Tài liệu

tiểu luận triết học: "đấu tranh giai cấp"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1691     Tải về: 2     Lượt mua: 3    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu tiểu luận triết học: "đấu tranh giai cấp" - tài liệu, sách iDoc.VnTiểu luận triết học : "đấu tranh giai cấp",hữu ích cho các bạn đang học môn triết học
l i m u đầ
Trongh i có giai c p, giai c p th ng tr chi m o t lao ng ế đ độ
c a các giai c p và t ng l p b tr , chi m o t c a c i h i vào tay ế đ
nh. Các giai c p, t ng l p b tr không nh ng b chi m o t k t ế đ ế
qu lao ng mà h còn b áp b c v chính tr , h i tinh th n. độ
Kng có s bình ng gi a giai c p th ng tr giai c p b tr , đẳ
ch ng h n gi a giai c pc n t b n v i giai c p nh ng công nn ư
m thuê. Giai c p bóc l t bao gi c ng ng m i bi n pháp ũ
ph ng ti n b o v a v giai c p c a h , duy trì c ng c kinh t ươ đ ế
h i cho phép h c h ng nh ng c quy n, c l i giai c p. Công đượ ưở đ đ
c ch y u là quy n l c n n c. L i ích c b n c a giai c p b tr ế ướ ơ
i l p v i l i ích c b n c a giai c p th ng tr . ây là i kháng vđ ơ Đ đố
quy n l i gi a nh ng giai c p áp b c bóc l t nh ng giai c p, t ng
l p b áp b c, b bóc l t.
i kháng nguyên nhân c a u tranh giai c p. áp b cĐố đấ
thì có u tranh ch ng áp b c. v y u tranh giai c p không dođấ đấ
m t lý thuy t h i nào t o ra là hi n t ng t t y u kng th ế ượ ế
tránh c trong h i có áp b c giai c p.đượ
u tranh giai c p là m t trong nh ng ng l c thúc y sĐấ độ đ
v n ng và phát tri n c a xã h i có s phân chia giai c p. đ
Ch ng I. Giai c pươ
I. Giai c p là gì?
Ch ngh a duy v t l ch s ch ra r ng, các giai c p h inh ĩ
thành m t cách khách quan g n li n v i nh ng giai o n phát tri n đ
l ch s nh t nh c a s n xu t. Trong tác ph m "Sáng ki n v i", đị ế ĩ đ
Nin ã a ra nh ngh a v giai c p nh sau:đ đư đị ĩ ư
"Ng i ta g i là giai c p, nh ng t p oàn to l n g m nh ngườ đ
ng i khác nhau v a v c a h trong m t h th ng s n xu t h iườ đị
nh t nh trong l ch s , khác nhau v quan h c a h (th ng thì đ ườ
nh ng quan h y c pháp lu t quy nh th a nh n) i v i đượ đị đố
nh ng t li u s n xu t, v vai trò c a h trong nh ng t ch c lao ư
ng h i, nh v y là khác nhau v cách th c h ng th vđộ ư ưở
ph n c a c i xã h i ít ho c nhi u mà h c h ng. Giai c p đượ ưở
nh ng t p oàn ng i mà t p oàn này thì có th chi m o t lao đ ư đ ế đ
ng c a t p oàn khác, do ch các t p oàn ó có a v khác nhauđộ đ đ đ đ
trong m t ch kinh t xã h i nh t nh. ế độ ế đị
II. Ngu n g c k t c u giai c p. ế
1. Ngu n g c giai c p.
Trong h i có nhi u nhóm ng i, t p oàn ng i c phân ườ đ ườ đượ
bi t b ng nh ng c tr ng khác nhau: tu i tác, gi i nh, n t c, đặ ư
ch ng t c, qu c gia, ngh nghi p… Trong nh ng s khác nhau ó, cóư đ
2
m t s do nguyên nn t nhiên, m t s khác do nguyên nhân
h i. Nh ng s khác bi t ó t nó kng s n sinh ra s i l p v đ đố
h i. Ch trong nh ng i u ki n h i nh t nh m i d n n s đ đị đế
phân chia h i thành nh ng giai c p khác nhau. Ch ngh a duy ĩ
v t l ch s kh ng nh s phân chia h i thành giai c p là do đị
nguyên nhân kinh t .ế
S n xu t h i d n d n phát tri n, vi c s d ngng c b ng
kim lo i làm cho n ng su t lao ng t ng lên ã d n t i s phân ă độ ă đ
công l i lao ng trong h i: ch n nuôi tách kh i tr ng tr t, s n đ ă
xu t th công c ng d n d n tr thành m t ngành t ng i c l p ũ ươ đố độ
v i nông nghi p, lao ng trí óc tách kh i lao ng chân tay. V i l c độ độ
l ng s n xu t m i, ch làm chung, n chung nguyên th y khôngư ế độ ă
còn thích h p n a, s n xu t gia ình cá th tr thành hình th c s n đ
xu t có hi u qu h n. T li u s n xu t s n ph m làm ra tr ơ ư
thành tài s n rng c a t ng gia ình. S h u t nn v t li u s n đ ư ư
xu t xu t hi n d n d n thay th s h u c ng ng nguyên thu . ế đ
Ch t h u ra i d n t i s b t bình ng v t ài s n trong n iế độ ư đờ đ
b công xã. h i phân hoá tnh nh ng giai c p khác nhau, giai
c p c l t th ng tr giai c p b c l t, b th ng tr . Nh v y, s ư
phân chia h i tnh giai c p là k t qu t t nhiên c a ch kinh ế ế độ
t d a trên s chi m h u t nhân v t li u s n xu t.ế ế ư ư
S nh thành giai c p di n ra theo hai con ng: đườ
3
tiểu luận triết học: "đấu tranh giai cấp"
Tiểu luận triết học : "đấu tranh giai cấp",hữu ích cho các bạn đang học môn triết học
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1691     Tải về: 2     Lượt mua: 3    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm