thực hiện hợp đồng và nhờ đó đảm bảo quyền lợi của người lao động (vốn luôn ở thế yếu hơn so với người sử dụng lao động). Trong tranh chấp lao động cá nhân, hợp đồng lao động được xem là cơ sở chủ yếu  để giải quyết tranh chấp. Đối với việc quản lý Nhà nước, hợp đồng lao động là cơ sở để quản lý nguồn nhân lực làm việc trong các doanh nghiệp.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3055     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình luật lao động cơ bản Lượt tải: 129 Lượt xem: 8310
Tiểu luận về Hợp đồng lao động Lượt tải: 9 Lượt xem: 3055
Có thể bạn quan tâm
Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT Lượt tải: 3 Lượt xem: 2226
giáo trình an toàn lao động Lượt tải: 13 Lượt xem: 2103
Bộ luật lao động 1995 Lượt tải: 9 Lượt xem: 2005
nội dung chính luật hợp đồng Lượt tải: 2 Lượt xem: 1713