Tài liệu

Tiểu luận “Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản - Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư”

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1188     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Tiểu luận “Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản - Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư” - tài liệu, sách iDoc.VnTiểu luận “Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản - Mác đã phân tích như thế nào về p
1
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BN CHT CA PHM TRÙ GIÁ TR THNG DƯ TRONG B TƯ
BN - MÁC ĐÃ PHÂN TÍCH NHƯ TH NÀO V PHƯƠNG PHÁP SN XUT GIÁ TR
THNG DƯ
I. S CHUYN HOÁ TIN T THÀNH TƯ BN:
1. Công thc chung ca tư bn:
Mi tư bn mi đầu đều biu hin dưới mt s tin nht định nhưng
tin t ch biến thành tư bn trong nhng điu kin nht định. Nếu là tin
thông thường thì hot động theo phương thc hàng - tin - hàng (H-T-H).
Công thc này gi là công thc lưu thông hàng hoá gin đơn, còn nếu tin
là tư
bn thì vn động theo công thc tin - hàng - tin (T-H-T). Công thc
này gi là công thc lưu thông ca tư bn. Mc đích ca lưu thông hàng
hoá gin đơn là giá tr s dng. Vì vy s vn động s kết thúc khi nhng
người trao đổi có được giá tr s dng mà anh ta cn đến. Trái li, mc đích
s vn động ca tư bn không phi là giá tr s
dng mà là giá tr. Hơn na
là giá tr tăng thêm vì vy nếu s tin thu v bng s tin ng ra thì s vn
động tr nên vô nghĩa. Vì vy s tin thu v phi ln hơn s tin ng ra. Do
đó công thc vn động đầy đủ ca tư bn là T-H-T’ trong đó T’= T + t. S
dôi ra đó (t) Mác gi là giá tr thng dư và s tin ban đầ
u chuyn hoá
thành tư bn. Vy tư bn là giá tr mang li giá tr thng dư.
S ln lên ca giá tr là không có gii hn. Vì vy s vn động ca tư
bn cũng không có gii hn. Mác gi công thc T-H-T’ là công thc chung
ca tư bn vì mi tư bn đều biu hin trong lưu thông dưới dng tng quát
đo dù là tư bn thương nghip, t
ư bn công nghip hay tư bn cho vay.
2. Mâu thun chung ca công thc chung ca tư bn
Tư bn vn động theo công thc T-H-T’ trong đó T’ = T + t. Vy t
được sinh ra như thế nào? Như vy ch có 2 trường hp: trong lưu thông và
ngoài lưu thông.
Tiểu luận “Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản - Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư”
Tiểu luận “Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản - Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư”Mọi tư bản mới đầu đều biểu hiện dưới một số tiền nhất định nhưng tiền tệ chỉ biến thành tư bản trong những điều kiện nhất định. Nếu là tiền thông thường thì hoạt động theo phương thức hàng - tiền - hàng (H-T-H). Công thức này gọi là công thức lưu thông hàng hoá giản đơn, còn nếu tiền là tư... Mọi tư bản mới đầu đều biểu hiện dưới một số tiền nhất định nhưng tiền tệ chỉ biến thành tư bản trong những điều kiện nhất định. Nếu là tiền thông thường thì hoạt động theo phương thức hàng - tiền - hàng (H-T-H). Công thức này gọi là công thức lưu thông hàng hoá giản đơn, còn nếu tiền là tư bản thì vận động theo công thức tiền - hàng - tiền (T-H-T). Công thức này gọi là công thức lưu thông của tư bản. Mục đích của lưu thông hàng hoá giản đơn là giá trị sử dụng. Vì vậy sự vận động sẽ kết thúc khi những người trao đổi có được giá trị sử dụng mà anh ta cần đến.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1188     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus