Thành viên gnuh109

Tiểu luận "QUÁ TRÌNH GIA NHẬP ASEAN CỦA VIỆT NAM "

- 04/24/2012
Chia sẻ
/16 trang
Tải xuống 10,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 10,000 VNĐ (16 trang)
Thành viên gnuh109

Tiểu luận "QUÁ TRÌNH GIA NHẬP ASEAN CỦA VIỆT NAM "

- 04/24/2012
1,750
Báo lỗi

Tiểu luận "QUÁ TRÌNH GIA NHẬP ASEAN CỦA VIỆT NAM "Vi t Nam ta trong th i kỳ này đang là m t đ t n c m i dành ệ ờ ộ ấ ướ ớ được độc lập, còn gặp nhiều khó khăn trong cả kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Đặc biệt là trong thời kỳ này các thế lực thù địch bên ngoài luôn muốn tìm cách để phá hoại, tạo mâu thuẫn trong Đảng bộ nước ta, cũng như các... Vi t Nam ta trong th i kỳ này đang là m t đ t n c m i dành ệ ờ ộ ấ ướ ớ được độc lập, còn gặp nhiều khó khăn trong cả kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Đặc biệt là trong thời kỳ này các thế lực thù địch bên ngoài luôn muốn tìm cách để phá hoại, tạo mâu thuẫn trong Đảng bộ nước ta, cũng như các nước anh em lân cận. Với mong muốn làm cô lập ta với thế giới bên ngoài khiến ta không có khả năng để khôi phục lại đất nước. Nhưng với những chính sách khôn khéo ta đã làm sụp đổ âm mưu của các thế lực thù địch, khiến cho cả những nước lớn mạnh như Mỹ cũng phải công nhận ta với thế giới.

Nội dung

H C VI N NGO I GIAO VI T NAMỌ Ệ Ạ Ệ Khoa chính tr qu c t và ngo i giao Vi t Namị ố ế ạ ệ

BÀI TI U LU NỂ Ậ ( MÔN CHÍNH SÁCH Đ I NGO I II)Ố Ạ

ĐỀ TÀI:

QUÁ TRÌNH GIA NH P ASEAN C A VI T NAM.Ậ Ủ Ệ

TÊN NHÓM: G U TRÚCẤ

TÊN SINH VIÊN:

1. Cháng Mí Gió. CT36H

2. C Th Mâyứ ị . CT36H 3. L u Th T nhừ ị ỉ . CT36H 4. Nguy n Th T Tâm.ễ ị ố CT36H

Hà Nôi, ngày 15 tháng 3 năm 2011.

1

M C L CỤ Ụ L i m đ u……………………………………………………………ờ ở ầ .…… 3

I- T ng quan v tình hình th gi i và khu v cổ ề ế ớ ự …………………………. …...4

1. Tình hình th gi i…ế ớ …………………………………………………. …...4

2. Tình hình các n c ĐNÁ…ướ ………………………………………….…...5 3. Tình hình c a Vi t nam…ủ ệ ……………………………………………. …..5

II- Quá trình gia nh p ASEAN c a Vi t namậ ủ ệ …………………………. …….6

A. Tr c khi đ i m iướ ổ ớ …………………………………………………. ……..6

1. Khó khăn và thu nậ l iợ …………………………………………………….6 2. Chính sách đ i ngo i c a Vi t nam v iố ạ ủ ệ ớ ASEAN………………………….6

3. Chính sách đ i ngo i c a ASEAN v i Vi tố ạ ủ ớ ệ nam………………………….7

B. Sau khi đ iổ m i…ớ ………………………………………………………...8 1. Khó khăn và th tháchử …………………………………………………… 8

2

2. Chính sách đ i ngo i c a Vi t nam v i ASEAN…ố ạ ủ ệ ớ ……………………. …8

3. Chính sách đ i ngo i c a ASEAN v i Vi t namố ạ ủ ớ ệ ………………………. …9

4. H i ngh k t n p Vi t nam chính th c tr thành thành viên c aộ ị ế ạ ệ ứ ở ủ ASEAN...9

III- Nhìn nh n l i nh ng khó khăn mà Vi t nam đã tr i qua đ tr thànhậ ạ ữ ệ ả ể ở thành viên c a ASEAN…………………………………………………….10ủ 1. Đ iố nôi…………………………………………………………………...10

2. Đ i ngo i…………………………………………………………….ố ạ …..10

IV- Đánh giá và nhân xét v chính sách c a Vi t Nam v i ASEAN trongề ủ ệ ớ th i gian qua, h ng phát tri n c a Vi t Nam và ASEAN trong th i gianờ ướ ể ủ ệ ờ t i….11ớ 1. Đánh giá và nh nậ xét…………………………………………………….11

2. H ng phát tri n…………………………………………………………ướ ể 12

T ngổ k t…………………………………………………………………….13ế

L i m đ uờ ở ầ

3

Vi t Nam ta trong th i kỳ này đang là m t đ t n c m i dành đ cệ ờ ộ ấ ướ ớ ượ đ c l p, còn g p nhi u khó khăn trong c kinh t , chính tr và văn hóa xãộ ậ ặ ề ả ế ị h i. Đ c bi t là trong th i kỳ này các th l c thù đ ch bên ngoài luônộ ặ ệ ờ ế ự ị mu n tìm cách đ phá ho i, t o mâu thu n trong Đ ng b n c ta, cũngố ể ạ ạ ẫ ả ộ ướ nh các n c anh em lân c n. V i mong mu n làm cô l p ta v i th gi iư ướ ậ ớ ố ậ ớ ế ớ bên ngoài khi n ta không có kh năng đ khôi ph c l i đ t n c. Nh ngế ả ể ụ ạ ấ ướ ư v i nh ng chính sách khôn khéo ta đã làm s p đ âm m u c a các th l cớ ữ ụ ổ ư ủ ế ự thù đ ch, khi n cho c nh ng n c l n m nh nh M cũng ph i côngị ế ả ữ ướ ớ ạ ư ỹ ả nh n ta v i th gi i. ậ ớ ế ớ Sau nh ng khó khăn đó vi c ta thi t l p quan h v i các n c và cácữ ệ ế ậ ệ ớ ướ t ch c là đi u không th thi u đ xây d ng l i đ t n c. Sau đó là m tổ ứ ề ể ế ể ự ạ ấ ướ ộ lo t nh ng ho t đ ng mà nhà n c ta đã th c hi n, đăc bi t là vi c ta giaạ ữ ạ ộ ướ ự ệ ệ ệ nh p t ch c ASEAN sau m t th i gian dài xung đ t, có th nói vi c giaậ ổ ứ ộ ờ ộ ể ệ nh p ASEAN là m t b c ti n l n trong l ch s c a Vi t Nam.ậ ộ ướ ế ớ ị ử ủ ệ V y nh ng k t qu mà Vi t Nam đã đ t đ c là gì? Nh ng khó khăn màậ ữ ế ả ệ ạ ượ ữ Vi t Nam đã tr i qua trong quá trình ra nh p ASEAN ra sao? Và t i saoệ ả ậ ạ ph i đ n năm 1995 Vi t Nam m i ra nh p ASEAN s đ c nói trongả ế ệ ớ ậ ẽ ượ ph n phân tích d i đây.ầ ướ

I- T ng quan v tình hình th gi i và khu v cổ ề ế ớ ự

1. Tình hình th gi iế ớ Trong nh ng th p niên 70, 80 c a th k 20, trên th gi i có nh ngữ ậ ủ ế ỷ ế ớ ữ bi n đ i r t l n, chi n tranh l nh m c dù có d u hi u hòa hoãn nh ng nóế ổ ấ ớ ế ạ ặ ấ ệ ư v n luôn đ t nhân lo i s ng trong s đe d a c a vũ khí h t nhân, xung đ tẫ ặ ạ ố ự ọ ủ ạ ộ khu v c x y ra kh p n i, và v n đ kh ng ho ng d u m 1973 đã nhự ả ở ắ ơ ấ ề ủ ả ầ ỏ ả

4

h ng nghiêm tr ng đ n các n c TBCN, khi n các n c này ph i đ iưở ọ ế ướ ế ướ ả ố m t v i m t cu c kh ng ho ng kinh t m i.ặ ớ ộ ộ ủ ả ế ớ Các phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c đang di n ra h t s cấ ả ộ ễ ế ứ m nh m kh p các châu l c Á, Phi và M latinh.ạ ẽ ở ắ ụ ỹ a. N c M .ướ ỹ Giai đo n này M và Liên Xô đã có s cân b ng v vũ khí h t nhân,ạ ỹ ự ằ ề ạ cu c ch y đua vũ trang trong m y ch c năm qua không đem l i k t quộ ạ ấ ụ ạ ế ả gì, mà nó còn gây ra nh ng xung đ t l n v i s xu t hi n c a vũ khí h tữ ộ ớ ớ ự ấ ệ ủ ạ nhân nhi u khu v c trên th gi i.ở ề ự ế ớ M và Liên Xô b thi t h i n ng n trong công cu c ch y đua vũỹ ị ệ ạ ặ ề ộ ạ trang, đi u đó đã giúp cho các n c đ ng minh khác có c h i ki m l iề ướ ồ ơ ộ ế ợ nhu n và giành v trí trên tr ng qu c t , đăc bi t là Châu Á v i s l nậ ị ườ ố ế ệ ở ớ ự ớ m nh nhanh chóng c a Trung Qu c, Nh t B n th c s là nh ng đ i tr ngạ ủ ố ậ ả ự ự ữ ố ọ c a M và Liên Xô khu v c Châu Á- Thái Bình D ng.ủ ỹ ở ự ươ N c M b d lu n trong n c ph n đ i k ch li t v cu c chi nướ ỹ ị ư ậ ướ ả ố ị ệ ề ộ ế tranh Vi t Nam và nh ng kho n đ u t quá l n vào cu c ch y đua vũở ệ ữ ả ầ ư ớ ộ ạ trang v i Liên Xô, đã làm cho n c M ch u nh h ng n ng n nh t khiớ ướ ỹ ị ả ưở ặ ề ấ cu c kh ng ho ng n ra.ộ ủ ả ổ b. Liên Xô và các n c XHCNướ Trong khi các n c TBCN r i vào cu c kh ng ho ng thì Liên Xô vàướ ơ ộ ủ ả các n c XHCN l i có nh ng b c phát tri n v t b c.ướ ạ ữ ướ ể ựơ ậ Sau khi Liên Xô đ t đ c nh ng th a thu n trong vi c c t gi m vũạ ượ ữ ỏ ậ ệ ắ ả khí h t nhân v i M b ng các hi p c salt – 1, salt – 2 và c t gi m hạ ớ ỹ ằ ệ ướ ắ ả ệ th ng phòng th tên l a,Liên Xô đã có th i gian đ xây d ng l i đ t n cố ủ ử ờ ể ự ạ ấ ướ và giúp đ phong trào gi i phóng dân t c trên th gi i.ỡ ả ộ ế ớ Tuy v y, vào nh ng năm cu i th p k 80, các n c XHCN l i lâm vàoậ ữ ố ậ ỷ ướ ạ kh ng ho ng tr m tr ng, s duy ý chí, ch m nh n th c đ thay đ i chínhủ ả ầ ọ ự ậ ậ ứ ể ổ sách phù h p v i th i đ i c a các nhà lãnh đ o Liên Xô và các n cợ ớ ờ ạ ủ ạ ở ướ XHCN Đông Âu, đã khi n các n c này s p đ trong m t th i gian ng nế ướ ụ ổ ộ ờ ắ t n t i. Trong khi đó các n c TBCN l i v t lên m nh m nh nh ngồ ạ ướ ạ ựơ ạ ẽ ờ ữ chính sách m i.ớ c. Trung Qu c.ố Các n c XHCN Đông Âu và Liên Xô s p đ , TBCN thì g p kh ngướ ở ụ ổ ặ ủ ho ng và đây là c h i t t đ Trung Qu c v n lên, m c dù h ph i tr iả ơ ộ ố ể ố ươ ặ ọ ả ả qua cu c kh ng chính tr n i b trong n c cái g i làộ ủ ị ộ ộ ướ ọ “ cách m ng vănạ hóa”1 . K t năm 1978, Đ i h i đ ng toàn qu c c a nhân dân Trung Hoaể ừ ạ ộ ả ố ủ đã ti n hành thay đ i chính sách b ng vi c: Xây d ng Trung Qu c đi lênế ổ ằ ệ ự ố CNXH mang b n s c Trung Qu c, l y kinh t làm tr ng tâm, đăc bi t làả ắ ố ấ ế ọ ệ chính sách m c a c a Trung Qu c v i th gi i b ng kh u hi uở ử ủ ố ớ ế ớ ằ ẩ ệ : “ Mèo 1 C i cách m c a c a t qu c 1978. ả ở ử ủ ổ ố L ch s th gi i hi n đ iị ử ế ớ ệ ạ . Tr.

5

tr ng mèo đen đ u đ c, mi n là b t đ c chu t”ắ ề ượ ễ ắ ượ ộ 2 , ngay sau đó Trung Qu c đã nh n đ c s ng h c a nhi u n c trên th gi i nh t là M ,ố ậ ượ ự ủ ộ ủ ề ướ ế ớ ấ ỹ nh đó đã giúp Trung Qu c đ t đ c nh ng th ng l i to l n. Lúc này hờ ố ạ ượ ữ ắ ợ ớ ọ l i ti p t c b n ch t cũ k và c th hóa kh u hiêu đ i ngo i c a hạ ế ụ ả ấ ỹ ụ ể ẩ ố ạ ủ ọ b ng cách ch ng Liên Xô và câu k t v i M t o d ng nên v n đằ ố ế ớ ỹ ạ ự ấ ề Campuchia gây khó khăn cho Vi t nam và các n c ĐNÁ.ệ ướ 2. Tình hình Đông Nam Á Có th nói tình hình các n c Đông Nam Á luôn ch u nh h ng c aể ướ ị ả ưở ủ các n c bên ngoài, do v y lúc căng th ng, lúc hòa d u.ướ ậ ẳ ị S xu t hi n v v n đ Campuchia do M và Trung Qu c gây d ngự ấ ệ ề ấ ề ỹ ố ự nên ti p t c làm hai bên càng thêm căng th ng, m c dù tr c đó khu v cế ụ ẳ ặ ướ ự đã tam th i hòa hoãn sau khi Vi t nam giành th ng l i trong cu c ch ngờ ệ ắ ợ ộ ố M c u n c.ỹ ứ ướ Đông Nam Á là khu v c có v trí chi n l c h t s c quan tr ng nênự ị ế ượ ế ứ ọ luôn b các n c l n đ t làm m c tiêu xâm chi m, vì v y đ b o v n nị ướ ớ ặ ụ ế ậ ể ả ệ ề đ c l p c a qu c gia mình, thì các n c ph i liên k t giúp đ nhau, ýộ ậ ủ ố ướ ả ế ỡ t ng đó c a các qu c gia này đã đ c c th b ng h i ngh thành l pưở ủ ố ượ ụ ể ằ ộ ị ậ ASEAN vào tháng 6/1967 tai Bangcok Thái Lan g m 5 n c: Thái lan,ồ ướ Indonesia, Malaysia, Philippin và Xingapo. ASEAN là hi p h i các n c Đông Nam Á v i m c tiêu chung là hòaệ ộ ướ ớ ụ bình, t do, trung l p, không cho phép s can thi p d i b t c hình th cự ậ ự ệ ướ ấ ứ ứ ho c ph ng cách nào c a các c ng qu c bên ngoài.ặ ươ ủ ườ ố 3. Tình hình c a Vi t nam.ủ ệ Cu c kháng chi n ch ng M c u n c c a nhân dân ta liên ti p đ tộ ế ố ỹ ứ ướ ủ ế ạ đ c nh ng th ng l i to l n. K t năm 1968 ta làm th t b i chi n tranhượ ữ ắ ợ ớ ể ừ ấ ạ ế c c b c a M bu c M ph i tính đ n ng i đàm phán v i ta, đ n nămụ ộ ủ ỹ ộ ỹ ả ế ồ ớ ế 1975 đ t n c đ c th ng nh t.ấ ướ ượ ố ấ Sau khi giành đ c đ c l p, hai mi n Nam B c l n đ u đ c th ngượ ộ ậ ề ắ ầ ầ ượ ố nh t sau th i gian dài b các n c l n đô h , nh ng cũng g p ph i nh ngấ ờ ị ướ ớ ộ ư ặ ả ữ khó khăn l n, vi c đ u tiên sau khi đ c l p ta ph i tính đ n vi c xây d ngớ ệ ầ ộ ậ ả ế ệ ư b máy chính tr sao cho phù h p v i c hai mi n tránh s can thi p c aộ ị ợ ớ ả ề ự ệ ủ các th l c thù đ ch.ế ự ị V n đ Campuchia do M và Trung Qu c d ng lên c ng v i vi c Mấ ề ỹ ố ự ộ ớ ệ ỹ c m v n Vi t Nam đã gây cho ta r t nhi u khó khăn v c đ i ngo i vàấ ậ ệ ấ ề ề ả ố ạ đ i n i.ố ộ

II- Quá trình gia nh p ASEAN c a Vi t nam.ậ ủ ệ

A- Tr c khi đ i m i.ướ ổ ớ 2 C i cách m c a c a t qu c 1978. ả ở ử ủ ổ ố L ch s th gi i hi n đ i.ị ử ế ớ ệ ạ Tr.

6

1. Khó khăn và thu n l iậ ợ a. Khó khăn: Đây là th i kỳ r t khó khăn c a Vi t nam, chúng ta v a tr i qua cu cờ ấ ủ ệ ừ ả ộ kháng chi n ch ng gi c ngo i xâm l ch s v i tên đ u s đ qu c hùngế ố ặ ạ ị ử ớ ầ ỏ ế ố m nh nh t th gi i.ạ ấ ế ớ M t s qu c gia trong kh i ASEAN là đ ng minh c a M , đã t ngộ ố ố ố ồ ủ ỹ ừ tham gia vào cu c chi n Vi t nam, do đó vi c hai bên nói chuy n v iộ ế ở ệ ệ ệ ớ nhau là r t khó, nên n u ta tham gia vào t ch c s đ i m t v i s ph nấ ế ổ ứ ẽ ố ặ ớ ự ả đ i c a nhân dân trong n c.ố ủ ướ Vi t Nam m i ra kh i chi n tranh nên ch a hi u rõ lu t ch i c a tệ ớ ỏ ế ư ể ậ ơ ủ ổ ch c, kinh t thì l c h u không đáp ng đ c v i nh ng m c tiêu vàứ ế ạ ậ ứ ượ ớ ữ ụ nguyên t c c a ASEAN.ắ ủ b. Thu n l i:ậ ợ Ta v a giành đ c đ c l p, do v y r t c n s giúp đ c a các n cừ ượ ộ ậ ậ ấ ầ ự ỡ ủ ướ trong khu v c, n u ta có đ c quan h t t v i ASEAN s có c h i đự ế ượ ệ ố ớ ẽ ơ ộ ể khôi ph c kinh t , v a có b n ch ng l i âm m u c a M và Trung Qu c.ụ ế ừ ạ ố ạ ư ủ ỹ ố Gia nh p ASEAN Vi t Nam có c h i đ nói ti ng nói c a mình trênậ ệ ơ ộ ể ế ủ tr ng qu c t , và đ c giao l u v i nhi u n c có n n kinh t phátườ ố ế ượ ư ớ ề ướ ề ế tri n trên th gi i, vì đây là bán đ o có v trí chi n l c quan tr ng, làể ế ớ ả ị ế ượ ọ đi m n i gi a n Đ D ng và Thái Bình D ng, là khu v c r t năngể ố ữ Ấ ộ ươ ươ ự ấ đ ng và là n i gi i quy t các mâu thu n, xung đ t trên th gi i.ộ ơ ả ế ẫ ộ ế ớ 2. Chính sách đ i ngo i c a Vi t namố ạ ủ ệ Có th nói trong th i gian 1976-1978 là b c kh i đ u t t đ p c aể ờ ướ ở ầ ố ẹ ủ quan h gi a ta và các n c ASEAN, năm 1976 ta công b chính sách 4ệ ữ ướ ố đi m xác đ nh rõ ràng chính sách quan h láng gi ng h u ngh đ i v i cácể ị ệ ề ữ ị ố ớ n c Đông Nam Á, ch y u là các n c ASEAN, nói lên mong mu n chânướ ủ ế ướ ố thành h u ngh , h p tác Đông Nam Á cùng t n t i hòa bình d n d n cácữ ị ợ ồ ạ ẫ ế n c ASEAN đ u t ra hoan nghêng.ướ ề ỏ Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th 6 đ ng c ng s n Vi t Nam 15-ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ả ộ ả ệ 18/12/1986 có nêu: “ Trên tinh th n bình đ ng, b o đ m đ c l p, ch quy n và tôn tr ngầ ẳ ả ả ộ ậ ủ ề ọ l n nhau s n sàng đàn phán đ gi i quy t nh ng v n đ thu c quan hẫ ẵ ể ả ế ữ ấ ề ộ ệ gi a Vi t Nam và Trung Qu c, bình th ng hóa quan h và khôi ph c tìnhữ ệ ố ườ ệ ụ h u ngh gi a hai n c, vì l i ích c a nhân dân hai n c vì hòa bình ữ ị ữ ướ ợ ủ ướ ở Đông Nam Á và trên th gi i” ế ớ 3. Ngay sau khi đ t n c th ng nh t, Đ ng ta đã đ ra chính sách m c aấ ướ ố ấ ả ề ở ử ra bên ngoài mong mu n đ c đ i thoai tr c ti p v i các n c trong khuố ượ ố ự ế ớ ướ v c Đông Nam Á, nh ng v i đi u ki n các n c này ph i cho quân đ iự ư ớ ề ệ ướ ả ộ M rút h t quân ra kh i các n c này và không cho b t c quân đôi c aỹ ế ỏ ướ ấ ứ ủ 3 Ngh quy t Đ i h i VI. ị ế ạ ộ 50 năm Ngo i Giao Vi t Nam 1945- 1995,ạ ệ tr. 253- 254.

7

n c nào vào và xây d ng căn c quân s nh m phá ho i hòa bình trongướ ư ứ ự ằ ạ khu v c.ự B c đ u chính sách c a ta đã có nh ng k t qu , đã hình thành nh ngướ ầ ủ ữ ế ả ữ cu c găp g gi a các nhà lãnh đ o nh Th T ng Ph m Văn Đ ng điộ ỡ ữ ạ ư ủ ướ ạ ồ thăm các n c ASEAN, t o d ng quan h song ph ng v i t ng qu c gia.ướ ạ ự ệ ươ ớ ừ ố 3. Chính sách c a ASEAN v i Vi t Nam.ủ ớ ệ Nh n bi t đ c tình hình trên chi n tr ng Vi t Nam đang b t l i choậ ế ượ ế ườ ệ ấ ợ M , các n c ASEAN đã ph i thay đ i chính sách v i M và Vi t Nam.ỹ ướ ả ổ ớ ỹ ệ Sau khi thành l p hi p h i các n c Đông Nam Á, ASEAN đã mongậ ệ ộ ướ mu n Vi t Nam s m tr thành thành viên c a ASEAN.ố ệ ớ ở ủ T i sao ASEAN mu n Vi t nam s m gia nh p t ch c?ạ ố ệ ớ ậ ổ ứ có th nóiể Vi t nam là n c có v trí thu n l i trong khu v c Đông Nam Á, có n nệ ướ ị ậ ợ ự ề quân s r t m nh m . Trên th gi i lúc b y gi không có đ c m y n cự ấ ạ ẽ ế ớ ấ ờ ượ ấ ướ dám đ i đ u tr c ti p v i M , ngay c Liên Xô hay Trung Qu c là nh ngố ầ ự ế ớ ỹ ả ố ữ n c l n m nh trong th i kỳ này cũng ch a dám đ i đ u tr c ti p v iướ ớ ạ ờ ư ố ầ ự ế ớ M trên m t tr n chi n tr ng.ỹ ặ ậ ế ườ Vi t Nam l i là n c đi theo con đ ng XHCN, n u chính sách đ a raệ ạ ướ ườ ế ư không đúng đ n s nh h ng t i nhân dân các n c này, h n n a phíaắ ẽ ả ưở ớ ướ ơ ữ b c Vi t nam là Trung Qu c m t n c XHCN khác có tham v ng l n vàắ ệ ố ộ ướ ọ ớ đ s c c nh tranh v i b t c qu c gia nào có ý đ nh xâm chi m khu v củ ứ ạ ớ ấ ứ ố ị ế ự Đông Nam Á. Trung Qu c cũng đã nhi u l n gây khó d cho Đông Nam Á, n u giố ề ầ ễ ế ờ đ Vi t Nam và Trung Qu c liên k t l i v i nhau thì Đông Nam Á s bể ệ ố ế ạ ớ ẽ ị nguy hi m. Lúc này CNXH trên th gi i đang phát tri n r t m nh, cácể ế ớ ể ấ ạ n c TBCN thì b t đ u lâm vào cu c kh ng m i, h n n a n c M r tướ ắ ầ ộ ủ ớ ơ ữ ướ ỹ ở ấ xa nên không th lúc nào cũng giúp đ đ c.ể ỡ ượ T nh ng nh n đ nh trên các n c Đông Nam Á mu n Vi t Nam s mừ ữ ậ ị ướ ố ệ ớ ra nh p vào t ch c trong khu v c đ có th ki m ch Vi t nam b ngậ ổ ứ ự ể ể ề ế ệ ằ nh ng nguyên t c c a hi p h i, đ ng th i có th cùng Vi t nam đ i phóữ ắ ủ ệ ộ ồ ờ ể ệ ố l i v i Trung Qu c và các n c l n khác đang có ý đ nh quay tr l i Đôngạ ớ ố ướ ớ ị ở ạ Nam Á. B-Th i kì sau đ i m iờ ổ ớ 1. Khó khăn và thu n l i:ậ ợ a. Khó khăn: Th i kì này Vi t nam dù đã d n khôi ph c l i đ t n c nh ng cũngờ ệ ầ ụ ạ ấ ướ ư g p ph i không ít khó khăn.ặ ả Kinh t trong n c l c h u, trong b máy chính tr xu t hiên nhi u v nế ướ ạ ậ ộ ị ấ ề ấ đ y u kém trong khâu lãnh đ o và qu n lý làm cho đ t n c ngày càng bề ế ạ ả ấ ướ ị cô l p v i th gi i.ậ ớ ế ớ

8

V n đ Campuchia v n ch a đ c gi i quy t, tình hình khu v c ti pấ ề ẫ ư ượ ả ế ự ế t c căng th ng.ụ ẳ Cu i nh ng năm 80, đ u 90 Liên Xô và các n c Đông Âu lâm vàoố ữ ầ ướ kh ng ho ng r i đi đ n s p đ , Vi t Nam không nh n đ c vi n tr c aủ ả ồ ế ụ ổ ệ ậ ượ ệ ợ ủ b t c qu c gia Đông Âu nào, k c Liên Xô.ấ ứ ố ể ả Năm 1989, M tuyên b c m v n Vi t nam làm cho ta l i càng thêmỹ ố ấ ậ ệ ạ khó khăn h n, ngay c nh ng n c không ph i đi theo XHCN nh ng làơ ả ư ướ ả ư b n c a ta cũng ng ng quan h v i Vi t nam.ạ ủ ừ ệ ớ ệ Các n c Đông Nam Á thì lên án gay g t hành đ ng đem quân và đóngướ ắ ộ quân campuchia c a Vi t nam.ở ủ ệ b. Thu n l i:ậ ợ Tr c đây m i quan h c a Vi t Nam và ASEAM v n đã đ c thi tướ ố ệ ủ ệ ố ượ ế l p t tr c, nh ng t sau s ki n 7- 1- 1979 s có m t c a quân đ iậ ừ ướ ư ừ ự ệ ự ặ ủ ộ Vi t Nam t i Campuchia đã làm cho các n c Đông Nam Á lo ng i. H loệ ạ ướ ạ ọ r ng chi n tranh có th m r ng và phá ho i đ n môi tr ng hòa bình, sằ ế ể ở ộ ạ ế ườ ẽ đe d a đ n an ninh c a h . ọ ế ủ ọ Tr c khi đ i m i thì hai bên v n mong mu n h tr và giúp đ l nướ ổ ớ ẫ ố ỗ ợ ỡ ẫ nhau tr c s xâm l c c a bên ngoài.ướ ư ượ ủ Vì v y có th nói đây là c h i thu n l i đ Vi t Nam và ASEAN th tậ ể ơ ộ ậ ợ ể ệ ắ ch t m i quan h .ặ ố ệ 2. Chính sách đ i ngo i c a Vi t Nam v i ASEAN trong giai đo nố ạ ủ ệ ớ ạ này. Có th nói trong giai đo n này so v i giai đo n tr c đó, dù khó khănể ạ ớ ạ ướ không ít đi nh ng đã có nh ng th ng l i nh t đ nh.ư ữ ắ ơ ấ ị Năm 1986, Đ i h i Đ ng toàn qu c l n VI đã xác đ nh l i c c u qu nạ ộ ả ố ầ ị ạ ơ ấ ả lý m i, xóa b c c u qu n lý bao c p. Đ i m i toàn diên, xây d ng Viêtớ ỏ ơ ấ ả ấ ổ ớ ự nam đi lên ch nghĩa xa h i, b qua giai đo n TBCN, xây d ng n n kinhủ ộ ỏ ạ ự ề t th tr ng đ nh h ng XHCN, đ ra chính sách đ i ngo i m i phù h pế ị ườ ị ướ ề ố ạ ớ ợ v i s phát tri n c a th i đ i.ớ ự ể ủ ờ ạ Năm 1989, Vi t Nam rút quân kh i Campuchia, làm cho các m i quanệ ỏ ố h trong khu v c tr nên hòa d u h n.ệ ự ở ị ơ Đ i h i l n VII năm 1991 c a Đ ng ta m t l n n a kh ng đ nh chínhạ ộ ầ ủ ả ộ ầ ữ ẳ ị sách đ i ngo i c a ta ra th gi i v i kh u hi uố ạ ủ ế ớ ớ ẩ ệ : “Vi t nam mu n làm b nệ ố ạ v i t t c các n c trong c ng đ ng qu c t , ph n đ u vì hòa bình, nớ ấ ả ướ ộ ồ ố ế ấ ấ ổ đ nh và cùng phát tri n, tôn tr ng ch quy n, đ c l p, toàn v n lãnh th ,ị ể ọ ủ ề ộ ậ ẹ ổ không can thi p vào công vi c n i b c a nhau”ệ ệ ộ ộ ủ 4 . Kh u hi u đó ít nhi u cũng th hi n cho nhân dân th gi i bi t v sẩ ệ ề ể ệ ế ớ ế ề ự yêu chu ng hòa bình c a nhân dân Vi t nam, đ nhân dân th gi i tácộ ủ ệ ể ế ớ đ ng đ n nh ng ng i lãnh đ o c a h , khi đó t m t qu c gia s mộ ế ữ ườ ạ ủ ọ ừ ộ ố ẽ ở 4 Ngh quy t Đ i h i VII. ị ế ạ ộ L ch s th gi i hi n đ i. ị ử ế ớ ệ ạ tr.

9

r ng ra nhi u n c mu n tìm hi u và làm b n v i ta. Đó cũng là m tộ ề ướ ố ể ạ ớ ộ trong nh ng nguyên nhân chính d n đ n vi c xóa b l nh c m v n c aữ ẫ ế ệ ỏ ệ ấ ậ ủ M v i Vi t nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1994, khi n M ph i tuyên bỹ ớ ệ ế ỹ ả ố r ng “Khu v c Đông Nam Á s n đ nh h n n u Vi t Nam s m tham giaằ ự ẽ ổ ị ơ ế ệ ớ vào các t ch c qu c t , khu v c, đ c bi t ng h Vi t Nam nhanh chóngổ ứ ố ế ự ặ ệ ủ ộ ệ gia nh p ASEAN”.ậ 3. Chính sách đ i ngo i c a ASEAN v i Vi t nam.ố ạ ủ ớ ệ Sau khi Vi t nam đ i m i đ t n c 1986, v i nh ng chính sách m c aệ ổ ớ ấ ướ ớ ữ ở ử m i, đ c bi t năm 1989 Vi t nam đã rút quân ra kh i đ t Campuchia thì sớ ặ ệ ệ ỏ ấ ự căng th ng gi a hai bên đã d n đ c g b .ẳ ữ ầ ượ ỡ ỏ V i chính sách đ i ngo i c a Đ i h i Đ ng l n VII nh đã nêu trên ,ớ ố ạ ủ ạ ộ ả ầ ư ở khi n cho m i quan h gi a hai bên tr nên thân thi n h n và đ t ra cácế ố ệ ữ ở ệ ơ ặ cuôc g p g đ tìm hi u v nhau bình th ng hóa quan h cũng đ c đ tặ ỡ ể ể ề ườ ệ ượ ặ ra nhi u h n. Ví d : …..ề ơ ụ Đ n ngày 22 tháng 7 năm 1992, tán thành nh ng nguyên t c c a t ch cế ữ ắ ủ ổ ứ ASEAN t i Manila c a Philippin, Vi t Nam và Lào đã tr thành quan sátạ ủ ệ ở viên chính th c.ứ Vi t Nam và các n c thành viên ASEAN đã ký k t v i nhau và th aệ ướ ế ớ ỏ thu n nhi u v n đ quan tr ng trong khu v c nh : Vi t nam th a thu nậ ề ấ ề ọ ự ư ệ ỏ ậ v i Malaysia cùng khai thác vùng ch ng l n; Vi t Nam th a thu n v iớ ồ ấ ệ ỏ ậ ớ Thái Lan v h p tác tr t t trên v nh Thái Lan; Vi t nam và Philippin th aề ợ ậ ự ị ệ ỏ thu n v nguyên t c ng x c b n trong khu v c tranh ch p tr ngậ ề ắ ứ ử ơ ả ự ấ ở ườ sa… 4. H i ngh k t n p Vi t Nam chính th c tr thành thành viên c aộ ị ế ạ ệ ứ ở ủ ASEAN. Có th nói sau khi ra nh p ASEAN (7- 1995), Vi t Nam và ASEAN l iể ậ ệ ạ có thêm nh ng đi u ki n thu n l i h n hi u qu h n đ phát tri n m iữ ề ệ ậ ợ ơ ệ ả ơ ể ể ố quan h song ph ng gi a hai bên. Nh ng v n đ t n t i gi a hai n cệ ươ ữ ữ ấ ề ồ ạ ữ ướ đã và đang t ng b c đ c gi i quy t thông qua th ng l ng và ngàyừ ướ ượ ả ế ươ ượ càng thu n l i h n.ậ ợ ơ

III- Tóm t t l i nh ng khó khăn mà Vi t Nam đã v t quaắ ạ ữ ệ ượ đ gia nh p ASEAN.ể ậ Trong th i gian này Vi t Nam đã g p r t nhi u khó khăn c v đ i n i vàờ ệ ặ ấ ề ả ề ố ộ đ i ngo i.ố ạ 1. Đ i n i.ố ộ

10

V i t t ng là ng i th ng nhân dân Vi t Nam v n không mu n k tớ ư ưở ườ ắ ệ ẫ ố ế b n v i nh ng n c đã tham gia vào cu c chi n đ m máu Vi t Nam.ạ ớ ữ ướ ộ ế ẫ ở ệ Chính quy n còn non tr , đi u ki n kinh t c a đ t n c còn g pề ẻ ề ệ ế ủ ấ ướ ặ nhi u khó khăn ch a đáp ng đ c yêu c u c a t ch c.ề ư ứ ượ ầ ủ ổ ứ 2. Đ i ngo i.ố ạ Các th l c thù đ ch luôn mu n th c hi n “di n bi n hòa bình” và c uế ự ị ố ự ệ ễ ế ấ k t v i b n ph n đ ng trong n c đ l t đ chính quy n c a ta, mà tiêuế ớ ọ ả ộ ướ ể ậ ổ ề ủ bi u là M và Trung Qu c.ể ỹ ố V y th c s h mu n gì Vi t Nam?ậ ự ự ọ ố ở ệ a. Trung Qu c.ố Trong hai cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và đ qu c M , Trungộ ế ố ự ế ố ỹ Qu c đã giúp đ Vi t Nam r t nhi u, tuy v y kèm theo s giúp đ đóố ỡ ệ ấ ề ậ ự ỡ cũng là nh ng âm m u nh m h i ta.ữ ư ằ ạ Nhìn l i quá trình đ u tranh c a ta luôn có s can thi p c a nhi u n cạ ấ ủ ự ệ ủ ề ướ l n. Năm 1954 h i ngh gi -ne-ver v l p l i hòa bình Vi t Nam, Trungớ ộ ị ơ ề ậ ạ ở ệ Qu c và Pháp r i M liên ti p có nh ng cu c g p bí m t và k t qu làố ồ ỹ ế ữ ộ ặ ậ ế ả Trung Qu c đã đ t nh ng l i l c khi chia c t Vi t Nam thành hai mi n tố ạ ữ ợ ộ ắ ệ ề ừ vĩ tuy n 17.ế Đ n 1967, Vi t Nam lên ti ng kêu g i M ng ng ném bom mi n b c,ế ệ ế ọ ỹ ừ ề ắ đ c t t c các n c XHCN và nhân dân yêu hoà bình trên th gi i ngượ ấ ả ướ ế ớ ủ h thì Trung Qu c l i ph n đ i k ch li t. Trung Qu c cho r ng: “cái nútộ ố ạ ả ố ị ệ ố ằ c a v n đ Vi t Nam không ph i là M ng ng ném bom mi n b c mà làủ ấ ề ệ ả ỹ ừ ề ắ

ch quân xâm l c ph i rút kh i Vi t Nam, đình ch cu c xâm l c v iở ỗ ượ ả ỏ ệ ỉ ộ ượ ớ toàn cõi Vi t Nam, đ cho nhân dân Vi t Nam t gi i quy t l y v n đệ ể ệ ự ả ế ấ ấ ề c a mình, ch không ph i là ch ném bom hay không nem bom”.ủ ứ ả ở ỗ Trong khi Vi t Nam ti n hành đàm phá v i M thì Trung Qu c cho r ngệ ế ớ ỹ ố ằ không nên, h luôn tìm m i cách đ gi cu c chi n Vi t Nam, 1970ọ ọ ể ữ ộ ế ở ệ Mao Tr ch Đông nói r ng: “Tôi s n sàng đón Nich-x n sang thăm Trungạ ằ ẵ ơ Qu c v i b t c danh nghĩa gì, T ng th ng hay khách du l ch và nh ngố ớ ấ ứ ổ ố ị ữ v n đ gi a Trung Qu c và M ch có th gi i quy t v i Nich-x n màấ ề ữ ố ỹ ỉ ể ả ế ớ ơ thôi”. Trung Qu c ti p t c tìm cách quan h v i M , đ phòng Vi t Namố ế ụ ệ ớ ỹ ể ệ thi t l p quan h ngo i giao v i M tr c, b ng vi c d ng nên câuế ậ ệ ạ ớ ỹ ướ ằ ệ ự chuy n Campuchia và gây chi n tranh biên gi i v i Viêt Nam. Trongệ ở ế ớ ớ cu c g p g gi a Nich-x n và Đ ng Ti u Bình Oasinhton, Đ ng Ti uộ ặ ỡ ữ ơ ặ ể ở ặ ể Bình nói r ng: “n u Vi t Nam đem quân sang Campuchia, Trung Qu c sằ ế ệ ố ẽ cho Vi t Nam m t bài h c, nh ng Trung Qu c s không đánh l n…”ệ ộ ọ ư ố ẽ ớ Trung Qu c th a thu n v i Vi t Nam r ng n u Vi t Nam rút quân ra kh iố ỏ ậ ớ ệ ằ ế ệ ỏ Campuchia thì Trung Qu c s n sàng đàm phán v i Vi t Nam v bìnhố ẵ ớ ệ ề th ng hóa quan h hai n c, nh ng th c ch t ý đ c a Trung Qu c làườ ệ ướ ư ự ấ ồ ủ ố

11

dùng Liên Xô ép Vi t Nam, dùng v n đ Campuchia đ c i thi n quan hệ ấ ề ể ả ệ ệ Trung- Xô, t o đi u ki n thu n l i đ thúc đ y quan h Trung- M .ạ ề ệ ậ ợ ể ẩ ệ ỹ Nh ng r i cu c kháng chi n chính nghĩa c a ta cũng giành th ng l i,ư ồ ộ ế ủ ắ ợ b ng s c m nh c a toàn dân và s ng h c a nhân dân yêu hòa bình trênằ ứ ạ ủ ự ủ ộ ủ th gi i.ế ớ Tóm l i t t c nh ng hành đ ng trên c a Trung Qu c v i vi c c n trạ ấ ả ữ ộ ủ ố ớ ệ ả ở quan h c a Vi t Nam v i M và v i ASEAN nh m m c đích:ệ ủ ệ ớ ỹ ớ ằ ụ Gi Vi t nam làm lá ch n, mu n bi n Vi t Nam thành quân bài đ traoữ ệ ắ ố ế ệ ể đ i v i M ph c v cho kinh t Trung Qu c, dùng Vi t Nam đ đ i l yổ ớ ỹ ụ ụ ế ố ệ ể ổ ấ đ o Đài Loan t M . Trung Qu c mu n can thi p vào Vi t Nam đ kh ngả ừ ỹ ố ố ệ ệ ể ẳ đinh t m nh h ng và s c m nh c a mình.ầ ả ưở ứ ạ ủ b. M .ỹ Đ i v i M thì Vi t Nam là n c c quan tr ng khu v c Châu Á-ố ớ ỹ ệ ướ ờ ọ ở ự Thái Bình D ng, là n i có th ngăn ch n s thâm nh p c a CNXH vàoươ ơ ể ặ ự ậ ủ Đông Nam Á nên h mu n gi chân Vi tọ ố ữ ệ Nam. H đã ph i ch u s lên án c a th gi i và b n thân h cũng không ch uọ ả ị ự ủ ế ớ ả ọ ị đ c s th t b i cay đ ng khi mình là ng i đi xâm chi m, đ ng th i Mươ ự ấ ạ ắ ườ ế ồ ờ ỹ là m t n c có n n quân s m nh nh t th gi i l i thua m t n c nh béộ ướ ề ự ạ ấ ế ớ ạ ộ ướ ỏ nh Vi t Nam.ư ệ N u kìm đ c chân Vi t Nam d n d n h s đ a vào Vi t Nam nh ngế ượ ệ ầ ầ ọ ẽ ư ệ ữ cái g i là dân ch c a M , đ ng th i có Vi t Nam h cũng dành đ c vọ ủ ủ ỹ ồ ờ ệ ọ ươ ị trí quan tr ng h n Liên Xô khu v c Châu Á- Thái Bình D ng, h n chọ ơ ở ự ươ ạ ế đ c s l n m nh c a XHCN.ượ ự ớ ạ ủ

IV- Đánh giá, nh n xét v chính sách đ i ngo i c a Vi tậ ề ố ạ ủ ệ Nam v i ASEAN trong th i gian qua, ph ng h ng phátớ ờ ươ ướ tri n c a Vi t Nam và ASEAN trong th i gian t i.ể ủ ệ ờ ớ

1. Đánh giá, nh n xét v chính sách đ i ngo i trong th i gian qua.ậ ề ố ạ ờ Có th nói chính sách c a Vi t Nam trong th i gian qua là đúng đ n,ể ủ ệ ờ ắ ph i nói r ng nh ng khó khăn mà ta g p ph i và v t qua đ c nó làả ằ ữ ặ ả ượ ượ không h đ n gi n.ề ơ ả Ngay sau khi đ t n c th ng nh t có r t nhi u vi c ph i làm do chi nấ ướ ố ấ ấ ề ệ ả ế tranh đem l i, n u ta nóng v i gia nh p ASEAN thì s càng làm cho chínhạ ế ộ ậ ẽ quy n non tr ta v a giành đ c l p s tr lên căng th ng, c ng v i sề ẻ ừ ộ ậ ẽ ở ẳ ộ ớ ự không đ ng tình c a nhân dân khi mà trong kh i ASEAN có vài n c thamồ ủ ố ướ gia vào cu c chi n Vi t Nam.ộ ế ở ệ

12

bên ngoài, s có s ph n đ i c a Liên Xô, vì h đã giúp đ ta r tỞ ẽ ự ả ố ủ ọ ỡ ấ nhi u, tham gia vào ASEAN t c là s n m m t ph n c a t ch cề ứ ẽ ằ ở ộ ầ ủ ổ ứ SEANTO do M t ch c Châu Á nh m ch ng l i Liên Xô và các n cỹ ổ ứ ở ằ ố ạ ướ XHCN. Khi Liên Xô và các n c XHCN lâm vào kh ng ho ng, đã l rõ bướ ủ ả ộ ộ máy qu n lý có nhi u v n đ , đi u đó đã giúp Đ ng ta đi u ch nh l i cả ề ấ ề ề ả ề ỉ ạ ơ c u qu n lý nên ít b nh h ng b i các n c đông âu.ấ ả ị ả ưở ở ướ Có ng i cho r ng t i sao Vi t Nam nhìn th y và đã k p thay đ i conườ ằ ạ ệ ấ ị ổ đ ng đi lên mà l i không ch cho các n c khác. Nh ng ta ph i bi t r ngườ ạ ỉ ướ ư ả ế ằ Vi t Nam ch là m t n c nh , l i v a tr i qua cu c đ u tranh ch ng Mệ ỉ ộ ướ ỏ ạ ừ ả ộ ấ ố ỹ c u n c đ c s giúp đ c a các n c XHCN, li u h có nghe Vi tứ ướ ượ ự ỡ ủ ướ ệ ọ ệ Nam không? m t đ t n c d a vào h đ đánh gi c, h n n a s l nộ ấ ướ ự ọ ể ặ ơ ữ ự ớ m nh c a các n c XHCN đ c c th gi i phù nh n, gi không th phêạ ủ ướ ượ ả ế ớ ậ ờ ể phán h mà c t lõi là các nhà lãnh đ o này có ch u thay đ i và c i cáchọ ố ạ ị ổ ả không khi mà cuôc kh ng ho ng đó cũng đang di n ra ngay tr c m t h .ủ ả ễ ướ ắ ọ Nh v y, chính sách đ i ngo i c a ta là h p lý và Vi t Nam đúng đ nư ậ ố ạ ủ ợ ệ ắ khi gia nh p ASEAN vào 1995, khi h th ng XHCN không còn, nay v iậ ệ ố ớ n n kinh t m bu c ta ph i có nhi u đ i tác đ trao đ i, đ ng th i giaề ế ở ộ ả ề ố ể ổ ồ ờ nh p ASEAN cũng giúp cho v th c a Vi t Nam đ c nâng cao h n. Vìậ ị ế ủ ệ ựơ ơ đây có v trí chi n l c quan tr ng và là n i gi i hòa các v n đ trên thị ế ượ ọ ơ ả ấ ề ế gi i, ĐNÁ còn là m t trong nh ng khu v c có n n kinh t sôi đ ng nh tớ ộ ữ ự ề ế ộ ấ th gi i, luôn thu hút đ c vi n tr c a nhi u n c l n và các t ch cế ớ ượ ệ ợ ủ ề ướ ớ ổ ứ qu c t khác.ố ế 2. Ph ng h ng phát tri n gi a Vi t Nam và ASEAN trong th iươ ướ ể ữ ệ ờ gian t i.ớ Hi n nay, ASEAN là m t trong nh ng khu v c có t c đ phát tri nệ ộ ữ ự ố ộ ể cao nh t th gi i, cũng là n i thu hút v n n c ngoài l n nh t.ấ ế ớ ơ ố ướ ớ ấ ASEAN còn gi a vai trò quan tr ng trong hòa bình khu v c Châu Á-ữ ọ ở ự Thái Bình D ng. Đây là n i đ c l a ch n đ t ch c nhi u h i nghươ ơ ượ ự ọ ể ổ ứ ề ộ ị qu c t l n trên th gi i nh h i ngh APEC,…ố ế ớ ế ớ ư ộ ị Nhìn vào s phát tri n c a ASEAN trong th i gian g n đây, chúng taự ể ủ ờ ầ tin t ng r ng ASEAN s tr thành m t trong nh ng khu v c th nh v ngưở ằ ẽ ở ộ ữ ự ị ượ nh t th gi i. Do v y, các n c ASEAN c n ph i g n k t h n n a, thamấ ế ớ ậ ướ ầ ả ắ ế ơ ữ gia nhi u h n n a vào các t ch c qu c t , th hi n đ c vai trò gìn giề ơ ữ ổ ứ ố ế ể ệ ượ ữ hòa bình trong khu v c và trên th gi i.ự ế ớ C n m r ng h n n a v quan h v i các n c l n, gi i quy t cácầ ở ộ ơ ữ ề ệ ớ ướ ớ ả ế v n đ trong khu v c b ng ph ng pháp hòa bình đ khu v c x ng ấ ề ự ằ ươ ể ự ứ t mầ v i đ a v đang có trên th gi i. Các n c c n ph i ph i h p và giúp đớ ị ị ế ớ ướ ầ ả ố ợ ỡ l n nhau nhi u h n n a cho các v n đ trong khu v c có y u t n cẫ ề ơ ữ ấ ề ự ế ố ướ

13

ngoài, nh t là v n đ bi n đông mà hi n nay Trung Qu c có ý đ thâuấ ấ ề ể ệ ố ồ tóm.

T ng k tổ ế Nhìn chung l i có th nói vi c Vi t Nam gia nh p ASEAN là m tạ ể ệ ệ ậ ộ vi c đúng đ n và phù h p v i hoàn c nh lúc b y gi . T lúc H i ngh Bệ ắ ợ ớ ả ấ ờ ừ ộ ị ộ tr ng Ngo i giao ASEAN h p t i Băng- c c hoan nghênh Vi t Nam giaưở ạ ọ ạ ố ệ nh p ASEAN, đã đánh d u m t b c ngo c l n trong quan h Vi t Nam-ậ ấ ộ ướ ặ ớ ệ ệ ASEAN trong m t th i gian dài xung đ t. Phù h p v i xu th khu v c hóaộ ờ ộ ợ ớ ế ự đang di n ra trên th gi i cũng nh trên khu v c, góp ph n xây d ng môiễ ế ớ ư ự ầ ự tr ng hòa bình, n đ nh và đ y m nh h p tác vì l i ích cùng phát tri n,ườ ổ ị ẩ ạ ợ ợ ể h tr cho vi c th c hi n chính sách đ i ngo i đ c l p, t ch , đa d ngỗ ợ ệ ự ệ ố ạ ộ ậ ự ủ ạ hóa và m r ng h n n a quan h h u ngh h p tác theo kh u hi u: “ Vi tở ộ ơ ữ ệ ữ ị ợ ẩ ệ ệ Nam mu n làm b n v i t t c các n c trong c ng đ ng th gi i, ph nố ạ ớ ấ ả ướ ộ ồ ế ớ ấ đ u vì hòa bình, đ c l p và phát tri n” .ấ ộ ậ ể

14

ĐÁNH GIÁ ĐIÊM CHO T NG THÀNH VIÊNỪ

1. C TH MÂY ( Nhóm tr ng) : 9 đi mỨ Ị ưở ể 2. CHÁNG MÍ GIÓ : 9 đi mể 3. L U TH T NH : 8,5 đi mỪ Ị Ỉ ể 4. NGUY N TH T TÂM : 8,5 đi mỄ Ị Ố ể

15

16

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang