Tài liệu

Tiểu luận: Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8153     Tải về: 31     Lượt mua: 13    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu Tiểu luận: Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán - tài liệu, sách iDoc.VnTiểu luận: Phân tích vai trò của thị trường chứng khoánThị trường chứng khoán (TTCK) là nơi diễn ra việc trao đổi, g
Ti u lu n: Phân tích vai trò c a th tr ng ch ng khoán. Đánh giá s phát ư
tri n c a th tr ng ch ng khoán Vi t Nam 10 năm qua. Bình lu n v nh n đ nh: “Th ư
tr ng ch ng khoán Vi t Nam nh 1 sòng b c”ườ ư
* *
*
M c L c
I)C s lý thuy t- t ng quan v th tr ng ch ng khoánơ ế ườ
II) Đánh giá s phát tri n c a TTCKVN trong 10 năm qua
III) Vai trò c a TTCKVN đ i v i n n kinh t ế
IV) Bình lu n nh n đ nh: “Th tr ng ch ng khoán Vi t Nam nh 1 sòng b c” ườ ư
Ch ng I:ươ C s lý thuy t v TTCKơ ế
I- Khái ni m:
Th tr ng ch ng khoán (TTCK) ườ là n i di n ra vi c trao đ i, giao d ch mua bán cácơ
lo i ch ng khoán nh m m c đích ki m l i. ế
KN TTCK kô xác đ nh 1 không gian đ a đi m c th nào c , mà có th là b t c đâu
n i ng i ta th c hi n mua bán trao đ i các ch ng khoán, th m chí là trên internet.ơ ườ
II- Đ c đi m :
1. V trí c a TTCK trong TTTC:
Trên TTCK giao d ch 2 lo i công c tài chính: công c trên th tr ng v n và công c ườ
trên th tr ng n . Trong đó, TTCK là hình nh đ c tr ng c a th tr ng v n. ườ ư ườ
TTCK là h t nhân trung tâm c a th tr ng tài chính , n i di n ra quá trình phát hành, ườ ơ
mua bán các công c n và công c v n.
2. Phân lo i TTCK:
- Th tr ng s c p : n i giao d ch các CK phát hành l n đ u gi a nhà phát hành và ườ ơ ơ
nhà đ u t . ư
Th tr ng th c p : n i giao d ch các CK đã phát hành th tr ng s c p gi a các ườ ơ ườ ơ
nhà đ u t v i nhau. ư
3. Các ch th tham gia TTCK:
a) Nhà phát hành: Cty c ph n, quĩ đ u t .... ư
b) NĐT :
- Profession: nh ng NĐT đ a ra quy t đ nh mua bán ck d a vào các phân tích k ư ế
thu t , s li u khoa h c.
- Free rider : đ a ra quy t đ nh theo tâm lý th tr ng, theo tin đ n, theo đ ng thái c aư ế ườ
các NĐT profession.
- "Vĩ nhân": nh ng ng i mua bán ck theo xu h ng ng c v i xu h ng chung c a ườ ướ ượ ướ
th tr ng. ườ
c) Các t ch c kinh doanh trên TTCK
-NHTM: Vn, NHTM đóng vai trò quan tr ng trong vi c kd ck, đ c bi t là trái phi u ế
chính ph .
- Cty ch ng khoán : đ c l p ra đ chuyên sâu vào th c hi n các nghi p v liên ượ
quan đ n ck:ế
+ Môi gi i
+ Qu n lý danh m c đ u t ư
+ T v n đ u tư ư
+ T doanh ck
+ b o lãnh phát hành ck
d) Các c quan qu n lý và giám sát TTơ
- C quan qu n lý Nhà n c : VN: qu n lý c p cao nh t : U ban CK Nhà n cơ ướ ướ
- S giao d ch ck
- Hi p h i Nhà kinh doanh ck
Tiểu luận: Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán
Tiểu luận: Phân tích vai trò của thị trường chứng khoánThị trường chứng khoán (TTCK) là nơi diễn ra việc trao đổi, giao dịch mua bán các loại chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. KN TTCK kô xác định 1 không gian địa điểm cụ thể nào cả, mà có thể là bất cứ đâu nơi người ta thực hiện mua bán trao đổi các chứng khoán, thậm chí là trên internet.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8153     Tải về: 31     Lượt mua: 13    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm