Tài liệu

Tiểu luận "Vai trò về thuế GTGT ở Việt Nam"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4468     Tải về: 46     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 39
Tài liệu Tiểu luận "Vai trò về thuế GTGT ở Việt Nam" - tài liệu, sách iDoc.VnTiểu luận "Vai trò về thuế GTGT ở Việt Nam",Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Để bắt kịp với tiến trình này thì chúng ta phải liên tục có những…
BÀI TIỂU LUẬN
Đề tài: Vai trò vthuế GTGT ở Việt Nam
1
A. LI NÓI ĐẦU
Vit Nam đang tng bước tiến ti hi nhp nn kinh tế thế gii. Để bt
kp vi tiến trình này thì chúng ta phi liên tc có nhng ci cách nhm làm
phù hp và thích nghi vi điu kin và hoàn cnh ca nn kinh tế thế gii.
Trong đó vic thc hin ci cách v thuế là mt vn đề hết sc quan trng,
nhm làm tăng s
c cnh tranh trên các lĩnh vc v thương mi mu dch,
ngun vn đầu tư t nước ngoài.
Tiến ti khi Hip định v thuế quan AFTA và hi nhp WTO thì nhng
biến đổi v cơ cu thuế và ngun thu ngân sách là mt điu không th tránh
khi. Vì thế chúng ta cn phi ci cách thuế nhm hoàn thin h thng thuế
còn nhiu thiếu sót
để đáp ng đòi hi ca thi k mi.
T khi ra đời cho đến nay thuế GTGT đã chiếm được v trí quan trng
trong h thng thuế ca các nước.
Thuế GTGT là mt loi thuế gián thu, người tiêu dùng là người chu
thuế nhưng người bán hàng là người np thuế. Vai trò ca nó là điu tiết thu
nhp đảm bo công bng xã hi, to ngun thu cho ngân sách nhà nước.
Lut thuế GTGT được Quc hi khoá IX thông qua ti k hp th II, có
hiu lc thi hành t ngày 1/1/1999, thay thế cho Lut thuế doanh thu.
T khi chúng ta áp dng Lut thuế GTGT đến nay, đã đem li nhng
thành công và nhng mt hn chế. S thu ngân sách tăng lên, sn xut tăng,
thuế GTGT không thu trùng lp… Tuy nhiên, nó cũng sm bc l nhng hn
chế: nhiu vn đề ni cm v
chính sách như hai phương pháp tính thuế to ra
hai "sân chơi" không bình đẳng, li dng ch trương hoàn thuế để làm h sơ
gi rút rut, moi tin ca ngân sách.
Câu hi đặt ra là phi làm thế nào để thuế GTGT thc s tr thành mt
sc thuế tiến b, phù hp vi nn kinh tế Vit Nam là điu còn làm đau đầu
các nhà qun lý và nhà lp pháp.
Trong khuôn kh đề án môn hc, em xin mo mu
i bàn v thuế GTGT
vi đôi điu sau:
Chương I: Đại cương v thuế và thuế GTGT
Chương II: Thc trng và vai trò lut thuế GTGT Vit Nam
Chương III: Gii pháp hoàn thin thuế GTGT
Liên hệ quảng cáo

2
Em xin chân thành cm ơn thy giáo Đặng Ngc Đức và mt s ging viên
khác đã tn tình giúp đỡ để em hoàn thành bn đề án này.
B. NI DUNG
CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG V THU VÀ THU GIÁ TR GIA TĂNG
1.1. Khái nim và đặc đim v thuế
Thuế là khon đóng góp bt buc theo lut định không hoàn li trc
tiếp đối vi các t chc kinh tế và công dân cho nhà nước.
Xut phát t định nghĩa trên ta có th thy mt s tính cht cơ bn và
quan trng ca thuế.
- Thuế là khon đóng góp mang tính cht cưỡng chế và pháp lí cao.
- Thuế là khoàn đóng góp mang tính không haòn tr tr
c tiếp đối vi
các cá nhân và t chc np thuế
- Trong ngun thu ngân sách ca nhà nước thì thuế chiếm mt t trng
rt ln. Thuế là cơ s quan trng trong vic đảm bo s tn ti ca
b máy nhà nước và giúp b máy nhà nước có thế thc hin được
các chính sách đặt ra.
Phân loi thuế
Theo tính cht điu tra điu tiết c
a thuế người ta chia thành hai loi là
thuế trc thu và thuế gián thu
Theo phm vi điu tiết ca thuế, người ta chia thành thuế chung và thuế
có la chn
Theo cơ s thuế người ta chia thành các loi như sau:
Thuế thu nhp
Thuế tài sn: loi thuế này đánh tren các tài sn có giá tr.
Thuế kinh doanh: loi thuế này đánh vào các hot động kinh doanh
Thuế tiêu dùng: loi thuế này đánh vào hành hoá mà bn tiêu dùng
1.2 Nhng khái niêm cơ b
n v thuế giá tr gia tăng
1.2.1 Giá tr gia tăng và thuế giá tr gia tăng.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tiểu luận "Vai trò về thuế GTGT ở Việt Nam"

Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Để bắt kịp với tiến trình này thì chúng ta phải liên tục có những cải cách nhằm làm phù hợp và thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế thế giới. Trong đó việc thực hiện cải cách về thuế là một vấn đề hết sức quan trọng, nhằm làm tăng sức cạnh tranh trên các lĩnh vực về thương mại mậu dịch, nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Tiến tới khi Hiệp định về thuế quan AFTA và hội nhập WTO thì những biến đổi về cơ cấu thuế và nguồn thu ngân sách là một điều không thể tránh khỏi. Vì thế chúng ta cần phải cải cách thuế nhằm hoàn thiện hệ thống thuế còn nhiều thiếu sót để đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm