Tài liệu

Tiểu luận triết học - Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công ngh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 187     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 36
Tài liệu Tiểu luận triết học - Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công ngh - tài liệu, sách iDoc.VnTiểu luận triết học - Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công ngh,Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta được bắt đầu từ cuối năm 1960. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III(…
background image

A- ĐẶT VẤN ĐỀ

 

I- Lý do chọn đề tài

Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta được bắt đầu từ cuối 

năm 1960. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III( 9- 1960) của Đảng lao động Việt 

Nam đã quyết nghị “ Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ ở miền Bắc nước ta 

là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công 

nghiệp nặng”. Sự nghiệp đó đến nay vẫn còn tiếp tục.

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta tiến hành trong hoàn cảnh và 

điều kiện:

- Trong suốt thời gian tiến hành công nghiệp hóa, tình hình trong nước và 

quốc tế luôn diễn biến rất sôi động, phức tạp và không thuận chiều. Bắt đầu công 

nghiệp hóa được bốn năm thì đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

Đất nước phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Miền Bắc vừa chiến 

đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa xây dựng; miền Nam thực hiện cách mạng 

giải phóng dân tộc. Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội được vài 

năm thì kẻ thù gây ra chiến tranh biên giới. Chiến tranh biên giới kết thúc lại kéo 

theo cấm vận của Mỹ.

- Nếu những năm 60, hệ thống xã hội chủ nghĩa lớn mạnh, phát triển nhanh 

không thua kém nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, có uy tín trên 

thế giới đã tạo ra hoàn cảnh quốc tế thuận lợi cho công nghiệp hóa ở nước ta, thì 

sang những năm 70, 80 hoàn cảnh quốc tế lại gây bất lợi cho quá trình công 

nghiệp hóa ở nước ta. Sau cuộc khủng hoảng dầu lửa của thế giới( 1973) các nước 

xã hội chủ nghĩa do chuyển dịch cơ cấu và đổi mới công nghệ chậm hơn so với 

các nước tư bản chủ nghĩa, hiệu quả thấp, uy tín trên thị trường quốc tế giảm, cộng 

các sai lầm khác đã dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, làm mất 

đi thị trường lớn và sự giúp đỡ không nhỏ từ các nước này( ước tính 1 năm 1 tỷ đô 

la, chiếm 7% GDP ).

1

background image

Công nghiệp hóa ở nước ta xuất phát từ điểm rất thấp về phát triển kinh tế- 

xã hội, về phát triển lực lượng sản xuất và từ trạng thái không phù hợp giữa quan 

hệ sản xuất với trình độ và tính chất phát triển của lực lượng sản xuất.

Năm 1960 công nghiệp chiếm 18,2% thu nhập quốc dân sản xuất, 7% lao 

động xã hội trong các ngành kinh tế quốc dân; nông nghiệp chiếm tỷ lệ tương ứng 

là 42,35 và 83%; sản lượng lương thực bình quân đầu người dưới 300 kg; GDP 

bình quân đầu người khoảng dưới 100 đô la. Trong khi phân công lao động xã hội 

chưa phát triển và lực lượng sản xuất ở trình độ thấp thì quan hệ sản xuất đã được 

đẩy lên trình độ tập thể hóa và quốc doanh hóa là chủ yếu. Đến năm 1960: 85,8% 

tổng số hộ nông dân vào hợp tác xã; 100% hộ tư sản được cải tạo trong tổng số tư 

sản công thương nghiệp thuộc diện cải tạo, gần 80% thợ thủ công cá thể vào hợp 

tác xã tiểu thủ công nghiệp

Đứng trước thực trạng này Đảng ta đã quyết định xóa bỏ cơ chế hành chính, 

quan liêu, bao cấp, và xây dựng một quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và 

trình độ của lược lượng sản xuất ở nước ta hiện nay để thúc đẩy quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa , nhanh chóng đi lên chủ nghĩa cộng sản.

Chính vì những lý do trên mà em quyết định chọn đề tài: “Vấn đề đổi mới 

lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa ở Việt Nam”. Em nghĩ rằng việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp em và các 

bạn tìm  hiểu về vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam liệu có phải là tất yếu và liệu nó 

có tuân theo một quy luật nào của tự nhiên hay không?. 

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phạm Duy Anh, người đã hướng dẫn 

và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập cũng như trong việc hoàn thành bài tiểu 

luận đầu tay này.

2

background image

 

B- NỘI DUNG

 I- Cơ sở triết học của đề tài

 1- Phương thức sản xuất

Với tính cách là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử, phương thức sản 

xuất biểu thị cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những 

giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người. Với một cách thức nhất định của 

sự sản xuất xã hội, trong đời sống xã hội sẽ xuất hiện những tính chất, kết cấu và 

những đặc điểm tương ứng về mặt xã hội.

Đối với sự vận động của lịch sử loài người, cũng như sự vận động của mỗi 

xã hội cụ thể, sự thay đổi phương thức sản xuất bao giờ cũng là sự thay đổi có tính 

chất cách mạng. Trong sự thay đổi đó, các quá trình kinh tế, xã hội... được chuyển 

sang một chất mới. Phương thức sản xuất là cái mà nhờ nó người ta có thể phân 

biệt được sự khác nhau của những thời đại kinh tế khác nhau. Dựa vào phương 

thức sản xuất đặc trưng của mỗi thời đại lịch sử, người ta hiểu thời đại lịch sử đó 

thuộc về hình thái kinh tế xã hội nào. C. Mác viết: “ Những thời đại kinh tế khác 

nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng 

cách nào, với những tư liệu lao động nào”

(1).

Phương thức sản xuất, cách thức mà con người ta tiến hành sản xuất chính 

là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản  

xuất tương ứng.

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tiểu luận triết học - Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công ngh

Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta được bắt đầu từ cuối năm 1960. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III( 9- 1960) của Đảng lao động Việt Nam đã quyết nghị “ Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ ở miền Bắc nước ta là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng”. Sự nghiệp đó đến nay vẫn còn tiếp tục.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm