Tài liệu

tiểu luận triết học: "đấu tranh giai cấp"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1689     Tải về: 2     Lượt mua: 3    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu tiểu luận triết học: "đấu tranh giai cấp" - tài liệu, sách iDoc.VnTiểu luận triết học : "đấu tranh giai cấp",hữu ích cho các bạn đang học môn triết học
l i m u đầ
Trongh i có giai c p, giai c p th ng tr chi m o t lao ng ế đ độ
c a các giai c p và t ng l p b tr , chi m o t c a c i h i vào tay ế đ
nh. Các giai c p, t ng l p b tr không nh ng b chi m o t k t ế đ ế
qu lao ng mà h còn b áp b c v chính tr , h i tinh th n. độ
Kng có s bình ng gi a giai c p th ng tr giai c p b tr , đẳ
ch ng h n gi a giai c pc n t b n v i giai c p nh ng công nn ư
m thuê. Giai c p bóc l t bao gi c ng ng m i bi n pháp ũ
ph ng ti n b o v a v giai c p c a h , duy trì c ng c kinh t ươ đ ế
h i cho phép h c h ng nh ng c quy n, c l i giai c p. Công đượ ưở đ đ
c ch y u là quy n l c n n c. L i ích c b n c a giai c p b tr ế ướ ơ
i l p v i l i ích c b n c a giai c p th ng tr . ây là i kháng vđ ơ Đ đố
quy n l i gi a nh ng giai c p áp b c bóc l t nh ng giai c p, t ng
l p b áp b c, b bóc l t.
i kháng nguyên nhân c a u tranh giai c p. áp b cĐố đấ
thì có u tranh ch ng áp b c. v y u tranh giai c p không dođấ đấ
m t lý thuy t h i nào t o ra là hi n t ng t t y u kng th ế ượ ế
tránh c trong h i có áp b c giai c p.đượ
u tranh giai c p là m t trong nh ng ng l c thúc y sĐấ độ đ
v n ng và phát tri n c a xã h i có s phân chia giai c p. đ
Ch ng I. Giai c pươ
I. Giai c p là gì?
Ch ngh a duy v t l ch s ch ra r ng, các giai c p h inh ĩ
thành m t cách khách quan g n li n v i nh ng giai o n phát tri n đ
l ch s nh t nh c a s n xu t. Trong tác ph m "Sáng ki n v i", đị ế ĩ đ
Nin ã a ra nh ngh a v giai c p nh sau:đ đư đị ĩ ư
"Ng i ta g i là giai c p, nh ng t p oàn to l n g m nh ngườ đ
ng i khác nhau v a v c a h trong m t h th ng s n xu t h iườ đị
nh t nh trong l ch s , khác nhau v quan h c a h (th ng thì đ ườ
nh ng quan h y c pháp lu t quy nh th a nh n) i v i đượ đị đố
nh ng t li u s n xu t, v vai trò c a h trong nh ng t ch c lao ư
ng h i, nh v y là khác nhau v cách th c h ng th vđộ ư ưở
ph n c a c i xã h i ít ho c nhi u mà h c h ng. Giai c p đượ ưở
nh ng t p oàn ng i mà t p oàn này thì có th chi m o t lao đ ư đ ế đ
ng c a t p oàn khác, do ch các t p oàn ó có a v khác nhauđộ đ đ đ đ
trong m t ch kinh t xã h i nh t nh. ế độ ế đị
II. Ngu n g c k t c u giai c p. ế
1. Ngu n g c giai c p.
Trong h i có nhi u nhóm ng i, t p oàn ng i c phân ườ đ ườ đượ
bi t b ng nh ng c tr ng khác nhau: tu i tác, gi i nh, n t c, đặ ư
ch ng t c, qu c gia, ngh nghi p… Trong nh ng s khác nhau ó, cóư đ
2
Liên hệ quảng cáo

m t s do nguyên nn t nhiên, m t s khác do nguyên nhân
h i. Nh ng s khác bi t ó t nó kng s n sinh ra s i l p v đ đố
h i. Ch trong nh ng i u ki n h i nh t nh m i d n n s đ đị đế
phân chia h i thành nh ng giai c p khác nhau. Ch ngh a duy ĩ
v t l ch s kh ng nh s phân chia h i thành giai c p là do đị
nguyên nhân kinh t .ế
S n xu t h i d n d n phát tri n, vi c s d ngng c b ng
kim lo i làm cho n ng su t lao ng t ng lên ã d n t i s phân ă độ ă đ
công l i lao ng trong h i: ch n nuôi tách kh i tr ng tr t, s n đ ă
xu t th công c ng d n d n tr thành m t ngành t ng i c l p ũ ươ đố độ
v i nông nghi p, lao ng trí óc tách kh i lao ng chân tay. V i l c độ độ
l ng s n xu t m i, ch làm chung, n chung nguyên th y khôngư ế độ ă
còn thích h p n a, s n xu t gia ình cá th tr thành hình th c s n đ
xu t có hi u qu h n. T li u s n xu t s n ph m làm ra tr ơ ư
thành tài s n rng c a t ng gia ình. S h u t nn v t li u s n đ ư ư
xu t xu t hi n d n d n thay th s h u c ng ng nguyên thu . ế đ
Ch t h u ra i d n t i s b t bình ng v t ài s n trong n iế độ ư đờ đ
b công xã. h i phân hoá tnh nh ng giai c p khác nhau, giai
c p c l t th ng tr giai c p b c l t, b th ng tr . Nh v y, s ư
phân chia h i tnh giai c p là k t qu t t nhiên c a ch kinh ế ế độ
t d a trên s chi m h u t nhân v t li u s n xu t.ế ế ư ư
S nh thành giai c p di n ra theo hai con ng: đườ
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

tiểu luận triết học: "đấu tranh giai cấp"
Tiểu luận triết học : "đấu tranh giai cấp",hữu ích cho các bạn đang học môn triết học
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1689     Tải về: 2     Lượt mua: 3    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm