Tài liệu

Tiểu luận về bản sắc văn hóa dân tộc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3778     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 199
Tài liệu Tiểu luận về bản sắc văn hóa dân tộc - tài liệu, sách iDoc.Vn   Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra
( Word Converter - Unregistered )
http://www.word-pdf-converter.com
A / Đặt vấn đề
Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đ hình
thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên
cường , nhân dân ta đ xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in
đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống m•nh liệt và sự trường
tồn của dân tộc Việt Nam .
Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng
các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước . Nhờ
nền tảng và sức mnh văn hoá ấy mà dù có nhiều thời kỳ bị đô hộ , dân tộc ta
vẫn giữ vững và phát huy bản sắc của mình , chẳng những không bị đồng hoá ,
mà còn quật cường đứng dậy giành lại độc lập cho dân tộc , lấy sức ta mà giải
phóng cho ta .
Phát huy truyền thống văn hoá dân tộc , dưới sự l•nh đạo của Đảng , là nhân
n sức mạnh của nhân dân ta để vượt qua khó khăn , thử thách , xây dựng và
phát triển kinh tế - x• hội , giữ vững quốc phòng , an ninh , mở rộng quan hệ đối
ngoại , tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta đI vào thế kỷ XXI .
Công cuộc đổi mới toàn diện , đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
nước , xây dựng chủ nghĩa x• hội , thực hiện thắng lợi mục tiêu “ dân giàu , nước
mạnh , x• hội công bằng văn minh” , đòi hỏi chúng ta phảI xây dựng và phát triển
nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , xây dựng nền tảng tinh
thần của dân tộc ta , coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển
kinh tế - x• hội .
Đảng và Nhà nước ta đang tiến tới xây dựng một nền kinh tế mở ,hội nhập
với Thế giới . Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại biến chuyển nhanh
chóng , đang diễn ra quá trình toàn cầu hoá , sự hội nhập khu vực và thế giới với
một tốc độ rất nhanh , từ đó nảy sinh nhu cầu mở rộng giao lưu giữa các nền văn
hoá . Trong khi chú trọng giữ gìn , phát huy các truyền thống văn hoá tinh thần tốt
đẹp của dân tộc , văn hóa Việt Nam cần từng bước mở rộng giao lưu quốc tế ,
tiếp thụ những tinh hoa văn hoá thế giới và thời đại . Nền văn của chúng ta sẽ đa
dạng hơn , phong phú hơn , tiên tiến hơn nhờ hấp thụ được những yếu tố lành
mạnh của văn hoá thế giới .
Trong nền kinh tế mở như nước ta hiện nay luôn luôn có sự trao đổi giao lưu
với thế giới trên mọi lĩnh vực , trong đó có lĩnh vực văn hoá . Chúng ta không thể
tránh khỏi việc du nhập những phong tục tập quán của các nước , các dân tộc
trên thế giới . Tuy nhiên , không vì thế mà chúng ta quên đi truyền thống của đân
tộc mình , cái gốc của mình . Việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trong thời
kỳ nền kinh tế mở là hết sức cần thiết . ĐIều đó giúp chúng ta hoà nhập chứ
Phần mở đầu
( Word Converter - Unregistered )
http://www.word-pdf-converter.com
A / Đặt vấn đề
Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đ hình
thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên
cường , nhân dân ta đ xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in
đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống m•nh liệt và sự trường
tồn của dân tộc Việt Nam .
Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng
các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước . Nhờ
nền tảng và sức mnh văn hoá ấy mà dù có nhiều thời kỳ bị đô hộ , dân tộc ta
vẫn giữ vững và phát huy bản sắc của mình , chẳng những không bị đồng hoá ,
mà còn quật cường đứng dậy giành lại độc lập cho dân tộc , lấy sức ta mà giải
phóng cho ta .
Phát huy truyền thống văn hoá dân tộc , dưới sự l•nh đạo của Đảng , là nhân
n sức mạnh của nhân dân ta để vượt qua khó khăn , thử thách , xây dựng và
phát triển kinh tế - x• hội , giữ vững quốc phòng , an ninh , mở rộng quan hệ đối
ngoại , tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta đI vào thế kỷ XXI .
Công cuộc đổi mới toàn diện , đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
nước , xây dựng chủ nghĩa x• hội , thực hiện thắng lợi mục tiêu “ dân giàu , nước
mạnh , x• hội công bằng văn minh” , đòi hỏi chúng ta phảI xây dựng và phát triển
nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , xây dựng nền tảng tinh
thần của dân tộc ta , coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển
kinh tế - x• hội .
Đảng và Nhà nước ta đang tiến tới xây dựng một nền kinh tế mở ,hội nhập
với Thế giới . Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại biến chuyển nhanh
chóng , đang diễn ra quá trình toàn cầu hoá , sự hội nhập khu vực và thế giới với
một tốc độ rất nhanh , từ đó nảy sinh nhu cầu mở rộng giao lưu giữa các nền văn
hoá . Trong khi chú trọng giữ gìn , phát huy các truyền thống văn hoá tinh thần tốt
đẹp của dân tộc , văn hóa Việt Nam cần từng bước mở rộng giao lưu quốc tế ,
tiếp thụ những tinh hoa văn hoá thế giới và thời đại . Nền văn của chúng ta sẽ đa
dạng hơn , phong phú hơn , tiên tiến hơn nhờ hấp thụ được những yếu tố lành
mạnh của văn hoá thế giới .
Trong nền kinh tế mở như nước ta hiện nay luôn luôn có sự trao đổi giao lưu
với thế giới trên mọi lĩnh vực , trong đó có lĩnh vực văn hoá . Chúng ta không thể
tránh khỏi việc du nhập những phong tục tập quán của các nước , các dân tộc
trên thế giới . Tuy nhiên , không vì thế mà chúng ta quên đi truyền thống của đân
tộc mình , cái gốc của mình . Việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trong thời
kỳ nền kinh tế mở là hết sức cần thiết . ĐIều đó giúp chúng ta hoà nhập chứ
Nước ta bắt dầu dổi mới nền kinh tế từ những năm chín mươi cho đến nay đ
qua mười năm .Trong dó vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế hàng hoá
( Word Converter - Unregistered )
http://www.word-pdf-converter.com
A / Đặt vấn đề
Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đ hình
thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên
cường , nhân dân ta đ xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in
đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống m•nh liệt và sự trường
tồn của dân tộc Việt Nam .
Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng
các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước . Nhờ
nền tảng và sức mnh văn hoá ấy mà dù có nhiều thời kỳ bị đô hộ , dân tộc ta
vẫn giữ vững và phát huy bản sắc của mình , chẳng những không bị đồng hoá ,
mà còn quật cường đứng dậy giành lại độc lập cho dân tộc , lấy sức ta mà giải
phóng cho ta .
Phát huy truyền thống văn hoá dân tộc , dưới sự l•nh đạo của Đảng , là nhân
n sức mạnh của nhân dân ta để vượt qua khó khăn , thử thách , xây dựng và
phát triển kinh tế - x• hội , giữ vững quốc phòng , an ninh , mở rộng quan hệ đối
ngoại , tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta đI vào thế kỷ XXI .
Công cuộc đổi mới toàn diện , đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
nước , xây dựng chủ nghĩa x• hội , thực hiện thắng lợi mục tiêu “ dân giàu , nước
mạnh , x• hội công bằng văn minh” , đòi hỏi chúng ta phảI xây dựng và phát triển
nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , xây dựng nền tảng tinh
thần của dân tộc ta , coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển
kinh tế - x• hội .
Đảng và Nhà nước ta đang tiến tới xây dựng một nền kinh tế mở ,hội nhập
với Thế giới . Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại biến chuyển nhanh
chóng , đang diễn ra quá trình toàn cầu hoá , sự hội nhập khu vực và thế giới với
một tốc độ rất nhanh , từ đó nảy sinh nhu cầu mở rộng giao lưu giữa các nền văn
hoá . Trong khi chú trọng giữ gìn , phát huy các truyền thống văn hoá tinh thần tốt
đẹp của dân tộc , văn hóa Việt Nam cần từng bước mở rộng giao lưu quốc tế ,
tiếp thụ những tinh hoa văn hoá thế giới và thời đại . Nền văn của chúng ta sẽ đa
dạng hơn , phong phú hơn , tiên tiến hơn nhờ hấp thụ được những yếu tố lành
mạnh của văn hoá thế giới .
Trong nền kinh tế mở như nước ta hiện nay luôn luôn có sự trao đổi giao lưu
với thế giới trên mọi lĩnh vực , trong đó có lĩnh vực văn hoá . Chúng ta không thể
tránh khỏi việc du nhập những phong tục tập quán của các nước , các dân tộc
trên thế giới . Tuy nhiên , không vì thế mà chúng ta quên đi truyền thống của đân
tộc mình , cái gốc của mình . Việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trong thời
kỳ nền kinh tế mở là hết sức cần thiết . ĐIều đó giúp chúng ta hoà nhập chứ
nhiều thành phần của kinh tế Nhà nước luôn được Đảng quan tâm, coi trọng và
đ đạt được những thành tựu bước đầu rất khả quan cả trong lĩnh vực kinh tế,
Tiểu luận về bản sắc văn hóa dân tộc
   Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước . Nhờ nền tảng và sức mạnh văn hoá ấy mà dù có nhiều thời kỳ bị đô hộ , dân tộc ta vẫn giữ vững và phát huy bản sắc của mình , chẳng những không bị đồng hoá , mà còn quật cường đứng dậy giành lại độc lập cho dân tộc , lấy sức ta mà giải phóng cho ta .
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3778     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus